Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 006620 20507811 na godz. na dobę w sumie
Java. Rozmówki - książka
Java. Rozmówki - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0949-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zwięzły przewodnik opisujący najczęściej używane instrukcje języka Java

Już od wielu lat Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, a znający ją programiści są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Jej atrakcyjność wynika głównie z tego, że kod napisany w tym języku można uruchamiać na wielu platformach, włączając w to różne systemy operacyjne, a także urządzenia przenośne, na przykład telefony komórkowe. Prosty jest także dostęp do wielu narzędzi oraz bezpłatnych bibliotek ułatwiających programowanie w Javie. Ponadto język ten otwiera wielkie możliwości w zakresie tworzenia aplikacji sieciowych.

'Java. Rozmówki' przedstawia skuteczne rozwiązania najczęściej występujących problemów i pomoże Ci błyskawicznie rozpocząć programowanie w tym języku. Dowiesz się, jak kompilować i uruchamiać programy w Javie. Nauczysz się manipulować ciągami, strukturami danych i datami oraz stosować wyrażenia regularne. Poznasz operacje wejścia i wyjścia, a także sposoby pracy z katalogami i plikami. Przeczytasz o aplikacjach sieciowych działających zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Opanujesz efektywne techniki pracy z bazami danych i korzystanie z formatu XML.

Dzięki treściwym rozmówkom błyskawicznie poznasz
praktyczne podstawy programowania w Javie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Java. Rozm(cid:243)wki Autor: Timothy R. Fisher T‡umaczenie: Przemys‡aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-0949-9 Tytu‡ orygina‡u: Java Phrasebook Format: B6, stron: 272 ZwiŒz‡y przewodnik opisuj„cy najczŒ(cid:156)ciej u¿ywane instrukcje jŒzyka Java (cid:149) Naucz siŒ kompilowa(cid:230) i uruchamia(cid:230) programy w Javie (cid:149) Poznaj najpopularniejsze polecenia tego jŒzyka (cid:149) Pisz programy dzia‡aj„ce na wielu platformach Ju¿ od wielu lat Java jest jednym z najpopularniejszych jŒzyk(cid:243)w programowania, a znaj„cy j„ programi(cid:156)ci s„ poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Jej atrakcyjno(cid:156)(cid:230) wynika g‡(cid:243)wnie z tego, ¿e kod napisany w tym jŒzyku mo¿na uruchamia(cid:230) na wielu platformach, w‡„czaj„c w to r(cid:243)¿ne systemy operacyjne, a tak¿e urz„dzenia przeno(cid:156)ne, na przyk‡ad telefony kom(cid:243)rkowe. Prosty jest tak¿e dostŒp do wielu narzŒdzi oraz bezp‡atnych bibliotek u‡atwiaj„cych programowanie w Javie. Ponadto jŒzyk ten otwiera wielkie mo¿liwo(cid:156)ci w zakresie tworzenia aplikacji sieciowych. (cid:132)Java. Rozm(cid:243)wki(cid:148) przedstawia skuteczne rozwi„zania najczŒ(cid:156)ciej wystŒpuj„cych problem(cid:243)w i pomo¿e Ci b‡yskawicznie rozpocz„(cid:230) programowanie w tym jŒzyku. Dowiesz siŒ, jak kompilowa(cid:230) i uruchamia(cid:230) programy w Javie. Nauczysz siŒ manipulowa(cid:230) ci„gami, strukturami danych i datami oraz stosowa(cid:230) wyra¿enia regularne. Poznasz operacje wej(cid:156)cia i wyj(cid:156)cia, a tak¿e sposoby pracy z katalogami i plikami. Przeczytasz o aplikacjach sieciowych dzia‡aj„cych zar(cid:243)wno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Opanujesz efektywne techniki pracy z bazami danych i korzystanie z formatu XML. (cid:149) Kompilowanie i uruchamianie program(cid:243)w w Javie (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca ze (cid:156)rodowiskiem (cid:149) Obs‡uga ci„g(cid:243)w i liczb (cid:149) Korzystanie ze struktur danych (cid:149) Operacje wej(cid:156)cia i wyj(cid:156)cia (cid:149) Manipulowanie plikami i katalogami (cid:149) Praca z klientami i serwerami sieciowymi (cid:149) Komunikacja z bazami danych i u¿ywanie XML (cid:149) Programowanie wielow„tkowe DziŒki tre(cid:156)ciwym rozm(cid:243)wkom b‡yskawicznie poznasz praktyczne podstawy programowania w Javie Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl O autorze ......................................................................... 11 Wprowadzenie ................................................................ 13 1 Podstawy ......................................................................... 17 Kompilowanie programu w Javie ......................................... 19 Uruchamianie programu w Javie .......................................... 21 Ustawianie zmiennej CLASSPATH ......................................... 22 2 Interakcje z otoczeniem ................................................... 25 Odczytywanie zmiennych środowiskowych .......................... 26 Odczytywanie i ustawianie właściwości systemowych .......... 27 Przetwarzanie argumentów wywołania programu ............... 28 3 Manipulowanie ciągami .................................................. 31 Porównywanie ciągów ......................................................... 32 Wyszukiwanie i wyłuskiwanie podciągów ............................ 35 Przetwarzanie ciągu znak po znaku ...................................... 37 Odwracanie znaków w ciągu ............................................... 38 Odwracanie wyrazów w ciągu ............................................. 38 Spis treści Zamiana wszystkich liter w ciągu na wielkie albo na małe ....... 40 Usuwanie zbędnych spacji z początku i końca ciągu ............. 41 Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami ...... 42 4 Praca ze strukturami danych ............................................47 Zmiana rozmiaru tablicy ....................................................... 48 Przeglądanie kolekcji ............................................................ 49 Tworzenie odwzorowania .................................................... 51 Porządkowanie kolekcji ........................................................ 53 Wyszukiwanie obiektu w kolekcji ......................................... 55 Konwersja kolekcji na tablicę ................................................ 58 5 Daty i godziny ..................................................................59 Określanie bieżącej daty ....................................................... 60 Konwersja pomiędzy klasami Date i Calendar ....................... 61 Wyświetlanie daty (godziny) w zadanym formacie ............... 62 Wyodrębnianie dat z ciągów znaków ................................... 65 Dodawanie i odejmowanie obiektów Date bądź Calendar .... 67 Obliczanie różnicy pomiędzy dwiema datami ....................... 68 Porównywanie dat ............................................................... 69 Określanie numeru dnia w tygodniu, miesiąca w roku albo tygodnia w roku ............................................. 71 Obliczanie czasu trwania operacji ......................................... 72 6 Dopasowywanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych .....................................................75 Wyrażenia regularne w Javie ................................................ 76 Wyszukiwanie i dopasowywanie tekstu za pomocą wyrażenia regularnego ..................................... 79 Zastępowanie dopasowanego tekstu ................................... 82 Wyszukiwanie wszystkich wystąpień wzorca ........................ 84 Wypisywanie wierszy zawierających wzorzec ....................... 85 Dopasowywanie znaków nowego wiersza ........................... 86 4 Spis treści 7 Liczby ............................................................................... 89 Sprawdzanie, czy ciąg zawiera poprawną liczbę ................... 90 Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych ........................ 91 Zaokrąglanie liczb zmiennoprzecinkowych ........................... 93 Formatowanie liczb .............................................................. 94 Formatowanie wartości monetarnych ................................... 97 Konwersja dziesiętnej liczby całkowitej na zapis dwójkowy, ósemkowy bądź szesnastkowy ......................... 98 Generowanie liczb losowych ................................................ 98 Funkcje trygonometryczne .................................................. 100 Obliczanie logarytmów ...................................................... 100 8 Wejście i wyjście ........................................................... 103 Odczytywanie tekstu ze standardowego wejścia programu ............................................................ 104 Wypisywanie do standardowego wyjścia ........................... 105 Formatowanie wyjścia ....................................................... 106 Otwieranie pliku identyfikowanego przez nazwę ................ 112 Wczytanie zawartości pliku do tablicy bajtów .................... 112 Wczytywanie danych binarnych ......................................... 113 Przesuwanie pozycji w pliku ............................................... 114 Odczytywanie archiwum JAR albo ZIP ................................ 115 Tworzenie archiwum ZIP .................................................... 116 9 Praca z katalogami i plikami .......................................... 119 Tworzenie pliku ................................................................. 120 Zmiana nazwy pliku lub katalogu ....................................... 122 Usuwanie pliku albo katalogu ............................................ 123 Zmiana atrybutów pliku ..................................................... 124 Ustalanie rozmiaru pliku .................................................... 125 Sprawdzanie obecności pliku lub katalogu ......................... 126 5 Spis treści Przenoszenie pliku lub katalogu ......................................... 127 Ustalanie bezwzględnej ścieżki dostępu na podstawie ścieżki względnej ....................................... 128 Ustalanie, czy ścieżka dostępu określa plik, czy katalog ...... 129 Wypisywanie zawartości katalogu ...................................... 131 Tworzenie nowego katalogu .............................................. 135 10 Klienty sieciowe .............................................................137 Nawiązywanie połączenia z serwerem ............................... 138 Ustalanie adresów IP i nazw domenowych ......................... 139 Obsługa błędów sieciowych ............................................... 140 Wczytywanie danych (tekstu) z gniazda .............................. 142 Zapisywanie do gniazda ..................................................... 143 Wczytywanie danych binarnych ......................................... 144 Zapisywanie danych binarnych ........................................... 146 Wczytywanie danych serializowanych ................................ 148 Zapis serializowanego obiektu ........................................... 149 Pobieranie strony WWW przez HTTP .................................. 151 11 Serwery sieciowe ...........................................................155 Uruchamianie serwera i przyjmowanie żądań ..................... 156 Zwracanie odpowiedzi ....................................................... 157 Odsyłanie obiektu .............................................................. 159 Obsługa wielu klientów ...................................................... 161 Udostępnianie treści przez HTTP ......................................... 163 12 Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej ................167 Przegląd JavaMail API ........................................................ 168 Wysyłanie poczty ............................................................... 169 Wysyłanie wiadomości MIME ............................................. 172 Odbieranie poczty .............................................................. 175 6 Spis treści 13 Dostęp do baz danych ................................................... 179 Nawiązywanie połączenia z bazą danych przez JDBC ......... 180 Wysyłanie zapytania przez JDBC ........................................ 183 Stosowanie zapytań sparametryzowanych ......................... 185 Pobieranie wyników zapytania ........................................... 187 Uruchamianie procedury składowanej ................................ 189 14 XML w Javie .................................................................. 193 Analiza XML za pomocą SAX .............................................. 195 Analiza XML za pomocą DOM ............................................ 198 Weryfikowanie poprawności dokumentu względem DTD ... 201 Tworzenie dokumentu XML za pomocą DOM ..................... 203 Przekształcanie XML za pomocą XSLT ................................. 206 15 Stosowanie wątków ...................................................... 209 Uruchamianie wątku .......................................................... 210 Zatrzymywanie wątku ........................................................ 213 Oczekiwanie zakończenia wątku ........................................... 214 Synchronizowanie wątków ................................................ 216 Wstrzymywanie wątku ....................................................... 220 Wypisywanie listy wątków ................................................. 222 16 Programowanie dynamiczne z introspekcją .................. 225 Ustalanie klasy obiektu ...................................................... 227 Ustalanie nazwy klasy ........................................................ 228 Ujawnianie modyfikatorów klasy ....................................... 229 Ustalanie klasy bazowej ..................................................... 230 Ustalanie interfejsów implementowanych przez klasę ........ 232 Ujawnianie składowych klasy ............................................. 233 Ujawnianie konstruktorów klasy ........................................... 234 Ujawnianie informacji o metodach ..................................... 236 7 Spis treści Odczytywanie wartości składowych .................................... 239 Zapisywanie wartości składowych klas ............................... 240 Wywoływanie metod ......................................................... 242 Wczytywanie klasy i dynamiczne tworzenie jej obiektów .... 244 17 Tworzenie pakietów i dokumentacji ..............................247 Tworzenie pakietu .............................................................. 248 Dokumentowanie klas za pomocą JavaDoc ......................... 251 Archiwizacja klas w pakiecie JAR ........................................... 254 Uruchamianie programu z archiwum JAR ........................... 255 Skorowidz ......................................................................257 8 naczna część operacji wykonywanych w programach — niezależnie od języka programowania — polega na manipulowaniu ciągami znaków, ponieważ poza danymi liczbowymi nasze dane mają zazwyczaj właśnie postać cią- gów. Nawet dane liczbowe są często traktowane jako proste ciągi znaków. Trudno więc wyobrazić sobie jakiś skoń- czony program, który wcale nie korzystałby z ciągów. Ćwiczenia zebrane w tym rozdziale ilustrują sposób wy- konania najbardziej typowych operacji na ciągach zna- ków. Język Java oferuje mocne narzędzia do obsługi ciągów znaków i ich przetwarzania. W przeciwieństwie do ciągów w języku C, w Javie ciągi znaków są typami wbu- dowanymi. Do przechowywania i reprezentowania ciągów znaków w Javie zaimplementowano klasę String. Ciągi w Javie nie powinny być traktowane jako proste tablice Porównywanie ciągów znaków, znane z języka C. Wszędzie tam, gdzie w Javie ma być przechowany ciąg znaków, powinieneś zamiast prostej tablicy zastosować klasę String. Ważną cechą klasy String w języku Java jest niezmien- ność obiektów tej klasy — raz utworzony ciąg pozostaje niezmienny przez cały swój czas życia w programie. Po utworzeniu obiektu ciągu nie można go zmieniać. Co najwyżej można przypisać ciąg do innego obiektu klasy String, ale zmiany zawartości ciągu nie można wykonać na jednym egzemplarzu String. Z tego względu w klasie String nie znajdziesz żadnej metody ustawiającej war- tość ciągu. Jeśli chcesz utworzyć ciąg, do którego bę- dziesz mógł dopisywać dane, to zamiast klasy String powinieneś w JDK 1.5 wykorzystać klasę StringBuilder; w starszych wydaniach Javy jej odpowiednikiem byłaby klasa StringBuffer. Obie klasy przewidują zmienność swoich obiektów, więc dają możliwość zmiany za- wartości reprezentowanych ciągów. Słowem, konstru- owanie ciągów odbywa się typowo za pośrednictwem klasy StringBuilder albo StringBuffer, natomiast do przechowywania ciągów i ich przekazywania najlepsza jest klasa String. Porównywanie ciągów boolean result = str1.equals(str2); boolean result2 = str1.equalsIgnoreCase(str2); Jeśli oba porównywane obiekty ciągów str1 i str2 będą miały tę samą zawartość, zmienne result i result2 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M 32 Porównywanie ciągów przyjmą wartości logiczne „prawda” (true). Jeśli ciągi będą różne, result i result2 przyjmą wartość logiczną „fałsz” (false). Pierwsza z metod porównujących — equals() — porównuje odpowiednie znaki obu ciągów z uwzględnieniem wielkości liter. Druga metoda — equalsIgnoreCase() — porównuje ciągi bez uwzględ- niania wielkości liter i zwraca true, jeśli porównywane ciągi mają tę samą „treść”, z pominięciem różnic w wiel- kości poszczególnych liter. Porównywanie ciągów bywa przyczyną wielu błędów, popełnianych zwłaszcza przez niedoświadczonych pro- gramistów języka Java. Otóż programista-nowicjusz często próbuje porównać ciągi za pomocą operatora porównania ==. Tymczasem operator ten, gdy zostanie użyty z obiek- tami String, porównuje referencje obiektów, a nie ich zawartość. Z tego powodu nawet dwa identyczne pod względem wartości obiekty ciągów będą różne, jeśli po- równanie odbędzie się za pośrednictwem operatora ==. Metoda equals() klasy String porównuje zawartość ciągów, a nie jedynie referencje obiektów. Właśnie tak powinno się porównywać ciągi w zdecydowanej więk- szości przypadków. Spójrz na poniższy przykład: String name1 = new String( Tomek ); String name2 = new String( Tomek ); if (name1 == name2) { System.out.println( Ciągi są równe. ); } else { System.out.println( Ciągi są różne. ); } R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 33 Porównywanie ciągów Na wyjściu powyższego programu powinieneś zobaczyć napis: Ciągi są różne. Spróbujmy teraz porównać te same ciągi metodą equals(): String name1 = new String( Tomek ); String name2 = new String( Tomek ); if (name1.equals(name2)) { System.out.println( Ciągi są równe. ); } else { System.out.println( Ciągi są różne. ); } Tym razem program powinien wypisać: Ciągi są równe. Inną metodą związaną z porównywaniem obiektów klasy String jest metoda compareTo(). Służy ona do leksyko- graficznego porównywania dwóch ciągów i zwraca nie wartość logiczną, ale liczbową: dodatnią, ujemną albo zerową. Wartość 0 jest zwracana jedynie dla takich dwóch ciągów, dla których metoda equals() dałaby wartość true. Wartość ujemna wskazuje, że ciąg, na rzecz którego wywołano metodę, jest „pierwszy”, to znaczy alfabe- tycznie poprzedza drugi ciąg uczestniczący w porówna- niu, przekazany w wywołaniu metody. Z kolei wartość dodatnia oznacza, że ciąg, na rzecz którego wywołano metodę, jest alfabetycznie za ciągiem przekazanym w wy- wołaniu. Gwoli ścisłości, porównanie odbywa się na bazie wartości Unicode poszczególnych, odpowiadających sobie 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M 34 Wyszukiwanie i wyłuskiwanie podciągów znaków porównywanych ciągów. Metoda compareTo() ma również swój odpowiednik ignorujący wielkość liter — compareToIgnoreCase(). Działa on tak samo, tyle że przy porównywaniu znaków nie uwzględnia wielkości liter. Spójrzmy na następny przykład: String name1 = Kowalski ; String name2 = Nowak ; int result = name1.compareTo(name2); if (result == 0) { System.out.println( Nazwiska są identyczne. ); } else if (result 0) { System.out.println( Nazwisko name1 jest åalfabetycznie pierwsze. ); } else if (result 0) { System.out.println( Nazwisko name1 jest åalfabetycznie drugie. ); } W przypadku tego programu powinniśmy otrzymać na wyjściu taki komunikat: Nazwisko name1 jest alfabetycznie drugie. Wyszukiwanie i wyłuskiwanie podciągów int result = string1.indexOf(string2); int result = string1.indexOf(string2, 5); Wywołanie pierwszej z powyższych metod powinno umie- ścić w zmiennej result indeks pierwszego wystąpienia R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 35 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M Wyszukiwanie i wyłuskiwanie podciągów podciągu string2 w ciągu string1. Jeśli w ciągu string1 nie ma ciągu string2, metoda zwróci wartość -1. W drugiej z powyższych metod wartość zwracana będzie zawierać indeks pierwszego wystąpienia podciągu string2 w ciągu string1, ale za piątym znakiem w string1. Wartością drugiego argumentu może być dowolna liczba większa od zera. Jeśli będzie większa od długości prze- szukiwanego ciągu, metoda zwróci -1. Oprócz wyszukiwania podciągu w ciągu trzeba czasem dowiedzieć się, gdzie znajduje się interesujący nas pod- ciąg, i przy okazji wyłuskać go z przeszukiwanego ciągu. Jak dotąd umiemy jedynie zlokalizować potrzebny pod- ciąg w ciągu. Kiedy ustalisz jego indeks, możesz go wyłu- skać za pomocą metody substring() klasy String. Metoda substring() jest przeciążona, co oznacza, że można ją wywoływać na kilka sposobów. Jeden z nich polega na przekazaniu indeksu podciągu do wyłuskania. W tej wersji metoda zwraca podciąg zaczynający się od wskazanego znaku i rozciągający się aż do końca ciągu źródłowego. Kolejny sposób to wywołanie substring() z dwoma argumentami: indeksem początku i indeksem końca ciągu. String string1 = Mój adres to Polna 33 ; String address = string1.substring(13); System.out.println(address); W przypadku takiego programu powinniśmy otrzymać na wyjściu napis: Polna 33 36 Przetwarzanie ciągu znak po znaku Na 13. pozycji w ciągu string1 znajduje się P; to jest początek naszego podciągu. Zauważ, że ciągi znaków są zawsze indeksowane od zera, a ostatni znak ciągu znaj- duje się pod indeksem -1 (koniec ciągu). Przetwarzanie ciągu znak po znaku for (int index = 0; index string1.length(); index++) { char aChar = string1.charAt(index); } Metoda charAt() pozwala na pozyskanie pojedynczego znaku wyłuskanego z ciągu spod wskazanej pozycji. Znaki są indeksowane w ciągu od zera, to znaczy mają numery od 0 do liczby równej długości ciągu zmniejszonej o jeden. Powyższa pętla przetwarza kolejne znaki ciągu string1. Alternatywna metoda operowania na poszczególnych zna- kach wykorzystuje klasę StringReader, jak tutaj: StringReader reader = new StringReader(string1); int singleChar = reader.read(); Mechanizm ten polega na wyłuskiwaniu poszczególnych znaków ciągu za pomocą metody read() klasy String- Reader; znak jest zwracany jako liczba całkowita. Pierwsze wywołanie read() zwraca liczbę reprezentującą pierwszy znak ciągu, za każdym kolejnym wywołaniem zwracana jest reprezentacja następnego znaku w ciągu. R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 37 Odwracanie znaków w ciągu Odwracanie znaków w ciągu String letters = ABCDEF ; StringBuffer lettersBuff = new StringBuffer(letters); String lettersRev = lettersBuff.reverse().toString(); Klasa StringBuffer zawiera metodę reverse() zwraca- jącą kopię ciągu zawartego w obiekcie StringBuffer z od- wróconą kolejnością znaków. Obiekt StringBuffer daje się łatwo konwertować na ciąg typu String — służy do tego metoda toString() klasy StringBuffer. Dlatego za pomocą tymczasowego, roboczego obiektu StringBuffer można w łatwy sposób utworzyć lustrzane odbicie pier- wotnego ciągu. Jeśli korzystasz z JDK 1.5, możesz zamiast klasy String- Buffer wykorzystać klasę StringBuilder. Klasa ta ma interfejs zgodny z interfejsem klasy StringBuffer. Klasa StringBuilder oferuje większą wydajność, ale jej metody nie są synchronizowane, co oznacza, że obiekty klasy nie są zabezpieczone pod kątem wykonania wielowątkowego. W aplikacjach wielowątkowych należałoby więc stosować klasę StringBuffer. Odwracanie wyrazów w ciągu String test = Odwróć ten ciąg znaków ; Stack stack = new Stack(); StringTokenizer strTok = new StringTokenizer(test); while (strTok.hasMoreTokens()) { stack.push(strTok.nextElement()); 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M 38 Odwracanie wyrazów w ciągu } StringBuffer revStr = new StringBuffer(); while (!stack.empty()) { revStr.append(stack.pop()); revStr.append( ); } System.out.println( Ciąg pierwotny: + test); System.out.println( Ciąg odwrócony: + revStr); W przypadku powyższego fragmentu programu powin- niśmy otrzymać w wyniku taki zestaw napisów: Ciąg pierwotny: Odwróć ten ciąg znaków Ciąg odwrócony: znaków ciąg ten Odwróć Jak widać, odwracanie ciągu wyraz po wyrazie jest nieco bardziej skomplikowane niż odwracanie kolejności po- szczególnych znaków. To dlatego, że odwracanie znaków w ciągu jest implementowane w ramach implementacji klasy StringBuffer, ale klasa ta nijak nie obsługuje odwraca- nia kolejności poszczególnych wyrazów. Musimy to za- danie oprogramować samodzielnie, wykorzystując do tego celu klasy StringTokenizer i Stack. StringTokenizer służy do wyłuskiwania z ciągu kolejnych wyrazów roz- dzielanych wskazanym separatorem; wyrazy te są odkła- dane na stos reprezentowany przez obiekt klasy Stack. Po przetworzeniu w ten sposób całego ciągu przegląda- my elementy stosu, zdejmując z niego kolejne słowa w kolejności odwrotnej do kolejności wstawiania na stos. Stos jest wcieleniem kolejki LIFO — last in, first out, czyli „ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu”. Wyko- rzystanie stosu znakomicie ułatwia operację odwracania. R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 39 Zamiana wszystkich liter w ciągu na wielkie albo na małe Nieco więcej informacji o klasie StringTokenizer znaj- dziesz jeszcze w tym rozdziale, przy okazji omawiania przetwarzania ciągu wyrazów rozdzielanych przecinkami. UWAGA Jeśli korzystasz z JDK 1.5, powinieneś koniecznie zapoznać się z pewną nowinką w postaci klasy Scanner. Co prawda, nie omawiam jej tu, ale jest dość ciekawa, ponieważ imple- mentuje prosty skaner tekstowy zdatny do analizowania i wyłuskiwania z ciągów wartości typów prostych i podcią- gów dopasowywanych za pomocą wyrażeń regularnych. Zamiana wszystkich liter w ciągu na wielkie albo na małe String string = Ciąg zawiera maŁE i WIElkie litery ; String string2 = string.toUpperCase(); String string3 = string.toLowerCase(); Obie metody służą do zamiany wielkości liter w ciągu zna- ków — albo na same małe, albo na same wielkie litery. Obie metody zwracają przerobione kopie ciągu, ale nie modyfikują ciągu pierwotnego. Pierwotny ciąg zachowuje oryginalne wielkości znaków. Metody te znajdują praktyczne zastosowania choćby w ope- racjach wymagających składowania danych w bazach da- nych. Niektóre pola w tabelach mogą być zaprojektowane tak, aby zapisywane w nich ciągi zawierały wyłącznie 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M 40 Usuwanie zbędnych spacji z początku i końca ciągu wielkie albo wyłącznie małe litery. Dzięki omawianym metodom zamiana wielkości liter nie stanowi żadnego problemu. Zmiana wielkości liter przydaje się także przy przetwa- rzaniu identyfikatorów kont użytkowników. Zazwyczaj identyfikator użytkownika jest w bazie danych polem o wartościach z dowolnymi wielkościami znaków, w prze- ciwieństwie do hasła, w którym wielkość znaków ma ko- losalne znaczenie. Przy porównywaniu podanego przez użytkownika identyfikatora z tym, który zapisany jest w bazie danych, najlepiej, aby oba porównywane ciągi zostały uprzednio skonwertowane na odpowiednią wiel- kość liter. Alternatywą byłoby zastosowanie metody equalsIgnoreCase() klasy String, która realizuje porów- nanie bez uwzględniania wielkości liter. Usuwanie zbędnych spacji z początku i końca ciągu String result = str.trim(); Metoda trim() usuwa z ciągu zarówno początkowe, jak i końcowe spacje oraz inne znaki odstępów (ang. white- spaces) i zwraca „obrany” ciąg. Pierwotny ciąg pozostaje oczywiście niezmieniony. Jeśli w ciągu nie ma żadnych po- czątkowych ani końcowych znaków odstępu do usunięcia, R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 41 Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami metoda zwraca po prostu pierwotny ciąg. Do znaków odstępów zaliczane są między innymi znaki spacji i ta- bulacji1. Przydaje się to bardzo przy porównywaniu ciągów wpro- wadzanych przez użytkownika na wejście programu z cią- gami zaszytymi w programie albo odczytywanymi ze znanych źródeł. Programista często całymi godzinami ślęczy nad niedziałającym kodem tylko po to, by przekonać się, że to, co wprowadza, niedokładnie zgadza się z oczeki- waniami programu, a różnica polega np. na umieszcza- niu na wejściu niewinnej, początkowej spacji. Obcięcie zbędnych znaków odstępów eliminuje takie problemy. Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami String str = timothy,kerry,timmy,camden ; String[] results = str.split( , ); Metoda split() wywołana na rzecz obiektu klasy String przyjmuje w wywołaniu ciąg wyrażenia regularnego re- prezentujący separator wyrazów ciągu i zwraca tablicę obiektów String wyłuskanych z ciągu źródłowego na 1 Ściśle mówiąc, do wycinanych znaków zaliczają się wszystkie znaki o kodach mniejszych od u0020 , który to kod reprezentuje właśnie spację. Znak tabulacji ma kod u0007 ; znak nowego wiersza to u0010 ; znak u0013 to znak powrotu karetki itd. — przyp. tłum. 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M 42 Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami podstawie wyrażenia regularnego separatora. Dzięki tej metodzie przetwarzanie ciągów oddzielanych przecinkami jest zupełnie proste. W tym przykładzie najzwyczajniej przekazujemy do metody split() ciąg separatora, a w od- powiedzi otrzymujemy tablicę ciągów zawierających wyrazy rozpoznane w ciągu źródłowym (str) pomiędzy prze- cinkami. Tablica powinna składać się z następujących elementów: results[0] = timothy results[1] = kerry results[2] = timmy results[3] = camden Inną klasą bardzo przydatną do wykonywania podziału ciągów jest klasa StringTokenizer. Wykorzystamy ją zamiast metody split() do powtórzenia ostatniego ćwi- czenia: String str = timothy,kerry,timmy,camden ; StringTokenizer st = new StringTokenizer(str, , ); while (st.hasMoreTokens()) { System.out.println(st.nextToken()); } Ten fragment programu powinien spowodować wypisa- nie na wyjściu następujących podciągów (każdy w osob- nym wierszu): timothy kerry timmy camden R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 43 Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami Zauważ, że przecinki oddzielające wyrazy zostały pomi- nięte i nie widać ich na wyjściu. Obiekt klasy StringTokenizer można konstruować z jed- nym, dwoma albo trzema argumentami. W wersji z jed- nym argumentem argument ten jest traktowany jako ciąg do podziału na wyrazy. Za separator służy w takim przy- padku separator domyślny, czyli zestaw znaków oddzie- lających wyrazy w języku naturalnym: f , a więc spacja, znak tabulacji, znak nowego wiersza, znak po- wrotu karetki i znak wysuwu strony. Drugi sposób tworzenia obiektu klasy StringTokenizer polega na przekazaniu do konstruktora dwóch argumen- tów. Pierwszy to ciąg do podziału, a drugi to ciąg okre- ślający separator, wedle którego dokonany zostanie podział. Przekazanie własnego separatora unieważnia separator domyślny — podział odbywa się wyłącznie na podstawie separatora określonego w wywołaniu konstruktora. Trzeci sposób konstrukcji obiektu StringTokenizer po- lega na przekazaniu trzech argumentów. Trzeci argu- ment określa, czy do wyodrębnianych wyrazów należy zaliczać również same separatory, czy je pomijać. Argu- ment ten jest wartością boole’owską; wartość true ozna- cza, że w tablicy wyodrębnionych ciągów pojawią się również rozdzielające je symbole podziału. Domyślna wartość to false — przy tej wartości separatory są po- mijane. 3 Ł A I Z D Z O R I M A G Ą I C E I N A W O L U P I N A M 44 Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami W ramach lektury uzupełniającej koniecznie zajrzyj do rozdziału szóstego, gdzie omawiamy wyrażenia regu- larne. Pojawiły się one w Javie w wydaniu JDK 1.4 i można nimi zastąpić wiele przypadków użycia klasy StringTokenizer. Oficjalna dokumentacja Javy stwier- dza, że klasa StringTokenizer jest włączana do imple- mentacji Javy ze względu na zgodność wstecz, i zniechęca do jej stosowania w nowszych projektach. Tam, gdzie to możliwe, należy ją zastępować metodą split() klasy String albo stosować wyrażenia regularne. R O Z D Z I A Ł 3 M A N I P U L O W A N I E C I Ą G A M I 45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Rozmówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: