Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 022018 23594109 na godz. na dobę w sumie
Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki - ebook/pdf
Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 97
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1034-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca poświęcona jakości administracji w Polsce napisana przez Autora doskonale znającego przedmiot analizy, a zwłaszcza stosowne przepisy prawne stanowiące normatywną podstawę funkcjonowania administracji publicznej. Powoływane akty prawne, ich oceny i interpretacje są, wraz z bogatą literaturą przywoływaną w pracy, dobrą prezentacją celów, jakie stoją przed administracją, a także problemów wynikających z ich praktycznej realizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Piekara JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W POLSCE Zarys współczesnej problematyki A N D R Z E J P I E K A R A J A K O Ś Ć A D M N I S T R A C J I I W P O L S C E Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Czło- nek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw nauko- wych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnie- niami samorządu terytorialnego i decentralizacji administracji publicznej w kontekście rozwoju wspólnot lokalnych i wzrostu poziomu życia ludzi tworzących te wspólnoty. Jest autorem ponad 250 książek i artykułów, promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich. Odznaczony m.in. Ofi cerskim Orderem Odrodzenia Polski. „Praca poświęcona jakości administracji w Polsce jest napisana przez Autora doskonale znającego przedmiot analizy, a zwłaszcza stosowne przepisy prawne stanowiące normatywną podstawę funkcjonowania administracji publicznej. Powoływane akty prawne, ich oceny i interpretacje są, wraz z bogatą literaturą przywoływaną w pracy, dobrą prezentacją celów, jakie stoją przed administracją, a także problemów wynikających z ich praktycznej realizacji”. z recenzji Leszka Gilejki „Autora tyleż interesuje sama jakość administracji w Polsce, co zewnętrzne, społeczne i politycz- ne warunki jej funkcjonowania. [...] Wśród warunków zewnętrznych wymienia i analizuje przede wszystkim kulturę polityczną, odpowiedni poziom moralności publicznej, decentralizację władzy oraz odpowiedni stan praworządności w życiu zbiorowym”. z recenzji Kazimierza Z. Sowy Cena 19,00 zł PIEKARA OKLADKA CALA OK.indd 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 28.4.2010 15:38:12 JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W POLSCE ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Nie może być pełni sprawności bez uczciwości i w ogóle bez walorów moralnych, znamionujących porządnego człowieka zawsze i wszędzie. Tadeusz Kotarbiński, Hasło dobrej roboty ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Piekara JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W POLSCE Zarys współczesnej problematyki ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzenci Leszek Gilejko Kazimierz Z. Sowa Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Katarzyna Sobolewska Redaktor Danuta Trzpil Redakcja techniczna Zofia Kosińska Korekta Elwira Wyszyńska Skład i łamanie ALINEA © Copyright by Andrzej Piekara and Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 http://www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy: tel. (0 48 22) 55 31 333 e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: http://www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie I. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści I. Kultura i antykultura administracji . . . . . . . . . . . . 7 II. Praworządna i dobra administracja a stosunki urząd–obywatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Administracja zhumanizowana – sprawna i etyczna IV. Decentralizacja administracji publicznej a samorząd . . . . terytorialny, rozwój i jakość władzy lokalnej Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneks I. Kodeks etyki służby cywilnej . . . . . . . . . . . . 23 52 64 81 84 Aneks II. Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== I Kultura i antykultura administracji Nowe zjawiska cywilizacyjne wyznaczają nowe zadania dla administracji publicznej i budzą nowe potrzeby i oczekiwania społeczne, tak w sferze techniczno-materialnej, organizacyjnej, jak i humanistycznej. W Polsce problemy stąd pochodzące dostrzeżono z całą ich ostrością już z końcem lat 90. XX wieku i na początku roku 2000. Znalazło to wyraz w głoszeniu przez polityków, naukowców i dziennikarzy potrzeby działań natury politycznej i prawnej w kierunku takich zmian, które dadzą, w efekcie, obywatelom państwo sprawne i przyjazne. Praktyczne rezultaty postulatów i deklaracji w tym zakresie są mało odczuwalne. Zainteresowanie więc budzi, wspierany przez Unię Europejską, aktualny program rządowy poświęcony badaniom i dokształcaniu w zakresie kompleksowego zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej1. Operując pojęciem „administracja publiczna”, mamy na myśli zarówno ludzi2 wykonujących określone prawem zadania 1 Tomasz Skierniewski: Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport z I etapu badania. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008. 2 Dla uproszczenia czynnik ludzki administracji publicznej określać będzie- my słowem języka potocznego: urzędnik. W języku prawnym słowo to ma swe specyficzne znaczenie. Patrz: ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tekst pierwotny: Dz.U. Nr 31, poz. 214; tekst jedn.: 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== i kompetencje, jak i struktury organizacyjne3, w ramach których owi ludzie działają. W pojęciu tym mieszczą się także treść i sposób działania: cel, zakres, zasady, formy i metody. Określa je, z reguły, prawo. Jest ono immanentnym elementem adminis- tracji w praworządnym państwie4. Nie ulega wątpliwości, że punktem wyjścia do rozważań w tym przedmiocie musi być ogólne pojęcie kultury, jakie dała nam nauka. Kultura administracji jest specyficzną częścią kultury global- nej danego społeczeństwa. Mieści się w ramach wyznaczników tej kultury, a więc kształtuje się pod wpływem odczuwanych przez ludzi potrzeb tak pierwotnych, jak i wtórnych. Przybiera Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm. Patrz także: ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm. Ustawa ta następnie została zastąpiona ustawą z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 227, poz. 1505, patrz zwłaszcza art. 4 pkt 5 „nieposzlakowana opinia”. 3 Miejsce (zakład) pracy urzędnika, będący elementem struktury ad- ministracji i terenem styczności urzędnika z interesantami (petentami, strona- mi), nazywać będziemy urzędem. W użyciu będzie także słowo: organ, przez co rozumieć należy konstrukcję prawnoadministacyjną o określonym zakresie władztwa administracyjnego, powierzoną, w trybie prawem przewidzianym, określonemu urzędnikowi. Urzędnik ten, uosabiając organ, realizuje swoje zadania i kompetencje w ramach urzędu (np.: urzędu gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego) z pomocą techniczno-organizacyjną, kancelaryjną itp. zatrudnionych w urzędzie pracowników, także zwanych potocznie – choć nieraz nieściśle z punktu widzenia prawnego – urzędnikami. 4 W ten sposób rozumiana administracja jest pojęciem odnoszącym się zarówno do administracji publicznej, jak i gospodarczej. Różnice w tym przedmiocie dostrzega się przy bliższej i szczegółowej analizie tych zjawisk. Jednakże występują między nimi podobieństwa, które skłaniają do poglądu, że z punktu widzenia np. prakseologii, a zwłaszcza teorii organizacji i kierowania oraz socjologii i psychologii pracy, istnieje tam wiele wspólnego. Poza tym zauważyć należy, że działanie administracji publicznej, mającej szczególną pozycję, różnymi drogami wpływa dodatnio lub ujemnie na administrację gospodarczą. Wydaje się niemal pewne, że różne przejawy patologii administ- racji publicznej udzielają się administracji gospodarczej, np. partiokracja, korupcja, niegospodarność. 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== cechy zdeterminowane uwarunkowaniami materialnymi, histo- rycznymi, geograficznymi, w tym klimatycznymi. Wyraża się w związku z tym różnymi formami integracji międzyludzkiej, więzami o rozmaitych cechach i zasadach (normach). Na tym tle powstają odpowiednie („za” i „przeciw”) poglądy, obyczaje, zwyczaje i systemy wartości. Mają one cechy względnej trwałości; utrwalone w pewnym okresie, w miarę upływu czasu przybierają nowe formy i treści oraz generują nowe cele wraz z nowymi ich funkcjonowania5. Dokonuje się to formami w sposób naturalny, ewolucyjny, albo w tempie gwałtownym, przyspieszonym, najczęściej pod wpływem przemocy. i metodami Pojęcie „kultura” bywa używane w sensie obiektywno- -opisowym bądź wartościującym. W tym drugim przypadku mówimy o wyższej albo niższej kulturze i próbujemy ją oceniać za pomocą kryteriów zaczerpniętych z systemu powszechnie uznawanych wartości, wytworzonych głównie w europejskim (łacińskim) kręgu cywilizacyjnym, w odniesieniu do naszego kontynentu6. 5 W związku z istotną i decydującą rolą czynnika ludzkiego w adminis- tracji publicznej do nauki o administracji wszedł ogromny dorobek socjologów, politologów, etyków, historyków oraz prakseologów i teoretyków kierowania i organizacji. Biorąc pod uwagę potrzeby procesu kształcenia studentów i praktyków administracji, należy w tym miejscu, tytułem przykładu, wymienić następujących autorów, którzy tworzyli inspirowali naszą naukę w tej dziedzinie: Karol Adamiecki, Tadeusz Bigo, Michel Crozier, Marian Marek Drozdowski, Henri Fayol, Władysław Leopold Jaworski, Tadeusz Kotarbiński, Witold Kieżun, Stanisław Kowalewski, Aleksander Kroński, Konstanty Krzecz- kowski, Barbara Kudrycka, Jerzy Stefan Langrod, Franciszek Longchamps, Aleksander Matejko, Maria Ossowska, Stanisław Ossowski, Leon Petrażycki, B. Guy Peters, Adam Podgórecki, Tadeusz Pszczołowski, Adam Sarapata, Jan Szczepański, Jan Zieleniewski, James A.F. Stoner, Charles Wankel, Piotr Sztompka, Alexis de Tocqueville, Florian Znaniecki. Jadwiga Staniszkis, i Jan Szreniawski, Jerzy Starościak, 6 Ciekawe rozważania w tym przedmiocie patrz: Stefan Czarnowski: Kultura, PWN, Warszawa 1958; Bronisław Malinowski: Szkice z teorii kultury, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 29–163; Piotr Sztompka: 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: