Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 003538 21321934 na godz. na dobę w sumie
Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy? - ebook/pdf
Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4297-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja 'Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy?' zawiera omówienie problemów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowców w firmie. Wyjaśniono, jakie są nowe zasady związane z wykonywaniem badań przez kierowców oraz obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie. Zamieszczono w niej również przykładowe skierowanie na badania. Publikacja pomoże rozwiać wątpliwości, w jakich przypadkach wolno ujawnić wysokość wynagrodzenia kierowcy, a w jakich jest to zabronione. Wyjaśniono obowiązki pracodawców związane z wyposażaniem kierowców w odzież ochronną i roboczą. Omówione zostały również zasady i najczęstsze problemy związane z rozwiązywaniem umów o pracę z kierowcami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy? Sprawy pracownicze Obowiązki przedsiębiorcy związane z badaniami lekarskimi kierowców Przedsiębiorca, który wykonuje przewóz drogowy, ma obowiązek wysłać kierowców na badania lekarskie i psychologiczne. Ten obowiązek wynika z ustawy o transporcie drogowym. Jednocześ nie podlegają oni badaniom lekarskim wstępnym i okresowym na podstawie Kodeksu pracy, które zawierają się w bada- niach lekarskich dla kierowców. lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą, • u innego pracodawcy na dane stano- wisko w ciągu 30 dni po zakończe- niu poprzedniego zatrudnienia, je- żeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisa- nych w skierowaniu na badania lekar- skie (orzeczenie musi być wydane po 31 marca 2015 r.), a pracodawca stwier- dzi, że warunki te odpowiadają wa- runkom występującym na danym sta- nowisku pracy (nie dotyczy to prac szczególnie niebezpiecznych). Nowy pracodawca nie musi wysy- łać kierowcy na wstępne badania lekar- skie, jeśli ma aktualne zaświadczenia ze wszystkich rodzajów badań profi- laktycznych. Oczywiście, pod warun- kiem że stwierdzają brak przeciwwska- zań do pracy na stanowisku kierowcy. Liczy się więc także aktualne orzecze- nie lekarskie z badań okresowych lub kontrolnych. Obecnie, jeżeli w nowym miejscu pracy kierowca przedstawi aktualne za- świadczenie lekarskie, pracodawca nie musi ponownie kierować go na badania wynikające z prawa pracy. Jednak z ba- dań zwalnia tylko aktualne zaświadcze- nie wydane po 31 marca 2015 r., wcześ- niejsze nie. Przedsiębiorca, który wykonuje prze- wóz drogowy, ma obowiązek wysłać kie- rowców na badania lekarskie i psycholo- giczne. Ten obowiązek wynika z ustawy o transporcie drogowym. Jednocześnie podlegają oni badaniom lekarskim wstęp- nym i okresowym na podstawie Kodek- su pracy, które zawierają się w badaniach lekarskich dla kierowców. Obecnie, je- żeli w nowym miejscu pracy kierowca przedstawi aktualne zaświadczenie le- karskie, pracodawca nie musi ponow- nie kierować go na badania wynikające z prawa pracy. Jednak z badań zwalnia tylko aktualne zaświadczenie wydane po 31 marca 2015 r., wcześniejsze nie. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć wstępne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do danej pracy. Jednak obecnie nie trze- ba wysyłać już na takie badania osób przyjmowanych do pracy: • ponownie u tego samego pracodaw- cy na to samo stanowisko lub stano- wisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu Przykład Kierowca zakończył pracę 30 maja 2015 r., nową zaczął od 1 lipca 2015 r. Ponieważ przerwa między umowami przekraczała 30 dni, kolejny pracodawca powinien skie- rować go na wstępne badania lekarskie, nawet jeśli ma aktualne orzeczenie lekar- skie. Gdyby okazało się, że stosunek pra- cy kierowcy ustaje 31 stycznia 2016 r., a nowe zatrudnienie podjąłby 1 marca 2016 r., wtedy przerwa nie przekroczy- łaby 30 dni. Wówczas będzie można za- trudnić kierowcę bez badań wstępnych, jeśli warunki pracy na danym stanowi- sku odpowiadają warunkom wynikającym z poprzedniego orzeczenia o braku prze- ciwwskazań do pracy i pod warunkiem że zostało ono wydano po zmianie przepisów – czyli co najmniej 1 kwietnia 2015 r. Przykład Kierowca został zatrudniony w maju. Ma aktualne orzeczenia lekarskie z badań okresowych z poprzedniego miejsca pra- cy (w takich samych warunkach pracy, wydane po 31 marca 2015 r.), więc nie został skierowany na badania wstępne. Termin ważności poprzedniego zaświad- czenia z badań upływa w lipcu. Oznacza to, że w lipcu kierowca musi zostać skie- rowany na badania okresowe. Nowo obowiązujących przepisów nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekar- skie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań rozpoczętych przed tą datą stosuje się wcześniejsze przepisy. Publikacja „Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrud- nieniem kierowcy?” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji „Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy?” – bez zgo- dy wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania pu- blikacji z powołaniem się na źródło.Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wyko- rzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia auto- rów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy?” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać do- datkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z za- trudnieniem kierowcy?” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Autorzy: Marta Madej prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy Karol Lankamer prawnik specjalizujący się w czasie pracy kierowców i sprawach kadrowych, wspólnik w firmie doradczo-szkole- niowej „Pogotowie Kadrowe Lankamer – Prasołek” sp. j. Magdalena Jaroszewska prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy w Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska-Ignatowska starszy inspektor do spraw bhp Bartłomiej Muc specjalista z zakresu czasu pracy kierowców, współwłaściciel Kancelarii Transportowej KOBEN Redaktor prowadząca: Joanna Banasiak-Lach Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-4297-6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem kierowcy?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: