Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 003945 24125410 na godz. na dobę w sumie
Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika - ebook/pdf
Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7220-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rolnik, którego pole, bez podstawy prawnej, zajęło przedsiębiorstwo przesyłowe pod infrastrukturę techniczną może skorzystać z różnych roszczeń. Przy określaniu wynagrodzenia za służebność przesyłu albo wartości tego prawa są bierze pod uwagę różne czynniki. Opisujemy je w tym e-booku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika 1 Styczeń 2017Wejdź na stronę: www.agrodoradca.wip.pl i przeczytaj ten numer onlineJAKIE CZYNNIKI BIERZE SIĘ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU WYNAGRODZENIA ZA SŁUPY... Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika Zdarza się, że na polach należących do rolników znajduje się sieć infrastruktury technicznej, np. linie energetyczne ze słupami, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć kanalizacyjna. Zazwyczaj należą one do przedsiębiorstw przesyłowych. Bardzo często przedsiębiorstwo nie dysponuje podstawą prawną (jak np. umowa dzierżawy, porozumienie o korzystaniu z nieruchomości), aby korzystać w tym celu z pola rolnika. W interesie rolnika jest uporządkowanie w tym zakresie sytuacji prawnej. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w tym artykule. Rolnik, którego pole, bez podstawy prawnej, zajęło przedsiębiorstwo przesyłowe pod infra- strukturę techniczną, może skorzystać z róż- nych roszczeń. Podstawowe roszczenia to: 1) o ustanowienie służebności przesyłu za ANNA KOLASA adwokat Składniki wynagrodzenia Podstawowym składnikiem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest wynagro- dzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę w pasie służebności przesyłu. Wynagrodzenie określa się z uwzględnieniem ingerencji przedsiębiorcy w prawo własności lub w prawo użytkowania wieczystego nieru- chomości, wyrażonej w postaci współczynnika korzystania z pasa służebności przesyłu. Sama wartość służebności przesyłu nie zawiera elementów odszkodowawczych, jednak mogą być one składnikami odpowiedniego wyna- grodzenia za ustanowienie służebności prze- syłu. W zależności od konkretnego przypadku, składnikami tego wynagrodzenia mogą być: • odszkodowanie za obniżenie wartości nie- ruchomości na skutek trwałego posado- wienia urządzenia przesyłowego na danej nieruchomości, • wartość innych szkód, w tym utraconych korzyści, jakich rolnik doznał na skutek trwałego posadowienia i korzystania z urzą- dzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę oraz obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, • wynagrodzenie za prawo przejścia lub prze- jazdu przez nieruchomość w celu uzyskania dostępu do urządzeń przesyłowych. „ UWAGA Wartość szkody lokalizacyjnej powstałej na skutek prawnej lokalizacji urządzenia prze- syłowego, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo zapisów miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego, nie jest składnikiem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. W tym przypadku zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych następuje na podstawie przepisów o planowaniu i zago- spodarowaniu przestrzennym. 1 wynagrodzeniem oraz 2) o wynagrodzenie za bezumowne korzysta- nie z gruntu za okres przed ustanowieniem służebności przesyłu. Może zdarzyć się sytuacja, że urządzenie uległo awarii i jej usuwanie doprowadziło do zastoju w produkcji rolnej, powodując straty. W takim przypadku rolnikowi przysługuje odrębne roszczenie o odszkodowanie. Kto ustala wynagrodzenie Jeżeli rolnik i przedsiębiorstwo przesyłowe nie porozumieją się co do należnego rolnikowi wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, wówczas rolnik powinien skierować sprawę do sądu (jeżeli oczywiście nie nastąpiło przedawnienie roszczenia). Ponieważ ustalenie wynagrodzenia wymaga spe- cjalistycznej wiedzy, sąd – przed rozstrzygnięciem sprawy – powinien zasięgnąć opinii biegłego. Osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w zakresie ustalania wynagrodzenia za służeb- ność przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu są rzeczoznawcy majątkowi. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje standard specjalistyczny Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Określanie wartości służeb- ności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezu- mowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”. Pamiętajmy jednak, że w praktyce wyceny mogą pojawić się specyficzne przypadki, dlatego biegły może odstąpić od rozwiązań przyjętych w standar- dzie, ale wówczas takie odstępstwo powinien każdorazowo uzasadnić. Styczeń 2017Wejdź na stronę: www.agrodoradca.wip.pl i przeczytaj ten numer onlineJAKIE CZYNNIKI BIERZE SIĘ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU WYNAGRODZENIA ZA SŁUPY...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za słupy energetyczne na polu rolnika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: