Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 004686 22932128 na godz. na dobę w sumie
Język C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów - książka
Język C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów - książka
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5263-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Język C jest szybki, potężny i... zupełnie niepociągający. Zmusza do programowania na niskim poziomie, za to daje bezpośredni dostęp do sprzętu, między innymi do stosów i rejestrów procesora. Jest językiem wieloplatformowym, jednak przenoszenie kodu wykonywalnego między różnymi maszynami stanowi wyzwanie. C nie pozwala chodzić na skróty i zmusza do dogłębnego zrozumienia zagadnienia, nad którym się pracuje. To wszystko sprawia, że uzyskanie biegłości w języku C jest najlepszą drogą do poznania podstaw algorytmów oraz systemów operacyjnych, a dodatkowo procentuje podczas programowania w językach wyższego poziomu. Nauka C wymaga jednak sporo wysiłku!

Ta książka jest wyjątkowo zwięzłym podręcznikiem, dzięki któremu błyskawicznie zdobędziesz wiedzę potrzebną do zrozumienia działania języka C. Wystarczy, że oprócz tej książki dysponujesz komputerem z dostępem do internetu, płytką Raspberry Pi Zero lub Zero W, paroma diodami LED, opornikami, płytką prototypową i przewodami oraz choćby podstawową wiedzą o programowaniu, a w krótkim czasie poszerzysz horyzonty, zdobędziesz kilka nowych umiejętności i przyswoisz nowy język. Jeśli chcesz się nauczyć pracy z komponentami sprzętowymi, uzyskać pełną kontrolę nad wykonywaniem programu czy też wycisnąć ze swojego systemu maksimum wydajności - właśnie w tej książce znajdziesz wiedzę, dzięki której osiągniesz swoje cele.

Najważniejsze zagadnienia:

Poprawny kod w C: działa dokładnie i szybko!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: for Microcontrollers and Computers Jumpstarting C: Learn the All-Purpose Programming Language Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-283-5263-6 © 2019 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Jumpstarting C ISBN 9781680454987 © 2017 Wolfram Donat. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jezcpr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Wst(cid:218)p .......................................................................................................5 1. Instalowanie niezb(cid:218)dnych narz(cid:218)dzi ..............................................................7 Kompilator ...............................................................................................8 Zintegrowane (cid:258)rodowisko programistyczne .......................................10 2. Twoje pierwsze programy .............................................................................13 Witaj, (cid:258)wiecie! .......................................................................................14 Typy danych ...........................................................................................16 Witaj, wpisa(cid:239)e(cid:258)… ..................................................................................17 Instrukcje warunkowe if/then/else ......................................................18 P(cid:218)tle .......................................................................................................20 Kilka s(cid:239)ów o sk(cid:239)adni ..............................................................................22 3. Twój pierwszy projekt ....................................................................................23 Funkcje ...................................................................................................23 B(cid:239)yskanie ................................................................................................26 Odczyt przycisku ...................................................................................29 4. „Simon mówi” ...............................................................................................33 Tworzenie gry .........................................................................................33 Pisanie kodu ..........................................................................................34 Wykonywanie programu .......................................................................44 Do wypróbowania .................................................................................44 Wnioski ..................................................................................................45 3 Poleć książkęKup książkę 4 J(cid:218)zyk C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P Gdyby zapyta(cid:202) którego(cid:258) z in(cid:285)ynierów zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) oprogramowaniem lub komponentami sprz(cid:218)towymi, jaki by(cid:239) pierwszy poznany przez niego j(cid:218)zyk pro- gramowania, to ka(cid:285)dy z nich odpowiedzia(cid:239)by, (cid:285)e by(cid:239) nim j(cid:218)zyk C lub C++. Wielu naukowców zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) zagadnieniami informatyki zaczyna od j(cid:218)zyka Java lub m(cid:239)odszego krewniaka C — j(cid:218)zyka C#, jednak in(cid:285)ynierowie w znacznej wi(cid:218)kszo(cid:258)ci zaczynaj(cid:200) od j(cid:218)zyka C. To najlepszy sposób, by pozna(cid:202) podstawy algorytmów oraz systemów operacyjnych. W ko(cid:241)cu j(cid:200)dra systemów Windows, macOS i Linux zosta(cid:239)y napisane w przewa(cid:285)aj(cid:200)cej wi(cid:218)kszo(cid:258)ci w(cid:239)a(cid:258)nie w C. Pomijaj(cid:200)c j(cid:218)zyk asemblera, nale(cid:285)y stwierdzi(cid:202), (cid:285)e C jest prawdopodobnie j(cid:218)zykiem programowania operuj(cid:200)cym na najni(cid:285)szym poziomie. C jest j(cid:218)zykiem pot(cid:218)(cid:285)nym, szybkim i zupe(cid:239)nie niepoci(cid:200)gaj(cid:200)cym. Ma wbu- dowane komunikaty o b(cid:239)(cid:218)dach, o których na pewno nigdy wcze(cid:258)niej nie s(cid:239)ysza- (cid:239)e(cid:258) („Czym, do diab(cid:239)a, jest ten b(cid:239)(cid:200)d segmentacji!?”) i pozwala programistom na bezpo(cid:258)rednie operowanie na stertach i rejestrach procesora. Nie obs(cid:239)uguje (cid:285)adnych klas ani nawet (cid:239)a(cid:241)cuchów — w C, Moi Drodzy, u(cid:285)ywamy tylko tablic znaków. C nie ma (cid:285)adnych wyszukanych mechanizmów odzyskiwania pami(cid:218)ci; je(cid:258)li rezerwujemy jaki(cid:258) fragment pami(cid:218)ci dla tablicy, to w sytuacji, kiedy tablica nie b(cid:218)dzie ju(cid:285) potrzebna, b(cid:218)dziemy musieli zwolni(cid:202) t(cid:218) pami(cid:218)(cid:202), w przeciwnym razie bowiem nast(cid:200)pi jej wyciek, który pó(cid:283)niej mo(cid:285)e doprowadzi(cid:202) nawet do awarii programu. C jest j(cid:218)zykiem wieloplatformowym, jednak w nieco innym znaczeniu tego s(cid:239)owa ni(cid:285) na przyk(cid:239)ad j(cid:218)zyk Python. Kod napisany w Pythonie na komputerze z Linuksem mo(cid:285)e dzia(cid:239)a(cid:202) bez (cid:285)adnych modyfikacji (no… mo(cid:285)e z kilkoma wyj(cid:200)t- kami) na komputerze z systemem Windows, cho(cid:202) najpierw trzeba b(cid:218)dzie go ponownie skompilowa(cid:202). Programy wykonywalne napisane w C s(cid:200) charaktery- styczne dla konkretnego komputera, na którym zosta(cid:239)y skompilowane, a prze- noszenie ich na inne systemy mo(cid:285)e stanowi(cid:202) wyj(cid:200)tkowe wyzwanie. Je(cid:258)li po(cid:258)wi(cid:218)cisz czas na poznanie j(cid:218)zyka C (oraz jego wi(cid:218)kszego brata — C++), Twoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci programowania znacznie wzrosn(cid:200), i to nawet je(cid:258)li ju(cid:285) jeste(cid:258) do(cid:258)wiadczonym programist(cid:200) u(cid:285)ywaj(cid:200)cym Pythona, Javy czy te(cid:285) innych j(cid:218)zyków stosowanych do tworzenia aplikacji internetowych. Programowanie w j(cid:218)zyku C to powrót do podstaw. C nie pozwala chodzi(cid:202) na skróty i zmusza do naprawd(cid:218) g(cid:239)(cid:218)bokiego przemy(cid:258)lenia tego, co chcemy zrobi(cid:202) i jaki b(cid:218)dzie najlepszy sposób, by to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Owszem… programowanie w C mo(cid:285)e by(cid:202) Instalowanie niezb(cid:218)dnych narz(cid:218)dzi 5 Poleć książkęKup książkę nies(cid:239)ychanie frustruj(cid:200)ce — niejednokrotnie sp(cid:218)dza(cid:239)em d(cid:239)ugie godziny, staraj(cid:200)c si(cid:218) przetestowa(cid:202) fragment kodu, tylko po to, by okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e brakuje w nim ledwie jednego (cid:258)rednika. Jednak z drugiej strony efekty s(cid:200) warte tego wysi(cid:239)ku. W takim programowaniu „na niskim poziomie” jest co(cid:258), co przypomina mi, dlaczego zosta(cid:239)em informatykiem. Zak(cid:239)adam, (cid:285)e si(cid:218)gaj(cid:200)c po t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), czytelnik b(cid:218)dzie dysponowa(cid:239): (cid:197) komputerem z dost(cid:218)pem do internetu, (cid:197) jak(cid:200)(cid:258), cho(cid:202)by bardzo podstawow(cid:200), znajomo(cid:258)ci(cid:200) programowania, (cid:197) mikrokomputerem Raspberry Pi Zero lub Zero W wraz ze wszelkimi niezb(cid:218)dnymi kablami, (cid:197) paroma diodami LED, opornikami, p(cid:239)ytk(cid:200) prototypow(cid:200) i przewodami. A zatem, je(cid:258)li chcesz poszerzy(cid:202) swoje horyzonty, nauczy(cid:202) si(cid:218) nowego j(cid:218)zyka i zdoby(cid:202) kilka umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, zapraszam do lektury — naucz(cid:218) Ci(cid:218) programo- wa(cid:202) w C! 6 J(cid:218)zyk C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: