Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00304 004708 22931994 na godz. na dobę w sumie
Język C. Wprowadzenie do programowania - książka
Język C. Wprowadzenie do programowania - książka
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-754-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Język programowania C został stworzony przez Dennisa Ritchie'ego w laboratoriach AT&T Bell na początku lat 70. XX wieku. Jednak dopiero pod koniec lat 70. został spopularyzowany i uzyskał powszechne uznanie. W 1990 roku opublikowana została pierwsza oficjalna wersja standardu ANSI C. Najnowszy standard, znany jako ANSI C99 i ISO/IEC 9899:1999, został opublikowany w 1999 roku.

Język C jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Dzięki swoim możliwościom pozwala na stworzenie niemal każdego rodzaju aplikacji. Posiada prostą składnię i niewielki zbiór słów kluczowych, co czyni go stosunkowo łatwym do opanowania. Jednakże dzięki temu, że powstał jako język programowania wykorzystywany do tworzenia systemów operacyjnych, cechuje go ogromna elastyczność i wydajność.

Książka 'Język C. Wprowadzenie do programowania' to podręcznik przeznaczony dla osób, które chcą poznać język C i nie mają żadnego doświadczenia w pracy z nim. Opisuje wszystkie elementy języka C zilustrowane krótkimi przykładowymi programami. Przedstawia nie tylko zasady tworzenia programów w C, ale cały proces ich pisania, kompilowania i uruchamiania.

Jeśli chcesz poznać język C, zacznij od tej książki.
Znajdziesz w niej wszystko, co musisz wiedzieć o C.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Jêzyk C. Wprowadzenie do programowania Autor: Stephan G. Kochan T³umaczenie: Tomasz ¯mijewski ISBN: 83-7361-754-X Tytu³ orygina³u: Programming in C. A complete introduction to the C programming language Format: B5, stron: 504 Jêzyk programowania C zosta³ stworzony przez Dennisa Ritchie’ego w laboratoriach AT T Bell na pocz¹tku lat 70. XX wieku. Jednak dopiero pod koniec lat 70. zosta³ spopularyzowany i uzyska³ powszechne uznanie. W 1990 roku opublikowana zosta³a pierwsza oficjalna wersja standardu ANSI C. Najnowszy standard, znany jako ANSI C99 i ISO/IEC 9899:1999, zosta³ opublikowany w 1999 roku. Jêzyk C jest obecnie jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania na ġwiecie. Dziêki swoim mo¿liwoġciom pozwala na stworzenie niemal ka¿dego rodzaju aplikacji. Posiada prost¹ sk³adniê i niewielki zbiór s³ów kluczowych, co czyni go stosunkowo ³atwym do opanowania. Jednak¿e dziêki temu, ¿e powsta³ jako jêzyk programowania wykorzystywany do tworzenia systemów operacyjnych, cechuje go ogromna elastycznoġæ i wydajnoġæ. Ksi¹¿ka „Jêzyk C. Wprowadzenie do programowania” to podrêcznik przeznaczony dla osób, które chc¹ poznaæ jêzyk C i nie maj¹ ¿adnego doġwiadczenia w pracy z nim. Opisuje wszystkie elementy jêzyka C zilustrowane krótkimi przyk³adowymi programami. Przedstawia nie tylko zasady tworzenia programów w C, ale ca³y proces ich pisania, kompilowania i uruchamiania. • Jêzyki programowania wysokiego poziomu • Zmienne, sta³e i typy danych • Pêtle i wyra¿enia warunkowe • Definiowanie i stosowanie funkcji • Wskaĥniki i struktury • Operacje na bitach • Sterowanie kompilacj¹ za pomoc¹ preprocesora • Obs³uga operacji wejġcia i wyjġcia • Usuwanie b³êdów z programów • Podstawowe zasady programowania obiektowego Jeġli chcesz poznaæ jêzyk C, zacznij od tej ksi¹¿ki. Znajdziesz w niej wszystko, co musisz wiedzieæ o C. Spis treści O Autorze ........................................................................................ 13 Wstęp ............................................................................................. 15 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................................................. 17 Rozdział 2. Podstawy ........................................................................................ 21 Programowanie................................................................................................................ 21 Języki wysokiego poziomu.............................................................................................. 22 Systemy operacyjne......................................................................................................... 22 Kompilowanie programów.............................................................................................. 23 Zintegrowane środowiska programistyczne .................................................................... 25 Interpretery...................................................................................................................... 26 Rozdział 3. Kompilujemy i uruchamiamy pierwszy program.................................. 27 Kompilujemy nasz program ............................................................................................ 27 Uruchamianie programu.................................................................................................. 28 Analiza naszego pierwszego programu ........................................................................... 29 Wyświetlanie wartości zmiennych .................................................................................. 30 Komentarze ..................................................................................................................... 33 Ćwiczenia........................................................................................................................ 34 Rozdział 4. Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne ............................... 37 Użycie zmiennych........................................................................................................... 37 Typy danych i stałe ......................................................................................................... 38 Podstawowy typ danych int....................................................................................... 39 Typ zmiennoprzecinkowy float................................................................................. 40 Rozszerzony typ double ............................................................................................ 41 Pojedyncze znaki, typ char........................................................................................ 41 Logiczny typ danych, _Bool ..................................................................................... 41 Określniki typu: long, long long, short, unsigned i signed........................................ 43 Wyrażenia arytmetyczne ................................................................................................. 46 Arytmetyka liczb całkowitych i jednoargumentowy operator minus ........................ 48 Operator modulo ....................................................................................................... 50 Konwersje między liczbami całkowitymi a zmiennoprzecinkowymi ....................... 51 Łączenie działań z przypisaniem..................................................................................... 53 Typy _Complex i _Imaginary ......................................................................................... 54 Ćwiczenia........................................................................................................................ 54 6 Język C. Wprowadzenie do programowania Rozdział 5. Pętle w programach......................................................................... 57 Instrukcja for ................................................................................................................... 58 Operatory porównania............................................................................................... 59 Wyrównywanie wyników ......................................................................................... 63 Dane wejściowe dla programu .................................................................................. 64 Zagnieżdżone pętle for.............................................................................................. 66 Odmiany pętli for...................................................................................................... 67 Instrukcja while............................................................................................................... 68 Instrukcja do.................................................................................................................... 72 Instrukcja break......................................................................................................... 74 Instrukcja continue.................................................................................................... 74 Ćwiczenia........................................................................................................................ 75 Rozdział 6. Podejmowanie decyzji ...................................................................... 77 Instrukcja if ..................................................................................................................... 77 Konstrukcja if-else .................................................................................................... 80 Złożone warunki porównania.................................................................................... 83 Zagnieżdżone instrukcje if ........................................................................................ 85 Konstrukcja else if .................................................................................................... 87 Instrukcja switch ............................................................................................................. 93 Zmienne logiczne ............................................................................................................ 96 Operator wyboru ........................................................................................................... 100 Ćwiczenia...................................................................................................................... 101 Rozdział 7. Tablice .......................................................................................... 103 Definiowanie tablicy ..................................................................................................... 103 Użycie tablic jako liczników................................................................................... 107 Generowanie ciągu Fibonacciego ........................................................................... 110 Zastosowanie tablic do generowania liczb pierwszych ........................................... 111 Inicjalizowanie tablic .................................................................................................... 113 Tablice znakowe............................................................................................................ 114 Użycie tablic do zamiany podstawy liczb ............................................................... 115 Kwalifikator const................................................................................................... 117 Tablice wielowymiarowe .............................................................................................. 119 Tablice o zmiennej wielkości ........................................................................................ 121 Ćwiczenia...................................................................................................................... 123 Rozdział 8. Funkcje ......................................................................................... 125 Definiowanie funkcji..................................................................................................... 125 Parametry i zmienne lokalne ......................................................................................... 128 Deklaracja prototypu funkcji................................................................................... 129 Automatyczne zmienne lokalne .............................................................................. 130 Zwracanie wyników funkcji.......................................................................................... 131 Nic — tylko wywoływanie i wywoływanie... ............................................................... 135 Deklarowanie zwracanych typów, typy argumentów.............................................. 138 Sprawdzanie parametrów funkcji............................................................................ 140 Programowanie z góry na dół........................................................................................ 141 Funkcje i tablice ............................................................................................................ 142 Operatory przypisania ............................................................................................. 146 Sortowanie tablic..................................................................................................... 147 Tablice wielowymiarowe ........................................................................................ 150 Zmienne globalne.......................................................................................................... 154 Zmienne automatyczne i statyczne................................................................................ 158 Funkcje rekurencyjne .................................................................................................... 160 Ćwiczenia...................................................................................................................... 163 Spis treści 7 Rozdział 9. Struktury....................................................................................... 167 Struktura na daty ........................................................................................................... 167 Użycie struktur w wyrażeniach ............................................................................... 169 Funkcje i struktury ........................................................................................................ 172 Struktura na czas ..................................................................................................... 177 Inicjalizowanie struktur................................................................................................. 180 Literały złożone....................................................................................................... 180 Tablice struktur ............................................................................................................. 181 Struktury zawierające inne struktury............................................................................. 184 Struktury zawierające tablice ........................................................................................ 186 Wersje struktur .............................................................................................................. 189 Ćwiczenia...................................................................................................................... 190 Rozdział 10. Łańcuchy znakowe......................................................................... 193 Tablice znaków ............................................................................................................. 194 Łańcuchy znakowe zmiennej długości .......................................................................... 196 Inicjalizowanie i pokazywanie tablic znakowych ................................................... 198 Porównywanie dwóch łańcuchów znakowych........................................................ 200 Wprowadzanie łańcuchów znakowych ................................................................... 202 Wczytanie pojedynczego znaku .............................................................................. 204 Łańcuch pusty ......................................................................................................... 208 Cytowanie znaków ........................................................................................................ 211 Jeszcze o stałych łańcuchach......................................................................................... 213 Łańcuchy znakowe, struktury i tablice .......................................................................... 214 Lepsza metoda szukania.......................................................................................... 217 Operacje na znakach...................................................................................................... 221 Ćwiczenia...................................................................................................................... 224 Rozdział 11. Wskaźniki...................................................................................... 227 Definiowanie zmiennej wskaźnikowej.......................................................................... 227 Wskaźniki w wyrażeniach............................................................................................. 231 Wskaźniki i struktury .................................................................................................... 232 Struktury zawierające wskaźniki............................................................................. 234 Listy powiązane ...................................................................................................... 236 Słowo kluczowe const a wskaźniki ............................................................................... 243 Wskaźniki i funkcje....................................................................................................... 244 Wskaźniki i tablice........................................................................................................ 249 Parę słów o optymalizacji programu ....................................................................... 252 To tablica czy wskaźnik? ........................................................................................ 253 Wskaźniki na łańcuchy znakowe ............................................................................ 254 Stałe łańcuchy znakowe a wskaźniki ...................................................................... 256 Jeszcze raz o inkrementacji i dekrementacji............................................................ 257 Operacje na wskaźnikach .............................................................................................. 260 Wskaźniki na funkcje .................................................................................................... 261 Wskaźniki a adresy w pamięci ...................................................................................... 262 Ćwiczenia...................................................................................................................... 264 Rozdział 12. Operacje bitowe............................................................................. 267 Operatory bitowe........................................................................................................... 268 Bitowy operator AND............................................................................................. 269 Bitowy operator OR ................................................................................................ 271 Bitowy operator OR wyłączającego........................................................................ 272 Operator negacji bitowej......................................................................................... 273 Operator przesunięcia w lewo................................................................................. 274 8 Język C. Wprowadzenie do programowania Operator przesunięcia w prawo............................................................................... 275 Funkcja przesuwająca ............................................................................................. 276 Rotowanie bitów ..................................................................................................... 277 Pola bitowe.................................................................................................................... 280 Ćwiczenia...................................................................................................................... 283 Rozdział 13. Preprocesor................................................................................... 285 Dyrektywa #define ........................................................................................................ 285 Rozszerzalność programu ....................................................................................... 289 Przenośność programu ............................................................................................ 290 Bardziej złożone definicje....................................................................................... 291 Operator # ............................................................................................................... 296 Operator ## ............................................................................................................. 297 Dyrektywa #include ...................................................................................................... 298 Systemowe pliki włączane ...................................................................................... 300 Kompilacja warunkowa................................................................................................. 300 Dyrektywy #ifdef, #endif, #else i #ifndef ............................................................... 300 Dyrektywy preprocesora #if i #elif ......................................................................... 302 Dyrektywa #undef................................................................................................... 303 Ćwiczenia...................................................................................................................... 304 Rozdział 14. Jeszcze o typach danych ................................................................ 305 Wyliczeniowe typy danych ........................................................................................... 305 Instrukcja typedef.......................................................................................................... 308 Konwersje typów danych .............................................................................................. 311 Znak wartości.......................................................................................................... 312 Konwersja parametrów ........................................................................................... 313 Ćwiczenia...................................................................................................................... 314 Rozdział 15. Praca z większymi programami....................................................... 315 Dzielenie programu na wiele plików............................................................................. 315 Kompilowanie wielu plików z wiersza poleceń ...................................................... 316 Komunikacja między modułami.................................................................................... 318 Zmienne zewnętrzne ............................................................................................... 318 Static a extern: porównanie zmiennych i funkcji .................................................... 320 Wykorzystanie plików nagłówkowych ................................................................... 322 Inne narzędzia służące do pracy z dużymi programami ................................................ 324 Narzędzie make....................................................................................................... 324 Narzędzie cvs.......................................................................................................... 326 Narzędzia systemu Unix ......................................................................................... 326 Rozdział 16. Operacje wejścia i wyjścia w języku C ............................................ 329 Wejście i wyjście znakowe: funkcje getchar i putchar .................................................. 330 Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf................................................. 330 Funkcja printf.......................................................................................................... 330 Funkcja scanf .......................................................................................................... 336 Operacje wejścia i wyjścia na plikach........................................................................... 340 Przekierowanie wejścia-wyjścia do pliku................................................................ 340 Koniec pliku............................................................................................................ 342 Funkcje specjalne do obsługi plików............................................................................. 343 Funkcja fopen.......................................................................................................... 343 Funkcje getc i putc .................................................................................................. 345 Funkcja fclose ......................................................................................................... 345 Funkcja feof ............................................................................................................ 347 Funkcje fprintf i fscanf............................................................................................ 348 Spis treści 9 Funkcje fgets i fputs................................................................................................ 348 stdin, stdout i stderr................................................................................................. 349 Funkcja exit............................................................................................................. 349 Zmiana nazw i usuwanie plików............................................................................. 350 Ćwiczenia...................................................................................................................... 351 Rozdział 17. Rozmaitości, techniki zaawansowane ............................................. 353 Pozostałe instrukcje języka............................................................................................ 353 Instrukcja goto ........................................................................................................ 353 Instrukcja pusta ....................................................................................................... 354 Użycie unii .................................................................................................................... 355 Przecinek jako operator................................................................................................. 357 Kwalifikatory typu ........................................................................................................ 358 Kwalifikator register ............................................................................................... 358 Kwalifikator volatile ............................................................................................... 359 Kwalifikator restrict ................................................................................................ 359 Parametry wiersza poleceń............................................................................................ 359 Dynamiczna alokacja pamięci....................................................................................... 363 Funkcje calloc i malloc ........................................................................................... 364 Operator sizeof........................................................................................................ 364 Funkcja free ............................................................................................................ 366 Rozdział 18. Usuwanie z programów błędów....................................................... 369 Usuwanie błędów za pomocą preprocesora................................................................... 369 Usuwanie błędów przy użyciu programu gdb ............................................................... 375 Użycie zmiennych................................................................................................... 377 Pokazywanie plików źródłowych............................................................................ 379 Kontrola nad wykonywaniem programu ................................................................. 379 Uzyskiwanie śladu stosu ......................................................................................... 383 Wywoływanie funkcji, ustawianie tablic i zmiennych ............................................ 384 Uzyskiwanie pomocy o poleceniach gdb ................................................................ 384 Na koniec ................................................................................................................ 386 Rozdział 19. Programowanie obiektowe ............................................................. 389 Czym zatem jest obiekt?................................................................................................ 389 Instancje i metody ......................................................................................................... 390 Program w C do obsługi ułamków ................................................................................ 392 Klasa Objective-C obsługująca ułamki ......................................................................... 392 Klasa C++ obsługująca ułamki...................................................................................... 397 Klasa C# obsługująca ułamki ........................................................................................ 399 Dodatek A Język C w skrócie .......................................................................... 403 1.0. Dwuznaki i identyfikatory...................................................................................... 403 1.1. Dwuznaki ......................................................................................................... 403 1.2. Identyfikatory................................................................................................... 404 2.0. Komentarze ............................................................................................................ 404 3.0. Stałe........................................................................................................................ 405 3.1. Stałe całkowitoliczbowe................................................................................... 405 3.2. Stałe zmiennoprzecinkowe............................................................................... 405 3.3. Stałe znakowe .................................................................................................. 406 3.4. Stałe łańcuchy znakowe ................................................................................... 407 3.5. Stałe wyliczeniowe........................................................................................... 407 4.0. Typy danych i deklaracje........................................................................................ 408 4.1. Deklaracje ........................................................................................................ 408 4.2. Podstawowe typy danych................................................................................. 408 4.3. Pochodne typy danych ..................................................................................... 410 10 Język C. Wprowadzenie do programowania 4.4. Wyliczeniowe typy danych .............................................................................. 416 4.5. Instrukcja typedef............................................................................................. 416 4.6. Modyfikatory typu const, volatile i restrict ...................................................... 417 5.0. Wyrażenia............................................................................................................... 417 5.1. Zestawienie operatorów języka C .................................................................... 418 5.2. Wyrażenia stałe ................................................................................................ 420 5.3. Operatory arytmetyczne ................................................................................... 421 5.4. Operatory logiczne........................................................................................... 422 5.5. Operatory porównania...................................................................................... 422 5.6. Operatory bitowe.............................................................................................. 423 5.7. Operatory inkrementacji i dekrementacji ......................................................... 423 5.8. Operatory przypisania ...................................................................................... 423 5.9. Operator wyboru .............................................................................................. 424 5.10. Operator rzutowania....................................................................................... 424 5.11. Operator sizeof............................................................................................... 425 5.12. Operator przecinek......................................................................................... 425 5.13. Podstawowe działania na tablicach ................................................................ 425 5.14. Podstawowe działania na strukturach............................................................. 426 5.15. Podstawowe działania na wskaźnikach .......................................................... 426 5.16. Literały złożone.............................................................................................. 429 5.17. Konwersje podstawowych typów danych ...................................................... 429 6.0. Klasy zmiennych i zakres....................................................................................... 430 6.1. Funkcje............................................................................................................. 431 6.2. Zmienne ........................................................................................................... 431 7.0. Funkcje................................................................................................................... 431 7.1. Definicja funkcji............................................................................................... 431 7.2. Wywołanie funkcji........................................................................................... 433 7.3. Wskaźniki funkcji ............................................................................................ 434 8.0. Instrukcje................................................................................................................ 434 8.1. Instrukcje złożone ............................................................................................ 434 8.2. Instrukcja break................................................................................................ 434 8.3. Instrukcja continue........................................................................................... 435 8.4. Instrukcja do..................................................................................................... 435 8.5. Instrukcja for.................................................................................................... 435 8.6. Instrukcja goto.................................................................................................. 435 8.7. Instrukcja if ...................................................................................................... 436 8.8. Instrukcja pusta ................................................................................................ 436 8.9. Instrukcja return ............................................................................................... 437 8.10. Instrukcja switch ............................................................................................ 437 8.11. Instrukcja while.............................................................................................. 438 9.0. Preprocesor............................................................................................................. 438 9.1. Trójznaki.......................................................................................................... 438 9.2. Dyrektywy preprocesora .................................................................................. 438 9.3. Identyfikatory predefiniowane ......................................................................... 443 Dodatek B Standardowa biblioteka C .............................................................. 445 Standardowe pliki nagłówkowe..................................................................................... 445 stddef.h ............................................................................................................... 445 limits.h ................................................................................................................ 446 stdbool.h ............................................................................................................. 447 float.h .................................................................................................................. 447 stdint.h ................................................................................................................ 448 Funkcje obsługujące łańcuchy znakowe........................................................................ 448 Obsługa pamięci............................................................................................................ 450 Spis treści 11 Funkcje obsługi znaków................................................................................................ 451 Funkcje wejścia i wyjścia.............................................................................................. 452 Funkcje formatujące dane w pamięci ............................................................................ 457 Konwersja łańcucha na liczbę ....................................................................................... 458 Dynamiczna alokacja pamięci....................................................................................... 459 Funkcje matematyczne.................................................................................................. 460 Arytmetyka zespolona............................................................................................. 466 Funkcje ogólnego przeznaczenia................................................................................... 468 Dodatek C Kompilator gcc .............................................................................. 471 Ogólna postać polecenia................................................................................................ 471 Opcje wiersza poleceń................................................................................................... 471 Dodatek D Typowe błędy................................................................................. 475 Dodatek E Zasoby.......................................................................................... 479 Odpowiedzi do ćwiczeń, errata itd. ............................................................................... 479 Język programowania C ................................................................................................ 479 Książki .................................................................................................................... 479 Witryny WWW....................................................................................................... 480 Grupy news ............................................................................................................. 480 Kompilatory C i zintegrowane środowiska programistyczne ........................................ 480 gcc........................................................................................................................... 480 MinGW ................................................................................................................... 481 GygWin................................................................................................................... 481 Visual Studio........................................................................................................... 481 CodeWarrior ........................................................................................................... 481 Kylix ....................................................................................................................... 481 Różne ............................................................................................................................ 481 Programowanie obiektowe...................................................................................... 482 Język C++ ............................................................................................................... 482 Język C#.................................................................................................................. 482 Język Objective-C................................................................................................... 482 Narzędzia programistyczne..................................................................................... 482 Skorowidz...................................................................................... 483 Rozdział 4. Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne W tym rozdziale powiemy więcej o nazwach zmiennych i stałych. Omówimy też dokład- nie podstawowe typy danych oraz pewne zasady dotyczące zapisywania wyrażeń aryt- metycznych. Użycie zmiennych Początkowo programiści musieli pisać swoje programy w binarnych językach obsługi- wanych komputerów. Instrukcje maszynowe trzeba było ręcznie kodować w formie liczb dwójkowych i dopiero wtedy można było przekazywać je do komputera. Co więcej, programiści musieli jawnie przypisywać miejsce w pamięci i potem odwoływać się do niego, podając konkretny adres fizyczny. Obecnie języki programowania pozwalają skoncentrować się na rozwiązywaniu konkret- nych problemów, zbędne stało się odwoływanie się do kodów maszynowych czy ad- resów fizycznych w pamięci. Do zapisywania wyników obliczeń i potem odwoływania się do nich można używać nazw symbolicznych — nazw zmiennych. Nazwa zmiennej może być tak dobierana, aby od razu było widać, jakiego typu wartość zawiera dana zmienna. W rozdziale 3. używaliśmy kilku zmiennych do zapisywania wartości całkowitolicz- bowych. W programie 3.4 na przykład zmienna sum zawierała wynik dodawania liczb 50 i 25. Język C pozwala stosować inne typy zmiennych, nie tylko liczby całkowite. Jednak przed ich użyciem konieczne jest prawidłowe zadeklarowanie. Zmienne mogą zawierać liczby zmiennoprzecinkowe, znaki, a nawet wskaźniki do określonych miejsc w pamięci. 38 Język C. Wprowadzenie do programowania Zasady tworzenia nazw zmiennych są proste — nazwa musi zaczynać się literą lub podkreśleniem (_), dalej może być dowolna kombinacja liter (wielkich i małych), pod- kreśleń oraz cyfr, 0 do 9. Oto przykłady poprawnych nazw zmiennych: sum pieceFlag i J5x7 Liczba_ruchow _sysflag Niżej podajemy przykłady nazw zmiennych, które są niepoprawne. znak dolara, $, jest niedopuszczalny sum$value piece flag nie można używać spacji wewnątrz nazwy 3Spencer int nazwa zmiennej nie może zaczynać się cyfrą int to słowo zarezerwowane Nie można wykorzystać słowa int jako nazwy zmiennej, gdyż słowo to ma w języku C specjalne znaczenie, czyli jest to słowo zarezerwowane. Ogólna zasada jest taka, że nie można jako nazwy zmiennej używać żadnej nazwy mającej dla kompilatora C specjalne znaczenie. W dodatku A podano pełną listę nazw zarezerwowanych. Zawsze trzeba pamiętać, że w języku C ma znaczenie wielkość liter. Wobec tego nazwy zmiennych sum, Sum i SUM odnoszą się do różnych zmiennych. Nazwy zmiennych mogą być dowolnie długie, ale znaczenie mają tylko pierwsze 63 znaki, a w pewnych sytu- acjach, opisanych w dodatku A, nawet tylko pierwsze 31 znaków. Zwykle nie zaleca się stosowania długich nazw po prostu dlatego, że wymagają one zbyt wiele pisania. Po- niższy zapis jest wprawdzie poprawny: ilePieniedzyZarobilemOdPoczatkuTegoRoku = pieniadzeNaKoniecTegoRoku – pieniadzeNaPoczatkuTegoRoku; jednak równoważny mu wiersz: tegorocznePieniadze = pieniadzeNaKoniec – pieniadzePoczatkowo; jest równie czytelny, a znacznie krótszy. Dobierając nazwy zmiennych, musimy pamiętać o jednym — nie wolno zanadto folgo- wać swemu lenistwu. Nazwa zmiennej powinna odzwierciedlać jej przeznaczenie. To zalecenie jest oczywiste — zarówno komentarze, jak i dobrze dobrane nazwy zmien- nych mogą znakomicie poprawić czytelność programu i ułatwić usuwanie z niego błędów, a dodatkowo stanowią dokumentację. Ilość wymaganej dokumentacji znacząco się zmniejsza, jeśli program jest czytelny sam w sobie. Typy danych i stałe Omówiliśmy już podstawowy typ danych języka C, int. Jak pamiętamy, zmienna tego typu może zawierać tylko liczby całkowite, czyli liczby niemające części ułamkowej. Rozdział 4. ♦ Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne 39 Język C ma jeszcze cztery inne podstawowe typy danych: float, double, char oraz _Bool. Zmienna typu float może zostać użyta dla liczb zmiennoprzecinkowych. Typ double jest podobny do float, ale umożliwia zapisanie liczby z około dwukrotnie więk- szą dokładnością. Typ char może być wykorzystany do zapisywania pojedynczego znaku, na przykład litery a, cyfry 6 czy średnika (więcej na ten temat w dalszej części rozdziału). W końcu typ danych _Bool może zawierać jedynie dwie wartości: 0 lub 1. Zmienne tego typu są używane, kiedy potrzebna jest informacja w rodzaju włączo- ne/wyłączone, tak/nie czy prawda/fałsz. W języku C liczba, pojedynczy znak lub łańcuch znaków to stałe, na przykład liczba 58 to stała wartość całkowitoliczbowa. Łańcuch Programowanie w C to niezła zabawa. to przykład stałego łańcucha znakowego. Wyrażenia, których wszystkie elementy są stałymi, to wyrażenia stałe. Wobec tego wyrażenie 128 + 7 - 17 jest wyrażeniem stałym, gdyż każdy z jego elementów jest wartością stałą. Jeśli jednak i zadeklarujemy jako zmienną typu int, to wyrażenie: 128 + 7 - i nie będzie już wyrażeniem stałym. Podstawowy typ danych int W języku C stała całkowitoliczbowa to jedna lub więcej cyfr. Jeśli przed taką stałą znajdu- je się znak minus, mamy do czynienia z wartością ujemną. Przykładami całkowitolicz- bowych wartości stałych są 158, -10 czy 0. Między cyframi nie wolno wstawiać żadnych spacji, poza tym nie można grupować cyfr za pomocą przecinków ani kropek (zatem nie można napisać 12,000 — zamiast tego trzeba użyć stałej 12000). W języku C przewidziano dwa specjalne formaty dotyczące zapisu liczb innych niż dziesiętne. Jeśli pierwszą cyfrą wartości jest 0, liczba ta jest traktowana jako liczba ósemkowa. Wtedy pozostałe cyfry muszą być też cyframi ósemkowymi, czyli należeć do zakresu od 0 do 7. Aby zatem zapisać w C ósemkową wartość 50, której odpowiada dziesiętne 40, piszemy 040. Analogicznie, ósemkowa stała 0177 odpowiada dziesiętnej stałej 127 (1⋅64+7⋅8+7). Wartość można wyświetlić jako ósemkową, jeśli w łańcuchu formatującym funkcji printf użyjemy formantu o. Wtedy pokazywana jest liczba ósemkowa, ale bez wiodącego zera. Gdy zero jest potrzebne, używamy formantu #o. Jeśli stała liczba całkowita poprzedzona jest zerem i literą x (wielką lub małą), wartość jest traktowana jako liczba szesnastkowa. Zaraz za znakiem x znajdują się cyfry szes- nastkowe, czyli cyfry od 0 do 9 oraz litery od a do f (lub od A do F). Litery reprezentują odpowiednie wartości z zakresu od 10 do 15. Aby zatem do zmiennej rgbColor typu int przypisać szesnastkową wartość FFEF0D, możemy użyć instrukcji: rgbColor = 0xFFEF0D; Aby wyświetlić wartość szesnastkowo bez wiodących 0x, z małymi „cyframi” od a do f, używamy formantu x. Jeśli mają być dodane wiodące 0x, stosujemy formant #x, taki jak poniżej: 40 Język C. Wprowadzenie do programowania printf ( Kolor to #x , rgbColor); Jeśli chcemy uzyskać wielkie „cyfry”, od A do F, i ewentualnie wiodące 0X, używamy formantów X oraz #X. Alokacja pamięci, zakres wartości Każda wartość, czy to znak, czy liczba całkowita, czy zmiennoprzecinkowa, ma do- puszczalny zakres wartości. Zakres ten wiąże się z ilością pamięci przeznaczanej na wartości danego typu. Ogólnie rzecz biorąc, w języku nie zdefiniowano wielkości pamięci na poszczególne typy; zależy to od używanego komputera, więc są to wielkości zależne od maszyny. Na przykład liczba typu int może mieć 32 lub 64 bity. W progra- mach nigdy nie należy przyjmować założeń dotyczących wielkości danych określone- go typu. Istnieją jednak pewne gwarantowane wielkości — wartości danego typu nigdy nie będą zapisywane w mniejszej ilości pamięci niż wielkość gwarantowana, na przy- kład dla typu int są to 32 bity (32 bity to w wielu komputerach „słowo”). Więcej in- formacji na ten temat podajemy w tabeli A 4, w dodatku A. Typ zmiennoprzecinkowy float Zmienna zadeklarowana jako zmienna typu float może zostać użyta do przechowywa- nia liczb z częścią ułamkową. Stałe zmiennoprzecinkowe charakteryzują się wystę- powaniem w ich zapisie kropki dziesiętnej. Można pominąć cyfry przed kropką, można pominąć cyfry za kropką, ale nie jednocześnie. Przykładami poprawnych stałych typu float są 3., 125.8 czy -.0001. Jeśli chcemy wyświetlić liczbę zmiennoprzecinkową przy użyciu funkcji printf, korzystamy z formantu f. Stałe zmiennoprzecinkowe mogą być też zapisywane w notacji naukowej. Zapis 1.7e4 oznacza wartość 1.7×10-4. Wartość przed literą e to mantysa, zaś za literą e to wykładnik. Wykładnik może być poprzedzony znakiem plus lub minus i oznacza potęgę 10, przez jaką należy przemnożyć mantysę. Wobec tego w stałej 2.25e-3 wartość mantysy to 2.25, a wykładnik to –3. Stała taka odpowiada wartości 2.25×10-3, czyli 0.00225. Litera e oddzielająca mantysę od wykładnika może być wielka lub mała. Aby wyświetlić wartość w notacji naukowej, w funkcji printf używamy formantu e. Formant g powoduje, że sama funkcja printf decyduje, czy wartość wyświetli w zwy- kłym formacie zmiennoprzecinkowym, czy w notacji naukowej. Decyzja ta zależy od wykładnika — jeśli jest on mniejszy od –4 lub większy od 5, stosowany jest formant e (czyli notacja naukowa); w przeciwnym razie używany jest formant f. Jeśli musimy wyświetlać wartości zmiennoprzecinkowe, warto korzystać z formantu g, gdyż daje on najbardziej estetyczne wyniki. Szesnastkowa stała zmiennoprzecinkowa zaczyna się od 0x lub 0X, dalej jest jedna lub więcej cyfr dziesiętnych lub szesnastkowych, potem litera p lub P, w końcu opcjonalny wykładnik dwójki ze znakiem, na przykład 0x0.3p10 oznacza wartość 3/16×210 = 192. Rozdział 4. ♦ Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne 41 Rozszerzony typ double Typ double jest bardzo podobny do typu float, ale korzystamy z niego, kiedy zakres wartości typu float nie wystarcza. Zmienne zadeklarowane jako zmienne typu double mogą mieć blisko dwukrotnie więcej cyfr znaczących niż zmienne typu float. W więk- szości komputerów są one zapisywane w 64 bitach. Jeśli nie określimy inaczej, domyślnie stałe wartości zmiennoprzecinkowe są traktowa- ne w C jako wartości typu double; jeśli chcemy mieć wartość stałą typu float, na koniec trzeba dodać literę f lub F, na przykład: 12.5f Aby wyświetlić wartość typu double, korzystamy z formantów f, e lub g interpreto- wanych tak samo jak dla wartości typu float. Pojedyncze znaki, typ char Zmienne typu char mogą przechowywać pojedyncze znaki1. Stałą znakową tworzymy, zamykając znak w parze apostrofów, na przykład a , ; czy 0 . Pierwsza stała od- powiada literze a, druga — średnikowi, a trzecia — cyfrze zero; trzeba pamiętać, że nie jest to liczba zero! Nie należy mylić stałych znakowych, czyli pojedynczych znaków ujętych w apostrofy, z łańcuchami znakowymi, ujętymi w cudzysłowy. Stała znakowa — znak nowego wiersza — to całkiem poprawna stała, choć pozor- nie wydaje się, że jest niezgodna z podanymi zasadami. Jednak odwrotny ukośnik to w C znak specjalny, który nie jest traktowany jako zwykły znak. Wobec tego kompila- tor C traktuje napis jako pojedynczy znak, choć zapisywany jest za pomocą dwóch znaków. Istnieją też inne znaki specjalne zaczynające się od odwróconego ukośnika; pełna ich lista znajduje się w dodatku A. Do pokazywania pojedynczego znaku za pomocą funkcji printf używamy formantu c. Logiczny typ danych, _Bool Zmienna typu _Bool będzie wystarczająco duża, aby zmieścić dwie wartości: 0 i 1. Dokładna ilość zajmowanej pamięci nie jest określona. Zmienne typu _Bool są używane w programach tam, gdzie potrzebny jest warunek logiczny (inaczej boole’owski). Za pomocą tego typu można na przykład wskazać, czy z pliku zostały odczytane wszystkie dane. Zgodnie z powszechnie przyjętą konwencją, 0 oznacza fałsz, a 1 — prawdę. Kiedy zmiennej przypisujemy wartość typu _Bool, w zmiennej tej 0 jest zapisywane jako liczba 0, zaś każda wartość niezerowa jako 1. 1 W dodatku A omawiane są metody zapisywania znaków z rozszerzonego zestawu znaków; wykorzystuje się do tego cytowania, znaki uniwersalne oraz znaki „szerokie”. 42 Język C. Wprowadzenie do programowania Aby ułatwić sobie pracę ze zmiennymi typu _Bool, używamy standardowego pliku na- główkowego stdbool.h , w którym zdefiniowano wartości bool, true i false. Przy- kład jego zastosowania pokazano w programie 6.10 A z rozdziału 6. W programie 4.1 użyto podstawowych typów danych języka C. Program 4.1. Użycie podstawowych typów danych #include stdio.h int main (void) { int integerVar = 100; float floatingVar = 331.79; double doubleVar = 8.44e+11; char charVar = W ; _Bool boolVar = 0; printf ( integerVar = i , integerVar); printf ( floatingVar = f , floatingVar); printf ( doubleVar = e , doubleVar); printf ( doubleVar = g , doubleVar); printf ( charVar = c , charVar); printf ( boolVar = i , boolVar); return 0; } Program 4.1. Wyniki integerVar = 100 floatingVar = 331.790009 doubleVar = 8.440000e+11 doubleVar = 8.44e+11 charVar = W boolVar = 0 W pierwszej instrukcji programu 4.1 deklarowana jest zmienna integerVar jako zmien- na całkowitoliczbowa, przypisywana jest jej wartość początkowa 100; zapis ten jest równoważny dwóm osobnym wierszom: int integerVar; integerVar = 100; W drugim wierszu wyników działania programu mamy wartość zmiennej floatingVar, 331.79, wyświetlaną jako 331.790009. Dokładna wartość zależy od używanego syste- mu. Powodem widocznej tu niedokładności jest sposób wewnętrznego zapisywania liczb w pamięci komputera. Większość czytelników zapewne zetknęła się z podobną niedokładnością podczas korzystania z kalkulatora. Dzielenie 1 przez 3 daje na kalkula- torze .33333333, ewentualnie może być nieco więcej trójek na końcu. Jest to przybli- żenie jednej trzeciej. Teoretycznie trójek powinno być nieskończenie wiele, jednak kal- Rozdział 4. ♦ Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne 43 kulator ma na wyświetlaczu tylko określoną liczbę cyfr i stąd bierze się pewna niedo- kładność. Z taką samą niedokładnością mamy do czynienia w naszym przypadku — pewne liczby zmiennoprzecinkowe nie dają się dokładnie zapisać w komputerze. Kiedy wyświetlamy wartość zmiennej typu float lub double, mamy do dyspozycji trzy różne formanty. f powoduje wyświetlenie wartości w sposób standardowy. Jeśli nie określimy inaczej, printf zawsze wyświetla wartości float i double, pokazując sześć cyfr części ułamkowej. W dalszej części tego rozdziału pokażemy, jak określać liczbę wyświetlanych cyfr. Formant e powoduje wyświetlanie wartości float i double w notacji naukowej. Tutaj także domyślnie wyświetlanych jest sześć cyfr części ułamkowej. Formant g powoduje, że funkcja printf wybiera jeden z dwóch poprzednich forman- tów, f lub e, i automatycznie usuwa wszelkie końcowe zera. Jeśli nie ma żadnej części ułamkowej, kropka dziesiętna też nie jest wyświetlana. Przedostatnia instrukcja printf korzysta z formantu c i wyświetla pojedynczy znak W , który przypisaliśmy zmiennej charVar. Pamiętajmy — jeśli łańcuch znaków (taki jak pierwszy argument funkcji printf) jest zamknięty w podwójny cudzysłów, to stała zna- kowa musi być ujęta w parę apostrofów. Ostatnia funkcja printf pokazuje, jak można wyświetlić wartość zmiennej _Bool przy wykorzystaniu formantu liczb całkowitych, i. Określniki typu: long, long long, short, unsigned i signed Jeśli bezpośrednio przed deklaracją typu int użyty zostanie określnik long, w niektórych systemach zmienna tak utworzona będzie miała większy zakres. Przykładowa deklaracja typu long int może wyglądać następująco: long int silnia; Deklarujemy zmienną silnia jako liczbę typu long int. Tak jak w typach float i double, konkretna dokładność zmiennej long zależy od używanego systemu. Często int i long int mają taki sam zakres i mogą przechowywać liczby całkowite o wielkości do 32 bitów (231-1, czyli 2, 147, 483, 647). Wartości stałe typu long int możemy tworzyć, dodając do stałej liczbowej na końcu literę L (wielką lub małą). Między liczbą a L nie mogą pojawić się żadne spacje. Wobec tego deklaracja: long int liczbaPunktow = 131071100L; powoduje zadeklarowanie zmiennej liczbaPunktow typu long int z wartością począt- kową 131 071 100. 44 Język C. Wprowadzenie do programowania Jeśli funkcja printf ma wyświetlić wartość typu long int, przed znakiem typu i, o lub x dodajemy modyfikator l (litera l). Wobec tego używamy formantu li, aby wyświetlić wartość long int w systemie dziesiętnym. Aby wyświetlić tę samą wartość ósemko- wo, stosujemy lo, a szesnastkowo — lx. Istnieje jeszcze typ liczb całkowitych long long. Instrukcja: long long int maxIloscPamieci; deklaruje liczbę całkowitą o rozszerzonym zakresie. W tym przypadku mamy gwaran- cję, że wartość będzie miała przynajmniej 64 bity. W łańcuchu formatującym printf stosuje się dwie litery ll zamiast pojedynczej litery l, na przykład lli. Określnik long może też wystąpić przed deklaracją typu double: long double deficyt_USA_2004; Stałe typu long double zapisujemy jak wszystkie inne stałe zmiennoprzecinkowe, ale na końcu dodajemy literę l lub L, na przykład: 1.234e+7L Aby wyświetlić wartość typu long double, używamy modyfikatora L. Wobec tego Lf spowoduje wyświetlenie wartości long double jako zmiennoprzecinkowej, Le — w nota- cji naukowej, a Lg nakaże funkcji printf wybierać między formantami Lf a Le. Specyfikator short umieszczony przed deklaracją typu int nakazuje kompilatorowi C traktować daną zmienną jako wartość całkowitą o zmniejszonym zakresie. Użycie short jest uzasadnione przede wszystkim wtedy, gdy chodzi o oszczędność miejsca w pamięci — kiedy program już wymaga bardzo dużo pamięci lub ilość dostępnej pamięci jest znacząco ograniczona. W niektórych systemach zmienne typu short int zajmują połowę miejsca przeznaczo- nego na zwykłe zmienne int. Tak czy inaczej, mamy gwarancję, że typ short int zaj- mie nie mniej niż 16 bitów. W języku C nie można jawnie zdefiniować stałej typu short int. Aby wyświetlić zmien- ną typu short int, przed normalnym oznaczeniem typu całkowitoliczbowego dodajemy literę h, czyli używamy formantów hi, ho i hx. Można też użyć dowolnej konwersji wartości short int, gdyż i tak zostaną one odpowiednio przekształcone przy przekazy- waniu do funkcji printf. Ostatni określnik używany przed typem danych int informuje, czy zamierzamy prze- chowywać jedynie liczby dodatnie. Deklaracja: unsigned int licznik; przekazuje do kompilatora, że zmienna licznik zawierać będzie jedynie wartości dodatnie. Ograniczając zakres wartości do liczb dodatnich, zwiększamy dopuszczalny zakres liczb. Stałą typu unsigned int tworzymy, dodając literę u (lub U) po stałej: 0x00ffU Rozdział 4. ♦ Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne 45 Zapisując stałe, możemy łączyć litery u (lub U) i l (lub L), zatem 20000UL oznacza stałą o wartości 20 000 zapisaną jako typ unsigned long. Stała liczba całkowita, za którą nie występuje żadna z liter u, U, l ani L i która nie jest zbyt duża, aby przekroczyć zakres liczb int, traktowana jest przez kompilator jako liczba unsigned int. Jeśli jest zbyt duża, aby zmieścić się w zakresie liczb unsigned int, kompilator traktuje ją jako long int. Kiedy także w tym zakresie się nie mieści, liczba traktowana jest jako unsigned long int; gdy i to nie wystarcza, traktowana jest jako long long int albo ostatecznie jako unsigned long long int. W przypadku deklarowania zmiennych typów long long int, long int, short int oraz unsigned int, można pominąć słowo kluczowe int. Wobec tego zmienną licz- nik typu unsigned int możemy zadeklarować, stosując instrukcję: unsigned licznik; Można też deklarować zmienne char jako unsigned. Kwalifikator signed może zostać użyty, aby jawnie nakazać kompilatorowi traktowa- nie zmiennej jako wartości ze znakiem. Najczęściej stosuje się go przed deklaracją typu char; więcej o typach powiemy jeszcze w rozdziale 14. Nie warto się przejmować, jeśli dotychczasowy opis określników (specyfikatorów) wydaje się nieco abstrakcyjny. W dalszej części książki wiele zagadnień zilustrujemy konkretnymi przykładami programów. W rozdziale 14. dokładnie zajmiemy się typa- mi danych oraz ich konwersjami. W tabeli 4.1 zestawiono podstawowe typy danych oraz kwalifikatory. Tabela 4.1. Podstawowe typy danych Typ char _Bool short int unsigned short int int unsigned int long int unsigned long int long long int unsigned long long int float double long double Przykłady stałych a , 0, 1 — — 12, -97, 0xFFE0, 0177 12u, 100U, 0XFFu 12L, -2001, 0xffffL 12UL, 100ul, 0xffeeUL 0xe5e5e5e5LL, 500ll 12ull, 0xffeeULL 12.34f, 3.1e-5f, 0x1.5p10, 0x1P-1 12.24, 3.1e-5, 0x.1p3 12.34l, 3.1e-5l Formanty funkcji printf c i, u hi, hx, ho hu, hx, ho i, x, o u, x, o li, lx, lo li, lx, lo lli, llx, llo llu, llx, llo f, e, g, a f, e, g, a Lf, Le, Lg 46 Język C. Wprowadzenie do programowania Wyrażenia arytmetyczne W języku C, tak jak chyba w każdym innym języku programowania, znak plus (+) służy do dodawania dwóch wartości, znak minus (-) do odejmowania, gwiazdka (*) to mnożenie, a ukośnik (/) oznacza dzielenie. Operatory te nazywamy binarnymi operatora- mi arytmetycznymi, gdyż działają na dwóch czynnikach. Widzieliśmy już, jak łatwo w języku C dodawać liczby. Program 4.2 pokazuje jeszcze odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Ostatnie dwa działania prowadzą do pojęcia prioryte- tu operatora. Każdy operator języka C ma jakiś priorytet używany do określania, jak należy wyliczać wyrażenie zawierające więcej niż jeden operator — najpierw wyliczane są operatory z wyższym priorytetem. Wyrażenia zawierające operatory o takim sa- mym priorytecie są obliczane od lewej do prawej lub od prawej do lewej — w zależności od tego, jakich operatorów użyto, a dokładniej od ich łączności. Pełną listę priorytetów operatorów i zasady ich łączności podano w dodatku A. Program 4.2. Użycie operatorów arytmetycznych // Ilustrac
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język C. Wprowadzenie do programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: