Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 006119 20490285 na godz. na dobę w sumie
Java w komercyjnych usługach sieciowych. Księga eksperta - książka
Java w komercyjnych usługach sieciowych. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 664
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-779-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Usługi WWW to ostatni krzyk programistycznej mody. W największym skrócie polegają one na udostępnianiu w sieci Internet dynamicznych aplikacji sieciowych. Ten jednozdaniowy opis nie przekazuje całego potencjału usług WWW. Jest on ogromny. Dzięki usługom WWW aplikacje łączą się na niespotykaną do tej pory, globalną skalę. Już obecnie skorzystać można z setek usług WWW. Dzięki nim uzyskasz między innymi informacje finansowe, przeszukasz Internet, przeprowadzisz konwersję między różnymi formatami dokumentów, a nawet rozegrasz partię szachów z komputerem.

Java -- dzięki doskonałemu wsparciu dla XML-a jest jedną z najlepszych platform do implementacji usług WWW. Książka stanowi wyczerpujące, dokładne i -- co równie ważne -- aktualne kompendium, zawierające informacje niezbędne, by wykorzystać istniejące i stworzyć nowe usługi WWW.

W książce przedstawiono między innymi:

Księga eksperta kierowana jest średnio zaawansowanym i zaawansowanych programistom, którzy pragną poznać najnowocześniejsze technologie, przedstawione w sposób kompletny i wyczerpujący.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Java w komercyjnych us³ugach. Ksiêga eksperta Autor: Robert Bruner T³umaczenie: Adam Fi¹cek, Cezary Welsyng ISBN: 83-7197-779-4 Tytu³ orygina³u: Java Web Services Unleashed Format: B5, stron: 660 Przyk³ady na ftp: 6323 kB Us³ugi WWW to ostatni krzyk programistycznej mody. W najwiêkszym skrócie polegaj¹ one na udostêpnianiu w sieci Internet dynamicznych aplikacji sieciowych. Ten jednozdaniowy opis nie przekazuje ca³ego potencja³u us³ug WWW. Jest on ogromny. Dziêki us³ugom WWW aplikacje ³¹cz¹ siê na niespotykan¹ do tej pory, globaln¹ skalê. Ju¿ obecnie skorzystaæ mo¿na z setek us³ug WWW. Dziêki nim uzyskasz miêdzy innymi informacje finansowe, przeszukasz Internet, przeprowadzisz konwersjê miêdzy ró¿nymi formatami dokumentów, a nawet rozegrasz partiê szachów z komputerem. Java — dziêki doskona³emu wsparciu dla XML-a jest jedn¹ z najlepszych platform do implementacji us³ug WWW. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, to wyczerpuj¹ce, dok³adne i — co równie wa¿ne — aktualne kompendium, zawieraj¹ce informacje niezbêdne, by wykorzystaæ istniej¹ce i stworzyæ nowe us³ugi WWW. W ksi¹¿ce przedstawiono miêdzy innymi: • Przyk³ady zastosowañ us³ug WWW • Biznesowe aspekty tworzenia us³ug WWW • WDSL — jêzyk opisu us³ug sieciowych • SOAP — protokó³ wymiany komunikatów • UDDI — format katalogowania us³ug WWW • Wykorzystanie pakietu JAX do tworzenia us³ug WWW • Zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem • Dodatkowe formaty u¿ywane w kontekġcie us³ug WWW: WSFL, WSIF • Przyk³adowe implementacje us³ug WWW Ksiêga eksperta kierowana jest ġrednio zaawansowanym i zaawansowanych programistom, którzy pragn¹ poznaæ najnowoczeġniejsze technologie, przedstawione w sposób kompletny i wyczerpuj¹cy. 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJ J 9UVúR JJ úħè+9RTQYCFGPKGFQWUđWIUKGEKQY[EJ 4QFKCđ [OUæWUđWIKUKGEKQYG!J B2B to tak naprawdę A2A...................................................r...................................................r...............23 Składanie elementów w jedną całość ...................................................r.................................................24 Ideologiczne wojny bez zwycięzców ...................................................r.................................................24 Zgodność operacyjna dla każdego ...................................................r...............................................25 Wszystko się zmienia ...................................................r...................................................r......................25 Czym są usługi sieciowe?...................................................r...................................................r................26 Prosta definicja...................................................r...................................................r..........................26 Szersza perspektywa ...................................................r...................................................r.................27 Zasięg usług sieciowych...................................................r...................................................r............28 Znaczenie technologii usług sieciowych ...................................................r............................................29 XML (eXtensible Markup Language)...................................................r..........................................29 WSDL (Web Services Definition Language)...................................................r...............................30 UDDI (Universal Description Discovery and Integration) ...................................................r..........31 SOAP (Simple Object Access Protocol) ...................................................r......................................32 ebXML (Electronic Business XML) ...................................................r............................................33 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................................34 4QFKCđ+PVGTPGVKWUđWIKUKGEKQYGōPQYGħTQFQYKUMQDKPGUQYG Nowe aspekty znanych rozwiązań...................................................r......................................................36 Tworzenie metamodelu przedsiębiorstwa ...................................................r..........................................37 Techniczny aspekt atrakcyjności usług sieciowych ...................................................r...........................38 Uniwersalne spoiwo ...................................................r...................................................r..................38 Sprzężenie a niezależność ...................................................r...................................................r.........38 Tworzenie definicji z zastosowaniem metadanych...................................................r......................39 Przysłanianie zabezpieczeń ...................................................r..........................................................40 Role biznesowe...................................................r...................................................r................................41 Zamawiający ...................................................r...................................................r.............................42 Broker...................................................r...................................................r........................................42 Usługodawca ...................................................r...................................................r.............................43 Zagadnienia bezpieczeństwa ...................................................r........................................................44 Wpływ na modele biznesowe ...................................................r...................................................r..........44 Analiza biznesowa...................................................r...................................................r...........................45 Co decyduje o powodzeniu inwestycji? ...................................................r.......................................46 Usługi sieciowe a B2B ...................................................r...................................................r..............47 ,CXCYMQOGTE[LP[EJWUđWICEJUKGEKQY[EJ-UKúICGMURGTVC Kierunki i perspektywy rozwoju biznesu ...................................................r...........................................48 Integracja łańcuchów usług...................................................r..........................................................48 Usługodawca WSP...................................................r...................................................r....................50 Ontologie pionowe ...................................................r...................................................r....................53 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................................55 4QFKCđ,CMQUVCèWUđWIQFCYEæ952  Praktyczne przykłady realizacji usług sieciowych ...................................................r.............................58 EDI ...................................................r...................................................r............................................58 Koncepcje wymiany danych elektronicznych...................................................r..............................59 Porównanie EDI i usług sieciowych ...................................................r............................................60 Dostępność usług sieciowych...................................................r.............................................................61 Internet i przejrzyste rynki ...................................................r...........................................................61 Rozwiązania dla małych przedsiębiorstw ...................................................r....................................62 Przejrzysta ekonomia usług sieciowych...................................................r.......................................63 Nowe zastosowania usług sieciowych...................................................r................................................63 Poszukiwanie nowych możliwości...................................................r...............................................64 Dlaczego jest to tak istotne...................................................r...........................................................65 Różni usługodawcy WSP ...................................................r...................................................r................66 Usługi sieciowe dla mniejszych przedsiębiorstw...................................................r.........................66 Perspektywy...................................................r...................................................r.....................................67 Dla konsultantów i programistów ...................................................r................................................67 Małe przedsiębiorstwa...................................................r...................................................r...............68 Wielkie korporacje ...................................................r...................................................r....................68 Producenci oprogramowania...................................................r...................................................r.....68 Usługodawcy ASP i ISP...................................................r...................................................r............69 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................................69 4QFKCđ-QPUVTWMELCWUđWIUKGEKQY[EJQRCTV[EJPC,CXKG  Architektura usług sieciowych ...................................................r...........................................................72 Komponenty Javy ...................................................r...................................................r............................74 Pobranie i instalacja serwera Tomcat...................................................r...........................................74 Pierwsze kroki z serwerem Tomcat ...................................................r.............................................76 Budowanie usług ...................................................r...................................................r.......................78 Zastosowanie stron JavaServer Pages oraz serwletów...................................................r.................78 Interfejsy użytkownika...................................................r...................................................r..............84 Narzędzia Java...................................................r...................................................r...........................87 Przyszłość usług sieciowych opartych na Javie ...................................................r.................................88 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................................89 4QFKCđ2T[MđCFRTQUVGLWUđWIKUKGEKQYGL CUVQUQYCPKGOLú[MC,CXC Aplikacja...................................................r...................................................r..........................................92 Platforma usług sieciowych...................................................r................................................................93 Zestaw narzędzi SOAP...................................................r...................................................r..............93 Parser XML ...................................................r...................................................r...............................94 Testowanie instalacji ...................................................r...................................................r.................95 Wywołanie usługi SOAP...................................................r...................................................r.................97 Deskryptor WSDL dla usługi HelloWorldService...................................................r.......................97 Generowanie klienta HelloWorldService...................................................r.....................................98 Za kulisami ...................................................r...................................................r....................................103 Generowanie usług sieciowych ...................................................r........................................................105 5RKUVTGħEK Publikowanie i wyszukiwanie usług sieciowych...................................................r..............................108 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................108 4QFKCđ6YQTGPKGWUđWIKUKGEKQYGL,52 Aplikacja...................................................r...................................................r........................................109 Menu...................................................r...................................................r........................................110 Tworzenie usługi sieciowej ...................................................r..............................................................121 Usługa menu restauracji Thai Palace ...................................................r.........................................121 Dokument WSDL dla menu...................................................r...................................................r....123 Klient usługi sieciowej menu restauracji Thai Palace...................................................r................126 Serwer ByteGourmet ...................................................r...................................................r.....................132 Uruchomienie usługi sieciowej ...................................................r..................................................133 Serwlet...................................................r...................................................r.....................................134 Strony JavaServer Pages ...................................................r...................................................r.........136 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................137 úħè++0CTúFKCWUđWIUKGEKQY[EJ 4QFKCđ-QPEGRELCRTQVQMQđW51#2  Historia SOAP ...................................................r...................................................r...............................141 Zdalne wywołania RPC a warstwy pośrednie...................................................r............................142 RSS, RDF i strony WWW...................................................r...................................................r.......143 Zgłaszanie żądań: XML-RPC ...................................................r...................................................r.145 Od XML-RPC do SOAP ...................................................r...................................................r.........147 Podstawy SOAP ...................................................r...................................................r............................149 Architektura SOAP ...................................................r...................................................r.................150 Bloki i elementy SOAP ...................................................r...................................................r...........151 Style kodowania ...................................................r...................................................r......................153 Protokoły transportowe ...................................................r...................................................r...........154 RPC ...................................................r...................................................r.........................................154 Platforma komunikacyjna...................................................r...................................................r..............155 Zgodność wersji ...................................................r...................................................r......................155 Nagłówek ...................................................r...................................................r................................156 Komunikat błędu SOAP...................................................r...................................................r..........157 Kodowanie SOAP...................................................r...................................................r..........................158 Pola kodujące ...................................................r...................................................r..........................158 Typy proste...................................................r...................................................r..............................158 Typy złożone: struktury ...................................................r...................................................r..........159 Typ złożony: tablice ...................................................r...................................................r................160 Protokoły transportowe...................................................r...................................................r..................162 Wiązanie do HTTP...................................................r...................................................r..................162 Wiązania do SMTP ...................................................r...................................................r.................163 Załączniki do komunikatu SOAP...................................................r...............................................164 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................165 4QFKCđ2QFUVCY[51#2 J Tworzenie węzłów SOAP ...................................................r...................................................r.............167 Samodzielne tworzenie węzła ...................................................r....................................................168 Biblioteki SOAP...................................................r...................................................r......................171 Prosta usługa sieciowa: rezerwacja ...................................................r..................................................171 Schemat usługi ...................................................r...................................................r........................173 Instalacja przykładowej aplikacji ...................................................r...............................................173 ,CXCYMQOGTE[LP[EJWUđWICEJUKGEKQY[EJ-UKúICGMURGTVC Prezentacja przykładowej aplikacji...................................................r............................................174 Śledzenie komunikatów SOAP ...................................................r..................................................177 Rekompilacja projektu ...................................................r...................................................r............178 Interfejs administracyjny...................................................r...................................................r.........181 Interfejs publiczny — aspekty projektowania ...................................................r..................................187 Kwestie bezpieczeństwa...................................................r...................................................r..........187 Opóźnienia sieci ...................................................r...................................................r......................188 Wydajność...................................................r...................................................r...............................190 Niezależność...................................................r...................................................r............................191 Apache SOAP dla RPC ...................................................r...................................................r.................191 Tworzenie aplikacji usługodawcy...................................................r..............................................191 Uruchomienie aplikacji usługodawcy ...................................................r........................................196 Wywoływanie aplikacji usługodawcy...................................................r........................................199 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................205 4QFKCđ7 + J Znaczenie UDDI dla usług sieciowych ...................................................r............................................207 Podstawy UDDI...................................................r...................................................r.............................208 Korzystanie z UDDI...................................................r...................................................r................209 Standaryzacja ...................................................r...................................................r..........................210 Typowe zastosowania ...................................................r...................................................r.............211 Role UDDI...................................................r...................................................r.....................................212 Białe strony ...................................................r...................................................r.............................212 Żółte strony ...................................................r...................................................r.............................213 Zielone strony...................................................r...................................................r..........................214 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................216 4QFKCđ5EGIÎđQYCRTGGPVCELC7 + Zapytanie: wyszukiwanie pozycji ...................................................r....................................................217 find_business...................................................r...................................................r...........................218 find_relatedBusiness ...................................................r...................................................r...............221 find_binding ...................................................r...................................................r............................221 find_service ...................................................r...................................................r.............................222 find_tModel...................................................r...................................................r.............................223 Zapytanie: gromadzenie danych szczegółowych ...................................................r.............................225 get_bindingDetail ...................................................r...................................................r....................225 get_businessDetail oraz get_businessDetailExt ...................................................r.........................226 get_serviceDetail...................................................r...................................................r.....................228 get_tModelDetail...................................................r...................................................r.....................230 Rejestracja ...................................................r...................................................r.....................................232 Uwierzytelnianie ...................................................r...................................................r.....................232 Zapisywanie i usuwanie typów danych UDDI...................................................r...........................232 Potwierdzenia ...................................................r...................................................r..........................234 Replikacja ...................................................r...................................................r......................................235 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................235 4QFKCđ95 . J Wprowadzenie do WSDL...................................................r...................................................r..............237 Procesy komunikacyjne...................................................r...................................................r.................238 Typy...................................................r...................................................r...............................................241 Krótki przegląd schematu XML...................................................r................................................242 Tworzenie typu Adres dla dokumentu WSDL...................................................r.......................... 247 5RKUVTGħEK Komunikaty ...................................................r...................................................r...................................248 Tworzenie komunikatów z zastosowaniem postaci elementowej................................................ 249 Tworzenie komunikatów z zastosowaniem typów...................................................r.................... 250 Operacje...................................................r...................................................r.........................................251 Typy operacji...................................................r...................................................r.......................... 252 Tworzenie operacji jednokierunkowej ...................................................r...................................... 253 Tworzenie operacji typu żądanie/odpowiedź...................................................r............................ 253 Tworzenie powiadomienia ...................................................r...................................................r..... 253 Tworzenie operacji typu pytanie/odpowiedź ...................................................r............................ 254 Typ portu ...................................................r...................................................r.......................................254 Tworzenie typu portu z operacją jednokierunkową ...................................................r.................. 254 Wiązanie ...................................................r...................................................r........................................255 Wiązanie metody mojaMetoda do SOAP z wykorzystaniem HTTP ........................................... 255 Wiązanie metody mojaMetoda do wielu protokołów transportowych ........................................ 256 Port...................................................r...................................................r.................................................257 Definicja portu...................................................r...................................................r........................ 257 Usługa...................................................r...................................................r............................................258 Deklaracja usługi...................................................r...................................................r.................... 258 Łączenie typów portu w ramach usługi...................................................r..................................... 259 Tworzenie dokumentów WSDL na podstawie klas Javy ...................................................r.................260 Deklaracja HelloWorldWSDL ...................................................r.................................................. 260 Generowanie pliku WSDL za pomocą serwera AXIS ...................................................r.............. 261 Zastosowanie narzędzia Java2WSDL ...................................................r....................................... 261 Wynik działania Java2WSDL ...................................................r...................................................r262 Pozostałe opcje Java2WSDL ...................................................r...................................................r. 264 Dostęp do usługi za pośrednictwem dokumentu WSDL...................................................r..................265 Tworzenie klas pośredniczących WSDL ...................................................r.................................. 265 Tworzenie klasy pośredniczącej dla HelloWorldWSDL za pomocą WSDL2Java...................... 266 Pozostałe opcje WSDL2Java ...................................................r...................................................r. 268 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................270 úħè+++2CMKGV,#:2CEMT 4QFKCđ,#:2J Komponenty XML ...................................................r...................................................r........................273 Dokument XML ...................................................r...................................................r......................274 Opis typu dokumentu DTD ...................................................r...................................................r.....274 Walidacja dokumentu...................................................r...................................................r..............276 Techniki analizy syntaktycznej ...................................................r..................................................276 Początki ...................................................r...................................................r...................................277 Analizator syntaktyczny SAX (Simple API for XML) ...................................................r....................277 Tworzenie programu obsługi dokumentu ...................................................r..................................278 Korzystanie z parsera SAX ...................................................r...................................................r.....278 Analizator syntaktyczny DOM (Document Object Model) ...................................................r.............289 Tworzenie drzewa XML w pamięci...................................................r...........................................289 Odczyt drzewa XML...................................................r...................................................r...............290 Wyprowadzanie drzewa XML do strumienia wyjściowego ...................................................r......295 Operacje na drzewie XML ...................................................r...................................................r......295 XSLT ...................................................r...................................................r.............................................299 Szablony stylów XSL...................................................r...................................................r..............300 Przykład...................................................r...................................................r...................................301 JAXP a usługi sieciowe ...................................................r...................................................r.................305 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................306 ,CXCYMQOGTE[LP[EJWUđWICEJUKGEKQY[EJ-UKúICGMURGTVC 4QFKCđ,#:$J Przygotowanie ...................................................r...................................................r...............................307 Terminologia JAXB ...................................................r...................................................r......................308 Wiązanie schematu XML i klasy...................................................r......................................................308 XJC w działaniu ...................................................r...................................................r......................309 Szeregowanie (marshalling)...................................................r.......................................................312 Rozszeregowanie (unmarshalling) ...................................................r.............................................313 Skaner XML...................................................r...................................................r............................314 Wykorzystanie klas wbudowanych JAXB ...................................................r.......................................317 Odczyt dokumentu XML ...................................................r...................................................r........317 Modyfikacja pliku XML ...................................................r...................................................r.........318 Zapis dokumentu XML ...................................................r...................................................r...........319 Przykład...................................................r...................................................r...................................319 Zaawansowane schematy wiązania ...................................................r..................................................321 Definiowanie typów podstawowych ...................................................r..........................................323 Definiowanie typów pochodnych...................................................r...............................................323 Definiowanie typów wyliczeniowych...................................................r........................................324 Podklasy klas wygenerowanych...................................................r.......................................................327 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................327 4QFKCđ,#:4J Potrzeba istnienia API rejestrów ...................................................r......................................................329 Podstawowe klasy JAXR...................................................r...................................................r...............330 Interfejs Connection ...................................................r...................................................r................330 Interfejs RegistryClient ...................................................r...................................................r...........331 Interfejs RegistryService ...................................................r...................................................r.........331 Model danych JAXR ...................................................r...................................................r.....................331 Stosowanie JAXR...................................................r...................................................r..........................333 Tworzenie połączenia...................................................r...................................................r..............333 Przeszukiwanie rejestru...................................................r...................................................r...........334 Aktualizowanie danych w rejestrze...................................................r............................................338 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................342 4QFKCđ,#:/ J Wprowadzenie do JAXM ...................................................r...................................................r..............343 Czym jest, a czym nie jest JAXM ...................................................r..............................................344 Obszary zastosowań JAXM ...................................................r...................................................r....346 Architektura ...................................................r...................................................r...................................347 Modele komunikacji...................................................r...................................................r................347 Łączniki...................................................r...................................................r...................................347 Profile komunikacyjne ...................................................r...................................................r............349 Implementacja ...................................................r...................................................r...............................350 Układ pakietów ...................................................r...................................................r.......................350 Obiekty zależne ...................................................r...................................................r.......................350 Najistotniejsze aspekty prezentowanych przykładów...................................................r................351 Podstawowe czynności ...................................................r...................................................r..................351 Połączenia...................................................r...................................................r......................................353 Punkty końcowe ...................................................r...................................................r............................354 Komunikaty ...................................................r...................................................r...................................355 Wycieczka po hierarchii komunikatów...................................................r......................................356 Tworzenie komunikatu...................................................r...................................................r............357 5RKUVTGħEK Klasa SOAPPart ...................................................r...................................................r......................358 Komponenty XML ...................................................r...................................................r..................359 Nadawcy i odbiorcy komunikatu ...................................................r...............................................368 Łączenie wszystkich elementów w całość...................................................r........................................370 Hello World...................................................r...................................................r.............................371 Prosty serwer plików...................................................r...................................................r...............377 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................394 4QFKCđ,#:42 J Po co nam kolejny interfejs API? ...................................................r.....................................................395 Od zastrzeżonych do otwartych interfejsów API...................................................r.......................396 Zasięg JAX-RPC ...................................................r...................................................r.....................396 Status JAX-RPC...................................................r...................................................r......................397 Odwzorowanie danych ...................................................r...................................................r..................398 Standardowe odwzorowanie dla Javy ...................................................r........................................398 Odwzorowanie nazw elementów ...................................................r...............................................399 Odwzorowanie typów XML...................................................r...................................................r....404 Odwzorowanie usług ...................................................r...................................................r.....................405 Odwzorowanie usług do Javy ...................................................r....................................................405 Odwzorowanie portów do Javy...................................................r..................................................406 Zastosowanie JAX-RPC w tworzeniu aplikacji klienckich ...................................................r.......407 Wywołania dynamiczne ...................................................r...................................................r..........408 Tworzenie węzłów SOAP ...................................................r...................................................r.......409 Pułapki prostoty...................................................r...................................................r.......................410 Porównanie JAX-RPC i innych technologii rozproszonych ...................................................r............410 Różnice między JAX-RPC, RMI, DCOM i CORBA ...................................................r................411 Obszary zastosowania JAX-RPC i JAXM ...................................................r.................................412 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................413 úħè+8 QRTCEQY[YCPKGWUđWIUKGEKQY[EJ 4QFKCđ CDGRKGEGPKCYWUđWICEJUKGEKQY[EJ  Dlaczego szyfrowanie jest istotne ...................................................r....................................................417 Szyfrowanie z kluczem prywatnym ...................................................r...........................................418 Szyfrowanie z kluczem publicznym ...................................................r..........................................418 Warstwa zabezpieczeń łączy SSL ...................................................r..............................................419 Podpisy cyfrowe...................................................r...................................................r......................420 Szyfrowanie w Javie...................................................r...................................................r......................421 Cyfrowe podpisywanie danych ...................................................r..................................................421 Szyfrowanie danych ...................................................r...................................................r................425 Zastosowanie SSL i SOAP ...................................................r...................................................r............428 Szyfrowanie w XML ...................................................r...................................................r.....................433 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................437 4QFKCđ2TGRđ[Y[YWUđWICEJUKGEKQY[EJ 95(.  Przepływ w usługach i sprzęganie usług ...................................................r..........................................440 Koncepcje modelowania przepływu...................................................r.................................................441 Czynności ...................................................r...................................................r................................442 Przepływ sterowania ...................................................r...................................................r...............443 Przepływ danych ...................................................r...................................................r.....................445 Przepływ...................................................r...................................................r..................................446 ,CXCYMQOGTE[LP[EJWUđWICEJUKGEKQY[EJ-UKúICGMURGTVC Przepływy jako proces sprzęgania usług sieciowych ...................................................r.......................446 Usługodawcy i ich typy...................................................r...................................................r...........447 Lokatory ...................................................r...................................................r..................................448 Implementacja czynności zlecanych w outsourcing — eksport...................................................r.449 Udostępnianie przepływów jako usług sieciowych...................................................r..........................450 Model przepływu jako usługodawca...................................................r..........................................450 Czynności eksportowane...................................................r...................................................r.........451 Operacje zarządzania cyklem życia przepływu, dane wejściowe i wyjściowe przepływu ...........452 Sprzęganie zagnieżdżone ...................................................r...................................................r........454 Przepływy publiczne i prywatne...................................................r.......................................................454 Opis zachowania usługi...................................................r...................................................r...........454 Implementacja usługi jako przepływ — przepływy prywatne a przepływy publiczne.................455 Tworzenie przepływu publicznego ...................................................r............................................456 Modele globalne ...................................................r...................................................r............................457 Wtyki...................................................r...................................................r.......................................458 Modele globalne w WSFL ...................................................r...................................................r......459 Źródła...................................................r...................................................r.............................................462 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................462 4QFKCđ2NCVHQTOCY[YQđ[YCPKCWUđWIUKGEKQY[EJ 95+(  Opis serwera synchronizacji czasu ...................................................r...................................................465 Pakiety i ścieżki...................................................r...................................................r.......................465 Kod usługi synchronizacji czasu ...................................................r................................................466 Uruchomienie ...................................................r...................................................r..........................468 Aplikacja kliencka Apache SOAP...................................................r....................................................469 Plik WSDL ...................................................r...................................................r....................................472 Dynamiczna aplikacja kliencka WSIF ...................................................r.............................................475 Port SOAP ...................................................r...................................................r...............................476 Dynamiczny moduł wywołujący ...................................................r......................................................480 Generowanie pniaków Java ...................................................r...................................................r...........481 Korzystanie z generatora...................................................r...................................................r.........482 Klasy wygenerowane ...................................................r...................................................r..............482 Testowanie usługi...................................................r...................................................r....................486 Port Java ...................................................r...................................................r..................................487 Zmiany w deskryptorze implementacyjnym WSDL...................................................r..................487 Dostęp do portu Java z poziomu aplikacji klienckiej...................................................r.................489 Dostęp do portu Java za pomocą dynamicznego modułu wywołującego.....................................489 Dostęp do portu Java za pomocą klas wygenerowanych ...................................................r...........490 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................490 úħè8+ORNGOGPVCELCWUđWIUKGEKQY[EJ 4QFKCđ CTæFCPKGOCIC[PGOJ Architektura ...................................................r...................................................r...................................494 Witryna WWW ...................................................r...................................................r.......................494 Obiekty rozproszone ...................................................r...................................................r...............495 Usługa sieciowa...................................................r...................................................r.......................497 Magazyn w wersji WWW ...................................................r...................................................r.............498 Baza danych ...................................................r...................................................r............................498 Dostęp do magazynu ze strony WWW ...................................................r......................................499 5RKUVTGħEK Witryna hurtownika...................................................r...................................................r.......................501 Kilka uwag na temat projektu ...................................................r....................................................501 Usługa Magazyn...................................................r...................................................r......................504 Deskryptor uruchomieniowy...................................................r...................................................r...505 Witryna sprzedawcy ...................................................r...................................................r......................506 Magazyn w sklepie...................................................r...................................................r..................506 Lokalna baza danych...................................................r...................................................r...............507 Aplikacja Sklep ...................................................r...................................................r.......................508 Kompilacja i uruchamianie projektu ...................................................r................................................513 Instalacja przykładu...................................................r...................................................r.................514 Rekompilacja projektu ...................................................r...................................................r............515 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................519 4QFKCđ*CPFGNCMELCOKōY[MQT[UVCPKGVGEJPQNQIKK ,$  Identyfikacja użytkownika ...................................................r...................................................r............522 Architektura aplikacji ...................................................r...................................................r....................522 SOAP i EJB ...................................................r...................................................r...................................523 Oprogramowanie ...................................................r...................................................r...........................523 Obiekt SOAP o nazwie StockTrading ...................................................r..............................................524 Ziarno sesji Trading...................................................r...................................................r.......................529 Ziarna encji ...................................................r...................................................r....................................543 Przykładowy klient ...................................................r...................................................r........................549 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................552 4QFKCđ6GUVQYCPKGWUđWIUKGEKQY[EJ Schemat projektowania usług sieciowych...................................................r........................................554 Schemat optymalizujący wydajność i skalowalność...................................................r..................556 Strategie testowania...................................................r...................................................r.......................560 Testowanie usług sieciowych przy użyciu programu TestMaker ...................................................r....561 Nowa technologia usług sieciowych — nowa metodologia testowania..............................................563 Testowanie przeszukujące...................................................r...................................................r.......564 Projektowanie i testowanie zespołowe...................................................r.......................................564 Testowanie jednostkowe ...................................................r...................................................r.........565 Testowanie systemowe...................................................r...................................................r............566 Agenty testujące ...................................................r...................................................r......................567 Testowanie skalowalności i wydajności...................................................r...........................................569 Testy dla pojedynczego użytkownika ...................................................r........................................571 Tworzenie agentów testujących za pomocą programu TestMaker ...................................................r..573 Języki skryptowe i agenty testujące...................................................r..................................................574 Monitorowanie usług sieciowych w celu zagwarantowania odpowiedniego ich poziomu.................581 Zasoby ...................................................r...................................................r...........................................581 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................582 4QFKCđ0CTúFKCFQVYQTGPKCWUđWIUKGEKQY[EJ  Przegląd narzędzi do tworzenia usług sieciowych ...................................................r...........................584 Dostarczenie usługi ...................................................r...................................................r.................585 Tworzenie...................................................r...................................................r................................585 Uruchamianie ...................................................r...................................................r..........................586 Testowanie ...................................................r...................................................r..............................586 Udostępnianie...................................................r...................................................r..........................586 Wykorzystanie usługi...................................................r...................................................r..............587 Wyszukiwanie ...................................................r...................................................r.........................587 Uzyskiwanie dostępu...................................................r...................................................r...............587 ,CXCYMQOGTE[LP[EJWUđWICEJUKGEKQY[EJ-UKúICGMURGTVC Krótki przegląd narzędzi do tworzenia usług sieciowych ...................................................r................588 Tworzenie usługi TemperatureConverter...................................................r...................................588 Uruchamianie usługi na bazie klasy...................................................r...........................................590 Tworzenie aplikacji internetowej ...................................................r...............................................592 Narzędzia do tworzenia usług sieciowych...................................................r........................................594 Metoda „góra-dół”...................................................r...................................................r...................595 Metoda „dół-góra”...................................................r...................................................r...................597 Metoda „środka” ...................................................r...................................................r.....................601 Narzędzia do uruchamiania usług sieciowych...................................................r..................................602 Narzędzia do testowania usług sieciowych ...................................................r......................................603 Narzędzia do udostępniania usług sieciowych ...................................................r.................................606 Narzędzia do wyszukiwania usług sieciowych ...................................................r................................607 Narzędzia dostępu do usług sieciowych...................................................r...........................................608 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............................615 4QFKCđ6YQTGPKGWUđWIUKGEKQY[EJ CRQOQEæRCMKGVW9GD.QIKE  Usługi sieciowe w środowisku WebLogic ...................................................r.......................................618 Zdalne wywołania procedur ...................................................r...................................................r....618 Wywołania bazujące na komunikatach ...................................................r......................................619 Jak to działa? ...................................................r...................................................r.................................619 Architektura usług sieciowych na platformie WebLogic...................................................r...........620 Żądania SOAP oparte na RPC ...................................................r...................................................621 Żądania SOAP bazujące na komunikatach ...................................................r................................621 Cykl projektowy a środowisko ...................................................r.........................................................622 Usługa Curmudgeon ...................................................r...................................................r......................624 Dokument WSDL dla usługi Curmudgeon ...................................................r................................624 Kod ziarna dla usługi Curmudgeon...................................................r............................................625 Uruchamianie EJB na platformie WebLogic ...................................................r.............................629 Kompilowanie ziarna EJB...................................................r...................................................r.......630 Automatyzowanie procesu kompilacji przy użyciu narzędzia Ant .................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java w komercyjnych usługach sieciowych. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: