Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 002557 22737494 na godz. na dobę w sumie
Język C. Programowanie - książka
Język C. Programowanie - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-914-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Programowanie w języku C jest czymś więcej niż tylko wprowadzaniem kodu zgodnego z regułami składni; styl i wykrywanie błędów odgrywają równie istotną rolę w procesie tworzenia oprogramowania. Istotnie przyczyniają się do prawidłowego działania programów oraz ułatwiają ich konserwację. W książce omówiono więc nie tylko działanie języka C, ale również cały proces tworzenia programu w tym języku (uwzględniając założenia projektowe programu, kodowanie, metody wykrywania błędów, dokumentację, konserwację oraz aktualizację).

Wbrew powszechnemu przekonaniu większość programistów nie spędza całego swojego czasu przy pisaniu kodu. Poświęcają oni wiele czasu na wprowadzanie zmian i poprawek do aplikacji napisanych przez kogoś innego. Po przeczytaniu tej książki będziesz w stanie tworzyć programy, z którymi inni programiści nie będą musieli staczać bojów. Posiądziesz również umiejętność analizowania kodu napisanego przez innego programistę.

Książka 'Język C. Programowanie' omawia także popularne zintegrowane środowiska programistyczne dla systemu Windows (Borland C++, Turbo C++ oraz Microsoft Visual C++) oraz narzędzia programistyczne dla systemu UNIX (cc i gcc). Zawarto w niej również kod programu generującego statystyki, który ma za zadanie zademonstrowanie zagadnień omówionych w książce. Książka jest przeznaczona dla osób, które nie miały dotąd doświadczenia w programowaniu oraz dla programistów znających już język C, a pragnących poprawić swój styl i czytelność tworzonego kodu. Jeśli chcesz sprawnie posługiwać się C, 'Język C. Programowanie' to idealny podręcznik dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Jêzyk C. Programowanie Autor: Steve Oualline T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 83-7197-914-2 Tytu³ orygina³u: Practical C Programming Format: B5, stron: 460 Przyk³ady na ftp: 216 kB Programowanie w jêzyku C jest czymġ wiêcej ni¿ tylko wprowadzaniem kodu zgodnego z regu³ami sk³adni; styl i wykrywanie b³êdów odgrywaj¹ równie istotn¹ rolê w procesie tworzenia oprogramowania. Istotnie przyczyniaj¹ siê do prawid³owego dzia³ania programów oraz u³atwiaj¹ ich konserwacjê. W ksi¹¿ce omówiono wiêc nie tylko dzia³anie jêzyka C, ale równie¿ ca³y proces tworzenia programu w tym jêzyku (uwzglêdniaj¹c za³o¿enia projektowe programu, kodowanie, metody wykrywania b³êdów, dokumentacjê, konserwacjê oraz aktualizacjê). Wbrew powszechnemu przekonaniu wiêkszoġæ programistów nie spêdza ca³ego swojego czasu przy pisaniu kodu. Poġwiêcaj¹ oni wiele czasu na wprowadzanie zmian i poprawek do aplikacji napisanych przez kogoġ innego. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki bêdziesz w stanie tworzyæ programy, z którymi inni programiġci nie bêd¹ musieli staczaæ bojów. Posi¹dziesz równie¿ umiejêtnoġæ analizowania kodu napisanego przez innego programistê. Ksi¹¿ka „Jêzyk C. Programowanie” omawia tak¿e popularne zintegrowane ġrodowiska programistyczne dla systemu Windows (Borland C++, Turbo C++ oraz Microsoft Visual C++) oraz narzêdzia programistyczne dla systemu UNIX (cc i gcc). Zawarto w niej równie¿ kod programu generuj¹cego statystyki, który ma za zadanie zademonstrowanie zagadnieñ omówionych w ksi¹¿ce. Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla osób, które nie mia³y dot¹d doġwiadczenia w programowaniu oraz dla programistów znaj¹cych ju¿ jêzyk C, a pragn¹cych poprawiæ swój styl i czytelnoġæ tworzonego kodu. Jeġli chcesz sprawnie pos³ugiwaæ siê C, „Jêzyk C. Programowanie” to idealny podrêcznik dla Ciebie. Spis treści Wstęp ................................................................................................................................11 Organizacja książki................................ ................................................... ................................ 12 Omówienie rozdziałów................................................... ................................................... ...... 12 Uwagi dotyczące trzeciej edycji ................................................... ............................................ 15 Zastosowane style czcionki................................................... ................................................... 16 FTP ................................................... ................................................... ..................................... 17 Część I Podstawy programowania .............................................19 Rozdział 1. Czym jest język C ...................................................z........................ 21 Na czym polega sztuka programowania ................................................... .............................. 22 Krótka historia języka C................................................... ................................................... ..... 25 Jak działa język C................................................... ................................................... ............... 25 Jak uczyć się języka C ................................................... ................................................... ........ 27 Rozdział 2. Tworzenie programu — podstawy................................................. 29 Program — od pomysłu do realizacji ................................................... ................................... 30 Tworzenie prawdziwego programu ................................................... ..................................... 31 Tworzenie programu przy użyciu kompilatora trybu wiersza poleceń .................................. 31 Tworzenie programu przy użyciu zintegrowanego środowiska programowania IDE............. 35 Uzyskanie pomocy w systemie UNIX ................................................... .................................. 49 Uzyskanie pomocy w zintegrowanym środowisku programowania IDE............................... 50 Lista poleceń środowiska IDE................................................... ............................................... 50 Ćwiczenia z programowania................................................... ................................................. 52 4 Spis treści Rozdział 3. Styl programowania ...................................................z.................... 53 Popularne style programowania................................................... ........................................... 58 Różne szkoły programowania................................................... ............................................... 60 Wcięcia oraz formatowanie kodu źródłowego ................................................... ..................... 61 Przejrzystość ................................................... ................................................... ...................... 62 Prostota ................................................... ................................................... .............................. 62 Podsumowanie........................................ ................................................... .............................. 63 Rozdział 4. Deklaracje i wyrażenia...................................................z................ 65 Elementy programu ................................................... ................................................... ........... 66 Podstawowa struktura programu................................................... ......................................... 66 Wyrażenia proste ................................................... ................................................... ............... 68 Zmienne i ich zakres ................................................... ................................................... .......... 69 Deklaracja zmiennych ................................................... ................................................... ........ 70 Typ całkowity....................................... ................................................... ................................. 70 Instrukcja przypisania................................................... ................................................... ........ 71 Funkcja printf ................................................... ................................................... ..................... 72 Typ zmiennoprzecinkowy................................................... ................................................... .. 74 Porównanie dzielenia liczb zmiennoprzecinkowych i dzielenia liczb całkowitych................. 75 Typ znakowy......................................... ................................................... ................................ 76 Odpowiedzi......................................... ................................................... .................................. 78 Ćwiczenia z programowania................................................... ................................................. 79 Rozdział 5. Tablice, kwalifikatory oraz wprowadzanie znaków .................... 81 Tablice ................................................... ................................................... ................................ 82 Łańcuchy ................................................... ................................................... ............................ 83 Wprowadzanie łańcuchów................................................... ................................................... . 85 Tablice wielowymiarowe ................................................... ................................................... ...88 Wprowadzanie liczb................................... ................................................... ........................... 89 Inicjalizacja zmiennych................................................... ................................................... ....... 91 Typ całkowity....................................... ................................................... ................................. 92 Typ zmiennoprzecinkowy................................................... ................................................... .. 94 Deklaracje stałych.................................. ................................................... ................................ 95 Stałe szesnastkowe i ósemkowe................................................... ............................................ 96 Operatory specjalne ................................................... ................................................... ........... 96 Efekty uboczne................................................... ................................................... ................... 97 ++x czy x++................................................... ................................................... ........................ 98 Jeszcze o efektach ubocznych................................................... ................................................99 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 100 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 101 Rozdział 6. Instrukcje sterujące i warunkowe ................................................ 103 Instrukcja if........................................ ................................................... .................................. 104 Instrukcja else..................................... ................................................... ................................. 105 Spis treści 5 Jak uniknąć stosowania funkcji strcmp................................................... ............................... 106 Pętle............................................... ................................................... ...................................... 106 Instrukcja while................................................... ................................................... ................ 107 Instrukcja break................................................... ................................................... ................ 109 Instrukcja continue................................................... ................................................... ........... 110 Zastosowanie instrukcji przypisania a efekt uboczny ................................................... ........ 111 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 112 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 112 Rozdział 7. Proces tworzenia programu...................................................z....... 115 Przygotowanie ................................................... ................................................... ................. 117 Specyfikacja................................................... ................................................... ...................... 118 Projekt programu................................................... ................................................... ............. 119 Prototyp ................................................... ................................................... ........................... 120 Plik Makefile ................................................... ................................................... .................... 122 Testowanie ................................................... ................................................... ....................... 124 Wykrywanie błędów................................................... ................................................... ........125 Konserwacja ................................................... ................................................... ..................... 127 Aktualizacja................................................... ................................................... ...................... 127 Elektroniczna archeologia ................................................... ................................................... 128 Redagowanie kodu programu ................................................... ............................................ 128 Zastosowanie debugera ................................................... ................................................... ... 129 Edytor tekstu jako przeglądarka................................................... ......................................... 129 Umieszczanie komentarzy ................................................... .................................................. 129 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 132 Część II Programowanie proste.................................................. 133 Rozdział 8. Dodatkowe instrukcje sterujące...................................................z 135 Instrukcja for ................................................... ................................................... .................... 135 Instrukcja switch ................................................... ................................................... .............. 138 Instrukcja switch, break oraz continue................................................... ................................ 143 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 144 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 145 Rozdział 9. Zakres zmiennych i funkcje ...................................................z....... 147 Zakres i klasa zmiennej................................................... ................................................... .... 147 Funkcje ................................................... ................................................... ............................. 151 Funkcje bez parametrów................................................... ................................................... .. 154 Programowanie strukturalne ................................................... .............................................. 155 Rekurencja................................................... ................................................... ........................ 157 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 158 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 159 6 Spis treści Rozdział 10. Preprocesor języka C ...................................................z................. 161 Instrukcja #define................................................... ................................................... ............. 162 Kompilacja warunkowa ................................................... ................................................... ... 167 Pliki dołączane ................................................... ................................................... ................. 170 Makra parametryzowane................................................... ................................................... . 171 Funkcje zaawansowane................................................... ................................................... .... 173 Podsumowanie........................................ ................................................... ............................ 173 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 173 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 176 Rozdział 11. Operacje na bitach ...................................................z..................... 177 Operatory bitowe................................................... ................................................... ............. 179 Koniunkcja bitowa and ( ) ................................................... ................................................. 179 Bitowa alternatywa (|)................................................... ................................................... ..... 182 Różnica symetryczna (^)................................................... ................................................... ..182 Negacja bitowa not (~)................................................... ................................................... ..... 183 Operatory przesunięcia ( , )................................................... ......................................... 183 Ustawianie, usuwanie i testowanie bitów................................................... ........................... 185 Grafika bitmapowa ................................................... ................................................... .......... 188 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 193 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 194 Rozdział 12. Typy złożone ...................................................z.............................. 195 Struktury ................................................... ................................................... .......................... 196 Unie................................................... ................................................... .................................. 197 Instrukcja typedef ................................................... ................................................... ............ 200 Typ wyliczeniowy enum................................................... ................................................... .. 201 Konwersja typów (rzutowanie)................................................... ........................................... 201 Struktury upakowane oraz pola bitowe ................................................... ............................. 202 Tablice struktur................................................... ................................................... ................ 203 Podsumowanie........................................ ................................................... ............................ 205 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 205 Rozdział 13. Wskaźniki proste ...................................................z....................... 207 Wskaźniki jako argumenty funkcji................................................... ...................................... 212 Wskaźniki stałych.................................... ................................................... ............................ 215 Wskaźniki i tablice ................................................... ................................................... ........... 215 Jak nie używać wskaźników ................................................... ............................................... 220 Użycie wskaźników do podziału łańcucha................................................... ......................... 221 Wskaźniki i struktury................................. ................................................... ......................... 225 Argumenty wiersza poleceń ................................................... ............................................... 225 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 230 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 230 Spis treści 7 Rozdział 14. Pliki — operacje wejścia-wyjścia................................................ 233 Funkcje konwersji................................... ................................................... ............................. 237 Pliki binarne i tekstowe (ASCII)................................................... .......................................... 239 Znak końca wiersza................................. ................................................... ............................ 240 Binarne operacje wejścia-wyjścia ................................................... ........................................ 242 Problemy z buforowaniem................................................... .................................................. 243 Niebuforowane operacje wejścia-wyjścia................................................... ............................ 244 Tworzenie formatów pliku ................................................... ................................................. 248 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 250 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 251 Rozdział 15. Wykrywanie błędów oraz optymalizacja.................................... 253 Wykrywanie błędów................................................... ................................................... ........253 Debugery interaktywne ................................................... ................................................... ... 263 Algorytm binarnego wyszukiwania — wykrywanie błędów................................................ 267 Błędy wykonania................................................... ................................................... .............. 277 Opowiadana metoda wykrywania błędów................................................... ......................... 278 Optymalizacja...................................... ................................................... ................................ 279 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 286 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 287 Rozdział 16. Liczby zmiennoprzecinkowe...................................................z...... 289 Format liczb zmiennoprzecinkowych ................................................... ................................. 290 Dodawanie-odejmowanie liczb zmiennoprzecinkowych................................................... .... 291 Mnożenie liczb zmiennoprzecinkowych................................................... ............................. 292 Dzielenie liczb zmiennoprzecinkowych................................................... .............................. 292 Przepełnienie i niedomiar ................................................... ................................................... 293 Błąd zaokrąglenia................................................... ................................................... ............. 294 Dokładność........................................... ................................................... ............................... 294 Minimalizacja błędu zaokrąglenia................................................... ....................................... 295 Pomiar dokładności.................................. ................................................... ........................... 296 Dokładność i szybkość................................................... ................................................... ..... 297 Szereg potęgowy................................................... ................................................... .............. 298 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 300 Część III Programowanie zaawansowane .................................. 301 Rozdział 17. Zaawansowane wskaźniki ...................................................z........ 303 Wskaźniki i struktury................................. ................................................... ......................... 304 Funkcja free................................................... ................................................... ...................... 307 Lista dowiązań ................................................... ................................................... ................. 308 Operator wskaźnika struktury................................................... ............................................ 311 Uporządkowane listy dowiązań ................................................... ......................................... 311 8 Spis treści Lista podwójnych dowiązań ................................................... ............................................... 314 Drzewa................................................... ................................................... ............................. 316 Wyświetlanie zawartości drzewa................................................... ........................................ 320 Pozostała część programu................................................... ................................................... 321 Struktury danych programu do gry w szachy................................................... .................... 324 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 326 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 327 Rozdział 18. Programowanie modularne ...................................................z....... 329 Moduły................................................... ................................................... ............................. 330 Sekcja publiczna i prywatna................................................... ................................................ 330 Modyfikator extern ................................................... ................................................... .......... 331 Nagłówek................................................... ................................................... ......................... 333 Ciało modułu ................................................... ................................................... ................... 335 Program wykorzystujący tablice nieograniczone................................................... ................ 336 Plik Makefile dla wielu plików ................................................... ........................................... 338 Zastosowanie tablicy nieograniczonej................................................... ................................. 341 Podział projektu na moduły................................................... ................................................ 347 Przykład podziału na moduły: edytor tekstu ................................................... ..................... 348 Kompilator ................................................... ................................................... ....................... 349 Arkusz kalkulacyjny.................................. ................................................... .......................... 350 Zasady tworzenia modułu................................................... .................................................. 351 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 352 Rozdział 19. Starsze typy kompilatorów...................................................z....... 355 Funkcje zgodne ze stylem K R ................................................... .......................................... 356 Zmiana biblioteki ................................................... ................................................... ............. 358 Brakujące funkcje ................................................... ................................................... ............. 359 Zmiany funkcji free/malloc ................................................... ................................................ 359 Program lint ................................................... ................................................... ..................... 360 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 360 Rozdział 20. Problemy z przenoszeniem ...................................................z........ 363 Modularność ................................................... ................................................... .................... 364 Długość słowa................................................... ................................................... .................. 364 Problem z kolejnością bajtów................................................... .............................................. 365 Problem z wyrównywaniem................................................... ............................................... 366 Problem ze wskaźnikiem pustym................................................... ....................................... 367 Problemy z nazwą pliku ................................................... ................................................... .. 368 Typy plików................................................... ................................................... ..................... 369 Podsumowanie........................................ ................................................... ............................ 369 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 369 Spis treści 9 Rozdział 21. Zapomniane zakamarki języka C ................................................ 371 Instrukcja do/while.................................. ................................................... ........................... 371 Instrukcja skoku goto................................................... ................................................... ....... 372 Konstrukcja ?:................................................... ................................................... ................... 373 Operator ,................................................... ................................................... ......................... 373 Kwalifikator volatile................................................... ................................................... ......... 374 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 374 Rozdział 22. Podsumowanie ...................................................z........................... 375 Analiza wymagań..................................... ................................................... ........................... 376 Specyfikacja................................................... ................................................... ...................... 376 Projekt programu................................................... ................................................... ............. 378 Kodowanie ................................................... ................................................... ....................... 383 Opis funkcjonalny ................................................... ................................................... ............ 383 Rozszerzalność................................................... ................................................... ................. 385 Testowanie ................................................... ................................................... ....................... 386 Aktualizacje................................................... ................................................... ...................... 386 Końcowe uwagi........................................ ................................................... ........................... 387 Pliki programu ................................................... ................................................... ................. 387 Ćwiczenia z programowania................................................... ............................................... 406 Rozdział 23. Rady dla programisty...................................................z................ 407 Ogólne zalecenia ................................................... ................................................... .............. 407 Projektowanie...................................... ................................................... ................................ 408 Deklaracje................................................... ................................................... ......................... 408 Instrukcja switch ................................................... ................................................... .............. 409 Preprocesor ................................................... ................................................... ...................... 409 Styl............................................... ................................................... ........................................ 409 Kompilacja.......................................... ................................................... ................................. 410 Ostatnia rada................................................... ................................................... .................... 410 Odpowiedzi......................................... ................................................... ................................ 410 Część IV Inne cechy języka ...................................................p....... 411 Dodatek A Tabela kodów ASCII...................................................z.................. 413 Dodatek B Zakresy i wzory konwersji parametrów przekazywanych ........ 417 Dodatek C Zasady dotyczące priorytetu operatorów ................................... 419 Dodatek D Program wyznaczający wartość funkcji sinus przy użyciu szeregu potęgowego .................................................. 421 Słownik terminów...................................................z............................................ 425 Skorowidz ..................................................................................................................... 449 12 Typy złożone Wielki majestat wielkiego gmachu, Wybrany przez inkwizytora struktur. — Wallace Stevens W tym rozdziale zostaną poruszone następujące zagadnienia: Struktury • Unie • Instrukcja typedef • Typ wyliczeniowy enum • Konwersja typów (rzutowanie) • Struktury upakowane ora pola bitowe • Tablice struktur • Podsumowanie • Ćwiczenia z programowania • Język C daje programiście do dyspozycji bogaty zestaw typów danych. Poprzez zastoso- wanie struktur, unii oraz typów wyliczeniowych programista może rozszerzyć język o nowe typy danych. 196 Struktury Rozdział 12. Typy złożone Załóżmy, że piszemy program obsługujący magazyn. W magazynie znajdują się skrzynie, które zawierają różne części. Wszystkie części znajdujące się w jednej skrzyni są jednakowe, dlatego też nie musimy się martwić o to, że zawartość skrzyń zostanie wymieszana. Na temat każdej skrzyni znane są następujące informacje: Nazwa części w niej przechowywanej (łańcuch o długości 30 znaków). • Liczba części określona ręcznie (liczba całkowita). • Cena (grosze — liczba całkowita). • W poprzednich rozdziałach do przechowywania grupy podobnych typów danych były sto- sowane tablice. Jednak w tym przykładzie mamy do czynienia z mieszanką dwóch liczb całkowitych i tekstu. Zamiast stosować tablicę zostanie użyty nowy typ danych określany terminem struktury. W przypadku tablicy wszystkie elementy są tego samego typu i są ponumerowane. W strukturze każdy element lub pole posiada nazwę oraz własny typ danych. Ogólna definicja struktury ma następującą postać: struct nazwa_struktury { typ_pola nazwa_pola; /* komentarz */ typ_pola nazwa_pola; /* komentarz */ ... } nazwa_zmiennej; Na przykład zdefiniujemy skrzynię, która będzie przechowywać kable do drukarki. Defi- nicja struktury ma następującą postać: struct bin { char name[30]; /* nazwa czesci */ int quantity; /* liczba czesci w skrzyni */ int cost; /* cena pojedynczej czesci (w groszach) */ } printer_cable_bin; /* miejsce przechowywania kabli do drukarki */ Powyższa definicja informuje język C o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich określa format instrukcji struct bin. Instrukcja ta definiuje nowy typ danych, który może posłużyć do deklaracji innych zmiennych. Zmienna sprinter_cable_bin również jest deklarowana z użyciem tej instrukcji. Ponieważ struktura bin została zdefiniowana można ją zastosować w celu deklaracji dodatkowych zmiennych: struct bin terminal_cable_box; /* miejsce przechowywania kabli do terminala */ Część definicji o nazwie nazwa_struktury może być pominięta: struct { char name[30]; /* nazwa czesci */ int quantity; /* liczba czesci w skrzyni */ int cost; /* cena pojedynczej czesci (w groszach) */ } printer_cable_bin; /* miejsce przechowywania kabli do drukarki */ Unie 197 Zmienna printer_cable_bin została zdefiniowana, ale nie został utworzony żaden typ danych. Innymi słowy, zmienna ta będzie jedyną zmienną w programie zdeklarowaną w powyższej strukturze. Typem danych takiej zmiennej jest struktura anonimowa (ang. ano- nymous structure). Część nazwa_zmiennej może również być pominięta. Poniższy przykład definiuje struk- turę typu nie zawierającą zmiennych: struct bin { char name[30]; /* nazwa czesci */ int quantity; /* liczba czesci w skrzyni */ int cost; /* cena pojedynczej czesci (w groszach) */ }; Można teraz w celu deklaracji zmiennych, takich jak printer_cable_bin, zastosować nowy typ danych (struct bin). W skrajnym przypadku zarówno część nazwa_zmiennej, jak i część nazwa_struktury mogą być pominięte. Części te są pod względem składni poprawne, ale zupełnie nieprzydatne. Zdeklarowaliśmy zmienną printer_cable_bin zawierającą trzy pola o nazwach: name, quantity i cost. Aby uzyskać do nich dostęp, użyj poniższej instrukcji: zmienna.pole Na przykład jeśli nagle okaże się, że cena kabli wzrosła do 12.95 złotych, musisz wykonać następującą instrukcję: printer_cable_bin.cost = 1295; /* 12.95 zlotych jest nowa cena */ Aby obliczyć wartość całej zawartości skrzyni, wykonaj poniższą instrukcję: total_cost = printer_cable_bin.cost * printer_cable_bin.quantity; Struktury mogą być inicjalizowane w chwili deklaracji poprzez umieszczenie listy elemen- tów w nawiasach klamrowych ({}): /* * Kable do drukarki */ struct bin { char name[30]; /* nazwa czesci */ int quantity; /* liczba czesci w skrzyni */ int cost; /* cena pojedynczej czesci (w groszach) */ } printer_cable_bin = { Kable do drukarki , /* nazwa czesci znajdujacej sie w skrzyni */ 0, /* na poczatku skrzynia jest pusta */ 1295 /* cena -- 12.95 zlotych */ }; Unie Struktura jest stosowana do definicji typu danych zawierającego kilka pól. Każde pole ma przydzieloną oddzielną przestrzeń, którą zajmuje. Przykładowo poniższa struktura: 198 Rozdział 12. Typy złożone struct rectangle { int width; int height; }; jest przechowywana w pamięci. Unia jest podobna do struktury, ale ma przydzielone jedno wspólne miejsce, w których jest przechowywanych wiele różnych nazw pól: union value { long int i_value; /* zmienna typu calkowitego */ float f_value; /* zmienna typu zmiennoprzecinkowego */ }; Pole i_value oraz f_value dzielą tę samą przestrzeń pamięci. Strukturę można sobie wyobrazić jako wielkie pudło podzielone na kilka różnych komórek, z których każda ma inną nazwę. Unia jest też takim pudłem, ale tylko z jedną komórką i kil- koma różnymi etykietami umieszczonymi w jej wnętrzu. Rysunek 12.1 przedstawia strukturę z dwoma polami. Każdemu polu jest przypisana inna część struktury. Unia zawiera tylko jedną komórkę, do której są przypisane różne nazwy. Rysunek 12.1. Struktura i unia W przypadku struktury pola nie oddziałują wzajemnie na siebie. Modyfikacja jednego pola nie wpływa na pozostałe. W przypadku unii wszystkie pola zajmują tę samą przestrzeń, a więc tylko jedno z nich w danej chwili może być aktywne. Innymi słowy, jeśli jakaś war- tość zostanie przypisana zmiennej i_value, przypisanie wartości zmiennej f_value spowoduje usunięcie starej wartości, którą przechowuje zmienna i_value. W wydruku 12.1 pokazano przykład zastosowania unii. Wydruk 12.1. Zastosowanie unii /* * Deklaracja zmiennej przechowujacej liczbe calkowita * lub rzeczywista (ale nie obydwie) */ Unie 199 union value { long int i_value; /* Liczba rzeczywista */ float f_value; /* Liczba zmiennoprzecinkowa */ } data; int i; /* Losowa liczba calkowita */ float f; /* Losowa liczba zmiennoprzecinkowa */ main() { data.f_value = 5.0; data.i_value = 3; /* nadpisana wartosc data.f_value */ i = data.i_value; /* prawidlowo */ f = data.f_value; /* nieprawidlowo, wywola nieprzewidywalne wyniki */ data.f_value = 5.5; /* przypisanie jakiejs wartosci f-value/i-value */ i = data.i_value; /* nieprawidlowo, wywola nieprzewidywalne wyniki */ return(O); } Unie są często wykorzystywane w branży telekomunikacyjnej. Załóżmy, że posiadamy taśmę umieszczoną w innym miejscu i chcemy wysłać do niej cztery komunikaty: „otwórz”, „zamknij”, „przeczytaj” oraz „zapisz”. Dane zawarte w tych czterech komunikatach zmie- niają się w szerokim zakresie zależnie od samych komunikatów. Komunikat „otwórz” musi zawierać nazwę taśmy, natomiast komunikat „zapisz” musi przenosić dane, które zostaną zapisane. Komunikat „przeczytaj” musi zawierać jak naj- większą liczbę znaków, które zostaną odczytane, natomiast komunikat „zamknij” nie za- wiera żadnych dodatkowych informacji. #define DATA_MAX 1024 /* Maksymalna ilosc danych do zapisu i odczytu */ struct open_msg { char name[30]; /* Nazwa tasmy */ }; struct read_msg { int length; /* Maksymalna predkosc odczytu */ }; struct write_msg { int length; /* Ilosc bajtow do zapisania */ char data[DATA_MAX]; /* Zapisywane dane */ }; struct close_msg { }; const int OPEN_CODE=0; /* Kod otwieranego komunikatu */ const int READ_CODE=1; /* Kod odczytywanego komunikatu */ const int WRITE_CODE=2 /* Kod zapisywanego komunikatu */ const int CLOSE_CODE=3; /* Kod zamykanego komunikatu */ struct msg { int msg; /* Typ komunikatu */ union { struct open_msg open_data; struct read_msg read_data; struct write_msg write_data; struct close_msg close_data } msg_data; }; 200 Rozdział 12. Typy złożone Instrukcja typedef Język C umożliwia programiście zdefiniowanie swoich własnych typów danych poprzez zastosowanie instrukcji typedef. Instrukcja ta jest środkiem, dzięki któremu program może rozszerzyć podstawowe typy danych języka C. Ogólna postać instrukcji typedef jest na- stępująca, typedef deklaracja_typu; gdzie deklaracja_typu jest identyczna jak deklaracja zmiennej, poza tym że zamiast nazwy_ zmiennej jest użyta nazwa typu. Na przykład instrukcja typedef int count; definiuje nowy typ count, który jest taki sam jak typ całkowity. Tak więc poniższa deklaracja count flag; jest identyczna jak ta deklaracja int flag; Na pierwszy rzut oka powyższa instrukcja niewiele różni się od tej: #define count int count flag; Jednak instrukcje typedef mogą być stosowane do definiowania bardziej złożonych obiektów, co wykracza poza zakres możliwości prostej instrukcji #define. Oto przykład: typedef int group[10]; Został teraz zdefiniowany nowy typ danych o nazwie group określający tablicę dziesięciu liczb całkowitych: main() { typedef int group[10]; /* Utworzenie nowego typu group */ group totals; /* Przypisanie nowego typu danych zmiennej */ for (i = 0; i 10; i++) totals[i] = 0; return (0); } Częstym przykładem użycia instrukcji typedef jest definiowanie nowej struktury. Oto przykład: struct complex_struct { double real; double imag; }; typedef struct complex_struct complex; complex voltag1 = {3.5, 1.2}; Konwersja typów (rzutowanie) 201 Typ wyliczeniowy enum Wyliczeniowy typ danych został stworzony dla zmiennych, które przechowują tylko ograni- czony zbiór wartości. Dostęp do tych wartości odbywa się poprzez nazwę (etykietę). Kom- pilator wewnętrznie przypisuje każdej takiej nazwie liczbę całkowitą. Rozważmy przykład aplikacji, w której zmienna będzie przechowywać dni tygodnia. Aby utworzyć wartości odpowiadające kolejnym dniom tygodnia w typie danych week_days, możemy zastosować deklarację const. Ma ona następującą postać: typedef int week_day; /* definicja typu week_days */ const int SUNDAY =0; const int MONDAY =1; const int TUESDAY =2; const int WEDNESDAY =3; const int THURSDAY =4; const int FRIDAY =5; const int SATURDAY =6; /* zastosowanie typu */ week_day today = TUESDAY; Taka metoda jest niewygodna. Lepsza metoda polega na zastosowaniu typu wylicze- niowego enum: enum week_day {SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY}; /* zastosowanie typu */ enum week_day today = TUESDAY; Ogólna postać instrukcji enum jest następująca: enum nazwa_typu { etykieta-1, etykieta-2, ... }nazwa_zmiennej Podobnie jak w przypadku struktur, część nazwa_typu lub nazwa_zmiennej może być pomi- nięta. Etykiety mogą być dowolnymi identyfikatorami dopuszczalnymi w języku C, ale zazwyczaj zawierają same małe litery. Język C implementuje typ wyliczeniowy enum jako zgodny z typem całkowitym, dlatego też całkowicie poprawne jest następujące określenie, today = 5; /* 5 nie jest typu week_day */ chociaż niektóre kompilatory po napotkaniu takiej instrukcji wyświetlą ostrzeżenie. W języ- ku C++ typ wyliczeniowy enum jest oddzielnym typem i nie jest kompatybilny z typem całkowitym. Konwersja typów (rzutowanie) Czasem konieczna jest zamiana jednego typu zmiennej na inny. Zadanie to jest reali- zowane poprzez operację rzutowania (ang. typecast operation). Ogólna postać rzutowania jest następująca: (typ) wyrażenie 202 Rozdział 12. Typy złożone Operacja rzutowania nakazuje językowi C obliczenie wartości wyrażenia, a następnie kon- wersję jej typu na określony przez element typ. Rzutowanie jest szczególnie przydatne przy przetwarzaniu liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych: int won, lost; /* liczba gier dotad wygranych/przegranych */ float ratio; /* wspolczynnik wygrane/przegrane */ won = 5; lost = 3; ratio = won / lost; /* wspolczynnik ma wartosc 1.0 (niepoprawna wartosc) */ /* Ponizsze wyrazenie obliczy prawidlowa wartosc wspolczynnika */ ratio = ((float) won) / ((float) lost); Kolejnym powszechnym zastosowaniem operacji rzutowania jest konwersja wskaźników z jednego typu na inny. Struktury upakowane oraz pola bitowe Struktury upakowane umożliwiają deklarowanie struktur w taki sposób, że zajmują one minimalną ilość miejsca. Na przykład poniższa struktura zajmuje 6 bajtów (na platfor- mie 16-bitowej). struct item { unsigned int list; /* jesli pozycja jest na liscie, pole ma wartosc true */ unsigned int seen; /* jesli pozycja zostala przypisana polu, /* wtedy ma ono wartosc true */ unsigned int number; /* numer pozycji */ }; Na rysunku 12.2 został pokazany schemat przechowywania zmiennych struktury upako- wanej. Każda struktura zajmuje sześć bajtów dostępnej przestrzeni (dwa bajty dla każdego pola typu całkowitego). Rysunek 12.2. Struktura zwykła Pola list oraz seen mogą przechowywać tylko dwie wartości — 0 i 1 — tak więc do ich reprezentacji jest wymagany tylko jeden bit. Nie planujemy nigdy przekroczyć granicy 16383 pozycji (0x3fff lub 14 bitów). W takim razie można zmodyfikować definicję struktury przy użyciu pól bitowych, co polega na umieszczeniu na końcu każdego pola znaku dwukropka oraz liczby określającej liczbę bitów, które zostaną przypisane polu. W efekcie struktura będzie zajmować tylko dwa bajty przestrzeni. Struktura ma postać: struct item { unsigned int list:1; /* jesli pozycja jest na liscie */ /* wtedy pole ma wartosc true */ unsigned int seen:1; /* jesli pozycja zostala przypisana polu,*/ Tablice struktur 203 /* wtedy ma ono wartosc true */ unsigned int number:14; /* numer pozycji */ }; W tym przykładzie poinstruujemy kompilator, aby wykorzystał po jednym bicie dla pól list i seen oraz 14 bitów dla pola number. Tym sposobem dane mogą być upakowane na obszarze tylko dwóch bajtów. Zostało to pokazane na rysunku 12.3. Rysunek 12.3. Struktura upakowana Struktury upakowane powinny być stosowane z umiarem. Wynikowy kod, który wykonuje operację rozpakowania danych przechowywanych przez pola bitowe, ma stosunkowo dużą objętość i działa wolno. Jeśli nie występuje problem z brakiem wolnej przestrzeni, struktury upakowane nie powinny być stosowane. W rozdziale 10., Preprocesor języka C, konieczne było zapisanie danych tekstowych oraz pięciu znaczników statusu liczących łącznie 8000 znaków. W takim przypadku zastosowanie dla każdego znacznika oddzielnego bajta pochłonęłoby sporą część przestrzeni (pięć bajtów dla każdego wprowadzonego znaku). Aby pomieścić pięć znaczników w jednym bajcie, zastosowano operacje bitowe. Inna metoda polegałaby na wykorzystaniu struktury upako- wanej. Zostało to pokazane poniżej: struct char_and_status { char character; /* Znak przekazany przez urzadzenie */ int error:1; /* Po wystapieniu dowolnego bledu przyjmuje wartosc true */ int framing_error:1; /* Wystapil blad ramki */ int parity_error:1; /* Znak mial nieprawidlowa parzystosc */ int carrier_lost:1; /* Sygnal nosny zanikl */ int channel_down:1; /* Urzadzenie komunikacyjne stracilo zasilanie */ }; Zastosowanie struktur upakowanych w przypadku znaczników jest bardziej czytelne i generuje mniej błędów niż przy użyciu operatorów bitowych. Jednak operatory bitowe dają programiście większą elastyczność, dlatego też sam powinieneś zdecydować, jaką metodę zastosować w zależności od tego, która z nich jest dla Ciebie bardziej zrozumiała i przystępna. Tablice struktur Struktury i tablice mogą być ze sobą łączone. Załóżmy, że chcemy zarejestrować czas, jaki potrzebuje biegacz na jedno okrążenie w biegu składającym się z czterech rund. Aby zapisać czas, należy zdefiniować następującą strukturę: 204 Rozdział 12. Typy złożone struct time { int hour; /*godzina (zegar 24-godzinny ) */ int minute; /* 0-59 */ int second; /* 0-59 */ }; const int MAX_LAPS = 4; /* tylko cztery okrazenia */ /* najlepszy czas okrazenia w ciagu dnia */ struct time lap[MAX_LAPS]; Zastosujemy powyższą strukturę w taki oto sposób: /* * Biegacz wlasnie minal punkt pomiarowy */ lap[count].hour = hour; lap[count].minute = minute; lap[count].second = second; ++count; Powyższa tablica może być zainicjalizowana przy uruchomieniu programu. Inicjalizacja tablicy struktur jest podobna do inicjalizacji tablic wielowymiarowych. Ma ona następującą postać: struct time start_stop[2] = { {10, 0, 0}, {12, 0, 0} }; Załóżmy, że chcemy napisać program obsługujący listę wysyłkową. Etykiety kopert składają się z 5 wierszy i mają szerokość 60 znaków. Należy zdefiniować strukturę służącą do prze- chowywania nazwisk i adresów. Lista wysyłkowa dla większości wydruków będzie sorto- wana według nazwiska, natomiast na potrzeby samej listy zostanie zastosowane sortowanie według kodu pocztowego. Struktura takiej listy wysyłkowej ma następującą postać: struct mailing { char name[60]; /* nazwisko, imie */ char address1[60]; /* dwa wiersze zawierajace ulice */ char address2[60]; char city[40]; char state[2]; /* dwuliterowy skrot */ long int zip; /* kod pocztowy */ }; Można teraz zdeklarować tablicę przechowującą zawartość listy wysyłkowej: /* Lista wysylkowa */ struct mailing list[MAX_ENTRIES]; Pole state składa się z dwóch elementów, ponieważ zostało przewidziane do przecho- wywania dwóch znaków. Pole to nie jest typu łańcuchowego, ponieważ nie została przy- dzielona wystarczająca ilość miejsca dla znaku końca łańcucha ( ). Ćwiczenia z programowania Podsumowanie 205 Struktury i unie są zaliczane do grupy bardziej efektywnych elementów języka C. Dzięki nim nie jesteś już ograniczony tylko do wbudowanych typów danych języka C — możesz definiować własne typy. Jak się okaże w następnych rozdziałach, w celu tworzenia bardzo złożonych i wydajnych struktur danych struktury mogą być łączone ze wskaźnikami. Ćwiczenia z programowania Ćwiczenie 12.1. Zaprojektuj strukturę przechowującą dane listy wysyłkowej. Napisz funkcję wyświetlającą dane. Ćwiczenie 12.2. Zaprojektuj strukturę przechowującą datę i czas. Napisz funkcję znajdującą przesunięcie w minutach pomiędzy dwoma czasami. Ćwiczenie 12.3. Zaprojektuj strukturę danych dla celów obsługi rezerwacji biletów lotni- czych, która zawiera następujące dane: Numer lotu • Kod lotniska odlotu (trzy znaki) • Kod lotniska przylotu (trzy znaki) • Czas odlotu • Czas przylotu • Ćwiczenie 12.4. Napisz program, który generuje listę zawierającą wszystkie samoloty odlatujące z dwóch lotnisk określonych przez użytkownika.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język C. Programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: