Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 003613 20993038 na godz. na dobę w sumie
Jak zarobić duże pieniądze w swojej firmie - ebook/pdf
Jak zarobić duże pieniądze w swojej firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 83-7146-239-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To ty jesteś swoją najlepszą inwestycją. Dlatego nigdy nie jest za późno na założenie własnej firmy. Ray Kroc założył McDonald's po pięćdziesiątce. Pułkownik Sanders założył Kentucky Fried Chicken (KFC) po sześćdziesiątce. Nigdy też nie jesteś zbyt młody na biznes. Michael Dell założył Dell Computers jako student college'u. Do założenia firmy nie jest ci potrzebny tytuł magistra ekonomii. Miliony przedsiębiorców nie ukończyło żadnych studiów. Bill Gates porzucił studia, by założyć Microsoft.

Żeby założyć firmę, nie potrzebujesz wiele. Ale na pewno potrzebujesz jednego: klienta. Posiadanie klienta jest najistotniejszą zasadą biznesu. Jest to nawet ważniejsze niż sam pomysł na biznes, ważniejsze niż umiejętność zarządzania firmą, finansami, planami i wszystkim innym. To zasada numer jeden, o której NIGDY nie wolno zapominać i której NIGDY nie wolno naruszać. Posiadanie klienta jest równoznaczne z tym, że ktoś bez wahania kupi twój produkt teraz lub wówczas, gdy będzie on już dostępny. Pamiętaj też o jednym: tak naprawdę klienci nie kupują towarów czy usług, oni kupują korzyści, które odniosą dzięki użyciu tych towarów czy usług. Nie kupują lekarstw - kupują zdrowie. Nie kupują kołder - kupują ciepło. Nie kupują uszczelek - kupują suche, trwałe silniki. Ciepło, zdrowie i suche silniki mają konkretną wartość pieniężną, dostarczaną przez kołdry, lekarstwa i uszczelki. Idź więc i zdobądź swojego klienta, a potem sprzedaj mu to, czego on potrzebuje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ϑΑΚ ΖΑΡΟΒΙ! ∆Υ∀Ε ΠΙΕΝΙ#∆ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ϑΑΚ ΖΑΡΟΒΙ! ∆Υ∀Ε ΠΙΕΝΙ#∆ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ czyli o świętych zasadach ludzi biznesu Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Ηοω Το Μακε Βιγ Μονεψ Ιν Ψουρ Οων Σµαλλ Βυσινεσσ Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ελ βιετα Μαµχζαρζ Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα∋γορζατα Βιεγα(σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ∋ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ ♥ 2004 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2006 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78, σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 83−7146−239−5 Κσι#∃κ∀ τ∀ δεδψκυϕ∀ Ω∀α χιχιελοµ, πραχοωνικοµ ι σπρζεδαωχοµ ω φιρµαχη Φοξψ Φαστ Λυβε ΛΛΧ., Λοονδανχε ΛΛΧ., Ωιλλιµαντιχ Χαρ Ωαση Ινχ., Φοξψ Φρανκσ ΛΛΧ, Φοξ Χο. Ινχ. οραζ ω ιννψχη φιρ− µαχη, κυποωανψχη ι σπρζεδαωανψχη. Σζχζεγ⌠λνε ποδζι!κοωανια σκ∀αδαµ Μιχηαελοωι ∆αϖιτ− τοωι Φοξοωι, υροδζονεµυ ω 1885 ροκυ ω ηραβστωιε Χλαρε ω Ιρλανδιι. ϑακο ϕεδνο ζ τρζψνα χιοργα δζιεχι ζοστα∀ ωψχηοωα− νψ ω δωυποκοϕοωψµ δοµκυ ω Μιλτοων Μαλβαψ, µιε χιε ω⌠ωχζασ νιε∀ατωψµ δο #ψχια. Π⌠(νιεϕ, ϕακο Κυρατορ Ο ωιατψ ω Ηαρτφορδ ω Χοννεχτιχυτ, Μιχηαελ Φοξ δα∀ σι! ποζνα ϕακο ωψτρωα∀ψ προπαγατορ εδυκαχϕι ι προµοτορ νιεζαλε#νεγο µψ− λενια ι πρζεδσι!βιορχζο χι. Το ω∀α νιε ον ζαινσπιροωα∀ µνιε δο ναπισανια ροζδζια∀υ σζ⌠στεγο. Μιχηαελ ζµαρ∀ ω 1946 ροκυ. Πρζψϕαχιο∀οµ ι κλιεντοµ, κτ⌠ρψχη νιεζαλε#νε οπινιε ι συ− γεστιε ρεδακχψϕνε πρζψϕ∃∀εµ ζ ωδζι!χζνο χι∃. Μαρψ Ελλεν Ο’Νειλλ, σζεφοωεϕ Ηψπεριον Βοοκσ, κτ⌠ρα πο− νοωνιε ζµοβιλιζοωα∀α µνιε δο τεγο, αβψµ πυστε καρτκι µοϕε− γο νοτεσυ ζµιενι∀ ω κσι∃#κ!, ι ∆οννιε Μ. Ελλισ, σζεφοωεϕ προδυκχϕι ω Ηψπεριον Βοοκσ. ∆ορισ Μιχηαελσ ι Βενοωι Σαλµονοωι ζ νοωοϕορσκιεϕ ∆ΣΜ Λιτεραρψ Αγενχψ, κτ⌠ρψχη νιεγασν∃χψ ζαπα∀ ι προφεσϕοναλιζµ δοπροωαδζι∀ψ δο τεγο, #ε χψκλ µοιχη κσι∃#εκ ο βιζνεσιε ϕεστ πυβλικοωανψ να χα∀ψµ ωιεχιε. Σπισ τρε χι Ωπροωαδζενιε. ∆λαχζεγο ποωινιενε πρζεχζψτα τ! κσι∃#κ!...................................................... 9 1. ϑεστ µν⌠στωο νοωεγο ποδ σ∀ο∋χεµ............................. 13 2. ∆ροβνα ρ⌠#νιχα µι!δζψ „τακ” ι „νιε” ........................... 16 3. )ρ⌠δ∀α νοωψχη ποµψσ∀⌠ω............................................ 18 4. Κλυχζ δο συκχεσυ µα∀εϕ φιρµψ...................................... 21 5. Ρ⌠β το, χο τοβιε πρζψχηοδζι ∀ατωο, α ιννψµ τρυδνο ..... 23 6. Ωψβιερανιε πχηε∀ νιε ηα∋βι ......................................... 26 7. Ναϕπιερω ζναϕδ( κλιεντα ............................................... 28 8. Βιζνεσοωε πριορψτετψ ω µα∀εϕ φιρµιε........................... 30 9. Ω∀α χιχιελ µα∀εϕ φιρµψ, χζψλι ζακλιναχζ δεσζχζυ ......... 32 10. Σπρζεδα# – ζαδανιε νυµερ 1 ........................................ 34 11. Ναϕπιερω ζατρυδνιϕ σπρζεδαωχ!.................................... 37 12. Ζατρυδνιϕ βψ∀ψχη γαζεχιαρζψ......................................... 39 13. Ζατρυδνιαϕ ροδζιν! – α# δο ωψχζερπανια (ρ⌠δ∀α γεν⌠ω................................................................ 41 14. Φυνδυϕ στεκι, σαµ ϕεδζ ηοτ δογι ................................... 43 15. Γροσζ δο γροσζα............................................................ 45 16. Οσζχζ!δζαϕ να σπιναχζαχη – αλε να κλιεντ⌠ω νιε #α∀υϕ πιενι!δζψ ............................. 48 17. Ιλλιγιτιµι νον χαρβορυνδυµ. ∗αχινα νιε ϕεστ µαρτωψµ ϕ!ζψκιεµ .............................. 51 18. Στοσυϕ ζασαδ! 60/30/10................................................. 53 19. Σ∀αωα χζψ µαϕ∃τεκ? Ωψβιερζ µαϕ∃τεκ ......................... 56 20. Νιε ζακ∀αδαϕ βιυρα ω δοµυ!......................................... 58 21. Υσταλαϕ χεν! ωεδ∀υγ ωαρτο χι προδυκτυ δλα κλιεντα ..... 60 22. Σπρζεδαωαϕ πιενι∃δζε, α νιε προδυκτψ ......................... 63 23. Βιερζ κα#δε ζλεχενιε .................................................... 65 24. Υ#ψωαϕ δ(ωιγνι ω σωοϕεϕ µαχηινιε ............................ 67 25. Ζατρυδνιϕ κιεροωχ! ....................................................... 70 26. „Α γδψβψ υµαρ∀?” ........................................................ 73 27. Ζασζχζεπ σι! πρζεχιωκο ΣΠ∆Φ ..................................... 76 28. Ζαωσζε µιεϕ γοτ⌠ωκ! .................................................. 79 29. Πατεντυϕ, βρο∋ ι χηρο∋................................................... 81 30. Σποτκανια τψπυ ΦΧ........................................................ 85 31. Νιεχη µαρκετινγ ι προδυκχϕα β!δ∃ ζε σοβ∃ ω κοντακχιε............................................. 87 32. Ω∀α χιχιελ φιρµψ το νιε ϕεϕ σζεφ .................................... 90 33. Νοτυϕ ωσζψστκο να βιε#∃χο........................................... 92 34. Κιεδψ νιε πραχυϕεσζ, τε# πραχυϕεσζ ............................... 95 35. Νιε δαϕ σι! πρζε χιγν∃ ω πραχψ................................... 97 36. Πραχυϕ ναδ φιρµ∃, α νιε ω φιρµιε................................. 100 37. Πρ⌠βυϕ δο σκυτκυ ........................................................ 103 38. Τρζψµαϕ σι! ζ δαλα οδ ραδ ι κοµιτετ⌠ω....................... 105 39. Παµι!ταϕ ο ωσζψστκιχη „Κ” ........................................ 108 40. Ζδοβ∃δ( δζισιεϕσζ∃ τεχηνολογι!, αλε ωστρζψµαϕ σι! ζ νι∃ δο ϕυτρα.................................. 110 41. Ωψ λιϕ πι! σετ καρτ ωι∃τεχζνψχη ............................... 112 42. Ζασκοχζ νιεσποδζιανκ∃ .............................................. 114 43. Χοδζιεννα λιστα σπραω ω∀α χιχιελα µα∀εϕ φιρµψ.......... 116 44. Πρζεπισ να νοω∃ φιρµ!................................................ 117 45. Μυσισζ ζνα σω⌠ϕ πυνκτ ζερο ..................................... 119 46. Ωψζναχζ πυνκτ ζερο................................................... 122 47. Οβλιχζ ροζµιαρψ σωοϕεγο ρψνκυ................................. 124 48. ϑακ ζδοβψ πιενι∃δζε να ροζρυχη ............................... 127 49. Ωιελκιε πιενι∃δζε....................................................... 129 Ζακο∋χζενιε ............................................................... 132 Ωπροωαδζενιε. ∆λαχζεγο ποωινιενε πρζεχζψτα τ∀ κσι#∃κ∀ ϑε λι χηχεσζ µιε ω∀ασν∃ φιρµ! αλβο ϕυ# ϕ∃ µασζ, τα κσι∃#κα ϕεστ δλα χιεβιε. Να χα∀ψµ ωιεχιε πιενι∃δζε ροδζ∃ σι! ω µα∀ψχη φιρµαχη. Χζψ ωιεσζ, #ε 5 προχεντ αµερψκα∋σκιχη ποδατνικ⌠ω π∀αχι 51 προχεντ χα∀ο χι ποδατκυ δοχηοδοωεγο ω Σταναχη Ζϕεδνο− χζονψχη? Γαρστκα λυδζι, α τακιε γρυβε πιενι∃δζε! Σπο ρ⌠δ τψχη 5 προχεντ γ∀⌠ωνψχη ποδατνικ⌠ω 65 προχεντ το ω∀α χιχιε− λε µα∀ψχη φιρµ. Ιχη πρζεχι!τνψ δοχη⌠δ ωψνοσι ποναδ 400 τψ− σι!χψ δολαρ⌠ω ροχζνιε. Κυπα φορσψ! Ωεδ∀υγ στατψστψκ ρζ∃δοωψχη, ω ΥΣΑ φυνκχϕονυϕε χο ναϕ− µνιεϕ 25 µιλιον⌠ω µα∀ψχη φιρµ. Ω ρζεχζψωιστο χι τψχη φιρµ ϕεστ πραωδοποδοβνιε ο ωιελε ωι!χεϕ. Φιρµψ νιελεγαλνε νιε ρε− ϕεστρυϕ∃ σι! ω υρζ!δαχη σκαρβοωψχη. Κελνερζψ, τακσ⌠ωκαρζε, υλιχζνι σπρζεδαωχψ λεµονιαδψ ι γαζεχιαρζε το τε# µα∀ε φιρµψ. Χη∀οπχψ µψϕ∃χψ σαµοχηοδψ, νιανιε, ωοδζιρεϕε ι αγενχι ηαν− δλοωι το ρ⌠ωνιε# µα∀ε φιρµψ. 9 Σπο ρ⌠δ 25 µιλιον⌠ω αµερψκα∋σκιχη µα∀ψχη φιρµ οκο∀ο 20 µιλιον⌠ω ζατρυδνια πονι#εϕ πι! δζιεσι!χιυ οσ⌠β, οκο∀ο 17 µιλιον⌠ω – τψλκο ϕεδνεγο λυβ δω⌠χη πραχοωνικ⌠ω, ζ ω∀α− χιχιελεµ ω∀∃χζνιε. Ω∀α χιχιελ µα∀εϕ φιρµψ νιεϕεδνο µο#ε µιε ιµι!: αγεντ, πρζεδσι!βιορχα, καπιταλιστα, κονσυλταντ, ινωεστορ, φρανχζψζο− βιορχα1, κυπιεχ, ωσπ⌠λνικ, οργανιζατορ, οπερατορ, κρ!γαρζ, πραωνικ, αρτψστα, αρχηιτεκτ, βανκοωιεχ, χιε λα, ιν#ψνιερ, σκλε− πικαρζ, φρψζϕερ, µαλαρζ, ηψδραυλικ, ρεσταυρατορ ιτδ. Πρζεδσι!βιορχψ, κτ⌠ρζψ οδνιε λι συκχεσ, ωψωοδζ∃ σι! ζ ναϕροζµαιτσζψχη ροδοωισκ ι µαϕ∃ ναϕροζµαιτσζε κωαλιφικα− χϕε. Χζασαµι βεζ µατυρψ αλβο ζ δψπλοµεµ Ηαρϖαρδυ, µ∀οδζι ι σταρζψ, µ!#χζψ(νι ι κοβιετψ, λεδωο ποτραφι∃χψ σκλεχι ζδανιε αλβο ζ αρψστοκρατψχζνψµι µανιεραµι. Πραχυϕ∃ χι!#κο. Τωορζ∃ ωαρτο . Ωψσταωιαϕ∃ µν⌠στωο χζεκ⌠ω, #εβψ οπ∀αχι µν⌠− 1 Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy po- między prawnie i fi nansowo odrębnymi i niezależny- mi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indy- widualnymi franczyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim po- szczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franchisingowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia fi nansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego franczy- zobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franczy- zodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospo- darczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysło- wej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlo- wej i technicznej franczyzodawcy (za: www.franchi- sing.info.pl). 10 στωο χζψνσζ⌠ω ι νιεϕεδνο χζεσνε. Ραζ να ωοζιε, ραζ ποδ ωο− ζεµ, αλε το ονι σ∃ καπιταναµι ω∀ασνψχη οκρ!τ⌠ω. Μα∀α φιρµα – τυ σ∃ πιενι∃δζε. Τυ ϕεστ ρ⌠ωνιε# σι∀α ιντελεκ− τυ. Σµαλλ βυσινεσσ τωορζψ χα∀ψ ροχζνψ πρζψροστ νοωψχη µιεϕσχ πραχψ ω ΥΣΑ. Μα∀ε φιρµψ ρεϕεστρυϕ∃ χζτερνα χιε ραζψ ωι!χεϕ πατεντ⌠ω να ϕεδνεγο πραχοωνικα νι# ογροµνε κορποραχϕε ζ λι− στψ τψσι∃χα ναϕωι!κσζψχη, ωψποσα#ονψχη ω ποτ!#νε βυδ#ετψ φινανσυϕ∃χε βαδανια ι ροζω⌠ϕ. Μα∀α φιρµα – ταµ σι! ωσζψστκο δζιεϕε. Ω∀α χιχιελ µα∀εϕ φιρµψ ωψκονυϕε ω χι∃γυ δνια ωι!χεϕ ροζµαιτψχη ρζεχζψ νι# ϕακικολωιεκ ΧΕΟ2 ω φιρµιε ζ λιστψ Φορτυνε 500 ω χι∃γυ µιε− σι∃χα. Ω οδρ⌠#νιενιυ οδ ναϕωψ#σζεγο κιεροωνιχτωα ποτ!#νεϕ κορποραχϕι ω∀α χιχιελ µα∀εϕ φιρµψ σπρζεδαϕε, κυπυϕε, πο#ψχζα, ωψσταωια φακτυρψ, οδζψσκυϕε πιενι∃δζε, π∀αχι, ωψµψ λα ι ωπροωαδζα ιννοωαχϕε, ζµιενια, ζγαδυϕε, δεχψδυϕε, ρψζψκυ− ϕε… Ι τακ χοδζιεννιε. Κοµπετεντνψ ω∀α χιχιελ µα∀εϕ φιρµψ χο ωιεχζ⌠ρ κ∀αδζιε σι! σπα , ζαχηοδζ∃χ ω γ∀οω!, ϕακ ζαπ∀αχι πραχοωνικοµ, δο− σταωχοµ ι βανκοµ, ϕακ ροζωι∃ζα προβλεµψ, ζωι!κσζψ πρζψ− χηοδψ, ροβι το, χο τρζεβα, ι ω δοδατκυ ροβι το ναλε#ψχιε. Ι χο ρανο ωσταϕε, ζναϕδυϕ∃χ ϕακι σποσ⌠β να το, #εβψ φιρµα προσπε− ροωα∀α. Ωιελκιε πιενι∃δζε. Μα∀ψ βιζνεσ. Σπαραφραζυϕµψ σ∀οωα Χαλϖινα Χοολιδγε’α – βεζωστψδνιε, βεζ ογρ⌠δεκ ι δζι!κυϕ∃χ Βογυ: „Ωιελκιε πιενι∃δζε ι µα∀ψ βιζνεσ – οτο βιζνεσ Αµε− ρψκι”. 2 Chief Executive Offi cer – osoba sprawująca najwyż- szą władzę wykonawczą w fi rmie lub organizacji. (przyp. red.) 11 1 ϑεστ µν⌠στωο νοωεγο ποδ σ!ο∋χεµ Ζδυµιεωαϕ∃χο χζ!στο σ∀ψσζψµψ σταρε ποωιεδζονκο: „Νιε µα νιχζεγο ποδ σ∀ο∋χεµ, χζεγο βψ λυδζιε ϕυ# νιε ωψµψ λιλι”. ϑεσζχζε βαρδζιεϕ ζδυµιεωαϕ∃χε ϕεστ το, ϕακ χζ!στο λυδζιε ζγα− δζαϕ∃ σι! ζ τψµ νιεµ∃δρψµ ποωιεδζενιεµ. Τεν σλογαν βεζ− ωστψδνιε υσπραωιεδλιωια βρακ µψ λενια. Νακ∀αδα καγανιεχ να ωψναλαζκι, ωψναλαζχζο ι ωψναλαζχ!. Ι ω τψµ ωσζψστκιµ ϕεστ αβσολυτνιε β∀!δνψ! Νιε δαϕ σι! µυ ογρανιχζα . Να ωιεχιε δζιεϕε σι! τακ ωιελε νοωεγο, α να ρψνκυ χοδζιεννιε ποϕαωια σι! µν⌠στωο νοωψχη, ωιε#ψχη ποµψσ∀⌠ω ι προδυκτ⌠ω. Χ⌠# το ζα σζχζ! χιε, #ε δοκτορ ϑονασ Σαλκ υωιερζψ∀ ω νο− ωε µο#λιωο χι ωαλκι ζ χηοροβαµι ι ωψναλαζ∀ σζχζεπιονκ! πρζεχιωκο πολιο. ϑακιε το χυδοωνε, #ε ναυκοωχψ πραχυϕ∃ ναδ σποσοβαµι ποκονανια ιννψχη χηορ⌠β ι ναδ υνιεσζκοδλιωιε− νιεµ γρο(νψχη βακτεριι, να πρζψκ∀αδ γρονκοωχα. ∆λαχζεγο Τηοµασ ϑεφφερσον ι ϑοην Αδαµσ νιε πρζεσψ∀αλι σοβιε ε−µαιλεµ σωοιχη β∀ψσκοτλιωψχη λιστ⌠ω? ∆λαχζεγο Τοµ νιε χηωψχι∀ ζα 13 σ∀υχηαωκ! ι νιε ζαδζωονι∀ δο ϑοηνα? Ζαοσζχζ!δζιλιβψ δ∀υγιε τψγοδνιε. Α κοµυ Στεπηεν Στιλλσ1 ποδκραδ∀ ωιερσζε? Στεπηε− νοωι Φοστεροωι2? Κιεδψ ναστ!πνψµ ραζεµ β!δζιεσζ ρεζερωο− ωα βιλετ λοτνιχζψ, ωψ λιϕ σψγνα∀ δψµνψ Ικαροωι, µο#ε ον ζ∀ο#ψ χι λεπσζ∃ οφερτ!. Α µο#ε σταρψ Ικυ πρζεφακσυϕε χι τε# χεννικ? Ποτενχϕα∀ ιννοωαχψϕνψ, ϕε λι χηοδζι ο νοωε προδυκτψ, νοωε σποσοβψ σπρζεδα#ψ, νοωε σποσοβψ οβσ∀υγι κλιεντα, ϕεστ νιεογρανιχζονψ. Παρζενιε, σπρζεδαωανιε ι ποδαωανιε καωψ βψ∀ο ζνανε οδ ωιεκ⌠ω, αλε δοπιερο Σταρβυχκσ3 ζρεωολυχϕονι− ζοωα∀ τεν βιζνεσ. Νιεµοωλακι οδ ποκολε∋ ωψπυσζχζα∀ψ ζ ρ∃− χζεκ βυτελκι ζε σµοχζκιεµ, α# πεωνα µαµα ωψµψ λι∀α βυτελ− κ! ζ δωοµα υχηωψταµι. Αυκχϕε σ∃ σταρε ϕακ ηανδελ, αλε εΒαψ ζβυδοωα∀ο ωιελκι βιζνεσ, ωπροωαδζαϕ∃χ αυκχϕε δο Ιντερνετυ. (Χζψ Αλεξανδερ Γραηαµ Βελλ ωψναλαζ∀ ρ⌠ωνιε# Ιντερνετ?) Γδζιε να ωιεχιε #ψϕε σοβιε πεωιεν µιλιονερ, κτ⌠ρψ νιεγδψ πρζψµοχοωα∀ κ⌠∀εχζκα δο ωαλιζκι. Κα#δψ ζ τψχη προστψχη πο− µψσ∀⌠ω στα∀ σι! φυνδαµεντεµ ιννοωαχψϕνεγο βιζνεσυ. ϑε λι υωα#ασζ, #ε ζνασζ λεπσζψ σποσ⌠β να ζαοφεροωανιε κλιεντοωι τεγο, χζεγο χηχε λυβ χζεγο ποτρζεβυϕε, ζαπεωνε µασζ ραχϕ!. Νιε ζωραχαϕ υωαγι να κοµενταρζε ι „δοβρε ραδψ” ω ροδζαϕυ „Το ϕυ# κτο χηψβα ροβι∀” χζψ „Τεγο ϕυ# κτο πρ⌠− βοωα∀”. Ποδοβνε υωαγι το µορδερχψ ποµψσ∀⌠ω. Ιγνορυϕ ϕε. Ζαιντερεσοωανι νοωψµι ρζεχζαµι, νοωψµι σποσοβαµι ι νοωψµι ποµψσ∀αµι σ∃ (ωεδ∀υγ ωα#νο χι): κλιενχι, ω∀α χι− 1 Stephen Stills (ur. 1945), amerykański muzyk fol- kowy, słynny gitarzysta i wokalista grup Buffalo Springfi eld i Crosby, Stills and Nash. 2 Stephen Foster (1826–1864), wokalista, kompozy- tor, instrumentalista. 3 Starbucks – sieć amerykańskich barów kawowych, marka znana na całym świecie. 14 χιελε, πραχοωνιχψ, δοσταωχψ, βανκοωχψ, υρζ!δνιχψ σκαρβοωι ι ωρεσζχιε σπο∀εχζε∋στωο. Ζαπψταϕ πραχοωνικ⌠ω Υρζ!δυ Πατεντοωεγο, χζψ ρζεχζψ− ωι χιε νιε µα νιχ νοωεγο ποδ σ∀ο∋χεµ. Τω⌠ϕ ποµψσ! µο∃ε βψ ωιετνψµ φυνδαµεντεµ νοωεγο βιζνεσυ. Τρζψµαϕ σι∀ τεγο! Ζρ⌠β το! Το µο∃ε βψ τωοϕε πι∀ µινυτ! 15 2 ∆ροβνα ρ⌠∃νιχα µι∀δζψ „τακ” ι „νιε” ϑεδν∃ ζ ρ⌠#νιχ ω ροζυµιενιυ σ∀⌠ω „τακ” ι „νιε” πρζεζ ω∀α χι− χιελα µα∀εϕ φιρµψ ι πρζεζ πρεζεσα κορποραχϕι ϕεστ ιννψ χι!#αρ ζναχζενιοωψ τψχη σ∀⌠ω δλα κα#δεγο ζ νιχη. ∆λα πρζεδσι!βιορ− χψ σ∀οωο „τακ” µα ωι!κσζε ζναχζενιε. Οζναχζα βοωιεµ ζγο− δ!, ποτωιερδζενιε, ζαδοωολενιε, συκχεσ, ρυσζενιε δο ροβοτψ! ∆λα πρεζεσα κορποραχϕι σ∀οωο „νιε” µα σιλνιεϕσζε ζαβαρωιενιε ζναχζενιοωε. Οζναχζα ονο: „Ο, νιεδοβρζε”, „υωαγα, κ∀οπο− τψ”, „πορα#κα” ι „στοπ”! Ρ⌠#νψ ωπ∀ψω τψχη δω⌠χη σ∀⌠ω να ποστ!ποωανιε ω∀α χιχιελα µα∀εϕ φιρµψ ι να πρεζεσα κορποραχϕι το νιε κωεστια νιυανσ⌠ω – το ρζεχζ δεχψδυϕ∃χα ο χα∀εϕ ιστοχιε ρ⌠#νιχ. ∆ψρεκτορ κορποραχϕι µο#ε υσ∀ψσζε „τακ” δζιεωι! δζιε− σι∃τ δζιεωι! ραζψ, α „νιε” τψλκο ραζ – ι νιε ρυσζψ ζ µιεϕσχα. Πρζεδσι!βιορχα µο#ε σ∀ψσζε „νιε” δζιεωι! δζιεσι∃τ δζιεωι! ραζψ, α „τακ” τψλκο ραζ – ι ζαρψζψκυϕε. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zarobić duże pieniądze w swojej firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: