Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00513 009471 21011330 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczać dostawy towarów - skutki w VAT - ebook/pdf
Jak rozliczać dostawy towarów - skutki w VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-637-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedną z czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT, jest dostawa towarów. Rozliczenie tych transakcji sprawia wiele problemów. Publikacja odpowiada m.in. na pytania:
• Jak ustalić moment dostawy
• Jak określić miejsce dostawy przy transakcjach łańcuchowych
• Jak ustalić czy miała miejsce dostawa czy usługa
• Gdzie rozliczyć dostawy towarów montowanych
• Jakie warunki należy spełnić przy dostawach towarów do innych krajów UE
• Kiedy rozliczyć dostawy dokonywane za granicę
• Jak rozliczyć transakcje łańcuchowe

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak rozliczać dostawy towarów – skutki w VAT 1. Dostawy krajowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . 1 .1 ..Ustalenie.momentu.dostawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . 1 .2 ..Sprzedaż.na.kartę.paliwową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . 1 .3 ...Sprzedaż.nieruchomości.dotychczasowemu.użytkownikowi.. wieczystemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . 1 .4 ..Sprzedaż.w.lokalach.gastronomicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . 1 .5 ..Aport.jako.dostawa.towarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. Dostawy zagraniczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 2 .1 ..Wewnątrzwspólnotowa.dostawa.towarów.(WDT) . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 2 .2 ..Eksport.towarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Transakcje łańcuchowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . 3 .1 ..Sprzedaż.towaru.dostarczanego.przez.inny.polski.podmiot. . . . . . . . . . 30 . 3 .2 ...Sprzedaż.kontrahentowi.z.UE.towaru.niedopuszczonego.. w.Polsce.do.obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . 3 .3 ...Sprzedaż.towaru,.który.nie.trafia.bezpośrednio.. do.ostatecznego.nabywcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Sprzedaż za granicę towaru montowanego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ISBN.978-83-7440-637-6 2 DOSTAWY.KRAJOWE Jak rozliczać dostawy towarów – skutki w VAT Jedną z czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT, jest dostawa towarów. Ustawodaw- ca definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT ). Jednocześnie wprost wymienia czynności, które należy zakwalifikować jako dostawy towarów opodatkowane VAT. Jest to: 1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego orga- nu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwi- lą zapłaty ostatniej raty prawo własności zo- stanie przeniesione; SŁOWNICZEK Umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, wymienione w pkt 2, to umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, oraz umo- wy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotem są grunty. 3) wydanie towarów na podstawie umowy ko- misu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; 4) wydanie towarów komitentowi przez komi- santa na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant był zobowiązany do nabycia rze- czy na rachunek komitenta; 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze włas- nościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odręb- nej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw wymienionych w pkt 5 i 6. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów. Jednocześnie ustawodawca określa wprost, kiedy nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu. Ma to miejsce, gdy dochodzi do nie- odpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczegól- ności do: 1) przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkich innych darowizn – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należne- go o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Nie podlega opodatkowaniu przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy). marzec 2016 r. IFK DOSTAWY.KRAJOWE 3 SŁOWNICZEK Prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, 2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przeka- zywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Próbka to identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: 1) ma na celu promocję tego towaru oraz 2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspoko- jenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. 1. Dostawy krajowe Jednym z podstawowych problemów, jakie dotykają podatników przy dokonywaniu transakcji krajo- wych, jest ustalenie, czy doszło do dostawy oraz kiedy nastąpił moment dostawy. 1.1. Ustalenie momentu dostawy Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy dla dostaw towarów powstaje z chwilą ich do- konania. Dlatego zasadnicze znaczenie ma ustalenie, w jakim momencie dochodzi do dostawy. Nietrudno ustalić ten moment, gdy klient odbiera towar bezpośrednio. Dzień wydania towaru jest dniem dokonania dostawy, a tym samym powstania obowiązku podatkowego. Problemy zaczynają się, gdy towar jest wysyła- ny do kupującego lub prawo własności jest przeniesione pod warunkiem podpisania aktu notarialnego. Dla rozliczeń VAT nie ma znaczenia, kiedy prawo własności przechodzi pod względem prawnym. Decydujące znaczenie ma, kiedy nabywca może dysponować kupionym towarem jak właściciel. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że nie można utożsamiać użytego przez ustawodawcę pojęcia „rozporządzanie towarami jak właściciel” jedynie w sensie prawnym. W wyroku z 28 maja 2010 r. (sygn. akt I FSK 963/09) NSA uznał, że: NSA (...) z punktu widzenia opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług istotne jest nie tyle przeniesienie prawa własności, lecz przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel; w unormowaniu tym chodzi zatem o aspekt faktyczny sprowadzający się do przekazania faktycznej możliwości dysponowania towarem, a nie rozporządzania nim w sensie praw- nym. 1 .1 .1 ..Towary.wysyłane.do.kupującego W przypadku gdy towary są wysyłane do kupującego, natomiast ani w umowie, ani w regulaminie skle- pu nie ustalono momentu dostawy, należy przyjąć zasadę ustalania tego momentu wynikającą z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego. Według tej zasady, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zo- stało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył marzec 2016 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczać dostawy towarów - skutki w VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: