Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 019333 23379308 na godz. na dobę w sumie
Jak się modlić Pismem Świętym - ebook/epub
Jak się modlić Pismem Świętym - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061907 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Jak się modlić Pismem Świętym to zapis konferencji, które ojciec Krzysztof głosił u szczecińskich dominikanów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że lektura ta jest przeznaczona dla księży i mnichów. Dzięki przystępnemu i obrazowemu językowi autora, jego wielkiej wrażliwości na odbiorcę oraz zachwycającej umiejętności ukazania nawet najtrudniejszych zagadnień w sposób jasny i zrozumiały książka stanowi doskonałą propozycję dla wszystkich wierzących, którzy w modlitwie poszukują pełnego, głębokiego kontaktu z Bogiem. Ta swoista „biblijna podróż po modlitwie” staje się niepowtarzalną szansą na odnalezienie zarówno własnej metody czytania Biblii, jak również indywidualnego sposobu rozmowy z Bogiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...Krzysztof Popławski OP Jak się modlić Pismem Świętym (cid:70)(cid:161)(cid:229)(cid:3)(cid:274)(cid:215)(cid:208)(cid:3)(cid:237)(cid:244)(cid:189)(cid:231)(cid:215)(cid:186)(cid:3) (cid:108)(cid:215)(cid:274)(cid:237)(cid:193)(cid:237)(cid:3)(cid:116)(cid:304)(cid:215)(cid:208)(cid:281)(cid:310)(cid:237) (cid:71)(cid:270)(cid:318)(cid:310)(cid:274)(cid:318)(cid:281)(cid:244)(cid:210)(cid:3)(cid:108)(cid:244)(cid:267)(cid:236)(cid:161)(cid:304)(cid:274)(cid:229)(cid:215)(cid:3)(cid:85)(cid:108) (cid:70)(cid:161)(cid:229)(cid:3)(cid:274)(cid:215)(cid:208)(cid:3)(cid:237)(cid:244)(cid:189)(cid:231)(cid:215)(cid:186)(cid:3) (cid:108)(cid:215)(cid:274)(cid:237)(cid:193)(cid:237)(cid:3)(cid:116)(cid:304)(cid:215)(cid:208)(cid:281)(cid:310)(cid:237) © Copyright by Krzysztof Popławski, 2018 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2018 Redaktor prowadzący Lidia Kozłowska Redakcja Barbara Popiel Korekta Agnieszka Czapczyk, Barbara Popiel Redakcja techniczna Justyna Nowaczyk Opracowanie grafi czne Michał Szyszka Projekt okładki i stron tytułowych Michał Szyszka jest imprintem Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. ISBN 978-83-7906-190-7 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2018 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61(cid:5)852 39 62, faks 61(cid:5)850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Książkę tę dedykuję mojej Mamie, Kasi i Karmelitankom ze Spręcowa. Mama po przeczytaniu mojej książki Rok Taty stwierdziła, że jej się podoba, i poprosiła, żeby następna była pobożna. Mam nadzieję, że ta jest taka. Wyrazy szczególnej wdzięczności składam mojej Siostrze, Kasi, za to, że jest i za spisanie tekstu wykładu, który posłużył do przygotowania tej książki. AUTOR WPROWADZENIE W(cid:5)ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w(cid:5)Szcze- cinie prowadziłem wykład zatytułowany „Jak się modlić Pismem Świętym”. Zaczynałem go w(cid:5)dzień św. Walentego, czyli 14 lutego. Jako duszpasterz młodzieży szkół średnich odkryłem, że św. Walen- ty jest nie tylko patronem zakochanych, lecz także piromanów i(cid:5)wariatów; młodzież skomentowała to tak: przecież można czasami „zwariować z(cid:5)miłości”. Skoro mowa o(cid:5)miłości: tym, co według Timothy’ego Radcliffe’a, eksgenerała naszego Zakonu, powinno charakteryzować dominikanina, jest „namiętne umi- łowanie Ewangelii na obraz tego, jakie cechowało św. Dominika”1. Dotyczy to jednak każdego chrześci- janina, który powinien tak ukochać Ewangelię, by jej słowo prowadziło do spotkania ze Słowem Żywym, Jezusem Chrystusem. Gdy przez rok mieszkałem w(cid:5) Chinach, poza za- konną wspólnotą, moją najważniejszą praktyką mo- 1 T. Radcliffe OP, Przedmowa, w: G. Bedouelle OP, Na obraz świętego Dominika, przeł. M. Sikorowski, Poznań 2001, s. 8. WPROWADZENIE | 7 dlitewną była lectio divina. Miałem też okazję do kontaktów ze wspólnotami katolickimi i(cid:5) prote- stanckimi; z(cid:5)tych spotkań zrodziło się pytanie: dla- czego z(cid:5)jednej strony spotykam zwykle żywe i(cid:5)dyna- miczne, dzielące się wiarą wspólnoty protestanckie, a(cid:5) z(cid:5) drugiej – dosyć hermetyczne wspólnoty kato- lickie, zgromadzone na liturgii w(cid:5) kościele? Odpo- wiedź, oczywiście w(cid:5)jakimś stopniu upraszczająca, a(cid:5)jednak znajdująca potwierdzenie w(cid:5)czasie rozmów, była związana z(cid:5) odniesieniem do Pisma Świętego. Protestanckie wspólnoty na co dzień żyły Pismem Świętym oraz pytaniem, co słowo Boże mówi do nich w(cid:5)tym czasie i(cid:5)w(cid:5)tych okolicznościach życia. Jak się okazuje, mówi przede wszystkim o(cid:5)potrzebie zmiany i(cid:5)wzywa do opowiadania o(cid:5)Bogu, opowiada- nia o(cid:5)Nim słowem oraz świadectwem życia. Temat „Jak się modlić Pismem Świętym” jest fundamentalny dla naszego życia chrześcijańskie- go, dlatego chciałbym o(cid:5)nim mówić w(cid:5)sposób pro- sty i(cid:5)konkretny. Wydaje mi się, że musimy wracać do tego, co jest zupełnie podstawowe, do tego, co jest najbardziej fundamentalne, aby nie zagu- bić się w(cid:5) przeróżnych teoriach, skomplikowanych systemach, racjonalizacji bądź pseudoduchowości. W(cid:5) chrześcijaństwie ważne jest zobaczenie prosto- ty: prostoty powtarzanych gestów Jezusa podczas Eucharystii, prostoty słów, które czytamy i(cid:5)głosimy 8 | JAK SIĘ MODLIĆ PISMEM ŚWIĘTYM jako słowo Boże. To rzeczywistości, które od dwóch tysięcy lat się nie zmieniły, a(cid:5)zarazem ciągle na nowo zapraszają, by je odkrywać. Oczywiście zdajemy so- bie sprawę, że to, co wydaje się proste w(cid:5)sposobie sformułowania i(cid:5) w(cid:5) pierwszym rozumieniu, wcale nie jest takie podczas codziennej realizacji. Bardzo lubię stwierdzenie Thomasa Mertona, który zwra- ca uwagę, że właściwie w(cid:5) stosunku do Pana Boga ciągle jesteśmy nowicjuszami, czyli kimś, kto jest u(cid:5)początku drogi2. Na początku drogi zwykle ma się w(cid:5)sobie dużo energii, chęci i(cid:5)nadziei. Dobrze wracać do tego, co podstawowe i(cid:5) fundamentalne, do po- czątku, do źródła, z(cid:5)którego czerpiemy. Zacznijmy od bardzo oczywistych stwierdzeń, któ- re od razu pozwolą nam się odnaleźć na naszej dro- dze – albo raczej pozwolą znaleźć się u(cid:5)jej początku i(cid:5)wskażą możliwość wyruszenia. Aby się modlić Pismem Świętym, trzeba je czy- tać bądź go słuchać. Czytać indywidualnie, grupo- wo, po cichu, na głos. Słuchać, kiedy jest czytane, zwłaszcza w(cid:5)czasie liturgii. Liturgia sugeruje od razu 2 „Nie chcemy być początkującymi. Lecz musimy pogodzić się z(cid:5)faktem, iż nigdy, przez całe nasze życie, nie będziemy nikim innym, jak tylko nowicjuszami!”, T. Merton, Modlitwa kontem- placyjna, przeł. M. Dybowski, Poznań 2005, s. 48. WPROWADZENIE | 9 kontekst, w(cid:5)jakim mówimy o(cid:5)czytaniu i(cid:5)słuchaniu Pisma Świętego. Kontekstem jest wiara: wiara Ko- ścioła i(cid:5) nasza osobista wiara. Czytanie, słuchanie i(cid:5) wiara są potrzebne u(cid:5) początku naszej drogi mo- dlitwy Pismem Świętym. Na co dzień wcale nie jest to takie oczywiste. Kapłani, którzy odwiedzają wiernych podczas tak zwanej kolędy, często spoty- kają się z(cid:5)sytuacją, gdy na pytanie o(cid:5)Pismo Święte gospodarze odnajdują je z(cid:5)większym lub mniejszym trudem albo mówią, rozglądając się bezradnie: „Wła- śnie gdzieś tu przed chwilą było”. Jeśli rozpoczniemy od tych dwóch podstawo- wych stwierdzeń, znajdziemy się od razu w(cid:5) sercu pytania o(cid:5)modlitwę Pismem Świętym. Jeżeli mamy się nim modlić, to przede wszystkim musimy je czytać – nie tak jak każdą inną książkę, lecz w(cid:5)du- chu wiary, jako słowo Boże skierowane do mnie, do nas jako wspólnoty Kościoła: „Nigdy nie powinni- śmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycz- nej i(cid:5)żywej duchowości chrześcijańskiej jest słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i(cid:5)rozważane w(cid:5)Kościele”3. W(cid:5)każdym momencie naszego życia – paradoksalnie na przemian – albo tego doświadcza- my, albo musimy to ponownie odkrywać, co stwier- 3 Benedykt XVI, Verbum Domini o(cid:4)Słowie Bożym w(cid:4)życiu i(cid:4)misji Kościoła (30.09.2010), 121. 10 | JAK SIĘ MODLIĆ PISMEM ŚWIĘTYM dził autor Listu do Hebrajczyków: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i(cid:5)ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia du- szy i(cid:5)ducha, stawów i(cid:5)szpiku, zdolne osądzić pragnienia i(cid:5)myśli serca”4 (Hbr 4,12). Żywe – to znaczy odno- szące się do mojego życia tu i(cid:5)teraz, do mojego życia takiego, jakim ono jest. Żywe – to znaczy związane z(cid:5)obecnością Boga w(cid:5)moim życiu, obecnością, któ- ra jednocześnie jest tajemnicą i(cid:5)zaproszeniem. Od- krywam to dzięki wierze Kościoła i(cid:5) mojej własnej wierze. Mówiąc o(cid:5)wierze, warto często wracać do pytań: Skąd jest moja wiara? Dlaczego wierzę? Co mojej wierze pomaga? Co jej przeszkadza? Co się dzieje z(cid:5) moją wiarą? Próby odpowiedzi na te pytania są szansą na to, by nasza wiara była czymś żywym, ob- chodzącym nas i(cid:5)bezpośrednio dotykającym. Istnieje piękna starożytna zasada, która pojawi- ła się na początku istnienia Kościoła: „Lex orandi, lex credendi”, czyli: prawo modlitwy jest prawem wiary, jaka jest modlitwa, taka też jest wiara i(cid:5)vice versa5. Modlitwa kształtuje wiarę, a(cid:5)wiara wpływa 4 Polskie tłumaczenie wszystkich cytatów biblijnych za: Pismo Święte Starego i(cid:4)Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallotti- num, Poznań 2003 – przyp. red. 5 Por. KKK, 1124. WPROWADZENIE | 11 na modlitwę. Bez modlitwy nasza wiara karleje i(cid:5)się rozmywa. Umocnienie wiary często dokonuje się po- przez modlitwę. Modlitwa i(cid:5)liturgia stały u(cid:5)począt- ku sformułowania wyznania wiary, a(cid:5)także biblijnego kanonu. Dzięki zmysłowi wiary wspólnota pierwot- nego Kościoła, czytając na spotkaniach liturgicznych różne pisma apostołów i(cid:5)świadków, kształtowała ka- non biblijny. Zwykle mówi się o(cid:5) trzech fi larach chrześcijań- skiego życia (wiary, modlitwy, liturgii): Pismo Świę- te, tradycja oraz doświadczenie, zarówno nasze, jak i(cid:5)całego Kościoła. Ciągłe odczytywanie Pisma Świę- tego (osobiste i(cid:5)w(cid:5)liturgii), znajomość tradycji oraz doświadczenie Boga (nawet jeśli polega ono na bra- ku doświadczenia) na nowo kształtują rzeczywistość Kościoła, naszej wiary i(cid:5)modlitwy. Przywołałem na początku słowa ojca Radcliffe’a o(cid:5)tym, że dominikanie mają się odznaczać namięt- nym umiłowaniem Ewangelii na obraz umiłowania, jakie cechowało św. Dominika. To bardzo piękne określenie, bo pokazuje też pewien ciekawy ele- ment związany ze słowem „namiętność”. „Namięt- ność” właściwie nie kojarzy się nam z(cid:5) krzyżem, ale przecież w(cid:5) namiętności, którą można również wyrazić takim słowem jak „pasja”, kryje się jakiś trud, krzyż. Zresztą związek pomiędzy naszą „pa- 12 | JAK SIĘ MODLIĆ PISMEM ŚWIĘTYM sją” a(cid:5)łacińskim passio6, czyli „męką”, „trudem”, jest niewątpliwie bardzo ścisły. Gdy mówimy o(cid:5)próbie modlitwy Pismem Świętym, powinniśmy pamiętać, że sięgnięcie do Pisma również wiąże się z(cid:5)krzyżem. Po pierwsze, natrafi amy na słowo, którego możemy nie rozumieć. Po drugie, to słowo wielokrotnie nas przerasta i(cid:5)jest ponad nami. Doświadcza tego często kapłan, który głosi kazania, lub świecki chrześcija- nin, który próbuje dzielić się swoją wiarą: ma wraże- nie, że mówi ponad siebie, a(cid:5)osobiste doświadczenie i(cid:5)grzeszność w(cid:5)jakiś sposób powodują, że nie dorasta do tego, co głosi. Po trzecie, jesteśmy jednocześnie nieustannie wzywani do tego głoszenia i(cid:5) dzielenia się wiarą. Słowo Boże nas wzywa i(cid:5)stawia nam wy- magania. W(cid:5)tym słowie się przeglądamy i(cid:5)widzimy także nasze grzechy, nieumiejętności oraz słabości. Jednak w(cid:5)przypadku Jezusa krzyż nie miał ostatnie- go słowa, Chrystus został wskrzeszony przez Ojca; możemy zatem powiedzieć, że gdy pochylamy się pod ciężarem krzyża – krzyża Bożego słowa – mo- żemy zostać wskrzeszeni do życia wiarą, nadzieją i(cid:5) miłością właśnie dzięki temu słowu, a(cid:5) następnie posłani, by głosić je i(cid:5)się nim dzielić. 6 Słowniki łacińskie podają zwykle dwa znaczenia słowa pas- sio: 1) „cierpienie”, „męka”, „męczeństwo”, „Pascha”; 2) „gwał- towne uczucie”, „namiętność”, „żądza”. WPROWADZENIE | 13 Nasz temat „Jak się modlić Pismem Świętym” wpi- sałem w(cid:5)pewien schemat, który ma nam pomóc le- piej widzieć całość i(cid:5)łatwiej ją zapamiętać. Schemat ten jest mocno zakorzeniony w(cid:5)tradycji chrześcijańskiej, a(cid:5)został spisany w(cid:5)XII wieku przez kartuskiego mnicha Guiga Drugiego. Autor mówi o(cid:5)ćwiczeniu duchowym, na które składają się cztery elementy: lectio, meditatio, oratio i(cid:5)contemplatio – czytanie, medytacja, modlitwa i(cid:5)kontemplacja7. Nie będę szczegółowo omawiał doktryny Guiga Dru- giego, która stała u(cid:5)początku praktyki lectio divina, a(cid:5)jedynie korzystając z(cid:5)tych nazw, postaram się pro- wadzić nas drogą, na której będziemy otrzymywali odpowiedź (a właściwie odpowiedzi) na nasze tytu- łowe pytanie. W pierwszej części (Lectio) powiem o(cid:5) różnych sposobach czytania Pisma Świętego; w(cid:5)drugiej (Me- ditatio) przedstawię niezwykle piękną, głęboką i(cid:5)od samego początku obecną w(cid:5)tradycji Kościoła prak- tykę medytacji, czyli powtarzania Bożego słowa lub Bożego Imienia; w(cid:5) trzeciej (Oratio) zajmiemy się modlitwą psalmami, a(cid:5) także różańcem i(cid:5) nabożeń- stwem drogi krzyżowej jako formami modlitwy Pi- 7 Por. Guigo Drugi, List o(cid:4)życiu kontemplacyjnym, w: Najstar- sze pisma Kartuzów, red. K. Mamajko, oprac. i(cid:5)wstęp R. Wit- kowski, W. Lesner, przeł. R. Witkowski, E. Skibiński, A. Świder- kówna, Kraków 1997, s. 253–276. 14 | JAK SIĘ MODLIĆ PISMEM ŚWIĘTYM smem Świętym; w(cid:5)ostatniej (Contemplatio) chciał- bym powiedzieć parę słów na temat ikony, która w(cid:5)pewien sposób jest połączeniem przekazu biblij- nego i(cid:5)modlitwy powtarzania poprzez wpatrywanie się, oraz na temat adoracji. Ostatnia część zostanie dopełniona przez dodatek (Operatio), poświęco- ny działaniom wypływającym z(cid:5)modlitwy Pismem Świętym. To nasz schemat, nasze drogowskazy na czekają- cą nas drogę. Nie zatrzymujemy się na schemacie, nie stajemy przed drogowskazami, by je podziwiać. One są po to, by wskazywać drogę. Chodźmy zatem razem. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 LECTIO 19 MEDITATIO 43 ORATIO 67 CONTEMPLATIO 87 OPERATIO 105 BIBLIOGRAFIA 111
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak się modlić Pismem Świętym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: