Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 006247 22578625 na godz. na dobę w sumie
Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV - ebook/pdf
Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0340-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Realizuj sny na Javie!

Za co lubimy Javę? Oto jej najważniejsze zalety — prosta, funkcjonalna składnia, bezproblemowe przenoszenie programów między różnymi platformami i obiektowość. Jeśli chcesz zostać programistą albo choćby zorientować się w możliwościach programowania aplikacji, serwisów internetowych i urządzeń domowego użytku, koniecznie naucz się Javy. Ta książka ułatwi Ci poznanie jej najlepszych cech!

To już czwarte wydanie książki o Javie z cenionej serii „Ćwiczenia praktyczne”. Znajdziesz tu najważniejsze zasady programowania oraz podstawy projektowania aplikacji z interfejsem graficznym. Dowiesz się, jak tworzyć aplety i jak stosować operacje wejścia–wyjścia. Poznasz wszystkie konstrukcje języka niezbędne do samodzielnego napisania programu i opanujesz je perfekcyjnie dzięki proponowanym ćwiczeniom. Poznawanie Javy zacznij od tej książki!

Zakochaj się w Javie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwjav4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9662-8 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:282)ci Wst(cid:216)p O ksi(cid:200)(cid:285)ce Narz(cid:218)dzia Wersje Javy Rozdzia(cid:257) 1. Krótkie wprowadzenie Instalacja JDK Tryb tekstowy Instalacja w systemie Windows Instalacja w systemie Linux Pierwszy program B-kod, kompilacja i maszyna wirtualna Java a C++ Obiektowy j(cid:218)zyk programowania Struktura programu Rozdzia(cid:257) 2. Zmienne, operatory i instrukcje Zmienne Typy podstawowe Deklarowanie zmiennych typów podstawowych Nazewnictwo zmiennych Typy odno(cid:258)nikowe Deklarowanie zmiennych typów odno(cid:258)nikowych 7 8 9 10 11 11 11 13 15 17 19 20 21 22 23 23 24 25 28 29 29 3 Kup książkęPoleć książkę 4 Java(cid:31)• (cid:193)wiczenia praktyczne Operatory Operatory arytmetyczne Operatory bitowe Operatory logiczne Operatory przypisania Operatory porównania (relacyjne) Operator warunkowy Priorytety operatorów Instrukcje Instrukcja warunkowa if…else Instrukcja wyboru switch P(cid:218)tla for P(cid:218)tla while P(cid:218)tla do…while Rozszerzona p(cid:218)tla for Rozdzia(cid:257) 3. Tablice Tworzenie tablic Zapis i odczyt elementów Operacje z u(cid:285)yciem p(cid:218)tli Rozmiar tablicy Rozdzia(cid:257) 4. Obiekty i klasy Metody Konstruktory Specyfikatory dost(cid:218)pu Pakiety i typy klas Dziedziczenie Rozdzia(cid:257) 5. Obs(cid:257)uga b(cid:257)(cid:216)dów oraz wyj(cid:196)tki B(cid:239)(cid:218)dy w programach Instrukcja try…catch Zg(cid:239)aszanie wyj(cid:200)tków Hierarchia wyj(cid:200)tków Rozdzia(cid:257) 6. Operacje wej(cid:282)cia-wyj(cid:282)cia Wy(cid:258)wietlanie danych na ekranie Wczytywanie danych z klawiatury Nowe sposoby wprowadzania danych Obs(cid:239)uga konsoli Operacje na plikach 32 33 39 41 42 42 43 44 45 45 50 53 57 59 61 63 63 66 68 72 75 77 86 94 101 102 109 109 114 117 119 123 124 126 135 139 145 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:278)ci Rozdzia(cid:257) 7. Aplety Aplikacja a aplet Pierwszy aplet Jak to dzia(cid:239)a? Cykl (cid:285)ycia apletu Kroje pisma (fonty) Rysowanie grafiki Kolory Wy(cid:258)wietlanie obrazów Interakcja z u(cid:315)ytkownikiem Obs(cid:239)uga myszy Rysowanie figur (I) Rysowanie figur (II) Rysowanie figur (III) Rozdzia(cid:257) 8. Rozdzia(cid:257) 9. Aplikacje z interfejsem graficznym Tworzenie okna aplikacji Budowanie menu Wielopoziomowe menu Okna dialogowe Rozdzia(cid:257) 10. Grafika i komponenty Rysowanie elementów graficznych Obs(cid:239)uga komponentów Przyciski JButton Pola tekstowe JTextField Pola tekstowe JTextArea Etykiety JLabel Pola wyboru JCheckBox Listy rozwijane JComboBox „Prawdziwa” aplikacja 5 153 153 154 157 158 158 161 168 172 179 180 183 188 190 195 195 199 206 209 215 215 217 218 219 221 224 226 228 230 Kup książkęPoleć książkę 6 Java(cid:31)• (cid:193)wiczenia praktyczne Kup książkęPoleć książkę Wst(cid:216)p Chyba ka(cid:285)dy, kto interesuje si(cid:218) informatyk(cid:200), s(cid:239)ysza(cid:239) o Javie. Ten stosunkowo m(cid:239)ody (w porównaniu z C++ czy Pascalem) j(cid:218)zyk pro- gramowania wyj(cid:200)tkowo szybko zdoby(cid:239) bardzo du(cid:285)(cid:200) popularno(cid:258)(cid:202) i ak- ceptacj(cid:218) ze strony programistów na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Pocz(cid:200)tkowo wiele osób kojarzy(cid:239)o Jav(cid:218) tylko z apletami zawartymi na stronach WWW. To jednak tylko niewielka cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) zastosowa(cid:241), która dzi(cid:258) straci(cid:239)a ju(cid:285) nieco na znaczeniu. Tak naprawd(cid:218) jest to doskona(cid:239)y obiektowy j(cid:218)zyk programowania, maj(cid:200)cy ró(cid:285)norodne zastosowania — od krótkich apletów do powa(cid:285)nych aplikacji. Pocz(cid:200)tki by(cid:239)y jednak zupe(cid:239)nie inne. By(cid:202) mo(cid:285)e trudno w to obecnie uwierzy(cid:202), ale j(cid:218)zyk ten, pierwotnie znany jako Oak (z ang. d(cid:200)b), mia(cid:239) s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) jako narz(cid:218)dzie do sterowa- nia tzw. urz(cid:200)dzeniami elektronicznymi powszechnego u(cid:285)ytku, czyli wszelkiego rodzaju telewizorami, magnetowidami, pralkami czy ku- chenkami mikrofalowymi. Praktycznie — dowolnym urz(cid:200)dzeniem, które posiada(cid:239)o mikroprocesor. I to pierwotne przeznaczenie nie jest wspó(cid:239)cze(cid:258)nie mniej istotne ni(cid:285) kiedy(cid:258). W dobie powszechnej kom- puteryzacji i pod(cid:239)(cid:200)czania do sieci rozmaitych urz(cid:200)dze(cid:241) (w tym tak(cid:285)e wspomnianych lodówek i pralek) takie zastosowanie wr(cid:218)cz zwi(cid:218)ksza, a nie zmniejsza atrakcyjno(cid:258)(cid:202) j(cid:218)zyka. St(cid:200)d te(cid:285) wywodzi si(cid:218) jedna z naj- wi(cid:218)kszych zalet Javy — jej przeno(cid:258)no(cid:258)(cid:202), czyli mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) uruchamiania jednego programu na wielu ró(cid:285)nych platformach. Skoro bowiem 7 Kup książkęPoleć książkę 8 Java(cid:31)• (cid:193)wiczenia praktyczne mia(cid:239)a s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) do programowania dla tak wielu ró(cid:285)norodnych urz(cid:200)- dze(cid:241), musia(cid:239)a by(cid:239) niezale(cid:285)na od platformy sprz(cid:218)towo-systemowej. Ten sam program mo(cid:285)na b(cid:218)dzie wi(cid:218)c uruchomi(cid:202), przynajmniej teore- tycznie, zarówno na komputerze PC i Macintosh, jak i w Windowsie oraz Uniksie. Historia Oak rozpocz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) pod koniec 1990 roku. J(cid:218)zyk zosta(cid:239) opra- cowany jako cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) projektu o nazwie Green, rozpocz(cid:218)tego przez Patricka Naughtona, Mike’a Sheridana i Jamesa Goslinga w firmie Sun Micro- systems. J(cid:218)zyk by(cid:239) opracowany ju(cid:285) w 1991 roku, jednak do 1994 roku nie uda(cid:239)o si(cid:218) go spopularyzowa(cid:202) i prace nad projektem zosta(cid:239)y zawie- szone. By(cid:239) to jednak czas gwa(cid:239)townego rozwoju sieci Internet i oka- za(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e Oak doskonale sprawdza(cid:239)by si(cid:218) w tak ró(cid:285)norodnym (cid:258)rodo- wisku, jakim jest globalna sie(cid:202). W ten oto sposób w 1995 roku (cid:258)wiat(cid:239)o dzienne ujrza(cid:239)a Java. To, co sta(cid:239)o si(cid:218) pó(cid:283)niej, zaskoczy(cid:239)o chyba wszystkich, w tym samych twórców j(cid:218)zyka. Java niewiarygodnie szybko zosta(cid:239)a zaakceptowa- na przez spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) internetow(cid:200) i programistów na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Niew(cid:200)tpliwie bardzo du(cid:285)y wp(cid:239)yw mia(cid:239)a tu umiej(cid:218)tnie prowadzona kampania marketingowa producenta. Niemniej decyduj(cid:200)ce by(cid:239)y z pew- no(cid:258)ci(cid:200) wyj(cid:200)tkowe zalety tej technologii. Java to bardzo dobrze skon- struowany j(cid:218)zyk programowania, który programistom zwykle przypada do gustu ju(cid:285) przy pierwszym kontakcie. W ka(cid:285)dym razie o Javie mówi(cid:200) i pisz(cid:200) wszyscy, pojawiaj(cid:200) si(cid:218) setki ksi(cid:200)(cid:285)ek i stron interneto- wych, powstaj(cid:200) w ko(cid:241)cu napisane w niej programy. Obecnie to ju(cid:285) dojrza(cid:239)a, cho(cid:202) wci(cid:200)(cid:285) rozwijana technologia, która wros(cid:239)a na dobre w (cid:258)wiat informatyki. O ksi(cid:196)(cid:315)ce Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie nie wszystkich aspek- tów programowania w Javie, ale jedynie pewnego wycinka tego za- gadnienia. Omówione zosta(cid:239)y podstawowe zasady programowania, zamieszczono przyk(cid:239)ady tworzenia apletów, czyli programów osa- dzanych w stronach WWW, a tak(cid:285)e zaprezentowano podstawy tworze- nia aplikacji z graficznym interfejsem oraz operacje wej(cid:258)cia-wyj(cid:258)cia. Niestety, ze wzgl(cid:218)du na ograniczon(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) miejsca nie mo(cid:285)na by(cid:239)o przedstawi(cid:202) wielu ciekawych i bardziej zaawansowanych zagadnie(cid:241), dlatego te(cid:285) b(cid:218)dzie to raczej wycieczka po programowaniu w Javie ni(cid:285) Kup książkęPoleć książkę Wst(cid:212)p 9 metodyczny kurs opisuj(cid:200)cy ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) zagadnienia. Jak jednak wskazuje sam tytu(cid:239), ta publikacja to (cid:202)wiczenia, które maj(cid:200) pozwoli(cid:202) na szybkie zapoznanie si(cid:218) z podstawowymi konstrukcjami j(cid:218)zyka, niezb(cid:218)dnymi do rozpocz(cid:218)cia programowania. Niniejsze (cid:202)wiczenia b(cid:218)d(cid:200) wi(cid:218)c za- równo doskona(cid:239)ym podr(cid:218)cznikiem dla osób, które by szybko chcia(cid:239)y zapozna(cid:202) si(cid:218) ze struktur(cid:200) j(cid:218)zyka, jak i uzupe(cid:239)nieniem bardziej meto- dycznego kursu, jakim jest np. publikacja Praktyczny kurs Java (http://helion.pl/ksiazki/pkjav4.htm). Zagadnienia zaawansowane, np. tworzenie aplikacji sieciowych lub bazodanowych, zosta(cid:239)y te(cid:285) przed- stawione w publikacji Java. (cid:109)wiczenia zaawansowane (http://helion.pl/ ksiazki/czjav2.htm). Narz(cid:216)dzia Aby rozpocz(cid:200)(cid:202) programowanie w Javie, niezb(cid:218)dne s(cid:200) odpowiednie narz(cid:218)dzia. Konkretnie — kompilator oraz maszyna wirtualna, która interpretuje skompilowane programy. B(cid:218)dziemy opiera(cid:202) si(cid:218) tu na pakiecie Java Development Kit (JDK). Mo(cid:285)na skorzysta(cid:202) z wersji sy- gnowanej przez oficjalnego producenta Javy — firm(cid:218) Oracle1 — lub rozwijanej na zasadach wolnego oprogramowania wersji OpenJDK. Wer- sja oficjalna dost(cid:218)pna jest pod adresami http://www.oracle.com/java/(cid:31), http://java.sun.com (w tym przypadku nast(cid:200)pi przekierowanie do domeny oracle.com) oraz http://www.java.com, a OpenJDK pod ad- resem http://openjdk.java.net/. Najlepiej korzysta(cid:202) z mo(cid:285)liwie nowej wersji JDK, tzn. 1.7 (7.0), 1.8 (8.0) lub wy(cid:285)szej (o ile taka b(cid:218)dzie do- st(cid:218)pna), cho(cid:202) podstawowe przyk(cid:239)ady b(cid:218)d(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202) nawet na bardzo wiekowej ju(cid:285) wersji 1.1. Przy (cid:202)wiczeniach omawiaj(cid:200)cych tworzenie apletów mo(cid:285)na skorzysta(cid:202) z dowolnej przegl(cid:200)darki internetowej obs(cid:239)uguj(cid:200)cej j(cid:218)zyk Java lub te(cid:285) dost(cid:218)pnej w JDK aplikacji appletviewer. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) obecnie dost(cid:218)p- nych na rynku przegl(cid:200)darek udost(cid:218)pnia Jav(cid:218) poprzez mechanizm wtyczek, umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c zastosowanie najnowszych wersji JRE (ang. Java Runtime Environment), czyli (cid:258)rodowiska uruchomieniowego. Na- le(cid:285)y z tej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci skorzysta(cid:202). 1 Pierwotny producent — Sun Microsystems — zosta(cid:239) zakupiony przez Oracle w 2009 roku. Tym samym obecnie to Oracle oficjalnie odpowiada za rozwój Javy. Kup książkęPoleć książkę 10 Java(cid:31)• (cid:193)wiczenia praktyczne Oprócz JDK b(cid:218)dzie potrzebny jedynie dowolny edytor tekstowy (ko- rzystaj(cid:200)cym ze (cid:258)rodowiska Windows mo(cid:285)na poleci(cid:202) np. doskona(cid:239)y Notepad++) pozwalaj(cid:200)cy na wpisywanie tekstu programów i zapi- sywanie ich w plikach na dysku. Istnieje co prawda mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ywa- nia zintegrowanych (cid:258)rodowisk programistycznych, jednak dla osób pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych lepszym zestawem by(cid:239)by JDK i zwyk(cid:239)y edytor tek- stowy (najlepiej programistyczny), tak aby najpierw pozna(cid:202) dobrze sam j(cid:218)zyk i jego w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, a dopiero pó(cid:283)niej bardziej zaawanso- wane narz(cid:218)dzia (oczywi(cid:258)cie je(cid:258)li kto(cid:258) woli prac(cid:218) w (cid:258)rodowiskach ta- kich jak NetBeans czy Eclipse, mo(cid:285)e ich równie(cid:285) z powodzeniem u(cid:285)ywa(cid:202) do nauki). Wersje Javy Pierwsza powszechnie wykorzystywana wersja Javy nosi(cid:239)a numer 1.1 (JDK 1.1 i JRE 1.1). Stosunkowo szybko pojawi(cid:239)a si(cid:218) jednak kolejna wersja, oznaczona numerem 1.2. Nios(cid:239)a ona ze sob(cid:200) na tyle znacz(cid:200)ce zmiany i usprawnienia, (cid:285)e nadano jej nazw(cid:218) Platforma Java 2 (ang. Java 2 Platform). Tym samym wersja poprzednia zosta(cid:239)a nazwana Platform(cid:200) Java 1. W ramach projektu Java 2 powsta(cid:239)y trzy wersje na- rz(cid:218)dzi JDK i JRE: 1.2, 1.3 i 1.4, a ka(cid:285)da z nich mia(cid:239)a od kilku do kil- kunastu podwersji. Kolejnym krokiem w rozwoju projektu by(cid:239)a wersja 1.5, która ze wzgl(cid:218)dów czysto marketingowych zosta(cid:239)a przemiano- wana na 5.0. Nast(cid:218)pnie pojawi(cid:239)y si(cid:218) wersje 6.0 (czyli 1.6), 7 (czyli 1.7) oraz 8 (czyli 1.8). Podczas przygotowywania materia(cid:239)ów do niniej- szej ksi(cid:200)(cid:285)ki u(cid:285)ywane by(cid:239)y wersje 6, 7 i 8. Je(cid:258)li stosowano konstrukcje j(cid:218)zyka dost(cid:218)pne wy(cid:239)(cid:200)cznie w wersji 7 lub 8, by(cid:239)o to oznaczane w opi- sach przyk(cid:239)adów. Warto przy tym wspomnie(cid:202), (cid:285)e wewn(cid:218)trzna nume- racja narz(cid:218)dzi (widoczna np. w opcjach kompilatora javac i narz(cid:218)dzia uruchomieniowego java) wci(cid:200)(cid:285) bazuje na wcze(cid:258)niejszej, logicznej numeracji (czyli Java 6.0 jest to(cid:285)sama z Java 1.6, Java 7 to inaczej Java 1.7, a Java 8 to inaczej Java 1.8). Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: