Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00608 013539 21027906 na godz. na dobę w sumie
Jakość kształcenia w szkołach wyższych w perspektywie interesariuszy - ebook/pdf
Jakość kształcenia w szkołach wyższych w perspektywie interesariuszy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3628-9772-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W sektorze szkolnictwa wyższego pytanie jak kształcić? jest wciąż aktualne. Czy polskie uczelnie wyższe pozwalają zdobyć studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy? Po czym poznać, że dana uczelnia kształci na wysokim poziomie? Jakie działania powinna podejmować uczelnia wyższa, by zapewnić wysoką jakość kształcenia? W obliczu masowości kształcenia, zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrażania wytycznych Procesu Bolońskiego, spadku liczby studentów i rosnącej konkurencji wśród uczelni wyższych, pytania te nabierają szczególnego znaczenia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP W sektorze szkolnictwa wyższego pytanie „jak kształcić?” jest wciąż aktualne. Czy polskie uczelnie wyższe pozwalają zdobyć studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy? Po czym poznać, że dana uczelnia kształci na wysokim poziomie? Jakie działania powinna podejmować uczelnia wyższa, by zapewnić wysoką jakość kształ- cenia? W obliczu masowości kształcenia, zmian wynikających z noweliza- cji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrażania wytycznych Procesu Bolońskiego, spadku liczby studentów i rosnącej konkurencji wśród uczelni wyższych, pytania te nabierają szczególnego znaczenia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba studentów gwałtownie wzro- sła. W roku akademickim 1995/96 liczba studentów wynosiła 794,6 tys., dziesięć lat później ponad 1953 tys.1. Niewątpliwie na dynamikę wzrostu liczby studentów wpływ miało pojawienie się na rynku edukacyjnym uczel- ni niepublicznych. Na początku 1991 roku powstała pierwsza niepubliczna uczelnia, w następnych latach ich liczba gwałtownie rosła. W roku akade- mickim 1995/96 było już 80 uczelni niepublicznych, pięć lat później 195, w 2012 roku aż 3282. Ogromna skala kształcenia na poziomie wyższym, ro- dzi wiele wątpliwości dotyczących możliwości zapewnienia przez uczelnie odpowiedniej jakości kształcenia. W ostatnim roku dyskusja na temat jakości kształcenia, nabrała szcze- gólnego rozmachu – głównie za sprawą istotnych zmian w procesie tworze- nia przez uczelnie programów kształcenia. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji powoduje odejście od standardów kształcenia, daje większą swobodę uczelniom, ale też nakłada na nie obowiązek zapewnienia realiza- cji i ewaluacji określonych efektów kształcenia. Zmiana ta podzieliła śro- dowisko akademickie na zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Dyskusja na temat jakości nabrała także społecznego wymiaru. Publiczne wystąpienia nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracodawców, któ- rzy bardzo krytycznie ocenili stan polskiego szkolnictwa podchwytywane 1 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, GUS, s. 357. 2 Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/szkolnic- two-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/ z dn. 20.07.2012 r. 9 Wstęp przez media, budują obraz niewydolnych uczelni wyższych i niepewnej przyszłości większości ich absolwentów. W związku z powyższym po- szukuje się rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, które sprzyjałyby kształceniu na potrzeby rynku pracy i wzmocniły związek pomiędzy eduka- cją a otoczeniem społeczno-gospodarczym. W obliczu wspomnianych zmian wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia nabierają szczególnego znaczenia, swoim zasięgiem obejmują większość procesów funkcjonowania uczelni wyższej3. Ponadto, w procesie doskonalenia jakości kształcenia oczekuje się, że wzrośnie rola zewnętrznych jak i wewnętrznych interesariuszy uczelni4. Jest to przejaw zmiany modelu tworzenia wartości dodanej przez uczelnie. Model tradycyj- ny koncentrujący się na popycie i podaży usług edukacyjnych zmienia się w model, w którym istotną rolę odgrywają interesariusze i ich rola w współ- tworzeniu oferty uczelni5. Niniejsza publikacja zwiera treści i wyniki badań opracowane w ra- mach pracy doktorskiej. Zasadniczą przyczyną wyboru tematu publikacji jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak przedstawiciele dwóch grup interesariuszy uczelni wyższej (studenci i pracodawcy) postrzegają jakość kształcenia w uczelniach niepublicznych. Przede wszystkim poszu- kiwano odpowiedzi na pytanie co według nich jest atrybutem kształcenia na wysokim poziomie. Przeanalizowano rozbieżności pomiędzy oczekiwa- niami studentów wobec jakości kształcenia w uczelniach wyższych, a oceną spełnienia poszczególnych obszarów jakości kształcenia w uczelni, w której studiują. Par. 11.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 październi- 3 ka 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia stanowi: Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy we- ryfi kowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy, oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. Przedmiotem oceny członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z Decyzją Prze- 4 wodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 3/2012 z dn.28 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania recenzji wniosków uczelni o nadanie uprawnień do prowadze- nia kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów, jest wkład zewnętrznych i wewnętrz- nych interesariuszy w tworzenie koncepcji kształcenia. Podczas oceny instytucjonalnej, zgodnie z Uchwałą nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listo- pada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytu- cjonalnej, uczelnia wyższa powinna wskazać czy i w jaki sposób ma zidentyfi kowanych we- wnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz czy uczestniczą oni w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki i w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia. 5 C.K. Prahalnad, A. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005. 10 Wstęp Z uwagi na zmiany w podejściu do tematu jakości kształcenia w ostat- nim czasie, w literaturze brakuje opracowań i badań odnoszących się do oczekiwań interesariuszy wobec uczelni wyższych. Badania prowadzone wśród pracodawców, najczęściej opisują ich wymagania wobec studenta – kandydata do pracy, a badania wśród studentów najczęściej ogranicza- ją się do oceniania jakości prowadzonych zajęć, jakości pracy jednostek administracyjnych uczelni lub badania losów zawodowych absolwentów. Z uwagi na znaczenie i aktualność problematyki jakości kształcenia, istot- nym wydaje się jej szczegółowa analiza. Studia literatury przedmiotu wska- zują na istnienie wyraźnych luk w opracowaniach z zakresu problematyki systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Brakuje badań pokazujących oczekiwania wobec uczelni wyższej wybranych grup jej interesariuszy. Publikacja składa się z dwóch części – pierwsza odnosi się do zagad- nień teoretycznych, opisujących podstawy definicyjne pracy, aktualny stan polskiego szkolnictwa wyższego oraz zagadnienia związane z funkcjono- waniem systemów jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Druga, praktyczna część przedstawia analizę wyników badań ilo- ściowych przeprowadzonych wśród 490 studentów kierunku zarzadzanie trzech śląskich niepublicznych uczelni wyższych oraz badań jakościowych przeprowadzonych wśród 20 pracodawców, zatrudniających absolwentów uczelni ekonomicznych. W przypadku badania studentów dokonano analizy motywów wybo- ru kierunku studiów i uczelni niepublicznej oraz przekonań studentów na temat znaczenia wykształcenia wyższego, jako warunku zdobycia sukcesu życiowego. Badania pozwoliły zidentyfikować atrybuty uczelni wyższej świadczącej usługi wysokiej jakości oraz rozbieżności pomiędzy oczekiwa- niami studentów wobec uczelni w ogóle a poziomem spełnienia tych ocze- kiwań w swojej macierzystej uczelni. Ponadto studenci wskazali przejawy wysokiej jakości w uczelniach niepublicznych prowadzących kształcenie na kierunku zarządzanie oraz określili wpływ zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni wyższej na proces doskonalenia jakości kształcenia. Wypowiedzi badanych pracodawców podzielono na kilka obszarów tematycznych. Pierwsza część to próba zdefiniowania przez pracodawców pojęcia „jakość kształcenia” i jej przejawów. Druga opisuje sposób, w jaki pracodawcy określają zadania uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia. Kolejna prezentuje opinie badanych, dotyczące jakości kształ- cenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. Ostatnia część analizy badania przeprowadzonego wśród pracodawców opisuje rolę pracodawców w procesie doskonalenia jakości kształcenia i postrzegane przez badanych bariery we współpracy pomiędzy światem akademickim a światem biznesu. 11 Wstęp Uzupełnieniem przedstawionych analiz jest próba stworzenia w świe- tle przeprowadzonych badań modelu kształcenia na kierunku zarządzanie. Bibliografia nie została pogrupowana w sposób klasyczny z uwagi na fakt, iż niektóre z powoływanych dokumentów są trudno klasyfikowane. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakość kształcenia w szkołach wyższych w perspektywie interesariuszy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: