Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00686 014551 21020654 na godz. na dobę w sumie
Język angielski. Korepetycje maturzysty. Cel: matura - ebook/pdf
Język angielski. Korepetycje maturzysty. Cel: matura - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-75-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Potrzebujesz korepetycji z języka angielskiego? Powtórki przed maturą? Szybkiej pomocy przed klasówką? Nowa seria repetytoriów dla licealistów OLDSCHOOL - stara dobra szkoła to skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz. Weź to na rozum! My w Ciebie wierzymy!

Seria została przygotowana przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, a konsultowana z nauczycielami i samymi maturzystami. Repetytorium przeznaczone jest dla wszystkich uczniów szkół średnich, którzy potrzebują powtórki z angielskiego, a zarazem chcą poznać ćwiczenie przydatne na maturze. Może też być świetną pomocą dla nauczycieli i korepetytorów.

Główne zalety repetytorium:

Domowe korepetycje tylko z OLDSCHOOL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Treger Redaktor serii: Marek Jannasz Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska Zdjęcia: © Fotolia.com, Anna Treger (118, 173, 252), sxc.hu (71, 94), ccarlstead (222) © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2012 www.cel-matura.pl ISBN: 9788363165758 Skład i łamanie: Kaja Mikoszewska Druk i oprawa: Pozkal 3 Wstęp Angielski 3 „Korepetycje maturzysty” to publikacja napisana z myślą, by jak najlepiej pomóc w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości z języka angielskie- go. Egzamin ten nie tylko podsumowuje edukację w szkole średniej, ale także jest podstawą kwalifikacji na studia wyższe w uczelniach publicz- nych. Dzięki tej książce można dobrze usystematyzować i rozszerzyć wie- dzę oraz umiejętności komunikacyjne w dziedzinie języka angielskiego. Ćwiczenia i zadania w repetytorium mają praktyczny charakter i są zgod- ne z zakresem materiału wymaganego na maturze. Książka podzielona jest na dziesięć rozdziałów, na końcu znajduje się klucz pozwalający czytelnikowi samodzielnie sprawdzać prawidłowość wszystkich odpowiedzi. Każdy rozdział obejmuje część leksykalną (Focus on vocabulary), część gramatyczną (Focus on grammar) oraz przykładowe zestawy na ustną maturę (Focus on matura) ułożone zgodnie z wytyczny- mi ministerialnymi. Zagadnienia gramatyczne są ściśle skorelowane z ćwiczeniami leksykal- nymi, w każdym rozdziale rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych jed- nocześnie pomaga utrwalić wprowadzony w Focus on vocabulary zasób słownictwa. Z życzeniami matury na 100 procent Anna Treger 4 spis treści 3 7 8 8 11 15 20 24 26 30 42 45 46 46 49 54 58 Wstęp 1. Man Focus on vocabulary Focus on grammar Build and appearance Personality Clothes Age Feelings and emotions Body language and gestures Przymiotniki – budowa, stopniowanie, przymiotnik złożony, kolejność przed rzeczownikiem, użycie z przedimkiem określonym • Przysłówki – budowa, stopniowanie • Konstrukcje porównawcze • Present Continuous • Liczebniki Focus on matura 2. Social and family life Focus on vocabulary Family Friends and relations Celebrations and special occassions Focus on grammar Rzeczowniki – budowa, forma dzierżawcza, rzeczowniki kolektywne i zbiorowe, liczba mnoga • Zaimki • Czasowniki frazowe Focus on matura 3. Housing and living Focus on vocabulary Housing and living Problems around the house in the house 69 73 74 74 77 80 85 93 95 96 96 100 103 107 Focus on grammar Przedimki • Przyimki miejsca • Przysłówki miejsca • Rzeczowniki użyte przymiotnikowo • Czasy Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple,  Past Continuous • Have sprawcze Focus on matura 4. Everyday life Focus on vocabulary Focus on grammar Daily activities Hobbies and leisure shopping Czasy Present Simple, Present Continuous • Bezokolicznik i forma –ing • Przyimki • Przedimki • Zdania z emfazą • Czasowniki frazowe Focus on matura 5. Food and drink Focus on vocabulary Talking about food Food preparation eating in eating out Drinking Focus on grammar 116 119 120 120 122 124 127 131 134 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zbiorowe • Wyrażenia jednostkujące • Czasowniki wyrażające stany i czynności • Przymiotniki po czasownikach postrzegania • Czasowniki frazowe Focus on matura 144 5 spis treści Angielski 5 147 148 On the road 148 Driving 151 Travelling and means of transport 154 Holidays 158 161 6. Travelling Focus on vocabulary Focus on grammar Czasy Present Perfect, Past Simple, Past Perfect, Present Continuous, Present Simple, Future Simple, Future Continuous, be going to • Wyrażenia czasowe • Przyimki czasu, miejsca i ruchu • Przysłówki czasu i miejsca • Inwersja • Bezokolicznik i forma –ing • Czasowniki frazowe 172 175 176 176 180 183 186 Focus on matura 7. Health Focus on vocabulary Focus on grammar Health problems At the doctor’s in hospital Czasy Present Perfect, Past Simple • Pytania i odpowiedzi • Czasowniki modalne • Zdania warunkowe • Tryb łączący • Czasowniki frazowe Focus on matura 8. Education and work Focus on vocabulary education looking for a job Work and career Focus on grammar 194 197 198 198 202 206 211 Czasy Present Continuous, Future Simple, Future Continuous, be going to, Future Perfect,  Future Perfect Continuous • Zdania warunkowe I, II, III typu i mieszane. Tryb łączący • Czasowniki modalne • Czasowniki frazowe Focus on matura 9. Culture and mass media Focus on vocabulary Focus on grammar Film and cinema Books Music Television Computers and the internet newspapers and magazines Mowa zależna i niezależna • Strona bierna Focus on matura 10. The natural world Focus on vocabulary Focus on grammar The weather natural world 222 225 226 226 229 232 235 238 242 245 252 255 256 256 259 262 Przedimki • Zdania z podmiotem it • Wyrażenia jednostkujące • Have sprawcze • Zdania warunkowe I, II i III typu i mieszane • Didn’t need to (do) i needn’t have (done) • Czasowniki frazowe Focus on matura Klucz 270 273 Unit 1. Man „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”, czytamy już u starożytnych Greków. Pogawędki, rozmowy, informacje o bliźnich to ważny obszar kompetencji językowej – znalazło to swoje odzwierciedlenie w podstawie programowej. W poniższym rozdziale powtórzysz, usystematyzujesz i rozwiniesz słownictwo dotyczące wielu aspektów i cech jednostki ludzkiej (wyglądu, osobowości, emocji i języka ciała). W dalszej kolejności przedstawione są zagadnienia gramatyczne często występujące w wypowiedziach o człowieku (budowa słowotwórcza przymiotnika, stopniowanie przymiotników i przysłówków, czas Present Continuous). Ostatni segment rozdziału to ćwiczenia praktyczne, przygotowujące do ustnej matury. 8 KoRePeTyCje maTuRZySTy Focus on vocabulary BUILD AND APPEARANCE ĆWiCzEniE 1. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. braids overweight hair dimples cheeks bones eyebrows freckles make-up complexion on her face, which I find very charming. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. and he tans easily. Tony has a dark Ann has a few David’s face is very round with chubby She really needs to start eating. She is just a bag of Kate always wears her hair in two I’m way too If you put a little Our history teacher has bushy Joe is going bald. The front of his Paddy gets two . I need to lose fat and get fit. is V-shaped. on her cheeks when she smiles. . ! or ponytails. on her, she looks really beautiful. that completely obscure his eyes. ĆWiCzEniE 2. Dopasuj przymiotniki z kolumny A do rzeczowników z kolumny B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A wavy double bright high protruding Roman short a) b) c) d) e) f) g) B fringe beard cheeks nose belly hair eyes STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 9 8. 9. 10. flowing rosy beer h) i) j) chin forehead ears ĆWiCzEniE 3. Uzupełnij luki w zdaniach 1–10, używając wyrażeń z ćwiczenia 2. that tends to get frizzy when it rains. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. that light up anytime she smiles. She has Vernon is an unattractive middle-aged man with a Beth has In some parts of the world a Sue has Her Tom looks rather eccentric with his I have a His Jenny wants to lose her elsewhere. which she hides under her hair. give her face a childish appearance. that stops over my eyebrows. makes him look very noble. but she doesn’t want to get too thin is a sign of intelligence. and long hair. ĆWiCzEniE 4. Uzupełnij teksty wyrazami z ramek. a) curly look chin features tall cheekbones forehead skin dimples skinny obese Nick is 17 years old. He is 1, standing at about 6 7 , but is fairly 3. A broad 2. You wouldn’t believe that as a child he was 4, high 6 are the most marked 7 of his face. Although Nick is making the transition from adolescence to 9 in his cheeks and a broad 8 hair, cute 10. Nick is from Australia, and as with most Austral- 5 and a cleft 11 has a bronze tone from the constant exposure to the sun. manhood now, his blond smile give him a boyish ians his WWW.CEl-MATuRA .pl 10 KoRePeTyCje maTuRZySTy b) eyes face hair wisp complexion freckles ears arm Melanie is just a a little kid. She has a nice, round which is usually pulled back in a ponytail, green, deep-set 1 of a girl. At the age of 17 she looks as if she were only 3 4 and a pale 6 on 7 are pierced and she wears studs in them. She once wanted 5 which strongly contrasts with her hair, and a few brown 2, dark shoulder-length her nose. Her to have a tattoo on her 8 but her parents forbade it. c) lips eyelashes slim figure shoulders freckled round braids beauty My sister Susan is 22 years old. She is a classic 1. She is tall and 2 so she can wear almost anything. She has long, dark hair that falls down 4, but 6 with large blue 9 makes 3. When she was younger, she wore her hair in over her she wears it loose now. Her face is eyes, long 7 and small yet full people turn their heads for a second look. 8. Her good 5 and ĆWiCzEniE 5. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. moustache mark nose thin handsome fit fat tall eyes wavy hair, but as I got older it became straight. on one cheek. if you overeat regularly. man with dark hair and a charming smile. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. As a child I had She has a beauty You’ll get Clive is a Tim goes to the gym regularly to keep My sister is very Her Kate wears high heels, which makes her really turns up slightly at the tip. although she eats a lot. . . STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 11 She looks very tired with those bags under her . 9. 10. Mr Edwards has a which covers his upper lip. ĆWiCzEniE 6. Uzupełnij dialogi podanymi wyrażeniami. 1. 2. 3. 4. 5. ? A: B: She looks like a model. She is tall and slim. ? A: B: She looks really beautiful today with her hair pulled back. a) b) c) d) e) Who does she look like How is she What does she look like What is she like How does she look ? ? A: B: She is much better. She’s recovering well. A: B: She looks like her mother. They are both fair-haired and blue-eyed. A: B: She is like her mother. Very kind and gentle. ? PERSONALITY ĆWiCzEniE 1. Dopasuj przymiotniki z kolumny A do wyrazów przeciwstawnych z kolumny B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. A caring conceited careless disrespectful reserved serious WWW.CEl-MATuRA .pl a) b) c) d) e) f) B talkative open childish inconsiderate reliable generous 12 KoRePeTyCje maTuRZySTy 7. 8. 9. 10. stingy taciturn mature untrustworthy g) h) i) j) light-hearted modest polite cautious ĆWiCzEniE 2. Wybierz z jednej z kolumn z poprzedniego ćwiczenia wyraz pasujący do każdego z poniższych zdań i wstaw go w zaznaczone miejsce. . He never says hello when he meets you. . She seldom talks about her . He doesn’t want to share anything with his siblings. for her age, but still looks like a child. . When he says he will do it, . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . She loses her glasses all the time. Katy is so Their son is very Peggy has a quiet nature and is very feelings. Paul is She is very Joe can be fun, but he is too selfish. I wish he were more You can trust Philip. He is he really means it. Bonny is so Alex is cute, but he is so You’re too . Your English is excellent! that she can talk the hind leg off a donkey. . He never worries about anything! ĆWiCzEniE 3. Rozwiąż krzyżówkę. Across 2. always telling other people what to do 5. repeatedly arguing with other people 6. paying great attention to unimportant details, difficult to please 10. changing quickly from being in a good mood to being in a bad mood 11. annoyed because of someone’s mistakes or delays 12. feeling angry and unhappy because of someone’s advantages, position or possession 13. able to understand other people’s feelings and needs STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 13 3 4 9 2 5 8 10 11 1 6 7 12 13 Down 1. happy, in good spirits 3. intelligent, clever 4. determined to do something even when other people think it is unreasonable 7. enjoying being with other people, friendly 8. having a strong wish for success, power or achievement 9. aggressive towards someone ĆWiCzEniE 4. Uzupełnij teksty wyrazami z ramek. a) persistent outdoor type ambitious social 1 and he always tries to do his best in all his assignments. Robbie is very 2 in his studies so everybody thinks that he will go far in his cho- He is also sen career. Probably they are right because so far he has excellent results and he is at 3 and gets along well with all his the top of his class. Besides, he is very 4. He prefers relaxing at home classmates, though he is not much of an with some friends rather than going out. b) patient rebellious indulgent independent strict stubborn 1 and won’t listen. She often argues with her friends and eve- Sue is very 3 and they rybody at home. Her parents are perhaps too 4 don’t discipline her. I think that for her own good they should be more with her. On the other hand, she is of an age where such behaviour is typical. Like most teenagers she is 2 and 5 and tries to be 6. WWW.CEl-MATuRA .pl 14 KoRePeTyCje maTuRZySTy ĆWiCzEniE 5. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. gentle boastful bossy reliable outgoing imaginative touchy grumpy carefree nosy that he wouldn’t hurt a fly. and likes to dominate other people. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. He is so Frank is You can trust him. He is Their son is very Jack can be very when he has the habit of snapping at people. Judy is and enjoys meeting people. Mrs Johnson is very Mary is Everything seems to bother him. He is so My aunt is very about other people’s affairs. and dependable. . He is full of ideas and enthusiasm. , especially in the mornings, of her son’s achievements. and often behaves thoughtlessly. . . She always wants to know everything ĆWiCzEniE 6. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. cold fish home lover wolf in sheep’s clothing bookworm busybody killjoy daredevil lone wolf party animal culture vulture couch potato big-head eager beaver 1. 2. 3. 4. Paul is a(n) My sister is a(n) Brian is a(n) I’m a(n) without other people. . He spends much of his time in the library. . She doesn’t go out much. . He enjoys partying quite a lot. . I’m most comfortable when I’m on my own, STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 15 . He always goes in for extreme sports. Nick never smiles or jokes. He is a(n) My brother is a(n) Be careful about Kate. She is a(n) into other people’s lives. She spoils everybody’s fun. She is a(n) He is interested in the arts and often attends cultural events. He is a(n) . She loves prying . . . . Slow down and have more fun. . He will only sit and watch TV 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 10. Don’t be such a(n) 11. Kate’s husband is such a(n) all day. Martin is such a(n) telling people how intelligent he is. Dorothy seemed to be a(n) a heart of gold. , isn’t he? He just goes around , but underneath she had CLOTHES ĆWiCzEniE 1 a) Połącz w pary wyrazy w kolumnach, tak by złożyły się w rozwinięte nazwy ubrań. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. short-sleeved double-breasted low-rise backless peaked pull-on button-down V-neck WWW.CEl-MATuRA .pl a) b) c) d) e) f) g) h) shoes dress sweater suit blouse shirt hat trousers 16 KoRePeTyCje maTuRZySTy b) Rozstrzygnij, które z materiałów wymienionych po lewej stronie kolumny mogą być surowcem dla wszystkich trzech części garderoby z poszczególnych wierszy kolumny prawej. 1. 2. 3. 4. 5. woollen leather denim linen silk a) b) c) d) e) tie, scarf, dress dress, shirt, suit shoes, jacket, belt cap, gloves, socks trousers, skirt, jacket ĆWiCzEniE 2. dopasuj początki i końcówki zdań z kolumn 1–12 i a–l, tak by powstały pełne wypowiedzi. 1. Put on a coat, dear → 2. Dennis rolled up his sleeves → 3. → so he buckled the belt around his waist to hold them up. 4. Tie up your shoelaces or → 5. Kris took off his clothes and → 6. He pulled up the hood of his coat to keep → 7. Mark tucked his shirt into the trousers because → 8. Kate unzipped her jacket → 9. I couldn’t do up the buttons on my shirt so → 10. → the man loosened his tie. 11. Laura loves dressing up for parties but → 12. Thomas changed out of his suit into → a) When the meeting was over → b) → or you’ll catch a cold. c) → because she was too warm. d) → I took a larger size. e) → and got down to work. f) → normally she wears casual clothes. g) His trousers were too loose → h) → he wanted to look presentable. i) → his T-shirt and jeans. j) → went to bed. k) → you will trip over them. l) → his ears warm. STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 17 ĆWiCzEniE 3. uzupełnij teksty wyrazami z ramek. Zmień formę tam, gdzie jest to konieczne. a) hat gloves trousers flaps coat clothes boots fleece 1 to ward off the chilly wind. He was The traveller put on cold-weather 3, wa- wearing a sheepskin 6 underneath. On his terproof 8 to cover his ears and cheeks. head he had a fur It was very cold but he didn’t feel it. His clothes kept him warm from the inside out. 2 reaching below the knee, winter 7 with ear 4, woolen 5 and a b) handbag skirt outfits clothes heels sweater shirt Meg likes tight 2 and a bright red 1 in bold colours. Today she is wearing black leather 4, which 5 with ankle straps to go 6. I really like her style, although I would choose 3 over a white collared all look very good on her. She chose her red high with the sweater and the 7. less showy c) shoes jeans sweatshirt footwear hood 2 pulled The teenager was wearing a gray oversized up over his head so you could hardly see his face. The sweatshirt had the slogan „Be 3 were worn and a size too big. On his Who You Are’’ on the front. His blue 5 he enjoyed wearing. feet he had sports 4, which were the only 1 with the ĆWiCzEniE 4. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, wpisując a, b lub c. 1. 2. At my school we have to wear b) overalls a) uniforms are ideal for the beach. b) Clogs a) Boots . c) suits c) Flip-flops WWW.CEl-MATuRA .pl 18 KoRePeTyCje maTuRZySTy 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. under her trousers. c) stockings to work, because he thinks of himself b) coat b) long johns It was cold today so Sue had to wear a) slip Richard is happy to wear a as a professional. a) suit Most women at the party wore full-length a) skirts The girl was wearing a a) skirt It was raining so the children put on a) high heels b) wellingtons b) dresses b) top c) sweater . c) slips which was just above her knees. c) vest and went outside. c) slippers look fabulous, but they are uncomfortable to wear all day. b) Stilettos a) Trainers c) Loafers It’s very windy. You’d better put on a windproof a) jacket Paul was wearing a) scarf to keep his hands warm. c) mittens b) socks b) robe c) top . ĆWiCzEniE 5. a) Dopasuj przymiotniki z kolumny A do wyrazów przeciwstawnych z kolumny B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A casual loose trendy off-the-peg neat plain slimming a) b) c) d) e) f) g) B tailor-made smart eye-catching unflattering tight untidy old-fashioned STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 19 b) Wybierz z jednej z kolumn z 5a wyraz pasujący do każdego z poniższych zdań i wstaw go w zaznaczone miejsce. Steve put on Alice likes wearing The boutique sells Mike prefers and buy immediately. Anyone wearing Jane was wearing a(n) attention. I think that these trousers are You look fat in them. clothes and a baseball cap. jeans that show the shape of her legs. clothes for teens at reasonable prices. clothing because he can choose them clothes will not be permitted into the club. skirt which drew everyone’s to your figure. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. ĆWiCzEniE 6. Uzupełnij dialogi poniższymi wyrażeniami. a) b) c) d) shortened let it out take it in remove e) f) g) h) replaced need a belt lengthened sew it on . A: This dress is too tight. B: I’ll have to A: I’m afraid these jeans are too loose. They keep falling down. B: You A: Oh, no. The jacket is too long! B: Don’t worry. It can be A: The coat is very nice, but aren’t the sleeves too short? B: They are. They need to be to hold them up. a bit. . WWW.CEl-MATuRA .pl 20 KoRePeTyCje maTuRZySTy 5. 6. 7. 8. . A: This is a nice jacket, but the zipper seems to be broken. B: You can always take it to the tailor’s to get it A: The blouse itself is cute. I love the fabrics and colour, but I don’t like the shoulder pads. B: Nor do I. They look terrible, but I think it’s easy to A: Oh dear! The button has just come off my shirt. B: Don’t worry. I’ll A: This dress is too big for me. It looks like a sack! B: If you a bit, it will fit you well. for you. them. AGE ĆWiCzEniE 1. Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do kontekstu zdania. 1. 2. 3. 4. 5. 6. and he walks quite well for a one-year-old child. . b) teen c) little c) minor b) toddler Kate took a few days off work to help her sister take care daughter. She is eight weeks old and adorable. of her a) new-born Their son is a(n) a) infant In most European countries it’s forbidden to sell alcohol to a) minors c) pensioners towards their parents. a) New-born babies He is a(n) a) teen My neighbour is a(n) around the house, so I go help her. b) young a) mature b) adult woman who needs help now so let him make his own decisions. are difficult to manage and they are often disrespectful b) the elderly c) Teenagers c) youngster b) Infants c) elderly STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 21 7. 8. 9. 10. b) infant , he is ineligible to vote. b) teenager daughter. They are both in good health. c) teen A few days after delivery, Barbara was discharged from hospital with her a) adolescent Because Marc is still a) under age Mr Edwards is a on public transport. a) minor For a a) 27-year-old and as such he is entitled to discounts man he’s acting like a child. b) 27 years old c) 27 years of age b) grown-up c) pensioner c) young ĆWiCzEniE 2. Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami z ramek w odpowiedniej formie. in your prime over the hill in your teens grow up on the other side of come of age show your age retire your junior age . He is going grey and out of shape. . 1. 2. 3. 4. 5. You will have the right to vote when you Robert is visibly In 15 years’ time, Janet will be 37 and still and attractive. Dorothy Although Jack was only to look after his younger siblings. When he My brother is seven years She looks young but her neck and hands Martin is still very fit despite being 6. 7. 8. 9. 10. He is WWW.CEl-MATuRA .pl in a large, working-class family in Newcastle. , he was old enough , Paul plans to spend more time with his family. but we get on really well. . 40. now she should be retiring by the end of the year. 22 KoRePeTyCje maTuRZySTy ĆWiCzEniE 3. Wybierz właściwą odpowiedź. a) Nicholas is over 19, but 1, at least not to he doesn’t me. His face is very childlike and you would say that he is 2 15 at the most. Like many he is quite rebellious and he has an answer for everything, however, I was perhaps 3. more difficult when I Sometimes he even behaves more 4 than some 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) look his age a) children a) was his age a) childishly a) grown-ups a) Boyhood a) adult a) get old a) young a) teenage b) act his age b) teenagers b) was his years b) maturely b) grown b) Adolescence b) old b) grow up b) childish b) teenager 6 is not the easiest time of your life and you wish to be an 7 and independent of 8 and move from youth to adulthood, you want nothing more others, but when you than to stay as 9 as your 10 children. has Rose 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) mid a) getting on a) time a) age a) growing up a) twenties caught b) a  glimpse of herself in the mirror. She knows that she looks good for her age being in her 1-forties. She has been 2 slowly and gracefully. Her 3 doesn’t show on her except for the crow’s feet around her eyes and some wrinkles on her neck. At 45, Rose has a body that many women half her 4 would envy. This is probably because she works out regularly, jogs and has her own dietician. She doesn’t worry about 5. She claims that she feels more confident now than she did when she was in her 6. b) middle b) growing up b) age b) forties b) ageing b) twenty STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 23 ĆWiCzEniE 4. Do każdego zdania z listy 1–10 dopasuj wynikającą z niego wypowiedź wybraną z listy a–j. 1. Hard living has put years on her. 2. She takes good care of her skin, so you wouldn’t think that she is pushing forty. 3. She has turned 18 and she’s planning to move out of her parents’ house. 4. She doesn’t look as old as she is. She’s a) She is in her teens. b) She looks young for her age. c) She has come of age. d) She is in her late thirties e) She is an octogenarian. f) She is in her mid eighties. g) She is starting to show always had a youthful face. her age. h) She is under age. i) She is in her early thirties. j) She looks old for her age. 5. She has noticed a few gray hairs on the top of her head. 6. She is too young to drive a car. 7. She’s 14. She is at the point where she’s starting to get interested in boys. 8. She is aged between 30 and 34. 9. She will be 82 in December, but she still dyes her hair bright red. 10. Although she is 85, she is remarkably agile. ĆWiCzEniE 5. Uzupełnij dialogi poniższymi wyrażeniami. a) b) c) d) put her at pass for much younger my age lived for e) f) g) h) didn’t know her real age is catching up with him get to my age remarkably mature 1. A: Grandpa, get stronger eyeglasses. B: Argh! Wait till you , boy. WWW.CEl-MATuRA .pl 24 KoRePeTyCje maTuRZySTy 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . over 100 years. A: How old is she? B: She’s just 12, but for someone her age she is A: What age would you B: I’d say thirty-five. A: My great grandmother B: Oh, she had great genes. A: I can’t believe she is ! B: Nor can I. She looks at least 40 if not older. A: Margaret is over forty and she lies about her age. B: She thinks she can A: How is Bob? B: I think he is going to retire. His age A: Katy looks very mature. B: That’s true. You would think she was 18 if you ? . . . FEELINGS AND EMOTIONS ĆWiCzEniE 1. Dopasuj wyrażenia w kolumnie A do ich definicji w kolumnie B. A B 1. be thrilled to bits 2. be as white as a sheet 3. lose one’s temper 4. send shivers down sb’s spine 5. keep a stiff upper lip 6. feel down 7. jump down sb’s throat 8. buzz with energy 9. be in two minds 10. get wound up a) speak angrily to someone b) stay calm and not show your feelings c) be unable to decide about something d) be worried, tense or nervous e) be full of energy f) look pale because of illness or strong emotions g) be unhappy h) make someone feel frightened or excited i) become angry very quickly j) be extremely pleased STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 25 ĆWiCzEniE 2. dopasuj początki i końcówki zdań z kolumn 1–10 i a–j tak, by powstały pełne wypowiedzi. 1. Beth was as white as a sheet when → 2. Owen is usually calm but → 3. Brian’s wife jumped down his throat when → 4. Andrew didn’t let his emotions show and → 5. Her voice was so beautiful that → 6. Kim is in two minds → 7. Meg lost her temper and → 8. Once she gets wound up → 9. I’ve been feeling a bit down → 10. She was thrilled to bits to → a) → win the award. b) → she heard the news. c) → started yelling at the child. d) → it sent shivers down my spine. e) → it is impossible to cool her down. f) → kept a stiff upper lip. g) → physically and emotionally lately. h) → he got late home from work. i) → when Kate is around, he buzzes with energy. j) → about what to study at university. ĆWiCzEniE 3. Wybierz właściwy wyraz spośród dwóch wyróżnionych. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I’ve never been as terrified / terrific as I am now in all my life. I’m shaking hard and I can’t stop. She was frank / frantic with worry when her son didn’t come home on time. I’ve grown weary / wary of being treated like a child. Thomas was stupid / stupefied when he saw her. It was so unexpected. Harry was by himself all day, feeling alone / lonely . He was incredible / incredulous when his wife told him that she was leaving him for another man. The student was very pleased / pleasant his teacher gave him. Mike was visibly distressed / stressed by the accident. He couldn’t say a word. with the mark WWW.CEl-MATuRA .pl 26 KoRePeTyCje maTuRZySTy B ĆWiCzEniE 4. Dopasuj przymiotniki z kolumny A do wyrazów przeciwstawnych z kolumny B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A discontented miserable hysterical worried excited bored sympathetic energetic composed enthusiastic sluggish satisfied cheerful untroubled calm uncaring a) b) c) d) e) f) g) h) ĆWiCzEniE 5. Wybierz z jednej z kolumn z poprzedniego ćwiczenia wyraz pasujący do każdego z poniższych zdań i wstaw go w zaznaczone miejsce. with my work and criticises me regularly. unlike his brother who was running around by the news, but later she became alarmed. about the wedding. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. My boss is Jim was very the house, shouting. At first Anne was My sister is starting to get very Most people yawn when they are She was very Eating too much made me usual. Susan has been towards all people affected by the flood. . I was moving much more slowly than since Mark left her. It is getting her down. BODY LANGUAGE AND GESTURES ĆWiCzEniE 1. uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek określającymi pozycję ciała, nadając im odpowiednią formę gramatyczną. stand slouch kneel lean lie squat sit crouch STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. The man Grandma was Don’t Claire I Laura was She Don’t in the doorway, uncertain whether to enter or not. in an armchair by the fire. against the wall. It’s freshly painted. on the floor to tidy under the bed. down to take a picture of him from another angle. on the beach, reading a book. behind the bush to observe the birds and their young. . Sit up straight. ĆWiCzEniE 2. Przypatrz się uważnie kolumnie A i B, odpowiedz jakie znaczenie mają gesty 1–15, przypisując każdemu z nich odpowiednie objaśnienia a–o. A B 1. scratch your head 2. drum your fingers 3. cross your fingers 4. clap your hands 5. bow 6. wave 7. pat sb on the back 8. shrug your shoulders 9. nod 10. hug 11. clench your fists 12. rub your eyes 13. shake your head 14. fold your arms 15. snap your fingers WWW.CEl-MATuRA .pl a) encouragement, congratulations, consolation b) disagreement, „no” c) getting someone attention, marking the beat of music d) disbelief, doubt e) good luck f) agreement, understanding, „yes” g) disagreement, annoyance h) „hello” or „goodbye” i) lack of knowledge, concern j) hostility, anger k) impatience l) support, friendship, love m) applause n) confusion, thinking about something o) greeting, respect 28 KoRePeTyCje maTuRZySTy ĆWiCzEniE 3. Uzupełnij zdania 1–15 odpowiednimi gestami z kolumny A poprzedniego ćwiczenia, dopasuj formę gramatyczną wyrażeń opisujących te gesty. in disbelief thinking that he was only when the performance ended. on the table as he waited impatiently at us when he was getting on the train. to congratulate me on passing the exam. his in anger, his across his chest and stared 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. me his his their Mark imagining it. The audience The man for the waitress to bring him his drink. Robert Dad Hugh narrowed his eyes and but he didn’t say anything. Johnny at his parents stubbornly. I offered him a drink but he We The boy I will „Are you ok?” he asked. „Yes, I’m fine,” she Paul She Bob his her his his . each other when we met at the airport. to his neighbour as he greeted him. my for you, dear. Best of luck! . , thinking of what to say. to get his attention. to say that he didn’t know the answer. ĆWiCzEniE 4. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek w odpowiedniej formie. run stick shake tap tap fiddle blink point draw tighten crane beckon 1. Dad an umbrella. at the black clouds in the sky and reminded me to take STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 29 at her flirtatiously, but she didn’t seem to notice. her fingers through her hair, wondering what to do next. with a pen while he was waiting for his teacher to come. . 2. 3. 4. 5. 6. He Sophie Paul got nervous to the point that his hands were He was I childishly who was trying to overtake me. I Jackie tried to Brian his lips, trying to calm his anger. my foot in time to the music. my tongue out at the driver 7. 8. 9. 10. Katy smiled and 11. 12. She The student to the little boy to come nearer. me on the shoulder to wake me up. his neck to get a better view of the blackboard. in her stomach to make herself look thinner. ĆWiCzEniE 5. Wyrażenia podkreślone w zdaniach 1–8 zastąp odpowiadającymi im facial espressions z ramek. scowl squint pout frown curl one’s lip raise one’s eyebrows roll one’s eyes smack one’s lips 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stop closing your eyes to see better. Go and get your glasses! Amy showed surprise when she saw the price tag on the dress. Don’t make so much noise while eating, please. When he told her that he couldn’t afford to go on holiday, she showed contempt. Jennifer expressed exasperation when she saw what he was cooking for dinner. Kelly pushes out her lips in anger when things don’t go her way. Peggy bit her lip and looked angrily at her boyfriend. Dennis brought his eyebrows together as he tried to remember what had happened. WWW.CEl-MATuRA .pl 30 KoRePeTyCje maTuRZySTy Focus on grammar ĆWiCzEniE 1. Przekształć zaznaczone czasowniki, tak aby pochodne formy uzupełniały zdania 1–15. and makes up his mind quickly. with her performance. as to why Tim would want to give up his job. of all his colleagues. by his constant sniffling. at high house prices. I have no other choice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. by the book. It was boring. with the one I have. I was very Adam is very The critics were thoroughly We were Honestly, I’ve never thought of changing jobs. I’m I don’t like Tom. He is Willy is We were all very I’m very than to live at my parents’. Molly was on the floor. of his wife’s career. 11. Dad was 12. How is Katy’s new boyfriend? I find him very 13. She was very 14. Not going to college is one of the things that I’m most Zoe was acutely the other day. about. 15. when her husband left his dirty clothes about the discussion getting too heated. by the prospect of getting a pay rise. . about the things she had said disappoint . decide . impress . confuse . satisfy . contempt . envy . irritate . anger . annoy . worry . like . excite . regret . embarrass . ĆWiCzEniE 2. W zaznaczone miejsca wstaw przymiotniki utworzone z podanych obok rzeczowników lub czasowników. 1. 2. Peter was I’m for half the day, but he is in a better mood now. to you, Adam, for all the help you’ve given me. sulk . thank . STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 31 about what he had done and he feared with her life. fright . please . when they found out that 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. The boy was the consequences. My friend, Sue, seems to be very His parents were he had been lying to them. My boss is Mark was I’m very Laura is a very however she can. I’m I can trust him. when I have child-care problems. that he hadn’t been invited to the party. about driving in the rain and on snowy roads. person. She will help you out about his real intentions. I don’t think rage . compassion . offence . anxiety . thought . doubt . ĆWiCzEniE 3. W zaznaczone miejsca wpisz przymiotniki utworzone z podanych obok rzeczowników. From pre-Christian times until well into the Renaissance, scientists and  philosophers believed that four temperaments were responsible for human health and personality. This theory, the theory of four temperaments, dates back to Ancient Greece and stems from Hippocrates’ theory of four humours. Hippocrates, the father of medicine, believed that bodily fluids, also called the four humours, permeate the human body and determine man’s health, personality and moods. The four humours were: blood, yellow bile, black bile and phlegm. Blood was thought to come from the heart, yellow bile from the liver, black bile from the spleen, and phlegm from the brain. According to this theory, good health was when the bodily fluids were in balance and illness occurred when they were not. Each of the fluids was associated with a different personality type. Sanguine corresponds to the fluid of blood. A person who is sanguine is 2 cheer- fulness , 5 sociability . Sanguines usually have a positive attitude in life. Because of this, it’s sometimes very 4 warmness and 3 confidence , 1 optimism , WWW.CEl-MATuRA .pl 32 KoRePeTyCje maTuRZySTy 6 ambition , 7 energy , difficult to tell whether they are going through a hard time as they can laugh their path through a storm. Choleric indicates the personality of an individual character- ised by yellow bile. As  the name suggests, an individual belonging to this personal- ity type is a leader and a doer who can inspire people in lots of ways. Cholerics are 8 opinion , and strive for a position of power. Melancholic is the personality of a person dominated by black bile. Melancholics are generally 11 empathy and 14 imagination . 15 courage or even 16 depression at times. Phlegmatic is the personality of an individual with a pre- 18 calmness , 19 passivity . They can get along with anyone, although Due to their fragile disposition, melancholics tend to get easily 10 consideration , 13 creativity and dominance of phlegm. Phlegmatics are and therefore sometimes they let others take a lead. 9 kindness , 12 help . They can also be very 17 shyness and ĆWiCzEniE 4. W zaznaczone miejsca wpisz przymiotniki utworzone z podanych obok rzeczowników. In his famous work The Expression of the Emotions in Man and Animals, Charles Darwin suggested that babies are able to recognise other people’s facial expressions. He observed this on the example of his baby son who assumed a  1 melancholy expression in a situation where a maid in the Darwins’ home pretended to cry. Because the boy hadn’t had any previous experience of seeing a crying person before and as such couldn’t have associated crying with a  feeling of sadness, Darwin suggested that he must have inherited this association. In the Proceedings of the National Academy of Sciences, Gili Peleg, a researcher from the University of Haifa, Israel, described 21 interviews she recorded with born-blind people and 30 interviews with normal-sighted people that the blind people were genetically related to. She asked them to recount experiences of 4 disgust and when they were 5 happiness . As they did so, their faces assumed the appropriate emotions. Then, she gave them a test to see what they looked like when they were 2 dejection , 3 fury , STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 33 6 concentration and 7 surprise . Next, she watched all the recorded interviews and observed that although the blind volunteers had never seen their relatives’ faces before, their facial expressions were strikingly alike. ĆWiCzEniE 5. uzupełnij zdania przymiotnikami, dodając do podanych rzeczowników odpowiedni przyrostek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. day at school, I was looking forward to a nap. ! who you hang around with. lie told to get out of trouble. Be After a Stop being so It was a My younger brother is 16, and like most 16 year olds, he is She looked great in that It was It’s Her I realised I had to make a change, so I went on a to trust strangers. instincts told her that something was wrong. of me to think I would learn to ski easily. dress. care . trouble . self . coward . . child . flower . fool . risk . mother . rigour . diet. ĆWiCzEniE 6. W zaznaczone miejsca wstaw przysłówki utworzone z podanych obok przymiotników. 1. 2. 3. 4. 5. 6. enough. . I got a bad cold because I didn’t dress Aunt Dorothy turned 60 last week, but she always dresses Paul put on his jacket She wrapped her shawl the night chill. Look how Catherine likes to look great, so she chooses her clothes very she walks in those high heels! and ran out the door. . around her face to ward off warm . fashionable . quick . tight . clumsy . careful . WWW.CEl-MATuRA .pl 34 KoRePeTyCje maTuRZySTy 7. 8. 9. 10. dressed waitress. Each time we’re in this restaurant, we are served by a My sister dresses very Jenny spoke The pupil scant . bad . in front of an audience of over 300 people. confident . patient . waited for the class to end. for her body type. ĆWiCzEniE 7. Wybierz poprawny przysłówek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. He is a highly / high experienced employee. Peggy was deep / deeply saddened to hear about it. I haven’t been myself lately / late . I’m near / nearly ready. I will be downstairs in a minute. Because she is overweight, she thinks low / lowly of herself. Tim was very nervous and insisted on speaking last / lastly . I love all kinds of tea, but I most / mostly drink Jasmine. They’ve found a lovely flat near / nearly the city center. Let’s go outside and talk free / freely without being disturbed by all this noise. 10. Wait for me. I will be back shortly / short 11. 12. I’ve broken up with Harry. I can hard / hardly believe it’s over. I’m prettily / pretty sure that he is the man I want to spend the rest of my life with. . ĆWiCzEniE 8. W zaznaczone miejsca wstaw przysłówki utworzone z podanych obok przymiotników. 1. 2. married. answered happy . After thirty-five years they are still Though Alice was in a hurry, she the questions. We meet each other. My teacher speaks very to follow him. 3. 4. although we live far apart from , so it’s sometimes difficult polite . regular . fast . STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 35 speaking, I’m not sure if we are meant to be together forever. Susie speaks he was nasty to her. They dated for a short time and got married of her ex-husband even though ĆWiCzEniE 9. dodaj odpowiedni przyimek do przymiotników w poniższych zdaniach. honest . good . hasty . . computers. / engrossed / scared / embarrassed travelling alone. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. / keen / afraid / interested / preoccupied Tom is fond She was so absorbed the book that she didn’t notice me enter the room. Kate was apprehensive The boy was sorry what he had done. I was amazed views of the mountains. She was pleased Judy is obsessed / grateful / concerned / impressed / ashamed / upset / fascinated / appreciative the spectacular his assistance. her weight. ĆWiCzEniE 10. Wybierz odpowiedni przyimek. b) of c) from b) with getting to the top of that mountain. smoking in public places. I was proud a) with I strongly disapprove a) to The politician is completely dedicated a) towards Don’t be angry a) on 1. 2. 3. 4. c) of 5. When I first met him, I was very suspicious b) for me. I told you I was very sorry. b) with c) towards a) of b) by c) to c) of his community. his behaviour. WWW.CEl-MATuRA .pl 36 KoRePeTyCje maTuRZySTy his father. her classmates. b) of b) of Even as a grown-up man he was dependent a) from c) on As a teenager, Amy felt inferior a) from Their son is weak a) at Peggy felt guilty a) about 6. 7. 8. 9. 10. Tom is financially independent b) from a) of c) to maths and he needs assistance to catch up. c) on b) with forgetting to call him on his birthday. b) of c) in his parents and lives on his own. c) on ĆWiCzEniE 11. uzupełnij zdania, używając podanych przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym. old than me, is still a bachelor. good some money than I have, but she has 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. tall as me, but he is a far My brother, who is much Bob is not as basketball player. She might have such bad taste! Kate’s hair is slightly You are by far How do you do it? Each time I see you, you look Her Joe is at all the crazy things he does. Debra is one of though she lacks confidence. thin and long than mine. good sister in the world. important person in your life? 10. Who is 11. She is much by her colleagues. strong point is knowing her weaknesses. funny guy I have ever met. He makes me laugh beautiful . pretty girls in the class, aggressive than she used to be, but she is not liked STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 37 responsible than you and me, but he is boring. old one among us. 12. 13. 14. 15. Ted is Come meet my brother. He is She is forward to the winter season. Mr Jones is unprepared and he doesn’t know how to teach. little enthusiastic about skiing than me, but she is looking bad teacher I’ve ever had. He comes to class ĆWiCzEniE 12. uzupełnij zdania, używając podanych przymiotników w stopniu równym, wyższym lub najwyższym. 2 attractive and These days 1 many and many people have gone to such extremes in their worship of beauty that they are ready to pay any price to look 3 young . The concept of attractiveness, although highly subjective, is almost universally agreed. Gone are the days when Rubenesque pear-shaped women of alluring curves and overweight men were considered as 4 beautiful as today’s top models. People become 5 confident if they don’t live up to the standards of beauty imposed on them by mass media and popular culture. They want ideal faces with harmonious features, not a wrinkle in sight, perfect noses, full lips, beautiful teeth and slim bodies. And this is where contemporary medicine comes in and can do more than is apparent in rebuilding your body. There is nothing wrong with wishing to look 6 good , however – when abused – plastic surgery can go horribly wrong. Unfortunately, having plastic surgery is like eating cookies. It hardly ever stops at just one plastic surgery episode as it often leads to a 8 famous people who went overboard with improving his body was Michael Jackson. Michael Jackson started his career as a small boy with an afro, Afro-American features, and medium brown skin. However, over the years his face transformed into one that was unlike any other due to repeated plastic surgery. He had his skin bleached and his hair straightened. His nose was gradually narrowed to look „more white”. His lips got 9 thin , 10 high and he had a cleft put into his chin. People joke that his eyebrows got he was born a black man and ended up a white woman. While obviously his example is 7 far one. One of WWW.CEl-MATuRA .pl 38 KoRePeTyCje maTuRZySTy a threat of what may happen if plastic surgeries go mad, using it as a reason to avoid such surgery at all is neither fair nor sensible. ĆWiCzEniE 13. uzupełnij zdania za pomocą porównania the + stopień wyższy… the + stopień wyższy oraz stopień wyższy + and + stopień wyższy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Every day she grew Scott worked thin and pale . hard and hard , and never got any rest. long she studied, old you grow, good I knew him, much progress she made. wise you become. strong my feelings for him became. She liked him little and little each day. much I work, high you rise, rich he got, fast we walk, hungry I become. hard you fall. stingy he appeared. sooner we will get home. ĆWiCzEniE 14. uzupełnij zdania, używając podanych przysłówków w stopniu wyższym lub najwyższym. of all, but he has no aptitude for maths. frequent . hard . fashionable . early, little . easy . good . . away often, far . STaRa doBRa SZKoła 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. than other boys I know. than usual, Susie has a sweet tooth. She eats sweets than she should. Jack works Tony dresses Yesterday I went to bed but I slept . Because Sheila is extremely self-absorbed, she won’t find a friend If you put more thought into it I’m sure you can do I wish Tony could visit me , but he lives than just around the corner. . Unit 1. Man 8. 9. 10. Let’s look His grammar is getting into this problem. and he speaks English now than he did last term. Adam expects everyone to be nice to him, but he treats others . ĆWiCzEniE 15. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. nowhere near far nothing the more the best definitely better sooner quite bit marginally 39 far . good, fluent . bad . like speaking to strangers late for class, the teacher told me: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Speaking to people online is on the street. Although I was „Next time you’re late, I won’t let you in.” Andy is a tiny taller than me. I’d with him. You’d be It’s Michael is not No doubt about it, it’s surely with their mother. She is Ellen is The more you know Ted, lie on the couch and watch TV than go out for a meal off wearing a dress to a wedding than a skirt. easier to destroy a relationship than to make it stronger. as smart as his brothers, but he’s nice and funny. thing for the children to stay not as interesting as her sister. as good a communicator as Patty. comfortable you are around him. ĆWiCzEniE 16. ułóż przymiotniki w odpowiedniej kolejności. 1. 2. 3. hair shoes a blouse long curly jet-black sports comfortable leather silk elegant evening WWW.CEl-MATuRA .pl 40 KoRePeTyCje maTuRZySTy 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. old-fashioned British brown bright 17-year-old medical tall language young child-sized casual organic woollen beige v-neck a jacket a student a teacher clothes a sweater neighbours young noisy italian nose hooked big ugly ĆWiCzEniE 17. utwórz przymiotniki złożone charakteryzujące poniższe zdania i wyrażenia. Wzór: A boy who uses his left hand for writing → A left-handed boy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A lady in middle age. → A child with bad manners. → A politician who has a good heart. → A shirt with short sleeves. → A woman with an open mind. → A girl with long legs. → A man with a foul mouth. → A girl with blue eyes. → A person with fair hair. → A driver who has short sight. → ĆWiCzEniE 18. jak nazywają się ludzie opisani w poniższych wyrażeniach? Wzór: people who are aged 18 to 34 → The young 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. People who are out of work. → People who cannot hear. → People suffering from a disease. → People who live from hand to mouth. → People who suffer from visual impairment. → People who have no roof to live under. → People who have physical defects. → STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 41 People who are aged 65 and above. → People who live in luxury. → 8. 9. 10. People who have at least a bachelor’s degree. → 11. Children and young adults. → 12. People who show a lack of good judgment. → . The building doesn’t have any facilities for need is the attention and care of their own families. read Braille by feeling letters with their fingertips. What The mayor intends to build shelters for Avoid companionship with ĆWiCzEniE 19. Uzupełnij poniższe zdania rzeczownikami grupowymi utworzonych od przymiotników. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. In Sweden all TV programmes are broadcast with subtitles for The organisation helps live longer because they have better access to health care. struggle to make both ends meet. have always wanted to change the world. to gain new skills and find work. . . . ĆWiCzEniE 20. Zapisz słownie podkreślone liczebniki. 1. 2. 3. 4. Jack is in his 40s Chloe is 15 A: Your son is an adult now. B: That’s right. He is turning 18 A: My folks are planning a big surprise birthday and Bob 16 on the 11th . now, but shows no signs of slowing down. . They are around the same age. for my granddad’s 80th birthday. 5. 6. 7. 8. . I thought he was much younger. B: I didn’t know he is 80 Is she really 30? I thought she was just around her early 20s Your grandma looks great. I want to look like her when I am 60 We look forward to seeing you at our 21st celebration. It’s on September 15 George is having his 28th . wedding anniversary birthday coming up. Have you been invited? . . WWW.CEl-MATuRA .pl 42 KoRePeTyCje maTuRZySTy A: Why is Wendy in a festive mood? B: Oh, you didn’t know? It’s her 42nd 9. 10. My uncle retired in 2012 11. on April 21 Robert will turn 50 celebrate it until St George’s Day on April 23 Agnes is 35 years old. Peter is 48 difference of 13 wedding anniversary in June. 12. before he was 60 birthday today. . , but he won’t officially . . That makes an age years. They will celebrate their 3rd B ĆWiCzEniE 21. Połącz zdania z tabelki A ze zdaniami z tabelki B. A 1. My brother is plain lazy. 2. Nick is a terrible gossip. 3. Scott is career- business. a) He is always poking his nose into other people’s b) He is always letting me down. c) He is always complaining about something. d) He is constantly talking about himself. e) He is always blaming others for his own mistakes. f) He is always getting lost in his own thoughts. g) He is continually putting things off until the very last minute. h) He is continually talking about people behind their back. i) He is always losing his temper about nothing. j) He is constantly thinking about his job. -orientated. 4. Franc is hot-headed. 5. My boss is a grouch. 6. Tom is unreliable. 7. Mr Morgan is a busybody. 8. He is a finger pointer. 9. Her boyfriend is self-absorbed. 10. Owen is absent-minded. Focus on matura zADAniE 1. egzaminujący: Let’s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. STaRa doBRa SZKoła Unit 1. Man 43 After about 30 seconds egzaminujący: Can we start now? Dostałeś się na studia w dużym mieście z dala od miejsca zamieszkania. Wynajmujesz pokój wspólnie z osobą w Twoim wieku. W czasie wizyty w domu rozmawiasz o tym ze swoją siostrą. Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. – opowiedz, jak Wam się wspólnie mieszka, – opisz, jak wygląda, – powiedz, jaki ma styl ubierania, – jakie ma cechy charakteru. egzaminujący: Thank you. Let’s move on to Task 2. zADAniE 2. egzaminujący: Describe the picture. After about 10 seconds. egzaminujący: Thank you. I will now ask you three questions. Uwaga: na egzaminie maturalnym pytania do ilustracji znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminującego. egzaminujący: Thank you. Let’s move on to Task 3. WWW.CEl-MATuRA .pl Przykładowe pytania 1. How is the girl feeling now and how do you know? 2. What do you think has happened? 3. Have you ever felt like that?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język angielski. Korepetycje maturzysty. Cel: matura
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: