Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 004001 21765321 na godz. na dobę w sumie
Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestujących - książka
Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestujących - książka
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1467-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zafunduj sobie dostatnią przyszłość:

Inwestycje w 10!

Rynek finansowy w Polsce oferuje nam coraz więcej form oszczędzania i... zarabiania na oszczędzaniu. Fundusze emerytalne, depozyty złotowe lub walutowe, akcje, obligacje to tylko podstawowe narzędzia tego rynku. Jak dokonać właściwego wyboru i nie narazić się na stratę własnego dorobku? W jaki sposób przefiltrować szum informacyjny, zrozumieć prospekty banków i instytucji finansowych oraz sugestie dziesiątek ekspertów w temacie? Nie zapominaj, że gra toczy się o Twoje pieniądze - nie tylko te, które zamierzasz zarobić, ale i te, które możesz stracić.

Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla początkujących to książka dla osób chcących efektywnie oszczędzać przede wszystkim dzięki systematyczności i w długim horyzoncie czasowym inwestycji. Zapomnij o nerwowym przeglądaniu wykresów, nieprzespanych nocach i maniakalnym śledzeniu notowań. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie finansów, nie możesz pozwolić, by Twoimi pieniędzmi rządził ślepy los lub złudna intuicja. Postaw na sumienność oraz konsekwencje i szykuj się na zysk bez (zbędnego) ryzyka.Patron medialny książki:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zarobi(cid:230) na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj„cych Autor: Wojciech Tukan, Micha‡ Po‡a ISBN: 978-83-246-1467-7 Format: 122x194, stron: 168 Zafunduj sobie dostatni„ przysz‡o(cid:156)(cid:230): (cid:149) Sprawd(cid:159), ile oferuje Ci (cid:156)wiat funduszy (cid:149) Poznaj zalety konsekwentnego i d‡ugoterminowego inwestowania (cid:149) Wystrzegaj siŒ kosztownych b‡Œd(cid:243)w Inwestycje w 10! Rynek finansowy w Polsce oferuje nam coraz wiŒcej form oszczŒdzania i(cid:133) zarabiania na oszczŒdzaniu. Fundusze emerytalne, depozyty z‡otowe lub walutowe, akcje, obligacje to tylko podstawowe narzŒdzia tego rynku. Jak dokona(cid:230) w‡a(cid:156)ciwego wyboru i nie narazi(cid:230) siŒ na stratŒ w‡asnego dorobku? W jaki spos(cid:243)b przefiltrowa(cid:230) szum informacyjny, zrozumie(cid:230) prospekty bank(cid:243)w i instytucji finansowych oraz sugestie dziesi„tek ekspert(cid:243)w w temacie? Nie zapominaj, ¿e gra toczy siŒ o Twoje pieni„dze (cid:150) nie tylko te, kt(cid:243)re zamierzasz zarobi(cid:230), ale i te, kt(cid:243)re mo¿esz straci(cid:230). Jak zarobi(cid:230) na funduszach. Praktyczny przewodnik dla pocz„tkuj„cych to ksi„¿ka dla os(cid:243)b chc„cych efektywnie oszczŒdza(cid:230) przede wszystkim dziŒki systematyczno(cid:156)ci i w d‡ugim horyzoncie czasowym inwestycji. Zapomnij o nerwowym przegl„daniu wykres(cid:243)w, nieprzespanych nocach i maniakalnym (cid:156)ledzeniu notowaæ. Je(cid:156)li nie jeste(cid:156) specjalist„ w dziedzinie finans(cid:243)w, nie mo¿esz pozwoli(cid:230), by Twoimi pieniŒdzmi rz„dzi‡ (cid:156)lepy los lub z‡udna intuicja. Postaw na sumienno(cid:156)(cid:230) oraz konsekwencje i szykuj siŒ na zysk bez (zbŒdnego) ryzyka. (cid:149) Dlaczego powiniene(cid:156) wybra(cid:230) inwestowanie w fundusze? (cid:149) Na co zwr(cid:243)ci(cid:230) szczeg(cid:243)ln„ uwagŒ przy wybieraniu funduszu? (cid:149) Jak ocenia(cid:230) istniej„ce ryzyko? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b oblicza(cid:230) wyniki inwestycji? (cid:149) Kt(cid:243)ry fundusz jest najodpowiedniejszy dla Ciebie? Spis treści Podziękowania ......................................................................5 1. Zanim złapiesz za pieniądze ................................................7 Krach ma wielkie oczy ..................................................................7 Stany urojone ..........................................................................7 Spadki były, są i będą ............................................................10 Dlaczego nie da się zarobić „na szybko”? .....................................13 Jak 2 plus 2 daje 5 .....................................................................15 2. Podstawy inwestowania ......................................................19 O funduszach inwestycyjnych ......................................................19 Jak działa fundusz? ...............................................................19 Fundusze kontra inne sposoby oszczędzania ...........................20 Instrumenty finansowe, czyli za pomocą czego zarabia fundusz ................................22 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ...........................................24 Ryzyko towarzyszące inwestowaniu ............................................28 Jak zmierzyć ryzyko ...............................................................28 Jak ryzykują fundusze ...........................................................32 Portfel — czyli dlaczego warto postawić na kilka koni jednocześnie .........................................................................36 Jak oceniać wyniki funduszy ......................................................39 Benchmark ............................................................................39 3. Zanim wybierzesz fundusz .................................................43 Co wnoszą testy psychologiczne ...................................................43 Cztery pytania ...........................................................................44 4 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H 4. Fundusze w Polsce ..............................................................47 Fundusze rynku pieniężnego .......................................................47 Fundusze obligacji .....................................................................50 Fundusze stabilnego wzrostu ......................................................54 Fundusze zrównoważone ............................................................56 Fundusze akcji ...........................................................................58 Fundusze parasolowe .................................................................62 Fundusze specjalistyczne ............................................................66 Fundusze nieruchomości ........................................................67 Inne fundusze specjalistyczne .................................................70 Ryzyko funduszy specjalistycznych .........................................72 5. Nowości na rynku funduszy ...............................................75 Produkty strukturyzowane ..........................................................75 Fundusze typu hedge ..................................................................78 Fundusze hedge w Polsce .......................................................79 6. Spawy techniczne ...............................................................83 Kupno przez pośrednika .............................................................83 Kupno przez Internet ..................................................................85 Opłaty ........................................................................................85 7. Porady praktyczne ..............................................................89 Ostrożnie z doradcami ................................................................89 Przekłamania i pułapki .............................................................96 Jak nie tracić w długim terminie ..............................................102 Podstawy podstaw ....................................................................116 Słownik pojęć ....................................................................119 Skorowidz ..........................................................................157 ROZDZIAŁ 1. Zanim złapiesz za pieniądze To książka dla osób, które chcą efektywnie oszczędzać, polegając przede wszystkim na systematyczności i długim horyzoncie cza- sowym inwestycji. Zaproponowana tu metoda oszczędzania nie ma nic wspólnego z giełdowym hazardem, nerwowym przegląda- niem wykresów czy nieprzespanymi nocami. Krach ma wielkie oczy Koniec 2007 roku. Na rynku funduszy inwestycyjnych eu- foria. Najbardziej agresywne fundusze akcji przynoszą 120- procentowe trzyletnie stopy zwrotu. Inwestowania w fun- dusze podejmują się niemal wszyscy drobni ciułacze rządni spektakularnych zysków. To musiało się źle skończyć… Stany urojone „Soros straszy krachem”, „Rekordowe spadki”, „Ameryka ciągnie inne kraje w dół” — tytuły tego pokroju poja- wiały się w polskiej prasie na początku 2008 roku, suge- rując olbrzymi wpływ kryzysu na rynku kredytów subpri- me w USA na naszą giełdę. Jednak niewiele mediów wysiliło się by dokładnie przeanalizować w jaki konkret- nie sposób sytuacja za oceanem wpływa na polski rynek. Z tego względu nerwowa reakcja inwestorów funduszy (co ciekawe: nie tylko tych, które zarabiały na akcjach) 8 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H była natychmiastowa. Krajowe fundusze inwestycyjne za sprawą masowych umorzeń straciły 11,2 mld PLN aktywów (czyli ok. 8 ) tylko w styczniu. Dlaczego spadki i umo- rzenia były tak gwałtowne? Inwestorzy podejmowali de- cyzje nie w oparciu o profesjonalne analizy, ale informacje z mediów. Skoro media straszyły ogromnymi spadkami, inwestorzy zachowywali się tak, jakby miały one rzeczywi- ście nastąpić, i wyprzedawali jednostki uczestnictwa (j.u.) oraz akcje. To pogłębiało spadki i mieliśmy do czynienia z samospełniającą się przepowiednią. Nie wiedzieć czemu korekta na warszawskiej giełdzie, z którą mieliśmy do czynienia, funkcjonowała w masowej świadomości jako „kryzys” (kryzys był i jest w USA — nie w Polsce). Z rynku uciekli inwestorzy o niewielkiej wiedzy ekonomicznej, którzy przestraszyli się pierwszych odczutych na własnej skórze obniżek cen j.u. i certyfika- tów inwestycyjnych. Sporą winę za ich nieracjonalne za- chowania ponoszą TFI, które w reklamach funduszy obiecywały złote góry oraz doradcy finansowi, którzy wciskali klientom najbardziej ryzykowne fundusze nie- mal na siłę. W kwestii emocjonalnej reakcji na spadki ostatnia korekta przypominała sytuację z pierwszej połowy lat 90. Również wtedy inwestowania podejmowali się ludzie bez wiedzy o tej dziedzinie, przekonani, że „zawsze będzie rosło”, i zu- pełnie nieprzygotowani psychicznie na większe obniżki cen. Z A N I M Z Ł A P I E S Z Z A P I E N I Ą D Z E 9 Na początku lat 90. na warszawskiej giełdzie ulokowało swoje pieniądze kilkaset tysięcy Polaków. Dzięki dużemu potencja- łowi wzrostowemu była ona — podobnie jak do niedaw- na fundusze inwestycyjne — traktowana jak maszynka do zarabiania pieniędzy. Faktem jest, że początkowo rzeczywi- ście dawała ku temu powody. Popyt na akcje był tak olbrzy- mi, że w nieco ponad rok można było zarobić nawet kilku- nastokrotnie (!). Właśnie wtedy (dokładnie w 1992 roku) pojawiło się w na- szym kraju Towarzystwo Funduszy Powierniczych Pioneer. Wprowadziło ono na rynek fundusz, który część pieniędzy inwestował w akcje spółek notowanych na giełdzie. Zaintere- sowali się nim głównie ci, którzy obawiali się indywidualnego inwestowania. W swoim najlepszym okresie TFP Pioneer dys- ponowało kwotą, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, ok. 2 mld złotych. Większość osób inwestujących w fundusz Pioneer nie posia- dała jednak elementarnej ekonomicznej wiedzy i nie była przygotowana psychicznie na zbliżającą się giełdową bessę. Mówiąc szczerze, wiele z nich nie zdawało sobie najpraw- dopodobniej sprawy, że magiczne papiery, w które zainwe- stowali, mogą zacząć tracić na wartości. Nie mówiąc już o wiedzy, z czego ewentualny spadek mógłby wynikać. Nietrudno się domyślić, że krach na giełdzie i związane z nim straty funduszu były dla jego uczestników olbrzymim szokiem. Klienci Pioneera wpadli w panikę i masowo zaczęli się po- zbywać swoich udziałów. To zaś w naturalny sposób jeszcze 10 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H pogorszyło sytuację — Pioneer posiadał tyle akcji, że ich nagła wyprzedaż przyczyniła się do kolejnych spadków cen. Te zaś do jeszcze większej paniki… W efekcie tysiące Polaków straciło swoje oszczędności, zaś Pioneer stracił 50 proc. klientów1. Spadki były, są i będą O spadkach wiadomo tyle, że nadejdą w końcu nawet po najbardziej efektownej fali wzrostów. Wiadomo też, że go- spodarka stanie na nogi nawet po najdłuższej fali spadków. Zjawisko to ekonomiści określają mianem cyklu koniunk- turalnego. Skąd biorą się kryzysy w momentach, kiedy gospodarka prze naprzód, takie jak ten w USA? „Tradycyjny kredyt hipoteczny jest jak małżeństwo: zarówno bank, jak i kredytobiorca są wysoce zmotywowani, żeby układ między nimi działał jak należy. Sekurytyzacja2 przynajmniej na tym rynku [kredytów hipotecznych — przyp. autorów], przypomina orgię, w którą zaangażowanych jest wiele osób, spotykających się zupełnie przypadkowo” — napisał The Economist, analizując przyczyny krachu w USA. 1 Por. Rogala. M., Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste, Onepress 2006. 2 Instrumenty sekurytyzacyjne to papiery wartościowe tworzone np. na podstawie pożyczek będących należnościami banków (hipotecznych, z kart kredytowych itd.). Z A N I M Z Ł A P I E S Z Z A P I E N I Ą D Z E 11 Cały tamtejszy kryzys opiera się bowiem na załamaniu rynku subprime mortgages, czyli kredytów hipotecznych udzielanych kredytobiorcom o niskiej lub bardzo niskiej zdolności kredy- towej. Dlaczego tak łatwo ich udzielano? Większość bogatych Amerykanów dostała już kredyty na swoje domy, więc banki zaczęły szukać klientów nawet wśród tych, których na dom nie było stać. Nader optymistycznie zakładały, że nieruchomości, nawet jeżeli nie będą dalej drożeć, to na 100 nie potanieją i będą stanowić pewne zabezpieczenie kredytów. Kredyty hi- poteczne wciskano Amerykanom niemal na siłę, naciągając zasady bezpieczeństwa ich spłaty. Oferowano najczęściej pro- mocyjne oprocentowanie obowiązujące przez pierwsze kilka lat. Gdy te promocje wygasały, okazywało się, że większość klien- tów nie było stać na spłatę długu. Do tego doszły spadki cen nieruchomości, co pogrążyło ten segment. Dodatkowo na rynku kredytów hipotecznych oparte były bardzo popularne papiery wartościowe, tzw. CDO (Collateralized Debt Obligation). Kryzys rozpętał się na dobre… Jaki wniosek można wyciągnąć z wydarzeń w USA? Zbyt wielki dobrobyt (rozwój, sytuacja na rynku) wywołuje pa- tologiczne zachowania wśród finansistów i inwestorów. Bank udzieli kredytu osobie, która nie jest w stanie go spłacić, inwestor wpłaci mnóstwo pieniędzy w najbardziej ryzykowne papiery, oczekując że zarobi krocie w kilka miesięcy. Co się stanie, gdy banki oraz inwestorzy brutal- nie zderzą się z rzeczywistością (nie zostaną spłacone kre- dyty, papiery w danym okresie potanieją)? Rozpęta się 12 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H panika! Zwłaszcza tych, którzy zaczęli życiową przygodę z inwestowaniem w okresie euforii na rynkach. Tak wła- śnie — w uproszczeniu — powstają kryzysy i spadki na rynkach finansowych. Jakie zachowania inwestora fundu- szy pomagają zminimalizować straty w trakcie kryzysów i spadków? — Zapraszamy do lektury. Autorzy Z A N I M Z Ł A P I E S Z Z A P I E N I Ą D Z E 13 Dlaczego nie da się zarobić „na szybko”? JEDYNIE systematyczne i długoterminowe oszczędzanie przy- nosi spodziewane efekty. Choć recepta brzmi prosto, przed błę- dami można się nie ustrzec — zwłaszcza w kontekście „szybkich i łatwych” pieniędzy kojarzonych z giełdową hossą. Czy na analizie rynku zjadłeś zęby, na dodatek jesteś ma- klerem i w swoim fachu masz kilkunastoletnie doświadcze- nie? Jeśli nie, to zapomnij o krótkoterminowych speku- lacjach. Chyba że... lubisz tracić pieniądze. Krótkookresowy, spektakularny zarobek „w kilku ruchach” to mit rodem z Hollywood, w który na początku lat 90. uwierzyło wielu Polaków i — co gorsza — pomimo strat wierzy w niego do dziś. Wielu z nas może być pod wraże- niem genialnego maklera, który kilkoma decyzjami zarabia miliony dolarów, jeśli jednak nie chcesz stracić oszczęd- ności swojego życia, to na oglądaniu filmów powinieneś zakończyć fascynację ryzykowną grą w giełdowe wzrosty i spadki. Spójrzmy prawdzie w oczy: spekulowanie akcjami (lub jednostkami uczestnictwa funduszy akcyjnych) i li- czenie na to, że „akurat coś wzrośnie”, więcej ma wspól- nego z hazardem niż z inwestowaniem. Nawet w czasie hossy pokładanie nadziei w to, że trafi się „oczko”, na pod- stawie kilku informacji od znajomego to najlepszy sposób, by stracić swoje pieniądze. Zwłaszcza jeśli jest się począt- kującym inwestorem. 14 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H Oczywiście są w Polsce ludzie, którzy samodzielnie inwe- stując, zarobili na giełdzie kokosy, jednak wielu z nich twierdzi, że oprócz wiedzy o funkcjonowaniu rynków finan- sowych w dużej mierze pomagało im szczęście i intuicja. Pytanie brzmi: Czy chcesz ryzykować oszczędności swo- jego życia, polegając na szczęściu i intuicji? Jeśli nie, chcielibyśmy zapoznać Cię z metodą systematycznego oszczędzania. Z A N I M Z Ł A P I E S Z Z A P I E N I Ą D Z E 15 Jak 2 plus 2 daje 5 Dwie największe siły we wszechświecie to grawitacja i procent składany — Albert Einstein Magia procentu składanego polega — w dużym uprosz- czeniu — na reinwestowaniu bieżących zarobków z Twojej inwestycji. Jeżeli zatem w ciągu roku Twoje pieniądze „za- robią” 10 , w kolejnym roku będzie pracowała na Twoje konto o 10 większa kwota, w kolejnym o 10 większa od niej itd. Kolejne odsetki będą naliczane od coraz więk- szych kwot i w efekcie przy odpowiednio długim horyzoncie czasowym inwestycji rezultat finansowy, jaki uzyskasz, bardzo pozytywnie Cię zaskoczy. Efekt ten możesz do- datkowo wzmocnić, ciągłe dorzucając do puli oraz decy- dując się na możliwie długi okres inwestowania. Takie myślenie działa również w przypadku funduszy: jeżeli będziesz systematycznie dokupywać jednostek uczestnictwa i nie będziesz ich umarzać bez przyczy- ny, będzie na Ciebie pracowała coraz większa ich liczba. Stopy zwrotu (czy, jak kto woli, stopy wzrostu cen j.u.) z kolejnych miesięcy i lat będą się na siebie nakładać, by przynieść Ci po kilku lub kilkunastu latach zaskakująco dobre efekty. Oczywiście, zakładając, że wybierzesz na- rzędzie oszczędzania przynoszące odpowiednio wysokie stopy zwrotu w długim okresie. 16 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H Przykład Sprowadźmy cały chaos rynków finansowych związanych ze zmien- nością cen i procentów do sytuacji, w której co roku możemy prze- widzieć średnioroczne stopy zwrotu (gdyby nie to, zagadnienie trzeba by rozwinąć do osobnej pozycji książkowej). Jeżeli będziesz inwestować co miesiąc 500 zł przez 10 lat (120 miesięcy) w fun- dusz przynoszący średnio 5 w skali roku, sytuacja będzie wy- glądać następująco: Rok inwestycji Wartość inwestycji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6165,01 zł 12 645,43 zł 19 457,40 zł 26 617,89 zł 34 144,72 zł 42 056,64 zł 50 373,34 zł 59 115,55 zł 68 305,02 zł 77 964,64 zł Po 10 latach inwestowania masz zatem niecałe 78 tys. złotych. Gdybyś tej kwoty nie inwestował, tylko wkładał „do skarpety”, uzbierałbyś 60 tys. zł. Twoje pieniądze zarobiły dla Ciebie zatem „dodatkowo” 78 – 60 = 18 tys. zł, z których 19 (czyli prawie 3,5 tys.) musisz oddać państwu w postaci tzw. podatku Belki. Z A N I M Z Ł A P I E S Z Z A P I E N I Ą D Z E 17 Twój końcowy zarobek 14,5 tys. zł w ciągu 10 lat (oczywiście tych odłożonych 60 tys. nie tracisz) z pewnością nie powala na kolana… Choć fundusze dające 5 rocznie są bardzo bezpieczne, ich niskie oprocentowanie sprawia, że na satysfakcjonu- jące Cię efekty finansowe trzeba by czekać dziesięciole- ciami. Ratunkiem dla Ciebie jest takie ulokowanie kapi- tału, które umożliwi realizowanie wyższych rocznych stóp zwrotu. Musisz skierować swoją uwagę w stronę funduszy o nieco większym ryzyku i, co za tym idzie, większym potencjale zarobkowym. Może to być fundusz „rosnący” w średnim tempie 12 w rocznie. Przykład Ponownie inwestujesz 500 zł miesięcznie. Tym razem w nieco bardziej agresywny fundusz, który „rośnie” w tempie 12 rocznie. Rok inwestycji Wartość inwestycji 1 2 3 4 5 6 6404,66 zł 13 621,60 zł 21 753,82 zł 30 917,42 zł 41 243,18 zł 52 878,52 zł 18 J A K Z A R O B I Ć N A F U N D U S Z A C H Rok inwestycji Wartość inwestycji 7 8 9 10 65 989,50 zł 80 763,28 zł 97 410,75 zł 116 169,54 zł Będąc uczestnikiem funduszu zarabiającego średnio 12 rocznie i inwestując w niego co miesiąc dodatkowe 500 zł, po 10 latach będziesz posiadaczem ponad 116 tys. zł. Zatem Twoje zain- westowane 60 tys. zł zarobiło dla Ciebie dodatkowe 116 – 60 = 56 tys. zł. Z tej kwoty 10,5 tys. musisz oddać państwu w postaci podatku. Końcowy zarobek to 45,5 tys. zł (tyle dodatkowych pie- niędzy zyskałeś dzięki inwestowaniu), czyli kwota, za którą możesz kupić dobrej klasy samochód. Zwiększając stopę zwrotu o 7 punktów procentowych, zwiększyłeś swój zarobek ponadtrzy- krotnie (!). Oczywiście w praktyce nie można zakładać takiej stabil- ności stóp zwrotu, możliwe są przecież okresowe straty. Są one jednak nadrabiane w trakcie trwania długotermino- wej inwestycji. Aby wiedzieć, jak zachować się w przypadku, gdy „coś pójdzie nie tak” oraz jak dobrze monitorować inwestycję, musisz lepiej poznać narzędzie Twojego za- robku — fundusze inwestycyjne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestujących
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: