Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 004682 22928429 na godz. na dobę w sumie
Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe - ebook/pdf
Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 81
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-339-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zarówno zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów jak i trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania, które muszą spełniać umowy terminowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe wStĘp Pracodawca może zawierać obecnie z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umo- wę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Pracownik zatrudniony na tej podstawie ma w zasadzie te same prawa co pracownik zatrudniony na czas nieokreślony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Zatrud- nienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny i umowy o pracę na czas określony ustaje w wyniku upływu czasu, na jaki podpisano umowę. Nie jest wymagane żadne oświad- czenie ze strony pracodawcy ani pracownika. Umowę o pracę zawartą na okres próbny można wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia wynosi: ■■ 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, ■■ 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, ■■ 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Także umowa o pracę na czas określony może zostać wypowiedziana. Okres wypowie- dzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: ■■ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; ■■ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; ■■ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Należy pamiętać, że z tym samym pracownikiem można podpisać umowę na czas okre- ślony maksymalnie na 33 miesiące. Dopuszczalne jest też zawarcie z zatrudnionym najwyżej trzech takich umów. Przekroczenie 33-miesięcznego terminu lub zawarcie większej niż 3 liczby umów na czas określony skutkuje uznaniem z mocy prawa, że pracownik jest zatrud- niony na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej zasady jest zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w wypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przy- czyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W takich przypadkach nie obowiązują limity dotyczące liczby umów na czas określony i długości okresów, na jakie maksymalnie można zawierać te umowy. 4 20 lipca 2018 r. Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe ogólne informacJe dotyczące zawierania umów o pracĘ Stosunek pracy zostaje nawiązany w wyniku zgodnego oświadczenia woli obu stron tego stosunku prawnego, tj. pracodawcy i pracownika. Każda umowa, bez względu na swoją nazwę, jeżeli zawiera cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, jest umową o pracę (art. 22 § 11 ustawy – Kodeks pracy; dalej: Kodeks pracy). Elementy cechujące umowę o pra- cę to: ■■ stałe miejsce pracy, ■■ stałe godziny pracy, ■■ osobiste świadczenie pracy, ■■ wykonywanie pracy w podporządkowaniu i na ryzyko pracodawcy, ■■ wynagrodzenie w pieniądzu przysługujące za wykonaną pracę. Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pra- cownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza pracownikowi, a drugi włącza do części B jego akt osobowych. Postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Takie postanowienia są z mocy prawa nieważne, a zamiast nich stosuje się od- powiednie przepisy prawa pracy (art. 18 Kodeksu pracy). Każda umowa o pracę powinna zawierać określone elementy. Można je podzielić na obo- wiązkowe oraz nieobowiązkowe. elementy umowy o pracę Obowiązkowe elementy umowy o pracę ■■ strony umowy o pracę; ■■ rodzaj umowy o pracę; ■■ data zawarcia umowy o pracę; ■■ warunki pracy i płacy, takie jak: Nieobowiązkowe elementy umowy o pracę ■■ zachowanie tajemnicy przed- siębiorstwa, ■■ przydzielenie samochodu służbowego, – rodzaj pracy, – miejsce wykonywania pracy, – wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskaza- ■■ przyznanie dodatkowych świadczeń, np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego niem składników wynagrodzenia, – wymiar czasu pracy, – termin rozpoczęcia pracy; 20 lipca 2018 r. 5 Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe ■■ limit godzin ponadwymiarowych (dotyczy to tylko umów zawartych na niepełny etat); ■■ system czasu pracy (dotyczy to tylko systemu weekendowego i systemu skróconego tygodnia pracy); ■■ przyczyny uzasadniające podpisanie umowy na czas określony, w sytu- acji gdy jest ona zawierana na okres przekraczający 33 miesiące lub jest 4. umową tego rodzaju zawieraną z tym samym pracownikiem (dotyczy to umów o pracę zawieranych na czas określony na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie). Brak oznaczenia niektórych elementów powoduje nieważność umowy. Umowa o pracę jest nieważna, jeżeli nie zawarto w niej stron umowy i rodzaju pracy. Brak pozostałych ele- mentów powoduje ich domniemanie na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy. Umowa o pracę powinna być podpisana przez obie strony własnoręcznym podpisem. Nie można podpisywać umowy jedynie parafą. Umowa podpisana parafą będzie nieważna. W ta- kim przypadku do nawiązania stosunku pracy dojdzie przez samo dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy. Umowa zostanie wówczas nawiązana w sposób dorozumiany na pod- stawie treści nieważnej umowy. określenie stron umowy o pracę Umowę o pracę zawierają pracodawca i pracownik. Pracodawcą może być jednostka orga- nizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrud- niają one pracowników (art. 3 Kodeksu pracy). Określenie pracodawcy w umowie o pracę będzie więc polegało na wskazaniu nazwy i adresu firmy lub na wskazaniu imienia i nazwi- ska oraz adresu pracodawcy. Umowę o pracę może zawrzeć w imieniu pracodawcy osoba uprawniona do jego reprezentacji wobec pracowników w zakresie dokonywania czynności z prawa pracy. Zatem umowa o pracę powinna być podpisana przez organ lub osobę upraw- nioną do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu pracodawcy. Informację, kto jest takim organem lub osobą, zawiera akt o utworzeniu pracodawcy lub pełnomocnictwo. Przykład Pracownik zostaje zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowie- dzialnością. Spółka nie ma oprócz niego innych członków zarządu. W takim przypadku do pod- pisania umowy o pracę z prezesem zarządu będzie upoważniona rada nadzorcza lub pełno- mocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników spółki. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mia- nowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy). Określając w umowie o pracę pracownika jako jej stronę, należy podać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. 6 20 lipca 2018 r. Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe rodzaj umowy o pracę Wybór rodzaju umowy o pracę zależy najczęściej od tego, jakiego pracownika zatrudniamy (np. czy jest to wysokiej klasy specjalista poszukiwany na rynku pracy, czy pracownik rozpo- czynający swoją karierę zawodową) oraz na jak długo potrzebujemy danego pracownika. Obecnie umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony lub na czas określony. Każda z tych umów może być poprzedzona umową zawartą na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy (art. 25 § 1 Kodeksu pracy). Oprócz umów na czas określony i nieokreślony istnieje także możliwość zawierania umów na czas określony w ramach zastępstwa nieobecnego pracownika w związku z jego usprawiedliwioną nieobecnością w pracy. umowy na zastępstwo są rodzajem umowy o pracę na czas określony. warunki wyboru odpowiedniego rodzaju umowy o pracę Rodzaj umowy Na okres próbny Na czas określony Na zastępstwo Warunki wyboru Umowa ta ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnie- nia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Umowa ta jest zawierana, jeśli pracownik jest potrzebny tylko na pewien okres, który można z góry przewidzieć. Jej zawarcie może wynikać z okresowego charakteru prac, do których zostaje zatrudniony pracownik. Umowa ta jest zawierana w celu zastępstwa innego pracownika na czas jego usprawie- dliwionej nieobecności. Na czas nieokreślony Umowa ta jest zawierana, gdy pracodawca zatrudnia sprawdzonego pracownika do prac, które nie uzasadniają zawarcia umowy terminowej. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy Umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy można było zawierać z pracownikami jedynie do 21 lutego 2016 r. Po tej dacie nie ma już możliwości zawierania umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ten rodzaj umowy został bowiem usunięty z katalogu umów o pracę, jakie mogą być zawierane z pracownikami. obecnie nie jest dopuszczalne zawieranie umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli jednak pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas wykonania określonej pracy przed 22 lutego 2016 r., to taka umowa trwa nadal i ulegnie rozwiązaniu po wykonaniu pracy, dla której została zawarta. W przypadku jednak, gdy strony przed dniem 22 lutego 2016 r. zawarły umowę przedwstępną na zawarcie w oznaczonym w przyszłości terminie 20 lipca 2018 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: