Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 002943 22415534 na godz. na dobę w sumie
Jak to się robi w Linuksie - książka
Jak to się robi w Linuksie - książka
Autor: Liczba stron: 640
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0125-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdzone sposoby migracji na Linuksa

Linux dawno już przestał być systemem operacyjnym przeznaczonym dla pasjonatów, którym niestraszne były setki stron dokumentacji, dziesiątki parametrów i enigmatycznie brzmiące polecenia konsoli tekstowej. Dziś Linux to poważna konkurencja dla komercyjnych systemów operacyjnych. Praktycznie wszystko, co do niedawna było domeną płatnych produktów, obecnie możemy zrealizować za pomocą Linuksa, co powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na 'przesiadkę', kierując się już nie tylko względami finansowymi.

Książka 'Jak to się robi w Linuksie' to przewodnik dla tych, którzy zdecydowali się przenieść firmową infrastrukturę informatyczną na platformę Linux bądź kierują takim procesem jako informatycy. Krok po kroku przedstawia sposób zaplanowania i realizacji migracji, tak aby użytkownicy systemu mogli jak najszybciej osiągnąć pełną produktywność. Omawia konfigurację sprzętu, aplikacje użytkowe, zagadnienia współistnienia środowisk Linux i Windows i wiele innych kwestii. Opisano tu również projekt Linux Terminal Server, którego wdrożenie pozwala na ogromne uproszczenie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

Zobacz, o ile lepiej pracuje się w systemie Linux!
Zobacz jak sprawnie można pracować w systemie Linux

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Jak to siê robi w Linuksie Autor: Marcel Gagné T³umaczenie: Grzegorz Kowalczyk (rozdz. 1–16), Przemys³aw Szeremiota (rozdz. 17–32, dod. A, B) ISBN: 83-246-0125-2 Tytu³ orygina³u: Moving to the Linux Business Desktop Format: B5, stron: 640 Sprawdzone sposoby migracji na Linuksa (cid:129) Wdro¿enie Linuksa do firmowej infrastruktury informatycznej (cid:129) Udostêpnianie us³ug pocztowych i katalogowych (cid:129) Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników i zabezpieczeniami Linux dawno ju¿ przesta³ byæ systemem operacyjnym przeznaczonym dla pasjonatów, którym niestraszne by³y setki stron dokumentacji, dziesi¹tki parametrów i enigmatycznie brzmi¹ce polecenia konsoli tekstowej. Dziœ Linux to powa¿na konkurencja dla komercyjnych systemów operacyjnych. Praktycznie wszystko, co do niedawna by³o domen¹ p³atnych produktów, obecnie mo¿emy zrealizowaæ za pomoc¹ Linuksa, co powoduje, ¿e coraz wiêcej przedsiêbiorstw decyduje siê na „przesiadkê”, kieruj¹c siê ju¿ nie tylko wzglêdami finansowymi. Ksi¹¿ka „Jak to siê robi w Linuksie” to przewodnik dla tych, którzy zdecydowali siê przenieœæ firmow¹ infrastrukturê informatyczn¹ na platformê Linux b¹dŸ kieruj¹ takim procesem jako informatycy. Krok po kroku przedstawia sposób zaplanowania i realizacji migracji, tak aby u¿ytkownicy systemu mogli jak najszybciej osi¹gn¹æ pe³n¹ produktywnoœæ. Omawia konfiguracjê sprzêtu, aplikacje u¿ytkowe, zagadnienia wspó³istnienia œrodowisk Linux i Windows i wiele innych kwestii. Opisano tu równie¿ projekt Linux Terminal Server, którego wdro¿enie pozwala na ogromne uproszczenie infrastruktury informatycznej przedsiêbiorstwa. (cid:129) Instalacja ró¿nych dystrybucji Linuksa (cid:129) Korzystanie z KDE (cid:129) Dostosowywanie pulpitu (cid:129) Zarz¹dzanie plikami za pomoc¹ przegl¹darki Konqueror (cid:129) Instalowanie nowych aplikacji (cid:129) Pod³¹czanie nowych urz¹dzeñ (cid:129) Konfigurowanie sieci i po³¹czenia z internetem (cid:129) Korzystanie z konsoli (cid:129) Konfigurowanie us³ug poczty elektronicznej i wymiany plików (cid:129) Zdalna administracja i po³¹czenia szyfrowane (cid:129) Aplikacje u¿ytkowe dla Linuksa Zobacz, o ile lepiej pracuje siê w systemie Linux! Zobacz jak sprawnie mo¿na pracowaæ w systemie Linux Spis treści Część I Poznajemy Linuksa ........................................................17 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................................................ 19 Czym jest Linux? ........................................................................................................... 21 Czy Linux jest prawdziwie wolny? .......................................................................... 22 Licencja GPL ........................................................................................................... 23 Co można zyskać? .................................................................................................... 23 Co można stracić? .................................................................................................... 25 Słów parę o korzystaniu z niniejszej książki ............................................................ 26 Wskazówki i alternatywne sposoby wykonywania czynności ................................. 26 Oto Twoje biurko ........................................................................................................... 27 Znikąd pomocy? ............................................................................................................. 28 Linux Documentation Project .................................................................................. 28 Grupy użytkowników Linuksa ................................................................................. 29 Co na płycie CD? ........................................................................................................... 29 Linux na próbę ......................................................................................................... 30 Moja filozofia ................................................................................................................. 32 Warto zajrzeć ................................................................................................................. 32 Rozdział 2. Przegląd możliwości ........................................................................ 33 Jak zdobyć Linuksa? ...................................................................................................... 33 Jak zdobyć darmowego Linuksa? ................................................................................... 34 Zarządzanie pakietami i aktualizacje oprogramowania .................................................. 35 Rozruch selektywny ....................................................................................................... 36 Zabezpieczenie danych ................................................................................................... 36 Linux jako jedyny system ............................................................................................... 37 Windows w Linuksie ...................................................................................................... 37 VMware ................................................................................................................... 38 Win4Lin ................................................................................................................... 39 Słów parę o środowisku pracy ........................................................................................ 39 Łagodzenie przeprowadzki ...................................................................................... 40 Siła przyzwyczajeń ......................................................................................................... 41 Wyłam się! ..................................................................................................................... 42 Warto zajrzeć ................................................................................................................. 42 6 Jak to się robi w Linuksie Rozdział 3. Instalacja ....................................................................................... 45 Przygotowanie do instalacji ............................................................................................ 45 Słów kilka o sprzęcie ...................................................................................................... 46 Jeszcze o konfiguracji dwusystemowej .......................................................................... 46 Przykładowa sesja programu FIPS ........................................................................... 47 Porównanie instalacji ..................................................................................................... 49 Instalacja typowa ...................................................................................................... 49 Instalacja dystrybucji Mandrake Linux .......................................................................... 50 Teraz Fedora ................................................................................................................... 53 Instalacja SUSE .............................................................................................................. 57 Prostota instalacji ........................................................................................................... 60 Uruchamianie i zamykanie systemu ............................................................................... 60 I już… Linux! ................................................................................................................. 62 Warto zajrzeć ................................................................................................................. 62 Rozdział 4. Do roboty ....................................................................................... 63 Sesja zapoznawcza z KDE ............................................................................................. 63 Parę słów o systemie X ............................................................................................ 64 Logowanie ................................................................................................................ 64 Kliknij tu! Kliknij tam! ............................................................................................ 68 Ogarnąć pulpit ................................................................................................................ 69 Uruchamianie pierwszej aplikacji .................................................................................. 70 Okna, menu, paski tytułowe ........................................................................................... 72 Pasek tytułowy ......................................................................................................... 72 Pasek menu .............................................................................................................. 74 Zmiana rozmiaru okien ............................................................................................ 74 Wydawanie poleceń ....................................................................................................... 75 Łagodne wprowadzenie do wiersza poleceń .................................................................. 75 Zmiana hasła .................................................................................................................. 77 Rozdział 5. Własny pulpit ................................................................................. 79 Pańskie oko konia tuczy ................................................................................................. 79 Zmiana tła ................................................................................................................ 80 Oszczędzaj monitor! ....................................................................................................... 82 Przesuwanie po ekranie .................................................................................................. 83 Jaki motyw, jaki styl? ..................................................................................................... 85 Dekoracje okien ....................................................................................................... 86 Style i motywy ......................................................................................................... 87 Własne ikony i skróty na pulpicie .................................................................................. 88 Inne ustawienia ........................................................................................................ 90 Warto zajrzeć ................................................................................................................. 90 Rozdział 6. Zarządzanie plikami — Konqueror ................................................... 91 Pliki i katalogi ................................................................................................................ 91 Dokądkolwiek podążasz… ............................................................................................. 94 Nawigowanie z użyciem panelu nawigacyjnego ...................................................... 95 Dodatkowe opcje przeglądarki Konqueror ............................................................... 96 Zaznaczanie plików i katalogów .............................................................................. 98 Tworzenie nowych katalogów ................................................................................. 99 „Zmieniłem zdanie” — zmiana nazw plików i katalogów ....................................... 99 Kopiowanie (i przenoszenie) plików i katalogów .................................................. 100 A może na skróty? .................................................................................................. 100 Spis treści 7 Właśnie — uprawnienia i prawa dostępu ..................................................................... 102 Usuwanie plików i katalogów ................................................................................ 104 Najlepiej po swojemu ............................................................................................. 105 Część II Administracja i rozbudowa systemu .............................107 Rozdział 7. Instalowanie nowych aplikacji ....................................................... 109 Linux a bezpieczeństwo ............................................................................................... 110 Identyfikowanie pakietów oprogramowania ................................................................ 110 Wiele twarzy procesu instalacji .................................................................................... 112 Instalowanie pakietów w SUSE ............................................................................. 112 Mandrake i jego urpmi ................................................................................................. 113 A można jeszcze prościej… ................................................................................... 115 A może jest narzędzie uniwersalne? ............................................................................. 115 KPackage ..................................................................................................................... 116 Instalowanie pakietów ............................................................................................ 117 Zależności, zależności ............................................................................................ 119 Jak to się robi w powłoce — RPM ............................................................................... 121 Kompilacja pakietu RPM ze źródeł ........................................................................ 123 Jak to się robi w powłoce — pakiety deb ..................................................................... 124 Skąd mam wiedzieć, co jest zainstalowane w systemie? ........................................ 124 Wyświetlanie numeru wydania pakietu .................................................................. 125 Cóż to za dziwaczny plik? ...................................................................................... 125 Instalowanie i aktualizacja oprogramowania poleceniem apt-get .......................... 126 Douczanie apt-get .................................................................................................. 127 Powrót do źródeł .......................................................................................................... 128 Rozpakowanie i kompilacja w pięciu krokach ............................................................. 129 Krok 1: rozpakowanie archiwum ........................................................................... 129 Kroki 2 – 5: kompilacja programu ......................................................................... 130 README, czyli przeczytaj mnie! .......................................................................... 131 Jak dobrać się do oprogramowania? ............................................................................. 131 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 132 Rozdział 8. Urządzenia i usługi ........................................................................ 133 Owszem, działa w Linuksie .......................................................................................... 133 Podłącz i korzystaj ....................................................................................................... 134 Poznaj swój sprzęt ........................................................................................................ 135 Urządzenia PCI ...................................................................................................... 136 Urządzenia USB ..................................................................................................... 137 Modemy a winmodemy ................................................................................................ 139 Winmodemy kontra linmodemy — podsumowanie ............................................... 140 Urządzenia a system ..................................................................................................... 141 Numer główny i podrzędny urządzenia .................................................................. 141 Wciąż te urządzenia? Ile można? ................................................................................. 143 Usługi i poziomy rozruchu ........................................................................................... 143 Nie straszne nam demony ...................................................................................... 143 Plik inittab .............................................................................................................. 144 Plik rc.local a poziomy rozruchu ............................................................................ 145 Przełączanie poziomów rozruchu ........................................................................... 146 Polecenie chkconfig ............................................................................................... 147 Konfiguracja poziomów w środowisku graficznym ..................................................... 148 Tworzenie własnych skryptów startowych ............................................................. 150 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 150 8 Jak to się robi w Linuksie Rozdział 9. Sieci i połączenie z internetem ...................................................... 151 Zanim zaczniemy ......................................................................................................... 152 Dobieramy się do sieci ................................................................................................. 153 Dostęp do internetu za pośrednictwem modemu telefonicznego .................................. 153 Modemy kablowe i łącza DSL ............................................................................... 156 Garść szczegółów ................................................................................................... 158 Błyskawiczne wprowadzenie do TCP/IP — część I ..................................................... 158 Protokoły i stosy .................................................................................................... 159 Usługi i porty ......................................................................................................... 160 Adresy IP, sieci, podsieci… ................................................................................... 161 Adresy węzłów i sieci ............................................................................................ 163 Podsieci, maski i adresy rozgłoszeniowe ............................................................... 165 Przygrywka ............................................................................................................ 167 Konfigurowanie sieci ................................................................................................... 169 Sterowniki .............................................................................................................. 169 Ustawianie adresów IP ........................................................................................... 169 Routing ......................................................................................................................... 171 Stosowanie polecenia netstat .................................................................................. 172 System nazw domenowych (DNS) ............................................................................... 173 Plik /etc/hosts ......................................................................................................... 173 DNS, zgłoś się ........................................................................................................ 174 Własny serwer nazw ..................................................................................................... 175 Definiowanie własnej domeny ............................................................................... 176 Plik /etc/named.conf ............................................................................................... 176 /etc/named.conf — przykład .................................................................................. 177 Strefy ...................................................................................................................... 178 Własny plik strefy .................................................................................................. 180 A teraz strefa odwzorowania odwrotnego .............................................................. 181 Czy to aby działa? .................................................................................................. 182 Błędne delegacje .................................................................................................... 182 Jak reglamentować informacje? ............................................................................. 183 DNS — podsumowanie .......................................................................................... 184 Synchronizacja czasu ................................................................................................... 184 rdate ....................................................................................................................... 184 NTP ........................................................................................................................ 185 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 186 Rozdział 10. Z powłoką za pan brat .................................................................. 187 Polecenia linuksowe — na dobry początek .................................................................. 188 Praca z plikami ............................................................................................................. 189 Konwencje nazewnicze plików .............................................................................. 190 Precz z suchymi listingami! ................................................................................... 190 Czym są metaznaki? ..................................................................................................... 191 Prawa dostępu do plików w powłoce ........................................................................... 191 Wykrywanie plików ukrytych ................................................................................ 192 Dziwne pliki, których nie sposób się pozbyć ......................................................... 192 Ryzykowne rm, czyli „zrobiłem to przypadkiem!” ...................................................... 193 Ułatwianie życia za pomocą aliasów ............................................................................ 194 Wymuszanie operacji ............................................................................................. 195 Standardowe wejście i wyjście ..................................................................................... 196 Spis treści 9 Potoki ........................................................................................................................... 198 Potok bardzo szczególny — tee ............................................................................. 198 Wyjście diagnostyczne ........................................................................................... 199 Droga donikąd ........................................................................................................ 199 Polecenia linuksowe — praca z katalogami ................................................................. 200 Nie ma jak w… katalogu domowym ............................................................................ 202 Jeszcze o prawach dostępu ........................................................................................... 202 Własność i własność grupowa ...................................................................................... 203 Kto ma jakie prawa? ..................................................................................................... 204 Co kryje się za maską? ................................................................................................. 205 Bit setuid ................................................................................................................ 206 Atrybuty plików ........................................................................................................... 207 Skuteczne wyszukiwanie .............................................................................................. 209 Program grep ................................................................................................................ 211 Procesy ......................................................................................................................... 212 Drzewa i lasy .......................................................................................................... 214 Przerywanie, zawieszanie i wznawianie wykonania procesów .............................. 215 Zabijanie procesów ...................................................................................................... 217 Edytory plików tekstowych .......................................................................................... 218 Poznaj Kate .................................................................................................................. 219 Słynny i straszny vi ...................................................................................................... 221 :q, :w, :wq i ZZ ...................................................................................................... 221 Odzyskiwanie sesji vim .......................................................................................... 223 Opcje startowe vi ................................................................................................... 224 Inne edytory — Emacs, Pico i NEdit ............................................................................ 225 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 226 Rozdział 11. Administracja przez WWW ............................................................ 227 Wprowadzenie .............................................................................................................. 227 Uruchamianie interfejsu Webmin .......................................................................... 228 Modułowość interfejsu ................................................................................................. 230 Tworzenie kont użytkowników interfejsu .................................................................... 231 Aktualizowanie interfejsu i modułów ........................................................................... 232 Do zobaczenia .............................................................................................................. 234 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 234 Rozdział 12. Użytkownicy i grupy ...................................................................... 235 Kiedy nie warto posiadać przywilejów? ....................................................................... 235 Użytkownicy i ich konta ............................................................................................... 236 Zarządzanie grupami .................................................................................................... 240 Tworzenie grup ...................................................................................................... 241 Modyfikowanie grup .............................................................................................. 241 Usuwanie grup ....................................................................................................... 241 Dodawanie kont użytkowników ................................................................................... 241 Katalogi domowe ......................................................................................................... 243 Uczestnictwo w grupie ................................................................................................. 243 Konta pocztowe ............................................................................................................ 243 Regulowanie ustawień domyślnych dla kont ......................................................... 244 Modyfikowanie kont użytkowników ............................................................................ 244 Usuwanie konta użytkownika ....................................................................................... 245 Monitorowanie kont ..................................................................................................... 246 KUser ........................................................................................................................... 247 10 Jak to się robi w Linuksie Inne narzędzia zarządzania użytkownikami ................................................................. 250 Co dalej? ...................................................................................................................... 251 Skąd się tu wziąłem? .............................................................................................. 251 Rozdział 13. Archiwizacja danych ..................................................................... 253 Czy archiwizować wszystko? I na czym to wszystko gromadzić? ............................... 254 Podstawowe narzędzia archiwizacji w Linuksie ........................................................... 254 cpio ........................................................................................................................ 255 tar ........................................................................................................................... 255 Archiwizacja danych ze stacji pracujących pod kontrolą Windows ....................... 256 Wybór nośnika dla kopii .............................................................................................. 257 Wygodne nagrywanie płyt — K3b ............................................................................... 259 K3b z bliska ........................................................................................................... 260 Gotowy do nagrania? ............................................................................................. 263 Synchronizacja archiwów — rsync .............................................................................. 264 rsync — z czym to jeść? ......................................................................................... 264 Niekoniecznie zdalnie ............................................................................................ 268 Archiwizowanie programem dump .............................................................................. 268 Odtwarzanie danych z kopii programem restore .................................................... 270 Inne implementacje mechanizmów archiwizacji .......................................................... 271 Przykazania .................................................................................................................. 272 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 272 Rozdział 14. Drukarki i drukowanie ................................................................... 273 Wybieranie drukarki dla Linuksa ................................................................................. 273 Co to jest LPD? ...................................................................................................... 274 CUPS ............................................................................................................................ 275 Kprinter ........................................................................................................................ 281 Inne narzędzia administrowania drukarkami ................................................................ 282 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 282 Rozdział 15. Poczta elektroniczna .................................................................... 285 Postfix .......................................................................................................................... 285 Konfiguracja Postfiksa ........................................................................................... 286 Zatrzymywanie i uruchamianie Postfiksa .............................................................. 287 Użytkownicy i aliasy .............................................................................................. 287 Słowo o formacie bazy danych .............................................................................. 288 Uruchamianie serwera POP3 lub IMAP ................................................................. 289 Garść postfiksowych sztuczek ...................................................................................... 289 Wiele domen, podobne adresy ............................................................................... 290 Zwielokrotnianie domeny ...................................................................................... 291 Niechcianej poczcie mówimy „nie”! ...................................................................... 291 Śledzenie wiadomości ............................................................................................ 292 Postfix a Webmin ......................................................................................................... 293 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 294 Rozdział 16. LDAP ............................................................................................ 295 Wprowadzenie do LDAP ............................................................................................. 295 KAddressBook ....................................................................................................... 300 LDAP z bliska ........................................................................................................ 301 GQ — graficzne narzędzie LDAP ................................................................................ 304 Inne graficzne klienty LDAP ........................................................................................ 306 Co dalej? ...................................................................................................................... 307 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 307 Spis treści 11 Rozdział 17. Usługi sieci WWW ........................................................................ 309 Apache — serwer WWW ............................................................................................. 310 Tworzenie serwera Apache poprzez kompilację kodu źródłowego .............................. 310 Krótka wizyta w krainie PHP ....................................................................................... 313 Podstawowa konfiguracja serwera Apache .................................................................. 314 Najbardziej popularne zmiany w konfiguracji ....................................................... 315 SquirrelMail ................................................................................................................. 316 Wtyczki, wtyczki i jeszcze raz wtyczki .................................................................. 319 Wprowadzenie do PostgreSQL .................................................................................... 321 Podnosimy poprzeczkę — eGroupWare ...................................................................... 324 I co dalej? ............................................................................................................... 328 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 329 Rozdział 18. Samba .......................................................................................... 331 Pobieranie i kompilacja kodu źródłowego pakietu Samba ........................................... 332 Tworzenie użytkowników serwera Samba ................................................................... 335 Konfiguracja serwera Samba ........................................................................................ 337 Po stronie komputera PC .............................................................................................. 338 Drukowanie z wykorzystaniem serwera Samba ........................................................... 340 Drukowanie z poziomu klienta Windows .............................................................. 342 Przeglądanie otoczenia sieciowego .............................................................................. 342 Zarządzanie serwerem Samba poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI) ........... 347 Tworzenie kopii bezpieczeństwa komputera pracującego pod systemem Windows .... 349 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 351 Rozdział 19. Udostępnianie plików w systemie Linux — NFS ............................. 353 Jak działa NFS? ............................................................................................................ 354 Udostępnianie zdalnego systemu plików ............................................................... 356 Montowanie partycji NFS ...................................................................................... 360 Definiowanie punktów montowania w pliku /etc/fstab .......................................... 361 Upraszczanie montowania zdalnych systemów plików przy użyciu mechanizmu autofs .....362 NIS — Network Information Service ........................................................................... 364 Konfiguracja podstawowa serwera NIS (ang. NIS Master Server) ........................ 365 Konfiguracja klienta NIS ....................................................................................... 368 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 370 Rozdział 20. Serwer uproszczonych klientów sieciowych ................................... 371 Jak działa uproszczony klient sieciowy? ...................................................................... 371 DHCP ........................................................................................................................... 372 Konfigurowanie serwera DHCP ............................................................................. 373 Przydzielanie stałych adresów sieciowych ............................................................. 375 TFTP ............................................................................................................................ 376 LTSP 4.0. Procedura instalacji ..................................................................................... 377 Konfiguracja LTSP 4 ............................................................................................. 379 XDMCP ........................................................................................................................ 382 Ile zmiennych SCREEN? ....................................................................................... 386 Ratunku! ....................................................................................................................... 387 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 387 Rozdział 21. Thin Client, czyli uproszczony klient sieciowy ................................ 389 Zmiana komputera w uproszczonego klienta sieciowego ............................................. 389 Alternatywny sprzęt uproszczonych klientów sieciowych ..................................... 391 Zaawansowana konfiguracja uproszczonego klienta sieciowego ................................. 392 12 Jak to się robi w Linuksie Linuksowy uproszczony klient sieciowy w Windows .................................................. 394 Cygwin ................................................................................................................... 395 Porady dotyczące wydajności ....................................................................................... 398 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 398 Rozdział 22. Połączenia zdalne ......................................................................... 401 VNC, czyli połączenia zdalne dla każdego .................................................................. 401 Zdalny dostęp do pulpitu w środowisku KDE .............................................................. 405 Zdalne połączenia (rdesktop) dla systemu MS Windows ............................................. 410 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 410 Rozdział 23. Bezpieczeństwo ............................................................................ 413 OpenSSH ...................................................................................................................... 414 Kontrola dostępu do systemu ....................................................................................... 418 Kim jest Script Kiddie? .......................................................................................... 418 Podstawy — TCP wrapper ........................................................................................... 419 Zapora sieciowa iptables .............................................................................................. 420 Graficzne narzędzia do zarządzania zaporami sieciowymi .......................................... 423 Webmin .................................................................................................................. 424 KMyFirewall .......................................................................................................... 424 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 426 Część III Linux na Twoim biurku ................................................427 Rozdział 24. Klienty poczty elektronicznej ......................................................... 429 Przygotuj się ................................................................................................................. 430 Kmail ............................................................................................................................ 430 Dlaczego warto podłączyć się do sieci? ................................................................. 433 Zacznij się komunikować! ............................................................................................ 436 Odbieranie poczty .................................................................................................. 437 Mała, czarna książka .............................................................................................. 438 W załączeniu przesyłam... ...................................................................................... 439 Wysłać teraz czy później? ...................................................................................... 440 Evolution ...................................................................................................................... 441 Wysyłanie oraz odbieranie poczty ......................................................................... 444 Z jakiego programu pocztowego korzystać? .......................................................... 445 Inne opcje ..................................................................................................................... 446 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 446 Rozdział 25. Precz z bałaganem, czyli organizacja czasu i zadań ........................ 447 KOrganizer ................................................................................................................... 448 Definiowanie nowego zdarzenia ............................................................................ 450 Tak wiele do zrobienia… ....................................................................................... 452 Drukowanie kalendarza .......................................................................................... 454 O rany! Déjà-vu, czyli powtarzające się zdarzenia ................................................ 455 Zapraszanie innych użytkowników na spotkania ................................................... 457 Importowanie kalendarzy ....................................................................................... 458 Evolution ...................................................................................................................... 459 Tworzenie terminów .............................................................................................. 460 Zróbmy to jeszcze raz — powtarzanie zdefiniowanych terminów ......................... 462 Zwołujemy spotkanie ............................................................................................. 463 Zadania, które należy wykonać .............................................................................. 465 Inne narzędzia .............................................................................................................. 466 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 466 Spis treści 13 Rozdział 26. Wędrując przez internet ................................................................ 467 Konqueror .................................................................................................................... 468 Moja strona domowa .............................................................................................. 468 Konqueror — sztuczki i chwyty ................................................................................... 470 Dzielenie okna przeglądarki ................................................................................... 471 Błyskawiczne wyszukiwanie .................................................................................. 471 Tryb pełnoekranowy — to jest to ........................................................................... 472 Coś pysznego, czyli ciasteczka .............................................................................. 472 Blokowanie wyskakujących okienek ..................................................................... 473 Przeglądanie witryn w osobnych zakładkach ......................................................... 475 Mozilla Firefox ............................................................................................................. 476 Rozpoczynamy od strony domowej ....................................................................... 477 Mozilla Firefox lubi zakładki ................................................................................. 478 Ciągle nie lubisz wyskakujących okienek? ............................................................ 479 Kontrola nad ciasteczkami ..................................................................................... 479 Sidebar, czyli panel boczny Firefoksa .................................................................... 480 Podsumowanie ............................................................................................................. 481 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 482 Rozdział 27. Edycja tekstów („To była ciemna, burzliwa noc…”) ....................... 483 OpenOffice.org Writer ................................................................................................. 484 Zaczynamy pisanie ................................................................................................. 486 Polowanie na literówki ........................................................................................... 486 Jaki to język? .......................................................................................................... 487 Zapisywanie efektów pracy .................................................................................... 488 Drukowanie dokumentów ............................................................................................ 489 Wszelkie możliwe paski narzędzi… ...................................................................... 490 Pomocy! ....................................................................................................................... 491 Word czy nie Word — oto jest pytanie ........................................................................ 492 Dopasowywanie środowiska do własnych potrzeb ....................................................... 493 Czcionki ekranowe ................................................................................................. 495 Jazda z AutoPilotem ..................................................................................................... 496 Nawigacja pośród stylów ............................................................................................. 496 Nawigacja w morzu tekstów .................................................................................. 498 Mówiąc o elementach składowych dokumentu… ........................................................ 499 Bezpośrednie tworzenie plików PDF ........................................................................... 499 Więcej! Dajcie mi więcej! ............................................................................................ 500 Inne opcje ..................................................................................................................... 501 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 502 Rozdział 28. Arkusze kalkulacyjne — tabele, na które można liczyć ................... 503 Uruchamianie arkusza i wprowadzanie danych ............................................................ 504 Elementarna matematyka ....................................................................................... 505 Zapisywanie wyników swojej pracy ...................................................................... 508 Tworzenie wykresów ............................................................................................. 509 Magiczne sumowanie danych ....................................................................................... 510 Ładny, kolorowy, imponujący, dynamiczny wykres .................................................... 511 Ostatnie poprawki ........................................................................................................ 513 Piękne efekty Twojej pracy .................................................................................... 513 Alternatywy .................................................................................................................. 514 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 514 14 Jak to się robi w Linuksie Rozdział 29. Prezentacje graficzne — dla tych, którzy nie potrzebują wstępu ..... 515 Rozpoczynamy pracę z programem Impress ................................................................ 516 Dodawanie slajdów ................................................................................................ 521 Dodawanie kolorów ............................................................................................... 522 Drukowanie prezentacji ......................................................................................... 524 Przygotowanie prezentacji dla sieci WWW ................................................................. 524 A co powiesz na trochę Flasha? Szokujące! ........................................................... 527 Co z tym pingwinem? ................................................................................................... 527 Ekstra! Ekstra! .............................................................................................................. 528 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 529 Rozdział 30. Biurowy artysta, czyli mów mi Leonardo! ....................................... 531 Pracujemy z aparatem cyfrowym ................................................................................. 532 Konqueror — obrazkowy perfekcjonista ...................................................................... 533 Skanowanie .................................................................................................................. 535 Udostępnianie skanera w sieci ...................................................................................... 537 Skanowanie w środowisku KDE — Kooka .................................................................. 537 Zapisywanie zeskanowanych dokumentów ............................................................ 540 Optyczne rozpoznawanie znaków — OCR .................................................................. 542 GIMP — witamy w krainie przetwarzania obrazu ....................................................... 544 Ten pierwszy raz .................................................................................................... 545 Tworzenie graficznego logo? Z GIMP-em to proste! ............................................. 547 Zapisywanie i otwieranie dokumentów .................................................................. 549 Drukowanie obrazów ............................................................................................. 550 Narzędzia, narzędzia i jeszcze raz narzędzia .......................................................... 551 A teraz czas na ikony narzędzi ............................................................................... 552 Retuszowanie zdjęć ...................................................................................................... 558 Script-Fu — co to jest u licha? ............................................................................... 560 Jak zostać guru GIMP-a? ....................................................................................... 560 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 561 Rozdział 31. Komunikatory internetowe ............................................................ 563 Jabber? A co to jest u licha? ......................................................................................... 564 Komunikator internetowy Kopete ................................................................................ 565 Dodawanie nowych kontaktów do Kopete ............................................................. 568 Komunikator internetowy GAIM ................................................................................. 570 A co z użytkownikami systemu MS Windows? ........................................................... 575 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 575 Rozdział 32. Wideokonferencje ......................................................................... 577 GnomeMeeting ............................................................................................................. 577 I co dalej? ............................................................................................................... 582 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 582 Dodatki ......................................................................................583 Dodatek A Powszechna Licencja Publiczna GNU ............................................. 585 Dodatek B Automatyzacja zadań i tworzenie skryptów powłoki ....................... 593 cron — zatrudniamy zegar do pracy ............................................................................. 594 Testowanie utworzonego zadania .......................................................................... 595 Edycja pliku crontab .............................................................................................. 596 Czy możemy to wypróbować? ............................................................................... 596 Spis treści 15 Uruchamianie zadań przy użyciu polecenia at ............................................................. 598 Kwestia uprawnień ....................................................................................................... 599 Wprowadzenie do tworzenia skryptów powłoki ........................................................... 600 Jak okiem sięgnąć, same powłoki… ............................................................................. 601 Polecenia, polecenia, wszędzie polecenia ..................................................................... 602 Przekazywanie parametrów do skryptów powłoki ................................................. 603 Słowo o zmiennych ................................................................................................ 604 Zmienne — idziemy dalej ...................................................................................... 604 Znaki specjalne ...................................................................................................... 605 Możesz mnie tu zacytować .................................................................................... 606 Prawdziwe programowanie powłoki ............................................................................ 608 Wybieranie powłoki ..................................................................................................... 610 Warto zajrzeć ............................................................................................................... 610 Skorowidz ..................................................................................... 611 Rozdział 3. Instalacja Dla potrzeb niniejszej książki będę wykorzystywał głównie środowisko KDE 3.4 (bardzo zresztą podobne do KDE 3.2). Z perspektywy instalacji oznacza to, że powinieneś za- opatrzyć się we w miarę nowoczesną dystrybucję — zapomnij o kilkuletnich dyskach instalacyjnych walających się po szufladach. Najlepiej postarać się o jak najaktual- niejszą wersję wybranej dystrybucji — jest mniej istotne czy będzie to Fedora, SUSE, czy Mandrake. Instalacja współczesnego Linuksa nie jest skomplikowana. Pozwolę sobie nawet na stwierdzenie, że jest łatwiejsza niż instalacja systemów Windows. Całość sprowadza się bowiem do rozruchu komputera z instalacyjnej płyty CD i kilkukrotnego kliknięcia przycisku popędzającego instalator. No, może nie jest to aż tak proste, ale doprawdy niewiele trudniejsze — Linux sam wykryje i skonfiguruje większość urządzeń zain- stalowanych w komputerze. Przygotowanie do instalacji Jeśli na Twoim komputerze zainstalowany jest już system Windows i zdążyłeś zgro- madzić w nim swoje dane (dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki muzyczne itp.), które chciałbyś zachować, to najlepszy moment na ich zarchiwizowanie — na przy- kład nagranie na płytach CD. Wykonanie kopii zapasowej zalecałbym nawet wów- czas, kiedy instalacja nowego systemu nie zamaże poprzedniego (tzn. w konfiguracji dwusystemowej) — kiedy w planach są operacje na „żywym twardym dysku”, jak partycjonowanie niezbędne przy instalacji nowego systemu, kopii zapasowych nigdy dość. Można też skorzystać z roboty wykonanej przy poprzedniej instalacji systemu Windows i sporządzić listę sprzętu zainstalowanego w komputerze — zwłaszcza typy i modele kart sieciowych, kart graficznych itd. W tym celu należałoby zajrzeć do me- nedżera sprzętu (Start, Panel Sterowania, ikona System). Najprawdopodobniej tak sporządzone notatki okażą się zbędne, ale ostrożności nigdy za wiele. Przeciętnie instalacja systemu Linux zajmuje od 30 do 60 minut, choć na naprawdę szyb- kich komputerach można ją skrócić nawet do pięciu minut. Tylko tyle, a w zamian dostajemy w pełni wyposażony i gotowy do pracy (również w sieci) system, którego 46 Część I ♦ Poznajemy Linuksa nie trzeba będzie przeładowywać po każdej instalacji nowego sterownika. Trudno o coś lepszego i łatwiejszego. Mimo to polecałbym jednak dokończenie lektury niniejszego rozdziału jeszcze przed przystąpieniem do właściwej instalacji — no chyba, że ktoś nie może się już doczekać. Słów kilka o sprzęcie Zanim przejdziemy dalej, zatrzymamy się na chwilę przy sprzęcie. Smutna prawda jest taka, że nie każde urządzenie będzie działać pod kontrolą systemu Linux. Nie należy jednak rozumieć tego jako dowodu słabości systemu w tej dziedzinie. Linux nie jest w końcu jedynym systemem, w którym nie da się zainstalować jakiegoś urządzenia. A jeśli wziąć pod uwagę liczbę obsługiwanych platform i ogólną ilość obsługiwanego bezproblemowo sprzętu, to ciężko będzie o godnego rywala dla Linuksa. System ten działa bowiem nie tylko na komputerach PC (platformie intelowskiej), ale obsługuje również architektury Alpha, architektury RISC i Macintosh. Linux nadaje się do in- stalacji na komputerach całej linii IBM, od prostych pecetów po wielkie systemy typu mainframe, jak na przykład S/390. Do tego należy doliczyć architektury MIPS, SPARC i StrongARM. No i jeszcze urządzenia wbudowane działające pod kontrolą systemu Linux: wszelkiej maści odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, PDA, a nawet zegarki. To doprawdy imponująca lista obsługiwanego sprzętu! Z perspektywy peceta jest wielce nieprawdopodobne, że nie uda się na nim zainstalo- wać i pomyślnie uruchomić systemu Linux. Jeśli coś będzie nieobsługiwane, to będą to urządzenia przeznaczone wyłącznie do pracy w systemie Windows; można się tego spodziewać po niektórych skanerach, modemach i drukarkach. Dostępność linuksowych sterowników dla konkretnego modelu takiego sprzętu należy sprawdzić na stronach WWW jego producenta. W poszukiwaniu listy obsługiwanego pod Linuksem sprzętu warto też zajrzeć do Hardware HOWTO. Najnowszą wersję tego dokum
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak to się robi w Linuksie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: