Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 012902 23471922 na godz. na dobę w sumie
Jak uwierzyć w siebie? - ebook/pdf
Jak uwierzyć w siebie? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 107
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65873-42-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Wiara w siebie to cecha o niezwykłej mocy sprawczej, która może przeobrazić życie. Wynika z głębokiego przekonania, że zdołamy zrealizować każdy cel, który wytyczymy. Jest istotnym elementem dojrzałej i stabilnej osobowości, zwiększa chęć działania i pomaga przetrwać kłopoty. Na czym polega? Dlaczego tak często odczuwamy jej niedosyt i… co z tym zrobić?

Wykład wskazuje czynniki, które osłabiają wewnętrzną ufność we własne możliwości, oraz przedstawia sposoby pozwalające ją wzmocnić. Zwraca naszą uwagę na tak ważne elementy wpływające na wiarę w siebie jak: wiedza (ogólna i branżowa), kompetencje miękkie, zaangażowanie, relacje z ludźmi, niezależność, pasja, impulsy motywujące (na przykład inspirujące programy i książki). Opisuje metody kształcenia umiejętności dostrzegania własnych talentów oraz łączenia ich z wizją życia. Podpowiada, jak radzić sobie z pojawiającymi się przeciwnościami, wśród których są lęki i poczucie winy, mające szczególnie destrukcyjną moc. Zawiera liczne pytania angażujące odbiorcę oraz odniesienia do biografii sławnych osób, które dzięki wierze w siebie osiągnęły założone cele.

Wykład Jak uwierzyć w siebie otwiera drugą część kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości, zatytułowaną Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości, która wspomaga odbiorcę w rozwijaniu cech szczególnie ważnych w samorozwoju (wiara w siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwaga, entuzjazm, realizm). Każdy z sześciu wykładów skupia się na jednej z nich. Opisuje jej istotę i oddziaływanie w codziennym życiu (na bazie konkretnych przykładów). Przedstawia metody pozwalające ją skutecznie wzmocnić. Pokazuje też, w jaki sposób jej wzmocnienie wpłynie na rozwój innych pozytywnych cech osobowości, a w konsekwencji ułatwi osiąganie ambitnych celów życiowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inspirujemy, by życie było piękne 1 TOM 1 JAK UWIERZYĆ W SIEBIE? BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI INSPIRUJĄCY  WYKŁAD BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI JAK JAK UWIERZYĆ W SIEBIE UWIERZYĆ W SIEBIE I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U Zespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja Kaszyńska Zastępca redaktora prowadzącego Dorota Śrutowska Redakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia Migus Projekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-65552-77-8 ISBN 978-83-65873-42-2 Copyright © Personality Improvement Institute LLC 2016 Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.info Licencja na Polskę: PII Polska sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk www.pii.com.pl Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII. D C Z Ę Ś Ć I I J A K R O Z W I N Ą Ć K L U C Z O W E C E C H Y O S O B O W O Ś C I 5 TOM 1 JAK UWIERZYĆ W SIEBIE?EWYKŁAD 1 JAK UWIERZYĆ W SIEBIEPiotr BorowiecJak żyć? To proste pytanie. A jednocześnie niezwykle otwarte. Trudno więc znaleźć odpowiedź, która prostotą i obszernością mogłaby mu dorównać. Bo nie istnie-je uniwersalny przepis na życie czy recepta na szczęście. Na szczęście! Bo dzięki temu jest do czego w życiu dążyć. Więc człowiek docieka - gdyż jest to wpisane w jego naturę. I szuka – odpowiedzi czy metody. A, czasem, i nie szukając – natrafia… I nawet jeśli nie jest to odpowiedź wprost – tylko rodzaj podpo-wiedzi – to czemu nie skorzystać?Na naprowadzające podpowiedzi i przykłady natknąłem się przy okazji nagrywania kolekcji audio-wykładów pt. „Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości”. Poruszane w nich wątki dotyczą wnikliwości, wytrwałości, wiary w siebie, entuzjazmu, odwagi czy tego jak starać się być realistą. W trakcie nagrań w wielu miejscach utożsamiałem się z przedstawianymi treściami, a ich przekaz był dla mnie klarowny, interesujący i inspirujący. Sądzę, że dla wielu osób wykłady te mogą być bardzo pomocnym narzędziem w próbie skonfrontowania się z samym sobą. A na pewno są ciekawym materiałem do przemyśleń w kontekście pytania : „Jak żyć?”P.S. Przypomniały mi się słowa jednej z piosenek Wojciecha Młynarskiego, które – w swej lapidarności i trafności - przybliżają się do postawionego na początku pyta-nia jako odpowiedź niemal idealna: „Do przodu żyj!” :) Olgierd Łukaszewicz Sam dość wcześnie wiedziałem, czego chcę, i dążyłem do osiągnięcia moich celów. Jednak dopiero w wieku dojrzałym zacząłem wnikliwej się sobie przy- glądać i smakować życie. Cieszę się każdą jego chwilą. Chciałbym, by zawsze przynosiło mi ono satysfakcję. Druga część kolekcji, przy której miałem zaszczyt pracować, zatytułowana „Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości”, znakomicie oddaje to, do czego ja dochodziłem latami. Ludzie, zarówno młodzi, jak i ci starsi, dzięki tym wykładom – przystępnym i jasnym – mogą zdobyć wie- dzę, która pozwoli im iść przez życie aktywnie i twórczo, czyli odczuwać jego pełnię. Te wykłady pokazują, że istotą pozytywnej zmiany, tak upragnionej przez nas, nie jest bierne oczekiwanie na zrządzenie losu, a świa- domy rozwój i konsekwentne budowanie własnej doj- rzałości. Uczą też, jak praktycznie wzmacniać wiarę w  siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwagę, entuzjazm i realizm – kluczowe cechy, które rzeczywiście pomaga- ją spełniać marzenia i realizować najbardziej ambitne plany. Warto z tego skorzystać. C Z Ę Ś Ć I I J A K R O Z W I N Ą Ć K L U C Z O W E C E C H Y O S O B O W O Ś C I F 6 CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIJAK UWIERZYĆ W SIEBIE? dr Zofia Migus Patrząc na kolekcję wykładów przygotowaną przez Instytut i znając już ciekawą tematykę ca- łości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim unikatowa forma przekazu treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy się ze statycznym, jednostronnym przekazem informa- cji. Uczeń, student, słuchacz siedział, a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne bardziej lub mniej interesująco. Jednak twórcy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady PII zostały skon- struowane w inny sposób, dużo bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich zawiera wiele pytań skierowanych do słuchacza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem tego procesu są uni- katowe ćwiczenia, które inspirują do formułowania własnych sądów i do tworzenia własnego punktu widzenia. To ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie zasady stosowania praktycz- nego działania w procesie poznawczym. Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów odbiorców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego (w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wykładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusznego, niestety nie zawsze docenianego za- łożenia, że na sukces firmy w głównej mierze składa się powodzenie każdego pojedynczego człowieka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. W związku z tym dbałość o samopoczucie pracownika i jego życiową satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem dla zarządów firm i gremiów kierow- niczych. Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać się istotną pomocą w realizacji tego zadania. Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kre- atywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk jak nadmierna absen- cja, fluktuacja kadr czy wypalenie zawodowe. Jako filozof, nauczyciel i doradcza biznesowy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak i firmom, których zamiarem jest stworzenie organizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satysfakcjonującej właścicieli oraz pracowników. W Y K Ł A D 1 J A K U W I E R Z Y Ć W S I E B I E G 7 TOM 1 JAK UWIERZYĆ W SIEBIE? 8 CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIJAK UWIERZYĆ W SIEBIE?HCZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCIGrażyna WolszczakChciałabym serdecznie polecić kurs „Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowo-ści”. Wielką przyjemnością było dla mnie nagrywanie tych wykładów, bo ich tezy w du-żym stopniu odzwierciedlają moje poglądy. Jestem przekonana, że życie powinno przynosi satysfakcję, że trzeba myśleć pozytywnie, że każdy z nas potrzebuje wiary w siebie i innych kluczowych cech umożliwiających urzeczywistnienie własnych marzeń. Wydaje się, że właściwie wszyscy dobrze o tym wiemy, ale czy na pewno? A jeśli na-wet, to czy stosujemy tę wiedzę w praktyce?... Czy jesteśmy wystarczająco wnikliwi, żeby dostrzegać szanse, które życie nam stwarza?... Czy mamy w sobie dosyć wytrwałości, by zrealizować plany?… Czy odważnie wykorzystujemy swoje talenty i uzdolnienia?… Czy entuzjastycznie podchodzimy do zadań?… Czy jest w nas pozytywny realizm, któ-ry pozwala śmiało patrzeć w przyszłość i nie popadać w narzekanie?…Niewiele osób na te wszystkie pytania odpowie „tak”, mimo że każdy chciałby mieć życie ekscytujące, przynoszące radość i dające poczucie spełnienia. Wierzę, że te wykłady mogą pomóc to osiągnąć, zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy zetkną się z literaturą z tej dziedziny. Zawierają cenne wskazówki i dużą dawkę praktycznej wiedzy o możliwościach rozwoju osobiste-go. Ta wiedza przekonuje, bo jest oparta na doświadczeniu ludzi, którzy potrafili zdobyć naprawdę wiele. Analiza ich postaw może stanowić prawdziwą zachętę do rozpoczę-cia zmian we własnym życiu.  Jestem urodzoną optymistką. Moja szklanka jest zawsze do połowy pełna. Mimo róż-nych zawirowań życiowych wierzę, że jeśli człowiek jest zadowolony z życia, jeśli lubi siebie i innych, potrafi wyjść obronną ręką z każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej. Cie-szę się, że mogłam brać udział w realizacji tak inspirującego kursu. 11 59 87 93 103 107 9 TOM 1 JAK UWIERZYĆ W SIEBIE?5TOM 1. JAK UWIERZYĆ W SIEBIEr jak uwierzyć w siebie wykład 1   ................................................................................................... 7r część utrwalająca  .................................................................................................................................55r słowniczek  ............................................................................................................................................... 83r źródła i inspiracje  ................................................................................................................................ 89r przewodnik ............................................................................................................................................. 99r lektorzy ................................................................................................................................................... 103spis treści j a k u w i e r z y ć w s i e b i e w y k ł a d 1 W Y K Ł A D 1 J A K U W I E R Z Y Ć W S I E B I E 11 7 TOM 1 JAK UWIERZYĆ W SIEBIE?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak uwierzyć w siebie?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: