Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 010572 22949901 na godz. na dobę w sumie
Jan Kochanowski - ebook/pdf
Jan Kochanowski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 54
Wydawca: Nomen-Omen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62187-15-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biografie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka ta jest przewodnikiem po życiu i twórczości mistrza z Czarnolasu. Autor wprowadza Czytelników w główne szczegóły biografii poety, objaśnia urodę Fraszek, kunszt Pieśni, zawiłości Odprawy posłów greckich oraz artystyczne i filozoficzne znaczenie Trenów.
O życiu i twórczości Jana Kochanowskiego pisze Piotr Wilczek - historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, autor wielu książek na temat literatury polskiej i powszechnej, m.in. Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej.
Książka bez wątpienia zainteresuje wszystkich miłośników twórczości poety, a także licealistów, studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego. O jej przydatności decyduje nie tylko autorytet autora, ale także ilustracje pozwalające lepiej wniknąć w świat poety. W związku z tym, że książka oprócz ilustracji zawiera obszerne streszczenie w języku angielskim, można ją sprezentować obcokrajowcom, z nadzieją że przybliży im ona Polskę i polską literaturę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Wilczek Jan Kochanowski NOMEN OMEN Po r t r e t y P i s a r z y 1 Na okładce: płaskorzeźba na sarko- fagu Jana Kochanowskiego w krypcie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Piotr Wilczek Jan Kochanowski Po r t r e t y P i s a r z y Piotr Wilczek, Jan Kochanowski, seria Portrety Pisarzy, t. 1, Wydawnictwo Nomen Omen — Dr Jan Grzenia, Katowice 2011, str. 50+4, ISBN 978-83-62187-15-7, publikacja elektroniczna. Wersja 1.1 (dla Virtualo.pl) P o r t r e t y P i s a r z y Piotr Wilczek Jan Kochanowski W Y D A W N I C T W O NOMEN OMEN K A T O W I C E 2 0 1 1 Typografi a, wybór ilustracji Jan Grzenia Redakcja Jan Grzenia Korekta Jolanta Otfi nowska Copyright © by Piotr Wilczek 2011 ISBN 978-83-62187-15-7 Wydawnictwo Nomen Omen www.nomen-omen.pl P o r t r e t y P i s a r z y1 Rozpowszechnianie tego e-booka jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy. OD AUTORA Książeczka ta stanowi wprowadzenie do problematyki życia i twór- czości Jana Kochanowskiego. Przeznaczona jest dla tych, którzy słysze- li już o poecie, czytali w szkole lub przy innych okazjach jego wiersze i chcieliby sobie przypomnieć podstawowe fakty dotyczące jego biogra- fii i twórczości w opracowaniu dłuższym niż hasło encyklopedyczne. Mimo że jestem autorem kilku artykułów o Kochanowskim, zwłasz- cza o Pieśniach, Trenach i o religijności poety, nie opierałem się jedynie na własnych ustaleniach, ale przede wszystkim czerpałem z opracowań znakomitych poprzedników. Nie zawsze są one wprost cytowane, ale wymieniam je w bibliografii i do niej odsyłam tych czytelników, którzy chcieliby lepiej poznać życie i twórczość poety. W książeczce wykorzy- stałem też obszerne fragmenty własnych opracowań popularnonauko- wych na temat Kochanowskiego i literatury renesansowej. Osoby zain- teresowane łacińską twórczością poety, nieomawianą tutaj szerzej, mogą sięgnąć do prac jej poświęconych, np. książek Zofii Głombiowskiej i odpowiednich rozdziałów monografii Janusza Pelca Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować za słowa zachęty i uwagi krytyczne mojemu koledze Jörgowi Schulte, autorowi roz- prawy habilitacyjnej Jan Kochanowski und die europäische Renaissance, który zechciał dokładnie przeczytać pierwszą wersję tej publikacji. Odpowiedzialność za wszelkie niedociągnięcia spada jednak wyłącznie na mnie. Piotr Wilczek 7 - 5 1 - 7 8 1 2 6 - 3 8 - 8 7 9 N B S I i, k s w o n a h c o K n a J , k e z c l i W r t o P i 7 Rozdział I BIOGRAFIA POETY Niewiele dotrwało do naszych czasów świadectw, na podstawie których możemy poznać życie Jana Kochanowskiego. Wystarczy wspomnieć, że poza Trenami nie ma innych dowodów na istnienie Orszulki Kochanowskiej, niektórzy więc uważali – co wydaje się jednak nieprawdopodobne – że jest ona fikcyjną bohaterką utworu. Sam poeta dał wyraźnie do zrozumienia, że zawarte w jego utwo- rach informacje mogą skierować nas na mylny trop. Zachowało się do dziś niewiele dokumentów urzędowych, a niektóre z nich mogą dotyczyć... innego Jana Kochanowskiego, bo ludzi o tym imieniu i nazwisku było w ziemi radomskiej wówczas wielu. Pozostały nam więc nieliczne dokumenty archiwalne (pieczołowicie wydane przez Wacława Urbana i Mirosława Korolkę), kilka listów, a także – mimo wszystko – świadectwa zawarte w łacińskich i polskich utworach poety. Obszerne próby rekonstrukcji biografii poety opublikowali Mirosław Korolko (w książce Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, 1984) i Janusz Pelc (w monografii Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, 1980, 2. wyd. 1987), tutaj wystarczy miejsca na przypomnienie spraw najważniejszych. Jan Kochanowski urodził się około roku 1530 (dokładnie: w roku 1529, 1530 lub 1531) w Sycynie na ziemi radomskiej w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej – jego ojciec, Piotr, pełnił funkcje komornika granicznego radomskiego i sędziego ziemskiego sando- mierskiego, a matka, Anna z Białaczowskich, zapisała się w pamięci 7 - 5 1 - 7 8 1 2 6 - 3 8 - 8 7 9 N B S I i, k s w o n a h c o K n a J , k e z c l i W r t o P i Jan Kochanowski 8 współczesnych jako osoba nieprzeciętna („stateczna pani i barzo trefna [dowcipna]”, jak zapisał Łukasz Górnicki w Dworzaninie polskim). Bracia Jana – Mikołaj (tłumacz Plutarcha i autor reflek- syjnych wierszy, Rotuł) oraz Andrzej (tłumacz Eneidy Wergiliusza) – zapisali się również w historii literatury. Po odbyciu nauki szkolnej, o której nic bliższego nie wiemy, Jan wstąpił na Akademię Krakowską, gdzie z pewnością studiował różne dyscypliny humanistyczne, ale zarówno o programie jego stu- diów, jak i o terminie ich zakończenia też nie zachowały się żadne informacje. Zachował się bowiem jedynie wpis Kochanowskiego do metryki studentów Akademii Krakowskiej w roku 1544. Może opu- ścił Akademię w roku 1547 (w Krakowie była wtedy zaraza, a poza tym zmarł wówczas jego ojciec), a może dopiero w roku 1549 (pod- czas buntu żaków krakowskich). Niektórzy uważają, że wówczas krótko przebywał we Wrocławiu, a następnie na studiach w Niem- czech (Lipsk? Wittenberga?), co jest wszakże mało prawdopodobne. W roku 1552 (może już od roku 1551) przebywał Kochanowski w Królewcu, stolicy Prus Książęcych, lenna Rzeczypospolitej, pań- stwa luterańskiego, w którym panował kuzyn polskiego króla, ksią- żę Albrecht Hohenzollern. Królewiec (obecnie Kaliningrad, stolica obwodu kaliningradzkiego należącego do Rosji i graniczącego na południu z Polską) był bardzo ważnym ośrodkiem uniwersyteckim, kulturalnym i wydawniczym. Lata od 1552 do 1555 spędził na studiach w Padwie – ośrod- ku uniwersyteckim, do którego podążali wówczas liczni synowie polskich rodzin szlacheckich. Nie wiemy dokładnie, co studiował Kochanowski i kto był jego profesorem. Chociaż studia padewskie (kontynuowane w latach 1556–1557 i 1558–1559) nie przyniosły mu stopni akademickich, to jednak znakomita znajomość łaciny, greki, poetyki, retoryki, filozofii, poświadczona w późniejszych utworach (również w łacińskich elegiach, które wówczas zaczął pisać), dowo- dzi, że były to studia rozległe. W roku 1556, przed drugim wyjazdem do Padwy, Kochanowski przebywał znów w Królewcu, a zachowana korespondencja z księciem Albrechtem świadczy o tym, że jego kon- takty z protektorem luteranizmu były bliskie; książę wspierał finan- i P o t r W i l c z e k , J a n K o c h a n o w s k i, I S B N 9 7 8 - 8 3 - 6 2 1 8 7 - 1 5 - 7 7 - 5 1 - 7 8 1 2 6 - 3 8 - 8 7 9 N B S I i, k s w o n a h c o K n a J , k e z c l i W r t o P i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jan Kochanowski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: