Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 004211 21518406 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów - książka
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2640-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zachwyć internautów i swoich klientów - zaprojektuj z Joomla! idealną stronę internetową!

Joomla!, jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią, od lat z powodzeniem wykorzystywany jest na całym świecie jako baza do tworzenia stron internetowych. Jednak sam CMS nie wystarczy - trzeba jeszcze wiedzieć, jak się nim posługiwać, by dobrze skomponować i perfekcyjnie zbudować swój serwis WWW. Projektowanie i wprowadzanie w życie własnych wizji dotyczących witryny wydatnie ułatwiają różne rodzaje szablonów - tych gotowych do wypełnienia treścią i tych, które warto wcześniej nieco 'podrasować', by idealnie spełniały oczekiwania twórcy oraz użytkowników. O tym właśnie traktuje ta książka.

'Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów ' to poradnik obszernie i szczegółowo opisujący pracę z szablonami w wersji 1.5 i najnowszej - 1.6 - w tym systemie zarządzania treścią. Znajdziesz tu informacje na temat budowy i używania szablonów (w tym szablonów mobilnych), ich instalacji i aktywacji, możliwości dostosowywania do własnych potrzeb, a także przydatnych rozszerzeń, zwiększających funkcjonalność serwisu internetowego. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat ciekawych dodatków dla przeglądarki Firefox, chętnie wykorzystywanych przez wielu twórców stron. Dowiesz się również nieco więcej o optymalnym doborze i użyciu fontów w Twoim serwisie, a ponadto poszerzysz wiedzę w kwestii ochrony prawnej szablonów i dostępności Twojej strony dla osób niepełnosprawnych.

Wyciśnij z Joomla! wszystko, co się da!


Partner merytoryczny książki:

blog.elimu.plProwadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2640-3 Format: 158×235, stron: 248 Zachwyæ internautów i swoich klientów – zaprojektuj z Joomla! idealn¹ stronê internetow¹! Joomla!, jeden z najpopularniejszych systemów zarz¹dzania treœci¹, od lat z powodzeniem wykorzystywany jest na ca³ym œwiecie jako baza do tworzenia stron internetowych. Jednak sam CMS nie wystarczy — trzeba jeszcze wiedzieæ, jak siê nim pos³ugiwaæ, by dobrze skomponowaæ i perfekcyjnie zbudowaæ swój serwis WWW. Projektowanie i wprowadzanie w ¿ycie w³asnych wizji dotycz¹cych witryny wydatnie u³atwiaj¹ ró¿ne rodzaje szablonów – tych gotowych do wype³nienia treœci¹ i tych, które warto wczeœniej nieco „podrasowaæ”, by idealnie spe³nia³y oczekiwania twórcy oraz u¿ytkowników. O tym w³aœnie traktuje ta ksi¹¿ka. „Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów” to poradnik obszernie i szczegó³owo opisuj¹cy pracê z szablonami w wersji 1.5 i najnowszej – 1.6 – w tym systemie zarz¹dzania treœci¹. Znajdziesz tu informacje na temat budowy i u¿ywania szablonów (w tym szablonów mobilnych), ich instalacji i aktywacji, mo¿liwoœci dostosowywania do w³asnych potrzeb, a tak¿e przydatnych rozszerzeñ, zwiêkszaj¹cych funkcjonalnoœæ serwisu internetowego. Ponadto zdobêdziesz wiedzê na temat ciekawych dodatków dla przegl¹darki Firefox, chêtnie wykorzystywanych przez wielu twórców stron. Dowiesz siê równie¿ nieco wiêcej o optymalnym doborze i u¿yciu fontów w Twoim serwisie, a ponadto poszerzysz wiedzê w kwestii ochrony prawnej szablonów i dostêpnoœci Twojej strony dla osób niepe³nosprawnych. (cid:129) Detektor CMS-ów – rozró¿nianie wersji (cid:129) Szablony w internecie – sk¹d pobraæ, jak i gdzie kupiæ (cid:129) Instalacja lub zmiana i aktywacja szablonu (cid:129) Dopasowanie, prosta edycja i kasowanie szablonu (cid:129) Typowe b³êdy i istotne wskazówki (cid:129) Elementy sk³adowe, projektowanie i ciêcie szablonu (cid:129) Konwersja z szablonu HTML na szablon dla Joomla! (cid:129) Modyfikowanie i dostosowywanie szablonu (cid:129) Konwersja szablonu z wersji 1.0.x do 1.5.x (cid:129) Zmiany w Joomla! 1.6 (cid:129) Podstawy tworzenia mobilnego szablonu (cid:129) Typografia a style CSS i typografia w szablonach Joomla! (cid:129) Narzêdzia dla administratora i redaktora (cid:129) Osadzanie Flasha i optymalizacja szablonu (cid:129) Cechy utworu w szablonie i jego ochrona prawna (cid:129) Zagadnienia dostêpnoœci serwisu (cid:129) Makiety oraz prototypy (cid:129) Szablony dla panelu administracyjnego Wyciœnij z Joomla! wszystko, co siê da! (cid:51)(cid:80)(cid:73)(cid:83)(cid:0)(cid:84)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:67)(cid:73) (cid:0) (cid:55)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:87)(cid:65)(cid:68)(cid:90)(cid:69)(cid:78)(cid:73)(cid:69)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:21) (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:17)(cid:14)(cid:0) (cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:79)(cid:87)(cid:89)(cid:0)(cid:68)(cid:69)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:84)(cid:89)(cid:87)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:23) Wprowadzenie ........................................................................................................................7 Czy to aby Joomla!?................................................................................................................8 Fajny styl widziałem, jak oni to zrobili? ............................................................................17 Obalamy mity .......................................................................................................................22 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:18)(cid:14)(cid:0) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:89)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1)(cid:0)(cid:116)(cid:0)(cid:83)(cid:90)(cid:89)(cid:66)(cid:75)(cid:73)(cid:0)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:82)(cid:84)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:18)(cid:23) Wprowadzenie ......................................................................................................................27 Identyfikacja wizualna.........................................................................................................29 Szablon dla Joomla!..............................................................................................................31 Nie pokazuj pustego szablonu!...........................................................................................59 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:19)(cid:14)(cid:0) (cid:34)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:65)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:77)(cid:79)(cid:68)(cid:89)(cid:70)(cid:73)(cid:75)(cid:65)(cid:67)(cid:74)(cid:65)(cid:0)(cid:83)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:85)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:22)(cid:17) Wprowadzenie ......................................................................................................................61 Przydatne oprogramowanie................................................................................................63 Elementy składowe szablonu ..............................................................................................65 Projektowanie i cięcie szablonu..........................................................................................67 Jak z szablonu HTML zrobić szablon dla Joomla! ...........................................................72 Online Template Builder .....................................................................................................84 Artisteer — narzędzie dla początkujących........................................................................86 Modyfikowanie i dostosowywanie szablonu.....................................................................89 Konwersja szablonu z wersji 1.0.x do 1.5.x .....................................................................109 Zmiany w Joomla! 1.6........................................................................................................112 Podstawy tworzenia mobilnego szablonu.......................................................................114 Podsumowanie....................................................................................................................120 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:20)(cid:14)(cid:0) (cid:52)(cid:89)(cid:80)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:70)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:17)(cid:18)(cid:19) Wprowadzenie ....................................................................................................................123 Typografia a style CSS........................................................................................................129 Typografia w szablonach Joomla!.....................................................................................134 Własny font na stronie WWW.........................................................................................143 Internauci powiększają fonty, czyli dostępność..............................................................160 Luźny zbiór porad typograficznych .................................................................................163 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:21)(cid:14)(cid:0) (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:83)(cid:90)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:78)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:83)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:208)(cid:87)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:17)(cid:22)(cid:23) Wprowadzenie ....................................................................................................................167 Narzędzia dla administratora i redaktora .......................................................................169 Osadzanie Flasha................................................................................................................174 Dostępność..........................................................................................................................179 Naznaczeni IE.....................................................................................................................180 Systemy menu.....................................................................................................................183 Dla każdego coś innego, czyli zmiany szablonów..........................................................186 Optymalizacja szablonu.....................................................................................................189 Błędy i istotne wskazówki .................................................................................................193 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:22)(cid:14)(cid:0) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:89)(cid:0)(cid:65)(cid:0)(cid:90)(cid:65)(cid:71)(cid:65)(cid:68)(cid:78)(cid:73)(cid:69)(cid:78)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:65)(cid:87)(cid:78)(cid:69)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:17)(cid:25)(cid:25) Wprowadzenie ....................................................................................................................199 Pobrałem, kupiłem szablon i co dalej?.............................................................................201 Cechy utworu w szablonie ................................................................................................205 Ochrona prawna szablonu ................................................................................................212 Zdjęcia w szablonie ............................................................................................................215 Dostępność..........................................................................................................................218 Legalność oprogramowania..............................................................................................222 (cid:36)(cid:79)(cid:68)(cid:65)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:0)(cid:33)(cid:0)(cid:0) (cid:45)(cid:65)(cid:75)(cid:73)(cid:69)(cid:84)(cid:89)(cid:0)(cid:79)(cid:82)(cid:65)(cid:90)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:84)(cid:79)(cid:84)(cid:89)(cid:80)(cid:89)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:18)(cid:18)(cid:21) (cid:36)(cid:79)(cid:68)(cid:65)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:0)(cid:34)(cid:0)(cid:0) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:89)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:80)(cid:65)(cid:78)(cid:69)(cid:76)(cid:85)(cid:0)(cid:65)(cid:68)(cid:77)(cid:73)(cid:78)(cid:73)(cid:83)(cid:84)(cid:82)(cid:65)(cid:67)(cid:89)(cid:74)(cid:78)(cid:69)(cid:71)(cid:79)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:18)(cid:19)(cid:19) ● ● ● ● Wprowadzenie Identyfikacja wizualna Szablon dla Joomla! Nie pokazuj pustego szablonu! 2 (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:89)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1)(cid:0) (cid:116)(cid:0)(cid:83)(cid:90)(cid:89)(cid:66)(cid:75)(cid:73)(cid:0)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:82)(cid:84) I did not believe the information. I just had to trust imagination. Peter Gabriel — Solsbury Hill (cid:55)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:87)(cid:65)(cid:68)(cid:90)(cid:69)(cid:78)(cid:73)(cid:69) Przyciągający oko projekt graficzny to jeden z ważniejszych elementów każdej strony internetowej. To właśnie na jego podstawie internauci w ciągu kilku pierwszych sekund budują swoje pierwsze wrażenie, które z kolei przekłada się na późniejszy odbiór cało- ści. W obecnych czasach posiadanie fachowo wykonanego lub dobranego szablonu jest rzeczą niezbędną dla firm i osób pragnących odnieść sukces. O dobry wizerunek ser- wisu warto zadbać od samego początku, a więc już na etapie projektowania, starannie dobierając kolory, fonty, układ modułów, zdjęcia, dodatki graficzne i ich ilość itd. Dobrze skonstruowany szablon to na ogół model otwarty, który gwarantuje możli- wość płynnego rozbudowania go wraz z rozwojem o nowe treści i elementy powiązane. Wyróżnić można także model zamknięty, tworzony dla stron, które nie będą rozbudowy- wane o nową zawartość, a zmiany będą dotyczyły tylko aktualizacji zawartych informacji. (cid:18)(cid:24) (cid:55)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:87)(cid:65)(cid:68)(cid:90)(cid:69)(cid:78)(cid:73)(cid:69) Profesjonalny szablon powinien charakteryzować się kilkoma podstawowymi cechami: • Charakterystycznym, najlepiej niepowtarzalnym, ale zdecydowanie oddającym sens strony wizerunkiem. • Spójnością przekazu wszystkich podstron — jest to istotne, jeśli zamierzamy na potrzeby serwisu wykorzystać jednocześnie dwa lub więcej szablonów. • Uniwersalnością i prostotą przekazu — chodzi o takie opracowanie linii przekazu oraz form poszczególnych elementów realizacyjnych, które zapewnia możliwość odbioru komunikatu przez jak najszerszą grupę odbiorców (potencjalnie wykracza- jącą nawet poza zakres oddziaływania określony poprzez ramy grupy docelowej). • Czytelnością i komunikatywnością — chodzi o takie opracowanie form po- szczególnych elementów szablonu, które zapewni wysoką szansę na skuteczne dotarcie z zamierzonym przekazem do odbiorców komunikatu. • Zgodnością ze standardami organizacji W3C (World Wide Web Consortium) — najlepiej, aby „pusty” szablon poprawnie przechodził walidację (validator.w3.org) zarówno w odniesieniu do HTML, XHTML, jak i CSS (jigsaw.w3.org/css-validator/). • Stałą lub zmienną szerokością layoutu — z uwagi na różnorodność rozmiarów LCD unikamy tworzenia szablonów automatycznie dopasowujących się do szerokości ekranu. • Małym rozmiarem i szybkością działania — szybkość ładowania strony zależy od wielu czynników. Część z nich zależna jest od położenia naszego serwera ze stroną względem internauty, szybkości i ustawień serwera. Inne uzależnione są już bezpośrednio od wielkości i ilości składników wchodzących w skład szablo- nu. Dotyczy to głównie użytych plików graficznych oraz dodatków potrzebują- cych osobnej inicjalizacji (animacje Flash, biblioteki JavaScript). i Wizualnie szablony dla Joomla! nie różnią się niczym od typowych szablonów stron sta- tycznych, których jest pełno w sieci. Różnica jednak tkwi w tym, iż szablon dla CMS-a nie zawiera w sobie prezentowanych tekstów, a jedynie specjalne miejsca, w które dyna- micznie jest wklejana treść wprost z bazy danych. Dlatego patrząc na dowolną stronę, w szczególności tzw. prostą, trudno jest na ogół wskazać, czy mamy do czynienia z CMS-em i jakiego typu. Co ciekawe, wiele firm, tworząc profesjonalne szablony, wykonuje od razu dwie lub więcej dystrybucji na potrzeby popularnych CMS-ów (np. WordPress) lub plat- form sklepowych (np. Magento), aby w ten sposób spełnić oczekiwania klientów i zwięk- szyć swoją sprzedaż. Dobre zarządzanie wizerunkiem firmy, organizacji, urzędu czy osoby fizycznej w inter- necie jest jednym z decydujących elementów, budujących poprawne relacje i odbiór za- wartych informacji. (cid:41)(cid:68)(cid:69)(cid:78)(cid:84)(cid:89)(cid:70)(cid:73)(cid:75)(cid:65)(cid:67)(cid:74)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:73)(cid:90)(cid:85)(cid:65)(cid:76)(cid:78)(cid:65) (cid:18)(cid:25) (cid:41)(cid:68)(cid:69)(cid:78)(cid:84)(cid:89)(cid:70)(cid:73)(cid:75)(cid:65)(cid:67)(cid:74)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:73)(cid:90)(cid:85)(cid:65)(cid:76)(cid:78)(cid:65) Firma rozpoczynająca działalność (nie tylko w internecie) ma do wyboru dwie podsta- wowe drogi rozwoju: naśladownictwo lidera rynkowego lub budowę pozycji pioniera. Wskutek coraz większej ilości konkurujących między sobą przedsiębiorstw wiele firm decyduje się na przyjęcie pierwszej strategii, czyli podążanie za liderem rynkowym. Decydując się na strategię naśladownictwa oraz uzależniając swoje decyzje od decy- zji liderów, narażamy się jednak na ryzyko utraty własnej pozycji, włącznie z ryzykiem wykluczenia z gry rynkowej. Naśladując liderów, musimy bowiem pogodzić się z ryzy- kiem pojawienia się nowych naśladowców. ! Przez naśladowanie szablonu, a więc oprawy graficzno-wizualnej, nie należy rozu- mieć bezmyślnego kopiowania, a jedynie artystyczną lub techniczną interpreta- cję, inspirację. Pamiętaj, że skopiowanie zewnętrznej postaci serwisu (sklonowa- nie) może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, co w konsekwencji grozić może procesem sądowym1, w szczególności jeżeli szablon wprowadza klienta (inter- nautę) w błąd co do tożsamości właściciela serwisu. Dozwolone jest jednak naślado- wanie cech funkcjonalnych serwisu, takich jak budowa, konstrukcja i forma zapew- niająca jego użyteczność. Skutecznym rozwiązaniem warunkującym nie tylko przetrwanie przedsiębiorstwa, ale również budowę silnej pozycji na rynku może okazać się zatem stworzenie włas- nego, unikalnego wizerunku. Dzięki przyjęciu takiej strategii organizacja zyskuje moż- liwość budowy pozycji lidera na rynku, na którym sama dyktuje warunki gry. Spójna strategia wizerunkowa, dzięki której otoczenie z łatwością będzie identyfikować firmę w znacznym stopniu, wpłynąć może na akcentowanie jej obecności na rynku oraz zain- teresowanie jej produktami. Kształtowanie własnego, niepowtarzalnego wizerunku nie- odłącznie wiąże się z opracowaniem własnej strategii corporate identity (CI). Ogromną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają tzw. identyfikatory, które są pierwszym krokiem w budowie kapitału marki. Chodzi tu przede wszystkim o nazwę, logotyp, typografię, elementy graficzne i kolorystyczne3 związane z firmą. Wszystkie elementy  Nie zawsze serwisy od razu składają pozew, aby zwalczać tego rodzaju naruszenia — często stosowane są „miękkie” metody perswazji w postaci listu ostrzegawczego prawnika z wyliczeniem potencjalnych konse- kwencji grożących w przypadku kontynuowania naruszeń. Nie zmienia to jednak faktu, że należy być ostroż- nym z „kopiowaniem” cudzych layoutów.  http://www.firma.egospodarka.pl/42046,Co-wplywa-na-corporate-identity,1,11,1.html. 3 Unikalny kolor odgrywa bardzo istotną rolę w identyfikacji firmy czy strony internetowej. Przypomnij sobie popularne serwisy przez pryzmat zastosowanych w nich kolorów. (cid:19)(cid:16) (cid:41)(cid:68)(cid:69)(cid:78)(cid:84)(cid:89)(cid:70)(cid:73)(cid:75)(cid:65)(cid:67)(cid:74)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:73)(cid:90)(cid:85)(cid:65)(cid:76)(cid:78)(cid:65) tworzące wizerunek marki muszą być ściśle powiązane z ideą i celami przedsiębior- stwa. Z pewnością pomaga to efektywnie identyfikować firmę. Skutek to stworzenie w świadomości nabywców silnego i wyróżniającego się wizerunku. Od tego, co robi i jak prezentuje się nasza konkurencja, zależy, jak dalece wyjątkową strategię będzie można zaprojektować, aby dawała pożądane rezultaty — aby budowała wśród internautów świadomość marki, produktu czy firmy w jednoznaczny sposób. Znane marki wygenerowały branding, Ty musisz postąpić podobnie. Stąd też wyko- nany przez Ciebie szablon powinien być zgodny z CI, czyli grupą ściśle zdefiniowa- nych, powiązanych ze sobą elementów, mającą za zadanie tworzyć unikalną tożsamość i wizerunek. i Przed rozpoczęciem pracy warto poczytać na temat firmy lub organizacji, z którą bę- dziesz współpracować, tworząc lub modyfikując jej szablon. Zaleca się także przejrzeć strony i serwisy internetowe konkurencji, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Logotyp firmy to podstawowy element wizerunku firmy i zarazem solidny grunt pod opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej. Posiadając nazwę firmy, można przystą- pić do stworzenia dla niej biznesowego symbolu, który powinien pozostać zgodny z jej działalnością rynkową. Tym samym czytelne logo jest podstawą do budowy komuni- kacji firmy z jej otoczeniem rynkowym. Na przestrzeni lat widać tendencję, że znaki firmowe w postaci logotypu lub znaku graficznego stają się coraz prostsze, a elementy graficzne ulegają syntezie. Specjaliści z branży radzą, aby roli corporate identity nie marginalizować. Liczne opra- cowania udowadniają, że za sukcesem wielu marek czy serwisów internetowych stała również łatwa do zapamiętania nazwa, logotyp, layout, a także oferowane korzyści emocjonalne. Z całą pewnością profesjonalne, spójne i konsekwentne CI jest podstawą istnienia firmy na mocno konkurencyjnym rynku. Więcej informacji na temat corporate identity znajdziesz w następujących książkach: • H. Edwards, D. Day, Kreowanie marek z pasją, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006. • K. Wójcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 200.  M. Budzanowska, Kolor w budowaniu strategii marki. „Marketing w Praktyce”, nr 8/2000.  A co za tym idzie, nazwa domenowa. (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) (cid:19)(cid:17) • M. Fleischer, Corporate identity i public relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2003. • J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. Dzięki rozdzieleniu formy wizualnej od treści zmiana wyglądu stron serwisów opartych na CMS-ach sprowadza się do podmiany szablonów (ang. templates). Wcześniejsze przygotowanie szablonów umożliwia zarządzanie wyglądem serwisu przez uprawnionych administratorów. Jeśli strona, którą modyfikujesz, jest już oparta na Joomla!, masz ułatwione zadanie. Ten i kolejny rozdział jest właśnie o tym. (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) Szablon dla systemu Joomla! jest zbiorem plików, za pomocą których CMS kontroluje sposób wyświetlania zawartości na stronie. Samego szablonu nie można jednak okre- ślić mianem strony internetowej. Jest on tylko swoistym formularzem z aktywnymi po- lami. Określa kodowanie, wygląd poszczególnych elementów (np. rozmiar czcionki, kolor odesłań, styl i odstępy między modułami itd.) oraz rozmieszczenie poszczegól- nych elementów, a także zawiera ozdobniki graficzne. W przeciwieństwie do zwykłych stron internetowych, gdzie istotne elementy składowe szablonu są dublowane w poszczególnych podstronach witryny, w Joomla! jest „jeden” przypisany szablon, który wyświetla treść dla całego serwisu. Oczywiście są również dodatki umożliwiające przypisanie dowolnych wgranych szablonów do określonych działów strony. Większość CMS-ów, w tym Joomla!, posiada budowę modułową, co umożliwia proste zwiększenie funkcjonalności poprzez instalacje i publikacje modułów w odpowiednich miejscach (rysunek 2.1). i Aby zobaczyć rozmieszczenie modułów w szablonie Joomla!, możesz użyć dwóch me- tod, w zależności od potrzeby. Pierwsza, stosowana, kiedy w adresie URL strony nie ma dodatkowych parametrów — wtedy wpisz /index.php?tp=1. Druga, kiedy w adresie znaj- dują się jakieś parametry, np. związane z wyświetlaniem komponentu. W takim przy- padku użyj składni tp=1 i kliknij Odśwież stronę. Obie te metody mają zastosowanie za- równo do Joomla! 1.5, jak i 1.6. (cid:19)(cid:18) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) Rysunek 2.1. Budowa modułowa odzwierciedlona w postaci podziału szablonu na miejsca (pozycje), w których można publikować wybrane funkcjonalności i określać przy tym, na których podstronach mają się one pojawiać. Rysunek przedstawia gotowe komercyjne szablony (joomlart.com) dla CMS Joomla! wraz z zaznaczonymi pozycjami, na przykład TOP, USER, RIGHT, LEFT, JA SLIDESHOW itd. Na sam szablon Joomla! składa się kilka lub kilkanaście różnego typu plików pogrupo- wanych w foldery. Najważniejsze z nich to (rysunek 2.2): • index.php, • component.php, • templateDetails.xml, • css\template.css • oraz pliki graficzne w folderze /images. (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) (cid:19)(cid:19) Rysunek 2.2. Pliki tworzące szablon rhuk_milkyway W folderze html znajdują się pliki .php odpowiedzialne za modyfikacje standardowego wyświetlania określonych składników systemowych. Szczegółowe omówienie wszyst- kich plików znajdziesz w następnym rozdziale niniejszej książki. i W systemie Joomla! szablony dla strony frontowej znajdują się w katalogu templates. Każdy folder w jego wnętrzu to inny szablon. Nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o ich ilość. Dopiero szablon w połączeniu z Joomla! i jej bazą danych tworzą stronę internetową. Strony internetowe zbudowane w oparciu o Joomla! nie są statyczne. Oznacza to, że są tworzone dynamicznie z zawartości zgromadzonej zarówno w bazie danych (MySQL), jak i określonych folderach. Strona, którą widzi internauta, jest wynikiem przetwo- rzenia kodu przez przeglądarkę internetową. Do budowy szablonu nie przydadzą się popularne edytory HTML czy typu WYSIWYG (np. MS FrontPage czy SharePoint). Istnieją jednak rozszerzenia do aplikacji Adobe Dreamweaver, które ułatwiają pro- ces tworzenia szablonu, np. komercyjny Dreamweaver Joomla Template Kit (m65.net), kosztujący blisko 100 dolarów. Aby zobaczyć wynik swojej pracy, musisz przegrać pliki na hosting lub korzystać z ser- wera lokalnego. Z całą pewnością skorzystanie z tego drugiego rozwiązania zaoszczę- dzi Ci dużo czasu, poza tym jest efektywniejsze i szybsze, tym bardziej że niepotrzebne jest połączenie z internetem, aby przetestować szablon. Dzięki temu możesz projek- tować szablony na laptopie wszędzie, gdzie jesteś (np. w hotelu czy podczas podróży pociągiem). (cid:19)(cid:20) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) Z całą pewnością mogę polecić taki przenośny zestaw o nazwie Mov’AMP lub inny, który można uruchomić z pendrive’a, i uruchamiać dzięki temu stronę Joomla! 1.5 na każdym komputerze, bez konieczności połączenia z siecią internetową. Plików nie musisz wtedy przesyłać na serwer, a jedynie do folderu instalacyjnego na dysku, tj. Mov’AMP - Joomla 1.5.15_PL/mnt/var/www/Joomla_1.5.15_PL/templates — za pomocą dowolnego eksploratora lub menedżera plików. Mając podgląd na żywo, możesz ob- serwować zmiany, które wprowadziłeś. Po skończonej pracy nad szablonem możesz go przenieść na swój hosting, instalując go i aktywując. i Aplikacje zawierające system Joomla!, serwer oraz bazę danych znajdziesz w zasobach extensions.joomla.org w kategorii Tools — Standalone Servers. Budując szablon, nie mu- sisz aż tak bardzo dbać, aby Twoja wersja Joomla! była najnowsza. Nie przejmuj się za- tem, jeśli wersja przenośna jest o jeden lub dwa numery niższa niż obecnie dostępna dystrybucja (1.5.x). W Joomla! możesz używać zarówno jednego szablonu dla całej strony, jak i indywidu- alnych dla każdej pozycji menu. Jednak zaleca się wykorzystywanie tylko jednego, dużo łatwiej wtedy zapanować nad jednolitym wizerunkiem serwisu. (cid:36)(cid:87)(cid:65)(cid:0)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:90)(cid:65)(cid:74)(cid:69)(cid:0)(cid:83)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:208)(cid:87) W przypadku Joomla! spotkasz się z dwoma rodzajami szablonów, na potrzeby strony frontowej oraz dla panelu administracyjnego (Zaplecza). Każdy z nich charakteryzuje się odmienną budową, wobec czego nie można ich używać zamiennie. W przypadku panelu administracyjnego jest tylko jeden szablon: dla Joomla! 1.5 nosi nazwę Khepri; z kolei w przypadku Joomla! 1.6 nazywa się Bluestork (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Wygląd szablonu dla zaplecza w Joomla! 1.5 i 1.6 po prawej W obu wersjach CMS tworzące szablon panelu pliki (PHP, JS, CSS oraz obrazki) znaj- dziesz w folderze administrator\templates. Więcej o szablonach dla panelu administra- cyjnego znajdziesz w Dodatku B niniejszej książki. (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) (cid:19)(cid:21) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:89)(cid:0)(cid:87)(cid:0)(cid:73)(cid:78)(cid:84)(cid:69)(cid:82)(cid:78)(cid:69)(cid:67)(cid:73)(cid:69)(cid:0)(cid:116)(cid:0)(cid:83)(cid:75)(cid:150)(cid:68)(cid:0)(cid:80)(cid:79)(cid:66)(cid:82)(cid:65)(cid:195)(cid:12)(cid:0)(cid:65)(cid:0)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:69)(cid:0)(cid:75)(cid:85)(cid:80)(cid:73)(cid:195)(cid:31) Istnieje naprawdę wiele wartościowych miejsc w sieci, skąd możesz pobrać za darmo czy kupić atrakcyjne i dopracowane szablony. Mogę powiedzieć z pełnym przekona- niem, że liczba gotowych szablonów dla systemu Joomla! dawno przekroczyła już ty- siąc. Przynajmniej raz w miesiącu większość znanych firm wypuszcza nowy szablon (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Najnowsze szablony dostępne w ofercie znanych firm; patrząc od lewego górnego rogu: Yootheme, RocketTheme, YouJoomla oraz Joomlart (grudzień 2009 r.) (cid:19)(cid:22) (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) Poniżej prezentuję listę popularnych serwisów (układ alfabetyczny) oferujących ko- mercyjne szablony dla Joomla!: • flashmint.com • funky-visions.de • gavick.com • iboldesign.com • joomlabamboo.com • joomlacapital.com • joomladesigns.co.uk • joomlajunkie.com6 • joomla-monster.com • joomlapraise.com • joomlart.com • joomlashack.com • joomlateam.com • joomlaxtc.com • neojoomla.com • osskins.com • pixelsparadise.com • rockettheme.com • shape5.com • template-asia.com • templatemonster.com • templateplazza.com • templateworld.com • themeforest.net • yootheme.com • youjoomla.com 6 Aktualnie firma ta planuje ostatecznie zmienić swoją nazwę i adres URL na www.prothemer.com.  Bezpośredni dostęp do szablonów dla Joomla! znajdziesz pod adresem: www.templatemonster.com/joomla- templates.php. Szablony są sprzedawane na sztuki, możesz kupić szablon również na wyłączność, co niestety jest drogą inwestycją. (cid:51)(cid:90)(cid:65)(cid:66)(cid:76)(cid:79)(cid:78)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:42)(cid:79)(cid:79)(cid:77)(cid:76)(cid:65)(cid:1) (cid:19)(cid:23) Trudno jest mi jednoznacznie wskazać najlepszą firmę tworzącą i udostępniającą szab- lony. Każdy z nas ma bowiem inny gust i zmysł plastyczny, poza tym są „lepsze i gor- sze”, a więc mniej kreatywne miesiące, co odbija się na danej realizacji. Poza tym nie należy zapominać, iż część z tych szablonów ma charakter uniwersalny lub są przezna- czone na realizacje określonych projektów internetowych. Znaczna ich część oferuje ponadto kilka różnych styli oraz wariantów kolorystycznych (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Część z wariantów kolorystycznych szablonów: JA Lead oraz JA Zinc (joomlart.com)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: