Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 002915 22415318 na godz. na dobę w sumie
Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? - ebook/pdf
Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3285-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Kobieta w ciąży powinna wiedzieć, jakie ma z tego tytułu uprawnienia, zarówno wtedy, gdy jest osobą bezrobotną, zatrudnioną, jak i prowadzącą działalność gospodarczą. Kompendium wiedzy na ten temat zawarliśmy w niniejszym informatorze.Każda przyszła mama znajdzie w nim niezbędną wiedzę na temat jej praw związanych z zatrudnieniem, korzystaniem z przysługujących jej świadczeń. Szczegółowo wyjaśniamy kwestie ochrony zatrudnienia, podpowiadamy na jakie świadczenia może liczyć nie pracująca ciężarna.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jestem w ciąży  Co mi przysługuje od pracodawcy?  Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?  Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? UOB 41 ISBN: 978-83-269-3285-4 ISBN 978-83-269-3285-4 cena: 19,90 zł Jestem w ciąży  Co mi przysługuje od pracodawcy?  Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?  Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego będąc przedsiębiorcą? Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek, Ireneusz Gawliński Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół Skład i łamanie IGAWA Ireneusz Gawliński Druk Drukarnia Miller ISBN: 978-83-269-3285-4 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl Warszawa 2014 PRAWA AUTORSKIE: Materiały drukowane w publikacji Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pra- codawcy... wraz z innymi elementami subskrypcji chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie tych materiałów wymaga zgody wydawcy. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ze wskazaniem autora oraz źródła. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w pub- likacji Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy... wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne sta- nowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy... lub w innych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Rozdział 1. Prawo pracownicy w ciąży – co wolno, a czego nie wolno firmie zatrudniającej ................... 6 Ograniczenia w zatrudnianiu wynikające z Kodeksu pracy ..... 6 Praca maksymalnie 8 godzin na dobę ........................................... 6 Zakaz delegowania ........................................................................ 7 Zakaz pracy w systemie przerywanym .......................................... 7 Zakaz pracy w porze nocnej .......................................................... 8 Ograniczenia dotyczące bhp .......................................................... 8 Ochrona stosunku pracy ............................................................. 9 Zakaz wypowiadania umów ........................................................... 9 Zakaz rozwiązania już wypowiedzianej umowy .............................. 9 Umowa na okres próbny poniżej 1 – miesiąca – bez ochrony ....... 10 Umowa na czas określony powyżej 1 – miesiąca – z ochroną ...... 10 Zakaz zwolnienia z niezawinionej przyczyny .................................. 10 Rozwiązanie umowy przez pracownicę ......................................... 11 Upadłość lub likwidacja pracodawcy .............................................. 12 Roszczenia ciężarnej pracownicy .................................................. 12 Rozdział 2. Zleceniobiorczyni w ciąży – jakie ma prawa, co może zleceniodawca ................................... 14 Ciąża nie chroni przed wypowiedzeniem ................................... 14 Wykaz prac wzbronionych .............................................................. 15 Rozdział 3. Świadczenia dla kobiet w ciąży – od bezrobotnej do prowadzącej działalność gospodarczą ...... 16 Świadczenia dla kobiet bezrobotnych ........................................ 16 Ciężarna bezrobotna na zasiłku ..................................................... 16 Ciężarna bezrobotna bez zasiłku ................................................... 17 Świadczenia rodzinne po urodzeniu dziecka ................................. 17 Świadczenia dla pracownicy w okresie ciąży ................................. 19 Ustanie ubezpieczenia w czasie ciąży ........................................... 20 Przedłużenie umowy do dnia porodu ............................................. 20 Świadczenia dla zleceniobiorczyni w ciąży ............................... 21 Dłuższy okres wyczekiwania na świadczenia ................................ 21 Wiedza i Praktyka 3 Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ..................... 21 Wyższy zasiłek chorobowy ............................................................. 22 Świadczenie rehabilitacyjne ........................................................... 23 Zasiłek macierzyński ...................................................................... 23 Praca w czasie pobierania zasiłku .................................................. 24 Obowiązki zleceniodawcy ............................................................... 24 Świadczenia dla ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą ............................................................. 25 Zasiłek chorobowy .......................................................................... 25 Zasiłek macierzyński ...................................................................... 26 Prawo do becikowego .................................................................... 26 Rozdział 4. Ciąża w okresie zatrudnienia i prowadzenia firmy – w pytaniach i odpowiedziach ...................................................... 27 Trwałość zatrudnienia a ciąża ..................................................... 27 Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży ..................... 27 Ochrona trwałości zatrudnienia w przypadku ciąży pozamacicznej ................................................................................ 28 Likwidacja stanowiska pracownicy w ciąży .................................... 29 Rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu za porozumieniem stron ................................................................. 30 Delegowanie pracownicy w ciąży do innej pracy na 3 miesiące .... 31 Zwolnienie pracownicy w ciąży zatrudnionej na zastępstwo .......... 32 Przedłużenie umowy do dnia porodu ............................................. 33 Opuszczenie stanowiska pracy ...................................................... 35 Zmiana warunków zatrudnienia pracownicy w ciąży ...................... 36 Umowa o dzieło na zwolnieniu lekarskim ....................................... 38 Zwolnienie od pracy na badania lekarskie ...................................... 39 Świadczenia chorobowe w czasie ciąży ..................................... 40 Zwolnienie lekarskie bez kodu B wystawione w Niemczech .......... 40 Umowa na zastępstwo a prawo do zasiłku macierzyńskiego ......... 41 Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla przedsiębiorcy ........................................................................... 42 Zasiłek macierzyński po powrocie z Anglii ..................................... 43 Zasiłek macierzyński przed porodem na urlopie bezpłatnym ......... 44 4 Strefa pracownika Spis treści Jestem w ciąży  Co mi przysługuje od pracodawcy?  Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?  Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego będąc przedsiębiorcą? Redaktor: Krystyna Trojanowska prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy Droga przyszła mamo, rozpoczyna się wyjątkowy czas w Twoim życiu. Wszystko wprawdzie po- woli zaczyna się zmieniać, ale już dziś dostrzegasz, że dbałość o własne zdrowie i nienarodzone jeszcze maleństwo staje się dla Ciebie prioryte- tem. Powszechnie wiadomo, że teraz najważniejszy dla Ciebie jest  spokój emocjonalny i unikanie niepotrzebnych stresów w trakcie ciąży. Aby ten spokój zachować, warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują Ci w czasie ciąży zarówno wtedy, gdy pracujesz, nie jesteś nigdzie zatrudniona, jak i prowadzisz własną działalność gospodarczą. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy informator na temat Twoich praw, wyjaśniamy w nim najważniejsze zagadnienia, opierając się na aktualnie obowiązujących przepisach prawnych. Życzymy pożytecznej lektury. Wiedza i Praktyka 5 ROZDZIAŁ 1. PRAWO PRACOWNICY W CIĄŻY – CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO FIRMIE ZATRUDNIAJĄCEJ Jeśli jesteś pracownicą w ciąży, powin- naś wiedzieć, że prawo pracy wyznacza pracodawcom wiele ograniczeń przy zatrudnianiu ciężarnych kobiet. Więk- szość z nich wiąże się z przepisami o czasie pracy oraz bhp. OGRANICZENIA W ZATRUDNIANIU WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY Ograniczenia te dzielą się na dwa ro- dzaje: 1) które nie obowiązują, jeśli pracownica wyrazi na to zgodę, oraz 2) obowiązujące niezależnie od woli czy zgody pracownicy. Praca maksymalnie 8 godzin na dobę Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Jest to zakaz bezwzględny, a więc niezależny od woli lub zgody samej pracowni- cy. Godziny nadliczbowe powstają po przekroczeniu norm czasu pracy (które wynoszą 8 i 40 godzin na dobę), albo po przekroczeniu przedłużonego dobo- wego wymiaru czasu pracy (np. do 12 godzin w systemie równoważnym). Jednocześnie przepisy stanowią, że pracow- nica w ciąży nie może pracować powyżej 8 godzin na dobę. A to z kolei oznacza, że nawet w systemie równoważnym – 6 Strefa pracownika w którym można zaplanować w niektóre dni pracę np. przez 12 godzin – pracownica w ciąży może pracować jedynie 8 godzin na dobę. Przy czym nie ma obowiązku zmieniania pracownicy ciężarnej systemu równoważnego na podstawowy. Jeśli jednak pracownica miała zapla- nowaną pracę w niektóre dni więcej niż 8 godzin, trzeba jej odpowiednio zmniejszyć dobowy wymiar czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodze- nia za czas nieprzepracowany w związku niższym wymiarem czasu pracy. A zatem w stosunku do pracownicy w ciąży pracodawca nie może: • planować jej pracy powyżej 8 godzin na dobę, a także • polecać dodatkowej, nieplanowanej w rozkładzie, pracy powyżej 8 godzin dziennie (nadgodzin). Nie ma natomiast zakazu polecania pracownicy w ciąży godzin ponadwy- miarowych, które nie są nadgodzinami. Przykładowo: pracownicy zatrudnio- nej na 1/2 etatu, po 4 godziny dzien- nie, można polecić 5., 6., 7. i 8. godzinę pracy. Dopiero 9. godzina będzie nad- liczbowa, a więc nie wolno jej polecić. E N Ż A W Pracodawca ma obowiązek zwalniania ciężarnej pracownicy na badania zwią- zane z ciążą. Zakaz delegowania Pracownicy w ciąży nie wolno wysyłać w podróż służbową (delegację). Taką podróżą jest wykonywanie zadań służ- bowych na polecenie pracodawcy poza stałymi miejscem pracy. O tym, jakie są granice delegacji, decyduje więc miejsce pracy zapisane w umowie o pracę. Jeśli miejscem pracy jest konkretny zakład pracodawcy (pod konkretnym adre- sem), wówczas uważa się, że wyjazd służbowy poza miejscowość (gminę), w której znajduje się miejsce pracy, jest podróżą służbową. Jeśli pracownica wyrazi zgodę na wyjaz- dy w delegację, może ona być w nią wy- słana (najlepiej uzyskać zgodę pisemną – do celów dowodowych). Ma jednak prawo cofnąć w każdej chwili zgodę na delegowanie, nie mając ze strony pracodawcy żadnych negatywnych konsekwencji. Najbardziej prawidłową (i bezpieczną) praktyką jest uzyskanie zgody na każdy pojedynczy wyjazd pra- cownicy w delegację. E N Ż A W Zakaz pracy w systemie przerywanym Zasadniczo kobietę w ciąży wolno za- trudniać we wszystkich systemach czasu pracy. Nie można jednak zatrudniać jej w przerywanym systemie czasu pracy. Polega on na tym, że w ramach dniów- ki roboczej występuje jedna, maksymal- nie 5-godzinna przerwa niewliczana do czasu pracy (za którą jednak pracownik zachowuje prawo do części wynagrodze- nia). Zakaz nie dotyczy jednak przypad- ku, gdy kobieta w ciąży wyrazi zgodę na pracę w takim systemie. Zgodę taką naj- lepiej uzyskać na piśmie. Wiedza i Praktyka 7 Jestem w ciąży OGRANICZENIA W ZATRUDNIENIU Zakaz pracy w porze nocnej Pracownicy nie można bezwzględnie (nawet za jej zgodą czy na jej wniosek) zatrudniać w porze nocnej. Porę nocną określa każdy pracodawca w regulami- nie pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia, wskazując dowolne 8 go- dzin między godzinami 21.00 a 7.00. E N Ż A W Pracownicy w ciąży zatrudnionej w porze nocnej należy zmienić rozkład czasu pracy lub przenieść ją do innej pracy bez obniżania wynagrodzenia, a gdy jest to niemożliwe, zwolnić ją z obowiązku pracy w porze nocnej z za- chowaniem prawa do wynagrodzenia. Ograniczenia dotyczące bhp Jest też wiele ograniczeń dotyczących rodzajów prac czy stanowisk, które są zakazane w przypadku kobiet w ciąży. Jeśli pracownicę trzeba w związku z tym przenieść do innej pracy i miała- by otrzymywać w związku z tym niższe wynagrodzenie, należy jej się dodatek wyrównawczy. Jeśli pracodawca nie ma żadnej pracy, którą mógłby dać kobie- cie w ciąży, musi zwolnić ją z obowiązku pracy na czas ciąży, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prace wzbronione ko- bietom w ciąży określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciąż- liwych lub szkodliwych dla zdrowia ko- biet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.). Ciąża a praca przy komputerze To jedno z zagadnień, które budzi sze- reg wątpliwości nie tylko pracodawców ale i ciężarnych pracownic. Generalnie obie strony uważają, że pracownice w ciąży nie mogą w ogóle pracować przy komputerach. Tymczasem nie jest to prawdą. Generalną zasadą – wynikającą z art. 176 kp – jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tego rodzaju prac zawiera rozporzą- dzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. W wykazie tym wymieniono m.in. pracę przy obsłudze monito- rów ekranowych, świadczoną przez kobiety w ciąży w wymiarze powyżej 4 godzin na dobę. Jeżeli więc praca ta świadczona jest przez krótszy okres, ciąża nie stanowi przeszkody do jej wykonywania. Jeżeli ciężarna pracownica pracuje przy komputerze dłużej niż 4 godziny na dobę, na pracodawcy spoczywają obowiązki wynikające z art. 179 kp. Polegają one na dostosowaniu czasu pracy przy komputerze do wymo- gów wspomnianego rozporządzenia, a jeśli jest to niemożliwe lub niece- lowe, przeniesieniu pracownicy do innej pracy albo nawet zwolnieniu z obowiązku jej świadczenia. Zmiany te nie mogą odbić się na wysokości wynagrodzenia. Jeżeli w ich wyni- ku nastąpiłoby obniżenie poborów, pracodawca musi wypłacać dodatek wyrównawczy pokrywający różnicę między poprzednim wynagrodzeniem a tym po zmianach. E N Ż A W 8 Strefa pracownika
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: