Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 006665 20491533 na godz. na dobę w sumie
Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0327-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij przygodę z programowaniem w Javie

Java w ciągu kilku ostatnich lat przebyła drogę od niemal nieznanej technologii do jednego z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Dziś jej głównym atutem nie są aplety, które w założeniu twórców miały umilać czas osobom odwiedzającym witryny WWW, lecz rozbudowane aplikacje przetwarzające setki danych. Java to uznana platforma programistyczna stosowana zarówno przez największe firmy z branży informatycznej, jak i przez programistów amatorów do realizacji przeróżnych zadań z wykorzystaniem technik obiektowych.

'Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II' to zbiór krótkich ćwiczeń, dzięki którym poznasz podstawy programowania w tym języku. Przeczytasz o głównych elementach Javy i technikach obiektowych. Dowiesz się, jak definiować zmienne, przetwarzać dane tekstowe, tworzyć proste aplety i bardziej złożone aplikacje. Nauczysz się korzystać z komponentów, budując interfejsy użytkownika swoich aplikacji i zaimplementujesz operacje wejścia i wyjścia na plikach. Zdobędziesz solidne podstawy do dalszej nauki Javy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0327-1 Format: B5, stron: 192 Rozpocznij przygodê z programowaniem w Javie (cid:129) Poznaj podstawowe elementy jêzyka Java (cid:129) Opanuj zasady programowania obiektowego (cid:129) Napisz w³asne aplety i aplikacje (cid:129) Wykorzystaj komponenty do tworzenia interfejsów u¿ytkownika Java w ci¹gu kilku ostatnich lat przeby³a drogê od niemal nieznanej technologii do jednego z najpopularniejszych jêzyków programowania na œwiecie. Dziœ jej g³ównym atutem nie s¹ aplety, które w za³o¿eniu twórców mia³y umilaæ czas osobom odwiedzaj¹cym witryny WWW, lecz rozbudowane aplikacje przetwarzaj¹ce setki danych. Java to uznana platforma programistyczna stosowana zarówno przez najwiêksze firmy z bran¿y informatycznej, jak i przez programistów amatorów do realizacji przeró¿nych zadañ z wykorzystaniem technik obiektowych. „Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II” to zbiór krótkich æwiczeñ, dziêki którym poznasz podstawy programowania w tym jêzyku. Przeczytasz o g³ównych elementach Javy i technikach obiektowych. Dowiesz siê, jak definiowaæ zmienne, przetwarzaæ dane tekstowe, tworzyæ proste aplety i bardziej z³o¿one aplikacje. Nauczysz siê korzystaæ z komponentów, buduj¹c interfejsy u¿ytkownika swoich aplikacji i zaimplementujesz operacje wejœcia i wyjœcia na plikach. Zdobêdziesz solidne podstawy do dalszej nauki Javy. (cid:129) Instalacja Java Development Kit w Windows i Linuksie (cid:129) Deklarowanie zmiennych (cid:129) Operatory i ich priorytety (cid:129) Instrukcje warunkowe i pêtle (cid:129) Obiekty i klasy (cid:129) Wyj¹tki i obs³uga b³êdów (cid:129) Tworzenie apletów (cid:129) Grafika i dŸwiêk w Javie (cid:129) Tworzenie interfejsów u¿ytkownika za pomoc¹ komponentów (cid:129) Operacje na plikach Programowanie w Javie Rozdział 1. Krótkie wprowadzenie Instalacja JDK Pierwszy program B-kod, kompilacja i maszyna wirtualna Java a C++ Obiektowy język programowania Struktura programu Zmienne, operatory i instrukcje Zmienne Operatory Instrukcje Rozdział 2. Rozdział 3. Obiekty i klasy Metody Konstruktory Specyfikatory dostępu Dziedziczenie Rozdział 4. Wyjątki Błędy w programach Instrukcja try...catch Zgłaszanie wyjątków Hierarchia wyjątków 5 9 9 12 13 14 15 16 17 17 26 37 51 53 59 62 66 71 71 75 77 79 4 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Rysowanie Aplikacja a aplet Pierwszy aplet Jak to działa? Cykl życia apletu Czcionki Rysowanie grafiki Kolory Wyświetlanie obrazów Rozdział 6. Dźwięki Rozdział 7. Animacje Rozdział 8. Pływający napis Pływający napis z buforowaniem Zegar cyfrowy Animacja poklatkowa Zegar analogowy Interakcja z użytkownikiem Obsługa myszy Rysowanie figur (I) Rysowanie figur (II) Rysowanie figur (III) Rozdział 9. Okna i menu Tworzenie okna aplikacji Budowanie menu Wielopoziomowe menu Rozdział 10. Grafika i komponenty Rysowanie elementów graficznych Obsługa komponentów Rozdział 11. Operacje wejścia-wyjścia Wczytywanie danych z klawiatury Operacje na plikach 81 81 82 84 86 86 89 95 98 103 107 107 112 114 116 118 123 123 126 130 131 137 137 139 146 151 151 152 169 169 176 Zmienna jest to miejsce, w którym możemy przechowywać jakieś dane, np. liczby czy ciągi znaków. Każda zmienna musi mieć swoją nazwę, która ją jednoznacznie identyfikuje, a tak- że typ, który informuje o tym, jakiego rodzaju dane można w niej przechowywać. Np. zmienna typu int przechowuje liczby całkowite, a zmienna typu float liczby zmiennoprzecinkowe. Typy w Javie dzielą się na dwa rodzaje: typy podstawowe (ang. primitive types) oraz typy odnośnikowe (ang. reference types). Typy podstawowe Typy podstawowe dzielą się na: q typy całkowitoliczbowe (z ang. integral types), q typy zmiennopozycyjne (rzeczywiste, z ang. floating-point types), q typ boolean, q typ char. 18 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Typy całkowitoliczbowe Rodzina typów całkowitoliczbowych składa się z czterech typów: q byte, q short, q int, q long. W przeciwieństwie do C++ dokładnie określono sposób reprezentacji tych danych. Niezależnie więc od tego, na jakim systemie pracujemy (16-, 32- czy 64-bitowym), dokładnie wiadomo, na ilu bitach zapisa- na jest zmienna danego typu. Wiadomo też dokładnie, z jakiego za- kresu wartości może ona przyjmować, nie ma więc dowolności, która w przypadku języka C mogła prowadzić do sporych trudności przy przenoszeniu programów pomiędzy różnymi platformami. W tabeli 2.1 zaprezentowano zakresy poszczególnych typów danych oraz liczbę bitów niezbędną do zapisania zmiennych danego typu. Tabela 2.1. Zakresy typów arytmetycznych w Javie Typ byte short int long Liczba bitów Liczba bajtów Zakres 8 16 32 64 1 2 4 8 od –128 do 127 od –32 768 do 32 767 od –2 147 483 648 do 2 147 483 647 od –9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807 Typy zmiennoprzecinkowe Typy zmiennoprzecinkowe występują tylko w dwóch odmianach: q float (pojedynczej precyzji), q double (podwójnej precyzji). Zakres oraz liczbę bitów i bajtów potrzebnych do zapisu tych zmien- nych prezentuje tabela 2.2. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 19 Tabela 2.2. Zakresy dla typów zmiennoprzecinkowych w Javie Typ float double Liczba bitów Liczba bajtów Zakres 32 64 4 8 od –3,4e38 do 3,4e38 od –1,8e308 do 1,8e308 Format danych float i double jest zgodny ze specyfikacją standardu ANSI/IEEE 754. Zapis 3,4e48 oznacza 3,4 * 1038. Typ boolean Jest to typ logiczny. Może on reprezentować jedynie dwie wartości: true (prawda) i false (fałsz). Może być wykorzystywany przy spraw- dzaniu różnych warunków w instrukcjach if, a także w pętlach i in- nych konstrukcjach programistycznych, które zostaną przedstawione w dalszej części rozdziału. Typ char Typ char służy do reprezentacji znaków (liter, znaków przestankowych, ogólnie wszelkich znaków alfanumerycznych), przy czym w Javie jest on 16-bitowy i zawiera znaki Unicode. Ponieważ znaki reprezen- towane są tak naprawdę jako 16-bitowe kody liczbowe, typ ten zali- cza się czasem do typów arytmetycznych. Deklarowanie zmiennych typów podstawowych Aby móc użyć jakiejś zmiennej w programie, najpierw trzeba ją za- deklarować, tzn. podać jej typ oraz nazwę. Ogólna deklaracja wyglą- da następująco: typ_zmiennej nazwa_zmiennej; Po takiej deklaracji zmienna jest już gotowa do użycia, tzn. możemy jej przypisywać różne wartości bądź też wykonywać na niej różne operacje, np. dodawanie. Przypisanie wartości zmiennej odbywa się przy użyciu znaku (operatora) =. 20 Ć W I C Z E N I E 2.1. Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Deklarowanie zmiennych Zadeklaruj dwie zmienne całkowite i przypisz im dowolne wartości. Wyniki wyświetl na ekranie (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Wynik działania programu z ćwiczenia 2.1 public class Main { public static void main (String args[]) { int pierwszaLiczba; int drugaLiczba; pierwszaLiczba = 10; drugaLiczba = 20; System.out.println ( pierwsza liczba: + pierwszaLiczba); System.out.println ( druga liczba: + drugaLiczba); } } Instrukcja System.out.println pozwala wyprowadzić ciąg znaków na ekran. Wartość zmiennej można również przypisać już w trakcie deklaracji, pisząc: typ_zmiennej nazwa_zmiennej = wartość; Można również zadeklarować wiele zmiennych danego typu, oddzie- lając ich nazwy przecinkami. Część z nich może być też od razu za- inicjowana: typ_zmiennej nazwa1, nazwa2, nazwa3; typ_zmiennej nazwa1 = wartość1, nazwa2, nazwa3 = wartość2; Zmienne w Javie, podobnie jak w C czy C++, ale inaczej niż w Pas- calu, można deklarować wedle potrzeb wewnątrz funkcji czy metody. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 21 Ć W I C Z E N I E 2.2. Jednoczesna deklaracja i inicjacja zmiennych Zadeklaruj i jednocześnie zainicjalizuj dwie zmienne typu całkowi- tego. Wynik wyświetl na ekranie. public class Main { public static void main (String args[]) { int pierwszaLiczba = 10; int drugaLiczba = 20; System.out.println ( pierwsza liczba: + pierwszaLiczba); System.out.println ( druga liczba: + drugaLiczba); } } Ć W I C Z E N I E 2.3. Deklarowanie zmiennych w jednym wierszu Zadeklaruj kilka zmiennych typu całkowitego w jednym wierszu. Kilka z nich zainicjuj. public class Main { public static void main (String args[]) { int pierwszaLiczba = 10, drugaLiczba = 20, i, j, k; System.out.println ( pierwsza liczba: + pierwszaLiczba); System.out.println ( druga liczba: + drugaLiczba); } } Przy nazywaniu zmiennych obowiązują pewne zasady. Otóż nazwa może się składać z wielkich i małych liter oraz cyfr, ale nie może się zaczynać od cyfry. Choć nie jest to zabronione, raczej unika się sto- sowania polskich znaków diakrytycznych. Nazwa zmiennej powinna także odzwierciedlać funkcję pełnioną w programie. Jeżeli na przy- kład określa ona liczbę punktów w jakimś zbiorze, to najlepiej na- zwać ją liczbaPunktow lub nawet liczbaPunktowWZbiorze. Mimo że tak długa nazwa może wydawać się dziwna, jednak bardzo poprawia czytelność programu oraz ułatwia jego analizę. Naprawdę warto ten sposób stosować. Przyjmuje się też, co również jest bardzo wygodne, że nazwę zmiennej rozpoczynamy małą literą, a poszczególne człony 22 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne tej nazwy (wyrazy, które się na nią składają) rozpoczynamy wielką literą — dokładnie tak jak w powyższych przykładach. Typy odnośnikowe Typy odnośnikowe (ang. reference types) możemy podzielić na dwa umowne rodzaje: q typy klasowe (ang. class types)1, q typy tablicowe (ang. array types). Zacznijmy od typów tablicowych. Tablice są to wektory elementów danego typu i służą do uporządkowanego przechowywania wartości tego typu. Mogą być jedno- bądź wielowymiarowe. Dostęp do danego elementu tablicy jest realizowany poprzez podanie jego indeksu, czyli miejsca w tablicy, w którym się on znajduje. Dla tablicy jedno- wymiarowej będzie to po prostu kolejny numer elementu, dla tablicy dwuwymiarowej trzeba już podać numer wiersza i kolumny itd. Jeśli chcemy zatem przechować w programie 10 liczb całkowitych, naj- wygodniej będzie użyć w tym celu 10-elementowej tablicy typu int. Typy klasowe pozwalają na tworzenie klas i deklarowanie zmiennych obiektowych. Zajmiemy się nimi w rozdziale 3. Deklarowanie zmiennych typów odnośnikowych Zmienne typów odnośnikowych deklarujemy podobnie jak w przy- padku zmiennych typów podstawowych, tzn. pisząc: typ_zmiennej nazwa_zmiennej; lub: typ_zmiennej nazwa_zmiennej_1, nazwa_zmiennej_2, nazwa_zmiennej_3; Stosując taki zapis, inaczej niż w przypadku typów prostych, zadekla- rowaliśmy jednak jedynie tzw. odniesienie (ang. reference) do obiek- tu, a nie sam byt, jakim jest obiekt! Takiemu odniesieniu domyślnie 1 Typy klasowe moglibyśmy podzielić z kolei na obiektowe i interfejsowe; są to jednak rozważania, którymi nie będziemy się w niniejszej publikacji zajmować. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 23 przypisana jest wartość pusta (null), czyli praktycznie nie możemy wykonywać na nim żadnej operacji. Dopiero po utworzeniu odpo- wiedniego obiektu w pamięci możemy powiązać go z tak zadeklaro- waną zmienną. Jeśli zatem napiszemy np.: int a; będziemy mieli gotową do użycia zmienną typu całkowitego. Może- my jej przypisać np. wartość 10. Żeby jednak móc skorzystać z tabli- cy, musimy zadeklarować zmienną odnośnikową typu tablicowego, utworzyć obiekt tablicy i powiązać go ze zmienną. Dopiero wtedy będziemy mogli swobodnie odwoływać się do kolejnych elementów. Pisząc zatem: int tablica[]; zadeklarujemy odniesienie do tablicy, która będzie mogła zawierać elementy typu int, czyli 32-bitowe liczby całkowite. Samej tablicy jednak jeszcze wcale nie ma. Przekonamy się o tym, wykonując ko- lejne ćwiczenia. Ć W I C Z E N I E 2.4. Deklarowanie tablicy Zadeklaruj tablicę elementów typu całkowitego. Przypisz zerowemu elementowi tablicy dowolną wartość. Spróbuj skompilować i uru- chomić program. public class Main { public static void main (String args[]) { int tablica[]; tablica[0] = 11; System.out.println ( Zerowy element tablicy to: + tablica[0]); } } Już przy próbie kompilacji kompilator wypisze na ekranie tekst: Va- riable tablica might not have been initialized, informujący nas, że chcemy odwołać się do zmiennej, która prawdopodobnie nie zo- stała zainicjalizowana (rysunek 2.2). Widzimy też wyraźnie, że w ra- zie wystąpienia błędu na etapie kompilacji otrzymujemy kilka waż- nych i pomocnych informacji. Przede wszystkim jest to nazwa pliku, w którym wystąpił błąd (jest to ważne, gdyż program może składać się z bardzo wielu klas, a każda z nich jest zazwyczaj definiowana w oddzielnym pliku), numer wiersza w tym pliku oraz konkretne 24 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne miejsce wystąpienia błędu. Na samym końcu kompilator podaje też całkowitą liczbę błędów. Rysunek 2.2. Błąd kompilacji. Nie zainicjowaliśmy zmiennej tablica Skoro jednak wystąpił błąd, należy go natychmiast naprawić. Ć W I C Z E N I E 2.5. Deklaracja i utworzenie tablicy Zadeklaruj i utwórz tablicę elementów typu całkowitego. Przypisz zerowemu elementowi tablicy dowolną wartość. Spróbuj wyświetlić zawartość tego elementu na ekranie. public class Main { public static void main (String args[]) { int tablica[] = new int[10]; tablica[0] = 11; System.out.println ( Zerowy element tablicy to: + tablica[0]); } } Wyrażenie new tablica[10] oznacza utworzenie nowej, jednowy- miarowej tablicy liczb typu int o rozmiarze 10 elementów. Ta nowa tablica została przypisana zmiennej odnośnikowej o nazwie tablica. Po takim przypisaniu możemy odwoływać się do kolejnych elementów tej tablicy, pisząc: tablica[index] Warto przy tym zauważyć, że elementy tablicy numerowane są od zera, a nie od 1. Oznacza to, że pierwszy element tablicy 10-elementowej ma indeks 0, a ostatni 9 (a nie 10!). Co się jednak stanie, jeśli — nieprzyzwyczajeni do takiego sposobu indeksowania — odwołamy się do indeksu o numerze 10? Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 25 Ć W I C Z E N I E 2.6. Odwołanie do nieistniejącego indeksu Zadeklaruj i zainicjalizuj tablicę dziesięcioelementową. Spróbuj przy- pisać elementowi o indeksie 10 dowolną liczbę całkowitą. public class Main { public static void main (String args[]) { int tablica[] = new int[10]; tablica[10] = 11; System.out.println ( Dziesiąty element tablicy to: å+ tablica[10]); } } Efekt działania kodu jest widoczny na rysunku 2.3. Wbrew pozorom nie stało się jednak nic strasznego. Wystąpił błąd, został on jednak obsłużony przez maszynę wirtualną Javy. Konkretnie został wygene- rowany tzw. wyjątek i program standardowo zakończył działanie. Taki wyjątek możemy jednak przechwycić i tym samym zapobiec niekontrolowanemu zakończeniu aplikacji. Jest to jednak odrębny, aczkolwiek bardzo ważny temat; zajmiemy się nim więc nieco póź- niej. Godne uwagi jest to, że próba odwołania się do nieistniejącego elementu została wykryta i to odwołanie tak naprawdę nie wystąpiło! Program nie naruszył więc niezarezerwowanego dla niego obszaru pamięci. Rysunek 2.3. Próba odwołania się do nieistniejącego elementu tablicy 26 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Poznaliśmy już zmienne, musimy jednak wiedzieć, jakie operacje mo- żemy na nich wykonywać. Operacje wykonujemy za pomocą różnych operatorów, np. odejmowania, dodawania, przypisania itd. Operatory te możemy podzielić na następujące grupy2: q arytmetyczne, q bitowe, q logiczne, q przypisania, q porównania. Operatory arytmetyczne Wśród tych operatorów znajdziemy standardowo działające: q + — dodawanie, q – — odejmowanie, q * — mnożenie, q / — dzielenie. Ć W I C Z E N I E 2.7. Operacje arytmetyczne na zmiennych Zadeklaruj dwie zmienne typu całkowitego. Wykonaj na nich kilka operacji arytmetycznych. Wyniki wyświetl na ekranie. public class Main { public static void main(String args[]) { int a, b, c; a = 10; b = 25; c = b - a; System.out.println( a = + a); 2 Można wydzielić również inne grupy, co wykracza jednak poza ramy tematyczne niniejszej publikacji. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 27 System.out.println( b = + b); System.out.println( b - a = + c); c = a * b; System.out.println( a * b = + c); } } Do operatorów arytmetycznych należy również znak , przy czym nie oznacza on obliczania procentów, ale dzielenie modulo (resztę z dzielenia). Np. wynik działania 12 5 wynosi 2, piątka mieści się bowiem w dwunastu 2 razy, pozostawiając resztę 2 (5 * 2 = 10, 10 + 2 = 12). Ć W I C Z E N I E 2.8. Dzielenie modulo Zadeklaruj kilka zmiennych. Wykonaj na nich operacje dzielenia modulo. Wyniki wyświetl na ekranie. public class Main { public static void main(String args[]) { int a, b, c; a = 10; b = 25; c = b a; System.out.println( b a = + c); System.out.println( a 3 = + a 3); c = a * b; System.out.println( (a * b) 120 = + c 120); } } Kolejne operatory typu arytmetycznego to operator inkrementacji i dekrementacji. Operator inkrementacji (czyli zwiększenia), którego symbolem jest ++, powoduje przyrost wartości zmiennej o jeden. Może występować w formie przyrostkowej bądź przedrostkowej. Oznacza to, że jeśli mamy zmienną, która nazywa się np. x, forma przedrostkowa będzie wyglądać: ++x, natomiast przyrostkowa: x++. Oba te wyrażenia zwiększą wartość zmiennej x o jeden, jednak nie są one równoważne. Otóż operacja x++ zwiększa wartość zmiennej po jej wykorzystaniu, natomiast ++x przed jej wykorzystaniem. Czasem takie rozróżnienie jest bardzo pomocne przy pisaniu programu. 28 Ć W I C Z E N I E 2.9. Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Operator inkrementacji Przeanalizuj poniższy kod. Nie uruchamiaj programu, ale zastanów się, jaki będzie wyświetlony ciąg liczb. Następnie, po uruchomieniu kodu, sprawdź swoje przypuszczenia. public class Main { public static void main (String args[]) { /*1*/ int x = 1, y; /*2*/ System.out.println (++x); /*3*/ System.out.println (x++); /*4*/ System.out.println (x); /*5*/ y = x++; /*6*/ System.out.println (y); /*7*/ y = ++x; /*8*/ System.out.println (++y); } } Dla ułatwienia poszczególne wiersze w programie zostały oznaczone kolejnymi liczbami. Wynikiem działania tego programu będzie ciąg liczb: 2, 2, 3, 3, 6. Dlaczego? Na początku zmienna x przyjmuje war- tość 1. W 2. wierszu występuje operator ++x, zatem najpierw jest ona zwiększana o jeden (x = 2), a dopiero potem wyświetlana na ekranie. W wierszu o numerze 3 jest odwrotnie. Najpierw wartość zmiennej x jest wyświetlana (x = 2), a dopiero potem zwiększana o 1 (x = 3). W wierszu 4. po prostu wyświetlamy wartość x (x = 3). W wierszu 5. najpierw zmiennej y jest przypisywana dotychczasowa wartość x (x = 3, y = 3), a następnie wartość x jest zwiększana o jeden (x = 4). W wier- szu 6. wyświetlamy wartość y (y = 3). W wierszu 7. najpierw zwięk- szamy wartość x o jeden (x = 5), a następnie przypisujemy tę war- tość zmiennej y. W wierszu ostatnim, ósmym, zwiększamy y o jeden (y = 6) i wyświetlamy na ekranie. Operator dekrementacji (--) działa analogicznie, z tym że zamiast zwięk- szać wartości zmiennych — zmniejsza je, oczywiście zawsze o jeden. Ć W I C Z E N I E 2.10. Operator dekrementacji Zmień kod z ćwiczenia 2.9 tak, aby operator ++ został zastąpiony operatorem --. Następnie przeanalizuj jego działanie i sprawdź, czy Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 29 otrzymany wynik jest taki sam, jak otrzymany na ekranie po urucho- mieniu kodu. public class Main { public static void main (String args[]) { /*1*/ int x = 1, y; /*2*/ System.out.println (--x); /*3*/ System.out.println (x--); /*4*/ System.out.println (x); /*5*/ y = x--; /*6*/ System.out.println (y); /*7*/ y = --x; /*8*/ System.out.println (--y); } } Działania operatorów arytmetycznych na liczbach całkowitych nie trzeba chyba wyjaśniać, z dwoma może wyjątkami. Otóż co się sta- nie, jeżeli wynik dzielenia dwóch liczb całkowitych nie będzie liczbą całkowitą? Odpowiedź na szczęście jest prosta, wynik zostanie za- okrąglony w dół. Zatem wynikiem działania 7/2 w arytmetyce liczb całkowitych będzie 3 („prawdziwym” wynikiem jest oczywiście 3,5, która to wartość zostaje zaokrąglona w dół do najbliższej liczby cał- kowitej, czyli trzech). Ć W I C Z E N I E 2.11. Dzielenie liczb całkowitych Wykonaj dzielenie zmiennych typu całkowitego. Sprawdź rezultaty w sytuacji, gdy rzeczywisty wynik jest ułamkiem. public class Main { public static void main(String args[]) { int a, b, c; a = 8; b = 3; c = 2; System.out.println( a = + a); System.out.println( b = + b); System.out.println( c = + c); System.out.println( a / b = + a / b); System.out.println( a / c = + a / c); System.out.println( b / c = + b / c); } } 30 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Drugim problemem jest to, co się stanie, jeżeli przekroczymy zakres jakiejś zmiennej. Pamiętamy np., że zmienna typu byte jest zapisy- wana na 8 bitach i może przyjmować wartości od –128 do 127 (patrz tabela 2.1). Spróbujmy zatem przypisać zmiennej tego typu wartość 128. Szybko przekonamy się, że kompilator do tego nie dopuści (ry- sunek 2.4). Rysunek 2.4. Próba przekroczenia dopuszczalnej wartości zmiennej Ć W I C Z E N I E 2.12. Przekroczenie zakresu w trakcie kompilacji Zadeklaruj zmienną typu byte. Przypisz jej wartość 128. Spróbuj do- konać kompilacji otrzymanego kodu. public class Main { public static void main (String args[]) { byte zmienna; zmienna = 128; System.out.println(zmienna); } } Niestety, kompilator nie zawsze będzie w stanie wykryć tego typu błąd. Może się bowiem zdarzyć, że zakres przekroczymy w trakcie wykonywania programu. Co wtedy? Ć W I C Z E N I E 2.13. Przekroczenie zakresu w trakcie działania kodu Zadeklaruj zmienne typu long. Wykonaj operacje arytmetyczne prze- kraczające dopuszczalną wartość takiej zmiennej. Wynik wyświetl na ekranie. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 31 public class Main { public static void main (String args[]) { long a, b = (long) Math.pow(2, 63) + 1; a = b + b; System.out.println ( a = + a); } } Operacja (long) Math.pow(2, 63) oznacza podniesienie liczby 2 do potęgi 63., a następnie skonwertowanie wyniku (który jest liczbą ty- pu double) do typu long. Zmiennej a jest przypisywany wynik dzia- łania b + b i okazuje się, że jest to 0. Dlaczego? Otóż jeżeli jakaś war- tość przekracza dopuszczalny zakres swojego typu, jest „zawijana” do początku tego zakresu. Obrazowo ilustruje to rysunek 2.5. Rysunek 2.5. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu dla typu int Operatory bitowe Operacje te, jak sama nazwa wskazuje, dokonywane są na bitach. Przypomnijmy zatem podstawowe wiadomości o systemach liczbo- wych. W systemie dziesiętnym, z którego korzystamy na co dzień, wykorzystywanych jest dziesięć cyfr — od 0 do 9. W systemie dwój- kowym będą zatem wykorzystywane jedynie dwie cyfry — 0 i 1. Kolejne liczby budowane są z tych dwóch cyfr, dokładnie tak samo jak w systemie dziesiętnym; przedstawia to tabela 2.3. Widać wyraź- nie, że np. 4 dziesiętnie to 100 dwójkowo, a 10 dziesiętnie to 1010 dwójkowo. 32 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Tabela 2.3. Reprezentacja liczb w systemie dwójkowym i dziesiętnym System dwójkowy System dziesiętny 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Na tak zdefiniowanych liczbach możemy dokonywać znanych ze szkoły operacji bitowych AND (iloczyn bitowy), OR (suma bitowa) oraz XOR (bitowa alternatywa wykluczająca). Symbolem operatora AND jest znak (ampersand), operatora OR znak | (pionowa kreska), natomiast operatora XOR znak ^ (strzałka w górę). Oprócz tego można również wykonywać operacje przesunięć bitów. Zestawienie występujących w Javie operatorów bitowych zostało przedstawione w tabeli 2.4. Operatory logiczne Argumentami operacji takiego typu muszą być wyrażenia posiadające wartość logiczną, czyli true lub false (prawda i fałsz). Przykładowo, wyrażenie 10 20 jest niewątpliwie prawdziwe (10 jest mniejsze od 20), Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 33 Tabela 2.4. Operatory bitowe w Javie Operator AND OR NOT XOR Przesunięcie bitowe w prawo Przesunięcie bitowe w lewo Przesunięcie bitowe w prawo z wypełnieniem zerami Symbol | ~ ^ zatem jego wartość logiczna jest równa true. W grupie tej wyróżnia- my trzy operatory: q logiczne AND ( ), q logiczne OR (||), q logiczna negacja (!). Warto zauważyć, że w części przypadków stosowania operacji logicz- nych, aby otrzymać wynik, wystarczy obliczyć tylko pierwszy argu- ment. Wynika to, oczywiście, z właściwości operatorów. Jeśli bowiem wynikiem obliczenia pierwszego argumentu jest wartość true, a wy- konujemy operację OR, to niezależnie od stanu drugiego argumentu wartością całego wyrażenia będzie true. Podobnie przy stosowaniu operatora AND — jeżeli wartością pierwszego argumentu będzie false, to i wartością całego wyrażenia będzie false. Operatory przypisania Operacje przypisania są dwuargumentowe i powodują przypisanie wartości argumentu znajdującego się z prawej strony do argumentu znajdującego się z lewej strony. Najprostszym operatorem tego typu jest oczywiście klasyczny znak równości. Zapis liczba = 5 oznacza, że zmiennej liczba chcemy przypisać wartość 5. Oprócz tego mamy jeszcze do dyspozycji operatory łączące klasyczne przypisanie z in- nym operatorem arytmetycznym bądź bitowym. Zostały one zebrane w tabeli 2.5. 34 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Tabela 2.5. Operatory przypisania i ich znaczenie w Javie Argument 1 Operator Argument 2 Znaczenie x x x x x x x x x x x x = += -= *= /= = = = = = |= ^= y y y y y y y y y y y y x = y x = x + y x = x – y x = x * y x = x / y x = x y x = x y x = x y x = x y x = x y x = x | y x = x ^ y Operatory porównania (relacyjne) Operatory porównania, czyli relacyjne, służą oczywiście do porów- nywania argumentów. Wynikiem takiego porównania jest wartość logiczna true (jeśli jest ono prawdziwe) lub false (jeśli jest fałszy- we). Zatem wynikiem operacji argument1 == argument2 będzie true, jeżeli argumenty są sobie równe, lub false, jeżeli argumenty są różne. Czyli 4 == 5 ma wartość false, a 2 == 2 ma wartość true. Do dyspo- zycji mamy operatory porównania zawarte w tabeli 2.6. Operator warunkowy Operator warunkowy ma następującą składnię: warunek ? wartość1 : wartość2; Wyrażenie takie przybiera wartość1, jeżeli warunek jest prawdziwy, lub wartość2 w przeciwnym przypadku. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 35 Tabela 2.6. Operatory porównania w Javie Operator Opis == != = = jeśli argumenty są sobie równe, wynikiem jest true jeśli argumenty są różne, wynikiem jest true jeśli argument prawostronny jest mniejszy od lewostronnego, wynikiem jest true jeśli argument prawostronny jest większy od lewostronnego, wynikiem jest true jeśli argument prawostronny jest mniejszy lub równy lewostronnemu, wynikiem jest true jeśli argument prawostronny jest większy lub równy lewostronnemu, wynikiem jest true Ć W I C Z E N I E 2.14. Wykorzystanie operatora warunkowego Wykorzystaj operator warunkowy do zmodyfikowania wartości do- wolnej zmiennej typu całkowitego (int). public class Main { public static void main (String args[]) { int x = 1, y; y = (x == 1 ? 10 : 20); System.out.println ( y = + y); } } W powyższym ćwiczeniu najważniejszy jest oczywiście wiersz: y = (x == 1? 10 : 20); który oznacza: jeżeli x jest równe 1, przypisz zmiennej y wartość 10, w przeciwnym przypadku przypisz zmiennej y wartość 20. Ponieważ zmienną x zainicjalizowaliśmy wartością 1, na ekranie zostanie wy- świetlony ciąg znaków y = 10. Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 36 Priorytety operatorów Sama znajomość operatorów to jednak nie wszystko. Niezbędna jest jeszcze wiedza na temat tego, jaki mają one priorytet, czyli jaka jest kolejność ich wykonywania. Wiadomo na przykład, że mnożenie jest „silniejsze” od dodawania, zatem najpierw mnożymy, potem doda- jemy. W Javie jest podobnie, siła każdego operatora jest ściśle okre- ślona. Przedstawia to tabela 2.73. Im wyższa pozycja w tabeli, tym wyższy priorytet operatora. Operatory znajdujące się na jednym po- ziomie (w jednym wierszu) mają ten sam priorytet. Tabela 2.7. Priorytety operatorów w Javie Grupa operatorów inkrementacja przyrostkowa Symbole ++, -- inkrementacja przedrostkowa, negacje ++, --, ~, ! mnożenie, dzielenie przesunięcia bitowe porównania porównania bitowe AND bitowe XOR bitowe OR logiczne AND logiczne OR warunkowe przypisania *, /, , , , , =, = ==, != ^ | || ? =, +=, -=, *=, /=, =, =, =, =, =, ^=, |= 3 Tabela nie przedstawia wszystkich operatorów występujących w Javie, a jedynie omawiane w książce. Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 37 Instrukcja warunkowa if...else Bardzo często w programie zachodzi potrzeba sprawdzenia jakiegoś warunku i w zależności od tego, czy jest on prawdziwy, czy fałszywy, wykonanie różnych instrukcji. Do takiego sprawdzania służy właśnie instrukcja warunkowa if...else. Ma ona ogólną postać: if (wyrażenie warunkowe){ //instrukcje do wykonania, jeżeli warunek jest prawdziwy } else{ //instrukcje do wykonania, jeżeli warunek jest fałszywy } wyrażenie warunkowe, inaczej niż w C i C++, musi dać w wyniku wartość typu boolean, tzn. true lub false. Ć W I C Z E N I E 2.15. Użycie instrukcji warunkowej if...else Wykorzystaj instrukcję warunkową if...else do stwierdzenia, czy wartość zmiennej typu całkowitego jest mniejsza od zera. public class Main { public static void main (String args[]) { int a = -10; if (a 0){ System.out.println ( Zmienna a jest większa od zera ); } else{ System.out.println ( Zmienna a nie jest większa od zera ); } } } Spróbujmy teraz czegoś nieco bardziej skomplikowanego. Zajmijmy się klasycznym przykładem liczenia pierwiastków równania kwadra- towego. Przypomnijmy, że jeśli mamy równanie o postaci A * x2 + B * x + C = 0, to — aby obliczyć jego rozwiązanie — liczymy tzw. deltę (D), która jest równa B2 – 4 * A * C. Jeżeli delta jest większa od zera, mamy dwa pierwiastki: x1 = (–B + D ) / (2 * A) i x2 = (–B – D ) / (2 * A). 38 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Jeżeli delta jest równa zero, istnieje tylko jedno rozwiązanie — mia- nowicie x = –B / (2 * A). W przypadku trzecim, jeżeli delta jest mniejsza od zera, równanie takie nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. Skoro jest tutaj tyle warunków do sprawdzenia, to jest to doskonały przykład do potrenowania zastosowania instrukcji if...else. Aby nie komplikować zagadnienia, nie będziemy się w tej chwili zajmo- wać wczytywaniem parametrów równania z klawiatury, ale podamy je bezpośrednio w kodzie. Ć W I C Z E N I E 2.16. Pierwiastki równania kwadratowego Wykorzystaj operacje arytmetyczne oraz instrukcję if...else do ob- liczenia pierwiastków równania kwadratowego o parametrach poda- nych bezpośrednio w kodzie programu. public class Main { public static void main (String args[]) { int parametrA = 1, parametrB = -1, parametrC = -6; System.out.println ( Parametry równania: ); System.out.println ( A: + parametrA + B: + parametrB + C: å+ parametrC + ); if (parametrA == 0){ System.out.println ( To nie jest równanie kwadratowe: A = 0! ); } else{ double delta = parametrB * parametrB - 4 * parametrA * parametrC; if (delta 0){ System.out.println ( Delta 0. ); System.out.println ( To równanie nie ma rozwiązania w zbiorze åliczb rzeczywistych ); } else{ double wynik; if (delta == 0){ wynik = - parametrB / 2 * parametrA; System.out.println ( Rozwiązanie: x = + wynik); } else{ wynik = (- parametrB + Math.sqrt(delta)) / 2 * parametrA; System.out.print ( Rozwiązanie: x1 = + wynik); wynik = (- parametrB - Math.sqrt(delta)) / 2 * parametrA; System.out.println ( , x2 = + wynik); } Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 39 } } } } Jak łatwo zauważyć, instrukcję warunkową można zagnieżdżać, tzn. po jednym if może występować kolejne, po nim następne itd. Jed- nak jeżeli zapiszemy to w sposób podany w poprzednim ćwiczeniu, przy wielu zagnieżdżeniach otrzymamy bardzo nieczytelny kod. Możemy więc posłużyć się konstrukcją if...else if. Zamiast two- rzyć mniej wygodną konstrukcję, taką jak przedstawiona poniżej: if (warunek1){ //instrukcje 1 } else{ if (warunek2){ //instrukcje 2 } else{ if (warunek3){ //instrukcje 3 } else{ //instrukcje 4 } } } całość możemy zapisać dużo prościej i czytelniej w postaci: if (warunek1){ //instrukcje 1 } else if (warunek2){ //instrukcje 2 } else if (warunek3){ //instrukcje 3 } else{ //instrukcje 4 } Ć W I C Z E N I E 2.17. Zastosowanie instrukcji if...else if Napisz kod obliczający pierwiastki równania kwadratowego o para- metrach zadanych w programie. Wykorzystaj instrukcję if...else if. public class Main { public static void main (String args[]) 40 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne { int parametrA = 1, parametrB = -1, parametrC = -6; System.out.println ( Parametry równania: ); System.out.println ( A: + parametrA + B: + parametrB + C: å+ parametrC + ); if (parametrA == 0){ System.out.println ( To nie jest równanie kwadratowe: A = 0! ); } else{ double delta = parametrB * parametrB - 4 * parametrA * parametrC; double wynik; if (delta 0){ System.out.println ( Delta 0. ); System.out.println ( To równanie nie ma rozwiązania w zbiorze åliczb rzeczywistych ); } else if (delta == 0){ wynik = - parametrB / 2 * parametrA; System.out.println ( Rozwiązanie: x = + wynik); } else{ wynik = (- parametrB + Math.sqrt(delta)) / 2 * parametrA; System.out.print ( Rozwiązanie: x1 = + wynik); wynik = (- parametrB - Math.sqrt(delta)) / 2 * parametrA; System.out.println ( x2 = + wynik); } } } } Instrukcja wyboru switch Instrukcja switch pozwala w wygodny i przejrzysty sposób spraw- dzać ciąg warunków i wykonywać różny kod w zależności od tego, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. Można nią zastąpić ciąg in- strukcji if...else if. Jeżeli mamy w kodzie przykładową konstruk- cję w postaci: if (a == 1){ instrukcje1; } else if (a == 50){ instrukcje2; } else if (a == 23){ instrukcje3; } else{ instrukcje4; } Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 41 to możemy zastąpić ją następująco: switch (a){ case 1: instrukcje1; break; case 50: instrukcje2; break; case 23: instrukcje3; break; default: instrukcje4; } Po kolei jest tu sprawdzane, czy a jest równe 1, potem 50 i w końcu 23. Jeżeli równość zostanie w jednym z przypadków stwierdzona, wyko- nywane są instrukcje po odpowiedniej klauzuli case. Jeżeli a nie jest równe żadnej z wymienionych liczb, wykonywane są instrukcje po słowie default. Instrukcja break powoduje wyjście z bloku switch. Ć W I C Z E N I E 2.18. Użycie instrukcji wyboru switch Używając instrukcji switch, napisz program sprawdzający, czy war- tość zadeklarowanej zmiennej jest równa 1, czy 10. Wyświetl na ekra- nie stosowny komunikat. public class Main { public static void main (String args[]) { int a = 10; switch (a){ case 1 : System.out.println( a = 1 ); break; case 10: System.out.println( a = 10 ); break; default: System.out.println( a nie jest równe ani 1, ani 10. ); } } } Uwaga! Jeżeli zapomnimy o słowie break, wykonywanie instrukcji switch będzie kontynuowane, co może prowadzić do otrzymania niespodziewanych efektów. W szczególności zostanie wtedy wykonany 42 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne blok instrukcji występujący po default. Może to być, oczywiście, efektem zamierzonym, może też jednak powodować trudne do wy- krycia błędy. Ć W I C Z E N I E 2.19. Efekt pominięcia instrukcji break Zmodyfikuj kod z ćwiczenia 2.18, usuwając instrukcję break. Zaob- serwuj, jak zmieniło się działanie programu. public class Main { public static void main (String args[]) { int a = 10; switch (a){ case 1: System.out.println( a = 1 ); case 10: System.out.println( a = 10 ); default: System.out.println( a nie jest równe ani 1, ani 10 ); } } } Widać wyraźnie (rysunek 2.5), że teraz według naszego programu zmienna a jest jednocześnie równa 10, jak i różna od dziesięciu. Rysunek 2.5. Ilustracja błędu z ćwiczenia 2.19 Pętla for Pętle w językach programowania pozwalają na wykonywanie powta- rzających się czynności. Nie inaczej jest w Javie. Jeśli chcemy np. wypisać na ekranie 10 razy napis Java, to możemy zrobić to, pisząc Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 43 10 razy System.out.println( Java );. Jeżeli jednak chcielibyśmy mieć już 150 takich napisów, to, pomijając oczywiście sensowność tej czynności, byłby to już problem. Na szczęście z pomocą przycho- dzą nam właśnie pętle. Pętla typu for ma następującą składnię: for (wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe; wyrażenie modyfikujące){ //instrukcje do wykonania } wyrażenie początkowe jest stosowane do zainicjalizowania zmiennej używanej jako licznik liczby wykonań pętli. wyrażenie warunkowe określa warunek, jaki musi być spełniony, aby dokonać kolejnego przejścia w pętli, wyrażenie modyfikujące jest zwykle używane do modyfikacji zmiennej będącej licznikiem. Ć W I C Z E N I E 2.20. Budowa pętli for Wykorzystując pętlę typu for, napisz program wyświetlający na ekra- nie 10 razy napis Java. public class Main { public static void main (String args[]) { for (int i = 1; i = 10; i++){ System.out.println ( Java ); } } } Zmienna i to tzw. zmienna iteracyjna, której na początku przypisu- jemy wartość 1 (int i = 1). Następnie w każdym przebiegu pętli jest ona zwiększana o jeden (i++) oraz wykonywana jest instrukcja Sys- tem.out.println ( Java );. Wszystko trwa tak długo, aż i osiągnie wartość 10 (i = 10). Wyrażenie modyfikujące jest zwykle używane do modyfikacji zmien- nej iteracyjnej. Takiej modyfikacji możemy jednak dokonać również wewnątrz pętli. Struktura tego typu wygląda następująco: for (wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe;){ instrukcje do wykonania wyrażenie modyfikujące } 44 Ć W I C Z E N I E Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 2.21. Wyrażenie modyfikujące w bloku instrukcji Zmodyfikuj pętlę typu for z ćwiczenia 2.20 tak, aby wyrażenie mo- dyfikujące znalazło się w bloku instrukcji. public class Main { public static void main (String args[]) { for (int i = 1; i = 10;){ System.out.println ( Java ); i++; } } } Zwróćmy uwagę, że mimo iż wyrażenie modyfikujące jest teraz we- wnątrz pętli, średnik znajdujący się po i = 10 jest niezbędny! Jeśli o nim zapomnimy, kompilator zgłosi błąd. Kolejną ciekawą możliwością jest połączenie wyrażenia warunkowego i modyfikującego. Ć W I C Z E N I E 2.22. Łączenie wyrażenia warunkowego i modyfikującego Napisz taką pętlę typu for, aby wyrażenie warunkowe było jedno- cześnie wyrażeniem modyfikującym. public class Main { public static void main (String args[]) { for (int i = 1; i++ = 10;){ System.out.println ( Java ); } } } W podobny sposób jak w poprzednich przykładach możemy się po- zbyć wyrażenia początkowego, które przeniesiemy przed pętlę. Sche- mat wygląda następująco: wyrażenie początkowe; for (; wyrażenie warunkowe;){ instrukcje do wykonania wyrażenie modyfikujące } Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 45 Ć W I C Z E N I E 2.23. Wyrażenie początkowe przed pętlą Zmodyfikuj pętlę typu for w taki sposób, aby wyrażenie początkowe znalazło się przed pętlą, a wyrażenie modyfikujące wewnątrz niej. public class Main { public static void main (String args[]) { int i = 1; for (; i = 10;){ System.out.println ( Java ); i++; } } } Skoro zaszliśmy już tak daleko w pozbywaniu się wyrażeń sterują- cych, usuńmy również wyrażenie warunkowe. Jest to jak najbardziej możliwe! Ć W I C Z E N I E 2.24. Pętla bez wyrażeń Zmodyfikuj pętlę typu for w taki sposób, aby wyrażenie początkowe znalazło się przed pętlą, natomiast wyrażenie modyfikujące i warun- kowe wewnątrz pętli. public class Main { public static void main (String args[]) { int i = 1; for ( ; ; ){ System.out.println ( Java ); if (i++ = 10) break; } } } Przy stosowaniu tego typu konstrukcji pamiętajmy, że oba średniki w nawiasach okrągłych występujących po for są niezbędne do pra- widłowego funkcjonowania kodu. Warto też zwrócić uwagę na zmianę kierunku nierówności. We wcześniejszych przykładach sprawdzaliśmy bowiem, czy i jest mniejsze bądź równe 10, a teraz, czy jest więk- sze bądź równe. Dzieje się tak, dlatego że poprzednio sprawdzaliśmy, 46 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne czy pętla ma być dalej wykonywana, natomiast obecnie, czy ma zostać zakończona. Przy okazji wykorzystaliśmy też kolejną instrukcję, mianowicie break. Służy ona do natychmiastowego przerwania wy- konywania pętli. Kolejna przydatna instrukcja, continue, powoduje rozpoczęcie ko- lejnej iteracji, tzn. w miejscu jej wystąpienia wykonywanie bieżącej iteracji jest przerywane i rozpoczyna się kolejny przebieg. Ć W I C Z E N I E 2.25. Zastosowanie instrukcji continue Napisz program wyświetlający na ekranie liczby od 1 do 20, które nie są podzielne przez 2. Skorzystaj z pętli for i instrukcji continue. public class Main { public static void main (String args[]) { for (int i = 1; i = 20; i++){ if (i 2 == 0) continue; System.out.println (i); } } } Przypomnijmy, że to operator dzielenia modulo, tzn. dostarcza on resztę z dzielenia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby działającą w taki sam sposób aplikację napisać bez użycia instrukcji continue. Ć W I C Z E N I E 2.26. Liczby niepodzielne przez dwa Zmodyfikuj kod z ćwiczenia 2.25 tak, aby nie było konieczności użycia instrukcji continue. public class Main { public static void main (String args[]) { for (int i = 1; i = 20; i++){ if (i 2 != 0) System.out.println (i); } } } Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 47 Pętla while O ile pętla typu for służy raczej do wykonywania znanej z góry licz- by operacji, to w przypadku pętli while liczba ta nie jest zwykle zna- na. Nie jest to, oczywiście, obligatoryjny podział. Tak naprawdę obie można napisać w taki sposób, aby były swoimi funkcjonalnymi od- powiednikami. Ogólna konstrukcja pętli typu while jest następująca: while (wyrażenie warunkowe){ instrukcje } Instrukcje są wykonywane tak długo, dopóki wyrażenie warunkowe jest prawdziwe. Oznacza to, że gdzieś w pętli musi wystąpić modyfi- kacja warunku bądź też instrukcja break. Inaczej będzie się ona wy- konywała w nieskończoność! Ć W I C Z E N I E 2.27. Budowa pętli while Używając pętli typu while, napisz program wyświetlający na ekranie 10 razy napis Java. public class Main { public static void main (String args[]) { int i = 1; while (i = 10){ System.out.println ( Java ); i++; } } } Ć W I C Z E N I E 2.28. Połączone wyrażenia Zmodyfikuj kod z ćwiczenia 2.27 tak, aby wyrażenie warunkowe zmieniało jednocześnie wartość zmiennej i. public class Main { public static void main (String args[]) { int i = 1; 48 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne while (i++ = 10){ System.out.println ( Java ); } } } Ć W I C Z E N I E 2.29. Liczby nieparzyste i pętla while Korzystając z pętli while, napisz program wyświetlający na ekranie liczby od 1 do 20 niepodzielne przez 2. public class Main { public static void main (String args[]) { int i = 1; while (i = 20){ if (i 2 != 0) System.out.println (i); i++; } } } Pętla do...while Istnieje jeszcze jedna odmiana pętli. Jest to do...while. Jej konstruk- cja jest następująca: do{ instrukcje; } while (warunek); Ć W I C Z E N I E 2.30. Budowa pętli do...while Korzystając z pętli do...while, napisz program wyświetlający na ekranie 10 razy dowolny napis. public class Main { public static void main (String args[]) { Rozdział 2. • Zmienne, operatory i instrukcje 49 int i = 1; do{ System.out.println ( Java ); } while (i++ = 9); } } Wydawać by się mogło, że to przecież to samo, co zwykła pętla whi- le. Jest jednak pewna różnica. Otóż w przypadku pętli do...while instrukcje wykonane są co najmniej jeden raz, nawet jeśli warunek jest na pewno fałszywy. Ć W I C Z E N I E 2.31. Pętla do...while z fałszywym warunkiem Zmodyfikuj kod z ćwiczenia 2.30 w taki sposób, aby wyrażenie wa- runkowe na pewno było fałszywe. Zaobserwuj wyniki działania pro- gramu. public class Main { public static void main (String args[]) { int i = 10; do{ System.out.println ( Java ); } while (i++ = 9); } } Pętla foreach Począwszy od wersji 1.5 (5.0), Java udostępnia nowy rodzaj pętli. Jest ona nazywana pętlą foreach lub rozszerzoną pętlą for (z ang. enhanced for) i pozwala na automatyczną iterację po kolekcji obiek- tów lub też po tablicy. Jej działanie pokażemy właśnie w tym drugim przypadku. Jeśli bowiem mamy tablicę tab zawierającą wartości pewnego typu, to do przejrzenia wszystkich jej elementów możemy użyć konstrukcji w postaci: for(typ val: tablica){ //instrukcje } 50 Java(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne W takim przypadku w kolejnych przebiegach pętli for pod val będzie podstawiana wartość kolejnej komórki. Ć W I C Z E N I E 2.32. Wykorzystanie rozszerzonej pętli for Zadeklaruj tablicę liczb typu int i wypełnij ją przykładowymi da- nymi. Następnie użyj rozszerzonej pętli for do wyświetlenia zawar- tości tablicy na ekranie. public class Main { public static void main (String args[]) { int tab[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; for(int val: tab){ System.out.println(val); } } }
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: