Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 003670 22409071 na godz. na dobę w sumie
Jak stać się wytrwałym? - ebook/pdf
Jak stać się wytrwałym? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 111
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65873-44-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Jakie uczucia budzi w Tobie słowo „wytrwałość”? Podziw? Radość? Znużenie? Zniechęcenie? A może lekceważenie? Wytrwałość, która wydaje się stać nieco na uboczu istotnych cech człowieka, w rzeczywistości jest jedną z najważniejszych! Mówi się o niej, że jest cechą zwycięzców. Od tego, czy ją w sobie wykształcimy, zależy nasza życiowa satysfakcja i poczucie szczęścia.

Wytrwałość to wymagająca cecha. Nie chcemy więc zaakceptować faktu, że tak wiele od niej zależy. Więcej niż od talentu, środowiska, szczęśliwego zbiegu okoliczności. Niełatwo ją rozwinąć. A jednak można podać wiele przykładów ludzi wytrwałych, którzy szli do celu, opierając się przeciwnościom i rozwiązując kolejne problemy, niekiedy bardzo trudne. Jak to zrobili? Na to pytanie odpowiada niniejszy wykład. Wskazuje on, jak pokonywać zniechęcenie i pokusę rezygnacji, gdy mnożą się przeszkody, a cel jest jeszcze daleko. Podpowiada, jak powiązać wytrwałość z wyobraźnią i marzeniami. Proponuje również skuteczne sposoby wykorzystywania podświadomości do rozwijania wytrwałości i kształtowania nawyków, które będą ją wspomagać.

Wykład Jak stać się wytrwałym jest trzecim z kolei w drugiej część kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości, zatytułowanej Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości, która wspomaga odbiorcę w rozwijaniu cech szczególnie ważnych dla rozwoju osobowości (wiara w siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwaga, entuzjazm, realizm). Każdy z sześciu wykładów skupia się na jednej z nich. Opisuje jej istotę i oddziaływanie w codziennym życiu (na bazie konkretnych przykładów). Przedstawia metody pozwalające ją skutecznie wzmocnić. Pokazuje też, w jaki sposób jej wzmocnienie wpłynie na rozwój innych pozytywnych cech osobowości, a w konsekwencji ułatwi osiąganie ambitnych celów życiowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inspirujemy, by życie było piękne 1 TOM 3 JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM? BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI INSPIRUJĄCY  WYKŁAD BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI JAK JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM WYTRWAŁYM STAĆ SIĘ I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U Zespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja Kaszyńska Zastępca redaktora prowadzącego Dorota Śrutowska Redakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia Migus Projekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-65873-44-6 ISBN 978-83-65552-79-2 Copyright © Personality Improvement Institute LLC 2016 Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.info Licencja na Polskę: PII Polska sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk www.pii.com.pl Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII. D C Z Ę Ś Ć I I J A K R O Z W I N Ą Ć K L U C Z O W E C E C H Y O S O B O W O Ś C I 5 TOM 3 JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM?EWYKŁAD 3 JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYMPiotr BorowiecJak żyć? To proste pytanie. A jednocześnie niezwykle otwarte. Trudno więc znaleźć odpowiedź, która prostotą i obszernością mogłaby mu dorównać. Bo nie istnie-je uniwersalny przepis na życie czy recepta na szczęście. Na szczęście! Bo dzięki temu jest do czego w życiu dążyć. Więc człowiek docieka -gdyż jest to wpisane w jego naturę. I szuka – odpowiedzi czy metody. A, czasem, i nie szukając – natrafia… I nawet jeśli nie jest to odpowiedź wprost – tylko rodzaj podpo-wiedzi – to czemu nie skorzystać?Na naprowadzające podpowiedzi i przykłady natknąłem się przy okazji nagrywania kolekcji audio-wykładów pt. „Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości”. Poruszane w nich wątki dotyczą wnikliwości, wytrwałości, wiary w siebie, entuzjazmu, odwagi czy tego jak starać się być realistą. W trakcie nagrań w wielu miejscach utożsamiałem się z przedstawianymi treściami, a ich przekaz był dla mnie klarowny, interesujący i inspirujący. Sądzę, że dla wielu osób wykłady te mogą być bardzo pomocnym narzędziem w próbie skonfrontowania się z samym sobą. A na pewno są ciekawym materiałem do przemyśleń w kontekście pytania : „Jak żyć?”P.S. Przypomniały mi się słowa jednej z piosenek Wojciecha Młynarskiego, które – w swej lapidarności i trafności - przybliżają się do postawionego na początku pyta-nia jako odpowiedź niemal idealna: „Do przodu żyj!” :) Olgierd Łukaszewicz Sam dość wcześnie wiedziałem, czego chcę, i dążyłem do osiągnięcia moich celów. Jednak dopiero w wieku dojrzałym zacząłem wnikliwej się sobie przy- glądać i smakować życie. Cieszę się każdą jego chwilą. Chciałbym, by zawsze przynosiło mi ono satysfakcję. Druga część kolekcji, przy której miałem zaszczyt pracować, zatytułowana „Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości”, znakomicie oddaje to, do czego ja dochodziłem latami. Ludzie, zarówno młodzi, jak i ci starsi, dzięki tym wykładom – przystępnym i jasnym – mogą zdobyć wie- dzę, która pozwoli im iść przez życie aktywnie i twórczo, czyli odczuwać jego pełnię. Te wykłady pokazują, że istotą pozytywnej zmiany, tak upragnionej przez nas, nie jest bierne oczekiwanie na zrządzenie losu, a świa- domy rozwój i konsekwentne budowanie własnej doj- rzałości. Uczą też, jak praktycznie wzmacniać wiarę w  siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwagę, entuzjazm i realizm – kluczowe cechy, które rzeczywiście pomaga- ją spełniać marzenia i realizować najbardziej ambitne plany. Warto z tego skorzystać. C Z Ę Ś Ć I I J A K R O Z W I N Ą Ć K L U C Z O W E C E C H Y O S O B O W O Ś C I F 6 CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIJAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM? dr Zofia Migus Patrząc na kolekcję wykładów przygotowaną przez Instytut i znając już ciekawą tematykę ca- łości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim unikatowa forma przekazu treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy się ze statycznym, jednostronnym przekazem informa- cji. Uczeń, student, słuchacz siedział, a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne bardziej lub mniej interesująco. Jednak twórcy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady PII zostały skon- struowane w inny sposób, dużo bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich zawiera wiele pytań skierowanych do słuchacza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem tego procesu są uni- katowe ćwiczenia, które inspirują do formułowania własnych sądów i do tworzenia własnego punktu widzenia. To ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie zasady stosowania praktycz- nego działania w procesie poznawczym. Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów odbiorców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego (w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wykładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusznego, niestety nie zawsze docenianego za- łożenia, że na sukces firmy w głównej mierze składa się powodzenie każdego pojedynczego człowieka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. W związku z tym dbałość o samopoczucie pracownika i jego życiową satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem dla zarządów firm i gremiów kierow- niczych. Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać się istotną pomocą w realizacji tego zadania. Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kre- atywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk jak nadmierna absen- cja, fluktuacja kadr czy wypalenie zawodowe. Jako filozof, nauczyciel i doradcza biznesowy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak i firmom, których zamiarem jest stworzenie organizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satysfakcjonującej właścicieli oraz pracowników. W Y K Ł A D 3 J A K S T A Ć S I Ę W Y T R W A Ł Y M G 7 TOM 3 JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM? 8 CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIJAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM?HCZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIGrażyna WolszczakChciałabym serdecznie polecić kurs „Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości”. Wielką przyjemnością było dla mnie nagrywanie tych wykładów, bo ich tezy w dużym stopniu odzwierciedlają moje poglądy. Jestem prze-konana, że życie powinno przynosi satysfakcję, że trzeba myśleć pozytywnie, że każdy z nas potrzebuje wiary w sie-bie i innych kluczowych cech umożliwiających urzeczy-wistnienie własnych marzeń. Wydaje się, że właściwie wszyscy do-brze o tym wiemy, ale czy na pewno? A jeśli nawet, to czy stosujemy tę wiedzę w praktyce?... Czy jesteśmy wystarczająco wnikliwi, żeby dostrzegać szanse, które życie nam stwarza?... Czy mamy w sobie dosyć wytrwałości, by zrealizować pla-ny?… Czy odważnie wykorzystujemy swoje talenty i uzdolnienia?… Czy entu-zjastycznie podchodzimy do zadań?… Czy jest w nas pozytywny realizm, który pozwala śmiało patrzeć w przyszłość i nie popadać w narzekanie?…Niewiele osób na te wszystkie pytania odpowie „tak”, mimo że każdy chciał-by mieć życie ekscytujące, przynoszące radość i dające poczucie spełnienia. Wierzę, że te wykłady mogą pomóc to osiągnąć, zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy zetkną się z literaturąz tej dziedziny. Zawierają cenne wskazówki i dużą dawkę praktycznej wiedzy omożliwościach rozwoju osobistego. Ta wiedza przekonuje, bo jest oparta nadoświadczeniu ludzi, którzy potrafili zdobyć naprawdę wiele. Analiza ich postaw może stanowić prawdziwą zachętę do rozpoczęcia zmian we własnym życiu.  Jestem urodzoną optymistką. Moja szklanka jest zawsze do połowy pełna. Mimo różnych zawirowań życiowych wierzę, że jeśli człowiek jest zadowolony z życia, jeśli lubi siebie i innych, potrafi wyjść obronną ręką z każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej. Cieszę się, że mogłam brać udział w realizacji tak inspirującego kursu. 11 61 91 97 107 111 9 TOM 3 JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM?5r jak stać się wytrwałym wykład 3  ................................................................................................. 7r część utrwalająca  ................................................................................................................................ 57r słowniczek  ............................................................................................................................................... 87r źródła i inspiracje  ................................................................................................................................ 93r przewodnik .......................................................................................................................................... 103r lektorzy ................................................................................................................................................... 107spis treści j a k s t a ć s i ę w y t r w a ł y m w y k ł a d 3 W Y K Ł A D 3 J A K S T A Ć S I Ę W Y T R W A Ł Y M 11 7 TOM 3 JAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM? n a r r a t o r Jakie uczucia budzi w Tobie słowo „wytrwałość”? Podziw? Radość? Znużenie? Zniechęcenie? A może lekceważenie, wynikające z przekonania: „Jestem zdolny, więc nie muszę być wytrwały”? To pytanie pojawia się nie bez przyczyny, bo wy- trwałość, która wydaje się stać nieco na uboczu istotnych cech człowieka, w rze- czywistości jest jedną z najważniejszych! Od tego, czy ją w sobie wykształcimy, zależy nasza życiowa satysfakcja i poczucie szczęścia. „Wytrwałość jest tym dla ludzi, czym drożdże dla chleba i ciasta”, jak powiedział Leroy Milburn „Roy”. W pojęciu „wytrwałość” mieści się determinacja, konse- kwencja i upór w dążeniu do celu. Niełatwo sprawić, by wszystkie te cechy stały się trwałymi elementami naszej osobowości. Wymaga to bowiem poświęceń i głębokiego przekonania o słuszności obranej drogi. Czy warto podjąć ten wy- siłek? Niezliczone przykłady ludzi wytrwałych – twórców wiekopomnych dzieł, odkrywców i wynalazców – dowodzą, że tak. Dlaczego? Niemal każde dzie- ło, które przynosi spełnienie i daje poczucie satysfakcji, wiąże się z działaniem C Z Ę Ś Ć I I J A K R O Z W I N Ą Ć K L U C Z O W E C E C H Y O S O B O W O Ś C I 8 12 CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIJAK STAĆ SIĘ WYTRWAŁYM?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak stać się wytrwałym?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: