Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 003850 21772328 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej – instrukcja rozliczeń - ebook/pdf
Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej – instrukcja rozliczeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-494-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od rozliczenia za lipiec obowiązuje 15. wersja deklaracji VAT-7. Nowe wersje deklaracji składają również podatnicy rozliczający się kwartalnie. Natomiast podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem składają dodatkowo VAT-27. Publikacja zawiera instrukcję, jak krok po kroku rozliczać nową wersję deklaracji VAT-7 i nową deklarację VAT-27.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JOANNA DMOWSKA JAK ROZLICZAĆ VAT W NOWYCH DEKLARACJACH I KRAJOWEJ INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ – INSTRUKCJA ROZLICZEŃ isbn 978-83-7440-494-5 2 spis treści 1. VAt-7(15) Deklaracja dla podatku od towarów i usług . . . . . . . 3 2. VAt-7K(9) Deklaracja dla podatku od towarów i usług . . . . . . . 19 3. VAt-7D(6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług . . . . . . 21 4. VAt-28(1). Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej . . . . . . . . . 25 5. VAt-27(1). informacja podsumowująca w obrocie krajowym . 30 sierpień 2015 r. IFK VAt-7 3 Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej – instrukcja rozliczeń Od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2015 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Zmieniły się zasady rozliczeń w tych deklaracjach dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Dostawcy tych towarów pierwszy raz będą składać krajowe informacje podsumowujące VAT-27. Wniosek o przyjęcie kaucji gwarancyjnej będzie składany na nowym formularzu VAT-28. 1. VAT-7(15) Deklaracja dla podatku od towarów i usług Deklarację VAT-7 składa każdy podatnik VAT czynny, który nie wybrał kwartalnego sposobu rozli- czeń. Należy ją składać do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że deklaracje VAT-7 składa się nawet wtedy, gdy nie powstał obowiązek podatko- wy. Podatnik musi więc składać także zerowe deklaracje, chyba że zawiesił działalność (art. 99 ust. 7a ustawy). W przypadku bowiem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie prze- pisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych w okresie zawieszenia działalności nie dotyczy jednak: ■■■ podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ■■■ podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podat- nikiem, a także tych okresów rozliczeniowych: ■■■ w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu roz- liczeniowego, ■■■ za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlega- jących opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Od rozliczenia za lipiec będzie obowiązywała wersja 15 deklaracji. Wprowadza ją rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 914). Do rozliczenia za grudzień można składać poprzednią wersję deklaracji (14). Od rozliczenia za lipiec wersję 15 deklaracji VAT-7 muszą obowiązkowo stosować: ■■■ podatnicy dokonujący dostaw towarów (z zał. nr 11 do ustawy) i świadczenia usług (sprzedaż praw do emisji gazów), dla których podatnikiem jest nabywca, ■■■ nabywcy rozliczający VAT za sprzedawcę od dostaw towarów (z zał. nr 11 do ustawy) i nabytych usług (prawo do emisji gazów). 1.1. Zasady ogólne składania i wypełniania deklaracji VAT-7 Deklarację składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie roz- liczeniowym. Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej sierpień 2015 r. IFK 4 VAt-7 groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus (–). Niewypełnienie którejkolwiek pozycji: od 10 do 58 w przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0). 1.2. Wypełnianie deklaracji VAT-7 Rozpoczynając wypełnianie deklaracji, nie należy zapominać o polu nr 1 w lewym górnym rogu de- klaracji, w którym trzeba podać numer NIP przedsiębiorcy składającego formularz. W polach 4 i 5 należy podać, którego okresu rozliczeniowego dotyczy deklaracja – trzeba podać miesiąc i rok. W następnych punktach zostaną omówione poszczególne części deklaracji wraz z instrukcją ich wypełniania. Część A. „Miejsce i cel składania deklaracji” Deklarację należy skierować do urzędu skarbowego właściwego do rozliczenia VAT. Pozycja 6. Urząd skarbowy W poz. 6 wpisuje się urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja, czyli urząd, do którego złożyliśmy VAT-R lub jego ostatnią aktualizację, gdy została zmieniona właściwość urzędu. Przypomnijmy – właściwy jest urząd ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania różnych urzędów skarbowych, urzędem właściwym jest: ■■■ urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika – jeżeli podatnik jest osobą praw- ną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub ■■■ urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – jeżeli podatnik jest osobą fizyczną. W przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca pro- wadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, urzędem właściwym jest Drugi Urząd Skarbo- wy Warszawa-Śródmieście. Pozycja 7. Cel złożenia deklaracji W poz. 7 oznaczamy cel złożenia deklaracji: ■■■ jeśli pierwszy raz składamy deklarację za wskazany okres rozliczeniowy – zaznaczamy kwadrat 1. złożenie deklaracji, ■■■ jeśli składamy korektę już złożonej deklaracji, zaznaczamy kwadrat 2. korekta deklaracji. W tym przypadku należy załączyć pismo wyjaśniające przyczyny jej złożenia. Część B. „Dane identyfikacyjne podatnika” sierpień 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej – instrukcja rozliczeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: