Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 002537 22772673 na godz. na dobę w sumie
Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty - książka
Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0048-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zobacz, co ma do zaoferowania najnowsza wersja Javy

Najnowsza wersja języka i środowiska Java, nosząca nazwę Tiger, to nie aktualizacja, ale prawie nowy język programowania. Wprowadzono do niej ponad sto poprawek, zmian i udoskonaleń oraz nowe biblioteki i interfejsy programistyczne. Java 1.5 Tiger oferuje programistom dziesiątki nowych możliwości. Nowa specyfikacja języka jest ogromnym tomiskiem, którego lektura znuży nawet największego fanatyka Javy. Kontakt z najnowszym wcieleniem tego popularnego języka programowania najlepiej zacząć od poznania tego, co faktycznie jest w nim nowe.

'Java 1.5 Tiger. Notatnik programisty' to książka, zawierająca notatki prawdziwych fachowców, którzy analizowali nową wersję Javy jeszcze przed jej publiczną prezentacją. Przedstawia wszystkie nowości Javy 1.5 zilustrowane ponad pięćdziesięcioma przykładami kodu źródłowego. Czytając ją, poznasz zasady stosowania generyczności, zrozumiesz działanie mechanizmów automatycznego opakowywania i rozpakowywania, nauczysz się korzystać z nowych sposobów formatowania tekstów i opanujesz posługiwanie się typami wyliczeniowymi i adnotacjami.

Poznaj i ujarzmij siłę 'tygrysa'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty Autorzy: Brett McLaughlin, David Flanagan T³umaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 83-246-0048-5 Tytu³ orygina³u: Java 1.5 Tiger A Developers Notebook Format: B5, stron: 224 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zobacz, co ma do zaoferowania najnowsza wersja Javy CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Zdefiniuj w³asne klasy generyczne • Zastosuj w programach nowe typy danych • Poznaj nowe mechanizmy obs³ugi wspó³bie¿noœci Najnowsza wersja jêzyka i œrodowiska Java, nosz¹ca nazwê Tiger, to nie aktualizacja, ale prawie nowy jêzyk programowania. Wprowadzono do niej ponad sto poprawek, zmian i udoskonaleñ oraz nowe biblioteki i interfejsy programistyczne. Java 1.5 Tiger oferuje programistom dziesi¹tki nowych mo¿liwoœci. Nowa specyfikacja jêzyka jest ogromnym tomiskiem, którego lektura znu¿y nawet najwiêkszego fanatyka Javy. Kontakt z najnowszym wcieleniem tego popularnego jêzyka programowania najlepiej zacz¹æ od poznania tego, co faktycznie jest w nim nowe. „Java 1.5 Tiger. Notatnik programisty” to ksi¹¿ka, zawieraj¹ca notatki prawdziwych fachowców, którzy analizowali now¹ wersjê Javy jeszcze przed jej publiczn¹ prezentacj¹. Przedstawia wszystkie nowoœci Javy 1.5 zilustrowane ponad piêædziesiêcioma przyk³adami kodu Ÿród³owego. Czytaj¹c j¹, poznasz zasady stosowania generycznoœci, zrozumiesz dzia³anie mechanizmów automatycznego opakowywania i rozpakowywania, nauczysz siê korzystaæ z nowych sposobów formatowania tekstów i opanujesz pos³ugiwanie siê typami wyliczeniowymi i adnotacjami. • Generycznoœæ i typy parametryczne • Tworzenie i stosowanie typów wyliczeniowych • Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie • Wykorzystywanie list argumentów o zmiennej d³ugoœci • Instrukcja for/in • Obs³uga i synchronizacja w¹tków Poznaj i ujarzmij si³ê „tygrysa” Spis treści Seria „Zapiski programisty” .................................................................. 7 Wstęp .................................................................................................. 13 Rozdział 1. Co nowego? ....................................................................... 21 Tablice ................................................................................................22 Kolejki .................................................................................................25 Kolejki uporządkowane i komparatory ................................................28 Przesłanianie typów zwracanych ........................................................30 Wykorzystanie zalet Unicode ..............................................................32 Klasa StringBuilder .............................................................................34 Rozdział 2. Generyczność .................................................................... 37 Stosowanie list bezpiecznych typologicznie .........................................38 Stosowanie map bezpiecznych typologicznie .......................................41 Przeglądanie typów parametrycznych ................................................42 Akceptowanie typów parametrycznych jako argumentów ..................45 Zwracanie typów parametrycznych ....................................................46 Stosowanie typów parametrycznych jako parametrów typu ...............47 Ostrzeżenia lint ...................................................................................48 Generyczność i konwersje typów .........................................................49 Stosowanie wzorców typów ................................................................53 3 Tworzenie typów generycznych ..........................................................55 Ograniczanie parametrów typu ............................................................56 Rozdział 3. Typy wyliczeniowe .............................................................59 Tworzenie typu wyliczeniowego ..........................................................60 Typy wyliczeniowe rozwijane w miejscu deklaracji ............................66 Przeglądanie typów wyliczeniowych ...................................................67 Typy wyliczeniowe w instrukcjach wyboru .........................................68 Mapy typów wyliczeniowych ...............................................................73 Zbiory typów wyliczeniowych .............................................................75 Dodawanie metod do typów wyliczeniowych .......................................78 Implementacja interfejsów i typy wyliczeniowe ..................................82 Ciała klas specyficzne dla poszczególnych wartości ............................83 Samodzielne definiowanie typów wyliczeniowych ...............................86 Rozszerzanie typu wyliczeniowego .....................................................87 Rozdział 4. Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie ..............89 Przekształcanie wartości typów podstawowych w obiekty typów opakowujących .......................................................90 Przekształcanie obiektów typów opakowujących w wartości typów podstawowych ......................................................92 Operacje zwiększania i zmniejszania dla typów opakowujących .........93 Boolean i boolean .................................................................................94 Wyrażenia warunkowe i rozpakowywanie ..........................................95 Instrukcje sterujące i rozpakowywanie ................................................97 Wybór metody przeciążonej ................................................................98 Rozdział 5. Listy argumentów o zmiennej długości ............................101 Tworzenie list argumentów o zmiennej długości ...............................103 Przeglądanie list argumentów o zmiennej długości ...........................106 Listy argumentów o zerowej długości ................................................108 Obiekty jako argumenty zamiast typów podstawowych .....................110 Zapobieganie automatycznej konwersji tablic ....................................112 4 Spis treści Rozdział 6. Adnotacje ........................................................................ 115 Stosowanie standardowych typów adnotacji .....................................116 Adnotowanie przesłaniania metody ..................................................119 Adnotowanie przestarzałej metody ...................................................121 Wyłączanie ostrzeżeń .......................................................................123 Tworzenie własnych typów adnotacji ................................................125 Adnotowanie adnotacji ......................................................................128 Definiowanie elementu docelowego dla typu adnotacji ......................129 Zachowywanie typu adnotacji ...........................................................130 Dokumentowanie typów adnotacji .....................................................131 Konfigurowanie dziedziczenia adnotacji ............................................134 Refleksje i adnotacje ..........................................................................137 Rozdział 7. Instrukcja for/in .............................................................. 143 Pozbywanie się iteratorów ................................................................144 Przeglądanie tablic ............................................................................147 Przeglądanie kolekcji ........................................................................148 Zapobieganie niepotrzebnemu rzutowaniu ........................................150 Adaptacja klas do pracy z pętlą for/in ...............................................152 Określanie pozycji na liście i wartości zmiennej ...............................157 Usuwanie elementów listy w pętli for/in ...........................................158 Rozdział 8. Import składowych statycznych ...................................... 161 Importowanie składowych statycznych .............................................162 Stosowanie wzorców podczas importowania .....................................164 Importowanie wartości typów wyliczeniowych .................................165 Importowanie wielu składowych o tej samej nazwie .........................167 Przesłanianie importu składowych statycznych ................................169 Rozdział 9. Formatowanie ................................................................. 171 Tworzenie instancji klasy Formatter .................................................171 Formatowanie danych wyjściowych .................................................172 Spis treści 5 Stosowanie metody format() ..............................................................178 Stosowanie metody printf() ................................................................180 Rozdział 10. Wątki .............................................................................181 Obsługa wyjątków .............................................................................182 Kolekcje i wątki .................................................................................186 Stosowanie kolejek blokujących .........................................................189 Określanie limitów czasu dla blokowania ..........................................193 Separacja logiki wątku od logiki wykonania ......................................195 Stosowanie interfejsu ExecutorService ..............................................197 Stosowanie obiektów Callable ............................................................199 Wykonywanie zadań bez użycia interfejsu ExecutorService .............201 Planowanie zadań .............................................................................202 Zaawansowana synchronizacja ........................................................205 Typy atomowe ...................................................................................207 Blokowanie a synchronizacja ............................................................209 Skorowidz ..........................................................................................215 6 Spis treści ROZDZIAŁ 4 Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie W tym rozdziale: (cid:22) Przekształcanie wartości typów podstawowych w obiekty typów opa- kowujących (cid:22) Przekształcanie obiektów typów opakowujących w wartości typów podstawowych (cid:22) Operacje zwiększania i zmniejszania dla typów opakowujących (cid:22) Boolean i boolean (cid:22) Wyrażenia warunkowe i rozpakowywanie (cid:22) Instrukcje sterujące i rozpakowywanie (cid:22) Wybór metody przeciążonej Gdy rozpoczynamy naukę programowania w języku Java, jedna z pierw- szych lekcji zawsze dotyczy obiektów. Można powiedzieć, że klasa java.lang.Object stanowi kamień węgielny języka Java. Praktycznie 99 kodu posługuje się tą klasą lub jej klasami pochodnymi. Jednak po- zostały 1 może nam sprawiać sporo kłopotów, wymagając ciągłego przekształcania obiektów na wartości typów podstawowych i z powrotem. 89 Do typów podstawowych w języku Java należą int, short, char i tym podobne. Ich wartości nie są obiektami. W rezultacie w języku Java udo- stępniono dodatkowo klasy opakowujące, takie jak Integer, Short czy Character, które stanowią obiektowe wersje typów podstawowych. Jed- nak ciągłe przekształcanie obiektów w wartości typów podstawowych i z powrotem bywa irytujące. Nagle okazuje się, że kod programu zosta- je zdominowany przez wywołania metod w rodzaju intValue(). W wersji Tiger dostarczono rozwiązania tego problemu za pomocą dwóch nowych mechanizmów konwersji: opakowywania i rozpakowywania. W obu przypadkach nazwy wspomnianych mechanizmów można do- datkowo opatrzyć przymiotnikiem „automatyczne”. Przekształcanie wartości typów podstawowych w obiekty typów opakowujących Literały w języku Java zawsze są jednego z typów podstawowych. Na przykład wartość 0 jest typu int i może zostać zamieniona w obiekt za pomocą następującego kodu: Integer i = new Integer(0); W wersji Tiger wyeliminowano konieczność tworzenia takiego kodu. Jak to osiągnąć? Nareszcie możemy zapomnieć o ręcznych konwersjach i pozwolić wy- konywać je maszynie wirtualnej Java: Integer i = 0; Zamieni ona automatycznie wartość typu podstawowego w obiekt opa- kowujący. Ta sama konwersja odbywa się też w przypadku zmiennych typów podstawowych: int foo = 0; Integer integer = foo; Aby przekonać się o przydatności tego rozwiązania, należy spróbować skompilować powyższy fragment za pomocą jednej z wersji języka 90 Rozdział 4: Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie Przykłady zamieszczone w tym rozdziale możemy skompilować z opcją -source 1.4, używając celu compile-1.4. wcześniejszych od wersji Tiger. Uzyskamy wtedy dość dziwne komuni- katy o błędach: compile-1.4: [echo] Compiling all Java files... [javac] Compiling 1 source file to classes [javac] srccomoreilly igerch04Conversion.java:6: incompatible types [javac] found : int [javac] required: java.lang.Integer [javac] Integer i = 0; [javac] ^ [javac] srccomoreilly igerch04ConversionTester.java:9: incompatible types [javac] found : int [javac] required: java.lang.Integer [javac] Integer integer = foo; [javac] ^ [javac] 2 errors Błędy te znikną w „magiczny” sposób w wersji Tiger, gdy zastosujemy opcję kompilacji -source 1.5. Jak to działa? Wartości typów podstawowych zostają automatycznie opakowane. Przez opakowanie rozumiemy konwersję typu podstawowego do odpowiadają- cego mu obiektowego typu opakowującego: Boolean, Byte, Short, Cha- racter, Integer, Long, Float lub Double. Ponieważ konwersja ta zacho- dzi automatycznie, nazywamy ją automatycznym opakowywaniem. W języku Java, oprócz opakowania wartości, może również dojść do konwersji poszerzającej typ: Number n = 0.0f; W tym przypadku literał zostanie najpierw opakowany obiektem typu Float, którego typ zostanie następnie poszerzony do Number. Specyfikacja języka Java informuje, że pewne wartości typów prostych są zawsze opakowywane za pomocą tych samych obiektów opakowują- cych, które nie mogą być modyfikowane. Obiekty te są przechowywane w buforze i używane wielokrotnie. Do wartości traktowanych w ten spo- sób należą true i false, wszystkie wartości typu byte, wartości typów short i int należące do przedziału od -128 do 127 oraz wszystkie znaki Istnieje możliwość jawnego zażądania konwersji opakowującej w sposób przypominający rzutowanie. Łatwiej jednak pozostawić wykonanie tego zadania maszynie wirtualnej. Przekształcanie wartości typów podstawowych w obiekty typów opakowujących 91 typu char o kodach od u0000 do u007F. Jednak ponieważ wszystko to odbywa się automatycznie, jest to właściwie tylko szczegół implementa- cji i nie musimy się tym przejmować. Przekształcanie obiektów typów opakowujących w wartości typów podstawowych Oprócz konwersji wartości typów podstawowych do typów opakowują- cych, w wersji Tiger dokonywana jest również konwersja w kierunku przeciwnym. Podobnie jak opakowywanie, również rozpakowywanie nie wymaga interwencji programisty. Jak to osiągnąć? Poniżej przedstawiony został prosty przykład kodu, w którym zachodzi opakowywanie i rozpakowywanie bez żadnych dodatkowych instrukcji: // Opakowywanie int foo = 0; Integer integer = foo; // Rozpakowywanie int bar = integer; Integer counter = 1; // opakowywanie int counter2 = counter; // rozpakowywanie Zupełnie proste, prawda? A co… …z wartością null? Ponieważ wartość null dozwolona jest dla dowol- nego obiektu i tym samym dowolnego typu opakowującego, poniższy kod jest poprawny: Integer i = null; int j = i; Podstawienie wartości null do i jest dozwolone. Następnie i zostaje rozpakowane do j. Ponieważ null nie jest poprawną wartością typu podstawowego, zostaje wygenerowany wyjątek NullPointerException. 92 Rozdział 4: Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie Operacje zwiększania i zmniejszania dla typów opakowujących Jeśli zastanowimy się nad konsekwencjami opakowywania i rozpako- wywania, dojdziemy do wniosku, że są one daleko idące. Na przykład każda operacja dostępna dla typu podstawowego powinna być również dostępna dla typu opakowującego i na odwrót. Przykładem mogą być operacje zwiększania i zmniejszania (++ i --), które obecnie działają także w przypadku typów opakowujących. Jak to osiągnąć? Nie jest to trudne: Integer counter = 1; while (true) { System.out.printf( Iteracja d n , counter++); if (counter 1000) break; } Zmienna counter traktowana jest w tym przykładzie jak zmienna typu int. Jak to działa? W rzeczywistości w naszym przykładzie zdarzyło się więcej, niż można by przypuszczać. Weźmy następujący jego fragment: counter++ Przypomnijmy, że counter jest typu Integer. Obiekt counter został więc najpierw automatycznie rozpakowany do wartości typu int, który wy- magany jest przez operator ++. WSKAZÓWKA Zauważmy, że operator ++ nie został przystosowany do działania z typami opakowującymi. Kod ten działa jedynie dzięki automatycz- nemu rozpakowywaniu. Dopiero po rozpakowaniu wykonana zostaje operacja zwiększania. Na- stępnie nowa wartość musi zostać z powrotem umieszczona w obiekcie Operacje zwiększania i zmniejszania dla typów opakowujących 93 counter, co wymaga wykonania operacji opakowywania. A wszystko to odbywa się niezauważalnie, w ułamku sekundy! W naszym przykładzie również w przypadku porównania obiektu coun- ter z literałem 1000 zachodzi automatyczne opakowywanie. Boolean i boolean Typ boolean wyróżnia się wśród typów podstawowych dostępnością operatorów logicznych, takich jak ! (negacja), || (alternatywa) i (ko- niunkcja). Dzięki automatycznemu rozpakowywaniu możemy stosować je także dla obiektów typu Boolean. Jak to osiągnąć? Za każdym razem, gdy w wyrażeniu zawierającym operator !, || lub pojawia się obiekt Boolean, zostaje on automatycznie rozpakowany do wartości typu boolean, która zostaje użyta do wyznaczenia wartości ca- łego wyrażenia. Boolean case1 = true; Boolean case2 = true; boolean case3 = false; Boolean result = (case1 || case2) case3; Wartość typu boolean będąca wynikiem wyrażenia zostanie w tym przypadku z powrotem opakowana za pomocą obiektu typu Boolean. A co… …z bezpośrednimi porównaniami obiektów? Działają one w taki sam sposób jak dotąd: Integer i1 = 256; Integer i2 = 256; if (i1 == i2) System.out.println( Równe! ); else System.out.println( Różne! ); Wynikiem wykonania tego kodu, przynajmniej przez moją maszynę wirtualną, jest komunikat Różne! . W tym przykładzie nie zachodzi operacja rozpakowywanie. Literał 256 zostaje opakowany za pomocą Wartości typów podstawowych zostają opakowane w porównaniach za pomocą operatora ==. W przypadku operatorów takich jak , = i tym podobnych, typy opakowujące zostają rozpakowane do typów podstawowych. 94 Rozdział 4: Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie dwóch różnych obiektów typu Integer (przynajmniej przez moją ma- szynę), a następnie obiekty te zostają porównane za pomocą operatora ==. Wynikiem porównania jest false, ponieważ porównywane są dwie różne instancje mające różne adresy w pamięci. Ponieważ po obu stro- nach operatora == znajdują się obiekty, nie zachodzi operacja rozpako- wywania. OSTRZEŻENIE Nie należy polegać na wyniku działania tego przykładu, zamieści- łem go jedynie dla ilustracji. Inne implementacje maszyny wirtual- nej Java mogą optymalizować kod i stworzyć jedną, wspólną instan- cję dla obu literałów. W takim przypadku wynikiem wyrażenia zawierającego operator porównania == będzie wartość logiczna true. Ale uwaga! Przypomnijmy (z podrozdziału „Przekształcanie wartości typów podstawowych w obiekty typów opakowujących”), że niektóre wartości typów podstawowych są opakowywane za pomocą obiektów, które nie mogą być modyfikowane. Dlatego też wynik działania poniż- szego kodu może stanowić pewną niespodziankę: Integer i1 = 100; Integer i2 = 100; if (i1 == i2) System.out.println( Równe! ); else System.out.println( Różne! ); W tym przypadku wynikiem tym będzie komunikat Równe! . Przypo- mnijmy, że wartości typu int z zakresu od -128 do 127 są opakowywa- ne właśnie za pomocą stałych, niemodyfikowalnych obiektów. Maszyna wirtualna używa więc tego samego obiektu dla i1 i i2. W rezultacie wy- nikiem porównania jest wartość true. Należy o tym pamiętać, ponieważ przeoczenia tego faktu mogą powodować trudne do znalezienia błędy. Wyrażenia warunkowe i rozpakowywanie Jedną z dziwniejszych możliwości języka Java jest operator warunkowy zwany również operatorem ternarnym. Operator ten stanowi wersję instrukcji warunkowej if/else reprezentowaną za pomocą znaku ?. Wyrażenia warunkowe i rozpakowywanie 95 Ponieważ operator ten wymaga wyznaczenia wartości wyrażeń, rów- nież jest związany z mechanizmem automatycznego opakowywania wprowadzonym w wersji Tiger. Operatora tego możemy używać dla różnych typów. Jak to osiągnąć? Oto składnia operatora warunkowego: [wyrażenie warunkowe] ? [wyrażenie1] : [wyrażenie2] Jeśli wynikiem wyrażenia [wyrażenie warunkowe] jest wartość lo- giczna true, opracowane zostanie [wyrażenie1]; w przeciwnym razie [wyrażenie2]. W wersjach poprzedzających wersję Tiger wynikiem wy- rażenia [wyrażenie warunkowe] musiała być wartość typu boolean. By- ło to mało wygodne w sytuacji, gdy jakaś metoda zwracała obiekty typu opakowującego Boolean lub obiekt tego typu był wynikiem wyrażenia. W wersji Tiger nie stanowi to już problemu, ponieważ operator działa dla wartości będących wynikiem rozpakowania obiektów Boolean: Boolean arriving = false; Boolean late = true; System.out.println(arriving ? (late ? Najwyższy czas! : Cześć! ) : (late ? Pośpiesz się! : Do zobaczenia! )); Jak to działa? Omawiając działanie operatora ternarnego, zarówno w wersji Java 1.4, jak i Tiger, warto wspomnieć o pewnych dodatkowych szczegółach. W wersjach poprzedzających wersję Tiger, [wyrażenie1] i [wyrażenie2] musiały być tego samego typu lub musiała istnieć możliwość przypisa- nia jednego drugiemu. Czyli na przykład oba wyrażenia musiały być ty- pu String lub jedno typu int, a drugie typu float (ponieważ wartość typu int może zostać przekształcona na typ float). W wersji Tiger ograniczenia te są nieco luźniejsze ze względu na możliwość zastoso- wania rozpakowywania. Jedno lub oba wyrażenia mogą zostać rozpa- kowane, i dlatego jedno może być na przykład typu Integer, a drugie typu Float. W tym przypadku rozpakowane zostaną oba wyrażenia, a powstała wartość typu int zostanie rozszerzona do typu float. Wyni- 96 Rozdział 4: Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie kiem wyrażenia będzie więc wartość typu float, która nie zostanie z powrotem opakowana w typ Float. Kolejną dodatkową właściwością wprowadzoną w wersji Tiger jest au- tomatyczne rzutowanie referencji na ich wspólny typ. Wyjaśnia to po- niższy przykład: String s = pewien ; StringBuffer sb = new StringBuffer( tekst ); boolean mutable = true; CharSequence cs = mutable ? sb : s; W wersjach poprzedzających wersję Tiger podczas kompilacji tego kodu wystąpił by błąd, ponieważ sb (typu StringBuffer) i s (typu String) nie mogą być do siebie przypisywane. Ponieważ oba typy implementują in- terfejs CharSequence, kod ten uda się jednak skompilować, jeśli zastosu- jemy rzutowanie: CharSequence cs = mutable ? (CharSequence)sb : (CharSequence)s; W wersji Tiger można użyć dowolnego wspólnego typu dla obu wyra- żeń. W tym przypadku CharSequence spełnia to wymaganie i może być poprawnym typem wyniku wyrażenia. Efektem takiego rozwiązania jest to, że każde dwa obiekty zawsze mają wspólny typ java.lang.Object, wobec czego wynik działania operatora ternarnego na wyrażeniach, które nie są typów podstawowych, może zostać przypisany do obiektu typu java.lang.Object. Instrukcje sterujące i rozpakowywanie W języku Java istnieje kilka instrukcji sterujących, których argumentem jest wartość typu boolean lub wyrażenie, którego wynik jest typu boolean. Fakt, że w instrukcjach tych mogą teraz występować również obiekty typu Boolean, nie powinien już stanowić zaskoczenia. Dodatkowo instrukcja wyboru switch akceptuje szereg nowych typów. Jak to osiągnąć? Wprowadzona w wersji Tiger możliwość automatycznego rozpakowy- wania obiektów typu Boolean do wartości typu boolean używana jest Przykład ten pochodzi z piątego wydania książki Java in a Nutshell (O’Reilly). Z punktu widzenia technicznego możliwość ta związana jest z obsługą generyczności w wersji Tiger, ale wydaje mi się, że lepiej było wspomnieć o niej w tym miejscu. Generyczność została omówiona szczegółowo w rozdziale 2. Instrukcje sterujące i rozpakowywanie 97 także w przypadku instrukcji if/else, while i do. Poniższy przykład nie wymaga szczegółowych objaśnień: Boolean arriving = false; Boolean late = true; Integer peopleInRoom = 0; int maxCapacity = 100; boolean timeToLeave = false; while (peopleInRoom maxCapacity) { if (arriving) { System.out.println( Miło Cię widzieć. ); peopleInRoom++; } else { peopleInRoom--; } if (timeToLeave) { do { System.out.printf( Osoba numer d musi opuścić pokój! n , peopleInRoom); peopleInRoom--; } while (peopleInRoom 0); } } W przykładzie tym zachodzi wiele operacji opakowywania i rozpako- wywania w różnych instrukcjach sterujących. Warto dokładnie przeana- lizować ich działanie. Inną instrukcją, która zyskała na wprowadzeniu automatycznego rozpa- kowywania, jest instrukcja wyboru switch. We wcześniejszych wer- sjach języka Java akceptowała ona jedynie wartości typów int, short, char i byte. Oprócz typów wyliczeniowych wprowadzonych w wersji Ti- ger obsługuje ona dzięki rozpakowywaniu teraz również obiekty typów Integer, Short, Char i Byte. Wybór metody przeciążonej Opakowywanie i rozpakowywanie stanowią rozwiązanie wielu typowych problemów (lub przynajmniej czynią życie programisty wygodniej- szym). Równocześnie jednak same mogą wprowadzać pewne problemy, zwłaszcza w obszarze wyboru metody. Wybór metody jest procesem, w którym kompilator języka Java ustala metodę, jaką należy wywołać. Należy pamiętać, że opakowywanie i rozpakowywanie mają wpływ na przebieg tego procesu. Uruchamiając ten przykład, należy pamiętać, że wykonuje on nieskończoną pętlę. Typy wyliczeniowe omówiłem w rozdziale 3. 98 Rozdział 4: Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie Jak to osiągnąć? W zwykłej sytuacji wybór metody w języku Java odbywa się na podsta- wie nazwy metody. Jednak w przypadku, gdy nazwa metody jest prze- ciążona, konieczne staje się wykonanie dodatkowego kroku. Wersja przeciążonej metody wybierana jest na podstawie dopasowania listy ar- gumentów. Jeśli dopasowanie to się nie uda, kompilator zgłosi błąd. Brzmi prosto, prawda? Weźmy pod uwagę poniższe dwie metody: public void doSomething(double num); public void doSomething(Integer num); Załóżmy teraz, że metodę doSomething() wywołaliśmy w następujący sposób: int foo = 1; doSomething(foo); Która metoda zostanie wywołana? We wcześniejszych wersjach języka Java jej ustalenie nie sprawi nam kłopotu. Wartość typu int zostanie rozszerzona do typu double i wywołana zostanie metoda doSomething (cid:166)(double num). Jednak w wersji Tiger wydaje się, że nastąpi opakowa- nie wartości typu int i wywołana zostanie metoda doSomething(int num). Chociaż taki sposób działania wydaje się sensowny, jednak tak się nie stanie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której napisalibyśmy powyższy program, skompilowali go i przetestowali w języku Java 1.4, a następnie w wersji Tiger. Okazałoby się, że działa on różnie w zależności od wersji języka. Dlatego też obowiązuje zasada, że w wersji Tiger zawsze zostanie wy- brana ta sama metoda, która zostałaby wybrana w wersji 1.4. W prak- tyce powinniśmy unikać takiego korzystania z przeciążania jak w po- wyższym przykładzie. Jeśli będziemy dokładnie specyfikować listy argumentów metod, problem ten przestanie istnieć. Jak to działa? Ze względu na wspomnianą zasadę w wersji Tiger wybór metody odby- wa się w trzech etapach: Wybór metody przeciążonej 99 Listy argumentów o zmiennej długości omówione zostaną w rozdziale 5. 1. Kompilator próbuje określić właściwą metodę bez stosowania opera- cji opakowywania i rozpakowywania, a także zmiennych list argu- mentów. Na skutek wykonania tego etapu wybranie zostania taka sama metoda jak w przypadku Java 1.4. 2. Jeśli pierwszy etap zawiedzie, kompilator próbuje ponownie znaleźć odpowiednią metodę, ale tym razem stosując opakowywanie i roz- pakowywanie. Metody mające listy argumentów o zmiennej długości na tym etapie nie są brane pod uwagę. 3. Jeśli zawiedzie również drugi etap, kompilator podejmuje ostatnią próbę, uwzględniając opakowywanie i rozpakowywanie, a także listy argumentów o zmiennej długości. Zastosowanie powyższych zasad zapewnia spójność działania ze wcze- śniejszymi wersjami języka Java. 100 Rozdział 4: Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: