Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 004054 22743772 na godz. na dobę w sumie
Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać. Poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców - książka
Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać. Poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0420-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polskie realia, polskie przykłady, nowe metody

Jeśli jesteś handlowcem lub szefem sprzedaży, to walczysz na linii frontu: przełożeni uważnie Cię obserwują, a współpracownicy nieustannie podnoszą poprzeczkę rywalizacji. Twoim zadaniem jest dopilnowanie wszystkiego: musisz realizować plany sprzedaży, radzić sobie z klientami i kolegami, a czasami także zarządzać zespołem. Nie możesz dać się zaskoczyć: sytuacja zmienia się szybko, a wygrywa ten, kto potrafi przetrwać.

Nie zawsze jednak wiadomo, jakie rozwiązania są w danej sytuacji najlepsze. Nie kupuj akademickiego podręcznika, by je poznać -- zanim go przeczytasz, może być za późno. Tym, czego potrzebujesz, jest mapa linii frontu, która szybko naprowadzi Cię na trop. Dzięki niej uświadomisz sobie, w jakim znajdujesz się położeniu i jakie masz możliwości. Innymi słowy, potrzebujesz tej książki. Autor pisze w niej wprost o prawdziwych warunkach pracy polskiego handlowca i dyrektora sprzedaży -- o manipulacjach, ciągłym zagrożeniu utratą pracy, ostrej rywalizacji i konfliktach -- i o tym, jak sobie z tym radzić. Książka zawiera wiele przydatnych spostrzeżeń i na prawdziwych przykładach omawia metody i techniki pracy handlowca. Przeczytaj ją i dowiedz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zarz¹dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców Autor: Andrzej Niemczyk ISBN: 83-246-0420-0 Format: A5, stron: 216 Polskie realia, polskie przyk³ady, nowe metody (cid:129) Zadania szefa sprzeda¿y i handlowca: od coachingu — po powstrzymywanie spadku sprzeda¿y (cid:129) B³êdy, jakie najczêœciej pope³niaj¹ szefowie sprzeda¿y i handlowcy (cid:129) Warunki pracy handlowców i dyrektorów sprzeda¿y w Polsce Jeœli jesteœ handlowcem lub szefem sprzeda¿y, to walczysz na linii frontu: prze³o¿eni uwa¿nie Ciê obserwuj¹, a wspó³pracownicy nieustannie podnosz¹ poprzeczkê rywalizacji. Twoim zadaniem jest dopilnowanie wszystkiego: musisz realizowaæ plany sprzeda¿y, radziæ sobie z klientami i kolegami, a czasami tak¿e zarz¹dzaæ zespo³em. Nie mo¿esz daæ siê zaskoczyæ: sytuacja zmienia siê szybko, a wygrywa ten, kto potrafi przetrwaæ. Nie zawsze jednak wiadomo, jakie rozwi¹zania s¹ w danej sytuacji najlepsze. Nie kupuj akademickiego podrêcznika, by je poznaæ -- zanim go przeczytasz, mo¿e byæ za póŸno. Tym, czego potrzebujesz, jest mapa linii frontu, która szybko naprowadzi Ciê na trop. Dziêki niej uœwiadomisz sobie, w jakim znajdujesz siê po³o¿eniu i jakie masz mo¿liwoœci. Innymi s³owy, potrzebujesz tej ksi¹¿ki. Autor pisze w niej wprost o prawdziwych warunkach pracy polskiego handlowca i dyrektora sprzeda¿y -- o manipulacjach, ci¹g³ym zagro¿eniu utrat¹ pracy, ostrej rywalizacji i konfliktach -- i o tym, jak sobie z tym radziæ. Ksi¹¿ka zawiera wiele przydatnych spostrze¿eñ i na prawdziwych przyk³adach omawia metody i techniki pracy handlowca. Przeczytaj j¹ i dowiedz siê: (cid:129) co motywuje polskich handlowców, (cid:129) jak budowaæ zespo³y handlowców — dobieraæ ludzi, wdra¿aæ zasady wspó³pracy, tworzyæ wiêzi, (cid:129) jak rozwijaæ ich kompetencje, (cid:129) jak postêpowaæ z przedstawicielami handlowymi, (cid:129) jakie b³êdy pope³niaj¹ najczêœciej szefowie sprzeda¿y, (cid:129) jak zatrzymaæ w firmie najlepszych handlowców, (cid:129) jak radziæ sobie z problemami, takimi jak wejœcie do nowej firmy, pogorszenie wyników sprzeda¿y, wstrz¹sy w zespole handlowców. 7 Wprowadzenie ......................................................................................9 1. Rola szefa sprzedaży ..........................................................................13 Między młotem a kowadłem ............................................................................ 13 2. Handlowcy i zespół sprzedażowy ................................................... 23 Zespół handlowy ................................................................................................23 Rekrutacja handlowców ...................................................................................30 Motywowanie handlowców .............................................................................42 Co motywuje polskich handlowców i ich szefów? ........................................55 Co motywuje polskich handlowców w firmach farmaceutycznych? .........65 Dyscyplinowanie przedstawiciela handlowego .............................................68 Gwiazda w zespole — zagrożenia ....................................................................75 Zwalnianie handlowców ...................................................................................79 3. Rozwój handlowców ......................................................................... 87 Szkolenia i dojrzewanie handlowców .............................................................87 Błędy coachingu handlowego ..........................................................................93 Typy przedstawicieli handlowych .................................................................102 4. Osoba szefa ........................................................................................ 113 Miękko zarządzający szef sprzedaży ............................................................. 113 Twardy szef ....................................................................................................... 119 Błędy szefów sprzedaży ...................................................................................127 Kiedy szef traci pracę w firmie ....................................................................... 141 8 Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać 5. Trudne sytuacje menedżera sprzedaży ........................................149 Pierwsze dni szefa sprzedaży w firmie ..........................................................149 Zbyt dużo produktów w zbyt dużych regionach ........................................ 159 Kierowanie zespołem handlowym w okresie zmian ................................... 167 Co robić, gdy spada sprzedaż? ....................................................................... 175 Gdy handlowiec chce odejść .......................................................................... 183 Epilog .................................................................................................. 191 Sprzedaż nie musi być nudna ........................................................................ 191 A Narzędzia w pracy menedżera sprzedaży ....................................197 Skorowidz .......................................................................................... 209 W tym rozdziale: v v v zadania szefa sprzedaży, godzenie interesów zarządu i handlowców, presja planu sprzedaży. Między młotem a kowadłem Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym je- go kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warun- ków i próba pogodzenia handlowców z ich pracodawcami. Z tego powodu często jest nazywany buforem, zderzakiem albo filtrem. Jest menedżerem nietypowym — część jego funkcji to klasyczne funkcje kierownicze, właści- we wszystkim przełożonym. Obok nich jest miejsce dla działań przypisa- nych tylko temu stanowisku, które są odmienne od typowego zarządzania. Jego ulokowanie pomiędzy zespołem handlowców a zarządem firmy wymu- sza pewne określone zachowania, które wyróżniają szefa sprzedaży od pozo- stałych menedżerów. Nie istnieje uniwersalny sposób zarządzania handlowcami. Styl kierowania ze- społem sprzedażowym ulega ciągłym modyfikacjom. Zmienia się nieustannie, w zależności od stopnia rozwoju grupy, umiejętności podwładnych, trudności zadania… Jest to zgodne z teorią zarządzania Kena Blancharda, która mówi, że styl kierowania musi być zawsze adaptowany do panujących warunków. 14 Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać Szef sprzedaży jest negocjatorem, który każdego dnia musi godzić sprzeczne interesy handlowców i przełożonych wyższego szczebla. To rzeczywiście po- zycja między młotem a kowadłem, bardzo bliska funkcji, jaką pełni w wojsku sierżant, szef kompanii. Ten, kto miał okazję przeżyć tę „prawdziwą męską przygodę”, pamięta grzmiący głos sierżanta, obwieszczający, że jest on jedno- cześnie surowym ojcem i pełną ciepła matką. Dwa oblicza szefa Identyczną rolę pełni szef sprzedaży. Musi zbudować takie relacje ze swoimi podwładnymi, żeby chcieli przyjść do niego z każdym nierozwiązanym problemem, z kłopotami, frustracjami i radościami. Z drugiej strony, jest zobowiązany przekazywać handlowcom ustalenia zarządu i egzekwować ich realizację. To trudne zadanie, ponieważ oba te obszary często wzajemnie się wykluczają, a interesy zarządu i zespołu sprzedażowego bywają sprzeczne. Taka „schizofreniczna” sytuacja wymusza konieczność balansowania mię- dzy różnymi sposobami traktowania handlowców przez ich zwierzchnika. Nie chodzi o to, aby szef sprzedaży był wystarczająco miękki lub dostatecz- nie twardy. Ważniejsze jest, aby w każdej chwili umiał dostosować swój styl zarządzania do aktualnej sytuacji. Zdarzą się momenty, kiedy będzie bardzo surowym i wymagającym zwierzchnikiem. W chwilę potem wysłucha z uwa- gą i wesprze zdenerwowanego sprzedawcę, który jest o krok od porzucenia pracy. Zupełnie jak sierżant, szef kompanii, kultowa postać w każdej armii. Wypełnianie funkcji „wspierającej matki” nie byłoby możliwe, gdyby nie bli- ski kontakt z handlowcami. Żaden inny menedżer nie jest tak blisko swoich podwładnych, jak zwierzchnik zespołu handlowego. Jest to menedżer, który spędza najwięcej czasu ze swoimi podwładnymi i ma okazję do bezpośred- niej obserwacji swoich pracowników. Jeżeli tak nie jest, to albo nie przykła- da się do swoich obowiązków, albo w jego firmie niewłaściwie rozumie się funkcję szefa sprzedaży. Przełożony handlowców, który jeździ z nimi do klientów, może dokładnie poznać swoich podwładnych i rzetelnie ocenić ich umiejętności. Innym menedżerom taka szansa nie jest dana. Spędzają mniej czasu ze swoimi podopiecznymi i częściej oceniają ich jedynie po re- zultatach, nie znając stosowanych metod pracy. Dobry szef sprzedaży potrafi wykorzystać atut bliskiego kontaktu z han- dlowcami. Zna dobrze swoich ludzi i nawiązuje z nimi wartościowe relacje. Dzięki temu może rzetelnie ocenić ich umiejętności, dostrzec obszary roz- wojowe i najsilniejsze strony podopiecznych. Wie, co jest ważne dla każdego z nich, więc potrafi skutecznie motywować pojedynczych sprzedawców Rola szefa sprzedaży 15 zgodnie z ich oczekiwaniami. Dostaje od nich pełnowartościowe informacje z rynku oraz szczerą informację zwrotną. Taki przełożony raczej nie zostanie zaskoczony nagłym odejściem handlowca. Jego podwładny z reguły uprze- dzi go o swoich zamiarach i często zdecyduje się pozostać w firmie, jeśli zwierzchnik zaspokoi jego potrzeby. Z drugiej strony, szef sprzedaży musi umieć wymagać. Zarówno on, jak i je- go przedstawiciele handlowi muszą realizować nałożony plan sprzedaży. Każdy z nich ma do wykonania pracę, która jest mierzalna i określona jedną liczbą, z którą nie sposób dyskutować. Może to być zdobycie dokładnie określonego udziału w rynku czy zrealizowanie w 100 planu sprzedaży. Handlowcy i ich bezpośredni przełożeni to pracownicy, których zadania można dokładnie sprecyzować i zmierzyć ich wykonanie. Inni menedżero- wie nie są tak bardzo obciążeni łatwością weryfikacji ich umiejętności. Presja planu sprzedaży Dyrektor handlowy często odpowiada za plan sprzedaży, którego nie jest autorem. Na etapie planowania nowego roku budżetowego może przekazy- wać pracodawcom swoje sugestie, przekonywać do najlepszych rozwiązań, opisywać sytuację na rynku i istniejące na nim ograniczenia oraz bariery. Na tym jego wpływ na założenia budżetowe się kończy. Późną jesienią zarząd narzuca nowy plan sprzedaży, który staje się obowiązujący. Szefowi sprze- daży nie pozostaje nic innego, jak zaakceptować go, zakasać rękawy i zabrać się za jego realizację. Dopiero teraz ma wpływ na rozwój wypadków. Po pierwsze, może racjonalnie podzielić zadania między poszczególnych handlowców, tak aby wykonanie ich cząstkowych planów było możliwe. Jest to realne tylko wtedy, gdy przeło- żony dobrze zna swoich podwładnych oraz warunki panujące w regionie każ- dego przedstawiciela handlowego. Od tego momentu szef sprzedaży staje się wspierającym, ale też wymagającym „ojcem”. Nieustannie musi wywierać na- cisk na sprzedawców, przypominać im o przypisanym do każdego z nich pla- nie. Jednocześnie powinien służyć radą, pomocą w rozwiązywaniu trudności i poszukiwaniu najskuteczniejszych metod działania. Jego rolą jest bycie „oj- cem”, który wymaga i jednocześnie służy swoim doświadczeniem. Handlowcy i ich przełożony wielokrotnie muszą zmierzyć się z własnym zwątpieniem, czy ich zadanie jest wykonalne. Pojawienie się nowego konku- renta, nagłe trudności z dystrybucją czy produkcją skutkujące brakiem wła- snych produktów na rynku, to typowe sytuacje znane wszystkim pracow- 16 Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać nikom działów sprzedaży. Obwieszczenie nowego planu sprzedaży, który będzie obowiązywał w następnym roku, to kolejna klasyczna sytuacja, która budzi wiele emocji i dyskusji. Czasem te wątpliwości są w pełni uzasadnione. PRZYKŁAD Polscy handlowcy pewnej zachodniej firmy kosmetycznej działającej w całej Eu- ropie każdego roku kwestionowali nałożone na nich plany sprzedaży, porównu- jąc je z zadaniami narzuconymi sąsiednim krajom. Właściciele firmy opracowy- wali nowe założenia budżetowe w zaciszu swoich gabinetów, daleko od rynków Europy Centralnej. Punktem odniesienia były dla nich wartości sprzedaży w Cze- chach i na Słowacji. Te kraje były niekwestionowanym liderem, sprzedającym trzykrotnie więcej niż pozostałe kraje regionu. Nie umniejszam tu umiejętności czeskich i słowackich handlowców, ale należy dodać, że były to dużo łatwiejsze rynki. Aktywność konkurencji była kilkakrotnie słabsza, a prawodawstwo znacz- nie bardziej przychylne. Zarząd żądał od Polaków, Węgrów i Litwinów, żeby za- częli sprzedawać porównywalnie z Czechami. Karceni handlowcy odczuwali co- raz większą frustrację, ponieważ słusznie uważali, że w stosunku do panujących warunków robią wszystko, co w ich mocy. I czuli się gorzej traktowani, gdy do- wiadywali się o kolejnych nagrodach i pochwałach, którymi obdarowywano Cze- chów i Słowaków. W końcu sprawdziły się założenia teorii sprawiedliwości Adamsa — część sprzedawców poszukała sobie innego pracodawcy. Trudnym momentem, kiedy handlowcy tracą zapał i potrzebują wsparcia ze strony szefa sprzedaży, jest Nowy Rok. Rano wszyscy budzą się w tych sa- mych realiach, może z wyjątkiem odczuwalnego zmęczenia po sylwestrowej nocy. Nic — poza datą — się nie zmieniło, także warunki rynkowe. Otocze- nie firmy jest identyczne, ci sami konkurenci wymagają uwagi, nie przybyło klientów. Tymczasem plan sprzedaży jest o 10 wyższy w porównaniu do zeszłorocznego. Jak go zrealizować w identycznych okolicznościach, skoro i temu poprzedniemu udało się sprostać z trudem? Do tego dochodzi przy- kra świadomość, że cel, o który walczyli przez cały miniony rok, jest już hi- storią. Zostaną z niego rozliczeni, ale nic już nie mogą zrobić, nie ma on już znaczenia. Teraz liczy się nowy cel, z reguły trudniejszy do osiągnięcia od do- tychczasowego. Wielu sprzedawcom trudno znaleźć w sobie nowe siły i po- trzebują impulsu pochodzącego od swojego zwierzchnika. Dyrektor handlo- wy musi obudzić w nich zapał, nawet jeśli sam ma kłopoty z uwierzeniem w szansę zrealizowania nowego planu. Podobnymi trudnymi chwilami są także krótsze okresy rozliczeniowe — miesięczne, kwartalne... pod warunkiem, że osiągane wyniki nie ulegają ku- mulacji. Po zakończeniu kwartału pojawia się nowy plan, któremu trzeba sprostać. Handlowcy potrzebują wówczas obecności swojego szefa, czekają na Rola szefa sprzedaży 17 jego podsumowanie i informację zwrotną zamykającą miniony okres. Liczą też na jego doświadczenie, pomoc merytoryczną w zmierzeniu się z nowym planem i popchnięcie do działania. Godzenie interesów dwóch stron Szef sprzedaży to ambasador. Z jednej strony, dba o interesy swoich handlow- ców, z drugiej — realizuje polecenia zarządu, z których wiele budzi opór jego podwładnych. Musi zapewnić komunikację w obie strony. Jest mediatorem przedstawiającym wszystkie racje i opinie w taki sposób, żeby obie zaintere- sowane strony mogły je zrozumieć i uznać za uzasadnione. Gdy jest to ko- nieczne, musi odważnie walczyć ze zwierzchnikami w obronie interesów sprzedawców, nie wciągając w te działania ich samych. Gdy nie ma innego wyjścia, powinien powiedzieć do swoich podwładnych: „Wykonać i nie dys- kutować!”. I znów narzuca się analogia sierżanta rządzącego kompanią. Walka ze zwierzchnikami to nie tylko konfrontacja z zarządem. W wielu or- ganizacjach dział sprzedaży ściera się z działem marketingu. Często też oba działy są zarządzane przez wspólnego zwierzchnika, który wywodzi się z mar- ketingu i faworyzuje tę część firmy. Takie rozwiązanie czasem jest złym roz- wiązaniem. Pracodawcy powinni pamiętać, że tylko dział sprzedaży dostarcza pieniędzy firmie handlowej. Jest to silne narzędzie wpływu, pozwalające sze- fowi sprzedaży wywalczyć wiele dla swoich podopiecznych. To, co sprzedadzą handlowcy, utrzymuje wszystkich pozostałych w organizacji — wszystkie dzia- ły, wszystkich menedżerów i szeregowych pracowników. Wiele osób tego nie rozumie i zapomina, że ich rolą jest wspieranie sprzedaży. Jeżeli dział han- dlowy nie będzie dobrze funkcjonował, firma handlowa popadnie w tarapaty i najbardziej błyskotliwi pracownicy innych działów mogą stracić posadę. Dział marketingu powinien w pełni współpracować z handlowcami i pa- miętać, że czasem pełni funkcję usługową w stosunku do działu sprzedaży. Wiele osób z marketingu świetnie to rozumie i są nieocenionym wsparciem dla dyrektora handlowego. Czasem jednak menedżerowie wywodzący się z marketingu próbują zdominować organizację i udowodnić, że to ich kre- atywne osobowości powinny kierować firmą. Dopóki biorą pod uwagę re- alia panujące na rynku, można się częściowo z nimi zgodzić. Niestety, znam kilku takich, którzy dawno utracili kontakt ze sprzedażą (lub nigdy go nie mieli!). Tworzą kampanie, które pięknie wyglądają na ich biurku lub na ze- braniu zarządu, kompletnie jednak nie przystają do rzeczywistości. Jeżeli takie pomysły są wprowadzane w czyn, utrudniają pracę handlowców, wywołują rozbawienie klientów, a czasem prowadzą do katastrofy. 18 Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać Wiktor Buczek OPINIA Z wykształcenia lekarz. Ukończył MBA University of Minnesota i SGH w Warszawie. Przez 6 lat pracował w firmach farmaceutycznych „Lederle”, „Gedeon-Richter” i „Pfizer”, następnie przez 5 lat w firmach spożyw- czych „Agros-Fortuna”, „Bakoma” i „Polskie Młyny”. Od 5 lat pełni funk- cję dyrektora marketingu. Zapamiętaj: [C + U + M = Sukces]… poczytaj… Od dziecka rozbierałem zabawki, których nie potrafiłem później złożyć. Byłem ciekaw, jak to jest „w środku”. Sklejony, plastikowy model samolotu wypuściłem z ręki przez okno strychu, żeby sprawdzić, „jak daleko doniosą go skrzydła”. Rozbił się w drobny mak. Pewnego dnia, gdy bawiłem się w „Czterech pancer- nych”, skoczyłem z szafy (do dzisiaj nie wiem, jak tam się dostałem), zawadzając po drodze o żyrandol. Stłukły się wszystkie klosze. A było to w czasach, kiedy w Polsce były kartki na żywność, a w sklepach dominowała pustka na przemian z Panią Sklepową… Klosze udało się kupić po kilku latach, ale nie były oryginalne. Mama miała ze mną „siedem światów”, chociaż nie bez dumy pochwalę się, że nigdy nie spadłem z drzewa. Byłem za to słabszy od większości kolegów i kiedy dochodziło do różnicy zdań, zazwyczaj to ja obrywałem po nosie. Rodzice nigdy nie powiedzieli mi, że jestem „kiepski” — dbali o to, żebym zyskał pewność siebie, miał poczucie własnej god- ności i wartości. Musiałem jednak nauczyć się, jak żyć, omijając przeszkody życia bez szwanku — i nauczyłem się. Ostatnią bójkę (jak dotychczas) stoczyłem w szkole podstawowej, jakieś ćwierć wieku temu. I to właśnie ciekawość pospołu z koniecznością wyzwoliły we mnie innowacyj- ność, czyli chęć i umiejętność spojrzenia na stan rzeczy trochę inaczej niż zwy- kle. Odkąd pamiętam — poszukiwałem rozwiązań. Po krótkim mariażu z zawodem lekarza przyszedł czas na biznes. Firma... nowy świat, nowe bodźce, nowe wyzwania. Ach, jak ja uwielbiałem wyzwania… Byłem jedną z pierwszych w Polsce osób zatrudnionych na stanowisku monitora badań klinicznych. Po trzech latach zajmowania się badaniami leków rozpoczęła się moja przygoda z marketingiem. Właśnie w tym celu ukończyłem studia MBA i jak rekin — czułem już „świeżą krew w wodzie”. Pierwsze doświadczenie z biznesem i sprzedażą przeżyłem jako Product Mana- ger w niewielkiej wówczas firmie generycznej (oferującej leki będące legalnymi kopiami dobrze już znanych leków). Dostałem pod opiekę lek, który był już czwartym z kolei specyfikiem z tą samą substancją aktywną. Jak tu się odróżnić? Czym zachęcić lekarzy, żeby zwrócili na nas uwagę, żeby się w ogóle nami „prze- jęli”? No właśnie — przejęli… Rola szefa sprzedaży 19 Nasz lek miał kilka (z pozoru drobnych) cech związanych z opakowaniem, moż- liwością dawkowania (dzielenie tabletki) itd. Dawał więc większą szansę na lep- sze dopasowanie dawki i wygodę użycia. Ale kogo to mogło wzruszyć w cza- sach, w których w terapii królowała skuteczność, a w przypadku leków znanych od kilkunastu lat dawało o sobie znać przyzwyczajenie lekarzy do dobrze zna- nych produktów? No właśnie — to mogło wzruszyć tylko osoby wrażliwe. A kto jest bardziej wrażliwy? Uznałem, że kobiety. Przedstawiłem swój pomysł zespo- łowi sprzedaży na spotkaniu kwartalnym. Pomysł się przyjął, a przedstawiciele nie „odpuszczali” lekarkom. I co się okazało? Działało!!! Potem na studiach MBA dowiedziałem się, że dokonałem (trochę intuicyjnie) wyodrębnienia segmentu grupy docelowej w oparciu o kryterium psychogra- ficzne. Ładnie brzmi, nieprawdaż? W tamtych czasach w naszej branży było to innowacyjne. Zmieniłem firmę. Wtedy zmieniało się firmy częściej niż dzisiaj. Normą było zbieranie doświadczeń z różnych środowisk. Tym razem przyszło mi walczyć na rynku w roli dokładnie odwrotnej niż wcześniej — moim przeciwnikiem był lek generyczny, o połowę tańszy od naszego, oryginalnego. Znowu szukałem spo- sobu. Wymyśliłem, że oprę różnicowanie obu leków na cechach jakościowych, udokumentowanych certyfikatem GMP (Good Manufacturing Practice). Akurat przeczytałem w jakiejś gazecie, że żadna z polskich firm (m.in. nasza konkuren- cja) nie dysponuje takim certyfikatem, choć o to zabiegają. No właśnie. „Jeste- śmy drożsi, bo jesteśmy lepsi” — pomyślałem. Trzeba to tylko udowodnić leka- rzom. Postanowiłem zdobyć dokument „Wytyczne GMP…”, przeczytać go i znaleźć jakieś nośne argumenty, sugestywnie wskazujące na różnice jakościo- we. Nikt nie wierzył, że ten kierunek przyniesie efekt. Pisząc e-maile po całym świecie, po ponad pół roku zdobyłem „wytyczne”. Kiedy pokazałem książkę o GMP szefowi przedstawicielstwa, zdziwił się, uśmiech- nął i powiedział: „Niech pan to robi”. Zrobiłem. Miałem właśnie gotową ulotkę, kiedy nasz konkurent musiał wycofać z aptek swój lek „z powodów kontroli ja- kości”. Przedstawiciele ruszyli do ataku. Na koniec roku mieliśmy 60 rynku tej substancji. Przydzielono mi inny produkt, wobec którego oczekiwania zarządu były ogrom- ne. A jaki miałem budżet! 20-krotnie większy niż poprzednio!!! To było coś!!! Ale niestety, mieliśmy konkurencję i to dość agresywną. Wprowadzenie nasze- go produktu odbywało się trzy miesiące później od produktu konkurencji. Jak ich dogonić? Przekonałem moją szefową, żeby zatrudnić przedstawicieli o innym profilu niż zwyczajowo przyjęty w branży farmaceutycznej. Mieliśmy zatrudnić 15 osób. Podjęliśmy decyzję, że w tej grupie może być jedna osoba z doświadczeniem z innej firmy farmaceutycznej i najwyżej jedna osoba po studiach medycznych. Preferowani byli absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, ewentualnie 20 Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać innych kierunków przyrodniczych (np. biologia). Chcieliśmy, żeby to byli przed- stawiciele wcześniej niepracujący w tym charakterze, dla których nowa rzeczy- wistość będzie BAAARDZO porywająca. Chcieliśmy mieć kilka osób z branży FMCG (Fast Moving Consumers Goods — dobra szybkozbywalne, głównie żyw- ność i chemia gospodarcza). Grupie tej zaoferowaliśmy znakomite, intensywne szkolenia i własne zaangażo- wanie w tworzenie tzw. ducha zespołu. Okazało się, że to działa — nasi ludzie odbywali z własnej woli, bez mrugnięcia okiem po kilkanaście wizyt dziennie, mimo wytycznych od 8 do 10, co było klasyką branży w tamtych dniach. No i najważniejsze, że naprawdę doganialiśmy rywala. Dzisiaj większość firm farma- ceutycznych sięga po ludzi z FMCG, po techniki Trade Marketing (tzw. marke- tingu handlowego), ale my byliśmy pierwsi. Znowu zmieniłem firmę — tym razem „wessała” mnie firma FMCG (spożywcza), w której zostałem dyrektorem kategorii produktów. Rynek naszej kategorii produktów właśnie się załamał, m.in. z powodu kryzysu gospodarczego w Rosji. Wśród tzw. normalnych ludzi można było ciągle słyszeć zdanie: „Ludzie nie mają pieniędzy”. Nasze znakomite marki (nazwijmy je „O”, „W”, „B”), z których sztandarowa „O” miała wcześniej około 20 udziału w rynku, traciły sprzedaż i — co gorsza — udziały. Sztandarowa marka „O” osiągnęła w końcu 8,7 . Trzeba było jak najszybciej wyhamować spadek sprzedaży i udziałów — a następ- nie odzyskać na rynku, co się da z tego, co utraciliśmy. Na pierwszy ogień wzięliśmy z zespołem markę „W”. Po gruntownej analizie kondycji tej marki doszliśmy do wniosku, że mamy niefortunne pozycjonowanie cech i korzyści. Po zmianie pozycjonowania i emisji nowego filmu reklamowego nasza sprzedaż rosła i rosła, a udziały wzrosły z 14 do 20 w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Te 6 różnicy to 6 mln zł, bowiem ten segment rynku miał wartość roczną 100 mln zł. Pracując nad marką „O”, jako pierwsi w branży poszliśmy krok w przód i wpro- wadziliśmy tzw. pozycjonowanie emocjonalne. Dotychczas królowało pozycjo- nowanie oparte o łańcuch: cecha — korzyść — zakup. My powiedzieliśmy kon- sumentom — polub nas! Takie pozycjonowanie, wzmocnione serią atrakcyjnych promocji konsumenckich i wielkim wysiłkiem przedstawicieli handlowych, za- owocowało wzrostem sprzedaży i udziałów w rynku — po roku od „dna” (8,7 ) osiągnęliśmy 12,5 w rynku wartym 330 mln zł. Moje kolejne wyzwanie polegało na… DOŚĆ!!! Tak wygląda moje życie zawo- dowe — ciągle poszukujący nowatorskich rozwiązań, ciągle starający się być „ad- wokatem diabła”, w miejsce krótkiego „nie” zadający pytanie: „Dlaczego nie?”. Za- chęcam was, żebyście pozwalali swoim dzieciom rozbierać zabawki, skakać z szafy i mówcie im jak najczęściej: „Jestem z Ciebie dumna(y)”. Wasze dzieci, będąc w przyszłości szefami sprzedaży, odniosą sukces dzięki trzem cechom, które wyniosą jako kapitał z dzieciństwa: Rola szefa sprzedaży 21 v v v chęci umiejętności, możliwości. Chęć jest cechą pierwotną… albo się chce, albo nie. Dzieciom, które nie są ha- mowane (nie wolno, nie rusz, zostaw), będzie się chciało, bo będą ciekawe. Dzięki temu nabiorą umiejętności i (ostatecznie) uwierzą w swoje możliwości oraz stworzą sobie możliwość osiągania. Chęć + Umiejętność + Możliwość = Sukces W wielu firmach współpraca obu tych działów układa się znakomicie. Dobrze przygotowane, innowacyjne i jednocześnie realistyczne pomysły pracowni- ków marketingu stają się wówczas kluczowym czynnikiem sukcesu. To dzięki nim handlowcy mają szansę skutecznie uporać się z kolejnymi zadaniami. Szef sprzedaży pełni też rolę filtra. Musi pamiętać o tym, że nie wolno mu obarczać swoich podwładnych złymi nastrojami zwierzchników (a także swo- imi humorami). Jego rolą jest przekazywanie poleceń, rozmowa o faktach, a nie plotkowanie na temat nastawienia pracodawców. Jeżeli o tym zapomni, narazi handlowców na utratę poczucia bezpieczeństwa i zaufania do przeło- żonych. Sprzedawcy mają do zrealizowania swoje cele. Potrzebują doradcy i osoby, która im pomoże, zmotywuje, wesprze. Wolą nie wiedzieć o rozgryw- kach na najwyższym szczeblu organizacji, o rodzących się wewnątrz organi- zacji koteriach i sojuszach, o walce o wpływy. Dobry dyrektor handlowy powinien nie tylko wspomagać handlowców w ich dążeniach do realizacji planów sprzedaży. Musi też pociągnąć ich za sobą w trudnych momentach i przekonać do ciekawych wizji, które mają szanse powodzenia. Takie umiejętności odróżniają sprawnego menedżera od cha- ryzmatycznego lidera. Jeśli szef sprzedaży ma ten dar, przestaje być sierżantem, szefem kompanii. Staje się prawdziwym przywódcą, wysokiej klasy oficerem. 22 Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać. Poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: