Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00926 009109 24102527 na godz. na dobę w sumie
Język angielski dla szóstoklasisty. Gramatyka - ebook/pdf
Język angielski dla szóstoklasisty. Gramatyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-478-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> podstawówka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Język angielski dla szóstoklasisty. Gramatyka' to repetytorium, które przyda się w nauce  każdemu uczniowi szóstej klasy. Należy do znanej serii repetytoriów 'OldSchool - stara dobra szkoła', przygotowanej przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, we współpracy z nauczycielami i samymi uczniami.

 

 

Główne zalety książki:

- wszystkie istotne zagadnienia gramatyki angielskiej

- tabele, przykłady, klarowne objaśnienia

- bogaty zestaw ćwiczeń z rozwiązaniami

- przejrzysty układ, ilustracje, staranna szata graficzna

 

 

Domowe korepetycje tylko z OldSchool!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JOANNA BOGUSŁAWSKA JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA KONSULTACJA: DR ALISA MITCHEL-MASIEJCZYK Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Projekt makiety: Kaja Mikoszewska Ilustracje: Magdalena Wójcik Opracowanie graficzne: Paweł Kamiński © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2016 www.6klasa.pl ISBN: 978-83-7892-369-5 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-478-4 Skład i łamanie: Paweł Kamiński SPIS TREŚCI 3 1. CZASY ............................................................. 8  1.1 PRESENT SIMPLE ............................................................... 8 1.2 PRESENT CONTINUOUS ................................................... 19 1.3 PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS ...................... 25 1.4 PAST SIMPLE ..................................................................... 29 1.5 PRESENT PERFECT ............................................................. 38 1.6 PRESENT PERFECT I PAST SIMPLE ..................................... 44 1.7 FORMY PRZYSZŁE ............................................................. 48 2. CZASOWNIKI .................................................. 51 2.1 CZASOWNIK TO BE .......................................................... 51 2.2 CZASOWNIKI HAVE I HAVE GOT ..................................... 64 2.3 GERUND/INFINITIVE ........................................................ 69 2.4 FORMA WOULD LIKE TO ................................................... 77 2.5 FORMA LET’S .................................................................... 79 2.6 CZASOWNIKI MODALNE .................................................. 81 2.7 FORMY THERE IS/ARE, THERE WAS/WERE ....................... 90 3. ZAIMKI ............................................................ 93 3.1 ZAIMKI OSOBOWE .......................................................... 94 3.2 ZAIMKI ZWROTNE ............................................................ 96 3.4 ZAIMKI DZIERŻAWCZE ...................................................... 99 3.4 ZAIMKI WZGLĘDNE ........................................................... 101 3.5 ZAIMKI WSKAZUJĄCE ...................................................... 103 3.6 ZAIMKI PYTAJĄCE ........................................................... 105 4. PRZYMIOTNIKI ................................................. 107 4.1 STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW .................................. 107 4.2 PRZYMIOTNIKI Z KOŃCÓWKĄ -ED/-ING ........................ 112 5. PRZYSŁÓWKI ................................................... 116 5.1 STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW ..................................... 118 WWW.6KLASA.PL 4 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA 6. LICZEBNIKI ...................................................... 123 6.1 LICZEBNIKI GŁÓWNE ....................................................... 123 6.2 LICZEBNIKI PORZĄDKOWE ............................................... 129 7. SPÓJNIKI ......................................................... 134 8. RZECZOWNIKI ................................................. 139 8.1 RZECZOWNIKI POLICZALNE ............................................. 139 8.2 RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE ....................................... 144 8.3 UŻYCIE SOME/ANY, MUCH/MANY Z RZECZOWNIKAMI 147 9. PRZYIMKI ......................................................... 151 9.1 PRZYIMKI CZASU .............................................................. 151 9.2 PRZYIMKI MIEJSCA I RUCHU ........................................... 159 9.3 PRZYIMKI PRZYCZYNY I SPOSOBU ................................... 168 10. DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI ............................... 172 11. KLUCZ .............................................................. 176 DODATEK - TABLICE 196  PRZEDIMKI – ARTICLES ........................................ 196 CZASOWNIKI NIEREGULARNE ............................. 202 STARA DOBRA SZKOŁA SPIS TREŚCI 5 WWW.6KLASA.PL 6 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA Język angielski dla szóstoklasisty. Gramatyka to książka przeznaczona dla uczniów kończących szkołę podstawową. Zawiera powtórkę naj- ważniejszych informacji z gramatyki angielskiej wraz z ćwiczeniami, dzięki którym każdy uczeń będzie mógł sprawdzić, jaki jest faktyczny stan jego wiedzy na finiszu podstawówki. Dzięki repetytorium można powtórzyć najistotniejsze zagadnienia gramatyczne – znajduje się tu klarowne omówienie angielskich cza- sów i najważniejszych części mowy, opatrzone przykładami. W każ- dym rozdziale zamieściliśmy również zestaw różnorodnych ćwiczeń. Niektóre z  nich oznaczone są gwiazdką – są to ćwiczenia otwarte, nieco trudniejsze. Prawidłowe rozwiązania znajdują się na końcu czę- ści gramatycznej i umożliwiają skontrolowanie własnych odpowiedzi STARA DOBRA SZKOŁA WSTĘP 7 a przy okazji sprawdzenie, z którymi zagadnieniami uczeń radzi sobie dobrze, a nad którymi powinien jeszcze popracować. Na końcu książki zamieściliśmy dodatek – są to tabele porządku- jące informacje dotyczące użycia angielskich przedimków oraz wykaz najpopularniejszych czasowników nieregularnych. Zależało nam na tym, aby korzystanie z naszej publikacji było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne – zadbaliśmy o przejrzysty układ oraz staranną szatę graficzną z ilustracjami. Mamy nadzieję, że z pomocą naszej książki każdy uczeń solidnie powtórzy wiadomości z angielskiej gramatyki. Powodzenia! mgr Joanna Bogusławska i redakcja wydawnictwa Lingo WWW.6KLASA.PL 8 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA 1. CZASY 1.1. PRESENT SIMPLE ■ Zastosowanie czasu Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, to jeden z podstawo- wych czasów w języku angielskim. Używamy go wówczas, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która dzieje się regularnie, która cyklicznie się powtarza. Przyjrzyj się przykładom. Przykład: I go to school from Monday to Friday. – Chodzę do szkoły od ponie- działku do piątku. My mother always cooks dinner. – Moja mama zawsze robi obiad. My sister plays tennis. – Moja siostra gra w tenisa. ■ Budowa czasu Oto wzór, według którego tworzymy zdania twierdzące i przeczące, a także pytania w czasie Present Simple. Spójrz: ■ Zdanie twierdzące OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 9 Przykład: I go to school every day. – Codziennie chodzę do szkoły. I go to the cinema every month. – Co miesiąc chodzę do kina. Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, a więc dla osób he/she/it (on/ona/ ono), do czasownika dodajemy na końcu „s”. Robimy to na kilka sposobów. Przykład: Tom lives in Warsaw. – Tom mieszka w Warszawie. Mary plays the piano. – Mary gra na pianinie. Jeżeli czasownik kończy się w  swojej podstawowej formie na „y”, wówczas mamy dwa sposoby na dodanie „s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej: – Jeśli przed „y” jest samogłoska, wówczas do czasownika dodajemy po prostu „y”, na przykład say → says – Jeśli przed „y” jest spółgłoska, wówczas „y” zmienia się na „-ies”, na przykład fly → flies Jeżeli czasownik kończy się na „sh”, „ch” lub „s”, wówczas w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy „-es” (zasada ta obowiązuje po to, aby łatwiej wymawiać tak powstały czasownik), na przykład: WWW.6KLASA.PL 10 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA – brush → brushes – catch → catches – cross → crosses W trzeciej osobie liczby pojedynczej podane trzy czasowniki zmieniają się dość nietypowo. Warto to zapamiętać: Have → has Do → does Go → goes ■ Zdanie twierdzące z trzecią osobą liczby pojedynczej OSOBA (he, she, it) + CZASOWNIK + KOŃCÓWKA „s” + RESZTA ZDANIA Przykład: Monika goes to school in Lublin. – Monika chodzi do szkoły w Lublinie. Zdania przeczące i pytające tworzymy poprzez dodanie operatorów do/do not (don’t) (do osób I, you, we, they/ja, ty, my, wy, oni) lub does/ does not (doesn’t) (do osób he, she, it/on, ona, ono). STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 11 Does bez względu na to, czy występuje w pytaniu czy w przeczeniu, anuluje „s” przy czasowniku w trzeciej osobie liczby pojedynczej. ■ Zdanie przeczące OSOBA + DO NOT/DOES NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA Przykład: Monika doesn’t go to school in Lublin. – Monika nie chodzi do szkoły w Lublinie. I don’t go to school during weekends. – Nie chodzę do szkoły w weekendy. Konstrukcję budowania pytań w czasie Present Simple można szybko opanować, posługując się poniższym schematem „sopockim”. Jest to bardzo prosty i łatwy sposób na zapamiętanie tego, jak stawiać pyta- nia w tym czasie. WWW.6KLASA.PL 12 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA S O P O T Słówko pytające Operator Podmiot Orzeczenie Reszta zdania What (w tym: What time, What day, What newspaper, What music, itd.), When, Where, why, How much, How many, How long Where How Do (I, you, we, they) Does (he, she, it) (osoba) (czasownik) I, you, we, they, he, she, it do does Do Do you he you Tom and live? spend listen learn weekends? to music? Spanish? Jeżeli w zdaniu występuje czasownik „być” (to be we wszystkich swo- ich odmianiach, czyli am, is, are), wówczas pytania tworzymy poprzez inwersję (zamienienie osoby i czasownika „być” miejscami), a przecze- nia poprzez dodanie not do czasownika to be. Przykład: Who are you? Are you a doctor? – Kim jesteś? Czy jesteś lekarką? No, I’m not. I am a nurse. – Nie, nie jestem. Jestem pielęgniarką. STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 13 Zwróć uwagę na to, że w zdaniach niezłożonych czasownik to be nie występuje w jednym zdaniu z innymi czasownikami. I tak na przykład powiemy: Piotr lives in Gdańsk. – Piotr mieszka w Gdańsku. Jane and Mary live in London. – Jane i Mary mieszkają w Londynie. Ale te zdania już nie są poprawne: Piotr is lives in Gdańsk . – Piotr jest mieszka w Gdańsku. Jane and Mary are live in London. – Jane i Mary są mieszkają w Londynie. Dla czasu Present Simple występuje wiele charakterystycznych dla niego słówek. Wśród nich są wszelkie słowa wskazujące na jakąkol- wiek regularność czy powtarzalność wykonywania danej czynności, na przykład: usually (zwykle) often (często) always (zawsze) sometimes (czasami) never (nigdy) hardly ever (rzadko kiedy) seldom/rarely (rzadko) every… (każdy/każdego/w każdy – miesiąc, dzień, rok itd.) Słowa te mają swoje miejsce w zdaniach. WWW.6KLASA.PL 14 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA Porównaj zdania: I always come late to school. – Zawsze przychodzę do szkoły spóźniony. I am always late to school. – Zawsze jestem spóźniony do szkoły. Jeżeli w zdaniu występuje czasownik to be (być), wówczas słowa charakterystyczne dla Present Simple (określenia częstotliwości) stawiamy za tym czasownikiem. Jeżeli w zdaniu użyjemy innego czasownika niż to be, to słowa charakterystyczne dla Present Simple stawiamy przed tym czasownikiem, czyli zaraz za osobą. Dłuższe określenia, np. every month, stosowane są albo na samym początku, albo na samym końcu zdania (wyjątkiem jest hardly ever, które podlega takim samym zasadom jak określenia wymienione wcześniej). Ćwiczenie 1. Ułóż słowa we właściwej kolejności, aby stworzyć poprawne zdanie. Przykład: never He at computer games plays weekends – He never plays computer games at weekends. 1. never a.m. she at six gets o’clock up 5 – ..................................................................................................................................... 2. for never she class is late – ............................................................................................................................................................................................................ STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 15 3. do PlayStation have you a? – .................................................................................................................................................................................................. 4. what school you usually time do finish? – .................................................................................................................................... 5. evening in hungry the always am I – .............................................................................................................................................................. 6. place milkshakes this best the has – ............................................................................................................................................................... 7. drink you coke do? – .......................................................................................................................................................................................................................................... 8. your does father work where? – ................................................................................................................................................................................... 9. often I read in summertime books – ................................................................................................................................................................ 10. when you go school do to? – .................................................................................................................................................................................................... Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę czasownika. Przykład: Caroline (drink/drinks) a lot of orange juice. 1. We (live/lives) in Poland. 2. Tom (don’t read/doesn’t reads/doesn’t read) a lot. 3. My favorite T-shirt (is/are/am) green and yellow. WWW.6KLASA.PL 16 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA 4. They (drink/drinks) too much coke. 5. My best friend (come/comes) from Kraków. 6. He (know/knows) many videogames. 7. My sister (think/thinks) Taylor Swift (is/are/am) a great singer. 8. We always (wash/washes) the dishes after dinner. 9. I (love/loves) Ryan Gosling. He (is/am) super handsome. 10. Tom (go/goes) to school by bus. 11. In the Twilight books, the vampire Edward (love/loves) Bella. Ćwiczenie 3. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu Present Simple. Przykład: Mark’s sister (doesn’t learn/not learn) French. We ................................................................................................................... (not play) baseball at school. My father ................................................................................................................... (work) as a bus driver. My best friend often ................................................................................................................... (call) me during the weekends. I always ................................................................................................................... (do) my homework after school. What time ................................................................................................................... (you) ................................................................................................................... (wake up) on Sundays? STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 17 I m Polish, and I ................................................................................................................... (live) in Poland. Harry Potter ................................................................................................................... (is/are) a young magician. Ćwiczenie 4. Przerób podany tekst tak, aby zawierał tylko trzecią osobę liczby pojedynczej, a następnie odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania do tekstu. Przykład: I go to school in Warsaw. → She goes to school in Warsaw. – Chodzę do szkoły w Warszawie. → Ona chodzi do szkoły w Warszawie. I’m Paula and I go to an elementary school in Poland. I am thirteen years old. Every day I get up at 7 o’clock a.m., I have a shower and eat breakfast and then I go to school at 7.30. I am at school by 7.45 and I spend about seven hours every day there. I often eat lunch at school, usually soup in the school canteen and I always eat a sand- wich and drink a bottle of water at school. After lessons, I do home- work at school and wait for my dad. I come back home about 3 p.m. After school I eat dinner with my parents and my brother Marek. Later, I watch TV, read books and see friends. I go to bed around 10 or 11 p.m. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... WWW.6KLASA.PL 18 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1. What time does Paula get up every day? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. What time does she get to school? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. How many hours does she spend at school? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. When does Paula do her homework? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. What time does she come back home? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 19 1.2. PRESENT CONTINUOUS ■ Zastosowanie czasu Czas Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły, którego uży- wamy w wielu okolicznościach. – Czynności dziejące się w chwili mówienia o nich: Przykład: She’s reading a book now. – Ona teraz czyta książkę. Tom is looking for his glasses. – Tom szuka swoich okularów. – Wyrażanie złości, irytacji wobec powtarzających się i drażniących nas sytuacji, ze słówkami: always, constantly, continually. Przykład: You’re always losing your keys, try to remember where you put them. – Ciągle gubisz swoje klucze, postaraj się zapamiętać, gdzie je kładziesz. You’re constantly interrupting me when I’m talking. – Ciągle prze- rywasz mi, gdy mówię. – Wyrażanie czynności zaplanowanych na przyszłość i podanie, na kiedy są zaplanowane: WWW.6KLASA.PL 20 JĘZYK ANGIELSKI DLA SZÓSTOKLASISTY GRAMATYKA I LEKSYKA Przykład: I’m seeing my best friend tonight. – Widzę się z przyjaciółką dziś wieczorem. We’re going to the cinema on Monday. – W poniedziałek idziemy do kina. – Do opisywania obrazków i zdjęć: Przykład: In the picture we can see people sitting in a park, having a picnic. The man is drinking coffee and eating a sandwich, the woman is reading a book. – Na zdjęciu widzimy ludzi siedzących w parku, podczas pikniku. Mężczyzna pije kawę i je kanapkę, kobieta czyta książkę. Warto zapamiętać, że wszystkie czasy, które w swojej nazwie mają słowo continuous, to te, których czasowniki kończą się na -ing. To na pewno pomoże w rozpoznawaniu tych czasów w nieco bardziej złożonych zadaniach. ■ Budowa czasu Zdanie twierdzące: OSOBA + TO BE (BYĆ) + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ -ING Przykład: I am watching TV now. – Oglądam teraz telewizję. STARA DOBRA SZKOŁA 1. CZASY 21 ■ Zdania pytające Pytania tworzymy przez inwersję czasownika to be, a zdania prze- czące przez dodanie not do czasownika to be: – What are you doing? I’m washing the dishes now. – Co robisz? Myję teraz naczynia. – I’m not listening to the radio now. – Nie słucham teraz radia. Inwersja jest sposobem na tworzenie pytań dla wszystkich czasów ciągłych, czyli tych ze słowem continuous w nazwie, warto zatem dokładnie zapamiętać to słowo oraz jego znaczenie: zmiana kolejności osoby i czasownika to be (być). W zdaniu twierdzącym jest to kolejność osoba + to be, w zdaniach pytających kolejność zmienia się na to be + osoba. Z czasem Present Continuous, tak jak z wcześniej omawia- nym Present Simple, a także z każdym innym angielskim czasem, występują słowa i określenia dla niego charaktery- styczne. W przypadku Present Continuous są to: • now (teraz); • at the moment (w tym momencie, w tej chwili); • at present (obecnie); • these days (w dzisiejszych czasach); WWW.6KLASA.PL
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język angielski dla szóstoklasisty. Gramatyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: