Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 003231 21535272 na godz. na dobę w sumie
Joomla! 1.6. Ćwiczenia - książka
Joomla! 1.6. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2744-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Za darmo i bez kłopotu stwórz z Joomla! własną stronę internetową

Joomla! 1.6 to najnowsza odsłona popularnego i łatwo dostępnego systemu zarządzania treścią (CMS), dającego możliwość szybkiego stworzenia własnej strony internetowej i zarządzania nią bez najmniejszych trudności. Oprócz wielu innych zalet - chociażby elastyczności oraz łatwości obsługi - Joomla! posiada także i tę, że jest rozpowszechniana na zasadach open source, podobnie jak mnóstwo dodatków do niej, wydatnie poszerzających spektrum jej funkcjonalności. Dzięki całemu temu systemowi możesz stworzyć dowolną witrynę internetową: prostą stronę domową albo specjalistyczny portal o skomplikowanej strukturze. Wystarczy tylko zainstalować ten CMS wraz z odpowiednimi rozszerzeniami i można ruszać do dzieła.

Ta książka ma za zadanie ułatwić Ci zorientowanie się w specyfice działania Joomla! i umożliwić stworzenie własnej strony WWW, nawet jeśli nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z systemami zarządzania treścią. Znajdziesz tu wszystkie informacje, wzbogacone o praktyczne ćwiczenia. Zapoznasz się z wymaganiami systemowymi Joomla! 1.6 oraz procesem instalacji i konfiguracji. Zrozumiesz, na czym polega właściwe rozmieszczanie treści, jak stworzyć dobre menu portalu i jak wykorzystać szablony oraz moduły. Dowiesz się, jak zarządzać użytkownikami Twojego portalu, dodawać grafikę i różne komponenty. Nauczysz się także korzystać z dodatków i rozszerzeń, co pozwoli Ci stworzyć dokładnie taką stronę, jaką sobie wymarzysz.

Strona jak malowana - stwórz ją z Joomla! 1.6.Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! 1.6. Ćwiczenia Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2744-8 Format: 140×208, stron: 176 Za darmo i bez kłopotu stwórz z Joomla! własną stronę internetową • Zaglądaj do Joomla! 1.6 – czyli po co Ci konto WWW i jak ugryźć ten CMS • Gdzie umieścić te treści – czyli jak tworzyć artykuły i racjonalnie nimi zarządzać • Od zamierzeń do rozszerzeń – czyli do czego służą dodatki i rozszerzenia Joomla! 1.6 to najnowsza odsłona popularnego i łatwo dostępnego systemu zarządzania treścią (CMS), dającego możliwość szybkiego stworzenia własnej strony internetowej i zarządzania nią bez najmniejszych trudności. Oprócz wielu innych zalet – chociażby elastyczności oraz łatwości obsługi – Joomla! posiada także i tę, że jest rozpowszechniana na zasadach open source, podobnie jak mnóstwo dodatków do niej, wydatnie poszerzających spektrum jej funkcjonalności. Dzięki całemu temu systemowi możesz stworzyć dowolną witrynę internetową: prostą stronę domową albo specjalistyczny portal o skomplikowanej strukturze. Wystarczy tylko zainstalować ten CMS wraz z odpowiednimi rozszerzeniami i można ruszać do dzieła. Ta książka ma za zadanie ułatwić Ci zorientowanie się w specyfice działania Joomla! i umożliwić stworzenie własnej strony WWW, nawet jeśli nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z systemami zarządzania treścią. Znajdziesz tu wszystkie informacje, wzbogacone o praktyczne ćwiczenia. Zapoznasz się z wymaganiami systemowymi Joomla! 1.6 oraz procesem instalacji i konfiguracji. Zrozumiesz, na czym polega właściwe rozmieszczanie treści, jak stworzyć dobre menu portalu i jak wykorzystać szablony oraz moduły. Dowiesz się, jak zarządzać użytkownikami Twojego portalu, dodawać grafikę i różne komponenty. Nauczysz się także korzystać z dodatków i rozszerzeń, co pozwoli Ci stworzyć dokładnie taką stronę, jaką sobie wymarzysz. • Konto WWW • Instalacja Joomla! i pierwsze kroki z portalem • Tworzenie artykułów i zarządzanie nimi • Menu portalu • Szablony • Moduły • Grafika • Komponenty • Użytkownicy portalu • Dodatki i rozszerzenia Strona jak malowana – stwórz ją z Joomla! 1.6 Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Konto WWW Rozdziaï 2. Rozdziaï 3. Rozdziaï 4. Wymagania systemowe Joomli! Konto u dostawcy usïug internetowych Serwer WWW na komputerze domowym Instalacja Joomli! i pierwsze kroki z portalem Pobranie i rozpakowanie plików Joomli! Umieszczenie plików na serwerze Kolejne kroki instalacji Po zakoñczeniu instalacji Joomla! po polsku Tworzenie artykuïów Pierwszy artykuï Edytor artykuïów Parametry artykuïów ZarzÈdzanie artykuïami ZarzÈdzanie artykuïami Menedĝer artykuïów ZarzÈdzanie kategoriami 5 7 7 8 13 23 23 26 29 37 44 47 47 51 57 62 67 67 72 4 Joomla! 1.6 • mwiczenia Rozdziaï 5. Menu portalu Rozbudowa menu gïównego Edycja istniejÈcych pozycji Tworzenie pozycji podrzÚdnych Rozdziaï 6. Szablony Zmiana wyglÈdu witryny Rozdziaï 7. Moduïy Obsïuga moduïów w Joomli! Nowe moduïy na stronie frontowej Moduïy menu Rozdziaï 8. Grafika Menedĝer mediów Grafika w artykuïach Rozdziaï 9. Komponenty Polecane odnoĂniki Lista kontaktów Kanaïy RSS Rozdziaï 10. Uĝytkownicy portalu Uĝytkownicy na stronie frontowej ZarzÈdzanie uĝytkownikami Rozdziaï 11. Dodatki i rozszerzenia Szablony Moduïy Komponent galerii grafiki 81 81 84 91 95 95 101 101 107 110 115 115 120 125 125 133 139 143 143 147 153 154 157 161 6 Szablony Zmiana wyglÈdu witryny Frontowa czÚĂÊ tworzonej przez nas witryny ma pewien ustalony wy- glÈd. Elementy takie jak menu czy Ăcieĝka powrotu sÈ uïoĝone wedle pewnego schematu, okreĂlona jest kolorystyka, widoczne sÈ elementy graficzne, np. duĝy banner. Nie moĝe byÊ jednak tak, ĝe kaĝda witryna bÚdzie wyglÈdaïa w taki wïaĂnie sposób. Przecieĝ kaĝdy webmaster chciaïby, aby jego strona wyróĝniaïa siÚ wĂród innych. Dlatego teĝ w Joomli! treĂÊ portalu moĝe byÊ prezentowana na róĝne sposoby, a decydujÈ o tym tzw. szablony (ang. templates). To w szablonie okreĂla siÚ, jaki ma byÊ ogólny ukïad strony, jakie bÚdÈ stosowane kolory, czy i gdzie ma siÚ pojawiÊ grafika itp. Co prawda tworzenie szablonów wymaga znajomoĂci technik takich jak (X)HTML, CSS i PHP, jednak wiÚkszoĂÊ uĝytkowników Joomli! korzysta z go- towych rozwiÈzañ. Kilka szablonów dostÚpnych jest wraz z JoomlÈ!. TysiÈce innych moĝna znaleěÊ w internecie (instalacja dodatkowych elementów systemu zostanie pokazana w rozdziale 11.). Szablonami zarzÈdza siÚ poprzez menedĝer szablonów. 96 m W I C Z E N I E 6.1 Joomla! 1.6 • mwiczenia Menedĝer szablonów Wywoïaj ekran menedĝera szablonów. Zobacz, jakie szablony sÈ stan- dardowo dostÚpne w Joomli!. Aby wywoïaÊ menedĝer szablonów, w czÚĂci administracyjnej z me- nu Rozszerzenia naleĝy wybraÊ pozycjÚ Szablony. Na ekranie pojawi siÚ wtedy widok przedstawiony na rysunku 6.1. Jest to lista stylów witryny (Style) udostÚpnianych przez zainstalowane w systemie sza- blony (Szablony). Jeden szablon moĝe bowiem odpowiadaÊ za kilka róĝnych stylów, jest to jednak kwestia techniczna, którÈ nie bÚdziemy siÚ zajmowaÊ. Rysunek 6.1. Ekran menedĝera szablonów Waĝne jest to, ĝe kaĝdy element listy to inny styl (wyglÈd) witryny. Naleĝy przy tym zwróciÊ uwagÚ na kolumnÚ Klient, która okreĂla, czy mamy do czynienia ze stylem dla czÚĂci frontowej (Witryna), czy teĝ administracyjnej (Zaplecze). Waĝne sÈ takĝe informacje z kolumny Do- okreĂla bowiem szablon domyĂlny, czyli ten, któ- myĂlny. Symbol ry bÚdzie uĝywany, jeĂli nie zostaïo dokonane ĝadne inne przypisanie stylów. Zarówno czÚĂÊ frontowa, jak i administracyjna musi mieÊ okreĂlony jeden szablon domyĂlny. Jak widaÊ na rysunku 6.1, dla czÚ- Ăci frontowej jest to Beez2, a dla czÚĂci administracyjnej — Bluestork. Rozdziaï 6. • Szablony 97 Wiele stylów zawiera parametry konfiguracyjne pozwalajÈce zmie- niaÊ wyglÈd witryny (np. udostÚpniajÈ róĝne wersje kolorystyczne). O tym, czy istnieje taka moĝliwoĂÊ, moĝna siÚ przekonaÊ, przechodzÈc do edytora stylu poprzez klikniÚcie nazwy stylu na liĂcie w menedĝe- rze szablonów. m W I C Z E N I E 6.2 Parametry szablonu Przejdě do edytora domyĂlnego stylu Beez2. Zobacz, jakie oferuje opcje. Zmieñ wariant kolorystyczny strony, a takĝe pozycjÚ elementów na- wigacyjnych (menu). Sprawdě, jak przeprowadzone zmiany wpïynÚïy na wyglÈd strony frontowej. W menedĝerze szablonów klikamy tytuï Beez2. Zostanie otwarty edy- tor stylu. W sekcji Szczegóïy, widocznej na rysunku 6.2, znajdujÈ siÚ podstawowe informacje. Nie ma tu zbyt wielu moĝliwoĂci edycyjnych. Moĝna jedynie wprowadziÊ wïasnÈ nazwÚ, jeĂli bieĝÈca nam nie od- powiada. Rysunek 6.2. Podstawowe informacje o stylu szablonu Po prawej stronie znajduje siÚ sekcja Opcje: Rozszerzone. Zostaïa ona przedstawiona na rysunku 6.3. ZnajdujÈ siÚ w niej opcje konfiguracyj- ne stylu. To, czy ta sekcja siÚ pojawi, jakie bÚdÈ zawarte w niej opcje i jakie bÚdzie ich znaczenie, zaleĝy od twórcy danego stylu. W przy- padku Beez2 moĝna np. zmieniÊ wersjÚ kolorystycznÈ. Naleĝy jÈ wy- braÊ z listy Kolor szablonu. Wskaĝmy wiÚc np. opcjÚ Natura (opcja domyĂlna to Osobisty). Lista Poïoĝenie nawigacji pozwala z kolei okre- ĂliÊ, czy elementy nawigacyjne majÈ siÚ znajdowaÊ przed gïównÈ treĂciÈ 98 strony (np. artykuïami), czy za niÈ1. Zmiana na za treĂciÈ spowoduje przeniesienie menu i formularza logowania na prawÈ kolumnÚ. Joomla! 1.6 • mwiczenia Rysunek 6.3. Opcje konfiguracyjne szablonu JeĂli teraz zapiszemy styl, klikajÈc ikonÚ Zastosuj, a nastÚpnie przej- dziemy do strony gïównej i odĂwieĝymy jÈ, zobaczymy, ĝe zmieniï siÚ jej wyglÈd. Zmodyfikowany zostaï ukïad elementów i wersja ko- lorystyczna. Jest to widoczne na rysunku 6.4. PoczÈtkowy wyglÈd witryny moĝemy przywróciÊ, ustawiajÈc pierwotne wartoĂci zmienio- nych opcji (przed treĂciÈ dla Pozycja nawigacji i Osobisty dla Kolor szablonu). Rysunek 6.4. WyglÈd strony w nowym wariancie szablonu 1 Dokïadniej rzecz ujmujÈc, chodzi o elementy znajdujÈce siÚ na pozycjach position-4, position-5, position-6. WiÚcej informacji o pozycjach w szablonie zostanie podanych w kolejnym rozdziale. Rozdziaï 6. • Szablony 99 ChoÊ zmiany wprowadzone w konfiguracji szablonu mogÈ wpïynÈÊ na wystrój witryny, to nie przeksztaïcÈ diametralnie jej ukïadu. Na szczÚĂcie Joomla! pozwala na szybkie przeïÈczanie miÚdzy róĝnymi szablonami. ’atwo jest je wiÚc przetestowaÊ, by ostatecznie wybraÊ ten, który nam najbardziej odpowiada. ¿eby dany szablon zaczÈï obowiÈ- zywaÊ na caïej witrynie, naleĝy uczyniÊ go domyĂlnym. m W I C Z E N I E 6.3 Zmiana szablonu witryny Zmieñ domyĂlny szablon witryny z Beez2 na dowolny inny. Aby ustawiÊ szablon jako domyĂlny, w menedĝerze szablonów naleĝy kliknÈÊ odpowiadajÈcy mu symbol w kolumnie DomyĂlny. NastÈpi wtedy wyïÈczenie bieĝÈcego szablonu domyĂlnego, a domyĂlnym stanie siÚ ten, który zostaï wïaĂnie wskazany. Moĝna siÚ o tym prze- konaÊ, po prostu odĂwieĝajÈc stronÚ frontowÈ. Jeĝeli wybraliĂmy np. Beez5 — Default-FruitShop, witryna bÚdzie wyglÈdaïa tak, jak zapre- zentowano na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. Witryna w szablonie Beez5 100 Joomla! 1.6 • mwiczenia W Joomli! kaĝda pozycja menu (czyli podstrona serwisu) moĝe mieÊ przypisany inny styl. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby np. treĂÊ kategorii Akcesoria byïa prezentowana za pomocÈ jednego stylu, a treĂÊ pozostaïych za pomocÈ innego. Zasada jest taka, ĝe jeĂli danej pozycji menu nie zostaï przypisany osobny styl, to jest prezentowana za pomocÈ stylu domyĂlnego. Jeĝeli jednak jakiĂ styl zostaï przypisany, to on bÚdzie uwzglÚdniany przy prezentacji treĂci dla tej pozycji. m W I C Z E N I E 6.4 Podstrony z róĝnymi szablonami Zmieñ szablon (styl) dla pozycji menu Akcesoria. Pozostaïa treĂÊ wi- tryny powinna byÊ prezentowana za pomocÈ stylu domyĂlnego. Przypisania stylu do pozycji menu moĝna dokonaÊ w edytorze stylu. W menedĝerze szablonów naleĝy zatem wybraÊ jeden szablon (inny niĝ domyĂlny) i kliknÈÊ jego nazwÚ (tak jak w Êwiczeniu 6.2). NastÚp- nie w sekcji Przypisz do pozycji menu (rysunek 6.6) trzeba zaznaczyÊ pozycjÚ menu Akcesoria oraz zapisaÊ zmiany, klikajÈc ikonÚ Zastosuj lub Zapisz i Zamknij. Od tej pory po wybraniu w menu gïównym pozycji Akcesoria strona bÚdzie prezentowana w innym wystroju niĝ przypisany pozostaïym pozycjom menu. Rysunek 6.6. Sekcja Przypisz do pozycji menu w edytorze stylów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! 1.6. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: