Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 002677 22443974 na godz. na dobę w sumie
Java. Kompendium programisty. Wydanie IX - ebook/pdf
Java. Kompendium programisty. Wydanie IX - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0815-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Kompletny przewodnik po języku programowania Java

Niniejsza książka, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX. została zaktualizowana o nowości wprowadzone w Java SE 8 i prezentuje sposoby programowania, kompilacji, testowania i uruchamiania programów w języku Java. Herbert Schildt, autor wielu bestsellerowych książek programistycznych, opisuje w niej cały język Java — jego składnię, słowa kluczowe, podstawowe zasady programistyczne, jak również prezentuje znaczącą część biblioteki Java API. Książka przedstawia także komponenty JavaBeans, serwlety, aplety, pakiet Swing, prezentując przy okazji praktyczne przykłady ilustrujące opisywane zagadnienia w działaniu. Można w niej także znaleźć szczegółowe informacje o nowych możliwościach Javy SE 8, takich jak wyrażenia lambda, biblioteka strumieni, czy też domyślne metody interfejsów. Znalazło się też w niej wprowadzenie do platformy JavaFX.

Zagadnienia opisane w książce:

Herbert Schildt — były członek komitetu ANSI/ISO, który dokonał standaryzacji języka C++. Popularny autor książek poświęconych programowaniu, głównie w językach C, C++, C# i Java. Jego książki, wykorzystywane przez profesjonalistów, szkoleniowców i studentów, rozeszły się w ponad 3 milionach egzemplarzy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Java™ The Complete Reference, Ninth Edition Tłumaczenie: Piotr Rajca na podstawie „Java. Kompendium programisty. Wydanie VIII” w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka ISBN: 978-83-283-0812-1 Original edition copyright © 2014 by McGraw-Hill Education (Publisher). All rights reserved. Polish edition copyright © 2015 by HELION S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/javkp9 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javkp9.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze ..................................................................................................................... 23 Przedmowa .................................................................................................................. 25 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I J(cid:218)zyk Java 1 Historia i ewolucja j(cid:218)zyka Java .................................................................................... 31 Rodowód Javy ...................................................................................................................... 31 Narodziny nowoczesnego j(cid:218)zyka — C .......................................................................... 31 J(cid:218)zyk C++ — nast(cid:218)pny krok ....................................................................................... 33 Podwaliny j(cid:218)zyka Java .................................................................................................. 33 Powstanie j(cid:218)zyka Java ........................................................................................................... 33 Powi(cid:200)zanie z j(cid:218)zykiem C# ........................................................................................... 35 Jak j(cid:218)zyk Java zmieni(cid:239) internet .............................................................................................. 35 Aplety Javy ................................................................................................................... 35 Bezpiecze(cid:241)stwo ........................................................................................................... 36 Przeno(cid:258)no(cid:258)(cid:202) ................................................................................................................. 36 Magia j(cid:218)zyka Java — kod bajtowy ........................................................................................ 36 Serwlety — Java po stronie serwera ...................................................................................... 37 Has(cid:239)a j(cid:218)zyka Java .................................................................................................................. 38 Prostota ........................................................................................................................ 38 Obiektowo(cid:258)(cid:202) ................................................................................................................ 38 Niezawodno(cid:258)(cid:202) ............................................................................................................. 38 Wielow(cid:200)tkowo(cid:258)(cid:202) .......................................................................................................... 39 Neutralno(cid:258)(cid:202) architektury .............................................................................................. 39 Interpretowalno(cid:258)(cid:202) i wysoka wydajno(cid:258)(cid:202) ......................................................................... 39 Rozproszenie ............................................................................................................... 39 Dynamika .................................................................................................................... 40 Ewolucja Javy ....................................................................................................................... 40 Java SE 8 ...................................................................................................................... 42 Kultura innowacji ................................................................................................................. 43 Poleć książkęKup książkę 4 2 3 Java. Kompendium programisty Podstawy j(cid:218)zyka Java ................................................................................................... 45 Programowanie obiektowe ................................................................................................... 45 Dwa paradygmaty ........................................................................................................ 45 Abstrakcja ..................................................................................................................... 46 Trzy zasady programowania obiektowego ..................................................................... 46 Pierwszy przyk(cid:239)adowy program ............................................................................................. 50 Wpisanie kodu programu ............................................................................................. 50 Kompilacja programów ................................................................................................. 51 Bli(cid:285)sze spojrzenie na pierwszy przyk(cid:239)adowy program .................................................... 51 Drugi prosty program ............................................................................................................ 53 Dwie instrukcje steruj(cid:200)ce ...................................................................................................... 54 Instrukcja if ................................................................................................................... 54 P(cid:218)tla for ........................................................................................................................ 55 Bloki kodu ............................................................................................................................ 56 Kwestie sk(cid:239)adniowe .............................................................................................................. 58 Znaki bia(cid:239)e ................................................................................................................... 58 Identyfikatory ............................................................................................................... 58 Sta(cid:239)e ............................................................................................................................. 58 Komentarze .................................................................................................................. 58 Separatory .................................................................................................................... 59 S(cid:239)owa kluczowe j(cid:218)zyka Java .......................................................................................... 59 Biblioteki klas Javy ................................................................................................................ 60 Typy danych, zmienne i tablice ................................................................................... 61 Java to j(cid:218)zyk ze (cid:258)cis(cid:239)(cid:200) kontrol(cid:200) typów .................................................................................... 61 Typy proste .......................................................................................................................... 61 Typy ca(cid:239)kowitoliczbowe ....................................................................................................... 62 Typ byte ....................................................................................................................... 62 Typ short ...................................................................................................................... 63 Typ int .......................................................................................................................... 63 Typ long ....................................................................................................................... 63 Typy zmiennoprzecinkowe ................................................................................................... 63 Typ float ....................................................................................................................... 64 Typ double ................................................................................................................... 64 Typ znakowy ........................................................................................................................ 64 Typ logiczny ......................................................................................................................... 66 Bli(cid:285)sze spojrzenie na sta(cid:239)e ..................................................................................................... 66 Sta(cid:239)e ca(cid:239)kowitoliczbowe ............................................................................................... 66 Sta(cid:239)e zmiennoprzecinkowe ........................................................................................... 67 Sta(cid:239)e logiczne ............................................................................................................... 68 Sta(cid:239)e znakowe .............................................................................................................. 68 Sta(cid:239)e (cid:239)a(cid:241)cuchowe ......................................................................................................... 69 Zmienne .............................................................................................................................. 69 Deklaracja zmiennej ..................................................................................................... 69 Inicjalizacja dynamiczna ............................................................................................... 70 Zasi(cid:218)g i czas (cid:285)ycia zmiennych ....................................................................................... 70 Konwersja typów i rzutowanie .............................................................................................. 72 Automatyczna konwersja typów ................................................................................... 72 Rzutowanie niezgodnych typów ................................................................................... 73 Automatyczne rozszerzanie typów w wyra(cid:285)eniach ................................................................ 74 Zasady rozszerzania typu .............................................................................................. 74 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 5 Tablice ................................................................................................................................. 75 Tablice jednowymiarowe ............................................................................................. 75 Tablice wielowymiarowe .............................................................................................. 77 Alternatywna sk(cid:239)adnia deklaracji tablicy ........................................................................ 80 Kilka s(cid:239)ów o (cid:239)a(cid:241)cuchach ....................................................................................................... 80 Uwaga dla programistów j(cid:218)zyka C lub C++ na temat wska(cid:283)ników ...................................... 81 4 Operatory ..................................................................................................................... 83 Operatory arytmetyczne ....................................................................................................... 83 Podstawowe operatory arytmetyczne ........................................................................... 84 Operator reszty z dzielenia ........................................................................................... 84 Operatory arytmetyczne z przypisaniem ....................................................................... 85 Inkrementacja i dekrementacja .................................................................................... 86 Operatory bitowe ................................................................................................................. 87 Logiczne operatory bitowe ........................................................................................... 88 Przesuni(cid:218)cie w lewo ..................................................................................................... 90 Przesuni(cid:218)cie w prawo .................................................................................................. 91 Przesuni(cid:218)cie w prawo bez znaku .................................................................................. 92 Operatory bitowe z przypisaniem ................................................................................. 93 Operatory relacji .................................................................................................................. 94 Operatory logiczne ............................................................................................................... 95 Operatory logiczne ze skracaniem ................................................................................ 96 Operator przypisania ............................................................................................................ 96 Operator ? ........................................................................................................................... 97 Kolejno(cid:258)(cid:202) wykonywania operatorów .................................................................................... 97 Stosowanie nawiasów okr(cid:200)g(cid:239)ych ........................................................................................... 98 Instrukcje steruj(cid:200)ce ...................................................................................................... 99 Instrukcje wyboru ................................................................................................................. 99 Instrukcja if .................................................................................................................. 99 Instrukcja switch ......................................................................................................... 102 Instrukcje iteracyjne ........................................................................................................... 105 P(cid:218)tla while ................................................................................................................. 106 P(cid:218)tla do-while ............................................................................................................ 107 P(cid:218)tla for ..................................................................................................................... 109 Wersja for-each p(cid:218)tli for ............................................................................................. 112 P(cid:218)tle zagnie(cid:285)d(cid:285)one .................................................................................................... 116 Instrukcje skoku ................................................................................................................. 116 Instrukcja break .......................................................................................................... 117 Instrukcja continue ..................................................................................................... 120 Instrukcja return ......................................................................................................... 121 6 Wprowadzenie do klas .............................................................................................. 123 Klasy .................................................................................................................................. 123 Ogólna posta(cid:202) klasy ................................................................................................... 123 Prosta klasa ................................................................................................................ 124 Deklarowanie obiektów ..................................................................................................... 126 Bli(cid:285)sze spojrzenie na operator new ............................................................................ 127 Przypisywanie zmiennych referencyjnych do obiektów ...................................................... 127 Wprowadzenie do metod .................................................................................................. 128 Dodanie metody do klasy Box .................................................................................... 129 Zwracanie warto(cid:258)ci .................................................................................................... 130 Dodanie metody przyjmuj(cid:200)cej parametry ................................................................... 131 5 Poleć książkęKup książkę 6 Java. Kompendium programisty Konstruktor ......................................................................................................................... 133 Konstruktor sparametryzowany ................................................................................... 134 S(cid:239)owo kluczowe this ........................................................................................................... 135 Ukrywanie zmiennych sk(cid:239)adowych ............................................................................. 135 Mechanizm odzyskiwania pami(cid:218)ci ...................................................................................... 136 Metoda finalize() ................................................................................................................ 136 Klasa stosu .......................................................................................................................... 137 7 Dok(cid:239)adniejsze omówienie metod i klas ..................................................................... 139 Przeci(cid:200)(cid:285)anie metod ............................................................................................................ 139 Przeci(cid:200)(cid:285)anie konstruktorów ........................................................................................ 141 Obiekty jako parametry ...................................................................................................... 143 Dok(cid:239)adniejsze omówienie przekazywania argumentów ...................................................... 145 Zwracanie obiektów ........................................................................................................... 146 Rekurencja ......................................................................................................................... 147 Wprowadzenie do kontroli dost(cid:218)pu .................................................................................... 149 Sk(cid:239)adowe statyczne ............................................................................................................ 152 S(cid:239)owo kluczowe final .......................................................................................................... 153 Powtórka z tablic ................................................................................................................ 154 Klasy zagnie(cid:285)d(cid:285)one i klasy wewn(cid:218)trzne .............................................................................. 155 Omówienie klasy String ...................................................................................................... 157 Wykorzystanie argumentów wiersza polece(cid:241) ...................................................................... 159 Zmienna liczba argumentów .............................................................................................. 160 Przeci(cid:200)(cid:285)anie metod o zmiennej liczbie argumentów ................................................... 162 Zmienna liczba argumentów i niejednoznaczno(cid:258)ci ..................................................... 163 8 Dziedziczenie ............................................................................................................. 165 Podstawy dziedziczenia ...................................................................................................... 165 Dost(cid:218)p do sk(cid:239)adowych a dziedziczenie ....................................................................... 166 Bardziej praktyczny przyk(cid:239)ad ...................................................................................... 167 Zmienna klasy bazowej mo(cid:285)e zawiera(cid:202) referencj(cid:218) do obiektu podklasy ...................... 169 S(cid:239)owo kluczowe super ........................................................................................................ 170 Wykorzystanie s(cid:239)owa kluczowego super do wywo(cid:239)ania konstruktora klasy bazowej ..... 170 Drugie zastosowanie s(cid:239)owa kluczowego super ............................................................ 173 Tworzenie hierarchii wielopoziomowej .............................................................................. 173 Kiedy s(cid:200) wykonywane konstruktory? ................................................................................... 176 Przes(cid:239)anianie metod ........................................................................................................... 177 Dynamiczne przydzielanie metod ....................................................................................... 178 Dlaczego warto przes(cid:239)ania(cid:202) metody? .......................................................................... 180 Zastosowanie przes(cid:239)aniania metod ............................................................................. 180 Klasy abstrakcyjne ............................................................................................................... 181 S(cid:239)owo kluczowe final i dziedziczenie .................................................................................. 184 S(cid:239)owo kluczowe final zapobiega przes(cid:239)anianiu ............................................................ 184 S(cid:239)owo kluczowe final zapobiega dziedziczeniu ........................................................... 184 Klasa Object ....................................................................................................................... 185 Pakiety i interfejsy ...................................................................................................... 187 Pakiety ............................................................................................................................... 187 Definiowanie pakietu ................................................................................................. 187 Znajdowanie pakietów i (cid:258)cie(cid:285)ka CLASSPATH ............................................................. 188 Prosty przyk(cid:239)ad pakietu .............................................................................................. 189 Ochrona dost(cid:218)pu ............................................................................................................... 189 Przyk(cid:239)ad dost(cid:218)pu ........................................................................................................ 190 9 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Import pakietów ................................................................................................................. 192 Interfejsy ............................................................................................................................ 194 Definiowanie interfejsu .............................................................................................. 194 Implementacja interfejsu ............................................................................................ 195 Interfejsy zagnie(cid:285)d(cid:285)one .............................................................................................. 197 Stosowanie interfejsów ............................................................................................... 198 Zmienne w interfejsach .............................................................................................. 201 Interfejsy mo(cid:285)na rozszerza(cid:202) ........................................................................................ 202 Metody domy(cid:258)lne .............................................................................................................. 203 Podstawy metod domy(cid:258)lnych ..................................................................................... 204 Bardziej praktyczny przyk(cid:239)ad ...................................................................................... 205 Problemy wielokrotnego dziedziczenia ....................................................................... 206 Metody statyczne w interfejsach ......................................................................................... 207 Ostatnie uwagi dotycz(cid:200)ce pakietów i interfejsów ................................................................ 207 10 Obs(cid:239)uga wyj(cid:200)tków ..................................................................................................... 209 Podstawy obs(cid:239)ugi wyj(cid:200)tków ................................................................................................ 209 Typy wyj(cid:200)tków ................................................................................................................... 210 Nieprzechwycone wyj(cid:200)tki .................................................................................................. 210 Stosowanie instrukcji try i catch .......................................................................................... 211 Wy(cid:258)wietlenie opisu wyj(cid:200)tku ....................................................................................... 212 Wiele klauzul catch ............................................................................................................ 213 Zagnie(cid:285)d(cid:285)one instrukcje try ................................................................................................ 214 Instrukcja throw ................................................................................................................. 216 Klauzula throws .................................................................................................................. 217 S(cid:239)owo kluczowe finally ....................................................................................................... 217 Wyj(cid:200)tki wbudowane w j(cid:218)zyk Java ...................................................................................... 219 Tworzenie w(cid:239)asnej podklasy wyj(cid:200)tków ............................................................................... 219 (cid:146)a(cid:241)cuch wyj(cid:200)tków ............................................................................................................. 222 Trzy nowe cechy wyj(cid:200)tków ................................................................................................ 223 Wykorzystanie wyj(cid:200)tków .................................................................................................... 224 11 Programowanie wielow(cid:200)tkowe .................................................................................. 225 Model w(cid:200)tków j(cid:218)zyka Java ................................................................................................. 226 Priorytety w(cid:200)tków ...................................................................................................... 227 Synchronizacja ........................................................................................................... 227 Przekazywanie komunikatów ..................................................................................... 228 Klasa Thread i interfejs Runnable ................................................................................ 228 W(cid:200)tek g(cid:239)ówny .................................................................................................................... 228 Tworzenie w(cid:200)tku ................................................................................................................ 230 Implementacja interfejsu Runnable ............................................................................ 230 Rozszerzanie klasy Thread .......................................................................................... 232 Wybór odpowiedniego podej(cid:258)cia ............................................................................... 232 Tworzenie wielu w(cid:200)tków .................................................................................................... 233 Stosowanie metod isAlive() i join() ...................................................................................... 234 Priorytety w(cid:200)tków .............................................................................................................. 236 Synchronizacja ................................................................................................................... 237 Synchronizacja metod ................................................................................................ 237 Instrukcja synchronized .............................................................................................. 239 Komunikacja mi(cid:218)dzyw(cid:200)tkowa ............................................................................................ 240 Zakleszczenie ............................................................................................................. 244 Zawieszanie, wznawianie i zatrzymywanie w(cid:200)tków ............................................................ 245 Uzyskiwanie stanu w(cid:200)tku ................................................................................................... 247 Korzystanie z wielow(cid:200)tkowo(cid:258)ci ........................................................................................... 249 Poleć książkęKup książkę 8 Java. Kompendium programisty 12 Wyliczenia, automatyczne opakowywanie typów prostych i adnotacje (metadane) ... 251 Typy wyliczeniowe ............................................................................................................. 251 Podstawy wylicze(cid:241) ..................................................................................................... 251 Metody values() i valueOf() ......................................................................................... 253 Wyliczenia Javy jako typy klasowe .............................................................................. 254 Wyliczenia dziedzicz(cid:200) po klasie Enum ........................................................................ 256 Inny przyk(cid:239)ad wyliczenia ............................................................................................ 257 Opakowania typów ............................................................................................................ 258 Klasa Character ........................................................................................................... 259 Klasa Boolean ............................................................................................................. 259 Opakowania typów numerycznych ............................................................................ 259 Automatyczne opakowywanie typów prostych .................................................................... 260 Automatyczne opakowywanie i metody ..................................................................... 261 Automatyczne opakowywanie i rozpakowywanie w wyra(cid:285)eniach ............................... 262 Automatyczne opakowywanie typów znakowych i logicznych .................................... 263 Automatyczne opakowywanie pomaga zapobiega(cid:202) b(cid:239)(cid:218)dom ........................................ 264 S(cid:239)owo ostrze(cid:285)enia ....................................................................................................... 264 Adnotacje (metadane) ........................................................................................................ 265 Podstawy tworzenia adnotacji .................................................................................... 265 Okre(cid:258)lanie strategii zachowywania adnotacji .............................................................. 266 Odczytywanie adnotacji w trakcie dzia(cid:239)ania programu za pomoc(cid:200) refleksji ................. 266 Interfejs AnnotatedElement ......................................................................................... 270 Warto(cid:258)ci domy(cid:258)lne ..................................................................................................... 271 Adnotacje znacznikowe .............................................................................................. 272 Adnotacje jednoelementowe ...................................................................................... 272 Wbudowane adnotacje .............................................................................................. 274 Adnotacje typów ................................................................................................................ 275 Adnotacje powtarzalne ....................................................................................................... 279 Ograniczenia .............................................................................................................. 281 13 Wej(cid:258)cie-wyj(cid:258)cie, aplety i inne tematy ........................................................................ 283 Podstawowa obs(cid:239)uga wej(cid:258)cia i wyj(cid:258)cia ................................................................................ 283 Strumienie .................................................................................................................. 284 Strumienie znakowe i bajtowe .................................................................................... 284 Predefiniowane strumienie ......................................................................................... 286 Odczyt danych z konsoli .................................................................................................... 286 Odczyt znaków .......................................................................................................... 286 Odczyt (cid:239)a(cid:241)cuchów ..................................................................................................... 287 Wy(cid:258)wietlanie informacji na konsoli ..................................................................................... 289 Klasa PrintWriter ................................................................................................................. 289 Odczyt i zapis plików ......................................................................................................... 290 Automatyczne zamykanie pliku .......................................................................................... 295 Podstawy apletów .............................................................................................................. 298 Modyfikatory transient i volatile .......................................................................................... 301 Operator instanceof ............................................................................................................ 301 Modyfikator strictfp ............................................................................................................ 303 Metody napisane w kodzie rdzennym ................................................................................ 303 Problemy z metodami rdzennymi ....................................................................................... 306 Stosowanie asercji .............................................................................................................. 306 Opcje w(cid:239)(cid:200)czania i wy(cid:239)(cid:200)czania asercji .......................................................................... 308 Import statyczny ................................................................................................................. 309 Wywo(cid:239)ywanie przeci(cid:200)(cid:285)onych konstruktorów za pomoc(cid:200) this() ............................................ 311 Kompaktowe profile API ..................................................................................................... 313 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 9 14 Typy sparametryzowane ............................................................................................ 315 Czym s(cid:200) typy sparametryzowane? ...................................................................................... 315 Prosty przyk(cid:239)ad zastosowania typów sparametryzowanych .................................................. 316 Typy sparametryzowane dzia(cid:239)aj(cid:200) tylko dla typów referencyjnych ................................ 319 Typy sparametryzowane ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218), je(cid:258)li maj(cid:200) inny argument typu .............................. 319 W jaki sposób typy sparametryzowane zwi(cid:218)kszaj(cid:200) bezpiecze(cid:241)stwo? ........................... 319 Klasa sparametryzowana z dwoma parametrami typu ......................................................... 321 Ogólna posta(cid:202) klasy sparametryzowanej ............................................................................. 322 Typy ograniczone ............................................................................................................... 322 Zastosowanie argumentów wieloznacznych ....................................................................... 324 Ograniczony argument wieloznaczny ......................................................................... 327 Tworzenie metody sparametryzowanej .............................................................................. 331 Konstruktory sparametryzowane ................................................................................. 332 Interfejsy sparametryzowane .............................................................................................. 333 Typy surowe i starszy kod ................................................................................................... 335 Hierarchia klas sparametryzowanych .................................................................................. 337 Zastosowanie sparametryzowanej klasy bazowej ........................................................ 337 Podklasa sparametryzowana ....................................................................................... 339 Porównywanie typów w hierarchii klas sparametryzowanych w czasie wykonywania ............................................................................................ 340 Rzutowanie ................................................................................................................ 342 Przykrywanie metod w klasach sparametryzowanych ................................................. 342 Wnioskowanie typów a typy sparametryzowane ................................................................. 343 Znoszenie .......................................................................................................................... 344 Metody mostu ............................................................................................................ 344 B(cid:239)(cid:218)dy niejednoznaczno(cid:258)ci .................................................................................................. 346 Pewne ograniczenia typów sparametryzowanych ............................................................... 347 Nie mo(cid:285)na tworzy(cid:202) egzemplarza parametru typu ....................................................... 347 Ograniczenia dla sk(cid:239)adowych statycznych .................................................................. 347 Ograniczenia tablic typów sparametryzowanych ........................................................ 347 Ograniczenia wyj(cid:200)tków typów sparametryzowanych .................................................. 348 15 Wyra(cid:285)enia lambda ..................................................................................................... 349 Wprowadzenie do wyra(cid:285)e(cid:241) lambda ................................................................................... 349 Podstawowe informacje o wyra(cid:285)eniach lambda ......................................................... 350 Interfejsy funkcyjne .................................................................................................... 351 Kilka przyk(cid:239)adów wyra(cid:285)e(cid:241) lambda ............................................................................. 352 Blokowe wyra(cid:285)enia lambda ................................................................................................ 354 Sparametryzowane interfejsy funkcyjne .............................................................................. 356 Przekazywanie wyra(cid:285)e(cid:241) lambda jako argumentów ............................................................. 357 Wyra(cid:285)enia lambda i wyj(cid:200)tki ............................................................................................... 360 Wyra(cid:285)enia lambda i przechwytywanie zmiennych .............................................................. 361 Referencje do metod .......................................................................................................... 362 Referencje do metod statycznych ............................................................................... 362 Referencje do metod instancyjnych ............................................................................ 363 Referencje do metod a typy sparametryzowane ......................................................... 366 Referencje do konstruktorów .............................................................................................. 368 Predefiniowane interfejsy funkcyjne ................................................................................... 372 Poleć książkęKup książkę 10 Java. Kompendium programisty CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II Biblioteka j(cid:218)zyka Java 16 Obs(cid:239)uga (cid:239)a(cid:241)cuchów ................................................................................................... 377 Konstruktory klasy String ..................................................................................................... 377 D(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) (cid:239)a(cid:241)cucha ............................................................................................................... 379 Specjalne operacje na (cid:239)a(cid:241)cuchach ...................................................................................... 379 Litera(cid:239)y tekstowe ........................................................................................................ 379 Konkatenacja (cid:239)a(cid:241)cuchów ............................................................................................ 380 Konkatenacja (cid:239)a(cid:241)cuchów z innymi typami danych ...................................................... 380 Konwersja (cid:239)a(cid:241)cuchów i metoda toString() ................................................................... 381 Wyodr(cid:218)bnianie znaków ...................................................................................................... 382 Metoda charAt() ......................................................................................................... 382 Metoda getChars() ...................................................................................................... 382 Metoda getBytes() ....................................................................................................... 382 Metoda toCharArray() ................................................................................................. 383 Porównywanie (cid:239)a(cid:241)cuchów .................................................................................................. 383 Metody equals() i equalsIgnoreCase() .......................................................................... 383 Metoda regionMatches() ............................................................................................. 384 Metody startsWith() i endsWith() ................................................................................ 384 Metoda equals() kontra operator == ......................................................................... 384 Metoda compareTo() .................................................................................................. 385 Przeszukiwanie (cid:239)a(cid:241)cuchów ................................................................................................. 386 Modyfikowanie (cid:239)a(cid:241)cucha .................................................................................................... 387 Metoda substring() ...................................................................................................... 387 Metoda concat() ......................................................................................................... 388 Metoda replace() ........................................................................................................ 388 Metoda trim() ............................................................................................................. 389 Konwersja danych za pomoc(cid:200) metody valueOf() ................................................................ 389 Zmiana wielko(cid:258)ci liter w (cid:239)a(cid:241)cuchu ...................................................................................... 390 (cid:146)(cid:200)czenie (cid:239)a(cid:241)cuchów ........................................................................................................... 390 Dodatkowe metody klasy String .......................................................................................... 391 Klasa StringBuffer ................................................................................................................ 391 Konstruktory klasy StringBuffer .................................................................................... 391 Metody length() i capacity() ........................................................................................ 393 Metoda ensureCapacity() ............................................................................................ 393 Metoda setLength() ..................................................................................................... 393 Metody charAt() i setCharAt() ...................................................................................... 393 Metoda getChars() ...................................................................................................... 394 Metoda append() ........................................................................................................ 394 Metoda insert() ........................................................................................................... 395 Metoda reverse() ........................................................................................................ 395 Metody delete() i deleteCharAt() ................................................................................. 395 Metoda replace() ........................................................................................................ 396 Metoda substring() ...................................................................................................... 396 Dodatkowe metody klasy StringBuffer ........................................................................ 397 Klasa StringBuilder .............................................................................................................. 398 17 Pakiet java.lang .......................................................................................................... 399 Opakowania typów prostych .............................................................................................. 399 Klasa Number ............................................................................................................. 400 Klasy Double i Float .................................................................................................... 400 Klasy Byte, Short, Integer i Long .................................................................................. 403 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Klasa Character .......................................................................................................... 411 Dodatki wprowadzone w celu obs(cid:239)ugi punktów kodowych Unicode .......................... 413 Klasa Boolean ............................................................................................................. 414 Klasa Void .......................................................................................................................... 415 Klasa Process ...................................................................................................................... 415 Klasa Runtime .................................................................................................................... 416 Zarz(cid:200)dzanie pami(cid:218)ci(cid:200) ................................................................................................ 416 Wykonywanie innych programów .............................................................................. 418 Klasa ProcessBuilder ........................................................................................................... 419 Klasa System ...................................................................................................................... 421 Wykorzystanie metody currentTimeMillis() do obliczania czasu wykonywania programu ... 422 U(cid:285)ycie metody arraycopy() ......................................................................................... 423 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci (cid:258)rodowiska ............................................................................................. 424 Klasa Object ....................................................................................................................... 424 Wykorzystanie metody clone() i interfejsu Cloneable .......................................................... 425 Klasa Class .......................................................................................................................... 426 Klasa ClassLoader ............................................................................................................... 429 Klasa Math ......................................................................................................................... 429 Funkcje trygonometryczne ......................................................................................... 429 Funkcje wyk(cid:239)adnicze .................................................................................................. 430 Funkcje zaokr(cid:200)gle(cid:241) .................................................................................................... 430 Inne metody klasy Math ............................................................................................. 430 Klasa StrictMath ................................................................................................................. 433 Klasa Compiler ................................................................................................................... 433 Klasy Thread i ThreadGroup oraz interfejs Runnable .......................................................... 433 Interfejs Runnable ...................................................................................................... 433 Klasa Thread .............................................................................................................. 433 Klasa ThreadGroup .................................................................................................... 435 Klasy ThreadLocal i InheritableThreadLocal ........................................................................ 439 Klasa Package ..................................................................................................................... 439 Klasa RuntimePermission .................................................................................................... 439 Klasa Throwable ................................................................................................................. 439 Klasa SecurityManager ........................................................................................................ 439 Klasa StackTraceElement .................................................................................................... 439 Klasa Enum ........................................................................................................................ 441 Klasa ClassValue ................................................................................................................. 442 Interfejs CharSequence ...................................................................................................... 442 Interfejs Comparable .......................................................................................................... 442 Interfejs Appendable .......................................................................................................... 442 Interfejs Iterable ................................................................................................................. 443 Interfejs Readable ............................................................................................................... 443 Interfejs AutoCloseable ....................................................................................................... 443 Interfejs Thread.UncaughtExceptionHandler ...................................................................... 444 Podpakiety pakietu java.lang .............................................................................................. 444 Podpakiet java.lang.annotation ................................................................................... 444 Podpakiet java.lang.instrument ................................................................................... 444 Podpakiet java.lang.invoke ......................................................................................... 444 Podpakiet java.lang.management ............................................................................... 444 Podpakiet java.lang.ref ............................................................................................... 445 Podpakiet java.lang.reflect .......................................................................................... 445 Poleć książkęKup książkę 12 Java. Kompendium programisty 18 Pakiet java.util, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. — kolekcje .......................................................................... 447 Wprowadzenie do kolekcji ................................................................................................. 448 Zmiany w kolekcjach wprowadzone w JDK 5 ..................................................................... 449 Typy sparametryzowane w znacz(cid:200)cy sposób zmieniaj(cid:200) kolekcje ................................. 449 Automatyczne opakowywanie u(cid:239)atwia korzystanie z typów prostych ........................... 450 P(cid:218)tla for typu for-each ................................................................................................ 450 Interfejsy kolekcji ................................................................................................................ 450 Interfejs Collection ..................................................................................................... 451 Interfejs List ................................................................................................................ 453 Interfejs Set ................................................................................................................ 454 Interfejs SortedSet ...................................................................................................... 454 Interfejs NavigableSet ................................................................................................. 455 Interfejs Queue .......................................................................................................... 455 Interfejs Deque ........................................................................................................... 455 Klasy kolekcji ...................................................................................................................... 458 Klasa ArrayList ............................................................................................................ 458 Klasa LinkedList .......................................................................................................... 461 Klasa HashSet ............................................................................................................. 462 Klasa LinkedHashSet ................................................................................................... 463 Klasa TreeSet .............................................................................................................. 464 Klasa PriorityQueue .................................................................................................... 465 Klasa ArrayDeque ....................................................................................................... 465 Klasa EnumSet ............................................................................................................ 466 Dost(cid:218)p do kolekcji za pomoc(cid:200) iteratora .............................................................................. 466 Korzystanie z iteratora Iterator .................................................................................... 468 P(cid:218)tla typu for-each jako alternatywa dla iteratora ........................................................ 469 Spliteratory ......................................................................................................................... 470 Przechowywanie w kolekcjach w(cid:239)asnych klas ...................................................................... 473 Interfejs RandomAccess ...................................................................................................... 474 Korzystanie z map .............................................................................................................. 474 Interfejsy map ............................................................................................................. 474 Klasy map ................................................................................................................... 479 Komparatory ...................................................................................................................... 483 Wykorzystanie komparatora ....................................................................................... 485 Algorytmy kolekcji .............................................................................................................. 490 Klasa Arrays ........................................................................................................................ 495 Starsze klasy i interfejsy ....................................................................................................... 499 Interfejs Enumeration ................................................................................................. 499 Klasa Vector ............................................................................................................... 500 Klasa Stack ................................................................................................................. 503 Klasa Dictionary ......................................................................................................... 504 Klasa Hashtable .......................................................................................................... 505 Klasa Properties .......................................................................................................... 508 Wykorzystanie metod store() i load() ........................................................................... 510 Ostatnie uwagi na temat kolekcji ........................................................................................ 512 19 Pakiet java.util, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. — pozosta(cid:239)e klasy u(cid:285)ytkowe .............................................. 513 Klasa StringTokenizer .......................................................................................................... 513 Klasa BitSet ......................................................................................................................... 514 Klasy Optional, OptionalDouble, OptionalInt oraz OptionalLong ....................................... 517 Klasa Date .......................................................................................................................... 519 Klasa Calendar .................................................................................................................... 521 Klasa GregorianCalendar .................................................................................................... 524 Klasa TimeZone .................................................................................................................. 525 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 13 Klasa SimpleTimeZone ....................................................................................................... 525 Klasa Locale ....................................................................................................................... 527 Klasa Random ......................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Kompendium programisty. Wydanie IX
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: