Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 005412 21305788 na godz. na dobę w sumie
Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - ebook/pdf
Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 123
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61732-62-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nigdy dotychczas koncepcja pracy zespołowej nie miała tak istotnego znaczenia dla funkcjonowania i sukcesu organizacji. Ken Blanchard, współautor bestsellerów Raving Fans, Jednominutowy Menedżer oraz Gung Ho!, wraz z Donaldem Carewem i Eunice Parisi-Carew opisuje cztery etapy rozwoju, jakie przechodzą wszystkie zespoły w drodze do osiągnięcia wysokiej wydajności – rozpoznanie, niezadowolenie, integrację i produkcję. Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób powinien działać menedżer, by każda grupa stała się w pełni efektywna szybko i praktycznie bezstresowo. Ten cenny dodatek do biblioteki Jednominutowego Menedżera® jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto pracuje z grupami i chce zbudować wysokowydajny zespół. Każdy nowy zespół na drodze do skuteczności pokonuje cztery fazy rozwoju:

• fazę orientacji

• fazę niezadowoleni

• fazę integracji

• fazę rezultatów

Ty jako dobry menedżer zespołu musisz wiedzieć, na czym polega każda z faz. Musisz rozumieć dynamikę grupy i prowadzić swoich ludzi, nie działając wbrew ich naturalnym ludzkim tendencjom. Dobrze prowadzony zespół rozwiązuje trudniejsze problemy, podejmuje lepsze decyzje i, co najważniejsze, wykazuje większe zaangażowanie przekładające się na wyniki pracy. Zatem do dzieła!

O AUTORACH

Dr Ken Blanchard - współautor Jednominutowego Menedżera® oraz czterdziestu innych książek, m.in.. Gung Ho! Oraz Raving Fans, bestsellerów dziennika „New York Times” w dziedzinie biznesu. Jego książki sprzedały się w łącznej liczbie ponad 18 mln egzemplarzy, przetłumaczono je na ponad 25 języków. Dr Blanchard jest przywódcą duchowym The Ken Blanchard Companies, międzynarodowej firmy oferującej usługi w zakresie szkoleń menedżerskich i rozwoju organizacji, założonej wraz z żoną, dr Marjorie Blanchard, w 1979 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł฀oryginału:฀ THE฀ONE฀MINUTE฀MANAGER฀BUILDS฀HIGH฀฀ PERFORMING฀TEAMS Przekład:฀Dorota฀Strumińska Redakcja:฀Anna฀Żółcińska Projekt฀okładki:฀Radosław฀Krawczyk Skład:฀Piotr฀Kanty,฀SZTUKA฀IT,฀www.sztukait.pl Copyright฀©฀1990,฀2000฀by฀Blanchard฀Family฀Partnership,฀Don฀Ca- rew฀and฀Eunice฀Parisi-Carew. All฀rights฀reserved. Copyright฀©฀2010฀for฀the฀Polish฀edition฀by฀MT฀Biznes฀Ltd. All฀rights฀reserved. Warszawa฀2010 MT฀Biznes฀Sp.฀z฀o.o. ul.฀Oksywska฀32,฀01-694฀Warszawa tel./faks฀22฀632฀64฀20 www.mtbiznes.pl e-mail:฀info@mtbiznes.pl ISBN฀978-83-61732-62-4 Z฀PLIKU฀ZOSTAŁY฀USUNIĘTE฀PUSTE฀STRONY. Naszym฀matkom, Dorothy,฀Marjorie฀i฀Jenny, które฀udzieliły฀nam฀pierwszej฀lekcji samodzielnego฀podejmowania฀decyzji฀ i฀nauczyły฀kochać฀innych SPIS฀TREścI Symbol฀฀........................................................ ฀ 9 Wprowadzenie฀฀.............................................. ฀11 Jednominutowy฀Menedżer฀odbiera฀telefon฀฀.............. ฀14 Problem฀฀...................................................... ฀16 Dlaczego฀grupy฀są฀ważne฀฀.................................. ฀18 charakterystyka฀wysokowydajnego฀zespołu฀฀............. ฀21 Dlaczego฀wizja฀jest฀ważna฀฀.................................. ฀29 Diagnoza฀฀..................................................... ฀33 Zrozumieć฀dynamikę฀grupy฀฀............................... ฀35 Etap฀1:฀Rozpoznanie฀฀........................................ ฀39 Etap฀2:฀Niezadowolenie฀฀.................................... ฀48 Etap฀4:฀Produkcja฀฀........................................... ฀58 Etap฀3:฀Integracja฀฀........................................... ฀64 Zmiany฀w฀produktywności฀i฀morale฀฀...................... ฀70 Umiejętność฀adaptacji฀฀...................................... ฀73 cztery฀style฀przywództwa฀฀.................................. ฀76 Funkcje฀zadaniowe฀i฀serwisowe฀฀........................... ฀80 Naucz฀innych฀฀................................................ ฀83 www.mtbiznes.pl 8 Spis tre(cid:319)ci Zastosowanie฀koncepcji฀฀.................................... ฀86 Odpowiedzi฀na฀pytania฀฀..................................... ฀89 Zarządzanie฀drogą฀do฀decyzyjności฀฀....................... ฀92 Kiedy฀zmienić฀styl฀przywództwa฀฀.......................... ฀97 Regres฀฀.......................................................฀103 Obserwacja฀procesu฀฀.......................................฀105 Zrozumieć฀dynamikę฀grupy฀฀..............................฀109 Menedżer฀jako฀nauczyciel฀฀.................................฀110 Nowi฀Jednominutowi฀Menedżerowie฀฀....................฀114 Dzieląc฀się฀z฀innymi฀฀.......................................฀116 Podziękowania฀฀.............................................฀119 O฀autorach฀฀..................................................฀121 Dostępne฀usługi฀฀............................................฀124 www.mtbiznes.pl SyMBOL Symbol฀ Jednominutowego฀ Menedżera฀ –฀ cyfry฀ wyrażające฀ jedną฀minutę฀na฀wyświetlaczu฀nowoczesnego฀zegarka฀cyfrowego฀ –฀ma฀przypominać฀każdemu฀z฀nas,฀abyśmy฀codziennie฀poświę- cili฀minutę,฀by฀przyjrzeć฀się฀twarzom฀ludzi,฀którymi฀kierujemy.฀ I฀abyśmy฀uświadomili฀sobie,฀że฀to฀oni฀są฀naszymi฀najcenniejszymi฀ zasobami. www.mtbiznes.pl WPROWADZENIE Nigdy฀dotąd฀w฀całej฀historii฀rozwoju฀środowiska฀pracy฀pojęcie฀ współdziałania฀nie฀miało฀tak฀wielkiego฀znaczenia฀dla฀pomyślnego฀ funkcjonowania฀organizacji฀jak฀właśnie฀dziś.฀Na฀skutek฀błyska- wicznie฀zachodzących฀zmian฀społecznych,฀technologicznych฀i฀in- formacyjnych฀społeczeństwo฀staje฀w฀obliczu฀niespotykanej฀dotąd฀ presji.฀Nasze฀przedsiębiorstwa฀są฀coraz฀bardziej฀złożone฀i฀w฀coraz฀ większym฀stopniu฀kierują฀się฀zasadami฀konkurencyjności. Nie฀możemy฀już฀dłużej฀oczekiwać,฀że฀dzięki฀wysiłkom฀kilku฀ najlepszych฀ jednostek฀ firma฀ zajmie฀ pozycję฀ lidera฀ rynku.฀ Jeśli฀ chcemy฀przetrwać,฀musimy฀wypracować฀sposoby฀wykorzystania฀ kreatywności฀i฀potencjału฀ludzi฀na฀wszystkich฀szczeblach฀orga- nizacji. Gdy฀ powiążemy฀ wspomniane฀ zmiany฀ z฀ migracją฀ społeczną,฀ gospodarką฀globalną,฀modyfikacją฀uznawanych฀dotychczas฀war- tości฀i฀przemianą฀tradycyjnej฀etyki฀pracy,฀otrzymamy฀w฀ wyni- ku฀ rosnące฀ zapotrzebowanie฀ na฀ nowe฀ struktury฀ organizacyjne฀ i฀nową฀definicję฀przywództwa.฀Oczekiwania฀pracowników฀są฀dziś฀ większe.฀Oprócz฀dobrej฀płacy฀pragną฀oni฀także฀samorealizacji. W฀wyniku฀tych฀procesów฀tendencja฀do฀bazowania฀na฀uczest- nictwie฀ i฀ zaangażowaniu฀ nasiliła฀ się฀ do฀ tego฀ stopnia,฀ że฀ bywa฀ nazywana฀trzecią฀rewolucją฀w฀zasadach฀zarządzania.฀Do฀pełnego฀ głosu฀doszła฀nowa฀komórka฀struktury฀organizacyjnej฀–฀zespół,฀ www.mtbiznes.pl 12 Jednominutowy Mened(cid:350)er buduje wydajne zespoły który฀wzmacnia฀poczucie฀współwłasności฀i฀zaangażowanie,฀wy- zwala฀ kreatywność฀ i฀ rozwija฀ umiejętności.฀ Nowoczesny฀ lider฀ musi฀stwarzać฀podwładnym฀możliwość฀rozwoju,฀a฀w฀zespołach฀ pełnić฀funkcję฀facylitatora1฀–฀i฀to฀nie฀tylko฀jako฀efektywny฀kie- rownik฀zespołu,฀ale฀także฀jako฀efektywny฀członek฀tego฀zespołu. W฀ciągu฀ostatnich฀dwudziestu฀lat฀zespół฀pracowników฀The฀ Ken฀ Blanchard฀ Companies฀ wykonał฀ ogromną฀ pracę฀ w฀ dzie- dzinie฀ badań฀ i฀ wdrażania฀ modelu฀ wysokowydajnych฀ zespołów.฀ Pracami฀kierowali฀Don฀Carew฀i฀Eunice฀Parisi-Carew,฀partnerzy฀ założyciele฀firmy.฀Don฀i฀Eunice฀są฀moimi฀bliskimi฀przyjaciółmi฀ i฀współpracownikami฀od฀ponad฀trzydziestu฀lat;฀spędziliśmy฀ra- zem฀niezliczone฀godziny,฀pracując฀wspólnie฀nad฀realizacją฀idei฀za- wartej฀w฀niniejszej฀książce.฀Wierzę,฀że฀koncepcje฀prezentowane฀ w฀opowieści฀Jednominutowy฀Menedżer฀buduje฀wydajne฀zespoły฀two- rzą฀ przejrzystą฀ mapę,฀ która฀ okaże฀ się฀ przydatnym฀ narzędziem฀ do฀budowania฀bardziej฀produktywnych฀i฀spełniających฀wysokie฀ wymagania฀zespołów. Jak฀wkrótce฀się฀przekonasz,฀nasza฀idea฀pracy฀zespołowej฀jest฀ starannie฀ zintegrowana฀ z฀ Przywództwem฀ Sytuacyjnym®฀ II฀ (Jednominutowy฀ Menedżer฀ i฀ przywództwo).฀ Do฀ wprowadzenia฀ ulepszeń฀ do฀ modelu฀ Przywództwa฀ Sytuacyjnego®฀ zainspiro- wały฀ nas฀ właśnie฀ badania฀ nad฀ rozwojem฀ grup,฀ i฀ jestem฀ za฀ to฀ wdzięczny฀Donowi฀i฀Eunice,฀orędownikom฀tych฀zmian.฀Moto- rem฀napędowym฀ich฀pracy฀jest฀zaangażowanie฀w฀stwarzanie฀lu- dziom฀szans฀na฀bardziej฀satysfakcjonujące฀i฀produktywne฀życie฀ oraz฀wspieranie฀przedsiębiorstw฀w฀rozwoju,฀tak฀by฀stawały฀się฀ organizacjami฀bardziej฀troskliwymi฀i฀twórczymi,฀osiągającymi฀ pełnię฀sukcesu. 1฀ Facylitator฀ –฀ osoba฀ wspierająca฀ i฀ ułatwiająca฀ procesy฀ społeczne,฀ często฀ sprawująca฀kontrolę฀nad฀rozwiązywaniem฀problemu฀lub฀podejmowaniem฀de- cyzji฀przez฀grupę฀–฀przyp.฀tłum. www.mtbiznes.pl Wprowadzenie 13 Pomysłami฀zawartymi฀w฀tej฀książce฀podzieliliśmy฀się฀z฀tysią- cami฀ludzi฀z฀przeróżnych฀zespołów฀i฀organizacji฀–฀koncepcje฀te฀ nigdy฀nie฀zawiodły฀i฀zawsze฀wywierały฀silny฀wpływ.฀Mam฀nadzie- ję,฀że฀książka฀ta฀okaże฀się฀równie฀pouczająca฀i฀pomocna฀dla฀ciebie฀ i฀twoich฀zespołów,฀jak฀było฀to฀w฀ich฀przypadku. Ken฀Blanchard współautor฀Jednominutowego฀Menedżera® www.mtbiznes.pl JEDNOMINUTOWy฀MENEDżER฀ ODBIERA฀TELEFON J ednominutowy฀Menedżer฀wyglądał฀przez฀okno฀swojego฀ga- binetu.฀Nadal฀było฀to฀jego฀ulubione฀miejsce฀rozmyślań.฀Z฀lu- strowania฀okolicy฀wyrwał฀go฀nagły฀dźwięk฀telefonu.฀Powróciw- szy฀do฀rzeczywistości,฀podszedł฀do฀niskiego฀stolika฀ustawionego฀ przed฀kanapą฀i฀podniósł฀słuchawkę.฀Jednominutowy฀Menedżer฀ lubił฀sam฀odbierać฀telefony,฀gdy฀tylko฀był฀w฀swoim฀biurze. Głos฀po฀drugiej฀stronie฀należał฀do฀Dana฀Brockwaya,฀dyrekto- ra฀szkoleń฀w฀dużym฀koncernie฀z฀branży฀chemicznej. –฀Co฀słychać,฀Dan?฀–฀zapytał฀Jednominutowy฀Menedżer. –฀W฀porządku฀–฀odparł฀Dan฀–฀ale฀potrzebuję฀twojej฀rady฀od- nośnie฀naszego฀kursu฀podstaw฀zarządzania. Kurs฀podstaw฀zarządzania฀był฀nowym฀programem฀szkolenio- wym,฀który฀Dan฀prowadził฀w฀swojej฀firmie.฀Program฀skupiał฀się฀ na฀ kluczowych฀ umiejętnościach฀ zapewniających฀ menedżerom฀ nowego฀millennium฀efektywność฀i฀skuteczność.฀Projektując฀go,฀ Dan฀współpracował฀przez฀pewien฀czas฀z฀Jednominutowym฀Me- nedżerem.฀Z฀entuzjazmem฀odnosił฀się฀do฀zdecydowanej฀postawy฀ zarządu฀koncernu,฀który฀był฀przekonany฀o฀konieczności฀skiero- wania฀menedżerów฀wszystkich฀szczebli฀na฀szkolenie฀w฀zakresie฀ najlepszych฀koncepcji฀zarządzania. www.mtbiznes.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: