Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 012590 20434920 na godz. na dobę w sumie
Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - książka
Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2785-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obudź się! Czas na Javę!

Java, jeden z najpopularniejszych dziś obiektowych języków programowania, ma całe mnóstwo zalet. Jest funkcjonalna, świetnie skonstruowana i łatwa do zastosowania przy programowaniu różnego typu urządzeń. Te cechy sprawiają, że wielu programistów nie wyobraża sobie codziennej pracy bez używania tego języka - przy tworzeniu apletów na strony WWW, programów działających w telefonach komórkowych czy rozbudowanych aplikacji dla komputerów osobistych i serwerów. Java na dobre zadomowiła się w globalnej sieci, więc najwyższy czas poznać chociaż jej podstawy!

Z książką 'Java. Ćwiczenia praktyczne ' nie będzie to wcale takie trudne. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o tym języku i niezbędnych narzędziach, omówienie zmiennych, operatorów i funkcji oraz wyjaśnienie zastosowania tablic. Dowiesz się, na czym polega programowanie obiektowe, do czego służą obiekty i klasy, jak zapewnić obsługę błędów i wyjątków oraz jak wykonywać operacje wejścia-wyjścia. Nauczysz się odróżniać aplet od aplikacji, zapewnisz interakcję programu z użytkownikiem i stworzysz aplikacje z interfejsem graficznym. Każde z tych zagadnień będziesz mógł od razu przećwiczyć, a ćwiczenia te zagwarantują Ci dogłębne, praktyczne zrozumienie działania poszczególnych fragmentów kodu.

Java - na pewno Ci się spodoba!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2785-1 Format: A5, stron: 224 Obudź się! Czas na Javę! • Poznaj podstawowe zasady programowania • Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje i aplety • Opanuj podstawy tworzenia programów z graficznym interfejsem Java, jeden z najpopularniejszych dziś obiektowych języków programowania, ma całe mnóstwo zalet. Jest funkcjonalna, świetnie skonstruowana i łatwa do zastosowania przy programowaniu różnego typu urządzeń. Te cechy sprawiają, że wielu programistów nie wyobraża sobie codziennej pracy bez używania tego języka – przy tworzeniu apletów na strony WWW, programów działających w telefonach komórkowych czy rozbudowanych aplikacji dla komputerów osobistych i serwerów. Java na dobre zadomowiła się w globalnej sieci, więc najwyższy czas poznać chociaż jej podstawy! Z książką „Java. Ćwiczenia praktyczne” nie będzie to wcale takie trudne. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o tym języku i niezbędnych narzędziach, omówienie zmiennych, operatorów i funkcji oraz wyjaśnienie zastosowania tablic. Dowiesz się, na czym polega programowanie obiektowe, do czego służą obiekty i klasy, jak zapewnić obsługę błędów i wyjątków oraz jak wykonywać operacje wejścia-wyjścia. Nauczysz się odróżniać aplet od aplikacji, zapewnisz interakcję programu z użytkownikiem i stworzysz aplikacje z interfejsem graficznym. Każde z tych zagadnień będziesz mógł od razu przećwiczyć, a ćwiczenia te zagwarantują Ci dogłębne, praktyczne zrozumienie działania poszczególnych fragmentów kodu. • Programowanie w Javie • Zmienne, operatory i instrukcje • Tablice • Obiekty i klasy • Obsługa błędów i wyjątki • Operacje wejścia-wyjścia • Aplety • Interakcja z użytkownikiem • Aplikacje z interfejsem graficznym • Grafika i komponenty Java – na pewno Ci się spodoba! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Krótkie wprowadzenie Instalacja JDK Instalacja w systemie Linux Instalacja w systemie Windows Tryb tekstowy Pierwszy program B-kod, kompilacja i maszyna wirtualna Java a C++ Obiektowy jÚzyk programowania Struktura programu Rozdziaï 2. Zmienne, operatory i instrukcje Zmienne Typy podstawowe Deklarowanie zmiennych typów podstawowych Typy odnoĂnikowe Deklarowanie zmiennych typów odnoĂnikowych Operatory Operatory arytmetyczne Operatory bitowe Operatory logiczne Operatory przypisania Operatory porównania (relacyjne) Operator warunkowy Priorytety operatorów 7 11 11 11 13 13 14 16 17 17 18 21 21 21 23 26 27 30 30 36 38 39 39 40 41 4 Java • mwiczenia praktyczne Instrukcje Instrukcja warunkowa if…else Instrukcja wyboru switch PÚtla for PÚtla while PÚtla do…while PÚtla foreach Rozdziaï 3. Tablice Tworzenie tablic Zapis i odczyt elementów Operacje z uĝyciem pÚtli Rozmiar tablicy Rozdziaï 4. Obiekty i klasy Metody Konstruktory Specyfikatory dostÚpu Pakiety i typy klas Dziedziczenie Rozdziaï 5. Obsïuga bïÚdów i wyjÈtki BïÚdy w programach Instrukcja try…catch Zgïaszanie wyjÈtków Hierarchia wyjÈtków Rozdziaï 6. Operacje wejĂcia-wyjĂcia WyĂwietlanie danych na ekranie Wczytywanie danych z klawiatury Nowe sposoby wprowadzania danych Obsïuga konsoli Operacje na plikach Rozdziaï 7. Aplety Aplikacja a aplet Pierwszy aplet Jak to dziaïa? Cykl ĝycia apletu Kroje pisma (fonty) Rysowanie grafiki Kolory WyĂwietlanie obrazów 42 42 47 49 54 56 57 59 59 62 64 69 73 75 84 90 97 98 105 105 110 113 115 117 117 120 128 131 137 145 145 146 148 150 150 153 160 164 Spis treĂci Rozdziaï 8. Interakcja z uĝytkownikiem Obsïuga myszy Rysowanie figur (I) Rysowanie figur (II) Rysowanie figur (III) Rozdziaï 9. Aplikacje z interfejsem graficznym Tworzenie okna aplikacji Budowanie menu Wielopoziomowe menu Okna dialogowe Rozdziaï 10. Grafika i komponenty Rysowanie elementów graficznych Obsïuga komponentów Przyciski JButton Pola tekstowe JTextField Pola tekstowe JTextArea Etykiety JLabel Pola wyboru JCheckBox Listy rozwijane JComboBox „Prawdziwa” aplikacja 5 171 171 175 180 182 187 187 191 197 200 205 205 206 207 209 211 214 216 218 220 WstÚp Chyba kaĝdy, kto interesuje siÚ informatykÈ, sïyszaï o Javie. Ten stosunkowo mïody jÚzyk programowania, w porówna- niu z C++ czy Pascalem, wyjÈtkowo szybko zdobyï bardzo duĝÈ popularnoĂÊ i akceptacjÚ ze strony programistów na caïym Ăwiecie. PoczÈtkowo wiele osób kojarzyïo JavÚ tylko z apletami za- wartymi na stronach WWW. To jednak tylko niewielka czÚĂÊ zasto- sowañ, która dziĂ straciïa juĝ nieco na znaczeniu. Tak naprawdÚ to doskonaïy obiektowy jÚzyk programowania, majÈcy róĝnorodne za- stosowania — od krótkich apletów do powaĝnych aplikacji. PoczÈtki byïy jednak zupeïnie inne. ByÊ moĝe trudno w to obecnie uwierzyÊ, ale jÚzyk ten, pierwotnie znany jako Oak (z angielskiego „dÈb”), miaï sïuĝyÊ jako narzÚdzie do sterowania tzw. urzÈdzeniami elektronicznymi powszechnego uĝytku, czyli wszelkiego rodzaju telewizorami, magnetowidami, pralkami czy kuchenkami mikrofalowymi. Praktycznie dowolnym urzÈdzeniem, które posiadaïo mikroprocesor. I to pierwotne przeznaczenie nie jest wspóïczeĂnie mniej istotne niĝ kiedyĂ. W dobie powszechnej kom- puteryzacji i podïÈczania rozmaitych urzÈdzeñ do sieci, w tym takĝe wspomnianych lodówek i pralek, to zastosowanie wrÚcz zwiÚksza atrakcyjnoĂÊ jÚzyka, a nie zmniejsza jej. StÈd teĝ wywodzi siÚ jedna z najwiÚkszych zalet Javy — jej przenoĂnoĂÊ, czyli moĝliwoĂÊ uru- chamiania jednego programu na wielu róĝnych platformach. Skoro miaïa sïuĝyÊ do programowania dla tak wielu róĝnorodnych urzÈdzeñ, musiaïa byï niezaleĝna od platformy sprzÚtowo-systemowej. Ten sam program moĝna bÚdzie wiÚc uruchomiÊ, przynajmniej teoretycznie, na komputerze PC i Macintosh, w Windowsie i w Uniksie. 8 Java • mwiczenia praktyczne Historia jÚzyka Oak rozpoczÚïa siÚ pod koniec 1990 roku. JÚzyk zostaï opracowany jako czÚĂÊ projektu o nazwie Green, rozpoczÚtego przez Patricka Naughtona, Mike’a Sheridana i Jamesa Goslinga w firmie Sun Microsystems. JÚzyk byï opracowany juĝ w 1991 roku, jednak do 1994 roku nie udaïo siÚ go spopularyzowaÊ i prace nad projektem zostaïy zawieszone. Byï to jednak czas gwaïtownego rozwoju Internetu i okazaïo siÚ, ĝe Oak doskonale sprawdzaïby siÚ w tak róĝnorodnym Ărodowisku, jakim jest globalna sieÊ. W ten oto sposób w 1995 roku Ăwiatïo dzienne ujrzaïa Java. To, co staïo siÚ póěniej, zaskoczyïo chyba wszystkich, w tym samych twórców jÚzyka. Java niewiarygodnie szybko zostaïa zaakceptowana przez spoïecznoĂÊ internetowÈ i programistów na caïym Ăwiecie. NiewÈtpliwie bardzo duĝy wpïyw miaïa tu umiejÚtnie prowadzona kampania marketingowa producenta. Niemniej decydujÈce byïy z pew- noĂciÈ wyjÈtkowe zalety tej technologii. Java to bardzo dobrze skonstru- owany jÚzyk programowania, który programistom zwykle przypada do gustu juĝ przy pierwszym kontakcie. W kaĝdym razie o Javie mówiÈ i piszÈ wszyscy, pojawiajÈ siÚ setki ksiÈĝek i stron internetowych, powstajÈ w koñcu napisane w niej programy. Obecnie to juĝ dojrza- ïa, choÊ wciÈĝ rozwijana technologia, która wrosïa na dobre w Ăwiat informatyki. O ksiÈĝce Celem niniejszej publikacji nie jest przedstawienie wszystkich aspek- tów programowania w Javie, ale jedynie pewnego wycinka tego za- gadnienia. Omówiono podstawowe zasady programowania, zamiesz- czono przykïady tworzenia apletów, czyli programów osadzanych w stronach WWW, a takĝe zaprezentowano podstawy tworzenia aplika- cji z graficznym interfejsem oraz operacje wejĂcia-wyjĂcia. Niestety, ze wzglÚdu na ograniczonÈ iloĂÊ miejsca nie moĝna byïo przedstawiÊ wielu ciekawych i bardziej zaawansowanych zagadnieñ, dlatego teĝ bÚdzie to raczej wycieczka po programowaniu w Javie niĝ meto- dyczny kurs opisujÈcy caïoĂÊ zagadnienia. Jak jednak wskazuje sam tytuï, ta publikacja to Êwiczenia, które majÈ pozwoliÊ na szybkie za- poznanie siÚ z podstawowymi konstrukcjami jÚzyka, niezbÚdnymi do rozpoczÚcia programowania. Niniejsze Êwiczenia bÚdÈ wiÚc za- równo doskonaïym podrÚcznikiem dla osób, które szybko chciaïyby WstÚp 9 zapoznaÊ siÚ ze strukturÈ jÚzyka, jak i uzupeïnieniem bardziej me- todycznego kursu, jakim jest np. publikacja Praktyczny kurs Java (http://helion.pl/ksiazki/pkjav2.htm). NarzÚdzia Aby rozpoczÈÊ programowanie w Javie, niezbÚdne sÈ odpowiednie narzÚdzia. Konkretnie — kompilator oraz maszyna wirtualna, która interpretuje skompilowane programy. BÚdziemy opieraÊ siÚ tu na pakiecie Java Development Kit (JDK). Moĝna skorzystaÊ z wersji sy- gnowanej przez oficjalnego producenta Javy — firmÚ Oracle1 — lub rozwijanej na zasadach wolnego oprogramowania wersji OpenJDK. Wersja oficjalna dostÚpna jest pod adresami http://java.sun.com (na- stÈpi przekierowanie do domeny oracle.com) i http://www.java.com, a OpenJDK pod adresem http://openjdk.java.net/. Najlepiej korzystaÊ z moĝliwie nowej wersji JDK, tzn. 1.6 (6.0), 1.7 (7.0) lub wyĝszej (o ile taka bÚdzie dostÚpna), choÊ podstawowe przykïady bÚdÈ dziaïaÊ nawet na bardzo wiekowej juĝ wersji 1.1. Przy Êwiczeniach omawiajÈcych tworzenie apletów moĝna skorzy- staÊ z dowolnej przeglÈdarki internetowej obsïugujÈcej jÚzyk Java lub teĝ dostÚpnej w JDK aplikacji appletviewer. WiÚkszoĂÊ obecnie do- stÚpnych na rynku przeglÈdarek udostÚpnia JavÚ poprzez mecha- nizm wtyczek, umoĝliwiajÈc zastosowanie najnowszych wersji JRE (ang. Java Runtime Environment), czyli Ărodowiska uruchomieniowego. Naleĝy z tej moĝliwoĂci skorzystaÊ. Oprócz JDK bÚdzie jedynie potrzebny dowolny edytor tekstowy (ko- rzystajÈcym ze Ărodowiska Windows moĝna poleciÊ np. doskonaïy Notepad++) pozwalajÈcy na wpisywanie tekstu programów i zapi- sywanie ich w plikach na dysku. Co prawda, istnieje moĝliwoĂÊ uĝy- wania zintegrowanych Ărodowisk programistycznych, jednak osobom poczÈtkujÈcym polecaïbym zestaw JDK i najprostszy edytor tekstowy, tak aby poznaÊ dobrze sam jÚzyk, a dopiero potem bardziej zaawan- sowane narzÚdzia programistyczne. 1 Pierwotny producent — Sun Microsystems — zostaï zakupiony przez Oracle w 2009 roku. Tym samym obecnie to Oracle oficjalnie odpowiada za rozwój Javy. 10 Java • mwiczenia praktyczne Wersje Javy Pierwsza powszechnie wykorzystywana wersja Javy nosiïa numer 1.1 (JDK 1.1 i JRE 1.1). Stosunkowo szybko pojawiïa siÚ jednak ko- lejna wersja, oznaczona numerem 1.2. Niosïa ona ze sobÈ na tyle znaczÈce zmiany i usprawnienia, ĝe nadano jej nazwÚ Platforma Java 2 (z ang. Java 2 Platform). Tym samym wersja poprzednia zostaïa na- zwana PlatformÈ Java 1. W ramach projektu Java 2 powstaïy trzy wersje narzÚdzi JDK i JRE: 1.2, 1.3 i 1.4, a kaĝda z nich miaïa od kilku do kilkunastu podwersji. Kolejnym krokiem w rozwoju projektu byïa wer- sja 1.5, która ze wzglÚdów czysto marketingowych zostaïa przemia- nowana na 5.0. NastÚpnie pojawiïy siÚ wersje 6.0 (czyli 1.6) oraz 7.0 (czyli 1.7). Podczas przygotowywania materiaïów do ksiÈĝki uĝywa- ne byïy wersje 6 i 7. JeĂli stosowano konstrukcje jÚzyka dostÚpne wyïÈcznie w wersji 7, byïo to oznaczane w opisach przykïadów. Warto przy tym wspomnieÊ, ĝe wewnÚtrzna numeracja narzÚdzi (wi- doczna np. w opcjach kompilatora javac czy narzÚdzia uruchomie- niowego java) wciÈĝ bazuje na wczeĂniejszej, logicznej numeracji (czyli Java 6.0 jest toĝsama z wersjÈ Java 1.6, a Java 7.0 to to samo co Java 1.7).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: