Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 002289 20850497 na godz. na dobę w sumie
Jak zaoszczędzić godzinę dziennie? Sprawne zarządzanie czasem - książka
Jak zaoszczędzić godzinę dziennie? Sprawne zarządzanie czasem - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3802-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niespodziewanie odnaleziona godzina

Ciągle brak Ci czasu? Wieczorem kładziesz się zbyt późno, a każdy ranek jest jak Wielka Pardubicka? Marzysz o choćby jednej dodatkowej godzinie dziennie? Doba nie jest z gumy, ale dzięki sprawnej organizacji dnia możesz odzyskać 60 minut, w ciągu których zrobisz to, na co tylko będziesz mieć ochotę.

To prawdopodobnie najlepsza książka dotycząca zarządzania czasem. Pomoże Ci ona szybko i sprawnie:

UWAGA! Nie czytaj tej książki w całości. W końcu chcesz ją poznać głównie po to, aby wygospodarować nieco wolnego czasu! Wybierz, co dla Ciebie najlepsze, i do dzieła!Michael Heppell jest jednym z najpopularniejszych brytyjskich trenerów motywacyjnych. Napisał dwie książki, które w krótkim czasie stały się bestsellerami: How to Be Brilliant oraz Brilliant Life. W jego seminariach i warsztatach wzięły udział tysiące ludzi, skorzystały z nich też setki firm w całej Europie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How to Save An Hour Every Day Tłumaczenie: Marcin Dorosz ISBN: 978-83-246-3802-4 © Michael Heppell 2011 This translation of HOW TO SAVE AN HOUR EVERY DAY 01 Edition is published by arrangement with Pearson Education Limited. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jakgod Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jakgod.zip Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI Wprowadzenie Jak w peïni skorzystaÊ z tej ksiÈĝki Kïódka czasu SkÈd wziÈïem pomysïy zawarte w tej ksiÈĝce 1. WystarczajÈco dobry powód Dylemat Znajdě swój czuïy punkt Bloki czasowe Pokochaj kosz na Ămieci DoĂÊ baïaganu! Etykietki 2. Walka z odwlekaniem Tu i teraz Czasowe niespodzianki Ustal sobie termin Wyrób sobie miÚĂnie do dziaïania Podejmowanie decyzji 11 12 13 14 17 18 18 20 24 27 33 35 35 37 39 40 42 8 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J 3. RobiÊ albo nie robiÊ, oto jest pytanie Co jest nie tak z listami zadañ Pomysï za 100 000 dolarów Kwadrat priorytetów Jak z zadania zrobiÊ zadanie bojowe Listy z rzeczami, których nie robiÊ Koñcowe spostrzeĝenia 4. Walka z „przeszkadzajkami” Bandyci czasu Uprzejme mówienie „nie” Facebook, Twitter i inne media spoïecznoĂciowe 5. W domu Najwaĝniejsza osoba na Ăwiecie Znajomi Dzieci ¿ywnoĂÊ i jedzenie Telewizja Czytanie Wakacje Technologia Administracja i finanse Domowe finanse Specjalne okazje mwiczenia 47 48 48 53 58 60 61 63 64 66 69 73 74 74 78 81 83 85 86 88 91 93 95 95 6. W pracy Oszacuj swój czas „Najki” Cudowne przekazywanie obowiÈzków Spotkania Poczta elektroniczna Pecet Telefon 7. Zaawansowane techniki Moje, kluczowe i robocze dni Szybkie czytanie Komendy gïosowe Kaĝdy centymetr jest waĝny 8. 25 dodatkowych pomysïów! O autorze PodziÚkowania WiÚcej na ten temat 9 S P I S T R E ¥ C I 97 98 100 104 110 116 119 121 125 126 132 136 138 139 153 155 157 0 1 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J WALKA Z „PRZESZKADZAJKAMI” W tym rozdziale dowiesz siÚ, od czego ïatwiej siÚ uzaleĝniÊ niĝ od ko- kainy, nauczysz siÚ kochaÊ sïowo „nie”, z radoĂciÈ przyjmiesz dodatkowÈ robotÚ od szefa i odkryjesz, jak radziÊ sobie z bandytami czasu. 6 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J 4 Bandyci czasu „Masz minutkÚ?” — to jedno z najbardziej bagatelizowanych pytañ w ogó- le. Tak naprawdÚ powinno brzmieÊ ono w ten sposób: „Chciaïbym nie- spodziewanie ukraĂÊ ci 40 minut z twojego cennego czasu. Co ty na to?”. Jak byĂ zareagowaï, gdyby to pytanie zostaïo sformuïowane wïaĂnie w taki sposób? Bandyci czasu to taka gorsza wersja wszelkiego rodzaju innych „przeszka- dzajek”. W koñcu znacznie proĂciej poradziÊ sobie z rzeczami niĝ z luděmi. Oto, jak wyjĂÊ z takiej sytuacji. JeĂli tylko moĝesz — ukryj siÚ! Tak, ukrywaj siÚ przed bandytami czasu. Przestaw biurko, zamontuj jakieĂ ekrany, zostañ w domu, uwaĝnie ob- serwuj, kto do Ciebie dzwoni, i zamknij drzwi. Co z oczu, to z serca. Dobrze, jeĂli jesteĂ w stanie rozpoznaÊ róĝne typy bandytów czasu. Warto teĝ mieÊ gotowÈ odpowiedě dla kaĝdego z nich. Plotkara Tego typu osoba z reguïy zaczyna czymĂ w rodzaju: „SïyszaïeĂ juĝ?”, a gdy tylko zapytasz „Co?”, automatycznie dajesz jej pozwolenie na go- dziny paplania Ci do ucha. MieliĂmy kiedyĂ w biurze sprzÈtaczkÚ, która opanowaïa to do perfekcji. Mówiïa zazwyczaj coĂ w stylu: „Jestem wykoñczona po ostatniej nocy”, po czym czekaïa… Wiedziaïa, ĝe ktoĂ w koñcu zapyta: „A co siÚ staïo?”, a wtedy rozpoczynaïa swojÈ ponad 30-minutowÈ opowieĂÊ! RozwiÈzanie — ignoruj takich ludzi. Nie dawaj im zachÚty, której tak wyczekujÈ. Beksa Tego typu ludzie szukajÈ sprzymierzeñców. ChcÈ Ci powiedzieÊ, dla- czego jest im ěle, a nastÚpnie zmusiÊ CiÚ, abyĂ siÚ z nimi zgodziï, dziÚki czemu poczujÈ siÚ lepiej. Problem w tym, ĝe im wiÚcej jÚczÈ i im wiÚcej siÚ z nimi zgadzasz, tym wiÚcej jÚczÈ. A kiedy juĝ wyczujÈ, ĝe znaleěli w Tobie sprzymierzeñca, nie dadzÈ Ci spokoju. RozwiÈzanie — powiedz: „Sïuchaj, przykro mi z tego powodu, ale nie mogÚ teraz rozmawiaÊ, bo muszÚ skoñczyÊ tÚ robotÚ/juĝ jestem spóěniony/ mam dzisiaj masÚ rzeczy do zrobienia”. Dziaïa jeszcze lepiej, kiedy wy- powiesz te sïowa w ruchu. 6 5 W A L K A Z „ P R Z E S Z K A D Z A J K A M I ” Uczeñ Tego typu osoby szukajÈ porady. Schlebia Ci to, ĝe to wïaĂnie do Ciebie ktoĂ zwróciï siÚ po radÚ, wiÚc juĝ za pierwszym razem entuzjastycznie wtrÈ- ciïeĂ: „Nie ma sprawy, polecam siÚ na przyszïoĂÊ”. A teraz tego ĝaïujesz. RozwiÈzanie — powiedz: „Zróbmy tak. PrzemyĂl sobie to wszystko, znajdě rozwiÈzanie, a potem siÚ spotkamy i powiesz mi, co wymyĂliïeĂ”. Historyk Ludzie z tej kategorii zawsze majÈ w zanadrzu jakiĂ przykïad sytuacji z przeszïoĂci, który umiejÚtnie wplatajÈ w rozmowÚ. To niesamowite, ale potrafiÈ uchwyciÊ siÚ nawet najmniej istotnego szczegóïu, aby odnieĂÊ siÚ do swojej wersji wydarzeñ — przeszïych, teraěniejszych czy przyszïych. RozwiÈzanie — miïe, lecz stanowcze: „Serio? Ojej. Wybacz, ale mu- szÚ lecieÊ”, po którym warto dorzuciÊ: „Na razie”. Powinno byÊ po sprawie. 6 6 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J SZYBKA RADA Warto mieÊ w zanadrzu chociaĝ kilka z tych gotowych odpowiedzi i przeÊwiczyÊ w gïowie ich wypowiadanie. DziÚki temu, kiedy ponownie jakiĂ bandyta czasu stanie Ci na drodze, bÚdziesz w stanie ocaliÊ sporo wïasnego (ale takĝe naleĝÈcego do tej osoby) czasu. Uprzejme mówienie „nie” Gïówny bohater caïkiem niezïego filmu Peytona Reeda, zatytuïowanego Jestem na tak (i bÚdÈcego adaptacjÈ ksiÈĝki Danny’ego Wallace’a o tym samym tytule), zostaje przekonany do czÚstszego mówienia sïowa „tak”. Staje siÚ ono jego nowÈ mantrÈ, dziÚki czemu otwiera siÚ na nowe moĝ- liwoĂci, dostaje awans i nawet znajduje miïoĂÊ! Ty z kolei masz z tym problem, bo mówisz „tak” zbyt czÚsto. To jeden z powodów, dla których siÚgnÈïeĂ po tÚ ksiÈĝkÚ. Zbyt duĝo bierzesz na siebie obowiÈzków, przeraĝa CiÚ wizja, ĝe moĝesz kogoĂ zawieĂÊ, przez co, koniec koñców, tracisz wiele cennych godzin. Najwyĝszy zatem czas, abyĂ przeprosiï siÚ ze sïowem „nie”! Nawet nie wiesz, z jak wielkim trudem przyszïo mi napisaÊ poprzednie zdanie — w koñcu aĝ bije od niego negatywna energia. JeĂli jednak na- prawdÚ chcesz zaoszczÚdziÊ godzinÚ dziennie, musisz wiedzieÊ, jak mówiÊ „nie” (i robiÊ to uprzejmie), gdyĝ umiejÚtnoĂÊ ta wkrótce okaĝe siÚ istotnym orÚĝem w Twoim arsenale do obrony czasu. Sama czynnoĂÊ mówienia „nie” jest prosta i trwa najwyĝej sekundÚ. Nie martwi CiÚ zatem wypowiadanie sïowa „nie” samo w sobie, ale raczej zwiÈzane z tym konsekwencje. BÚdziesz wiÚc musiaï nauczyÊ siÚ, jak mówiÊ „nie” i wyjĂÊ przy tym z caïej sytuacji z twarzÈ. Oto, jak tego dokonaÊ: 1 Spraw, by pierwsza reakcja byïa pozytywna. Ale nie mów „tak”. Moĝesz w tym celu wykorzystaÊ poniĝsze zdania i zwroty: 6 7 W A L K A Z „ P R Z E S Z K A D Z A J K A M I ” DziÚki, ĝe pytasz… Brzmi zachÚcajÈco… To dla mnie zaszczyt… Miïo z twojej strony… 2 Unikaj sïowa „ale” — to jeden z tych wyrazów, które negatywnie siÚ kojarzÈ. Zamiast niego stosuj wyrazy „a/i” albo „jednak”. 3 Wykaĝ siÚ odrobinÈ sprytu. Moim ulubionym sposobem jest wyjaĂnienie, ĝe chociaĝ bardzo chciaïbym pomóc/podjÈÊ siÚ jakiegoĂ zadania itd., muszÚ uprzejmie odmówiÊ, poniewaĝ naprawdÚ muszÚ skoncentrowaÊ siÚ teraz na ___ (pole do wypeïnienia) i nie zachowaïbym siÚ fair wobec osób, którym juĝ wczeĂniej obiecaïem pomoc, jeĂli wziÈïbym na siebie jeszcze wiÚcej obowiÈzków. Pozostaw po sobie dïugotrwaïe dobre wraĝenie. Moĝesz zrobiÊ to na przykïad w ten sposób: „Powodzenia i daj znaÊ, jak ci poszïo”. Nie mów rzeczy w rodzaju: „Moĝemy pogadaÊ kiedy indziej?”, „ChÚtnie, ale nie teraz” — moĝe siÚ bowiem okazaÊ, ĝe zostaniesz w coĂ „wciÈgniÚty” prÚdzej, niĝ siÚ tego spodziewasz. Mniej wiÚcej tak mogïaby wyglÈdaÊ rozmowa pomiÚdzy TobÈ a jednym z bandytów czasu, który chciaïby wykroiÊ z Twojego cennego czasu go- dzinkÚ — lub dziesiÚÊ: — CzeĂÊ, co tam sïychaÊ? — Wszystko w porzÈdku. DziÚki, ĝe pytasz. A co u ciebie? — Leci. Mam dla ciebie pewnÈ propozycjÚ. Uff, no to do dzieïa! — OrganizujÚ wïaĂnie pewnÈ imprezÚ i przydaïby mi siÚ ktoĂ taki jak ty, ĝeby pomóc przy tych wszystkich sprawach organizacyjnych. Na pewno Ăwietnie byĂ siÚ przy tym bawiï, a poza tym to wszystko w celach charytatywnych. 8 6 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J — No, no. Przede wszystkim dziÚki, ĝe akurat mnie prosisz. Wielki zaszczyt. MuszÚ ci jednak odmówiÊ, bo jestem w tej chwili w trakcie zaïatwiania paru waĝnych rzeczy, a to wymaga sporo czasu i skupienia. Wiesz, nie byïbym fair wobec tamtych osób ani wobec ciebie, gdybym zgodziï siÚ na dodatkowe obowiÈzki, a co gorsza, mógïbym przez to pokpiÊ sprawÚ. Ale daj znaÊ, jak poszïo. Dobra, wszystko fajnie, ale co, jeĂli o przysïugÚ poprosi CiÚ szef albo kolega z pracy? Szybki powrót do wprowadzenia do niniejszej ksiÈĝki: przedstawione tu techniki kierowane sÈ do osób, które sÈ absolutnie „zawalone” robotÈ i muszÈ znaleěÊ trochÚ czasu. A wiÚc nie chodzi o leniuchów, którzy szukajÈ sposobu na lekkie ĝycie, ani o bumelantów, którzy nie chcÈ odpracowaÊ swojego. Oto, jak w uprzejmy sposób odmówiÊ szefowi. Ciekawe, czy uda Ci siÚ dostrzec w poniĝszej rozmowie cztery magiczne sïowa. — Chciaïbym, ĝebyĂ zajÈï siÚ obsïugÈ klienta na czas urlopu macierzyñskiego Sylwii. — O, dziÚkujÚ, ĝe pomyĂlaï pan o mnie. To ciekawe zadanie i na pewno dam radÚ. Jednak ĝeby wziÈÊ na siebie nowe obowiÈzki i w peïni siÚ z nich wywiÈzaÊ, bÚdÚ potrzebowaï pana pomocy. Moĝe udaïoby siÚ panu przekazaÊ moje poprzednie zadania komuĂ innemu, dziÚki czemu bÚdÚ miaï parÚ godzin czasu wiÚcej na te nowe? Wiem, ĝe Jarek zajmowaï siÚ wczeĂniej wprowadzaniem danych, wiÚc na pewno Ăwietnie by sobie poradziï. ZauwaĝyïeĂ wspomniane wczeĂniej magiczne sïowa? „BÚdÚ potrzebowaï pana pomocy”. KluczowÈ kwestiÈ w takiej sytuacji jest czas. JeĂli bÚ- dziesz zwlekaï z przedstawieniem szefowi swojej decyzji i od momentu, w którym poprosiï CiÚ o przyjÚcie nowych obowiÈzków, minie choÊby póï godziny, bÚdzie juĝ „musztarda po obiedzie”. Najpierw popróbuj z jakimiĂ drobnostkami. Moĝesz ÊwiczyÊ na przy- kïad z rodzinÈ w domu albo w pracy, gdy koledzy proszÈ CiÚ, abyĂ coĂ dla nich zrobiï. Im wiÚcej bÚdziesz próbowaÊ, tym wiÚkszÈ zyskasz pewnoĂÊ siebie. Przyjrzyj siÚ poniĝszym przykïadom, które pomogÈ Ci zaczÈÊ. 6 9 W A L K A Z „ P R Z E S Z K A D Z A J K A M I ” SZYBKA RADA Psychologicznie rzecz biorÈc, w chwili, gdy ktoĂ prosi CiÚ, abyĂ wziÈï na siebie dodatkowe obowiÈzki, jednoczeĂnie dokonuje sporej wypïaty z Twojego konta w banku emocji i ma wtedy (i tylko wtedy) silnÈ potrzebÚ odpïacenia Ci. JeĂli wiÚc powiesz: „PotrzebujÚ twojej pomocy”, podĂwiadomoĂÊ odbiorcy Twojej proĂby natychmiast krzyknie: „Tak, pomóĝmy!”. W domu: — Kupisz mi gazetÚ w drodze powrotnej ze zbiórki Karolka[MD1]? — Jasne. A przy okazji, teĝ przydaïaby mi siÚ twoja pomoc. Moĝesz wyjÈÊ naczynia ze zmywarki, kiedy mnie nie bÚdzie? Lub w pracy: — MuszÚ na chwilÚ wyjĂÊ. Moĝesz zajÈÊ siÚ przez ten czas telefonem? WrócÚ mniej wiÚcej za godzinkÚ. — Nie ma problemu. WïaĂciwie to teĝ mogïabyĂ mi pomóc. MogïabyĂ podrzuciÊ to na pocztÚ, skoro juĝ wychodzisz? Pobaw siÚ tÈ technikÈ. ByÊ moĝe proszenie o pomoc przychodzi Ci ïatwo juĝ teraz. JeĂli tak, to super — proĂ o wiÚcej. JeĂli nie, juĝ dzisiaj naucz siÚ, jak to robiÊ, dziÚki czemu juĝ jutro bÚdziesz gotów do dziaïania. Facebook, Twitter i inne media spoïecznoĂciowe Dobra, przyznajÚ siÚ. Mam konto na Facebooku (www.facebook.com/ michaelheppellltd) i na Twitterze (www.twitter.com/michaelheppell) i pewnie w chwili, kiedy czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, istnieje juĝ parÚ nowych technologii opartych na mediach spoïecznoĂciowych, stworzonych po to, aby poĝeraÊ nasz czas. 7 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J 0 Konta na Facebooku i Twitterze posiadam dlatego, ĝe lubiÚ siÚ komu- nikowaÊ z luděmi. ParÚ miesiÚcy temu, ot tak, dla zabawy, postanowiïem sprawdziÊ, co by siÚ staïo, gdybym przestaï aktualizowaÊ swój status, czytaÊ komentarze innych i w ogóle nie braï udziaïu w czymkolwiek, co jest zwiÈzane z portalami spoïecznoĂciowymi. Obiecaïem sobie, ĝe wy- trwam dwa tygodnie. Wyniki? Nikt za mnÈ nie zatÚskniï, ani jedna osoba. Nikt nie zapytaï na mojej tablicy, czy wszystko w porzÈdku. Nie dostaïem ani jednej bezpo- Ăredniej wiadomoĂci na Twitterze — nikt nie zapytaï, czy przestaïem „twittowaÊ”. Dla Ăwiata — zarówno cybernetycznego, jak i realnego — nie miaïo to najmniejszego znaczenia. OczywiĂcie, jako ĝe mam wïasne ego, przez chwilÚ poczuïem siÚ uraĝony, ale zaraz potem postanowiïem swojÈ postawÚ „wrzuciÊ do kosza” i znaleěÊ jakiĂ plus tej sytuacji. Odczuïem wtedy ogromnÈ ulgÚ. Okazaïo siÚ, ĝe caïy ten czas, który spÚdzasz na Facebooku czy Twitterze, ma znaczenie tylko dla… Ciebie! Nikogo innego nie obchodzi, czy odwiedzasz swoje konto co godzinÚ, czy co miesiÈc. OdetchnÈïeĂ z ulgÈ? Bogatszy o tÚ zaskakujÈcÈ wiedzÚ, co masz zamiar zrobiÊ, aby wyrwaÊ siÚ ze szponów tego naïogu? Ach, twierdzisz, ĝe wcale nie jesteĂ uzaleĝ- niony? Odpowiedz zatem na poniĝsze pytania: x JakÈ stronÚ odwiedzasz jako pierwszÈ, tuĝ po wïÈczeniu komputera? x Ile razy w ciÈgu tygodnia (albo dnia) odwiedzasz swoje strony na Twitterze lub Facebooku? x Czy masz na komórce zainstalowane aplikacje ze swoimi ulubionymi portalami spoïecznoĂciowymi? x Czy zdarzyïa Ci siÚ sytuacja, w której byïeĂ tak bardzo zajÚty przeglÈdaniem swojego ulubionego portalu spoïecznoĂciowego, ĝe nie dosïyszaïeĂ, co ktoĂ (ĝywy i stojÈcy obok Ciebie) powiedziaï do Ciebie? A jeĂli wydaje Ci siÚ, ĝe to media spoïecznoĂciowe uzaleĝniajÈ i zĝerajÈ potworne iloĂci czasu, pozwól, ĝe przedstawiÚ Ci prawdziwÈ kokainÚ wĂród wirtualnych uĝywek: gry sieciowe. 7 1 W A L K A Z „ P R Z E S Z K A D Z A J K A M I ” Nadszedï czas na kolejne wyznanie. Kiedy przygotowywaïem siÚ do pisania tego rozdziaïu, pomyĂlaïem, ĝe przyjrzÚ siÚ chociaĝ kilku popularnym obecnie grom internetowym. Utrzymywanie farm, tworzenie struktur mafijnych czy budowanie magicznych królestw jakoĂ nie przypadïo mi do gustu, ale spodobaïa mi siÚ pewna gra, która polegaïa na zarzÈdzaniu wirtualnym miastem. Jak bardzo moĝe mi zaszkodziÊ 10 minut gry, tylko po to, ĝeby zobaczyÊ, jak to jest? Juĝ mówiÚ, jak bardzo. Trzy tygodnie póěniej musiaïem wstawaÊ w Ărodku nocy, ĝeby sprawdziÊ swój „status”, logowaÊ siÚ po 20 razy dziennie, ĝeby zebraÊ zïote monety i wybudowaÊ nowy park (bo tego ĝÈdali ode mnie obywatele), oraz pilnowaÊ, aby moje fabryki — produkujÈce lody na pa- tyku i gry komputerowe — dziaïaïy na peïnych obrotach. Kiedy moja rodzina odwaĝyïa siÚ zwróciÊ mi uwagÚ, ĝe chyba jestem uzaleĝniony, upieraïem siÚ, ĝe to tylko forma rekreacji — ot, taka zabawa — i kazaïem im nie wtrÈcaÊ siÚ w nie swoje sprawy. Moja ĝona stwierdziïa wówczas, ĝe skoro to nic waĝnego, to powinienem to udowodniÊ i skasowaÊ grÚ. Powiedziaïem, ĝe to ĝaden problem, ale zrobiÚ to… jutro. Zachowywaïem siÚ jak osoba uzaleĝniona i chociaĝ wydawaïo mi siÚ, ĝe w kaĝdej chwili mogÚ ograniczyÊ czas spÚdzany przed komputerem, wie- dziaïem, co tak naprawdÚ muszÚ zrobiÊ: przejĂÊ na natychmiastowy odwyk. I tak teĝ zrobiïem. Opis mojego uzaleĝnienia brzmi znajomo? JeĂli tak, musisz postÈpiÊ tak samo. Jestem przy Tobie, bÈdě silny, naciĂnij przycisk „usuñ”, skasuj swój profil i zdaj sobie sprawÚ, ĝe (ten fragment moĝesz wykrzyczeÊ) TO NIE JEST RZECZYWISTO¥m! Nie, nie twierdzÚ, ĝe musisz od razu usuwaÊ swoje konto na Facebooku, ale warto siÚ przez chwilÚ zastanowiÊ, ile czasu spÚdzasz w sieci. Nastaw sobie stoper albo zapisz gdzieĂ, na czym tak naprawdÚ upïywa Twój czas, i proszÚ CiÚ — usuñ gry sieciowe. 7 ? E I N N E I Z D } N I Z D O G m I Z D } Z C Z S O A Z K A J 2 Wstañ, odejdě, wyïÈcz JeĂli zauwaĝysz, ĝe znowu marnujesz czas na którejĂ z powyĝszych czynno- Ăci, kluczem do rozwiÈzania problemu moĝe okazaÊ siÚ jakaĂ reakcja fi- zyczna. Powtarzam: fizyczna. Kiedy zatem nastÚpnym razem zïapiesz siÚ na tym, ĝe obijasz siÚ przy komputerze bez konkretnego powodu, wstañ, odejdě od niego na krok i wyïÈcz go. JeĂli dany proces przyjmie formÚ fizycznÈ, istnieje znacznie wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe uda Ci siÚ go doprowadziÊ do koñca — co nie byïoby takie ïatwe, gdybyĂ tylko siÚ nad tym zastanawiaï. WiÚc wstañ z fotela, odejdě na krok (ale nie za daleko) od caïej tej sytuacji i wy- ïÈcz komputer. JeĂli moĝesz mówiÊ na gïos, zrób to. Stanowcze „nie” na poczÈtku wy- starczy, ale moĝesz teĝ popuĂciÊ wodze fantazji. JeĂli moĝesz, krzycz na sa- mego siebie: „Znowu dajesz siÚ wciÈgnÈÊ! DoĂÊ tego! WyïÈcz to i zajmij siÚ czymĂ bardziej przydatnym. DO ROBOTY, JU¿!”. „Przeszkadzajki” bÚdÈ pojawiaÊ siÚ na Twojej drodze pod kaĝdÈ moĝliwÈ postaciÈ. Te spore i oczywiste zajmÈ Ci wiele godzin. Inne, maïe i prze- biegïe, tu i ówdzie uszczknÈ po parÚ minut. Najgorsze jest to, ĝe wszystkie wgryzajÈ siÚ w Twój dzieñ, i to bez znaczenia, czy jesteĂ akurat w pracy, czy nawet w jakimĂ waĝniejszym miejscu, czy choÊby…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zaoszczędzić godzinę dziennie? Sprawne zarządzanie czasem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: