Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 003288 20997985 na godz. na dobę w sumie
Jak zapanować nad zmianą. Udane przedsięwzięcia w życiu zawodowym i osobistym - książka
Jak zapanować nad zmianą. Udane przedsięwzięcia w życiu zawodowym i osobistym - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5818-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Autor bestsellera Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi

Ludzie nie lubią zmian i często się ich obawiają. To oczywiste - zmiany niosą ryzyko, że coś się pogorszy, a dostosowanie się do nowych warunków wymaga wysiłku. Tymczasem proces osiągania sukcesu w karierze ma dynamiczny charakter. Trzeba nie tylko akceptować zmiany, ale także niekiedy je inicjować. Dobrze jest również umieć przekonywać do nich współpracowników, zwłaszcza gdy się okazuje, że wypracowane i doskonalone latami metody są w danym momencie niewystarczająco dobre. Ponadto należy przyjąć, że bez względu na to, jak dobrze idzie dziś, warto przygotować się na zmianę sposobu działania w przyszłości.

Ta książka jest znakomitą pomocą w radzeniu sobie ze zmianą. Opisano tu powody, dla których ludzie się przed nią bronią, a także przedstawiono techniki pokonywania takich oporów. Przeanalizowano wiele różnych aspektów zmiany - sporo uwagi poświęcono takiemu zarządzaniu zmianą, aby przyczyniła się do osiągnięcia sukcesu, szczególnie w odniesieniu do całego zespołu. Zrozumienie treści zaprezentowanych w książce jest łatwiejsze dzięki licznym przykładom z życia osobistego i zawodowego. Bardzo ważnym jej fragmentem są opisy trudnych sytuacji, takich jak dyskryminacja czy molestowanie w miejscu pracy. To rzecz napisana w ciekawy, angażujący sposób, a zawarte tu porady i wskazówki znacząco ułatwią akceptowanie zachodzących zmian, adaptowanie się do nich i wykorzystywanie ich do własnych celów.

Najważniejsze tematy omówione w książce:

Zmiana: zmień ją, by stała się szansą na sukces!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Embrace Change For Success Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-5818-8 © DCA Rights licensed exclusively by JMW Group Inc. jmwgroup@jmwgroup.net www.jmwgroupforlife.com All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/zmikon Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie — 5 — ROZDZIA(cid:146) 1. Ogólne czynniki sukcesu — 9 — ROZDZIA(cid:146) 2. Zmiany s(cid:200) wa(cid:285)ne — 37 — ROZDZIA(cid:146) 3. Dostosowanie si(cid:218) do zmiany — 65 — ROZDZIA(cid:146) 4. Proponowanie oraz inicjowanie zmiany — 83 — ROZDZIA(cid:146) 5. B(cid:200)d(cid:283) graczem zespo(cid:239)owym — 109 — 3 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) Redukowanie stresu w czasie wprowadzania zmian ROZDZIA(cid:146) 6. — 135 — ROZDZIA(cid:146) 7. Radzenie sobie z ró(cid:285)norodno(cid:258)ci(cid:200) w(cid:258)ród ludzi — 159 — ROZDZIA(cid:146) 8. Ró(cid:285)nice p(cid:239)ci i wieku — 189 — DODATEK A O Dale’u Carnegiem — 217 — DODATEK B Zasady Dale’a Carnegiego — 221 — 4 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. Ogólne czynniki sukcesu Kluczem do sukcesu jest nasza zdolno(cid:258)(cid:202) do adaptacji. — PETER DRUCKER W i(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi liczy na sukces w pracy i, w gruncie rzeczy, we wszystkich aspektach swojego (cid:285)ycia. Ich pogl(cid:200)dy na sukces by- waj(cid:200) ró(cid:285)ne, ale wszyscy ci ludzie maj(cid:200) to samo pragnienie jego osi(cid:200)gni(cid:218)cia. Osi(cid:200)gni(cid:218)cie — s(cid:239)owo to zawiera w sobie esencj(cid:218) tego, co nazywamy sukcesem. Dotarcie na miejsce — si(cid:218)gni(cid:218)cie celu, który sobie posta- wili(cid:258)my. Wiele osób próbowa(cid:239)o wskaza(cid:202) drog(cid:218) do sukcesu i cho(cid:202) niektórzy wy(cid:258)wiadczyli wiele przys(cid:239)ug tym, którzy za nimi poszli, to nikomu jed- nak na razie nie uda(cid:239)o si(cid:218) opowiedzie(cid:202) ca(cid:239)ej historii. Powód jest oczywi- sty: nie istniej(cid:200) dwie takie same osobowo(cid:258)ci; natura lubuje si(cid:218) w ró(cid:285)no- rodno(cid:258)ci. (cid:191)adne dwa zestawy okoliczno(cid:258)ci nie s(cid:200) takie same, dlatego naiwnym by(cid:239)oby próbowa(cid:202) przedstawi(cid:202) zasady o charakterze uniwer- salnym, które ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka poprowadzi(cid:239)yby do wielkiego celu, ja- kim jest sukces. Prawd(cid:218) tego stwierdzenia dostrzegamy, rozgl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) wokó(cid:239) i zwracaj(cid:200)c uwag(cid:218) na indywidualne potrzeby ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka. Ka(cid:285)da osoba, która osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a sukces, uczyni(cid:239)a to w inny sposób — za- zwyczaj jakimi(cid:258) unikatowymi dzia(cid:239)aniami. Tak naprawd(cid:218) ten aspekt 9 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) indywidualno(cid:258)ci odgrywa najwa(cid:285)niejsz(cid:200) rol(cid:218) w sukcesie. Silna indywi- dualno(cid:258)(cid:202) pozwala ludziom porzuci(cid:202) utarte (cid:258)cie(cid:285)ki i zasady. Dlatego jako ogóln(cid:200) zasad(cid:218) mo(cid:285)na by przedstawi(cid:202) to, (cid:285)e wszyscy ludzie musz(cid:200) prze- trze(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) wiod(cid:200)c(cid:200) do sukcesu w oparciu o w(cid:239)asn(cid:200) osobo- wo(cid:258)(cid:202), zamiast kierowa(cid:202) si(cid:218) zasadami okre(cid:258)lonymi przez kogo(cid:258) innego. Lecz bli(cid:285)sze przyjrzenie si(cid:218) kobietom i m(cid:218)(cid:285)czyznom, którzy osi(cid:200)gn(cid:218)li zna- cz(cid:200)cy sukces, mo(cid:285)e pomóc nam dostrzec pewne wskazówki, które mo(cid:285)e- my pó(cid:283)niej zastosowa(cid:202) we w(cid:239)asnym (cid:285)yciu. Sposobów na osi(cid:200)gni(cid:218)cie sukcesu jest z pewno(cid:258)ci(cid:200) tyle, ilu jest ludzi sukcesu, lecz poprzez analizowanie historii tych osób dostrzegamy, (cid:285)e wszyscy ci ludzie maj(cid:200) pewne wspólne cechy. To takie ogólne czynniki sukcesu. 1. Pewno(cid:258)(cid:202) siebie G(cid:239)ównym sk(cid:239)adnikiem sukcesu jest pewno(cid:258)(cid:202) siebie. Termin ten jest ra- czej zrozumia(cid:239)y — je(cid:258)li chcemy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces, musimy w siebie wie- rzy(cid:202). Nie oznacza to jednak, (cid:285)e nie mamy swoich s(cid:239)abo(cid:258)ci. Chodzi o to, (cid:285)e mo(cid:285)emy przyjrze(cid:202) si(cid:218) sobie, odnale(cid:283)(cid:202) w sobie te cechy, które s(cid:200) silne i przydatne, a potem wykorzysta(cid:202) je, tworz(cid:200)c okre(cid:258)lony plan dzia(cid:239)ania, dzi(cid:218)ki któremu osi(cid:200)gniemy postawiony sobie cel. Ludzie, którzy maj(cid:200) t(cid:218) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, nigdy nie trac(cid:200) wiary w swoj(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) do radzenia sobie ze swoimi l(cid:218)kami, w zdolno(cid:258)(cid:202) do mierzenia si(cid:218) z nimi. Jest taka stara opowie(cid:258)(cid:202) o ch(cid:239)opcu, który ba(cid:239) si(cid:218) prze(cid:258)ladow- cy w szkole. Pewnego dnia babcia ch(cid:239)opca da(cid:239)a mu talizman i zapew- ni(cid:239)a go, (cid:285)e dziadek ch(cid:239)opaka nosi(cid:239) go przy sobie w czasie wojny, a tali- zman, jak zapewnia(cid:239)a kobieta, czyni(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)ciciela niepokonanym. Nic nie mog(cid:239)o go zrani(cid:202), jak mówi(cid:239)a, gdy cz(cid:239)owiek nosi(cid:239) ten talizman. Nic nie mog(cid:239)o si(cid:218) z nim mierzy(cid:202). Ch(cid:239)opak uwierzy(cid:239) swojej babci. Nast(cid:218)pne- go dnia, gdy prze(cid:258)ladowca spróbowa(cid:239) szturchn(cid:200)(cid:202) ch(cid:239)opca, ten powali(cid:239) 10 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU osi(cid:239)ka na ziemi(cid:218). I by(cid:239) to dopiero pocz(cid:200)tek. Nim sko(cid:241)czy(cid:239) si(cid:218) rok szkolny, ch(cid:239)opak zyska(cid:239) reputacj(cid:218) najodwa(cid:285)niejszej osoby w szkole. Wtedy, gdy babcia ch(cid:239)opca poczu(cid:239)a, (cid:285)e ten stan(cid:200)(cid:239) na nogi, powie- dzia(cid:239)a mu prawd(cid:218) — „talizman” by(cid:239) tylko kawa(cid:239)kiem starego metalu, który znalaz(cid:239)a przy drodze — wiedzia(cid:239)a jednak, (cid:285)e ch(cid:239)opak potrzebowa(cid:239) wiary w samego siebie, wiary, (cid:285)e mo(cid:285)e zrobi(cid:202) te wszystkie rzeczy, które zrobi(cid:239). To nasza wiara w samych siebie jest tym, co ma znaczenie. To ta (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) mocy w nas samych, która czyni rzeczy osi(cid:200)galnymi. Mo- (cid:285)emy zrobi(cid:202) wszystko, co sobie tylko pomy(cid:258)limy. Ta wiedza jest dos(cid:239)ownie darem z niebios, bowiem to dzi(cid:218)ki niej mo(cid:285)emy rozwi(cid:200)za(cid:202) ka(cid:285)dy ludzki problem. Powinna uczyni(cid:202) ka(cid:285)dego z nas optymist(cid:200). Stanowi otwarte wrota prowadz(cid:200)ce do dobrobytu. Pilnuj, by wrota te by(cid:239)y otwarte — oczekuj(cid:200)c, (cid:285)e otrzymasz wszystko to, co jest w(cid:239)a(cid:258)ciwe. Zas(cid:239)ugujesz na wszystko, co dobre. Oczekuj wi(cid:218)c tylko tego, co do- bre. Przegrana nie musi nast(cid:218)powa(cid:202) po zwyci(cid:218)stwie. Nie masz (cid:285)adnych ogranicze(cid:241). Nie pozwól zatem, by jakiekolwiek pojawi(cid:239)y si(cid:218) w Twoim (cid:285)yciu. Aby odnie(cid:258)(cid:202) sukces, potrzebujesz wiary w swoj(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) do reali- zowania dowolnej rzeczy, o jakiej pomy(cid:258)lisz. Musisz równie(cid:285) piel(cid:218)gnowa(cid:202) w sobie nawyk wiary w ludzi, którzy z Tob(cid:200) wspó(cid:239)pracuj(cid:200), czy s(cid:200) oni Twoimi podw(cid:239)adnymi, czy prze(cid:239)o(cid:285)onymi. Konkretny i g(cid:239)ówny cel jest punktem pocz(cid:200)tkowym wszelkich war- to(cid:258)ciowych osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202), lecz pewno(cid:258)(cid:202) siebie jest niewidzialn(cid:200) si(cid:239)(cid:200), która nas nap(cid:218)dza i prowadzi ci(cid:200)gle do przodu, dopóki przedmiot naszych d(cid:200)(cid:285)e(cid:241) nie stanie si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). Bez pewno(cid:258)ci siebie (cid:285)adne osi(cid:200)gni(cid:218)cie nie mog(cid:239)oby si(cid:218) urzeczywistni(cid:202), a cele same w sobie nie s(cid:200) nic warte. Wiele osób stawia sobie do(cid:258)(cid:202) mgliste cele, a do tego boj(cid:200) si(cid:218) pora(cid:285)ki. Wszyscy do(cid:258)wiadczyli(cid:258)my zarówno sukcesów, jak i pora(cid:285)ek. Ludzie, którzy sku- piaj(cid:200) si(cid:218) na swoich pora(cid:285)kach, b(cid:218)d(cid:200) do(cid:258)wiadcza(cid:202) kolejnych pora(cid:285)ek; 11 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) ludzie, którzy skupiaj(cid:200) si(cid:218) na swoich osi(cid:200)gni(cid:218)ciach, zbuduj(cid:200) silne pozy- tywne nastawienie, które tylko umocni ich pewno(cid:258)(cid:202) siebie. Szekspir powiedzia(cid:239): „Prologiem przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jest”. Ka(cid:285)dy aspekt naszej przesz(cid:239)o(cid:258)ci wp(cid:239)ywa na nasz(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), lecz mo(cid:285)emy wybra(cid:202) te przesz(cid:239)e do(cid:258)wiad- czenia, które w naszym zamy(cid:258)le powinny dominowa(cid:202) w my(cid:258)leniu. Mu- simy wynosi(cid:202) lekcje z naszych pora(cid:285)ek, a potem porzuca(cid:202) te pora(cid:285)ki, gdy lekcja zosta(cid:239)a zrozumiana. Pozwól, by sukces z przesz(cid:239)o(cid:258)ci okre(cid:258)la(cid:239) Twoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Ludzie, którzy osi(cid:200)gaj(cid:200) wielkie rzeczy, posiadaj(cid:200) w sobie wielk(cid:200) moc. To du(cid:285)a, pozytywna zdolno(cid:258)(cid:202); nie wiedz(cid:200), co to negatywno(cid:258)(cid:202). Ich sta- nowczo(cid:258)(cid:202) oraz wiara w zdolno(cid:258)(cid:202) do osi(cid:200)gania celów s(cid:200) tak silne, (cid:285)e ne- gatywne do(cid:258)wiadczenia si(cid:218) im nie przytrafiaj(cid:200). Kiedy osoby takie podejm(cid:200) jak(cid:200)(cid:258) decyzj(cid:218), nie w(cid:200)tpi(cid:200), (cid:285)e potrafi(cid:200) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) swój cel. Nie przepe(cid:239)nia ich zw(cid:200)tpienie ani strach, bez wzgl(cid:218)du na to, czy kto(cid:258) z nich b(cid:218)dzie szy- dzi(cid:239), czy nie. W rzeczy samej praktycznie wszyscy ludzie, którzy osi(cid:200)- gn(cid:218)li sukces, byli nazywani zaledwie marzycielami. Lecz b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)- stwa wspó(cid:239)czesnej cywilizacji zawdzi(cid:218)czamy tej w(cid:239)a(cid:258)nie pewno(cid:258)ci siebie takich kobiet i m(cid:218)(cid:285)czyzn, tej nieugi(cid:218)tej wierze w ich misj(cid:218), cel, której nic nie mog(cid:239)o z(cid:239)ama(cid:202). Co by by(cid:239)o, gdyby Kopernik albo Galileusz pod- dali si(cid:218) w momencie, gdy nazwano ich szale(cid:241)cami? Wspó(cid:239)czesna nauka bazuje na niezm(cid:200)conej pewno(cid:258)ci, (cid:285)e Ziemia jest kul(cid:200) i porusza si(cid:218) wo- kó(cid:239) S(cid:239)o(cid:241)ca, a nie na odwrót! Przez tysi(cid:200)ce lat wielcy nauczyciele, filo- zofowie i prorocy nie zgadzali si(cid:218) ze sob(cid:200) w tak wielu sprawach. Dzi(cid:258) jednak zgoda ta istnieje. Oto, co powiedzia(cid:239) wielki cesarz rzymski, Ma- rek Aureliusz: „Takim jest (cid:285)ycie cz(cid:239)owieka, jakim czyni(cid:200) je my(cid:258)li jego”. Disraeli: „Wszystko przychodzi, je(cid:258)li cz(cid:239)owiek czeka. Za spraw(cid:200) d(cid:239)ugiej medytacji doszed(cid:239)em do wniosku, (cid:285)e istota ludzka posiadaj(cid:200)ca cel musi go osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) i nic nie mo(cid:285)e sprzeciwia(cid:202) si(cid:218) woli, która po(cid:258)wi(cid:218)ca wszystko, nawet i w(cid:239)asne istnienie, na rzecz spe(cid:239)nienia”. Ralph Waldo Emerson powiedzia(cid:239): „Cz(cid:239)owiek jest tym, o czym my(cid:258)li ca(cid:239)ymi dniami”. William James: „Najwi(cid:218)kszym odkryciem mojego po- 12 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU kolenia jest to, (cid:285)e istoty ludzkie mog(cid:200) zmienia(cid:202) swoje (cid:285)ycie, zmieniaj(cid:200)c nastawienie w(cid:239)asnych umys(cid:239)ów”, a powiedzia(cid:239) równie(cid:285): „Musimy jedy- nie dzia(cid:239)a(cid:202) z zimn(cid:200) krwi(cid:200) tak, jak gdyby rzeczy, których pragniemy, by(cid:239)y prawdziwe, by takimi sta(cid:239)y si(cid:218) w naszym przekonaniu, (cid:285)e prawdziwymi zaprawd(cid:218) si(cid:218) stan(cid:200). Dzia(cid:239)ania nasze stan(cid:200) si(cid:218) nawykiem, przepe(cid:239)ni(cid:200) si(cid:218) emocjami tak, (cid:285)e czyny nasze b(cid:218)d(cid:200) tym, czym jest wiara”. Powiedzia(cid:239) równie(cid:285): „Je(cid:258)li interesuj(cid:200) ci(cid:218) jedynie rezultaty, z ca(cid:239)(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) je osi(cid:200)- gniesz. Je(cid:258)li pragniesz bogactwa, b(cid:218)dziesz bogaty. Je(cid:258)li pragniesz by(cid:202) na- uczony, zostaniesz nauczony. Je(cid:258)li pragniesz by(cid:202) dobry, b(cid:218)dziesz dobry. Musisz jedynie naprawd(cid:218) pragn(cid:200)(cid:202) tych rzeczy i pragn(cid:200)c tylko ich, nie pragn(cid:200)c jednocze(cid:258)nie z t(cid:200) sam(cid:200) si(cid:239)(cid:200) setki innych rzeczy, niezgodnych z tym, czego naprawd(cid:218) pragniesz”. Dr Norman Vincent Peale powiedzia(cid:239): „To jedno z najwspanialszych praw wszech(cid:258)wiata. Bardzo bym chcia(cid:239) je odkry(cid:202) wcze(cid:258)niej, gdy by(cid:239)em bardzo m(cid:239)odym cz(cid:239)owiekiem. Poj(cid:200)(cid:239)em je jednak dopiero pó(cid:283)niej w (cid:285)yciu i stwierdzi(cid:239)em, (cid:285)e jest to jedno z najwi(cid:218)kszych odkry(cid:202) w moim (cid:285)yciu, o ile nie najwi(cid:218)ksze, nie licz(cid:200)c mojej relacji z Bogiem. A wielkie prawo krótko i prosto stwierdzi(cid:239)o, (cid:285)e je(cid:258)li my(cid:258)limy negatywnie, wtedy otrzymujemy negatywne rezultaty. Je(cid:258)li my(cid:258)limy pozytywnie, otrzymujemy pozytywne rezultaty”. 2. Samodyscyplina Artur Rubinstein, jeden z najwspanialszych pianistów swoich czasów, przypisywa(cid:239) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) swojego sukcesu swojej zdolno(cid:258)ci do okre(cid:258)lania grafiku praktyki i trzymania si(cid:218) go. Cho(cid:202) zdoby(cid:239) s(cid:239)aw(cid:218) i bogactwo, to przez ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) d(cid:239)ug(cid:200) karier(cid:218) codziennie praktykowa(cid:239) gr(cid:218) na instru- mencie. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) wielkich ludzi nie musia(cid:239)a by(cid:202) poganiana przez szefów, by wykona(cid:202) prac(cid:218). Potrafili sami si(cid:218) zdyscyplinowa(cid:202), by zrobi(cid:202) to, co musieli, nie potrzebuj(cid:200)c motywacji z zewn(cid:200)trz. Wybitni sportowcy (cid:202)wicz(cid:200) przez wiele godzin ka(cid:285)dego dnia, aby zachowa(cid:202) kondycj(cid:218). Samodyscy- 13 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) plina zaczyna si(cid:218) w momencie, gdy postanawiasz zacz(cid:200)(cid:202) co(cid:258) robi(cid:202), a potem dokonujesz niezb(cid:218)dnych po(cid:258)wi(cid:218)ce(cid:241), by urzeczywistni(cid:202) swoje postano- wienie. Mo(cid:285)emy wiele osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), dyscyplinuj(cid:200)c siebie do rozwijania techniki, ci(cid:200)gle trenuj(cid:200)c, nauczaj(cid:200)c innych i dok(cid:239)adnie my(cid:258)l(cid:200)c, nim zaczniemy dzia(cid:239)a(cid:202). W z(cid:239)o(cid:285)onej operacji równie du(cid:285)o czasu nale(cid:285)y po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) na plano- wanie, co na samo wykonanie pracy. Dobry handlowiec, nim wykona telefon celem przedstawienia oferty, ostro(cid:285)nie rozmy(cid:258)la nad wszystkimi mo(cid:285)liwymi problemami, które mog(cid:200) si(cid:218) pojawi(cid:202), oraz nad tym, jak mo(cid:285)na je rozwi(cid:200)za(cid:202). Dyrektorzy rozmy(cid:258)laj(cid:200) nad konsekwencjami swoich decy- zji, nim decyzje te podejm(cid:200). Takie samo post(cid:218)powanie dotyczy aktorów teatralnych czy filmowych oraz sportowców. Jednym z aspektów samodyscypliny jest zdolno(cid:258)(cid:202) do kontrolowania w(cid:239)asnych emocji i dzia(cid:239)a(cid:241). Brak samokontroli przyniós(cid:239) utrapienie wi(cid:218)k- szej ilo(cid:258)ci ludzi ni(cid:285) dowolne inne wady znane ludzko(cid:258)ci. Diabe(cid:239) ten w tym czy innym momencie pojawia si(cid:218) w (cid:285)yciu ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka. Samodyscyplina wymaga, by(cid:258)my skupili ca(cid:239)(cid:200) nasz(cid:200) uwag(cid:218) na ka(cid:285)- dym szczególe codziennej pracy. Musimy przela(cid:202) wszystkie nasze my(cid:258)li w t(cid:218) prac(cid:218), dopóki nie b(cid:218)dziemy jej doskonale wykonywa(cid:202) z odczuwan(cid:200) rado(cid:258)ci(cid:200). Tak d(cid:239)ugo, jak posiadamy jakie(cid:258) irytuj(cid:200)ce rzeczy do zrobienia albo odczuwamy „znój” w pracy, mo(cid:285)emy by(cid:202) pewni, (cid:285)e dzieje si(cid:218) tak dlatego, (cid:285)e brakuje nam wystarczaj(cid:200)cego zainteresowania dan(cid:200) prac(cid:200). To jedna z najistotniejszych form „koncentracji” na (cid:258)wiecie — po- (cid:258)wi(cid:218)(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) dusz(cid:218) tej jednej rzeczy, któr(cid:200) si(cid:218) w danym momencie zajmujesz. Je(cid:258)li b(cid:218)dziemy praktykowa(cid:202) takie podej(cid:258)cie wystarczaj(cid:200)co d(cid:239)ugo, b(cid:218)dziemy wykonywa(cid:202) dan(cid:200) prac(cid:218) dobrze i z rado(cid:258)ci(cid:200). Odkryjesz wtedy, (cid:285)e Twoja si(cid:239)a my(cid:258)li przepe(cid:239)ni(cid:239)a prac(cid:218) i wype(cid:239)ni(cid:239)a j(cid:200) po brzegi energi(cid:200). T(cid:218) pe(cid:239)n(cid:200) entuzjazmu postaw(cid:218) zabierzesz te(cid:285) poza pra- c(cid:218); do(cid:258)wiadcza(cid:202) b(cid:218)dziesz inspiracji, a Twoje my(cid:258)li zawsze b(cid:218)d(cid:200) wraca(cid:202) do tej pracy wykonywanej z rado(cid:258)ci(cid:200). 14 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e nasz(cid:200) prac(cid:200) do wykonania jest wy(cid:202)wiczenie pi(cid:218)ciu palców w grze na fortepianie. Je(cid:258)li ca(cid:239)y nasz umys(cid:239) skupimy na ka(cid:285)dym z ru- chów, ka(cid:285)dy z tych ruchów wykonamy precyzyjnie. Gdy tak si(cid:218) dzieje, my(cid:258)li p(cid:239)yn(cid:200), wr(cid:218)cz przelewaj(cid:200) si(cid:218) w pi(cid:218)knie, do którego wyra(cid:285)ania palce s(cid:200) gotowe. Wszystko jest przyjemno(cid:258)ci(cid:200). Je(cid:258)li jednak pozwolimy, by nasz umys(cid:239) si(cid:218) rozproszy(cid:239) cho(cid:202)by odrobin(cid:218), rozprosz(cid:200) si(cid:218) równie(cid:285) nasze palce. Nasze ruchy b(cid:218)d(cid:200) niechlujne, poniewa(cid:285) my(cid:258)li s(cid:200) podzielone, a nie po- siadamy wystarczaj(cid:200)cej si(cid:239)y umys(cid:239)u, by poradzi(cid:202) sobie z takim podzia(cid:239)em. Je- (cid:258)li praktykujemy z takim podzielonym umys(cid:239)em, osi(cid:200)gni(cid:218)cie celu, czyli opanowanie gry, zajmie nam pi(cid:218)(cid:202) razy wi(cid:218)cej czasu i nigdy nie opanu- jemy tej sztuki do jej maksimum. Czy widzisz teraz, do czego s(cid:239)u(cid:285)y koncentracja na codziennych za- daniach? Do wype(cid:239)nienia ka(cid:285)dej cz(cid:218)(cid:258)ci cia(cid:239)a z pomoc(cid:200) mi(cid:239)uj(cid:200)cej inteli- gencji w postaci wyra(cid:285)anej my(cid:258)li. Te codzienne zadania to nasza szko(cid:239)a (cid:285)ycia, nasze „skale muzyczne”, których opanowanie wymaga od nas po- (cid:258)wi(cid:218)cenia duszy, nim dusza ta b(cid:218)dzie mog(cid:239)a wyrazi(cid:202) co(cid:258) pi(cid:218)kniejszego w po- staci symfonii (cid:285)ycia. Steve Jobs powiedzia(cid:239): „Twoja praca wype(cid:239)ni znaczn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) Twojego (cid:285)ycia i jedynym sposobem na bycie w pe(cid:239)ni usatysfakcjonowanym jest robienie tego, co, jak wierzysz, jest wspania(cid:239)(cid:200) prac(cid:200). A jedynym sposobem na wykonanie wspania(cid:239)ej pracy jest kochanie tego, co robisz. Je(cid:258)li jeszcze tego nie znalaz(cid:239)e(cid:258), nie poddawaj si(cid:218), szukaj dalej. Nie przestawaj. Jak ze wszystkim, co naprawd(cid:218) ma znaczenie, poczujesz w sercu, (cid:285)e ju(cid:285) to znalaz(cid:239)e(cid:258). I, jak w ka(cid:285)dym wspania(cid:239)ym zwi(cid:200)zku, z roku na rok b(cid:218)dzie coraz lepiej. Szukaj wi(cid:218)c, póki tego nie znajdziesz, nie przestawaj”. 15 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) 3. Pobudzenie Ludzie sukcesu ci(cid:200)gle odczuwaj(cid:200) pobudzenie, zmierzaj(cid:200)c do sukcesu. Nie potrzebuj(cid:200) zewn(cid:218)trznej motywacji, takiej jak natychmiastowa nagroda. Rozwijaj(cid:200) w sobie tak silny entuzjazm wobec swojej pracy, (cid:285)e nie mog(cid:200) si(cid:218) doczeka(cid:202), a(cid:285) rano si(cid:218) do niej zabior(cid:200), i nie cierpi(cid:200), gdy przychodzi koniec dnia pracy. Ich energia zdaje si(cid:218) niewyczerpalna. Kiedy pojawiaj(cid:200) si(cid:218) problemy, ludzie ci nie odczuwaj(cid:200) zniech(cid:218)cenia. W rzeczy samej, pro- blemy staj(cid:200) si(cid:218) dla nich dodatkowym (cid:283)ród(cid:239)em ekscytacji. W nieprzerwanym locie Voyagera wokó(cid:239) (cid:258)wiata projektant samolotu, Burt Ruton, oraz dwaj piloci, Dick Ruton i Jeanna Yeager, mierzyli si(cid:218) po drodze z niech(cid:218)ci(cid:200) i pora(cid:285)k(cid:200), lecz ich entuzjazm oraz oddanie pro- jektowi pomog(cid:239)y pokona(cid:202) problemy i odnale(cid:283)(cid:202) nowe pok(cid:239)ady energii, prowadz(cid:200)ce do sukcesu. Pierwszym krokiem w celu wywo(cid:239)ania w sobie odpowiedniego po- budzenia jest posiadanie okre(cid:258)lonego celu, na rzecz którego b(cid:218)dziemy pracowa(cid:202). Potrzebujemy równie(cid:285) okre(cid:258)lonego planu dla osi(cid:200)gni(cid:218)cia tego celu. Nie mo(cid:285)na osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) niczego warto(cid:258)ciowego, nie maj(cid:200)c konkret- nego planu post(cid:218)powania, którym systematycznie i nieprzerwanie kie- rujemy si(cid:218) dzie(cid:241) po dniu. Dlaczego bowiem mieliby(cid:258)my (cid:285)ywi(cid:202) nadziej(cid:218) na osi(cid:200)gni(cid:218)cie celu, czy nawet sk(cid:200)d mieliby(cid:258)my wiedzie(cid:202), (cid:285)e ju(cid:285) go osi(cid:200)- gn(cid:218)li(cid:258)my, je(cid:258)li natura tego osi(cid:200)gni(cid:218)cia — cel — nie zosta(cid:239)a wcze(cid:258)niej zdefiniowana? Aby piel(cid:218)gnowa(cid:202) wyobra(cid:283)ni(cid:218), by ta mog(cid:239)a potem podsuwa(cid:202) nam pomys(cid:239)y z w(cid:239)asnej inicjatywy, powinni(cid:258)my wprowadzi(cid:202) do naszego (cid:285)ycia zasad(cid:218) zapisywania wszystkiego, co przydatne, pomys(cid:239)owe i praktyczne, a co widzimy w pracy czy u naszych wspó(cid:239)pracowników. Nie powinni(cid:258)my sobie jednak zaw(cid:218)(cid:285)a(cid:202) ogólnej wizji, dlatego nie zapominajmy o tym, co jest robione poza naszym w(cid:239)asnym zawodem czy bran(cid:285)(cid:200). Zapisuj i gro- mad(cid:283) wszystkie idee, koncepcje i my(cid:258)li, które zaobserwujesz lub które wpadn(cid:200) Ci do g(cid:239)owy, a które maj(cid:200) potencja(cid:239) praktyczny, a nast(cid:218)pnie 16 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU we(cid:283) te idee i wkomponuj je w nowe plany. Dzi(cid:258) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi robi to, u(cid:285)ywaj(cid:200)c odpowiednich aplikacji w swoich smartfonach, tabletach i po- dobnych urz(cid:200)dzeniach. Niektórzy ludzie jednak wci(cid:200)(cid:285) preferuj(cid:200) stare, dobre kieszonkowe notatniki. Kiedy pojawia si(cid:218) problem albo stajemy w obliczu nowej sytuacji, odwo(cid:239)ujemy si(cid:218) wtedy do naszych notatek i wykorzystujemy zgromadzon(cid:200) w nich wiedz(cid:218) w nowy sposób, wpadaj(cid:200)c na nowe zastosowania i pomys(cid:239)y w celu poradzenia sobie z problemem. Barry, technik (cid:258)redniego szczebla w swojej firmie, cz(cid:218)sto wpada(cid:239) na dobre (a czasem i na genialne) pomys(cid:239)y, lecz nigdy nie podejmowa(cid:239) kro- ków w celu implementacji tych pomys(cid:239)ów czy cho(cid:202)by przekazania ich prze(cid:239)o(cid:285)onym. W rezultacie nigdy nie zrobi(cid:239) post(cid:218)pów w swojej pracy. By(cid:239) postrzegany jako przeci(cid:218)tny pracownik, który dobrze wykonywa(cid:239) swoj(cid:200) prac(cid:218), lecz nic ponad to. Gdyby Barry zmieni(cid:239) swoje pomys(cid:239)y w dzia(cid:239)ania, by(cid:202) mo(cid:285)e czeka(cid:239)by go awans. Najwi(cid:218)ksz(cid:200) zbrodni(cid:200) tego (cid:258)wiata jest nierozwijanie w(cid:239)asnego potencja(cid:239)u. Kiedy robisz to, co wychodzi Ci najlepiej, pomagasz nie tylko sobie, ale te(cid:285) ca(cid:239)emu (cid:258)wiatu. ROGER WILLIAMS Entuzjazm P(cid:239)omienny entuzjazm, wsparty rozs(cid:200)dkiem i wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), to cecha, która najcz(cid:218)(cid:258)ciej przyczynia si(cid:218) do sukcesu. DALE CARNEGIE Nic tak nas nie nap(cid:218)dza, jak entuzjazm w zwi(cid:200)zku z tym, co robimy. Prawdziwe znaczenie s(cid:239)owa „entuzjazm” wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z cech(cid:200) przewy(cid:285)szaj(cid:200)c(cid:200) po prostu radosne nastawienie, z którym s(cid:239)owo to cz(cid:218)sto si(cid:218) kojarzy. S(cid:239)o- wo to, wywodz(cid:200)ce si(cid:218) z greki, oznacza „zainspirowany” i dos(cid:239)ownie znaczy 17 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) „Bóg w nas”. Ludzie, którzy w naturalny sposób odczuwaj(cid:200) entuzjazm, powinni naprawd(cid:218) uwa(cid:285)a(cid:202) si(cid:218) za szcz(cid:218)(cid:258)ciarzy. Entuzjazm to si(cid:239)a nap(cid:218)dowa, która nie tylko daje cz(cid:239)owiekowi moc, ale jest te(cid:285) zara(cid:283)liwa i wp(cid:239)ywa na wszystkich tych, których dosi(cid:218)ga. Entuzjazm w zwi(cid:200)zku z prac(cid:200), któr(cid:200) si(cid:218) zajmujemy, eliminuje z tej pracy znój. Zauwa(cid:285)ono, (cid:285)e nawet pracownicy kopi(cid:200)cy rowy potrafi(cid:200) wyelimi- nowa(cid:202) wra(cid:285)enie mozo(cid:239)u, (cid:258)piewaj(cid:200)c w trakcie wykonywania pracy. To dobrze znany fakt, (cid:285)e ludzie odnosz(cid:200) sukcesy w zawodzie, który lubi(cid:200) najbardziej, i z tego powodu odczuwaj(cid:200) w zwi(cid:200)zku z t(cid:200) karier(cid:200) najwi(cid:218)kszy entuzjazm. Entuzjazm to równie(cid:285) podstawa kreatywnej wy- obra(cid:283)ni. Kiedy umys(cid:239) dzia(cid:239)a na wy(cid:285)szych obrotach, niejako na wy(cid:285)szych wibracjach, reaguje na podobne wibracje z otoczenia, kszta(cid:239)tuj(cid:200)c warunki odpowiednie dla kreatywnej wyobra(cid:283)ni. Zobaczysz dzi(cid:218)ki tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, (cid:285)e entuzjazm odgrywa wa(cid:285)n(cid:200) rol(cid:218) równie(cid:285) w innych zasadach sk(cid:239)adaj(cid:200)cych si(cid:218) na filozofi(cid:218) praw sukcesu, a dok(cid:239)adnie na precyzyjne my(cid:258)lenie i przy- jemn(cid:200) osobowo(cid:258)(cid:202). 4. Inicjatywa Pami(cid:218)taj, by przywita(cid:202) ka(cid:285)dy poranek z u(cid:258)miechem. Patrz na nowy dzie(cid:241) jak na kolejn(cid:200) wspania(cid:239)(cid:200) okazj(cid:218) do uko(cid:241)czenia tego, czego nie mog(cid:239)e(cid:258) uko(cid:241)czy(cid:202) wczoraj. Przejmij inicjatyw(cid:218). Niech Twoja pierwsza godzina nastawi Ci(cid:218) na sukces i pozytywne dzia(cid:239)ania, które b(cid:218)d(cid:200) przejawia(cid:202) si(cid:218) przez ca(cid:239)y Twój dzie(cid:241). Dzi(cid:258) nigdy ju(cid:285) si(cid:218) nie zdarzy. Nie marnuj czasu na z(cid:239)y start, czy nawet jego brak. Nie urodzi(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), by ponie(cid:258)(cid:202) pora(cid:285)k(cid:218). OG MANDINO 18 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU Niektórzy ludzie przypominaj(cid:200) telefony komórkowe. Aby zacz(cid:200)(cid:202) dzia- (cid:239)a(cid:202), musz(cid:200) si(cid:218) pod(cid:239)adowa(cid:202). Takie osoby nie staj(cid:200) si(cid:218) tak cz(cid:218)sto lud(cid:283)mi sukcesu jak ci, którzy potrafi(cid:200) zacz(cid:200)(cid:202) w dowolnym momencie, bez wzgl(cid:218)du na okoliczno(cid:258)ci. Przyk(cid:239)adowo, John i Bill zacz(cid:218)li prac(cid:218) tego samego dnia i do ko(cid:241)ca swojego (cid:285)ycia zawodowego pracowali w tej samej firmie. W momencie przechodzenia na emerytur(cid:218) John by(cid:239) ju(cid:285) kierownikiem ma(cid:239)ego dzia(cid:239)u, a Bill by(cid:239) wicedyrektorem firmy. John nigdy nie rozumia(cid:239), dlaczego zro- bi(cid:239) tak ma(cid:239)e post(cid:218)py. Cz(cid:218)sto powtarza(cid:239): „Zawsze robi(cid:239)em to, o co mnie prosili, i dobrze wykonywa(cid:239)em moj(cid:200) prac(cid:218)”. Bill wiedzia(cid:239), dlaczego od- niós(cid:239) sukces. Od samego pocz(cid:200)tku swojej kariery przejmowa(cid:239) inicjatyw(cid:218), zaczyna(cid:239) projekty, oferowa(cid:239) sugestie, przejmowa(cid:239) pa(cid:239)eczk(cid:218) i bieg(cid:239) z ni(cid:200), cho(cid:202) nikt go o to nie prosi(cid:239). Aby sta(cid:202) si(cid:218) tak(cid:200) osob(cid:200) z inicjatyw(cid:200), musimy okre(cid:258)li(cid:202) dla siebie zestaw zasad, które b(cid:218)d(cid:200) kierowa(cid:202) nas w naszej pracy. Jak ludzie zaczynaj(cid:200) bu- dowa(cid:202) dom? Najpierw pozyskuj(cid:200) projekt takiego budynku, a potem za- czynaj(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202) w zgodzie z tym projektem, uwa(cid:285)nie przestrzegaj(cid:200)c wszyst- kich wytycznych, najpierw wylewaj(cid:200)c fundamenty. Gdyby zapomnieli o fundamentach, ich praca posz(cid:239)aby na marne, a ich budynek, gdyby zosta(cid:239) ju(cid:285) uko(cid:241)czony pomy(cid:258)lnie, by(cid:239)by niebezpieczny i bezwarto(cid:258)ciowy. To samo prawo dotyczy dowolnej wa(cid:285)nej pracy; stosownym pocz(cid:200)tkiem, niezb(cid:218)dnym krokiem jest okre(cid:258)lony plan mentalny, wed(cid:239)ug którego b(cid:218)dziemy dzia(cid:239)a(cid:202). Nast(cid:218)puj(cid:200)ce cztery zasady to kluczowe czynniki, o których nale(cid:285)y pami(cid:218)ta(cid:202), zaczynaj(cid:200)c projekt: (cid:120) Koncentracja. Oznacza niepodzieln(cid:200) uwag(cid:218) i skupienie na tym, co trzeba zrobi(cid:202), inteligentne skupienie na pracy do wykonania; (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) si(cid:218) z tym ró(cid:285)ne rzeczy, takie jak dok(cid:239)adno(cid:258)(cid:202), precyzja, wydajno(cid:258)(cid:202). 19 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) (cid:120) Szczero(cid:258)(cid:202). To stan pozbawiony oszustwa i k(cid:239)amstwa w zamy(cid:258)le, mowie i dzia(cid:239)aniu. To mówienie tego, co my(cid:258)limy, i my(cid:258)lenie tego, co mówimy. Stan ten nie znosi nieszczerej s(cid:239)u(cid:285)ebno(cid:258)ci. To budowanie dobrej reputacji, a dobra reputacja buduje dobry biznes. (cid:120) Gospodarka. Mowa o sprawnym wykorzystywaniu naszych zasobów mentalnych oraz fizycznych. Wymaga ona konserwacji energii poprzez unikanie pob(cid:239)a(cid:285)ania sobie mentalnie i zmys(cid:239)owo. Ludziom przestrzegaj(cid:200)cym tej zasady dane s(cid:200) si(cid:239)a, wytrzyma(cid:239)o(cid:258)(cid:202), czujno(cid:258)(cid:202) i zdolno(cid:258)(cid:202) do osi(cid:200)gania celów. (cid:120) Hojno(cid:258)(cid:202). To co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) tylko dawanie pieni(cid:218)dzy. To równie(cid:285) dawanie my(cid:258)li, czynów i przychylno(cid:258)ci, dobra wola oraz hojno(cid:258)(cid:202) wobec nieprzyjació(cid:239). D(cid:200)(cid:285) do osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) Osoby przejmuj(cid:200)ce inicjatyw(cid:218) d(cid:200)(cid:285)(cid:200) do sukcesu, do osi(cid:200)gania swoich celów. Takie d(cid:200)(cid:285)enie to co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) tylko postanowienie sobie czego(cid:258). Ka(cid:285)dego roku zaraz po sylwestrze miliony ludzi okre(cid:258)laj(cid:200) swoje po- stanowienia noworoczne. Obiecuj(cid:200) sobie, (cid:285)e zrzuc(cid:200) par(cid:218) kilogramów, przestan(cid:200) pali(cid:202), naucz(cid:200) si(cid:218) j(cid:218)zyka obcego, b(cid:218)d(cid:200) milsi dla rodziców czy dzieci albo dokonaj(cid:200) poprawy swojej sytuacji zawodowej lub osobistej. Ile z tych postanowie(cid:241) rzeczywi(cid:258)cie udaje si(cid:218) zrealizowa(cid:202)? Postanowienia takie nie ograniczaj(cid:200) si(cid:218) tylko do Nowego Roku. Wszyscy od czasu do czasu postanawiamy, (cid:285)e osi(cid:200)gniemy co(cid:258) dla nas wa(cid:285)nego — nawet zaczynamy dzia(cid:239)a(cid:202) w tym kierunku — ale po krót- kim czasie o wszystkim zapominamy. Paul Peters postanowi(cid:239) przej(cid:258)(cid:202) na diet(cid:218), by zrzuci(cid:202) troch(cid:218) wagi. Zacz(cid:200)(cid:239) stosowa(cid:202) t(cid:218) diet(cid:218) z wielkim entuzjazmem i uwa(cid:285)nie opracowa(cid:239) swoje menu. Lecz jego praca wymaga(cid:239)a od niego cz(cid:218)stego uczestniczenia w obia- dach biznesowych. W takich chwilach ca(cid:239)kowicie porzuca(cid:239) swoj(cid:200) diet(cid:218). 20 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU Kiedy dostrzeg(cid:239), (cid:285)e wcale nie traci na wadze tak szybko, jak chcia(cid:239), ca(cid:239)- kowicie si(cid:218) podda(cid:239). Kiedy szef Lisy Grant og(cid:239)osi(cid:239), (cid:285)e firma zainstaluje na komputerach nowy system, zaoferowa(cid:239) wszystkim ch(cid:218)tnym zapisanie si(cid:218) na kurs szkoleniowy. Nowa inicjatywa pomog(cid:239)aby firmie bardzo si(cid:218) rozrosn(cid:200)(cid:202). Lisa zapisa(cid:239)a si(cid:218) na kurs i wzi(cid:218)(cid:239)a udzia(cid:239) w dwóch pierwszych zaj(cid:218)ciach. Kiedy jednak program zacz(cid:200)(cid:239) stawa(cid:202) si(cid:218) coraz trudniejszy, Lisa szybko znalaz(cid:239)a wymówki, by nie uczestniczy(cid:202) w zaj(cid:218)ciach, i w ko(cid:241)cu porzuci(cid:239)a kurs. Zak(cid:239)adaj(cid:200)c, (cid:285)e Paul naprawd(cid:218) chcia(cid:239) straci(cid:202) na wadze, a Lisa na- prawd(cid:218) chcia(cid:239)a nauczy(cid:202) si(cid:218) pracy z nowym systemem, co mo(cid:285)na by(cid:239)o zrobi(cid:202), by osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) te cele — nawet gdy okaza(cid:239)y si(cid:218) one trudniejsze, ni(cid:285) na pocz(cid:200)tku s(cid:200)dzono? Aby upewni(cid:202) si(cid:218), (cid:285)e cele zostan(cid:200) osi(cid:200)gni(cid:218)te, musimy po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) si(cid:218) ich osi(cid:200)ganiu. Takie po(cid:258)wi(cid:218)cenie to co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) zwyk(cid:239)e postanowienie. To niejako przysi(cid:218)ga, (cid:285)e zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, co postanowili(cid:258)my. Nie mo(cid:285)na tego zignorowa(cid:202). Je(cid:258)li b(cid:218)dziemy kie- rowa(cid:202) si(cid:218) t(cid:200) zasad(cid:200), zwi(cid:218)kszymy swoje szanse na odniesienie sukcesu. Zawsze pami(cid:218)taj, (cid:285)e Twoje postanowienie odniesienia sukcesu jest wa(cid:285)niejsze ni(cid:285) cokolwiek innego. ABRAHAM LINCOLN Okre(cid:258)l zrozumia(cid:239)y i konkretny cel ostateczny Zamiast mówi(cid:202): „Chc(cid:218) zrzuci(cid:202) wag(cid:218)”, okre(cid:258)l konkretn(cid:200) liczb(cid:218) kilogra- mów, które chcesz straci(cid:202). W ten sposób b(cid:218)dziesz móg(cid:239) (cid:258)ledzi(cid:202) swoje post(cid:218)py i ka(cid:285)dego dnia widzie(cid:202), jak zbli(cid:285)asz si(cid:218) do swojego celu. Kiedy cel nie mo(cid:285)e zosta(cid:202) przedstawiony w postaci liczb, spróbuj jak najkon- kretniej okre(cid:258)li(cid:202) swoje d(cid:200)(cid:285)enia: „Móc zamówi(cid:202) posi(cid:239)ek po francusku” albo „Porozmawia(cid:202) z wspó(cid:239)pracownikiem”. 21 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) Okre(cid:258)l cele po(cid:258)rednie „Moim g(cid:239)ównym celem jest przep(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) trzydzie(cid:258)ci d(cid:239)ugo(cid:258)ci basenu w pi(cid:218)t- na(cid:258)cie minut. Pod koniec trzeciego tygodnia powinienem pokonywa(cid:202) trzydzie(cid:258)ci d(cid:239)ugo(cid:258)ci w dwadzie(cid:258)cia minut”. „Raport musz(cid:218) dostarczy(cid:202) 30 marca. 10 marca b(cid:218)d(cid:218) mia(cid:239) ju(cid:285) uko(cid:241)czone wst(cid:218)pne analizy; do 20 marca zgromadz(cid:218) wszystkie dane statystyczne”. Stawiaj(cid:200)c sobie cele po(cid:258)rednie, u(cid:239)atwiamy sobie osi(cid:200)gni(cid:218)cie g(cid:239)ównego celu. Rób jeden krok naraz. Zamiast martwi(cid:202) si(cid:218) konieczno(cid:258)ci(cid:200) zrzu- cenia dziesi(cid:218)ciu kilogramów, my(cid:258)limy tylko w kategoriach zrzucenia dwóch kilogramów, a gdy uda si(cid:218) to zrealizowa(cid:202), skupiamy si(cid:218) na kolej- nych dwóch kilogramach i tak dalej. Dobrze jest równie(cid:285) okre(cid:258)li(cid:202) punkty kontrolne. To takie krytyczne kroki, dzi(cid:218)ki wykonaniu których mo(cid:285)emy okre(cid:258)li(cid:202), jak dobrze nam idzie. W szkole takimi punktami kontrolnymi bywaj(cid:200) sprawdziany i egzami- ny. W pracy punktami takimi mog(cid:200) by(cid:202) oceny pracownicze. W naszym d(cid:200)(cid:285)eniu do osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu sami musimy ustanowi(cid:202) dla siebie punkty kontrolne, s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do okre(cid:258)lenia, czy uda(cid:239)o nam si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cel, czy nie. Je(cid:258)li do tego etapu uda(cid:239)o si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cele po(cid:258)rednie, punkty kon- trolne dadz(cid:200) nam dodatkow(cid:200) motywacj(cid:218) do dalszego dzia(cid:239)ania; je(cid:258)li nie uda(cid:239)o si(cid:218) nam zrobi(cid:202) takich post(cid:218)pów, jakie planowali(cid:258)my, pozwoli nam to okre(cid:258)li(cid:202), jakie kroki nale(cid:285)y podj(cid:200)(cid:202), by wróci(cid:202) na w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218). Spisz umow(cid:218) Umowa do czego(cid:258) zobowi(cid:200)zuje. Kiedy problemy finansowe zmusi(cid:239)y Rocco Esposito do porzucenia studiów po drugim roku, postanowi(cid:239), (cid:285)e zdob(cid:218)dzie dyplom w ci(cid:200)gu kolejnych pi(cid:218)ciu lat. Wiedzia(cid:239), (cid:285)e b(cid:218)dzie to od niego wymaga(cid:239)o ucz(cid:218)szczania na kursy wieczorowe i weekendowe, po(cid:258)wi(cid:218)cania wi(cid:218)kszej cz(cid:218)(cid:258)ci swoich zarobków na edukacj(cid:218) i po(cid:258)wi(cid:218)cenia wi(cid:218)kszo(cid:258)ci elementów rozrywkowych i towarzyskich w jego (cid:285)yciu. Aby przypilno- 22 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU wa(cid:202), (cid:285)e to wszystko zrobi, Rocco spisa(cid:239) umow(cid:218) z samym sob(cid:200), w której nakre(cid:258)li(cid:239) swój cel d(cid:239)ugoterminowy — zdobycie dyplomu — oraz cele po(cid:258)rednie: kursy, na które mia(cid:239)by si(cid:218) zapisa(cid:202), które mia(cid:239)by uko(cid:241)czy(cid:202). Kiedy pojawia(cid:239)y si(cid:218) trudno(cid:258)ci lub ch(cid:239)opaka kusi(cid:239)o do zmniejszenia tempa, czyta(cid:239) t(cid:218) umow(cid:218) i ponownie umacnia(cid:239) si(cid:218) w swoim postanowieniu. Podziel si(cid:218) celem z inn(cid:200) osob(cid:200) S(cid:239)awny pisarz motywacyjny Napoleon Hill sugerowa(cid:239), by(cid:258)my podzielili si(cid:218) swoimi celami z inn(cid:200) osob(cid:200). Rocco da(cid:239) kopi(cid:218) swojej umowy bratu, Joemu, który jako (cid:258)wiadek z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) podpis na dokumencie i obieca(cid:239), (cid:285)e przypilnuje, by Rocco dotrzyma(cid:239) umowy. Przez nast(cid:218)pne kilka lat, z uwagi na presj(cid:218) w pracy i szkole, Rocco nieraz chcia(cid:239) rzuci(cid:202) kursy, ale wspar- cie ze strony brata pomog(cid:239)o mu si(cid:218) wywi(cid:200)za(cid:202) z podpisanej umowy. Wa(cid:285)ne jest wybranie w(cid:239)a(cid:258)ciwej osoby lub osób, z którymi podzielimy si(cid:218) naszym celem. Musi to by(cid:202) kto(cid:258), kogo szanujemy i kogo nie chcemy zawie(cid:258)(cid:202). Osoba ta musi równie entuzjastycznie podchodzi(cid:202) do naszego celu, co my. Je(cid:258)li cel jest osobisty, osob(cid:200) t(cid:200) mo(cid:285)e by(cid:202) ma(cid:239)(cid:285)onek, cz(cid:239)onek rodziny lub bliski przyjaciel. W sytuacji zawodowej celem mo(cid:285)emy po- dzieli(cid:202) si(cid:218) z mentorem, bliskim wspó(cid:239)pracownikiem lub cz(cid:239)onkiem or- ganizacji zawodowej, a nawet z szefem, je(cid:258)li mamy z nim dobr(cid:200) relacj(cid:218). Nagradzaj si(cid:218) Gdy osi(cid:200)gniemy nasz cel, powinni(cid:258)my otrzyma(cid:202) du(cid:285)(cid:200) nagrod(cid:218). Od ko- go? Oczywi(cid:258)cie, od siebie. Max rzuca(cid:239) palenie dziesi(cid:200)tki razy, wracaj(cid:200)c do niego po kilku miesi(cid:200)cach. Postanowi(cid:239) w ko(cid:241)cu rzuci(cid:202) palenie na dobre i obieca(cid:239) sobie, (cid:285)e je(cid:258)li wytrzyma w swoim postanowieniu przez pe(cid:239)ny rok, kupi sobie du(cid:285)y p(cid:239)aski telewizor, o jakim zawsze marzy(cid:239). Od- k(cid:239)adaj(cid:200)c pieni(cid:200)dze, które wcze(cid:258)niej przeznacza(cid:239) na papierosy, pod koniec pe(cid:239)nego roku mia(cid:239) ju(cid:285) wystarczaj(cid:200)cy zapas gotówki, by kupi(cid:202) telewizor. 23 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) Ludziom (cid:239)atwiej jest wytrwa(cid:202) w swoich postanowieniach, je(cid:258)li wie- dz(cid:200), (cid:285)e poza mentaln(cid:200) satysfakcj(cid:200) po osi(cid:200)gni(cid:218)ciu celu otrzymaj(cid:200) rów- nie(cid:285) od siebie namacaln(cid:200) nagrod(cid:218). Osi(cid:200)gni(cid:218)cie tego, czego pragniemy w (cid:285)yciu, wymaga prawdziwego oddania i po(cid:258)wi(cid:218)cenia. Okre(cid:258)laj(cid:200)c konkretne cele wraz z punktami kon- trolnymi, dzi(cid:218)ki którym mo(cid:285)emy mierzy(cid:202) post(cid:218)py, spisuj(cid:200)c umow(cid:218) z sa- mym sob(cid:200) i dziel(cid:200)c si(cid:218) celem z osob(cid:200), któr(cid:200) szanujemy, a tak(cid:285)e nagradza- j(cid:200)c si(cid:218) po osi(cid:200)gni(cid:218)ciu celu, uda nam si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) te cele, które s(cid:200) dla nas wa(cid:285)ne w (cid:285)yciu zawodowym i osobistym. 5. Wra(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) Pomijaj(cid:200)c nieliczne wyj(cid:200)tki, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) wymaga wspó(cid:239)praco- wania z innymi lud(cid:283)mi. Empatia — zdolno(cid:258)(cid:202) do mentalnego postawie- nia si(cid:218) na miejscu innej osoby — jest niezb(cid:218)dna dla sukcesu. Mened(cid:285)e- rowie musz(cid:200) by(cid:202) wra(cid:285)liwi na uczucia swoich podw(cid:239)adnych; handlowcy musz(cid:200) by(cid:202) wra(cid:285)liwi na reakcje klientów; przedstawiciele w(cid:239)adzy musz(cid:200) by(cid:202) wra(cid:285)liwi na potrzeby swoich wyborców. Oto dwie z zasad efektywnych relacji mi(cid:218)dzyludzkich Dale’a Carne- giego: „Szczerze zainteresuj si(cid:218) innymi lud(cid:283)mi” oraz „Naprawd(cid:218) spróbuj zobaczy(cid:202) sprawy z perspektywy innej osoby”. Stosuj(cid:200)c te zasady w codziennych kontaktach z lud(cid:283)mi w miejscu pracy czy w (cid:285)yciu zawodowym, zach(cid:218)cimy ich do jak najlepszej postawy, a to w rezultacie pomo(cid:285)e i nam. Piel(cid:218)gnuj mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do ludzi Kiedy naszym najwi(cid:218)kszym pragnieniem jest uszcz(cid:218)(cid:258)liwi(cid:202) innych, kiedy to pragnienie zmienia si(cid:218) w zami(cid:239)owanie do s(cid:239)u(cid:285)enia innym, wtedy zy- skujemy si(cid:239)(cid:218) do zrobienia wszystkiego, co niezb(cid:218)dne dla sukcesu. 24 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU Mówi(cid:200)c krótko, tylko ludzie pe(cid:239)ni pasji, oddani (cid:258)wiadczeniu coraz to lepszych us(cid:239)ug innym osobom, pragn(cid:200)cy pomaga(cid:202) coraz to wi(cid:218)kszej licz- bie osób, mog(cid:200) oczekiwa(cid:202) sukcesu, za(cid:258) takie oddanie najch(cid:218)tniej roz- wija si(cid:218) dzi(cid:218)ki mi(cid:239)o(cid:258)ci do ludzi, którym us(cid:239)ugi te s(cid:200) (cid:258)wiadczone. Takie pragnienie s(cid:239)u(cid:285)enia innym to emocja w pe(cid:239)ni bezpieczna dla naszego mentalnego samopoczucia, b(cid:218)d(cid:200)ca w harmonii z ka(cid:285)dym z bo- (cid:285)ych i ludzkich praw, potrafi(cid:200)ca poradzi(cid:202) sobie z negatywnymi uczuciami, które bez niej prowadzi(cid:239)yby do bycia nieskutecznym w dzia(cid:239)aniach. Ta emocja dostarcza si(cid:239)(cid:218) niezb(cid:218)dn(cid:200) do nieprzerwanego i d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ego dzia(cid:239)ania. Jak w przypadku innych zasad, przyjrzyjmy si(cid:218) i tej i popatrzmy, czy znajdziemy potwierdzenie jej s(cid:239)uszno(cid:258)ci w historiach ludzi sukcesu. Przyk(cid:239)adowo, pomówmy o dwóch piosenkarzach. Obydwaj maj(cid:200) talent do muzyki popularnej; obydwaj maj(cid:200) równie dobry g(cid:239)os na cele muzyki popularnej, lecz z(cid:239)y z perspektywy krytyków muzycznych. Bior(cid:200)c pod uwa- g(cid:218) tak(cid:200) przeci(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) talentu, (cid:285)aden z nich nie powinien osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukcesu. Jeden z nich rzeczywi(cid:258)cie niczego nie osi(cid:200)ga. (cid:165)piewa dla w(cid:239)asnej przyjemno(cid:258)ci. Pragnie sukcesu, ale nie kocha swoich s(cid:239)uchaczy. Jego pierw- szym pomys(cid:239)em jest pokaza(cid:202), jakim jest dobrym piosenkarzem. Pu- bliczno(cid:258)(cid:202) wyczuwa to nastawienie i odpowiednio reaguje. Pora(cid:285)ka pio- senkarza jest ostateczna. Drugi piosenkarz kocha swoich s(cid:239)uchaczy. Jego nadrz(cid:218)dnym celem jest ich uszcz(cid:218)(cid:258)liwi(cid:202). (cid:165)piewa rzeczy, które oni chc(cid:200) us(cid:239)ysze(cid:202), tak, jak im to si(cid:218) podoba. Jego pragnieniem jest uszcz(cid:218)(cid:258)liwia(cid:202) jego publiczno(cid:258)(cid:202) i w pragnieniu tym nieprzerwanie i uwa(cid:285)nie przygl(cid:200)da si(cid:218) swoim fanom. Od razu zauwa(cid:285)a, czy jego zachowanie podoba si(cid:218) publiczno(cid:258)ci, czy wr(cid:218)cz przeciwnie. Ci(cid:200)gle te(cid:285) próbuje okre(cid:258)li(cid:202), na pod- stawie indywidualnych znajomo(cid:258)ci czy ró(cid:285)norodnych grup, jaki rodzaj (cid:258)piewu najbardziej ludziom odpowiada. Artysta ten ci(cid:200)gle obraca si(cid:218) w(cid:258)ród ludzi; po pierwsze dlatego, (cid:285)e ich kocha; po drugie, pragnie po- zna(cid:202) ich gusta w kontek(cid:258)cie (cid:258)piewu. Mo(cid:285)e i przez lata g(cid:239)oduje, ucz(cid:200)c si(cid:218) 25 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) tego, co ukochani przez niego ludzie lubi(cid:200), ale nie zniech(cid:218)ca si(cid:218). Po la- tach prób i b(cid:239)(cid:218)dów, z mi(cid:239)o(cid:258)ci tak wielkiej, (cid:285)e nie mo(cid:285)e jej pu(cid:258)ci(cid:202), pu- bliczno(cid:258)(cid:202) zaczyna dostrzega(cid:202) mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) artysty. Ludzie zaczynaj(cid:200) s(cid:239)ucha(cid:202) jego muzyki z szacunkiem, z ch(cid:218)ci(cid:200), z zachwytem. Oto, my(cid:258)l(cid:200) sobie, jest cz(cid:239)owiek taki jak my; zna nas i jest jednym z nas; wie, co lubimy, i lubi to tak samo, jak my. Lubi nas; dlatego my lubimy jego. W piosenkach artysty da si(cid:218) odczu(cid:202) ciep(cid:239)o, którego brakuje innym twórcom. Nagle pio- senkarz ten staje si(cid:218) s(cid:239)awny i odnosi wielki sukces. W powy(cid:285)szym przyk(cid:239)adzie mogliby(cid:258)my zast(cid:200)pi(cid:202) piosenkarzy dwoma aktorami, dwoma scenarzystami lub pisarzami, dwoma budowniczymi domów, dwoma w(cid:239)a(cid:258)cicielami restauracji, dwoma w(cid:239)a(cid:258)cicielami stacji paliw, dwoma handlowcami, dwoma w(cid:239)a(cid:258)cicielami sklepów albo fabryk, dwoma kaznodziejami, dwoma prawnikami, dwoma lekarzami i dwoma przedstawicielami dowolnej profesji. Sukces odnosz(cid:200) zazwyczaj te osoby, które kochaj(cid:200) swoich odbiorców albo klientów i s(cid:200) im oddane, a tym samym oferuj(cid:200) lepsze us(cid:239)ugi albo bardziej uszcz(cid:218)(cid:258)liwiaj(cid:200) tych odbiorców. Nie nale(cid:285)y s(cid:200)dzi(cid:202), (cid:285)e mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) do ludzi mo(cid:285)na piel(cid:218)gnowa(cid:202) jedynie poprzez aktywno(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)eczn(cid:200). Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) t(cid:218) mo(cid:285)na umocni(cid:202) w zwyk(cid:239)ych kontaktach firmowych czy zawodowych. Sklepikarze rozmawiaj(cid:200) z lud(cid:283)mi w sklepach, dyrektorzy obracaj(cid:200) si(cid:218) w(cid:258)ród pracowników, handlowcy nawi(cid:200)zuj(cid:200) kontakt z potencjalnymi oraz obecnymi klientami. Poprzez takie ci(cid:200)g(cid:239)e relacje ludzie ucz(cid:200) si(cid:218) kocha(cid:202) swoich klientów, cieszy(cid:202) si(cid:218) uszcz(cid:218)(cid:258)liwianiem ludzi swoimi us(cid:239)ugami i, je(cid:258)li chc(cid:200) odnie(cid:258)(cid:202) sukces, ucz(cid:200) si(cid:218) równie(cid:285) oddawa(cid:202) pasji odnajdowania nowych sposobów i (cid:258)rodków, dzi(cid:218)ki którym mog(cid:200) uszcz(cid:218)(cid:258)liwia(cid:202) coraz to wi(cid:218)cej osób. Zbuduj sukces na bazie pora(cid:285)ek. Zniech(cid:218)cenie i pora(cid:285)ka to dwa najpewniejsze kamienie milowe na drodze do sukcesu. DALE CARNEGIE 26 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU Piel(cid:218)gnowanie tolerancji Nietolerancja uczyni(cid:239)a wi(cid:218)cej z(cid:239)ego ni(cid:285) jakakolwiek inna forma igno- rancji. Praktycznie wszystkie wojny by(cid:239)y rezultatem nietolerancji. Nie- porozumienia pomi(cid:218)dzy zarz(cid:200)dem a pracownikami równie(cid:285) s(cid:200) zazwyczaj rezultatem nietolerancji. Niemo(cid:285)liwe jest przestrzeganie prawa precyzyjnego my(cid:258)lenia, je(cid:258)li wpierw nie wyrobimy w sobie nawyku tolerancji. Najbardziej wyniszczaj(cid:200)- c(cid:200) form(cid:200) nietolerancji jest ta wynikaj(cid:200)ca z ró(cid:285)nic opinii na tle religij- nym b(cid:200)d(cid:283) rasowym. Cywilizacja, jak(cid:200) dzi(cid:258) znamy, nosi (cid:258)lady g(cid:239)(cid:218)bokich ran zadawanych z powodu nietolerancji przez dziesi(cid:200)tki wieków, a s(cid:200) to rany najcz(cid:218)(cid:258)ciej natury religijnej. To, czy jeste(cid:258)my dobrymi s(cid:200)siadami, czy raczej z(cid:239)ymi, w du(cid:285)ej mierze zale(cid:285)y od tego, jak tolerancyjni jeste- (cid:258)my wobec innych. Nietolerancja jest rezultatem ignorancji lub, mówi(cid:200)c inaczej, braku wiedzy. Dobrze poinformowani ludzie rzadko kiedy s(cid:200) nietolerancyjni, poniewa(cid:285) wiedz(cid:200), (cid:285)e nikt nie wie wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o, by wolno mu by(cid:239)o ocenia(cid:202) innych. Jest wiele powodów do bycia tolerancyjnym, a najwa(cid:285)niejszym z nich jest fakt, (cid:285)e tolerancja pozwala nam kierowa(cid:202) si(cid:218) rozs(cid:200)dkiem w oparciu o fakty, a to znowu prowadzi nas do precyzyjnego my(cid:258)lenia. Osoby, których umys(cid:239)y zosta(cid:239)y zamkni(cid:218)te przez nietolerancj(cid:218), bez wzgl(cid:218)du na to, jakiego rodzaju ona jest, nigdy nie mog(cid:200) sta(cid:202) si(cid:218) precyzyjnie my(cid:258)l(cid:200)- cymi, co samo w sobie jest wystarczaj(cid:200)cym powodem, by pokona(cid:202) nie- tolerancj(cid:218). Mo(cid:285)e i nie mamy obowi(cid:200)zku by(cid:202) tolerancyjnymi wobec innych lu- dzi, których idee, pogl(cid:200)dy religijne czy polityczne oraz sk(cid:239)onno(cid:258)ci rasowe s(cid:200) odmienne od naszych, ale jest to nasz przywilej! Nie musimy prosi(cid:202) nikogo o zgod(cid:218), aby by(cid:202) tolerancyjni, bowiem jest to co(cid:258), co sami kon- trolujemy, w naszym w(cid:239)asnym umy(cid:258)le; tym samym odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za ten wybór spada na nas. 27 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) Nietolerancja zamyka nam drzwi wiod(cid:200)ce do niezliczonych mo(cid:285)li- wo(cid:258)ci, a tak(cid:285)e zamyka nas na (cid:258)wiat(cid:239)o inteligencji. Chwila, w której otwie- ramy umys(cid:239) na fakty i przyjmujemy postaw(cid:218) (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, (cid:285)e nie powie- dziano jeszcze ostatniego s(cid:239)owa na (cid:285)aden temat i zawsze istnieje szansa, (cid:285)e mo(cid:285)na si(cid:218) nauczy(cid:202) czego(cid:258) wi(cid:218)cej, to w(cid:239)a(cid:258)nie chwila, kiedy zaczynamy piel(cid:218)gnowa(cid:202) w sobie tolerancj(cid:218). Je(cid:258)li wystarczaj(cid:200)co d(cid:239)ugo b(cid:218)dziemy roz- wija(cid:202) ten nawyk, wkrótce staniemy si(cid:218) my(cid:258)licielami, posiadaj(cid:200)cymi zdol- no(cid:258)(cid:202) do rozwi(cid:200)zywania problemów, z jakimi si(cid:218) spotykamy, krocz(cid:200)c (cid:258)cie(cid:285)- k(cid:200), któr(cid:200) sobie obrali(cid:258)my. Sukces jest prosty. Rób to, co w(cid:239)a(cid:258)ciwe, we w(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób, o w(cid:239)a(cid:258)ciwej porze. ARNOLD H. GLASOW Z(cid:239)ota zasada i wspó(cid:239)praca Z(cid:239)ota zasada: „Czy(cid:241) innym tak, jak by(cid:258) chcia(cid:239), by inni czynili Tobie” to, w pewien sposób, najwa(cid:285)niejsze z praw sukcesu. Pomimo faktu, (cid:285)e przez ponad pi(cid:218)(cid:202) tysi(cid:218)cy lat wielcy filozofowie nauczali prawa z(cid:239)otej zasady, wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) ludzi patrzy dzi(cid:258) na ni(cid:200) zaledwie jak na kilka s(cid:239)ów, na podstawie których duchowni mog(cid:200) tworzy(cid:202) kazania. Filozofia z(cid:239)otej zasady to prawdziwa podstawa, na której powinno bazowa(cid:202) wychowanie dzieci. To równie(cid:285) podstawa, na której bazowa(cid:202) powinno zachowanie doros(cid:239)ych. Si(cid:239)(cid:200) lub przez wykorzystywanie nie- uczciwych okoliczno(cid:258)ci mo(cid:285)na zbudowa(cid:202) fortun(cid:218), nie przestrzegaj(cid:200)c z(cid:239)otej zasady, i wiele osób tak robi, lecz taka fortuna nie przyniesie szcz(cid:218)- (cid:258)cia, poniewa(cid:285) nieuczciwo(cid:258)(cid:202) post(cid:218)powania z swojej natury niszczy spokój umys(cid:239)u. Idee to najcenniejsze produkty ludzkiego umys(cid:239)u. Je(cid:258)li potrafimy stworzy(cid:202) przydatne idee i zaprz(cid:200)c je do pracy, w nagrod(cid:218) mo(cid:285)emy zyska(cid:202) wszystko, czego sobie za(cid:285)yczymy. Bogactwo stworzone b(cid:200)d(cid:283) zdobyte 28 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU z pomoc(cid:200) z(cid:239)otej zasady nie niesie ze sob(cid:200) powodów do wstydu, nie nisz- czy sumienia ani spokoju umys(cid:239)u. Szcz(cid:218)(cid:258)liwi s(cid:200) ci, którzy w swoim (cid:285)yciu kieruj(cid:200) si(cid:218) z(cid:239)ot(cid:200) zasad(cid:200), wy- znaj(cid:200) j(cid:200) i (cid:285)yj(cid:200) ni(cid:200), zarówno dos(cid:239)ownie, jak i w przeno(cid:258)ni, przestrzegaj(cid:200)c jej co do litery. Prawd(cid:200) jest, (cid:285)e filozofia z(cid:239)otej zasady bazuje na pot(cid:218)(cid:285)nym prawie, które, gdy je pojmiemy i b(cid:218)dziemy praktykowa(cid:202), pozwala ka(cid:285)demu cz(cid:239)o- wiekowi przekona(cid:202) innych ludzi do wspó(cid:239)pracy. To dobrze znany fakt, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi stosuje praktyk(cid:218) odp(cid:239)acania, zarówno dobrem za do- bro, jak i z(cid:239)em za z(cid:239)o. Je(cid:258)li kogo(cid:258) oczernimy, nas równie(cid:285) oczerni(cid:200). Je(cid:258)li kogo(cid:258) pochwalimy, pochwal(cid:200) i nas. Je(cid:258)li pomo(cid:285)emy komu(cid:258) w biznesie, nam równie(cid:285) zostanie zaoferowana pomoc. Oczywi(cid:258)cie, znajd(cid:200) si(cid:218) odst(cid:218)pstwa od tej zasady, lecz w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci sytuacji prawo to sprawnie dzia(cid:239)a. Podobne przyci(cid:200)ga podobne. Dzieje si(cid:218) tak w zgodzie z wielkim prawem naturalnym i odnosi si(cid:218) to do ka(cid:285)- dej cz(cid:200)steczki materii i ka(cid:285)dej formy energii we wszech(cid:258)wiecie. Sukces przyci(cid:200)ga sukces. Pora(cid:285)ka przyci(cid:200)ga pora(cid:285)k(cid:218). Rób wi(cid:218)cej ni(cid:285) to, za co Ci p(cid:239)ac(cid:200) Prawo z(cid:239)otej zasady jest blisko zwi(cid:200)zane z zasad(cid:200) dodatkowego wysi(cid:239)ku, robienia wi(cid:218)cej ni(cid:285) to, za co Ci p(cid:239)ac(cid:200). (cid:165)wiadcz(cid:200)c wi(cid:218)cej us(cid:239)ug ni(cid:285) to, o co zosta(cid:239)e(cid:258) poproszony, zach(cid:218)casz innych do czynienia wobec Ciebie wi(cid:218)cej, ni(cid:285) jest to wymagane. To w(cid:239)a(cid:258)nie podstawa filozofii z(cid:239)otej zasady. Nie ma ucieczki od faktu, (cid:285)e ludzie, którzy oferuj(cid:200) wi(cid:218)cej, ni(cid:285) si(cid:218) od nich wymaga, b(cid:218)d(cid:200) po(cid:285)(cid:200)dani przez tych, którzy s(cid:200) gotowi p(cid:239)aci(cid:202) wi(cid:218)cej, ni(cid:285) rzeczywi(cid:258)cie jest zrobione. Procent sk(cid:239)adany to stawka oferowana przez natur(cid:218), gdy zabiera si(cid:218) ona do sp(cid:239)acania u Ciebie d(cid:239)ugu zaci(cid:200)gni(cid:218)tego na bazie tego prawa. Prawo to jest tak podstawowe, tak oczywiste, a jednocze(cid:258)nie tak pro- ste. To jedna z najwi(cid:218)kszych tajemnic ludzkiej natury, i(cid:285) prawo to nie 29 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) jest powszechniej poj(cid:218)te i praktykowane. U podstaw jego wykorzystania le(cid:285)(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci przewy(cid:285)szaj(cid:200)ce zdolno(cid:258)(cid:202) wyobra(cid:283)ni przeci(cid:218)tnej osoby. Poprzez jego wykorzystanie cz(cid:239)owiek mo(cid:285)e pozna(cid:202) prawdziwy sekret — jedyny sekret, który jest — o sztuce przekonywania innych do zrobie- nia tego, co chcemy, by zrobili. Je(cid:258)li pragniemy od kogo(cid:258) przys(cid:239)ugi, powinni(cid:258)my odszuka(cid:202) osob(cid:218), któr(cid:200) chcemy o ni(cid:200) poprosi(cid:202), i w odpowiedni sposób zaoferowa(cid:202) jej od- powiednik przys(cid:239)ugi, o któr(cid:200) chcemy j(cid:200) prosi(cid:202). Je(cid:258)li osoba ta na pocz(cid:200)t- ku nie spe(cid:239)ni naszego oczekiwania, powinni(cid:258)my podwoi(cid:202) stawk(cid:218) i zaofe- rowa(cid:202) tej osobie dwa razy wi(cid:218)cej, a potem jeszcze wi(cid:218)cej i jeszcze wi(cid:218)cej, a(cid:285) w ko(cid:241)cu osoba ta, cho(cid:202)by z poczucia wstydu, wróci do nas i wy- (cid:258)wiadczy nam t(cid:218) przys(cid:239)ug(cid:218). Przekonujemy innych do wspó(cid:239)pracy, najpierw wspó(cid:239)pracuj(cid:200)c z nimi! Powy(cid:285)sze zdanie warto przeczyta(cid:202) setki razy, bowiem zawiera ono istot(cid:218) jednego z najpot(cid:218)(cid:285)niejszych praw dost(cid:218)pnych osobom pragn(cid:200)cym osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wielki sukces. Mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e konkretna osoba, której zaoferujemy swoje us(cid:239)ugi, odp(cid:239)aci nam si(cid:218) czym(cid:258) o podobnej warto(cid:258)ci, ale pami(cid:218)tajcie o tej wa(cid:285)nej prawdzie: nawet je(cid:258)li dana osoba nam si(cid:218) nie odp(cid:239)aci, to kto(cid:258) inny b(cid:218)dzie (cid:258)wiadkiem tej wymiany i — czy to dla sprawiedliwo(cid:258)ci, czy z powodu egoizmu — zechce wy(cid:258)wiadczy(cid:202) nam przys(cid:239)ug(cid:218), jaka nam si(cid:218) nale(cid:285)y. A co cz(cid:239)owiek sieje, to i (cid:285)(cid:200)(cid:202) b(cid:218)dzie. LIST DO GALATÓW 6,8 Powy(cid:285)szy cytat z Biblii to co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) zwyk(cid:239)e upomnienie; to wielka praktyczna prawda, która mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) podstaw(cid:200) do pe(cid:239)nych sukcesu osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202). Ka(cid:285)da nasza my(cid:258)l, ka(cid:285)dy nasz czyn przyci(cid:200)ga(cid:202) b(cid:218)dzie inne my(cid:258)li 30 Poleć książkęKup książkę OGÓLNE CZYNNIKI SUKCESU lub czyny o podobnej naturze, które wróc(cid:200) do nas we w(cid:239)a(cid:258)ciwym dla siebie momencie. Nie ma ucieczki od tej prawdy. Jest ona równie wieczna co sam wszech(cid:258)wiat, tak pewna, jak pewne jest dzia(cid:239)anie prawa grawitacji. Jej zignorowanie czyni nas ignorantami, oboj(cid:218)tnymi na (cid:258)wiat, a to pozba- wia nas szans na osi(cid:200)gni(cid:218)cie sukcesu. 6. Sztuka sprzeda(cid:285)y Bez wzgl(cid:218)du na nasze kompetencje, dopóki nie potrafimy sprzeda(cid:202) naszych pomys(cid:239)ów, nie mo(cid:285)emy te(cid:285) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukcesu. Czy chodzi o przekonanie szefa do zaimplementowania naszej sugestii albo wspó(cid:239)pracowników do pomocy przy projekcie, czy o zach(cid:218)cenie podw(cid:239)adnych do wi(cid:218)kszego wy- si(cid:239)ku, nasza umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) „sprzedawania” jest niezb(cid:218)dna dla osi(cid:200)gni(cid:218)cia sukcesu. Je(cid:258)li szczerze wierzymy w to, co sprzedajemy, nie mamy trud- no(cid:258)ci z przekonaniem innych do naszej „oferty”. Badajmy techniki najlepszych handlowców, z jakimi mamy do czy- nienia. Takim handlowcem mo(cid:285)e by(cid:202) cz(cid:239)owiek, który sprzeda(cid:239) nam samochód, po(cid:258)redniczka, która przypiecz(cid:218)towa(cid:239)a zakup nieruchomo(cid:258)ci, albo przedstawiciel handlowy, który dostarczy(cid:239) naszej firmie nowy sys- tem komputerowy. Bez wzgl(cid:218)du na natur(cid:218) produktu albo us(cid:239)ugi zwró(cid:202)- cie uwag(cid:218), (cid:285)e handlowcy ci podeszli do sprzeda(cid:285)y w systematyczny i do- brze przemy(cid:258)lany sposób. Mo(cid:285)e i nie sprzedajemy namacalnego przedmiotu, ale chcemy sprze- da(cid:202) nasze idee zmiany albo przekona(cid:202) innych do przyj(cid:218)cia nowej kon- cepcji, kieruj(cid:200)c si(cid:218) systemem tych handlowców, który znacznie zwi(cid:218)k- szy nasze szanse na osi(cid:200)gni(cid:218)cie sukcesu. W rozdziale 4. tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, w którym omawiamy proces sugerowania oraz inicjowania zmiany, przedstawimy konkretne rady i techniki prze- konywania do naszych pomys(cid:239)ów. 31 Poleć książkęKup książkę JAK ZAPANOWA(cid:251) NAD ZMIAN(cid:260) 7. Trzymaj si(cid:218) swoich postanowie(cid:241) Jedn(cid:200) z g(cid:239)ównych przyczyn pora(cid:285)ek jest to, (cid:285)e ludzie zbyt szybko si(cid:218) pod- daj(cid:200). Ludzie sukcesu trwaj(cid:200) w swoich postanowieniach pomimo poja- wiaj(cid:200)cych si(cid:218) przeszkód, wci(cid:200)(cid:285) d(cid:200)(cid:285)(cid:200)c do celu. Edison dopiero po tysi(cid:200)cach pora(cid:285)ek znalaz(cid:239) sposób, by jego elektryczna (cid:285)arówka mog(cid:239)a zadzia(cid:239)a(cid:202). (cid:146)atwo jest si(cid:218) zniech(cid:218)ci(cid:202), kiedy nasza ci(cid:218)(cid:285)ka praca zdaje si(cid:218) nie przyno- si(cid:202) rezultatów. Poddanie si(cid:218) wydaje si(cid:218) takie proste. Pami(cid:218)taj jednak o starym po- wiedzeniu: „Je(cid:258)li nie uda Ci si(cid:218) za pierwszym razem, spróbuj ponownie, a potem jeszcze raz”. By(cid:202) mo(cid:285)e b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) nowego podej(cid:258)cia albo nowej perspektywy. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi poddaje si
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zapanować nad zmianą. Udane przedsięwzięcia w życiu zawodowym i osobistym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: