Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 010598 22949936 na godz. na dobę w sumie
JavaScript. Pierwsze starcie - książka
JavaScript. Pierwsze starcie - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2076-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij swoją przygodę z JavaScript!

Język JavaScript, choć ma już blisko dwanaście lat, swoimi możliwościami wciąż potrafi zafascynować niejednego projektanta stron internetowych. Ma już za sobą gorsze dni, jednak aktualnie dzięki technologii AJAX znów jest na topie. Wykorzystując go w odpowiedni sposób, sprawisz, że twój serwis WWW stanie się bardziej interaktywny i dynamiczny.

Ta książka pozwoli Ci wyjść zwycięsko z pierwszego starcia z tym językiem! Dowiesz się z niej, jak używać zmiennych, operatorów oraz funkcji. Nauczysz się reagować na zdarzenia oraz wykorzystywać okna dialogowe. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat pracy z obiektami DOM HTML oraz na temat sposobów reagowania na błędy w skryptach. Autor przedstawia tu także dostępne obiekty JavaScript oraz pokazuje, jak wykonywać operacje związane z czasem. Ogromnym atutem tej książki jest przejrzystość i usystematyzowany sposób prezentowania informacji. Dzięki temu również Ty szybko i bezboleśnie poznasz JavaScript!

Przejdź bezboleśnie pierwsze starcie z JavaScript!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JavaScript. Pierwsze starcie Autor: Mariusz Owczarek ISBN: 978-83-246-2076-0 Format: 158×235, stron: 144 Rozpocznij swoj¹ przygodê z JavaScript! (cid:129) Jak rozpocz¹æ przygodê z JavaScript? (cid:129) Jakie obiekty dostarcza JavaScript? (cid:129) Jak reagowaæ na b³êdy? Jêzyk JavaScript, choæ ma ju¿ blisko dwanaœcie lat, swoimi mo¿liwoœciami wci¹¿ potrafi zafascynowaæ niejednego projektanta stron internetowych. Ma ju¿ za sob¹ gorsze dni, jednak aktualnie dziêki technologii AJAX znów jest na topie. Wykorzystuj¹c go w odpowiedni sposób, sprawisz, ¿e twój serwis WWW stanie siê bardziej interaktywny i dynamiczny. Ta ksi¹¿ka pozwoli Ci wyjœæ zwyciêsko z pierwszego starcia z tym jêzykiem! Dowiesz siê z niej, jak u¿ywaæ zmiennych, operatorów oraz funkcji. Nauczysz siê reagowaæ na zdarzenia oraz wykorzystywaæ okna dialogowe. Ponadto zdobêdziesz wiedzê na temat pracy z obiektami DOM HTML oraz na temat sposobów reagowania na b³êdy w skryptach. Autor przedstawia tu tak¿e dostêpne obiekty JavaScript oraz pokazuje, jak wykonywaæ operacje zwi¹zane z czasem. Ogromnym atutem tej ksi¹¿ki jest przejrzystoœæ i usystematyzowany sposób prezentowania informacji. Dziêki temu równie¿ Ty szybko i bezboleœnie poznasz JavaScript! (cid:129) Typowe konstrukcje jêzyka JavaScript (cid:129) Wykorzystanie zmiennych (cid:129) Zastosowanie funkcji (cid:129) Reagowanie na zdarzenia (cid:129) Sposoby u¿ycia okien dialogowych (cid:129) Wykonywanie operacji zwi¹zanych z czasem (cid:129) Dostêpne obiekty JavaScript (cid:129) Obiekty DOM HTML (cid:129) Przygotowanie w³asnych obiektów (cid:129) Dziedziczenie w JavaScript (cid:129) Obs³uga b³êdów PrzejdŸ bezboleœnie pierwsze starcie z JavaScript! Spis treści Rozdział 1. Pierwsze spotkanie z JavaScriptem ................................................... 7 Dlaczego JavaScript? ........................................................................................................ 7 Instalowanie debuggera Venkman w programie Firefox .................................................. 8 Skrypt w pliku HTML ...................................................................................................... 8 Skrypty umieszczone w oddzielnych plikach ................................................................. 10 Test ................................................................................................................................. 11 Rozdział 2. Zmienne i instrukcje ...................................................................... 13 Zmienne .......................................................................................................................... 13 Operatory ........................................................................................................................ 14 Typ tablicowy. Operator new ......................................................................................... 14 Instrukcje warunkowe ..................................................................................................... 17 Instrukcja if... else .................................................................................................... 17 Instrukcja switch ...................................................................................................... 18 Instrukcje pętli ................................................................................................................ 19 Pętla for .................................................................................................................... 19 Pętla while ................................................................................................................ 20 Pętla do... while ........................................................................................................ 20 Instrukcje break i continue ....................................................................................... 21 Podstawy obsługi debuggera Venkman .......................................................................... 22 Interfejs debuggera ................................................................................................... 22 Szukamy błędów w kodzie ....................................................................................... 23 Punkty przerwań ....................................................................................................... 24 Obserwatory ............................................................................................................. 25 Test ................................................................................................................................. 26 Rozdział 3. Funkcje ......................................................................................... 27 Definiowanie funkcji ...................................................................................................... 27 Funkcje bezparametrowe ................................................................................................ 27 Funkcje z parametrami ................................................................................................... 28 Tablica i funkcja jako parametry .............................................................................. 30 Funkcje anonimowe ........................................................................................................ 31 Funkcje JavaScriptu a ramki frame ................................................................................ 32 Debugger Venkman — profiler ...................................................................................... 34 Test ................................................................................................................................. 35 4 JavaScript. Pierwsze starcie Rozdział 4. Zdarzenia ....................................................................................... 37 Kiedy coś się zdarza? ..................................................................................................... 37 Zmiany standardów obsługi zdarzeń w JavaScripcie ...................................................... 37 Sposób pierwszy, najstarszy ..................................................................................... 38 Sposób drugi, „standardowy” ................................................................................... 38 Sposób trzeci — nowy standard ............................................................................... 39 Więcej o zdarzeniach myszy .......................................................................................... 41 Zdarzenie jako obiekt ..................................................................................................... 43 Zdarzenia klawiatury ...................................................................................................... 46 Test ................................................................................................................................. 47 Rozdział 5. Okna dialogowe ............................................................................. 49 Rodzaje okien dialogowych w JavaScripcie ................................................................... 49 Okno alert ....................................................................................................................... 49 Okno confirm ................................................................................................................. 50 Okno prompt ................................................................................................................... 51 Funkcja showModalDialog() .......................................................................................... 52 Funkcja showModelessDialog() ..................................................................................... 54 Okna tworzone funkcją open() ....................................................................................... 55 Test ................................................................................................................................. 57 Rozdział 6. Operacje związane z czasem ........................................................... 59 Data i czas — obiekt Date .............................................................................................. 59 Obliczanie dnia tygodnia .......................................................................................... 60 Kalendarz z tabelki ................................................................................................... 62 Timer w JavaScripcie ..................................................................................................... 64 Test ................................................................................................................................. 66 Rozdział 7. Przegląd obiektów JavaScriptu ....................................................... 67 Obiekt Math, czyli działania matematyczne ............................................................... 67 Obiekt String, czyli manipulacje tekstem ....................................................................... 68 Weryfikacja poprawności wypełnienia formularzy .................................................. 69 Wyrażenia regularne ................................................................................................ 71 Obiekt Boolean, czyli prawda i fałsz .............................................................................. 73 Obiekt Screen, czyli ekran .............................................................................................. 73 Pozycjonowanie wyświetlanych okien ..................................................................... 74 Obiekt history, czyli gdzie już byłeś ............................................................................... 75 Nawigacja po historii przeglądarki z poziomu strony Web ...................................... 75 Obiekt location, czyli gdzie jesteś teraz ............................................................................. 76 Okresowe odświeżanie strony Web z dynamiczną zawartością ............................... 77 Test ................................................................................................................................. 78 Rozdział 8. Obiekty DOM HTML w skryptach .................................................... 79 Koncepcja DOM HTML ................................................................................................ 79 Obiekt Window .............................................................................................................. 80 Obiekt document ............................................................................................................ 83 Proste menu .............................................................................................................. 84 Operacje na znacznikach kontekstu (ciasteczkach) .................................................. 86 Obiekt Navigator ............................................................................................................ 87 Sprawdzanie wtyczek zainstalowanych w przeglądarce ........................................... 87 Kontrolki formularzy na stronie Web ............................................................................. 89 Kontrolki tworzone za pomocą znacznika input .................................................. 90 Lista rozwijalna select .......................................................................................... 93 Kilka zdań o wysyłaniu formularza .......................................................................... 94 Test ................................................................................................................................. 95 Spis treści 5 Rozdział 9. Praca z dokumentami DOM HTML i XML ......................................... 97 Drzewo obiektów ............................................................................................................ 97 Funkcje i właściwości obiektu document do zarządzania elementami ........................... 97 Dodawanie elementów do dokumentu ...................................................................... 99 Zmiana parametrów elementów ............................................................................. 100 Usuwanie elementów z drzewa .............................................................................. 102 Budowanie tabeli .................................................................................................... 103 Import danych z dokumentów XML ............................................................................ 106 Wczytywanie dokumentów XML w Firefoksie ...................................................... 106 Wczytywanie dokumentów XML w Internet Explorerze ........................................... 110 Wczytywanie uniwersalne dla IE i FF .................................................................... 111 Test ............................................................................................................................... 111 Rozdział 10. Własne obiekty JavaScriptu ........................................................ 113 Funkcje jako obiekty .................................................................................................... 113 Właściwości (pola) obiektu — słowo kluczowe this .............................................. 113 Metody obiektu ...................................................................................................... 115 Pola i metody prywatne .......................................................................................... 116 Dodawanie metod do istniejących obiektów — właściwość prototype ........................ 117 Dziedziczenie w JavaScripcie ....................................................................................... 118 Dziedziczenie przez funkcje ................................................................................... 118 Dziedziczenie przez prototypy ............................................................................... 119 Test ............................................................................................................................... 120 Rozdział 11. Obsługa błędów w skryptach ........................................................ 121 Wyjątki ......................................................................................................................... 121 Prosta obsługa wyjątków .............................................................................................. 121 Sami wyrzucamy wyjątki — instrukcja throw .............................................................. 122 Własne typy wyjątków ................................................................................................. 123 Test ............................................................................................................................... 124 Rozdział 12. Podstawy technologii AJAX .......................................................... 125 AJAX a tradycyjny model stron Web ........................................................................... 125 Obiekt XMLHttpRequest ............................................................................................... 125 Pobieranie danych za pomocą XMLHttpRequest metodą GET ............................. 126 Komunikacja ze skryptem PHP metodą GET ......................................................... 128 Komunikacja ze skryptem PHP metodą POST ....................................................... 129 Test ............................................................................................................................... 130 Odpowiedzi do testów .................................................................. 133 Skorowidz .................................................................................... 135 Rozdział 9. Praca z dokumentami DOM HTML i XML Drzewo obiektów Jak już wspomniałem w poprzednim rozdziale, specyfikacja DOM pozwala na traktowa- nie strony Web jako zbioru elementów. Elementy tworzą drzewo, podobnie jak pliki i fol- dery na dysku. Zamiast plików i folderów mamy tu węzły (node) i elementy. W przypad- ku dokumentu HTML elementami są obiekty HTML. Zamiast tworzyć je bezpośrednio w dokumencie, można utworzyć je za pomocą skryptu, uzyskując dynamiczną stronę Web. To wszystko może być połączone z pobieraniem danych z dokumentów XML. Funkcje i właściwości obiektu document do zarządzania elementami Elementy HTML są częścią dokumentu, który jest reprezentowany przez obiekt docu- ment, dlatego obiekt ten zwiera funkcje do tworzenia elementów i węzłów. Będziemy używać dwóch funkcji pokazanych w tabeli 9.1. Tabela 9.1. Funkcje obiektu document do tworzenia elementów Funkcja createElement(nazwa) createTextNode(tekst) Opis Tworzy element, parametr nazwa to nazwa znacznika HTML podana w cudzysłowie, np. „div”, „table”, „p” itd. Tworzy węzeł tekstowy zawierający tekst tekst. 98 JavaScript. Pierwsze starcie Element jest obiektem typu element i po utworzeniu nie jest związany do dokumen- tem, tzn. że nie jest umieszczony od razu w drzewie obiektów dokumentu. Jest zmienną tak jak inne zmienne w JS. Aby ustawić go w drzewie lub zmienić jego pa- rametry (na przykład wygląd tabeli), trzeba użyć funkcji będących częścią elementu. Funkcje obiektu element przedstawia tabela 9.2. Tabela 9.2. Funkcje obiektu element Nazwa appendChild(element) cloneNode(parametr) removeChild(element) applyElement(element) setAttribute(nazwa atrybutu, wartości) Opis Dodaje element jako podrzędny do elementu, na którym wywołujemy tę funkcję. Kopiuje istniejący element lub węzeł. Funkcja zwraca kopie elementu, na którym została wywołana. Jeśli parametr ma wartość false, to kopiowany jest tylko dany element, jeśli tru — to cała gałąź drzewa, do którego należy. Usuwa element z drzewa. Jako parametr podajemy konkretny obiekt element, który ma być usunięty. Dodaje element jako nadrzędny do elementu, na którym została wywołana ta funkcja. Ustawia właściwość elementu podaną w parametrze nazwa atrybutu na wartość. Ponieważ do formatowania zaleca się stosowanie stylów, najczęściej będziemy używać tej funkcji do przyporządkowania elementowi identyfikatora id, określonego w arkuszu stylów. Będziemy też wykorzystywać dwie własności obiektu element, które służą do sprawdza- nia elementów podrzędnych w stosunku do danego. Własności te zawiera tabela 9.3. Tabela 9.3. Własności obiektu element Własność firstChild childNodes[] nodeName nodeType nodeValue Opis Obiekt, który został dołączony do danego obiektu jako pierwszy obiekt podrzędny. Tabela zawierająca wszystkie obiekty bezpośrednio podporządkowane danemu. Nazwa węzła. Typ węzła elementu. Jest on identyfikowany liczbą całkowitą. Kilka możliwych wartości to: 1 — węzeł prowadzi do innego elementu; 3 — węzeł tekstowy; 8 — węzeł komentarza, np. komentarz w dokumencie HTML; 9 — węzeł prowadzi do innego dokumentu. Wartość węzła, np. tekst w węźle tekstowym. Tych kilka funkcji wystarczy do tworzenia elementów na stronie Web. Czas na przy- kład. Stworzymy stronę z paragrafem p i obiektem div , oczywiście tworzonymi nie poprzez kod HTML, ale za pomocą naszych funkcji. Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 99 Dodawanie elementów do dokumentu Przykład 9.1. Wstawianie podstawowych elementów do drzewa strony 1. Zaczynamy już tradycyjnie od podstawowego pliku HTML. 2. Sekcję body wyposażymy w identyfikator, ponieważ będziemy się na niego powoływać, „dowiązując” do sekcji body kolejne elementy HTML. body id = body1 3. W sekcji body napiszemy skrypt — wyjaśnię go linia po linii. Rozpoczynamy jak zwykle: script type = text/javascript Teraz za pomocą funkcji createElement() utworzymy paragraf. Jako parametr funkcji podajemy rodzaj obiektu HTML bez znaków : var paragraf = document.createElement( p ); Zmienna paragraf reprezentuje obiekt paragrafu. Tekst do paragrafu będzie w postaci węzła tekstowego: var tekst1 = document.createTextNode( Tekst w paragrafie ); Na razie te elementy nie są ze sobą powiązane. Aby „wpisać” tekst do paragrafu, trzeba ustawić węzeł tekstowy jako element podrzędny w stosunku do paragrafu: paragraf.appendChild(tekst1); Pozostaje jeszcze dowiązanie paragrafu do ciała strony, musimy tu użyć znanej już funkcji getElementById(), aby odwołać się do sekcji body : document.getElementById( body1 ).appendChild(paragraf); 4. Paragraf już gotowy, teraz zajmiemy się elementem div . Tworzymy go analogicznie, podam od razu cały kod: var div1 = document.createElement( div ); var tekst2 = document.createTextNode( Tekst we wnętrzu div ) div1.appendChild(tekst2); document.getElementById( body1 ).appendChild(div1); 5. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce, otrzymasz tekst w paragrafie i tekst w div jak na rysunku 9.1. Na razie może nie wygląda to zbyt efektownie, ale to dopiero początek możliwości. Rysunek 9.1. Elementy utworzone dynamicznie na stronie 100 JavaScript. Pierwsze starcie Aby nadać obiektom kolor i kształt, można użyć funkcji setAttribute() bezpośrednio do ustawienia tych parametrów. Nowocześniej jednak jest zdefiniować arkusz stylów, a funkcji setAttribute() użyć tylko do ustawienia parametru id, tak aby obiekt był rysowa- ny z użyciem stylu z formularza. Jak to zrobić, pokazuje następny przykład. Zmiana parametrów elementów Przykład 9.2. Przyporządkowywanie stylów do obiektów funkcją setAttribute() 1. Zaczniemy z plikiem z poprzedniego przykładu. 2. Na początku sekcji nagłówkowej zdefiniujemy arkusz stylów CSS z dwoma stylami. Jeden, pstyl1, przeznaczony będzie dla paragrafu, a drugi, divstyl1, dla obiektu div. style #pstyl1 { background-color: blue; } #divstyl1 { float:left;color:black;background-color:yellow;width:20 ; } /style 3. W skrypcie w sekcji body na obiektach paragraf i div1 wywołujemy funkcje setAttribute(). Za pomocą tej funkcji ustawiamy identyfikator id dla obiektów na wartość pstyl1 dla paragrafu i divstyl1 dla div. Spowoduje to użycie stylu z arkusza dla tych elementów. Miejsce wywołania tej funkcji w zasadzie nie ma znaczenia, ja umieściłem ją po dodaniu elementu do ciała strony. I tak dla paragrafu: document.getElementById( body1 ).appendChild(paragraf); //ta linia istnieje paragraf.setAttribute( id , pstyl1 ); //tu zmieniamy parametr id a dla obiektu div: document.getElementById( body1 ).appendChild(div1); //ta linia istnieje div1.setAttribute( id , divstyl1 );//tu zmieniamy parametr id 4. I to już wszystko, zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Wynik jest przedstawiony na rysunku 9.2. Rysunek 9.2. Elementy z formatowaniem Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 101 Parametr id można zmieniać w czasie działania skryptu, a co za tym idzie — można zmieniać wygląd elementu w bardzo prosty sposób. Pokaże to następny przykład. Przykład 9.3. Zmiana stylu elementu 1. Zaczniemy od pliku z poprzedniego przykładu. 2. Do arkusza stylów dodaj drugi styl dla paragrafu i obiektu div, aby było w czym wybierać. Oto cały uzupełniony arkusz: style #pstyl1 { background-color: blue; } #pstyl2 { background-color: green; } #divstyl1 { float:left;color:black;background-color:yellow;width:20 ; } #divstyl2 { float:left;color:black;background-color:lightgreen;width:40 ; } /style 3. W dalszym ciągu sekcji head trzeba napisać funkcję zmieniającą parametr id elementów w zależności od ustawienia list rozwijalnych, które zaraz umieścimy na stronie. script type= text/javascript function zmien(element1,element2) { var stylpara = new Array(5); var styldiv = new Array(5); stylpara[0] = pstyl1 stylpara[1] = pstyl2 styldiv[0] = divstyl1 styldiv[1] = divstyl2 element1.setAttribute( id ,stylpara[document.getElementById( lista1 ).sele (cid:180)ctedIndex]) element2.setAttribute( id ,styldiv[document.getElementById( lista2 ). (cid:180)selectedIndex]) } /script Lista nazw stylów, czyli możliwych parametrów id dla odpowiednich elementów, jest przechowywana w oddzielnych tabelach. Przy zmianie stylu powołujemy się na indeks w tabeli, numer tego indeksu będzie ustawiony na liście rozwijalnej. 4. W sekcji body , poza kodem skryptu, dodaj formularz z dwiema listami rozwijalnymi i przyciskiem. Na listach będziemy ustawiać żądany wygląd paragrafu i diva. form select id= lista1 option value= Op1 Styl 1 /option option value= Op2 Styl 2 /option 102 JavaScript. Pierwsze starcie /select select id= lista2 option value= Op1 Styl 1 /option option value= Op2 Styl 2 /option /select input type = button id = przycisk value = Zmień styl /form 5. Na końcu skryptu w sekcji body umieszczamy obsługę zdarzenia naciśnięcia przycisku. var odn = document.getElementById( przycisk ); if (odn.addEventListener) {odn.addEventListener( click ,function() {zmien(paragraf,div1);},true);} else if (odn.attachEvent) {odn.attachEvent( onclick ,function() {zmien(paragraf,div1);});} Po naciśnięciu przycisku będzie wywoływana funkcja zmien(). Parametrami tej funkcji są elementy strony, tu paragraf i div. 6. Zapisz plik i otwórz w przeglądarce. Zmieniając wybór na liście i klikając przycisk, zmieniasz styl elementów. Usuwanie elementów z drzewa Podobnie jak można elementy dodać, można je także usunąć. Nie jest to całkowite usunięcie, ale przerwanie łączności z drzewem. I tak na przykład odłączenie węzła tekstowego od paragrafu spowoduje zniknięcie tekstu. Zróbmy przykład. Przykład 9.4. Odłączanie elementów z drzewa 1. Zaczniemy od podstawowego dokumentu HTML z ćwiczenia 1.1. 2. W nagłówku head umieścimy funkcję, która będzie odłączała od drzewa całego dokumentu element podany jako parametr. script function kasuj(element) { document.getElementById( body1 ).removeChild(element); } /script 3. Do sekcji body dokumentu dodajemy identyfikator id. body id= body1 4. Na początku tej sekcji umieścimy formularz z jednym przyciskiem. form input type = button id = przycisk value = Skasuj /form 5. Teraz czas na skrypt. We wnętrzu skryptu najpierw tworzymy element div i dodajemy do niego węzeł tekstowy. script type= text/javascript var div1 = document.createElement( div ); var tekst2 = document.createTextNode( Tekst we wnętrzu div ) Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 103 div1.appendChild(tekst2); document.getElementById( body1 ).appendChild(div1); Następnie dodajemy obsługę zdarzenia naciśnięcia przycisku i kończymy skrypt. var odn=document.getElementById( przycisk ); if (odn.addEventListener) {odn.addEventListener( click ,function() {kasuj(div1);},true);} else if (odn.attachEvent) {odn.attachEvent( onclick ,function() {kasuj(div1);});} /script Naciśnięcie przycisku wyzwoli funkcję kasuj(), przy czym jako element do skasowania podajemy utworzony div. 6. Zapisz plik i otwórz w przeglądarce. Po naciśnięciu przycisku div zostanie odłączony od drzewa dokumentu i zniknie. Budowanie tabeli Czasem na stronie Web chcemy zaprezentować dane w formie tabeli, przy czym ta- bela ta musi mieć różną długość i pobierać dane z zewnętrznego źródła, na przykład dokumentu XML. Pokażę najpierw, jak zbudować taką tabelę, wykorzystując znane już funkcje obiektu document, a w dalszym ciągu — jak zaimportować dane z XML. Tabelę budujemy podobnie jak elementy strony pokazane w poprzednich przykła- dach, z tym że drzewo obiektów tabeli jest bardziej skomplikowane. Weźmy na po- czątek prostą tabelę 2×2 pola, pokazaną w tabeli 9.4. Tabela 9.4. Przykładowa tabela na stronie Web Pole 1,1 Pole 1,2 Pole 2,1 Pole 2,2 Jak pewnie wiesz, tabele w HTML tworzymy za pomocą znacznika table . Tabela 9.1 zapisana w HTML w tradycyjny sposób będzie miała postać: table tr td Pole 1,1 /td td Pole 2,1 td /tr tr td Pole 1,2 /td td Pole 2,2 /td /tr /table My narysujemy tę tabelę na stronie, budując jej drzewo. Wygląd tego drzewa przed- stawia rysunek 9.3. Jest ono, oczywiście, zbudowane ze znanych elementów HTML. Takie właśnie drzewo zbudujemy za pomocą poznanych funkcji, zrobimy to w na- stępnym przykładzie. Tak skonstruowana tabela może być dowolnie zmieniana pod- czas działania skryptu. 104 Rysunek 9.3. Drzewo elementów w tabeli 9.1 JavaScript. Pierwsze starcie Przykład 9.5. Budowa tabeli 1. Rozpoczynamy jak zwykle — od podstawowego pliku HTML. 2. Nadajemy identyfikator sekcji body , tak jak w poprzednich przykładach. body id = body1 3. Teraz czas na skrypt tworzący tabelę. Objaśnię kolejne linie — należy je wpisywać w ciągu skryptu. Zaczynamy standardowo: script type= text/javascript Następnie tworzymy zasadniczy element tabeli: var tabela = document.createElement( TABLE );Oprócz tego potrzebny jest element tbody , którego w tradycyjnej składni zwykle nie wypisujemy jawnie, ale tu musimy: var tabbody=document.createElement( TBODY ); Łączymy element TABLE z TBODY — zgodnie z rysunkiem 9.3: 4. tabela.appendChild(tabbody);Są już ramy, teraz pierwszy wiersz tabeli. var wiersz1=document.createElement( TR ); I pierwsze pole w tym wierszu: var pole11 = document.createElement( TD ) Napis w polu jest w postaci węzła tekstowego: var tekst11= document.createTextNode( Pole 1,1 ); Węzeł tekstowy jest podrzędnym elementem pola, a pole dołączamy do pierwszego wiersza tabeli: pole11.appendChild(tekst11); wiersz1.appendChild(pole11); Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 105 W taki sam sposób tworzymy drugie pole i dołączamy do pierwszego wiersza: var pole21 = document.createElement( TD ) var tekst21= document.createTextNode( Pole 2,1 ); pole21.appendChild(tekst21); wiersz1.appendChild(pole21); Cały zaś wiersz dołączamy do tabeli: tabbody.appendChild(wiersz1); 5. Drugi wiersz z polami tworzymy tak samo. var wiersz2=document.createElement( TR ); var pole12 = document.createElement( TD ) var tekst12= document.createTextNode( Pole 1,2 ); pole12.appendChild(tekst12); wiersz2.appendChild(pole12); var pole22 = document.createElement( TD ) var tekst22= document.createTextNode( Pole 2,2 ); pole22.appendChild(tekst22); wiersz2.appendChild(pole22); tabbody.appendChild(wiersz2); 6. Na końcu całą tabelę dodajemy do sekcji body . document.getElementById( body1 ).appendChild(tabela; 7. Wszystko już gotowe. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce. Powinieneś otrzyma obraz jak na rysunku 9.4. Rysunek 9.4. Tabela stworzona przez skrypt Jak widać, tabela nie ma obramowania. Wykonamy je za pomocą arkusza stylów CSS. Jest to bardzo proste, wystarczy przyporządkować styl border do wszystkich pól TD oraz samego elementu TABLE . Czyli formatujemy je tak samo jak tabele zapisane statycznie. Przykład 9.6. Formatowanie tabeli 1. Zaczynamy od pliku z poprzedniego przykładu. 2. W sekcji head dopisujemy arkusz stylów, dodający ramkę o szerokości jednego piksela. style table, td { 106 JavaScript. Pierwsze starcie border: solid 1px; } /style 3. Zapisz plik i otwórz w przeglądarce. Efekt będzie jak na rysunku 9.5. Rysunek 9.5. Tabela z prostym formatowaniem Na razie sens stosowania takich tabel może wydawać się cokolwiek mglisty, ponie- waż stworzenie ich zajmuje o wiele więcej czasu niż tabel statycznych. Zalety tabel dynamicznych ujawnią się, kiedy będziemy je tworzyć z danych z zewnętrznego źródła, na przykład dokumentu XML. Import danych z dokumentów XML Dokument XML jest sposobem na uporządkowane przechowywanie danych. Drzewo danych jest zapisane za pomocą znaczników, podobnie jak dokument HTML. Za po- mocą JavaScriptu można pobrać dane z dokumentów XML i wyświetlić praktycznie w dowolnej postaci na stronie Web. Aby to zrobić, najpierw wczytujemy dokument XML do pamięci w postaci elementów i węzłów DOM, a następnie wykonujemy ope- racje na tych węzłach znanymi już metodami. Niestety, sposób wczytania dokumentu XML jest różny dla różnych przeglądarek. Tutaj pokażę metodę dla Firefoksa i Inter- net Explorera. Wczytywanie dokumentów XML w Firefoksie Wczytanie dokumentu ma dwa etapy. Najpierw tworzymy pusty obiekt dokument, a na- stępnie do tego dokumentu wczytujemy plik z danymi w języku XML. Po wczytaniu można już wyświetlić elementy na stronie Web. Wczytany dokument XML będzie, oczywiście, w drzewie głównego dokumentu HTML, czyli obiektu dokument. Utworzymy go za pomocą interfejsu implementation obiektu document. Interfejs ten zawiera trzy funkcje, które zestawiono w tabeli 9.5. Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 107 Tabela 9.5. Funkcje interfejsu implementation obiektu document Funkcja createDocument(PrzestrzeńNazw, (cid:180)IdDokumentu, TypDokumentu) hasFeature(NazwaModułu, (cid:180)WersjaModułu) createDocumentType(Nazwa, (cid:180)IdentyfikatorPubliczny, (cid:180)IdentyfikatorSystemowy) Opis Tworzy obiekt dokument w podanej przestrzeni nazw XHTML, z podanym identyfikatorem IdDokumentu i o typie TypDokumentu. Sprawdza, czy dana wersja DOM wspiera określony moduł, na przykład HTML 2.0. Tworzy obiekt typu dokumentu. Obiekt może być użyty jako trzeci argument funkcji createDocument(). Do utworzenia pustego dokumentu posłużymy się funkcją createDocument(), przy czym jako argumenty podamy same wartości null, ponieważ nie zależy nam na razie na typie dokumentu. Po utworzeniu wczytamy plik XML za pomocą funkcji load() obiektu document. Funkcji tej jeszcze nie znasz, ale jej użycie jest bardzo proste, jedy- nym argumentem jest plik do wczytania. Przejdźmy do przykładu, napiszemy skrypt wyświetlający dowolny plik XML w postaci tabeli na stronie Web. Przykład 9.7. Wczytanie pliku XML — wersja dla Firefoksa 1. Zaczynamy od standardowego dokumentu HTML. Potrzebny będzie także plik XML, z dowolnymi danymi, ja zrobiłem opis trzech samochodów. Poniższy listing wpisz do oddzielnego pliku tekstowego nazwanego auta.xml. Plik możesz napisać w Notatniku. ?xml version= 1.0 encoding= ISO-8859-2 ? samochody samochod marka Opel /marka pojemnosc 1.4 /pojemnosc kolor zielony /kolor ile_osob 5 /ile_osob /samochod samochod marka Audi /marka pojemnosc 1.8 /pojemnosc kolor szary /kolor ile_osob 5 /ile_osob /samochod samochod marka Mercedes /marka pojemnosc 2.0 /pojemnosc kolor biały /kolor ile_osob 5 /ile_osob /samochod /samochody 2. Zasadnicza funkcja wpisująca zawartość pliku do tabeli będzie w sekcji nagłówkowej head , ale najpierw zaczniemy od skryptu w sekcji body . Po pierwsze, trzeba przypisać identyfikator sekcji body , ponieważ będzie potrzebny do stworzenia tabeli. body id= body1 108 JavaScript. Pierwsze starcie 3. Skrypt w tej sekcji będzie wczytywał plik z dysku do pamięci jako obiekty. Najpierw tworzymy pusty obiekt document w drzewie głównego obiektu document, reprezentującego stronę Web. Teraz do tego nowego dokumentu podłączamy metodę obsługi zdarzenia load, zachodzącego w momencie wczytania treści dokumentu z pliku. W funkcji obsługi tego zdarzenia będzie tworzona tabela. W końcu wczytujemy plik auta.xml do wnętrza dokumentu za pomocą funkcji load(). script type= text/javascript var dokumentxml = document.implementation.createDocument( , ,null) dokumentxml.addEventListener( load , documentLoaded, false); dokumentxml.load( auta.xml ); /script 4. Czas na funkcję w sekcji head rysującą tabelę. W momencie wywołania tej funkcji mamy już wczytane dane z pliku XML do dodatkowego obiektu document. Z obiektu dokument przepiszemy te dane do zwykłej tablicy Array, a następnie tablicę tę wyświetlimy w tabeli HTML. Będę objaśniał skrypt w miarę pisania, należy go umieścić w sekcji head dokumentu HTML. Zaczynamy skrypt, a następnie definiujemy funkcję documentLoaded(). script type= text/javascript function documentLoaded() { var dane = new Array(); dane = dokumentxml.getElementsByTagName( samochod ); 5. Wszystkie elementy zbioru auta.xml są już w tablicy dane[], przy czym jedno pole tej tablicy zawiera dane zapisane między znacznikami samochod i /samochod w pliku XML. Strukturę tablicy dane[] przedstawia rysunek 9.6. Teraz pozostaje wyświetlić odpowiednie komórki z tablicy dane w tabeli HTML, skonstruowanej identycznie jak w poprzednim przykładzie. Tym razem tabela będzie miała dodatkowo wiersz nagłówkowy. Wiersz taki zawiera się we wnętrzu elementu THEAD, pełniącego podobną funkcje jak TBODY dla pozostałych elementów tabeli. var tabela=document.createElement( TABLE ); var tabhead=document.createElement( THEAD ); tabela.appendChild(tabhead); var wierszng=document.createElement( TR ); for (var i=0;i dane[0].childNodes.length;i++) { if(dane[0].childNodes[i].nodeType==1) { var poleng = document.createElement( TH ); var tekstng= document.createTextNode(dane[1].childNodes[i].nodeName); poleng.appendChild(tekstng); wierszng.appendChild(poleng); } } tabhead.appendChild(wierszng); Nie wszystkie węzły są wyświetlane, tylko te, które prowadzą do gałęzi węzłów tekstowych, tylko one reprezentują elementy ograniczone znacznikami marka /marka , kolor /kolor itp. Jak widać z rysunku 9.6, mamy w drzewie dodatkowe puste węzły tekstowe przy głównym pniu. Węzły te są dodawane wszędzie między znacznikami, dlatego są też na przykład między znacznikiem /marka i pojemnosc . Są one niepotrzebne, ale nie da się ich uniknąć. Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 109 Rysunek 9.6. Struktura pola tabeli dane[] 6. Główną częeść tabeli wyświetlamy podobnie, z tym że interesuje nas wyświetlanie zawartości węzłów tekstowych, a nie nazw. Na końcu gotową tablicę dodajemy do sekcji body . var tabbody=document.createElement( TBODY ); tabelaappendChild(tabbody); for (var j=0;j dane.length;j++) { var wiersz=document.createElement( TR ); for (var i=0;i dane[j].childNodes.length;i++) { if(dane[j].childNodes[i].nodeType==1) { var pole = document.createElement( TD ); var tekst= document.createTextNode(dane[j].childNodes[i]. (cid:180)firstChild.nodeValue); pole.appendChild(tekst); wiersz.appendChild(pole);} } tabbody.appendChild(wiersz); } document.getElementById( body1 ).appendChild(tabela); } /script 7. Aby poprawić wygląd tabeli, na początku sekcji head dodamy arkusz stylów. style table, td, th { border: solid 1px; } /style 8. Wszystko jest gotowe, zapisz plik i otwórz go w przeglądarce Firefox. Otrzymasz obraz jak na rysunku 9.7. Skrypt z przykładu 9.7 jest uniwersalny, może służyć do prezentacji innych plików XML. 110 Rysunek 9.7. Wynik działania skryptu z przykładu 9.6. Dokument XML prezentowany w postaci tabeli JavaScript. Pierwsze starcie Wczytywanie dokumentów XML w Internet Explorerze Interfejs dokument.implementation nie działa w przeglądarce Internet Explorer. Zamiast tego obiekt reprezentujący dokument XML w pamięci będzie w postaci kontrolki Ac- tiveX. Powołamy ją do życia za pomocą znanej już z rozdziału 8 funkcji ActiveXObject(). Przy tworzeniu dokumentu XML parametrem tej funkcji będzie Microsoft.XMLDOM. W na- stępnym kroku nie skorzystamy z obsługi zdarzeń, tylko wczytamy dokument w trybie synchronicznym, to znaczy wykonanie skryptu zostanie zawieszone do czasu wczyta- nia dokumentu. Po wczytaniu zostanie wywołana funkcja tworząca tabelę, identyczna z tą dla Firefoksa. Oznacza to, że zamiany ograniczą się tylko do skryptu w sekcji body . Przykład 9.8. Wczytanie pliku XML — wersja dla Microsoft Internet Explorera 1. Otwórz plik z poprzedniego przykładu. 2. Usuń zawartość skryptu w sekcji body . Dla IE skrypt będzie wyglądał następująco: script type= text/javascript dokumentxml = new ActiveXObject( Microsoft.XMLDOM ); dokumentxml.async= false ; dokumentxml.load( auta.xml ); documentLoaded(); /script Wszystko w tym skrypcie jest zgodnie z tym, co napisałem w akapicie poprzedzającym przykład. Komentarza wymaga jedynie właściwość async. Ustawienie tej właściwości na wartość false spowoduje pracę w trybie synchronicznym, czyli zawieszenie wykonywania skryptu podczas wczytywania pliku za pomocą funkcji load(). 3. Pozostałe części skryptu nie wymagają zmiany. Zapisz plik i otwórz go w Internet Explorerze. Otrzymasz tabelę taką jak na rysunku 9.6. Rozdział 9. ♦ Praca z dokumentami DOM HTML i XML 111 Wczytywanie uniwersalne dla IE i FF Skrypt uniwersalny napiszemy, stosując instrukcje warunkowe wykonujące kod od- powiednio dla Firefoksa lub Microsoft Internet Expolera. Przeglądarkę Firefox wy- kryjemy poprzez sprawdzenie funkcji addEventListener(), tak jak przy detekcji prze- glądarki, dzięki której można wybrać sposób obsługi zdarzeń. Internet Explorera wykryjemy natomiast przez obecność funkcji ActiveXObject(). Oto przykład: Przykład 9.9. Wczytanie pliku XML — wersja uniwersalna 1. Otwórz plik z poprzedniego przykładu. 2. Różnica będzie polegała tylko na zmianie skryptu w sekcji body . Zgodnie z tym, co napisałem wcześniej, będzie miał on postać: script type= text/javascript if (window.ActiveXObject) { //IE dokumentxml = new ActiveXObject( Microsoft.XMLDOM ); dokumentxml.async= false ; dokumentxml.load( auta.xml ); documentLoaded(); } if (document.addEventListener) { //FF var dokumentxml = document.implementation.createDocument( , ,null) dokumentxml.addEventListener( load ,documentLoaded,false); dokumentxml.load( auta.xml ) } /script 3. Zapisz plik, powinien działać zarówno w Firefoksie, jak i MS Internet Explorerze. Test 1. Do tworzenia elementu (nie węzła tekstowego) służy funkcja obiektu document: a) makeElement(), b) createElement(), c) createTextNode(). 2. Po utworzeniu elementu: a) jest on od razu związany w gałęzi drzewa sekcji body ; b) jest on od razu związany w gałęzi drzewa sekcji head ; c) trzeba go umieścić w drzewie za pomocą funkcji appendChild(). 3. Aby ustawiać wygląd elementów utworzonych dynamicznie na stronie” a) można skorzystać z funkcji setAttribute() do ustawienia danej własności, aczkolwiek jest to sposób przestarzały; b) można posłużyć się arkuszem stylu, a za pomocą funkcji setAttribute() ustawić jedynie parametr id na nazwę stylu z arkusza; 112 JavaScript. Pierwsze starcie c) można posłużyć się wyłącznie arkuszem stylu, przypisując styl do danego typu obiektu. 4. Dokumenty XML: a) Są nowym formatem arkusza kalkulacyjnego. b) Są sposobem na uporządkowany zapis danych. c) Zapisuje się je w postaci plików tekstowych. 5. W MS Internet Explorerze dokument XML tworzymy: a) za pomocą document.implementation.createDocument(); b) w ogóle nie można utworzyć dokumentu XML; c) za pomocą kontrolki ActiveX.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript. Pierwsze starcie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: