Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002481 22775206 na godz. na dobę w sumie
Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania. Wydanie 2 - książka
Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania. Wydanie 2 - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-256-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> typografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chociaż po pojawieniu się edytorów tekstów i upowszechnieniu komputerów osobistych kilka firm produkujących maszyny do pisania musiało ogłosić bankructwo, dawne nawyki wolno odchodzą w przeszłość. Wiele osób przyzwyczajonych do tych urządzeń, nadal korzysta z komputerów w niewłaściwy sposób. Komputer nie jest maszyną do pisania i nigdy nie będzie działał jak taka maszyna. Jest to przyczyną nie tylko nieprofesjonalnego wyglądu wielu dokumentów tworzonych za pomocą edytorów tekstów i programów do składu publikacji, ale także frustracji ich twórców.

Od lat dziesięciu z górą 'Jak składać tekst. Komputer nie jest maszyną do pisania' jest jedną z najpopularniejszych książek wśród użytkowników komputerów domowych. W niniejszym, poprawionym wydaniu Robin Williams pokazuje, jak proste, a zarazem niezastąpione zasady typograficzne nadają naszym dokumentom wygląd profesjonalny i wyrafinowany. Na podstawie prostych przykładów Robin wyjaśnia kolejno każdą z nich i przedstawia, w jaki sposób można zastosować je do naszych publikacji.

W trakcie lektury książki dowiesz się, dlaczego i jak stosować: Ta książka jest nieodzownym podręcznym poradnikiem, który nie sprawi trudności początkującym, a profesjonaliści będą do niego regularnie powracać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Jak sk³adaæ tekst? Komputer nie jest maszyn¹ do pisania. Wydanie 2 Autor: Robin Williams T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-7361-256-4 Tytu³ orygina³u: The Mac is Not a Typewriter, 2nd Edition Format: B5, stron: 120 Chocia¿ po pojawieniu siê edytorów tekstów i upowszechnieniu komputerów osobistych kilka firm produkuj¹cych maszyny do pisania musia³o og³osiæ bankructwo, dawne nawyki wolno odchodz¹ w przesz³oġæ. Wiele osób przyzwyczajonych do tych urz¹dzeñ, nadal korzysta z komputerów w niew³aġciwy sposób. Komputer nie jest maszyn¹ do pisania i nigdy nie bêdzie dzia³a³ jak taka maszyna. Jest to przyczyn¹ nie tylko nieprofesjonalnego wygl¹du wielu dokumentów tworzonych za pomoc¹ edytorów tekstów i programów do sk³adu publikacji, ale tak¿e frustracji ich twórców. Od lat dziesiêciu z gór¹ „Jak sk³adaæ tekst. Komputer nie jest maszyn¹ do pisania” jest jedn¹ z najpopularniejszych ksi¹¿ek wġród u¿ytkowników komputerów domowych. W niniejszym, poprawionym wydaniu Robin Williams pokazuje, jak proste, a zarazem niezast¹pione zasady typograficzne nadaj¹ naszym dokumentom wygl¹d profesjonalny i wyrafinowany. Na podstawie prostych przyk³adów Robin wyjaġnia kolejno ka¿d¹ z nich i przedstawia, w jaki sposób mo¿na zastosowaæ je do naszych publikacji. W trakcie lektury ksi¹¿ki dowiesz siê, dlaczego i jak stosowaæ: • pojedyncze spacje pomiêdzy wyrazami i zdaniami, • podkreġlenia i wyt³uszczenia, • prawid³owe cudzys³owy, • ³¹czniki, pó³pauzy i myġlniki, • dzielenie wyrazów, • czytelne czcionki, • tabulatory i wciêcia, • kerning, • interliniê i odstêpy miêdzy akapitami, • justowanie tekstu, • górne i dolne indeksy. Ta ksi¹¿ka jest nieodzownym podrêcznym poradnikiem, który nie sprawi trudnoġci pocz¹tkuj¹cym, a profesjonaliġci bêd¹ do niego regularnie powracaæ. pis treści Zamiast wstępu...................................................p.................................... 9 A co z WWW? Rozdział 1. ...................................................p......................................... 11 Pojedyncza spacja pomiędzy zdaniami Rozdział 2. ...................................................p........................................15 Cudzysłowy Unikaj tego błędu! Zasady stosowania cudzysłowów Rozdział 3. ...................................................p........................................19 Apostrofy Reguły stosowania apostrofów Rozdział 4. ...................................................p........................................21 Łączniki, półpauzy, myślniki Łącznik (-) Półpauza (–) Myślnik (—) Rozdział 5. ...................................................p....................................... 25 Znaki specjalne Tablica znaków Rozdział 6. ...................................................p....................................... 29 Znaki diakrytyczne Rozdział 7. ...................................................p........................................31 Podkreślenia 5 Rozdział 8. ...................................................p....................................... 33 Wielkie litery Mała łamigłówka Rozdział 9. ...................................................p....................................... 37 Kerning Rozdział 10. ...................................................p......................................41 Tabulatory i wcięcia Znaczniki wcięć i wcięcia Poćwicz tworzenie wcięć Znaczniki tabulatorów i tabulatory Jak ustawiać tabulatory i korzystać z nich Dwie ważne właściwości tabulatorów Rozdział 11. ...................................................p...................................... 55 Szewce i bękarty Rozdział 12. ...................................................p..................................... 57 Dzielenie słów i łamanie wierszy Nie dziel słów, gdy jest dość miejsca Unikaj więcej niż dwóch podziałów pod rząd Nigdy nie dziel słów w tytule Uważaj też na łamanie wierszy w tekście Rozdział 13. ...................................................p......................................61 Odstępy między wierszami i interlinie Automatyczne odstępy Poprawianie odstępów między wierszami Poprawianie odstępów w tekście złożonym z wielkich liteir Rozdział 14. ...................................................p..................................... 65 Odstępy między akapitami Nigdy nie naciskaj klawisza Enter dwukrotnie pomiędzy akapitami Ustal odstępy pomiędzy akapitami Nie używaj spacji, tworząc wcięcie na początku akapitui Nie stosuj wcięcia w pierwszym akapicie Stosuj dodatkowe odstępy od akapitu lub wcięcia, lecz nie jedno i drugie naraz Spis treści 6 Spis treści Rozdział 15. ...................................................p......................................71 Justowanie tekstu Rozdział 16. ...................................................p..................................... 75 Wysuwanie znaków Rozdział 17. ...................................................p..................................... 79 Fonty szeryfowe i bezszeryfowe Czytelność tekstu Wyrazistość Zastosowanie obu rodzajów pisma Tekst składany pismem bezszeryfowym Przykłady Rozdział 18. ...................................................p..................................... 83 Łączenie krojów pisma Łączenie dwóch fontów bezszeryfowych Łączenie dwóch fontów szeryfowych Trasa łatwa i bezpieczna Trasa ciekawa i emocjonująca Rozdział 19. ...................................................p..................................... 89 Indeksy górne i dolne Ułamki Rozdział 20. ...................................................p..................................... 93 Ciekawostki Rozdział 21. ...................................................p..................................... 99 Internet Rozdział 22. ...................................................p................................... 103 Test Proponowane rozwiązania Dodatek A...................................................p........................................ 107 Dodatek B ...................................................p........................................ 109 Skorowidz ...................................................p.........................................113 7 ączniki, półpauzy, myślniki Nigdy nie stosuj dwóch łączników zamiast myślnika. Używaj łączników, półpauz i myślników zgodnie z przteznaczeniem. Wszyscy wiemy, co to jest łącznik — ta krótka kreseczka, którą możemy znaleźć w niektórych wyrazach, np. hokus-pokus, albo w kodzie pocz- towym. Służy też oczywiście do podziału wyrazu na końcu wiersza. Pisząc na maszynie, stosowaliśmy dwa łączniki w roli myślnika: --, ponie- waż prawidłowe myślniki, używane w profesjonalnym składzie, są w niej niedostępne. W komputerze osobistym nie musimy już używać podwój- nego łącznika — mamy pod ręką profesjonalny, długi znak myślnika (pauzy), taki jak użyty przed chwilą w tym zdaniu. Mamy też półpauzę, która jest nieco krótsza od myślnika. łącznik półpauza myślnik - – — W trakcie lektury dalszej części rozdziału dowiesz się, gdzie należy stosować poszczególne znaki oraz jak można je wpisamć. 21 Łączniki, półpauzy, myślniki Łącznik (-) Łącznik jest jednym z najczęściej stosowanych znaków przestankowych i najczęściej mylonym z myślnikiem. Oba znaki odróżnia przede wszystkim sposób zapisu: łącznik jest krótszy i łączy się bezpośrednio (bez spacji) ze znakiem literowym, myślnik jest znakiem interpunk- cyjnym międzywyrazowym i międzywypowiedzeniowym. Łącznik jest stosowany m.in. w następujących zapisach: klient-serwer, czarno-biały, wejście-wyjście, trzecio-, drugo-, pierwszorzędowe cechy, kod pocztowy 27-400, numer telefonu 032-254-06-63, 10-dniowy, 31-osobowy, 50-letni, 3-stopniowy, 2-drzwiowy. Dowolny podręcznik interpunkcji lub słownik ortograficzny omawia zastosowania łącznika znacznie dokładniej. Łącznik służy również do łamania wierszy. Jednak to zastosowanie łącznika nie jest kłopotliwe, gdyż komputer może automatycznie wstawiać je na końcu wiersza tam, gdzie są potrzebne. Wskazówki za- warte w rozdziale 12. pozwalają uniknąć błędów związanych z dziele- niem wyrazów. Jak wpisać łącznik? Łącznik mieści się w prawej górnej części klawiatury pomiędzy zerem i znakiem równości. 22 Łączniki, półpauzy, myślniki interlinie Półpauza (–) Półpauza (o połowę krótsza od znaku myślnika, czyli pauzy) w języku angielskim nosi nazwę en dash, ponieważ ma w przybliżeniu szerokość wielkiej litery N dla danego kroju i rozmiaru fontu. Służy do ozna- czania przedziału (czasu, liczb itp.), a także znaku minusa. Oto kilka przykładów zastosowania półpauzy: listopad – grudzień w godzinach 6:30 – 8:45 do równania podstawiamy liczbę –4 w wieku 4 – 6 lat Jak wpisać półpauzę? Półpauza — Ctrl+klawisz minusa (na klawiaturze alfanumerycznej) lub Alt+0150. 23 Łączniki, półpauzy, myślniki Myślnik (—) Myślnik (inaczej pauza) jest dwukrotnie dłuższy od półpauzy (stąd nazwa) — ma mniej więcej szerokość dużej litery M w używanym właśnie foncie. Myślniki stosujemy często w zdaniach zamiast dwukropka lub nawiasów, np.: Word — edytor tekstu, który... Serwer — główny komputer naszej sieci — może być tani lub drogi. Myślnikiem oddzielamy także wyrazy o znaczeniu przeciwmstawnym, np.: Pojęcia: dobra — zła sieć są względne. Jak wpisać myślnik? Myślnik — Ctrl+Alt+klawisz minusa (na klawiaturze alfanumerycznej) lub Alt+0151. 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: