Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00157 005471 22573332 na godz. na dobę w sumie
Jak to robią kobiety sukcesu. Strategie zarządzania czasem - książka
Jak to robią kobiety sukcesu. Strategie zarządzania czasem - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4209-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Podobno w dzisiejszych, szalonych czasach my, kobiety, nie możemy mieć wszystkiego. Nie można równocześnie rozwijać się zawodowo, należycie dbać o rodzinę, ćwiczyć, pilnować wizyt u fryzjera, nadążać za trendami w modzie i kulturze, a przy tym wciąż mieć swoje pasje. Musimy więc wybrać: rodzina albo kariera, a przez resztę życia wmawiać sobie, że przecież nie dało się inaczej. Nieprawda! Możemy mieć wiele obowiązków, wykonywać różne zadania, a mimo to wciąż czerpać dużo radości z czasu poświęconego sobie.

Aby to udowodnić, wiele mądrych kobiet mogących pochwalić się wymiernymi sukcesami zebrało twarde, liczbowe dane o tym, co dokładnie robiły godzina po godzinie przez wiele dni. Dzięki temu można było wyodrębnić kobiece strategie zarządzania czasem i pokazać, jak można spełniać się na wielu polach i nie tracić kontroli nad upływającymi godzinami. Zebrane rejestry pozwoliły również na wskazanie, gdzie kryją się cenne zasoby czasu do wykorzystania. Dzięki tej pięknie napisanej, inspirującej książce dowiesz się, jak postępować i na co zwrócić uwagę, aby cieszyć się wszystkim, co może przynieść Ci życie, i nie rezygnować z niczego wartościowego.

W tej książce:

Czym tak naprawdę jest dobre, wypełnione po brzegi życie?

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: I Know How She Does It: How Successful Women Make the Most of Their Time Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-4209-5 Copyright © 2015 by Laura Vanderkam All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jakkob Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie 7 ROZDZIA(cid:146) 1 Mozaika 11 PRACA ROZDZIA(cid:146) 2 Szukaj równowagi 43 ROZDZIA(cid:146) 3 Przejmij kontrol(cid:218) nad swoim czasem 73 ROZDZIA(cid:146) 4 Otwórz si(cid:218) na sukces 125 Poleć książkęKup książkę DOM ROZDZIA(cid:146) 5 Znajd(cid:283) czas dla rodziny 165 ROZDZIA(cid:146) 6 U(cid:239)atwiaj sobie (cid:285)ycie 207 TY ROZDZIA(cid:146) 7 Zadbaj o siebie 255 ROZDZIA(cid:146) 8 Ciesz si(cid:218) chwil(cid:200) 291 ROZDZIA(cid:146) 9 Pe(cid:239)nia kontroli 323 Podzi(cid:218)kowania 353 Przypisy 355 Skorowidz 365 Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 165 ROZDZIA(cid:146) 5 Znajd(cid:283) czas dla rodziny Z e wszystkich pogl(cid:200)dów dotycz(cid:200)cych wspó(cid:239)istnienia (cid:285)ycia osobi- stego i pracy najbardziej zdradliwy jest ten: sukces zawodowy wymaga po(cid:258)wi(cid:218)ce(cid:241) w domu. Caitlin Flanagan, autorka To Hell with All That: Loving and Loathing Out Inner Housewife tak to podsu- mowa(cid:239)a: „Kiedy matka pracuje, co(cid:258) si(cid:218) traci”. To ta dychotomia z roz- dzia(cid:239)u 1.: z jednej strony mamy wyp(cid:239)at(cid:218), z drugiej tulenie i ogródek.1 Efektem ubocznym „bardziej ni(cid:285) pe(cid:239)nego (cid:285)ycia” jest to ryzyko, (cid:285)e „nigdy” nie b(cid:218)dzie okazji do zobaczenia swoich dzieci. Nie kwestionujemy tej narracji spo(cid:239)ecznej — przynajmniej do momentu, kiedy nie przyjrzymy si(cid:218) temu, jak sp(cid:218)dzamy czas. Dla wielu uczestniczek Projektu Mozaika jednym z nieoczekiwanych efektów prowadzenia rejestrów by(cid:239)o u(cid:258)wiadomienie sobie, (cid:285)e pomimo du(cid:285)ej ilo(cid:258)ci czasu sp(cid:218)dzonego w pracy równie du(cid:285)o czasu sp(cid:218)dza(cid:239)y z rodzin(cid:200). Jak uj(cid:218)(cid:239)a to jedna z uczestniczek: „Mia(cid:239)am poczucie winy. Ale to ju(cid:285) przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202)”. Oczywi(cid:258)cie, mama na pe(cid:239)ny etat sp(cid:218)dza w domu znacznie Poleć książkęKup książkę 166 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU wi(cid:218)cej czasu z dzieckiem ni(cid:285) rodzic pracuj(cid:200)cy poza domem, ale wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) pracuj(cid:200)cych rodziców naprawd(cid:218) zalicza rozs(cid:200)dn(cid:200) liczb(cid:218) godzin ze swoimi dzie(cid:202)mi. Kobieta pracuj(cid:200)ca od 8.00 do 18.00 od poniedzia(cid:239)ku do pi(cid:200)tku z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) mo(cid:285)e sp(cid:218)dzi(cid:202) z dzie(cid:202)mi godzin(cid:218) przed prac(cid:200) i dwie po niej, a potem dziesi(cid:218)(cid:202) godzin w ka(cid:285)dy weekend. W sumie to trzydzie- (cid:258)ci pi(cid:218)(cid:202) godzin tygodniowo, odpowiednik pe(cid:239)nego etatu. Wiele kobiet tak opracowuje swoje grafiki, (cid:285)eby wychodzi(cid:202) z pracy nawet wcze(cid:258)niej. Je(cid:258)li odbierasz dzieci ze szko(cid:239)y o 17.00 i siedzisz z nimi do 20.00 albo 20.30, kiedy id(cid:200) spa(cid:202), mo(cid:285)esz sp(cid:218)dzi(cid:202) z nimi nawet czterdzie(cid:258)ci godzin tygodniowo, je(cid:258)li doliczysz do tego poranki i weekendy. Kobiety sp(cid:218)- dzaj(cid:200)ce czterdzie(cid:258)ci godzin tygodniowo w pracy nie narzekaj(cid:200) przecie(cid:285), (cid:285)e „nigdy” nie maj(cid:200) czasu na prac(cid:218). Wiem jednak, (cid:285)e sp(cid:218)dzanie czasu przy rodzinie, a sp(cid:218)dzanie czasu z rodzin(cid:200) to nie to samo. Niewa(cid:285)ne, ile czasu sp(cid:218)dzicie wspólnie. Rze- czywi(cid:258)cie, rejestry czasu pokazuj(cid:200), (cid:285)e rodzice, zarówno Ci pracuj(cid:200)cy, jak i niepracuj(cid:200)cy, wcale nie sp(cid:218)dzaj(cid:200) a(cid:285) tylu godzin na bezpo(cid:258)redniej interakcji z dzie(cid:202)mi. Kiedy pracowa(cid:239)am nad poprzedni(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:200), pewna mama, ucz(cid:200)ca swoje dzieci w domu, powiedzia(cid:239)a mi, (cid:285)e mia(cid:239)a nadziej(cid:218), i(cid:285) pomog(cid:218) jej znale(cid:283)(cid:202) sposób, by mog(cid:239)a sp(cid:218)dza(cid:202) z dzie(cid:202)mi wi(cid:218)cej czasu.2 Kiedy wyrazi(cid:239)am zdziwienie, przyzna(cid:239)a, (cid:285)e rzeczywi(cid:258)cie to dziwna pro(cid:258)ba, ale „mówi(cid:200)c, (cid:285)e chc(cid:218) z nimi sp(cid:218)dza(cid:202) wi(cid:218)cej czasu, chc(cid:218) wi(cid:218)cej chwil, kiedy naprawd(cid:218) mog(cid:218) po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) im ca(cid:239)(cid:200) moj(cid:200) uwag(cid:218). To chyba dlatego, (cid:285)e siedz(cid:218) w domu i zajmuj(cid:218) si(cid:218) ich edukacj(cid:200). Technicznie sp(cid:218)dzamy ze sob(cid:200) ca(cid:239)(cid:200) dob(cid:218), ale tak naprawd(cid:218) rzadko mamy prawdziwy kontakt”. Jak wiele innych kobiet, „robi(cid:218) zbyt wiele rzeczy naraz i zbyt cz(cid:218)sto pod koniec dnia jestem zawiedziona tym, (cid:285)e nie uda(cid:239)o mi si(cid:218) wygospo- darowa(cid:202) czasu dla ka(cid:285)dego z ch(cid:239)opców z osobna, kiedy telefon i telewi- zor by(cid:239)yby wy(cid:239)(cid:200)czone, laptop zamkni(cid:218)ty i kiedy nie musia(cid:239)abym prze- rzuca(cid:202) stosu prania”. Cho(cid:202) (cid:285)adna z uczestniczek przedstawionych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce nie pro- wadzi(cid:239)a edukacji domowej, to w pewnym stopniu ten problem obfito(cid:258)ci i jako(cid:258)ci czasu sp(cid:218)dzanego z dzie(cid:202)mi rzeczywi(cid:258)cie si(cid:218) pojawi(cid:239). Jedna Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 167 z kobiet, której uda(cid:239)o si(cid:218) tak zorganizowa(cid:202) prac(cid:218), (cid:285)e mog(cid:239)a odbiera(cid:202) syna o 15.00, powiedzia(cid:239)a: „Uwielbiam mie(cid:202) te cztery czy pi(cid:218)(cid:202) godzin dla syna po po(cid:239)udniu, ale jednocze(cid:258)nie s(cid:200) takie dni, kiedy odliczam czas do powrotu m(cid:218)(cid:285)a, potem do kolacji, a potem do snu”. Te(cid:285) to znam, to oczekiwanie, a(cid:285) minie czas. Kiedy wiesz, (cid:285)e jest ograniczony, wtedy pragnienie, by po prostu mija(cid:239), bywa okropne. Nie maj(cid:200)c (cid:285)adnych pla- nów na te d(cid:239)ugie godziny, „marnuj(cid:218) go, zmywaj(cid:200)c naczynia albo sprz(cid:200)- taj(cid:200)c, tak naprawd(cid:218) nie robi(cid:200)c nic konkretnego” — mówi. Ci(cid:200)g(cid:239)e wpatrywanie si(cid:218) w zegarek wynika te(cid:285) z jeszcze jednej rzeczy: dzieci nie zawsze s(cid:200) najprzyjemniejszymi towarzyszami. Nasza spo- (cid:239)eczna narracja mówi, (cid:285)e czas sp(cid:218)dzany z rodzin(cid:200) powinien by(cid:202) maj(cid:200)cym znaczenie wytchnieniem od reszty (cid:258)wiata. Tak czasami bywa. A czasami wr(cid:218)cz przeciwnie, kiedy w deszczow(cid:200) sobot(cid:218) ka(cid:285)de z dzieci krzyczy i zapomina o mi(cid:239)owaniu siebie nawzajem. A je(cid:258)li chodzi o partnerów, z biegiem czasu bardzo (cid:239)atwo jest sprowadzi(cid:202) relacj(cid:218) po prostu do zamieszkiwania tego samego domu. Akceptujemy to jako naturalne wygasanie intymno(cid:258)ci. Randki staj(cid:200) si(cid:218) nie tylko wymuszone, ale rów- nie(cid:285) niezwykle trudne do zorganizowania. Wci(cid:200)(cid:285) jednak (cid:285)ywimy nadziej(cid:218), (cid:285)e w naszym (cid:285)yciu b(cid:218)d(cid:200) te(cid:285) pi(cid:218)kne chwile. Jak tworzymy elementy naszej mozaiki pomi(cid:218)dzy obowi(cid:200)zkami (cid:285)ycia rodzinnego, (cid:285)eby wyró(cid:285)nia(cid:239)y si(cid:218) na tle codzienno(cid:258)ci? Nie chc(cid:218) tutaj rozmawia(cid:202) o stosunku ilo(cid:258)ci czasu do jego jako(cid:258)ci, poniewa(cid:285) nie s(cid:200) to wzajemnie zale(cid:285)ne rzeczy. Przebywanie ze swoj(cid:200) rodzin(cid:200) przez d(cid:239)u(cid:285)szy okres tworzy okazje do do(cid:258)wiadczania pi(cid:218)knych chwil. Jackie Woodside, prowadz(cid:200)ca firm(cid:218) doradcz(cid:200) i szkoleniow(cid:200) w Massachusetts, sp(cid:218)dza sporo czasu na przewo(cid:285)eniu swojego o(cid:258)mio- letniego syna z jednych zaj(cid:218)(cid:202) na kolejne. Pewnego dnia wys(cid:239)a(cid:239)a go na plac zabaw mi(cid:218)dzy 15.00 a 15.30, kiedy prowadzi(cid:239)a rozmow(cid:218) z samo- chodu. Zacz(cid:200)(cid:239) sypa(cid:202) (cid:258)nieg i pogoda si(cid:218) pogorszy(cid:239)a, kiedy kobieta wraca(cid:239)a z synem do domu. W rejestrze zapisa(cid:239)a: „Zatrzymali(cid:258)my si(cid:218), by pomóc nastolatkowi, który w(cid:239)a(cid:258)nie rozbi(cid:239) samochód na drzewach”. Czeka(cid:239)a z m(cid:239)odzie(cid:241)cem, dopóki nie przyjecha(cid:239)a pomoc; Woodside zapisa(cid:239)a, (cid:285)e Poleć książkęKup książkę 168 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU dzi(cid:218)ki temu przeprowadzi(cid:239)a z synem ciekaw(cid:200) rozmow(cid:218) o „niebezpiecze(cid:241)- stwach wynikaj(cid:200)cych ze zbyt szybkiej jazdy w z(cid:239)(cid:200) pogod(cid:218)”. By(cid:239)a to okazja, by „nauczy(cid:202) mojego syna, co to znaczy by(cid:202) dobrym obywate- lem, i (cid:285)e trzeba pomaga(cid:202) innym”. W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci wypadków Woodside i jej syn lubi(cid:200) ze sob(cid:200) rozmawia(cid:202), ale z rozmów tych nic nie wynika. W tym konkretnym dniu nadarzy(cid:239)a si(cid:218) jednak okazja do wpojenia warto(cid:258)ci. Jednak niektóre decyzje dotycz(cid:200)ce naszego czasu zwi(cid:218)kszaj(cid:200) szans(cid:218) na to, (cid:285)e do(cid:258)wiadczymy znacz(cid:200)cych chwil, i to nie tylko znacz(cid:200)cych dla dzieci. Rodzice te(cid:285) zas(cid:239)uguj(cid:200) na rado(cid:258)(cid:202) z (cid:285)ycia. Kiedy sp(cid:218)dzamy za du(cid:285)o czasu na sprawdzaniu e-maili, czekaj(cid:200)c na koniec zaj(cid:218)(cid:202) naszego dziecka, a potem wr(cid:218)cz przep(cid:218)dzamy nasze dziecko przez wieczorne rytua(cid:239)y, (cid:285)ycie mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) niezno(cid:258)nym obowi(cid:200)zkiem. Nie ma w tym rado(cid:258)ci. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie, pe(cid:239)na (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) czasu sp(cid:218)dzanego z rodzin(cid:200) — bycie obecn(cid:200) zarówno fizycznie, jak i mentalnie oraz cieszenie si(cid:218) (cid:285)yciem w takich chwilach — prowadzi do szcz(cid:218)(cid:258)liwych chwil. Kontrolujemy znacznie mniej aspektów (cid:285)ycia naszych dzieci, ni(cid:285) s(cid:200)dzimy. Dzieci to te(cid:285) ludzie, odpowiadaj(cid:200) za siebie, ale jedn(cid:200) z rzeczy, które rodzic naprawd(cid:218) mo(cid:285)e kontrolowa(cid:202), jest to, by dzieci wspomina(cid:239)y swoje dzieci(cid:241)stwo jako szcz(cid:218)(cid:258)liwe. Stworzenie szcz(cid:218)(cid:258)liwego domu to (cid:258)wiadomy wybór, tak samo jak tworzenie szcz(cid:218)(cid:258)liwego ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwa. W tym rozdziale opi- sz(cid:218), w jaki sposób kobiety otwieraj(cid:200) si(cid:218) na szcz(cid:218)(cid:258)cie w swoim (cid:285)yciu. Rodzina, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. Dziesi(cid:218)(cid:202) sekretów szcz(cid:218)(cid:258)liwego rodzica Nasza mozaikowa metafora pokazuje, (cid:285)e (cid:285)ycie sk(cid:239)ada si(cid:218) z wielu elemen- tów. Niektóre z nich bywaj(cid:200) stresuj(cid:200)ce, a inne wspania(cid:239)e. Ze wszystkich tych rzeczy bycie rodzicem reprezentuje najbardziej kontrastuj(cid:200)ce ze sob(cid:200) elementy mozaiki. Lecz analizuj(cid:200)c rejestry uczestniczek projektu, widzia- (cid:239)am strategie, które umacnia(cid:239)y pozytywne aspekty rodzicielstwa, niweluj(cid:200)c Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 169 si(cid:239)(cid:218) aspektów negatywnych. Te dziesi(cid:218)(cid:202) sekretów szcz(cid:218)(cid:258)liwego rodzica sprawia, (cid:285)e (cid:285)ycie z dzie(cid:202)mi staje si(cid:218) rado(cid:258)niejsze, nie tylko w tych naj- pi(cid:218)kniejszych chwilach, ale te(cid:285) w zam(cid:218)cie dnia codziennego. 1. PRZEMY(cid:165)L SWOJE WIECZORY. W rodzinach, w których oboje rodzice pracuj(cid:200), w pewnym momencie dnia nast(cid:218)puje ta chwila, kiedy wszyscy w ko(cid:241)cu wracaj(cid:200) do domu. Co potem? Wszyscy s(cid:200) zm(cid:218)czeni, a trzeba przecie(cid:285) co(cid:258) zje(cid:258)(cid:202), odrobi(cid:202) zadanie domowe, zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) ca(cid:239)(cid:200) wieczorn(cid:200) rutyn(cid:200). Nie uwa(cid:285)amy wi(cid:218)c tych godzin za czas, który mo(cid:285)na jako(cid:258) konkretnie wykorzysta(cid:202). Gdyby(cid:258) jednak do(cid:258)wiadcza(cid:239)a takiej kilkugo- dzinnej przerwy w pracy, wtedy z pewno(cid:258)ci(cid:200) przynajmniej szuka(cid:239)aby(cid:258) sposobów, jak sp(cid:218)dzi(cid:202) ten czas. Nie b(cid:218)dziesz planowa(cid:202) swoich wieczo- rów w blokach po pi(cid:218)tna(cid:258)cie minut, tak jak to robisz w pracy, nie b(cid:218)dziesz te(cid:285) wysy(cid:239)a(cid:202) e-maili zapraszaj(cid:200)cych dzieci na kolacj(cid:218). Ale pewne aspekty (cid:285)ycia domowego wymagaj(cid:200) wst(cid:218)pnego przygotowania i dysponujesz spo- rym zakresem mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Diana Hobbs, mened(cid:285)erka projektowa z San Antonio, pokaza(cid:239)a w swoich rejestrach, (cid:285)e bardzo (cid:258)wiadomie podchodzi do takich spraw (strona 171). W poniedzia(cid:239)kowy wieczór wraz z m(cid:218)(cid:285)em i dzie(cid:202)mi wybrali si(cid:218) na rodzinny spacer z psem. Potem ona i m(cid:200)(cid:285) przygotowali obiad, wykorzystuj(cid:200)c warzywa z w(cid:239)asnego ogródka. W (cid:258)rod(cid:218) odwiedzi(cid:239)a swo- jego brata. W czwartek zbiera(cid:239)a truskawki i bawi(cid:239)a si(cid:218) z dzie(cid:202)mi, a w pi(cid:200)- tek wszyscy udali si(cid:218) na lody. Hobbs oczywi(cid:258)cie pracowa(cid:239)a, kiedy dzieci posz(cid:239)y ju(cid:285) spa(cid:202), ale w jej (cid:285)yciu nie by(cid:239)o obecnego smutnego przymusu kolacji, k(cid:200)pieli i (cid:239)ó(cid:285)ka, schematu tak cz(cid:218)sto obecnego w rodzinach z ma- (cid:239)ymi dzie(cid:202)mi. Kiedy zapyta(cid:239)am j(cid:200) o jej rutyn(cid:218), powiedzia(cid:239)a mi, (cid:285)e zawsze by(cid:239)a w pe(cid:239)ni (cid:258)wiadoma swoich wieczorów. „Chodzi(cid:239)am do szko(cid:239)y wieczo- rowej po pracy” — mówi. „Mo(cid:285)esz naprawd(cid:218) wiele upchn(cid:200)(cid:202) po pracy. Mo(cid:285)esz nawet zrobi(cid:202) dyplom!”. Dzi(cid:258) najcz(cid:218)(cid:258)ciej dzwoni do m(cid:218)(cid:285)a, jad(cid:200)c do domu autobusem. „Roz- mawiamy o tym, co mogliby(cid:258)my zrobi(cid:202)” — mówi. „Je(cid:258)li wracasz do domu, jeste(cid:258) zm(cid:218)czona i nie wiesz, co mog(cid:239)aby(cid:258) zrobi(cid:202), wtedy wszystkie Poleć książkęKup książkę 170 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU niespodziewane wydarzenia jeszcze bardziej Ci(cid:218) wyko(cid:241)cz(cid:200)”. Zamiast tego wraz z m(cid:218)(cid:285)em planuj(cid:200) swoje wieczory, (cid:285)eby si(cid:218) na nie przygoto- wa(cid:202) mentalnie. Zajmuje to zaledwie par(cid:218) minut, ale kiedy ma pomys(cid:239) („Chcia(cid:239)abym pogra(cid:202) z dzie(cid:202)mi w gry planszowe”), mo(cid:285)e po prostu wróci(cid:202) do domu z entuzjazmem i zarazi(cid:202) nim ca(cid:239)(cid:200) rodzin(cid:218). Poniewa(cid:285) dzieci s(cid:200) jeszcze ma(cid:239)e, ch(cid:218)tnie zgadzaj(cid:200) si(cid:218) na takie plany. Odrobina planowania oznacza, (cid:285)e „nie wracamy z pracy prosto przed ekran tele- wizora. (cid:191)ycie by(cid:239)oby wtedy puste”. Wiele z aktywno(cid:258)ci Hobbs w tygodniu nie wymaga opuszczania najbli(cid:285)szego s(cid:200)siedztwa. To (cid:258)wietne rozwi(cid:200)zanie, je(cid:258)li ca(cid:239)y dzie(cid:241) sp(cid:218)dzi- (cid:239)a(cid:258) w ruchu. W domu mo(cid:285)na przecie(cid:285) robi(cid:202) wiele wspania(cid:239)ych rzeczy. Za(cid:258) dzieciom nie trzeba czyta(cid:202) koniecznie przed snem; mo(cid:285)esz sp(cid:218)- dzi(cid:202) popo(cid:239)udnie, czytaj(cid:200)c im na g(cid:239)os. Mo(cid:285)ecie upiec razem ciasteczka albo zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) wspólnie przyjemnym r(cid:218)kodzie(cid:239)em. Mo(cid:285)na te(cid:285) si(cid:218) wybra(cid:202) na wycieczk(cid:218). Wieczorne wypady w okresie letnim na plac zabaw czy basen to ciekawy pomys(cid:239). Wraz z m(cid:218)(cid:285)em zazwyczaj zajmowali(cid:258)my si(cid:218) Jasperem i jego wieczornymi treningami jesieni(cid:200) 2014 roku, ale kiedy akurat obydwoje byli(cid:258)my w podró(cid:285)y s(cid:239)u(cid:285)bowej i synem zajmowa(cid:239)a si(cid:218) nasza opiekunka, zwyk(cid:239)a podkre(cid:258)la(cid:202), jak szybko potrafi(cid:200) mija(cid:202) wieczory, kiedy maluch doskonale si(cid:218) bawi na placu zabaw. Sp(cid:218)dzanie zachodu s(cid:239)o(cid:241)ca na dworze jest cudowne: cieszysz si(cid:218) kilkoma ulotnymi minutami przyjemno(cid:258)ci. Okres zimowy wymaga nieco wi(cid:218)cej kreatywno(cid:258)ci, ale niektóre biblioteki bywaj(cid:200) otwarte do pó(cid:283)na, a starsze dzieci mo(cid:285)e ucieszy(cid:202) uczestnictwo w jakiej(cid:258) impre- zie sportowej. Je(cid:258)li co wieczór jadacie na mie(cid:258)cie, z biegiem czasu przestaje to bawi(cid:202), ale je(cid:285)eli zazwyczaj jadacie w domu, wtedy wyj(cid:258)cie na obiad mo(cid:285)e by(cid:202) drobn(cid:200) przyjemno(cid:258)ci(cid:200) raz na kilka tygodni. Chodzi przede wszystkim o to, by pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e rodzinne wieczory wymagaj(cid:200) ich wst(cid:218)pnego przemy(cid:258)lenia. Nawet je(cid:258)li nic Ci si(cid:218) nie chce, to kiedy masz ma(cid:239)e dzieci, nie masz mo(cid:285)liwo(cid:258)ci nie robi(cid:202) nic. Co(cid:258) b(cid:218)dziesz robi(cid:202), niekoniecznie co(cid:258) przyjemnego. Wystarczy odpowiednio wcze(cid:258)nie pomy- (cid:258)le(cid:202), jak ten czas zorganizowa(cid:202). Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 171 n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S I A L E Z D E N I A T O B O S K E T (cid:107) P I K E T R A W Z C n e S n e S n e S n e S n e S A D O R (cid:165) n e S n e S K E R O T W n e S n e S , (cid:218) i s e i n a r b U (cid:285) a j i k a m i y s o (cid:239) w , t u n i m 0 1 a k m e z r D , (cid:218) i s e i n a r b u (cid:285) a j i k a m i y s o (cid:239) w , (cid:218) i s e i n a r b U , (cid:285) a j i k a m i y s o (cid:239) w e i n a w o t o g y z r p a i n a d a i n (cid:258) , (cid:218) i s e i n a r b U (cid:285) a j i k a m i y s o (cid:239) w e i n a t (cid:200) z r p S a i n d o d e i n a w o t o g y z r P w ó t k e j o r p d (cid:200) l g e z r P i j c a u t y s a z i l a n A w ó t k e j o r p d (cid:200) l g e z r p — d (cid:200) l g e z r P h c y w o i n d o g y t w ó t k e j o r p w ó k i f a r g (cid:218) i s e i n a w o t o g y z r P i m (cid:202) e i z d z e i n a d a i n (cid:165) i m (cid:202) e i z d z e i n a d a i n (cid:165) i c e i z d e i n a w o t o g y z r P k e n a t s y z r p a n d z a j o D e i n e z d a w o r p d o / a n y s o g e z s r a t s j a n m e (cid:285) (cid:218) m z y (cid:239) o k z s o d m e n y s m y z s d o (cid:239) m j a n i c (cid:200) j a w e i p (cid:258) , y w o s u b o t u a i e n o b u l u e j o m , m a (cid:239) a t y z c o p ; i k n e s o p i s u b o t u a a n c (cid:200) j a k e z c i c e i z d e i n a w o t o g y z r P e i n e z d a w o r p d o / a n y s o g e z s r a t s j a n m e (cid:285) (cid:218) m z y (cid:239) o k z s o d m e n y s m y z s d o (cid:239) m j a n i e i s u b o t u a W , i k y z u m e i n a h c u (cid:239) s — (cid:200) w o t a i w k d a n a c a r p (cid:200) t u z r a n k e n a t s y z r p a n d z a j o D , y w o s u b o t u a R P N e i n a h c u (cid:239) s e i s u b o t u a W e i n a t y z c — , y t s i b o s o l i a m - E , i m (cid:202) e i z d z e i n a d a i n (cid:258) (cid:218) h c o r t m a (cid:239) i c (cid:258) e i m z a i n a w o k (cid:239) e d y z s k e n a t s y z r p a n d z a j o D c (cid:200) j a w e i p (cid:258) , y w o s u b o t u a i e n o b u l u e j o m , m a (cid:239) a t y z c o p ; i k n e s o p i s u b o t u a a n c (cid:200) j a k e z c e i s u b o t u a W e i s u b o t u a W e i n e i b o r d a n — i c (cid:258) o (cid:239) g e l a z u i n a w o n a l p w i n d i i n d o g y t e i n a t y z c — e i n a i w a m z o r i , m e r e (cid:285) a s a p (cid:239) ó p s w e z (cid:202) a t y z c i b u l (cid:285) e t y r ó t k I K E (cid:146) A Z D E N O P I n e S n e S , t u n i m 0 1 a k m e z r D , (cid:218) i s e i n a r b u (cid:285) a j i k a m i y s o (cid:239) w 0 0 . 5 0 3 . 5 0 0 . 6 k e n a t s y z r p a n d z a j o D i m (cid:202) e i z d z e i n a d a i n (cid:165) 0 3 . 6 , y w o s u b o t u a e j o m c (cid:200) j a w e i p (cid:258) i ; i k n e s o p e n o b u l u i , m a (cid:239) a t y z c o p s u b o t u a a n c (cid:200) j a k e z c 0 0 . 7 0 3 . 7 0 0 . 8 Poleć książkęKup książkę 172 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU (cid:239) ó i c (cid:258) o k y m (cid:258) i l (cid:218) n i m o P , (cid:200) n l e i z d e i n (cid:218) k (cid:239) ó k z s i y m (cid:258) i l a w o h c u i n e l u m e t (cid:241) e i z d y t o b — m a (cid:239) a w o c a r p . m e t k e j o r p d a n o g e n d e j o d d ó w o p o T a i n d o g e n l o w e i n a w o t o g y z r p , e i n a r P o g e n n i z d o r o g e (cid:285) u d a i n a d a i n (cid:258) a t u z r a N o o z o d (cid:285) ó r d o P y t a i w k m a (cid:239) i p u K m a (cid:239) i c u z r d o p , y m a m a l d w ó c i z d o r u m o d o d e j e i n a d a i n (cid:165) , e w o m o d e c a r p , e i n a r P u s a z c o d u s a z c d o a a c a r p i e i n a w o k (cid:239) e d y z s (cid:200) t u z r a n d a n o o Z o o Z o o Z o o Z m y z s d o (cid:239) m j a n z o o z o D m e n y s e i n z s a r t s o (cid:239) y b o o Z , e n o z c o (cid:239) t a z y m (cid:258) i l a h c e j o p c (cid:218) i w o g e L u p e l k s o d w a b a z c a l P e w o n , h c a p u k a z a N o g e z s d o (cid:239) m j a n a l d y t u b a n y s . 2 t k e j o r P e i n a n o k y w — u n o f e l e t o g e i g u r d i j c a u t y s a z i l a n A w ó t k e j o r p d (cid:200) l g e z r p — d (cid:200) l g e z r P h c y w o i n d o g y t w ó t k e j o r p w ó k i f a r g 0 3 . 8 I O C z a w o m z o R y z i l a n a t a m e t a n , j e n l a t r a w k , (cid:218) i s (cid:202) e i z d e i w o d y b a b e z r t o p (cid:258) o g e z c y z c I O C z a w o m z o R y z i l a n a t a m e t a n , j e n l a t r a w k , (cid:218) i s (cid:202) e i z d e i w o d y b a b e z r t o p (cid:258) o g e z c y z c e i n a w o t o g y z r P a i n a k t o p s o d . 1 u t k e j o r p a l d e c (cid:200) z c y t o d e l i a m - E . 1 u t k e j o r p e i n a k t o p S m y n d a (cid:239) w d o p z e i n m o n o z s o r p o P e i n a w o r e z y w o , a z r a d n e l a k y c a r p w c ó m o p y b e (cid:285) m e t r o p a r d a n . m y n l a t r a w k , k e t r a w z c a n , o t c (cid:200) j u g e l e d a i n a k t o p s m a (cid:239) (cid:218) n u s e z r P a n j y c a u t y s a z i l a n A w ó t k e j o r p d (cid:200) l g e z r p — a n j y c a u t y s a z i l a n A w ó t k e j o r p d (cid:200) l g e z r p — m a (cid:239) g o m o c d (cid:200) l g e z r p — . 1 t k e j o r P m e r e (cid:285) d e n e m z a c a r P , u t k e j o r p e i n a w o t o g y z r p a i n a k t o p s o d . 1 u t k e j o r p o g e c (cid:200) z c y t o d m e r e (cid:285) d e n e m z a c a r P , u t k e j o r p e i n a w o t o g y z r p a i n a k t o p s o d . 1 u t k e j o r p o g e c (cid:200) z c y t o d a j c a z i l a u t k A w ó (cid:239) a i r e t a m . 1 u t k e j o r p a l d 0 0 . 9 0 3 . 9 0 0 . 0 1 t e (cid:285) d u b — . 1 t k e j o r P d (cid:200) l g e z r p — . 1 t k e j o r P 0 3 . 0 1 t e (cid:285) d u b — . 1 t k e j o r P c a r p c e i n o K i m a (cid:239) a i r e t a m d a n . 1 t k e j o r p , a i n a k t o p s o d 0 0 . 1 1 I A L E Z D E N I A T O B O S K E T (cid:107) P I K E T R A W Z C A D O R (cid:165) K E R O T W I K E (cid:146) A Z D E N O P I Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 173 , e w o m o d e c a r p , e i n a r P u s a z c o d u s a z c d o a a c a r p i e i n a w o k (cid:239) e d y z s (cid:200) t u z r a n d a n h c n u L h c n u L i m o m z e i z d o r g o W i m (cid:202) e i z d i m e t a r b y p u k a z e n b o r D m e t a r b m o m i z o o Z o o Z o o Z i j c a r u a t s e r w h c n u L e i n a k t o p S m y n d a (cid:239) w d o p z i j c a r u a t s e r w h c n u L (cid:258) o c (cid:202) (cid:258) e j z m a (cid:239) z s y W m e i k i n w o c a r p (cid:239) ó p s w e z a k m e z r D (cid:258) o c (cid:202) (cid:258) e j z m a (cid:239) z s y W m e i k i n w o c a r p (cid:239) ó p s w e z u m o d o d t ó r w o P a k m e z r D m a (cid:239) y z c (cid:241) o k S (cid:202) a w y w o t o g y z r p . 1 u t k e j o r p a l d y (cid:239) a i r e t a m m e (cid:285) (cid:218) m z r e c a p S m e n y s m y z s d o (cid:239) m j a n i (cid:202) a r b e d o y b e (cid:285) , y (cid:239) o k z s o d a n y s o g e z s r a t s j a n m e (cid:239) o p s e z z e i n a k t o p S k a j , a i n e l (cid:258) e r k o u l e c w . 3 m e t k e j o r p (cid:218) i s (cid:202) (cid:200) j a z a k m e z r D m e (cid:239) o p s e z z e i n a k t o p S k a j , a i n e l (cid:258) e r k o u l e c w . 3 m e t k e j o r p (cid:218) i s (cid:202) (cid:200) j a z (cid:200) n i z d o r z i n j y m a N o z c w o n a t s (cid:285) (cid:200) m j ó m — z ó w j ó w s (cid:239) a b d e i n a z , e w o t e (cid:285) d u b e i n a k t o p S . 1 t k e j o r p e i n a k t o p s — . 1 t k e j o r P (cid:200) n i z d o r z i n j y m a N z ó w j ó w s (cid:239) a b d e i n a z o z c w o n a t s (cid:285) (cid:200) m j ó m — e i n a k t o p s — . 1 t k e j o r P e i n a w o m u s d o P a i n a k t o p s o g e n p (cid:218) t s w , . 1 u t k e j o r p a l d e i n a w o n a l p a z c a r p h c y n j e l o k d a n e c a r p u w o n Z . 1 u t k e j o r p m e t e (cid:285) d u b 0 0 . 4 1 d a n e c a r p u w o n Z . 1 u t k e j o r p m e t e (cid:285) d u b 0 3 . 4 1 d a n e c a r p u w o n Z . 1 u t k e j o r p m e t e (cid:285) d u b 0 0 . 5 1 e i n m o n o z s o r p o P e i n a w o r e z y w o , a z r a d n e l a k y c a r p w c ó m o p y b e (cid:285) m e t r o p a r d a n . m y n l a t r a w k , k e t r a w z c a n , o t c (cid:200) j u g e l e d a i n a k t o p s m a (cid:239) (cid:218) n u s e z r P m a (cid:239) g o m o c d (cid:200) l g e z r p — . 1 t k e j o r P e i n e z r j e z r p , a k s (cid:200) k e z r P . 1 t k e j o r P i l i a m - e I O C z e i n a k t o p s — , e i n e z d o h c — a i n w o (cid:239) i m a (cid:239) i n o w z d a z , g e i b , (cid:202) a t y p a z y b , a (cid:285) (cid:218) m o d (cid:241) e i z d u m a j i m k a j S . 1 t k e j o r P I O C z e i n a k t o p s — , e i n e z d o h c — a i n w o (cid:239) i S m a (cid:239) i n o w z d a z , g e i b , (cid:202) a t y p a z y b , a (cid:285) (cid:218) m o d . 1 t k e j o r P a j c a z i l a u t k a — u i n a k t o p s o p u t e (cid:285) d u b (cid:241) e i z d u m a j i m k a j I O C z i l i a m - e d (cid:200) l g e z r p , h c n u L u t e (cid:285) d u b a j c a z i l a u t k A m a (cid:239) d a j z , . 1 u t k e j o r p u h c n u l (cid:202) (cid:258) (cid:218) z c a n z c i n o f e l e t a w o m z o r — e i n a k t o p s e z s w r e i p — . 1 t k e j o r P . 2 t k e j o r P 0 3 . 1 1 0 0 . 2 1 0 3 . 2 1 0 0 . 3 1 0 3 . 3 1 Poleć książkęKup książkę 174 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU (cid:202) a w y z s y w m a (cid:239) y z c (cid:241) o k S a k c e i z d a l d (cid:218) k r e d (cid:239) o k , m a (cid:239) y z r t a p ; i k (cid:239) ó i c a j y z r p (cid:218) i s (cid:200) i w a b i c e i z d k a j m e t o p a , a n a m t a B w y z s d o (cid:239) m j a n j ó m (cid:218) p a n a k a n (cid:218) i s (cid:239) a p a r d w , e i n m k o b o (cid:239) (cid:200) n s a z i (cid:239) a i b a r d o y z s r a t s y d e i k y p u k a z e n b o r D m e t a r b m o m i z y p u k a z e n b o r D m e t a r b m o m i z y p u k a z e n b o r D m e t a r b m o m i z e w o m o d e i n a d a z k a n i p z s m a (cid:239) a r b e Z o t s e p o d u d o r g o z (cid:200) n i z d o r z i n j y m a N o z c w o n a t s (cid:285) (cid:200) m j ó m — z ó w j ó w s (cid:239) a b d e i n a z , d a i b o m a (cid:239) i l (cid:258) y m b O (cid:218) i s m a (cid:239) a w o d y c e d z ! y d o l a n y d o l a n e i c (cid:258) j y W u d a i b o e i n a w o t o g y z r P y n n i z d o r d a i b O i m (cid:202) e i z d z e i z d o r g o W o t s e p e i n a w o t o g y z r P y d o l a n e i c (cid:258) j y W y n n i z d o r d a i b O e i n a t (cid:200) z r p S i y m b o r o c ; e i n a k t o p S ? . 4 m e t k e j o r p z i y m b o r o c ; e i n a k t o p S ? . 4 m e t k e j o r p z , y r u t k a F i l i a m - e e i n e z d w a r p s , y b r o t m a (cid:239) a w o k a p S (cid:202) a r e i b z (cid:218) i s m a (cid:239) (cid:218) z c a z a i c (cid:258) j y w o d , s u b o t u a m a (cid:239) a p a (cid:239) Z i l i a m - e a k l i k m a (cid:239) a (cid:239) s y w e i n m o n o z s o r p o P e i n a w o r e z y w o , a z r a d n e l a k y c a r p w c ó m o p y b e (cid:285) m e t r o p a r d a n . m y n l a t r a w k , k e t r a w z c a n , o t c (cid:200) j u g e l e d a i n a k t o p s m a (cid:239) (cid:218) n u s e z r P (cid:241) a d a z u k l i k a j c a n i m , i l a m - e d (cid:200) l g e z r P i l e d (cid:200) l g e z r p — . 1 t k e j o r P e i n a k t o p S m e r e (cid:285) d e n e m z u l e c w u t k e j o r p c a r p a i n a w o g e l e d (cid:218) t z s e r m a (cid:239) d a j Z m a (cid:239) i n o w z d a z , u h c n u l a (cid:285) (cid:218) m o d 0 3 . 5 1 0 0 . 6 1 e i n a k t o p s — . 1 t k e j o r P w ó (cid:239) a i r e t a m e c (cid:200) z c y t o d d (cid:200) l g e z r p — . 1 t k e j o r P 0 3 . 6 1 m a (cid:239) g o m o c , o k r u i b m a (cid:239) a t (cid:200) z r p s o P , o k r u i b m a (cid:239) a t (cid:200) z r p s o P k e n a t s y z r p a n m a (cid:239) z s o p y w o s u b o t u a k e n a t s y z r p a n m a (cid:239) z s o p y w o s u b o t u a d a i b O , u m o d e i n a t (cid:200) z r p S e i n a w o t o g y z r p k e z c e t s a i c i m (cid:202) e i z d z e i z d o r g o W m a (cid:239) a r b e z i a k n a k a k S i k w a k s u r t i m (cid:202) e i z d z d a i b O , d a i b O (cid:200) n i z d o r z m a (cid:239) a i z d e i s o p i k y z u m e i n a h c u (cid:239) s k e n y z c o p d o i e i s u b o t u a W — t ó r w o p , e i s u b o t u a W R P N , m e d o h c o m a s m a (cid:239) a w o s k a l e r z , s u b o t u a m a (cid:239) a p a (cid:239) Z m a (cid:239) a i w a m z o r o p (cid:218) i s m e t o p a , m e (cid:285) (cid:218) m z e i s u b o t u a W k o o b o d u a i — a k m e z r d i t ó r w o p , e i s u b o t u a W R P N , m e d o h c o m a s t ó r w o p / e i s u b o t u a W , m e d o h c o m a s s o (cid:239) g a n e i n a w e i p (cid:258) y c a r p e i n a w o m u s d o P m y n n e h c u k e l o t s y z r p , d a i b O (cid:200) n i z d o r z m a (cid:239) a i z d e i s o p e i s u b o t u a W m a (cid:239) i n o w z d a z — , a (cid:285) (cid:218) m o d (cid:241) e i z d (cid:202) i w ó m o y b t ó r w o p / e i s u b o t u a W , m e d o h c o m a s s o (cid:239) g a n e i n a w e i p (cid:258) y n n i z d o r r e c a p S m e s p z i w o (cid:285) (cid:218) m c o m o P m e d a i b o z e i n e i s e i n y z r p — u d o r g o z w y z r a w 0 0 . 7 1 0 3 . 7 1 0 0 . 8 1 0 3 . 8 1 0 0 . 9 1 I A L E Z D E N I A T O B O S K E T (cid:107) P I K E T R A W Z C A D O R (cid:165) K E R O T W I K E (cid:146) A Z D E N O P I Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 175 i c e i z d c i n z s y r P a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c i n z s y r P a k (cid:285) ó (cid:239) o d i i c e i z d (cid:241) a r b u e i n a w o t o g y z r P o r t u j a n y z c e z r i c i n z s y r P n e S n e S n e S n e S (cid:200) n i z d o r z m a (cid:239) a i z d e i s o P i m (cid:202) e i z d z m a (cid:239) a i z d e i s o P n e S a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c e i z D e i z d o r g o w (cid:200) n i z d o r z m a (cid:239) a i z d e i s o P i m (cid:202) e i z d z m a (cid:239) a i z d e i s o P n e S , a t a r b a t y z i W , j e i n (cid:258) e z c w (cid:239) d e z s y z r p y r ó t k (cid:202) a w o c a r p o p y b e (cid:285) a t a r b m a (cid:239) z o w d O i u m o d o d m e n y s m y z s d o (cid:239) m j a n z i j z i w e l e t e i n a d (cid:200) l g O m e (cid:285) (cid:218) m z a t a r b m a (cid:239) z o w d O i u m o d o d m e n y s m y z s d o (cid:239) m j a n z i j z i w e l e t e i n a d (cid:200) l g O m e (cid:285) (cid:218) m z n e S d a i b O m e (cid:285) (cid:218) m z a l i w h C , y m a m o d m a (cid:239) i n o w z d a Z , (cid:202) e i z d e i w o d (cid:218) i s y b e (cid:285) a j c a r e p o a (cid:239) z s o p k a j , e w o d o w a z e l i a m - E , u t k e j o r p n a t s a i n a d a z e n b o r d m e (cid:285) (cid:218) m z a l i w h C y c a r p e i n a w o m u s d o P , e l e i p (cid:200) K e w o m o d a i n a d a z e i n a w o k (cid:239) e d y z s i , a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c e i z D e i n a w o t o g y z r p (cid:218) h c o r t , u h c n u l i j z i w e l e t , y c a r p z i k t o N u n a l p e i n a w o c a r p o e i n e z d w a r p s , o r t u j a n c i n z s y r p , y t z c o p , c i n z s y r P (cid:241) a r b u e i n a w o t o g y z r p o r t u j a n y z c e z r i , y c a r p z i k t o N u n a l p e i n a w o c a r p o e i n e z d w a r p s , o r t u j a n c i n z s y r p , y t z c o p e i n a t (cid:200) z r p S m e (cid:285) (cid:218) m z e i n a i w a m z o r i n e S n e S n e S n e S n e S e i n a d (cid:200) l g o i a t u z r a N i j z i w e l e t e i n a d (cid:200) l g o i a t u z r a N i j z i w e l e t n e S n e S m e (cid:285) (cid:218) m z a w o m z o R a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c i n z s y r P n e S n e S n e S u s a z c (cid:218) h c o r T m e (cid:285) (cid:218) m z n e S n e S a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c e i z D c i n z s y r P m e (cid:285) (cid:218) m z a w o m z o R , y m a m o d m a (cid:239) i n o w z d a Z , (cid:202) e i z d e i w o d (cid:218) i s y b e (cid:285) a j c a r e p o a (cid:239) z s o p k a j u k i n n e i z d w e i n a s i P u s a z c (cid:218) h c o r T m e (cid:285) (cid:218) m z 0 0 . 0 2 0 3 . 0 2 0 0 . 1 2 0 3 . 1 2 0 0 . 2 2 0 3 . 2 2 0 0 . 3 2 0 3 . 3 2 d a i b O , u m o d e i n a t (cid:200) z r p S e i n a w o t o g y z r p k e z c e t s a i c i j z i w e l e t e i n a d (cid:200) l g O m e (cid:285) (cid:218) m z e i n a w o k (cid:239) e d y z s i , u k i n t a t o n w e i n a s i P e i c (cid:218) i n (cid:258) a z y r ó t k , a t a r b a t y z i W , j e i n (cid:258) e z c w (cid:239) d e z s y z r p (cid:202) a w o c a r p o p y b e (cid:285) e i z d o r g o w , e w o d o w a z e l i a m - E , u t k e j o r p n a t s a i n a d a z e n b o r d (cid:200) n i z d o r z d a i b O 0 3 . 9 1 Poleć książkęKup książkę 176 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S 0 0 . 4 2 0 3 . 4 2 0 0 . 1 0 3 . 1 0 0 . 2 0 3 . 2 0 0 . 3 0 3 . 3 0 0 . 4 0 3 . 4 I A L E Z D E N I A T O B O S K E T (cid:107) P I K E T R A W Z C A D O R (cid:165) K E R O T W I K E (cid:146) A Z D E N O P I Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 177 2. PRZEMY(cid:165)L PORANKI. W rozdziale 3. przytoczy(cid:239)am twierdzenie, (cid:285)e matki nie b(cid:218)d(cid:200) pracowa(cid:202) pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t pi(cid:218)(cid:202) godzin tygodniowo, ponie- wa(cid:285) po uwzgl(cid:218)dnieniu dojazdu kobieta znika z domu o 8.30 i wraca o 20.30 dzie(cid:241) w dzie(cid:241), a przecie(cid:285) chce widzie(cid:202) swoje dzieci nie tylko w (cid:239)ó(cid:285)ku. To fakt, (cid:285)e wielu rodziców nie chce tak pracowa(cid:202). Ale nawet gdyby tak by(cid:239)o, to jest spora szansa, (cid:285)e i tak b(cid:218)dziesz widzie(cid:202) swoje dzieci przez rozs(cid:200)dn(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) czasu w tygodniu, poniewa(cid:285) 8.30 to wcale nie tak wcze(cid:258)nie. Ma(cid:239)e dzieci cz(cid:218)sto budz(cid:200) si(cid:218) o (cid:258)wicie. W byciu rodzi- cem jednym z najci(cid:218)(cid:285)szych do(cid:258)wiadcze(cid:241) jest us(cid:239)ysze(cid:202) m(cid:239)odziutki g(cid:239)os pytaj(cid:200)cy: „Kiedy b(cid:218)dzie (cid:258)niadanie?” o szóstej rano w sobot(cid:218). (Rozs(cid:200)dne pary dziel(cid:200) si(cid:218) porannymi obowi(cid:200)zkami na zmiany, (cid:285)eby jedno z rodzi- ców mog(cid:239)o d(cid:239)u(cid:285)ej pospa(cid:202). Samotni rodzice nie maj(cid:200) jednak tak lekko). Mo(cid:285)esz na to narzeka(cid:202) albo, przynajmniej w ci(cid:200)gu tygodnia pracy, potraktowa(cid:202) to jako czas, który mo(cid:285)na sp(cid:218)dzi(cid:202) z dzie(cid:202)mi. Mo(cid:285)esz sp(cid:218)- dzi(cid:202) z nimi czas najpierw, zanim trzeba b(cid:218)dzie zmierzy(cid:202) si(cid:218) z reszt(cid:200) (cid:285)ycia. Rzeczywi(cid:258)cie, z rana wszyscy próbuj(cid:200) przygotowa(cid:202) si(cid:218) do (cid:285)ycia, ale przecie(cid:285) zawsze próbujemy co(cid:258) robi(cid:202), a nasze obowi(cid:200)zkowe zada- nia nie musz(cid:200) zajmowa(cid:202) nam ka(cid:285)dej minuty. W okresie letnim, kiedy poranki s(cid:200) jasne, mo(cid:285)esz wybra(cid:202) si(cid:218) z dzie(cid:202)mi na spacer. W ciemne zimowe poranki mo(cid:285)esz poczyta(cid:202), zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) r(cid:218)kodzie(cid:239)em albo przygo- towa(cid:202) wykwintne (cid:258)niadanie (wi(cid:218)cej o tym w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) prostych zaj(cid:218)(cid:202), które sprawdzaj(cid:200) si(cid:218) wieczorami, sprawdzi si(cid:218) i o poranku. W ko(cid:241)cu b(cid:218)dzie trzeba wyj(cid:258)(cid:202) z domu, ale nie pope(cid:239)- niaj b(cid:239)(cid:218)du i nie skupiaj si(cid:218) na wyj(cid:258)ciu z domu tak bardzo, (cid:285)e nawet nie zauwa(cid:285)ysz oferuj(cid:200)cego mo(cid:285)liwo(cid:258)ci mijaj(cid:200)cego czasu. Mo(cid:285)esz ustawi(cid:202) drugi alarm, który zadzwoni, kiedy ju(cid:285) naprawd(cid:218) trzeba b(cid:218)dzie si(cid:218) zebra(cid:202) do wyj(cid:258)cia, ale do tego czasu mo(cid:285)esz si(cid:218) zrelaksowa(cid:202). Dzieci mog(cid:200) te(cid:285) po prostu siedzie(cid:202) i rozmawia(cid:202), kiedy Ty zajmujesz si(cid:218) sob(cid:200). Jednym z moich ulubionych fragmentów ksi(cid:200)(cid:285)ki Tiny Fey Bossypants jest opis, jak potrafi zacie(cid:258)nia(cid:202) wi(cid:218)zi z ma(cid:239)(cid:200) córk(cid:200), kiedy z rana przy- cina jej paznokcie.3 Mo(cid:285)e i jest to ca(cid:239)kiem zwyczajna i przyziemna Poleć książkęKup książkę 178 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU czynno(cid:258)(cid:202), ale odrobina (cid:258)wiadomo(cid:258)ci i intencji potrafi j(cid:200) zmieni(cid:202) w znacz- nie g(cid:239)(cid:218)bsze do(cid:258)wiadczenie. 3. BAW SI(cid:125). Dla wielu rodziców czas sp(cid:218)dzany z dzie(cid:202)mi — szcze- gólnie w weekendy — wydaje si(cid:218) nieokre(cid:258)lony z prostego powodu: przeplata si(cid:218) z innymi obowi(cid:200)zkami domowymi. Dzieci potrafi(cid:200) szybko znale(cid:283)(cid:202) sobie zaj(cid:218)cie, kiedy sama rozpoczynam nieko(cid:241)cz(cid:200)cy si(cid:218) proces zbierania zabawek. Jest to produktywne, a dzieci nie musz(cid:200) ca(cid:239)y czas robi(cid:202) rzeczy z rodzicami. Ale kiedy ju(cid:285) si(cid:218) z nimi bawi(cid:218) — uk(cid:239)adamy puzzle, budujemy z klocków, kolorujemy czy szalejemy po domu — przypominam sobie, (cid:285)e to po prostu (cid:258)wietna zabawa. A przynajmniej lepsza ni(cid:285) odk(cid:239)adanie zabawek na miejsce. To dlatego dzieci preferuj(cid:200) zabaw(cid:218), a nie sprz(cid:200)tanie po niej. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas ch(cid:218)tnie zwi(cid:218)kszy(cid:239)aby ilo(cid:258)(cid:202) zabawy i rado(cid:258)ci w swoim (cid:285)yciu. To jednak wymaga innego sposobu my(cid:258)lenia, który by(cid:239) bardzo widoczny w rejestrze Eileen Hiromury. Pracuje dla Google w Kali- fornii i ma dwójk(cid:218) ma(cid:239)ych dzieci. Powiedzia(cid:239)a mi: „Zaskoczy(cid:239)o mnie, jak ma(cid:239)o sprz(cid:200)tam w ci(cid:200)gu tygodnia”. Tylko 4,5 godziny prac domowych i za(cid:239)atwiania ró(cid:285)nych spraw zwi(cid:200)zanych z organizowan(cid:200) zabaw(cid:200) (zobacz s. 180). Nie zdradza(cid:239)a jakiego(cid:258) niechlubnego sekretu; powy(cid:285)szemu stwierdzeniu towarzyszy(cid:239)a zadowolona mina. Pomimo napi(cid:218)tego gra- fiku w pracy i d(cid:239)ugich dojazdów, „ucieszy(cid:239)am si(cid:218), widz(cid:200)c, jak wiele czasu sp(cid:218)dzam z rodzin(cid:200)” — twierdzi. Tak w(cid:239)a(cid:258)nie mo(cid:285)na si(cid:218) poczu(cid:202), kiedy wykorzystujesz czas poza prac(cid:200) na zabaw(cid:218) i projekty z dzie(cid:202)mi. Lego w rejestrach jest zrozumia(cid:239)e, zajmuj(cid:200)c ca(cid:239)e dwie godziny w niedziel(cid:218). Sama bym chyba nie da(cid:239)a rady si(cid:218) tak skupi(cid:202), no ale prze- cie(cid:285) Hiromura to umys(cid:239) (cid:258)cis(cid:239)y. Najbardziej zaciekawi(cid:239) mnie pewien wieczór w (cid:258)rodku tygodnia, dotycz(cid:200)cy malowania witra(cid:285)y z dzie(cid:202)mi. Kobieta wyt(cid:239)umaczy(cid:239)a, (cid:285)e „Miko(cid:239)aj przyniós(cid:239) dzieciom zestawy do kolo- rowania — jak normalna kolorowanka, ale na specjalnym papierze. Kiedy powiesisz obrazki na oknie, wygl(cid:200)daj(cid:200) jak szklane witra(cid:285)e”. Dzieciom si(cid:218) to naprawd(cid:218) spodoba(cid:239)o, wi(cid:218)c Hiromura kupi(cid:239)a wi(cid:218)cej Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 179 takich kolorowanek, o ró(cid:285)nych motywach, cho(cid:202)by z greckiej mitologii. „To w(cid:239)a(cid:258)nie robimy wieczorami” — mówi. „Wychodzi im to coraz lepiej, cho(cid:202) kolorowanki te i tak potrafi(cid:200) wiele wybaczy(cid:202). Kontury s(cid:200) grubsze”. Ilo(cid:258)(cid:202) zaj(cid:218)(cid:202) artystycznych naprawd(cid:218) imponuje i wkrótce ich efekty sta(cid:239)y si(cid:218) g(cid:239)ówn(cid:200) dekoracj(cid:200) w domu. „Ca(cid:239)y salon otoczony jest drzwiami francuskimi, mamy wi(cid:218)c miejsce na prawie sto obrazków. Na razie pokolorowali(cid:258)my tylko sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:200)t!”. Szcz(cid:218)(cid:258)liwe wspomnienia rodz(cid:200) si(cid:218) dzi(cid:218)ki takiemu rysowaniu z dzie(cid:202)mi, nie za(cid:258) ze sp(cid:218)dzania wielu godzin na niezwykle odpowiedzialnych aspektach rodzicielstwa, takich jak upewnianie si(cid:218), (cid:285)e w domu zawsze jest wystarczaj(cid:200)ca ilo(cid:258)(cid:202) worków na (cid:258)mieci. Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e ich potrzebujesz. Ale w byciu rodzi- cem priorytetem powinna by(cid:202) zabawa z dzie(cid:202)mi, a nie zakupy. 4. JEDZ Z RODZIN(cid:107) POSI(cid:146)KI (NIEKONIECZNIE G(cid:146)ÓWNE). Wspólny g(cid:239)ówny posi(cid:239)ek dnia z rodzin(cid:200) sta(cid:239) si(cid:218) niemal(cid:285)e (cid:258)wi(cid:218)to(cid:258)ci(cid:200) we wspó(cid:239)czesnym (cid:258)wiecie. W rozmowach stanowi g(cid:239)ówny dowód na bycie dobrym rodzi- cem, oznak(cid:218) zdrowej rodziny. Rzeczywi(cid:258)cie, niektóre badania wyka- za(cid:239)y, (cid:285)e dzieci jedz(cid:200)ce obiady czy kolacje z rodzin(cid:200) odpowiednio cz(cid:218)sto przejawiaj(cid:200) mniejsz(cid:200) sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do ryzykowanych zachowa(cid:241), cho(cid:202) inne analizy sugeruj(cid:200), (cid:285)e nie chodzi tu tylko o same obiady.4 Rodzice, którzy aran(cid:285)uj(cid:200) i gotuj(cid:200) regularnie kolacj(cid:218) czy obiad, robi(cid:200) te(cid:285) inne rzeczy, które pozytywnie wp(cid:239)ywaj(cid:200) na dzieci; obiad to nie wszystko. Jedno z bada(cid:241) sprawdzi(cid:239)o, co si(cid:218) dzia(cid:239)o, kiedy rodziny zmienia(cid:239)y cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) wspólnych obiadów z roku na rok.5 Odpowied(cid:283) by(cid:239)a nijaka: nic si(cid:218) nie zmieni(cid:239)o we wska(cid:283)nikach nadu(cid:285)ywania alkoholu czy narkotyków. Ale jest inny powód, dla którego warto pami(cid:218)ta(cid:202) o wspólnych posi(cid:239)- kach: jak w przypadku innych aktywno(cid:258)ci spo(cid:239)ecznych, ludzie wyol- brzymiaj(cid:200) cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) posi(cid:239)ków. Pewna ankieta wykaza(cid:239)a, (cid:285)e ponad 50 procent rodzin w USA twierdzi(cid:239)o, (cid:285)e praktycznie zawsze jedz(cid:200) wspólnie g(cid:239)ówny posi(cid:239)ek.6 Ale badania antropologiczne rodzin z Los Angeles, w których oboje rodzice pracowali, przeprowadzone przez pracowników uniwersyteckich, wykaza(cid:239)y, (cid:285)e zaledwie 17 procent rodzin Poleć książkęKup książkę 180 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU a c a r P n e S n e S (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U n e S n e S n e S n e S ) 1 0 . 8 0 ( A D O R (cid:165) ) 1 0 . 7 0 ( K E R O T W ) 1 0 . 6 0 ( K E (cid:146) A Z D E N O P I I n e S n e S n e S n e S , i c e i z d m a (cid:239) i z d u b O e j m a (cid:239) a w o t o g y z r p y (cid:239) o k z s o d m e n y s z e i n a d a i n (cid:165) m e n y s z e i n e l u T u m o d z e i c (cid:258) j y W y t s y t n e d u (cid:218) t y z i w a n (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U i m (cid:202) e i z d z e i n a d a i n (cid:165) s k c u b r a t S w a w a K e z d o r d o p y c a r p o d d z a j o D i l i a m - e e i n e z d w a r p s / (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U ) 1 0 . 5 0 ( A L E Z D E N I I ) 1 0 . 4 0 ( A T O B O S ) 1 0 . 3 0 ( K E T (cid:107) P I ) 1 0 . 2 0 ( K E T R A W Z C n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S (cid:218) i s (cid:239) i z d u b o n y S (cid:218) i s (cid:239) a i c h c , j e i n (cid:258) e z c w m e n y s z e i n e l u T . (cid:202) i l u t n e S n e S (cid:200) k r ó c z e i n e l u t a k d u b o P — , (cid:200) k r ó c z e i n e l u T y s w e n m a (cid:239) a t y z c o p (cid:200) k r ó c z e i n e l u t a k d u b o P — , (cid:200) k r ó c z e i n e l u T y s w e n m a (cid:239) a t y z c o p e n z c i g o l o n h c e t i k w ó (cid:239) g a n i e n o h P i i m o m a n (cid:218) i s (cid:239) i z d u b o n y S (cid:218) i s (cid:239) a i c h c , j e i n (cid:258) e z c w m e n y s z e i n e l u T . (cid:202) i l u t e n z c i g o l o n h c e t i k w ó (cid:239) g a n i e n o h P i i m o m a n , (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U 7 o d 6 1 . 6 d o a m e s p z e i n a g e i b 0 0 . 5 0 3 . 5 0 0 . 6 0 3 . 6 m a (cid:239) (cid:218) n s a z u w o n z i m a (cid:239) (cid:218) n s a z u w o n z i n e S e i n a g e i B y t s i b o s o l i a m - E (cid:218) i n h c u k m a (cid:239) a t (cid:200) z r p s o P e i w a b a z o p , y r g w m a (cid:239) a r g o P , m e n y s z e i n e l u t m a (cid:239) a w o s a m y w y c e l p u m 0 3 . 7 m a (cid:239) i p u K i k n a w o r o l o k e w o n e i n o z a m A a n (cid:218) i n h c u k m a (cid:239) a t (cid:200) z r p s o P e i w a b a z o p y c a r p o d (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U 0 0 . 8 m e n y s z e i n a d a i n (cid:165) m e n y s z e i n a d a i n (cid:165) 0 0 . 7 Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 181 a c a r P a c a r P a c a r P a c a r P a t s y t n e D ) i c e i z d a g j o b o a l d ( e i n a k t o p s : a c a r P y c a r p o d d z a j o D e i n a d a i n (cid:165) i w o n y s m a (cid:239) g o m o p / o g e L m e w a t s e z z a t s y t n e D ) i c e i z d a g j o b o a l d ( a t s y t n e D ) i c e i z d a g j o b o a l d ( e i n a k t o p s : a c a r P y w o m z o r : a c a r P o g e L z e i n a w o d u B e i n a k t o p s : a c a r P y w o m z o r : a c a r P w ó s w e n e i n a t y z C (cid:200) n i z d o r z e i n a d a i n (cid:165) k e t r a k e i n a w o p u K , i k n y t n e l a w a n y w a b a z e i n a w o n a l p c (cid:200) i s e i m y n j e l o k a n m o i c e i z d m a (cid:239) g o m o P , (cid:202) a w o t o g y z r p (cid:218) i s , m a (cid:239) i z d w a r p s , o k t s y z s w y (cid:239) i b o r z y z c (cid:202) i b o r z y (cid:239) a i m o c m e (cid:285) (cid:218) m z u k (cid:285) ó (cid:239) W a (cid:239) i z d u b o (cid:218) i s a k r ó C j e j m a (cid:239) i n e i m z — , ) s p u ( l e i c (cid:258) o p (cid:218) i s m a (cid:239) g o m o p : 5 4 . 8 , (cid:202) a r b u j e j i c e i z d m a (cid:239) a w o r o z d a n i k w a b a z e c (cid:200) j a t (cid:200) z r p s 0 3 . 8 (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U y c a r p o d d z a j o D e i n o z a m A a n y p u k a z / 0 0 . 9 y w a b a z j e z s j a r o z c w z y c a r p o d d z a j o D i c e i z d m a (cid:239) i w ó m u / y t s y t n e d o d l i a m - e , a w a k : a c a r P 0 3 . 9 ; y c a r p o d d z a j o D a c a r p — 5 1 . 0 1 e i n a k t o p s : a c a r P y w o m z o r : a c a r P w ó s w e n e i n a t y z C (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U l i a m - e , a w a k : a c a r P : a c a r P a z c i n w o c a r p a n e c o e i n a k t o p s : a c a r P y w o m z o r : a c a r P a s i n e t a j c k e L e i n a k t o p s : a c a r P y w o m z o r : a c a r P a s i n e t a j c k e L u m o d e i n a t (cid:200) z r p S u m o d z e i c (cid:258) j y W i c e i z d (cid:200) k j ó w d z ) e i c u a w ( e i n a k t o p s : a c a r P h c n u L (cid:200) n i z d o r z h c n u L s U R s y o T w y p u k a Z i m (cid:202) e i z d z y t e t y r o i r p : a c a r P w ó t k u d o r p e j c k n u f i h c n u L e i n a k t o p s : a c a r P y w o m z o r : a c a r P (cid:218) i s m a (cid:239) a r b U w ó t n e z e r p h c ó w d t o r w Z m a (cid:239) i p u k , s U R s y o T w y w o n i z d o r u t n e z e r p e i n a k t o p s : a c a r P e i n a w y p o k d o : a c a r P i c (cid:258) o (cid:239) g e l a z z (cid:218) i s h c y w o l i a m - e 0 3 . 1 1 0 0 . 2 1 l i a m - e : a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 Poleć książkęKup książkę 182 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU ) 1 0 . 8 0 ( A D O R (cid:165) ) 1 0 . 7 0 ( K E R O T W ) 1 0 . 6 0 ( K E (cid:146) A Z D E N O P I I ) 1 0 . 5 0 ( A L E Z D E N I I ) 1 0 . 4 0 ( A T O B O S ) 1 0 . 3 0 ( K E T (cid:107) P I ) 1 0 . 2 0 ( K E T R A W Z C a c a r P a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P s k c u b r a t S o d r e c a p S u (cid:239) o p s e z i m a k n o (cid:239) z c z (cid:200) n i z d o r z h c n u L h c n u L y d a i w y w : a c a r P i n h c u k e i n a t (cid:200) z r p S a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P y d a i w y w : a c a r P y z C (cid:202) a t y z c m a (cid:239) (cid:218) z c a Z (cid:200) z r a m y d o r d n a i h c y n z c y r t k e e o l e i n a k t o p s a n ? h c a c w o i c e i z d (cid:200) k j ó w d z h c n u L i j c a r u a t s e r j e i k s (cid:241) i h c w i c e i z d m a (cid:239) a r b a Z (cid:200) w o n i z d o r u (cid:218) w a b a z a n r o l o C w (cid:239) ó i c a j y z r p o d e n i M e M a w a b a Z e z r u i b w h c n u L m e (cid:285) (cid:218) m i i m (cid:202) e i z d z i c e i z d e i n e z d a w o r p O e z r u i b o p e i n a k t o p s : a c a r P e t s i b o s o a i n a d a b — y t e t y r o i r p : a c a r P w ó t k u d o r p e j c k n u f i s a z c (cid:202) (cid:283) e l a n z : a c a r P e i n a w o c a r p o a n i j c k n u f h c y w o n 0 3 . 2 1 0 0 . 3 1 e i n a k t o p s : a c a r P 0 3 . 3 1 a c a r P a c a r P a c a r P a c a r P a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P y d a i w y w : a c a r P e i n a t y z C a w a b a Z o g e w o k (cid:285) (cid:200) i s k u b u l k e i n a k t o p s : a c a r P h c y w o n e i t s e g u s — i j c k n u f u s a z c e i n a k u z s : a c a r P e i n a w o c a r p o a n i j c k n u f h c y w o n e i n a k t o p s : a c a r P y d a i w y w : a c a r P a k m e z r D a w a b a Z (cid:202) a w o n a l p a z : a c a r P k o r y w o n a n a i n a k t o p s u s a z c e i n a k u z s : a c a r P e i n a w o c a r p o a n i j c k n u f h c y w o n 0 0 . 4 1 0 3 . 4 1 a c a r P a k s (cid:200) k e z r P a k m e z r D e i n a k t o p s : a c a r P y d a i w y w : a c a r P a k m e z r D e i n a k t o p s : a c a r P y d a i w y w : a c a r P i w o n y s m a (cid:239) g o m o P m y w o m o d m e i n a d a z z a (cid:285) (cid:218) m m a (cid:239) a r b e d O y m (cid:258) i l a h c e j o p , u m o d z e n j e l o k e i w d a n A L o d y w a b a z l i a m - e : a c a r P A L o d e z d o r d o p i c e i z d m a (cid:239) a r b a Z a n y z u k y n i z d o r u a n m y G y M w y t e t y r o i r p : a c a r P w ó t k u d o r p e j c k n u f i a k t a b r e H m e i k i n w o c a r p (cid:239) ó p s w e z 0 0 . 5 1 y t e t y r o i r p : a c a r P w ó t k u d o r p e j c k n u f i l i a m - e : a c a r P a c a r P a c a r P 0 3 . 5 1 0 0 . 6 1 Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 183 a c a r P a c a r P a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P a w o m z o r : a c a r P i w o n y s m a (cid:239) g o m o P m y w o m o d m e i n a d a z z a w a b a Z l i a m - e : a c a r P a c a r P e i n a k t o p s : a c a r P a w o m z o r : a c a r P o g e L z e i n a w o d u B a w a b a Z l i a m - e : a c a r P , j e i n (cid:258) e z c w y c a r p z u m o d o d d z a j o d (cid:202) (cid:258) j y w — 5 1 . 7 1 a c a r P e i n a k t o p S o g e L z e i n a w o d u B a w a b a Z , u m o d o d d z a j o D y w a b a z e i n a w o n a l p j e w o k n y t n e l a w i c e i z d a l d , s s o R w y p u k a Z u t n e z e r p e i n a r b y w 0 3 . 6 1 0 0 . 7 1 0 3 . 7 1 u m o d o d t ó r w o P (cid:200) k (cid:239) ó i c a j y z r p z a w o m z o r / u m o d o d t ó r w o P , u m o d o d t ó r w o P i c (cid:258) o (cid:239) g e l a z e i n e i b o r d a n h c y n l o k z s m e (cid:285) (cid:218) m z a k d n a R a w a b a Z u m l i f e i n e z c (cid:200) (cid:239) W r ó z c e i w a n i , ) s e d d u B r e p u S ( i h s u s e i n a r b e d o a c a r P a c a r P , y c a r p z e i c (cid:258) j y W e i n e i z e i w d o a k i n w o c a r p (cid:239) ó p s w o k s i n t o l a n e i n e i w ó m a z / e i n a k u z S , i c e i z d a l d u m l i f h c i e i n a w o t o g y z r p c o n a n (cid:218) c i n z c o r a n d z a j o D u m o d w u b u l (cid:258) i k r e i g a w z s (cid:239) ó i c a j y z r p h c i i i h s u s e i n e i w ó m a Z i m (cid:202) e i z d z a w a b a z / (cid:200) n i z d o r z a j c a l o K i m (cid:202) e i z d z a j c a l o K a j c a l o K e z d o r d o p i k n i r D i k n a w o r o l o k e w o (cid:285) a r t i W i m (cid:202) e i z d z h c y n w a b a z e i n a d (cid:200) l g O e b u T u o Y a n w ó m l i f i m (cid:202) e i z d z i k n a w o r o l o k e w o (cid:285) a r t i W i m (cid:202) e i z d z a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c e i z D m e n y s z e i n e l u T i k n a w o r o l o k e w o (cid:285) a r t i W i m (cid:202) e i z d z ) a c a r p ( l i a m - E (cid:200) k r ó c z e i n e l u T a k (cid:285) ó (cid:239) o d i c e i z D : u m l i f e i n a d (cid:200) l g O i i a n g o u n e c (cid:258) r e p W i i : u m l i f e i n a d (cid:200) l g O i i a n g o u n e c (cid:258) r e p W i i : u m l i f e i n a d (cid:200) l g O i i a n g o u n e c (cid:258) r e p W i i a w a b a Z a w a b a Z a w a b a Z a w a b a Z a j c a l o K u m l i f e i n a d (cid:200) l g O , (cid:200) n i z d o r z e i p a n a k a n e i n e l u t i c e i z d e i n a w o t o g y z r P a k (cid:285) ó (cid:239) o d … a w a b a Z … a w a b a Z … a w a b a Z a i n a r p e i n e (cid:285) o (cid:239) d O … a w a b a Z , u k o R o g e w o N t e i b o k 2 1 u m o d m o m w i u b u l k e i n a k t o p S i j z a k o z i k (cid:285) (cid:200) i s k u m o d e i n t (cid:200) z r p S 0 0 . 8 1 0 3 . 8 1 0 0 . 9 1 0 3 . 9 1 0 0 . 0 2 0 3 . 0 2 Poleć książkęKup książkę 184 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S (cid:218) i s e i c (cid:218) j a Z i m (cid:202) e i z d i m y r o h c (cid:218) i s e i c (cid:218) j a Z i m (cid:202) e i z d i m y r o h c n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S : a c a r P i l i a m - e e i n e z d w a r p s w ó s w e n e i n a t y z C n e S i o e d w y r g w e i n a r g o P k o o b e c a F / n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S u m o d o d t ó r w o P (cid:202) a p s i c e i z d e i n e (cid:285) o (cid:239) o P (cid:218) i s e i n a r b e z r p / i o e d w y r g w e i n a r g o P k o o b e c a F / n e S n e S n e S n e S n e S n e S a w a b a z a n a w o n a l p a Z (cid:218) t o b o s a n i c e i z d m a (cid:239) i s o r p a z , o g e t u l 8 e i n a k u z s e z r p ; i c (cid:258) o g i j c a r i p s n i a l d t s e r e t n i P n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S … a w a b a Z 0 0 . 2 2 … a w a b a Z … a w a b a Z n e S n e S n e S n e S n e S n e S 0 3 . 2 2 0 0 . 3 2 0 3 . 3 2 0 0 . 4 2 0 3 . 4 2 0 0 . 1 0 3 . 1 0 0 . 2 ) 1 0 . 8 0 ( A D O R (cid:165) ) 1 0 . 7 0 ( K E R O T W ) 1 0 . 6 0 ( K E (cid:146) A Z D E N O P I I ) 1 0 . 5 0 ( A L E Z D E N I I : u m l i f e i n a d (cid:200) l g O i i a n g o u n e c (cid:258) r e p W i i : u m l i f e i n a d (cid:200) l g O i i a n g o u n e c (cid:258) r e p W i i ) 1 0 . 4 0 ( A T O B O S ) 1 0 . 3 0 ( K E T (cid:107) P I ) 1 0 . 2 0 ( K E T R A W Z C u m o d o d t ó r w o P i o e d w y r g w e i n a r g o P k o o b e c a F / … a w a b a Z a w a b a Z y f a z s e i n a w o k d (cid:200) z r o p U … a w a b a Z 0 0 . 1 2 0 3 . 1 2 Poleć książkęKup książkę ZNAJD(cid:189) CZAS DLA RODZINY 185 n e S n e S a c a r P a c a r P n e S n e S (cid:218) i s e i c (cid:218) j a Z i m (cid:202) e i z d i m y r o h c n e S , a k d u b o P , u t o l e i n a w o w r e z e r a z y (cid:285) ó r d o p e i n a w o z i n a g r o z k e t (cid:200) i p a n j e w o b (cid:285) u (cid:239) s ) a c a r p ( l i a m - E n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S ) 1 0 . 8 0 ( A D O R (cid:165) ) 1 0 . 7 0 ( K E R O T W ) 1 0 . 6 0 ( K E (cid:146) A Z D E N O P I I ) 1 0 . 5 0 ( A L E Z D E N I I ) 1 0 . 4 0 ( A T O B O S ) 1 0 . 3 0 ( K E T (cid:107) P I ) 1 0 . 2 0 ( K E T R A W Z C n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S n e S 0 3 . 2 0 0 . 3 0 3 . 3 0 0 . 4 0 3 . 4 Poleć książkęKup książkę 186 JAK TO ROBI(cid:107) KOBIETY SUKCESU codziennie jad(cid:239)o wspólnie g(cid:239)ówny posi(cid:239)ek.7 Oko(cid:239)o 60 procent robi(cid:239)o to nieregularnie, a cz(cid:218)sto obiad nawet nie by(cid:239) wspólny. „Cz(cid:239)onkowie rodziny jadali po kolei albo w ró(cid:285)nych pomieszczeniach” — stwierdzili badacze. „Dzieci cz(cid:218)sto uruchamiaj(cid:200) ca(cid:239)(cid:200) kaskad(cid:218), domagaj(cid:200)c si(cid:218) czego(cid:258) innego, kiedy nie spodoba im si(cid:218) g(cid:239)ówne danie. Kwestionowanie tego, co jest do jedzenia, skutkuje tym, (cid:285)e dla dzieci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak to robią kobiety sukcesu. Strategie zarządzania czasem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: