Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 005149 22958111 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Podręcznik administratora systemu - książka
Joomla! Podręcznik administratora systemu - książka
Autor: , Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1361-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznaj najprostsze sposoby tworzenia atrakcyjnych stron WWW

Joomla! to wielokrotnie nagradzany, darmowy System Zarządzania Treścią, o rozległym i wciąż poszerzającym się zakresie możliwości. Joomla! napisany został w języku PHP i wykorzystuje bazę danych MySQL. Pozwala użytkownikowi łatwo publikować i zarządzać dowolną zawartością w internecie, intranecie oraz ekstranecie bez znajomości języka HTML. System Joomla!, którego nazwę tłumaczy się jako 'wszyscy razem', to coś więcej niż tylko program -- to zaangażowana w jego dalszy rozwój społeczność, do której i Ty możesz teraz dołączyć!

Książka 'Joomla! Podręcznik administratora systemu' przeznaczona jest zarówno dla osób, które dopiero poznają ten system, jak i dla zaawansowanych użytkowników. Dzięki niej nauczysz się tworzyć strony wizerunkowe, domowe i hobbystyczne, a także rozbudowane serwisy komercyjne, takie jak sklep internetowy. Poznasz rozwiązania, które pozwolą na użycie szablonów, a one znacznie ułatwią Ci realizację ciekawych i oryginalnych pomysłów. Ta książka to swoisty niezbędnik, który powinien mieć pod ręką każdy, kto chce zostać administratorem strony internetowej, przyciągającej nie tylko uwagę, ale i rzesze użytkowników!

Oto niezbędnik, który pozwoli Ci tworzyć niesamowite witryny WWW!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! PodrŒcznik administratora systemu Autor: Pawe‡ Frankowski, Marcin Szumaæski ISBN: 978-83-246-1361-8 Format: 158x235, stron: 456 Poznaj najprostsze sposoby tworzenia atrakcyjnych stron WWW (cid:149) Jak zwiŒkszy(cid:230) dostŒpno(cid:156)(cid:230) serwisu? (cid:149) Jak przenie(cid:156)(cid:230) bazŒ danych MySQL? (cid:149) Jak przyspieszy(cid:230) proces wczytywania? Joomla! to wielokrotnie nagradzany, darmowy System Zarz„dzania Tre(cid:156)ci„, o rozleg‡ym i wci„¿ poszerzaj„cym siŒ zakresie mo¿liwo(cid:156)ci. Joomla! napisany zosta‡ w jŒzyku PHP i wykorzystuje bazŒ danych MySQL. Pozwala u¿ytkownikowi ‡atwo publikowa(cid:230) i zarz„dza(cid:230) dowoln„ zawarto(cid:156)ci„ w internecie, intranecie oraz ekstranecie bez znajomo(cid:156)ci jŒzyka HTML. System Joomla!, kt(cid:243)rego nazwŒ t‡umaczy siŒ jako (cid:132)wszyscy razem(cid:148), to co(cid:156) wiŒcej ni¿ tylko program (cid:150) to zaanga¿owana w jego dalszy rozw(cid:243)j spo‡eczno(cid:156)(cid:230), do kt(cid:243)rej i Ty mo¿esz teraz do‡„czy(cid:230)! Ksi„¿ka (cid:132)Joomla! PodrŒcznik administratora systemu(cid:148) przeznaczona jest zar(cid:243)wno dla os(cid:243)b, kt(cid:243)re dopiero poznaj„ ten system, jak i dla zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w. DziŒki niej nauczysz siŒ tworzy(cid:230) strony wizerunkowe, domowe i hobbystyczne, a tak¿e rozbudowane serwisy komercyjne, takie jak sklep internetowy. Poznasz rozwi„zania, kt(cid:243)re pozwol„ na u¿ycie szablon(cid:243)w, a one znacznie u‡atwi„ Ci realizacjŒ ciekawych i oryginalnych pomys‡(cid:243)w. Ta ksi„¿ka to swoisty niezbŒdnik, kt(cid:243)ry powinien mie(cid:230) pod rŒk„ ka¿dy, kto chce zosta(cid:230) administratorem strony internetowej, przyci„gaj„cej nie tylko uwagŒ, ale i rzesze u¿ytkownik(cid:243)w! (cid:149) Systemy Zarz„dzania Tre(cid:156)ci„ (CMS) (cid:149) Mambo i Joomla! (cid:149) Konfiguracja witryny i zarz„dzanie u¿ytkownikami (cid:149) Tworzenie artyku‡u statycznego i dynamicznego (cid:149) Mened¿er medi(cid:243)w (cid:149) Komponenty, modu‡y i rozszerzenia (cid:149) Instalacja i modyfikacja szablonu (cid:149) NarzŒdzia dla administratora (cid:149) Bezpieczeæstwo systemu Joomla! (cid:149) Budowa strony instytucji paæstwowej i sklepu internetowego Oto niezbŒdnik, kt(cid:243)ry pozwoli Ci tworzy(cid:230) niesamowite witryny WWW! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĈci Podziökowania ............................................................................... 11 Wstöp ............................................................................................ 13 Rozdziaä 1. Systemy Zarzñdzania TreĈciñ (CMS) a Joomla! ................................ 17 Co to jest CMS? ............................................................................................................. 17 Jakie są cechy charakterystyczne CMS? ......................................................................... 18 CMS, ale dla kogo? ........................................................................................................ 18 Skąd czerpaü informacje o CMS? ................................................................................... 20 Czy Joomla! jest CMS? .................................................................................................. 22 Co oznacza nazwa Joomla!? ........................................................................................... 23 A wiĊc jednak Joomla! ................................................................................................... 25 Ile wersji Joomla! ukazaáo siĊ do tej pory? ..................................................................... 29 Wydania zmodyfikowane poproszĊ… ............................................................................ 32 Skąd czerpaü wiedzĊ o Joomla! ...................................................................................... 36 Czy Joomla! moĪe posáuĪyü jako platforma do budowy portalu korporacyjnego? ......... 39 Joomla! dynamicznie, a moĪe jednak statycznie? ........................................................... 40 Rozdziaä 2. Twój warsztat pracy, czyli zanim zaczniesz ...................................... 43 Wprowadzenie ................................................................................................................ 43 Techniczne wymagania .................................................................................................. 45 Programowe wymagania ................................................................................................ 47 Etapy tworzenia serwisu WWW ..................................................................................... 54 Etap zapoznania siĊ ze zleceniem ............................................................................. 54 Etap projektowania ................................................................................................... 54 Etap webmasterski .................................................................................................... 54 Etap wdroĪenia ......................................................................................................... 55 Etap redakcyjny ........................................................................................................ 55 Etap testów ............................................................................................................... 55 Etap promocji w sieci ............................................................................................... 55 Etap aktualizacji ....................................................................................................... 55 Natchnienie czy zlecenie? .............................................................................................. 56 Strona w 24 h, czyli czego potrzebujesz od klienta ........................................................ 58 Fajne zdjĊcia by siĊ przydaáy .......................................................................................... 60 Samodzielna praca twórcza ...................................................................................... 60 Banki zdjĊü ............................................................................................................... 61 Co jednak musisz kupiü? ................................................................................................ 65 Zakup domeny — potrzebny czy niepotrzebny? ...................................................... 65 Miejsce w sieci ......................................................................................................... 70 6 Joomla! Podröcznik administratora systemu A jednak znajomoĞü prawa siĊ przydaje ......................................................................... 71 Autor musi znaü przepisy ......................................................................................... 71 Dobrze byü autorem ................................................................................................. 71 Twórca teĪ moĪe dostaü po uszach ........................................................................... 73 Co moĪe twórca, gdy jest okradany .......................................................................... 74 Jak korzystaü z dobrodziejstw internetu? ................................................................. 75 Gdy witryna jest Ĩródáem dochodów ........................................................................ 76 Rozdziaä 3. UĔytecznoĈè, dostöpnoĈè i mówiñca strona WWW ........................... 79 Twój serwis nie jest dla Ciebie ....................................................................................... 79 Dlaczego w sieci poruszamy siĊ gorzej? .................................................................. 81 Standardy technologiczne ............................................................................................... 83 Wytyczne dotyczące dostĊpnoĞci treĞci internetowych .................................................. 86 Jak zwiĊkszyü dostĊpnoĞü serwisu? ......................................................................... 88 Mówiąca strona ........................................................................................................ 97 Rozdziaä 4. Instalacja Joomla! od A do Z ........................................................ 101 Zanim zaczniesz ........................................................................................................... 101 Wybór serwera ............................................................................................................. 101 Przygotowanie do instalacji Joomla! ............................................................................ 103 Instalacja tradycyjna ..................................................................................................... 105 Test przedinstalacyjny ............................................................................................ 108 Licencja .................................................................................................................. 109 Krok 1. Konfiguracja bazy danych MySQL ........................................................... 110 Krok 2. Wpisz nazwĊ swojego serwisu Joomla! .................................................... 111 Krok 3. URL, ĞcieĪka, e-mail, hasáo, uprawnienia ................................................. 111 Krok 4. Gratulacje! ZainstalowaáeĞ Joomla! .......................................................... 112 Instalacja automatyczna ................................................................................................ 114 Krok 1. WprowadĨ dane ......................................................................................... 116 Krok 2. Baza danych .............................................................................................. 118 Krok 3. Moje gratulacje .......................................................................................... 118 Dla wygodnickich Joomla Power Edition ..................................................................... 120 Joomla! Stand Alone Server (JSAS) ............................................................................. 121 Przeprowadzka, czyli zmiana serwera .......................................................................... 126 Przenoszenie bazy danych MySQL ........................................................................ 126 Przenoszenie plików ............................................................................................... 129 Plik konfiguracyjny ................................................................................................ 130 Uprawnienia Chmod po zmianie serwera ............................................................... 132 Aktualizacja Joomla! .................................................................................................... 132 BHP aktualizacji ..................................................................................................... 133 Podsumowanie .............................................................................................................. 134 Rozdziaä 5. Ty jesteĈ administratorem ............................................................ 135 Wprowadzenie .............................................................................................................. 135 Logowanie do Panelu administratora ........................................................................... 136 Zaczynamy od konfiguracji .......................................................................................... 137 Konfiguracja witryny ............................................................................................. 138 Zarządzanie uĪytkownikami ......................................................................................... 142 Dodajemy treĞü ............................................................................................................. 146 Tworzenie artykuáu (materiaáu) statycznego .......................................................... 148 Tworzenie artykuáu dynamicznego ........................................................................ 151 MenedĪer mediów ........................................................................................................ 156 Tworzenie i kasowanie katalogu ............................................................................ 157 Dodawanie pliku .................................................................................................... 157 Spis treĈci 7 Rozdziaä 6. Nawigacja, czyli tworzymy menu ................................................................................ 158 Tworzenie nowej pozycji do menu ......................................................................... 158 Komponenty, moduáy i rozszerzenia (boty) .................................................................. 161 Komponenty ........................................................................................................... 162 Moduáy ................................................................................................................... 167 Boty ........................................................................................................................ 174 Porady dodatkowe ........................................................................................................ 176 Instalacja, modyfikacja szablonu ................................................... 179 Wprowadzenie .............................................................................................................. 179 Rebranding wizerunku .................................................................................................. 181 Co to jest szablon dla Joomla!? .................................................................................... 183 Elementy skáadowe szablonu ........................................................................................ 184 Projektuj pod nowe, nie stare przeglądarki ................................................................... 189 Szablony w internecie — skąd pobraü, a gdzie kupiü? ................................................. 192 Instalacja szablonu ........................................................................................................ 194 Instalacja szablonu z poziomu Panelu administracyjnego ...................................... 195 Instalacja rĊczna szablonu ...................................................................................... 196 Aktywacja szablonu ............................................................................................... 196 Kasowanie szablonu ............................................................................................... 197 NarzĊdzia dla webdesignera ......................................................................................... 197 Modyfikacja szablonu ................................................................................................... 198 Poznaj styl .............................................................................................................. 199 Czar kolorów i zdjĊü .............................................................................................. 200 Fonty ...................................................................................................................... 203 Nie pokazuj pustej strony! ............................................................................................ 203 Rozdziaä 7. Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! ......... 205 Wprowadzenie .............................................................................................................. 205 Czas na zmiany ............................................................................................................. 206 Szukamy szablonu ........................................................................................................ 206 Instalowanie nowego szablonu ..................................................................................... 211 Aktywowanie nowego szablonu ................................................................................... 211 Usuwanie zbĊdnych szablonów .................................................................................... 213 Modyfikacja szablonu ................................................................................................... 214 Nowa ikona na wejĞciu ........................................................................................... 216 Nowa górna belka ................................................................................................... 217 Drobne zmiany w CSS ........................................................................................... 218 Edycja panelu administracyjnego ........................................................................... 220 Rozdziaä 8. Praktyczne rozszerzenia ................................................................ 225 Wprowadzenie .............................................................................................................. 225 NarzĊdzia dla administratora ........................................................................................ 230 Quick Preview Button ............................................................................................ 230 CQI (CustomQuickIcons) ....................................................................................... 230 JoomlaStats ............................................................................................................ 232 JoomlaXplorer ........................................................................................................ 232 JW Media Manager XTD ....................................................................................... 233 Jombackup daily mysql backup bot ........................................................................ 235 Mass Content .......................................................................................................... 236 Ultimate PNG Fix ................................................................................................... 237 DostĊpnoĞü ................................................................................................................... 238 FWResizeFont ........................................................................................................ 239 FWTooltips ............................................................................................................ 240 w3accessibility (Text Reader Support) ................................................................... 241 8 Joomla! Podröcznik administratora systemu Download ..................................................................................................................... 241 Jooget! .................................................................................................................... 242 DOCman ................................................................................................................ 243 Edytory WYSIWYG ..................................................................................................... 247 JCE ......................................................................................................................... 248 JoomlaFCK ............................................................................................................ 250 Forum ........................................................................................................................... 250 FireBoard ............................................................................................................... 251 Dodawanie filmów ....................................................................................................... 252 AllVideos Plugin (All-in-one media solution) ........................................................ 253 Stage6Bot ............................................................................................................... 254 Efektowne aktualnoĞci .................................................................................................. 255 RokLatest News ..................................................................................................... 255 News Slider Pro ...................................................................................................... 256 JW Ultimate Content Display ................................................................................. 256 Text Scroller ........................................................................................................... 258 Tabs Sliders ........................................................................................................ 259 Gavick Featured Content Slider ............................................................................. 260 Gavick News Column ............................................................................................ 261 iJoomla News Portal ............................................................................................... 261 FAQ .............................................................................................................................. 263 Moo Faq ................................................................................................................. 263 Galerie .......................................................................................................................... 264 Simple Image Gallery ............................................................................................. 265 EasyGallery ............................................................................................................ 267 Hover Box — a simple CSS gallery ....................................................................... 268 Expose Flash Gallery ............................................................................................. 269 Kalendarze .................................................................................................................... 271 Flash Dynamic Calendar ........................................................................................ 271 Easy Calendar ......................................................................................................... 273 JCal Pro .................................................................................................................. 275 Komentarze .................................................................................................................. 279 Jom Comment ........................................................................................................ 280 AkoComment v. 2.0 PL++ ..................................................................................... 281 Mapa strony .................................................................................................................. 283 samSiteMap ............................................................................................................ 283 Xmap ...................................................................................................................... 283 Sef Service Map ..................................................................................................... 285 Przyspieszanie wczytywania ........................................................................................ 286 JAccelerator ............................................................................................................ 286 Przyjazne odnoĞniki ...................................................................................................... 288 ARTIO JoomSEF ................................................................................................... 288 Sonda ............................................................................................................................ 288 Modern Polls .......................................................................................................... 289 WielojĊzyczna strona .................................................................................................... 289 Joom!Fish — multilingual content manager .......................................................... 291 JosLang .................................................................................................................. 295 Yahoo Translation Module ..................................................................................... 296 Wstawianie i wyĞwietlanie róĪnoĞci na stronie ............................................................ 297 GeshiBoxNJ ........................................................................................................... 297 JPopup! ................................................................................................................... 298 Top Authors ........................................................................................................... 298 Gadu-Gadu Kontakt ............................................................................................... 300 eWeather ................................................................................................................ 300 Pogoda .................................................................................................................... 301 Spis treĈci Rozdziaä 9. 9 Joomla! i bezpieczeþstwo ............................................................. 303 Wprowadzenie .............................................................................................................. 303 ABC bezpieczeĔstwa systemu Joomla! ........................................................................ 304 Register_globals a bezpieczeĔstwo Joomla! ........................................................... 305 Hacked by turkish hacker ....................................................................................... 306 Wáamanie na stronĊ — co robiü? ........................................................................... 314 Przywracamy uszkodzony przez hackera serwis .................................................... 315 Kopie bezpieczeĔstwa .................................................................................................. 315 „Nie znacie dnia ani godziny” ................................................................................ 316 Internetowym podglądaczom mówimy stanowcze „nie”! ............................................ 318 Plik robots.txt ............................................................................................................... 318 Inne „partyzanckie” metody obrony ............................................................................. 320 Blokujemy dostĊp ......................................................................................................... 320 Zmieniamy nazwy .................................................................................................. 322 Podsumowanie .............................................................................................................. 322 Rozdziaä 10. Budujemy stronö BIP dla urzödu, instytucji paþstwowej ................. 325 Wprowadzenie .............................................................................................................. 325 Twoja szansa na zarobek .............................................................................................. 326 Wymogi prawne i techniczne ....................................................................................... 327 Informacje niejawne w BIP .................................................................................... 334 Logo BIP a jego podstawa prawna ......................................................................... 334 NiezbĊdne modyfikacje ................................................................................................ 335 Dodatkowe modyfikacje i informacje .................................................................... 341 Rozdziaä 11. Budowa sklepu internetowego ...................................................... 349 Wprowadzenie .............................................................................................................. 349 Wybór sklepu ............................................................................................................... 351 WáaĞciwoĞci VirtueMart ............................................................................................... 351 Instalacja ....................................................................................................................... 353 Publikacja elementów skáadowych sklepu .................................................................... 356 Administracja sklepem internetowym .......................................................................... 359 Produkty i kategorie produktów ................................................................................... 364 Czas na wysyákĊ ..................................................................................................... 377 Metoda páatnoĞci .................................................................................................... 378 Dane klientów i stan zamówienia ........................................................................... 381 Raporty ................................................................................................................... 385 NiezbĊdna konfiguracja .......................................................................................... 387 Wygląd i wiarygodnoĞü sklepu .............................................................................. 387 ZwiĊkszanie moĪliwoĞci ........................................................................................ 389 ZakoĔczenie ........................................................................................................... 393 Rozdziaä 12. Joomla! 1.5 — zaczynamy od nowa ............................................... 395 Wprowadzenie .............................................................................................................. 395 Zaczynamy od instalacji ............................................................................................... 396 Logowanie takĪe dla obcokrajowca .............................................................................. 402 Prosta administracja serwisem ...................................................................................... 403 Inteligentne instalowanie ........................................................................................ 409 Zupeánie nowe i stare szablony .............................................................................. 409 Rozdziaä 13. JesteĈ czöĈciñ spoäecznoĈci Joomla! ............................................. 413 Wprowadzenie .............................................................................................................. 413 Dziel siĊ tym, co masz, a inni podzielą siĊ z Tobą! ...................................................... 414 Potencjaá tkwi w ludziach ............................................................................................. 415 Pewne zasady jednak obowiązują ................................................................................. 418 forum.joomla.pl ............................................................................................................ 420 10 Joomla! Podröcznik administratora systemu Dodatek A Joomla! i licencje ......................................................................... 425 Dodatek B Funkcje uĔywane w szablonie Joomla! ........................................... 431 Dodatek C Porównanie budowy szablonu dla Joomla! 1.0.x i 1.5 ..................... 433 Skorowidz ....................................................................................................... 437 Rozdziaä 7. Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! „Things are changing But nothing changes And still there are changes There is no teacher Who can teach anything new He can just help us to remember The things we always knew”. „Odyssey of the mind” — Enigma Wprowadzenie Panel administracyjny dla systemu Joomla! (ang. Back End Template) od dawna cieszy siĊ zasáuĪoną sáawą najlepszego narzĊdzia do edycji i tworzenia strony internetowej. MnogoĞü jego funkcji powoduje, Īe z powodzeniem wykorzystują go zarówno począt- kujący uĪytkownicy, jak i profesjonaliĞci (zaawansowani administratorzy). Po lekturze tego rozdziaáu na pewno dowiesz siĊ, skąd pobraü, jak zainstalowaü nowy szablon i modyfikowaü go, natomiast nie zamierzam uczyü CiĊ podstaw budowy nowe- go szablonu ani zaawansowanej modyfikacji jądra panelu administracyjnego. Niestety, zakres tego zagadnienia jest na tyle szeroki, Īe musiaáaby powstaü osobna publikacja tylko na ten temat. Przypuszczam, Īe zaprezentowana tutaj wiedza wystarczy ci w 99 . 206 Joomla! Podröcznik administratora systemu Czas na zmiany Na ogóá tworząc stronĊ internetową na bazie Joomla!, zapomina siĊ, Īe wygląd panelu administracyjnego teĪ moĪna zmodyfikowaü, aby dopasowaü go do indywidualnych gustów wizualnych. Patrząc wciąĪ na ten sam wygląd panelu, moĪna wreszcie zapragnąü jego modyfikacji, zarówno w odniesieniu do kolorów, jak i uĪytych ikon (rysunek 7.1). Wedäug zapewnieþ producenta szablon Minted One-Point-Five jest najlĔejszym i naj- lepszym szablonem pod kñtem jakoĈci i szybkoĈci kodu. Zawsze znajdą siĊ firmy czy osoby, które chcą zarobiü na popularnoĞci Joomla!. Stąd teĪ powstają szablony komercyjne równieĪ dla panelu administracyjnego. Z moich ob- serwacji, i nie tylko, wynika, Īe tego typu szablonów powstaje stosunkowo niewiele, a z caáą pewnoĞcią do rzadkoĞci naleĪy ich odsprzedaĪ (rysunek 7.2). Jak widzisz, wygląd akurat tych szablonów komercyjnych nie zachwyca, szczególnie jeĞli mamy w pamiĊci darmowy szablon Minted One-Point-Five. Przypuszczam, Īe agencje interaktywne korzystające z Joomla! czy Mambo na ogóá nie chwalą siĊ tym, maskując wygląd panelu. Niestety, nie mam dostĊpu do tych re- alizacji, aby pokazaü czytelnikowi te „autorskie” modyfikacje. Szukamy szablonu Z pewnoĞcią juĪ wiesz, Īe najprostszą metodą zmiany wyglądu panelu administracyj- nego, przynajmniej od strony graficzno-wizualnej, jest pobranie, a nastĊpnie zainsta- lowanie i aktywowanie nowego szablonu. Szablonów moĪesz szukaü zarówno na stronach ich producentów (gwarancja najnow- szych produkcji), jak i stronach, które zajmują siĊ kolekcjonowaniem i zarazem udo- stĊpnianiem szablonów. Od razu warto zwróciü uwagĊ na datĊ powstania danego sza- blonu, poniewaĪ im nowszy, tym wiĊksza pewnoĞü, Īe speánia standardy W3C, i tym lepsza jego interpretacja z nowszymi przeglądarkami. Przegląd adresów producentów darmowych szablonów dla panelu administracyjnego:  szablony z serii Mitra (http://www.joomlamarket.de),  szablon Black Mitra (http://www.studentsdesign.de),  szablony z serii Plazza (http://www.templateplazza.com),  szablon Minted One-Point-Five (http://www.joomlaworks.gr), Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 207 Rysunek 7.1. Wygląd szablonów dla panelu administracyjnego. Patrząc od góry: domyĞlny szablon, kolejny to domyĞlny dla Joomla! International, Tango oraz moim zdaniem najáadniejszy Minted One-Point-Five, wykonany przez JoomlaWorks. 208 Joomla! Podröcznik administratora systemu Rysunek 7.2. Wygląd komercyjnych szablonów dla Joomla!, pochodzących z serwisu neojoomla.com  przyjemny dla oka szablon Joomla! Tango BackEnd (http://www.eraser.ee/ ´failid/kujundused/2.html) (rysunek 7.1),  nietypowy szablon Joomla Admin DE light (http://www.joom.la) (zobacz rysunek 7.3),  nietypowy szablon, jakim jest z pewnoĞcią Blackend Admin1 (rysunek 7.4),  szablony z 2005 roku autorstwa Andy’ego Sikumbanga (http://www.kanvasdigital.net). 1 Szablon aktualnie moĪna pobraü tylko ze strony: http://www.joomlaos.de/option,com_remository/ ´Itemid,41/func,fileinfo/id,2491.html Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 209 Rysunek 7.3. Ciekawy ukáad elementów w szablonie Joomla Admin DE light Rysunek 7.4. Ciemne oblicze panelu administracyjnego, czyli szablon Blackend Admin z 2006 roku PamiĊtasz, jak pisaáem, Īe są serwisy, gdzie znajdziesz zbiór wszystkich szablonów. Z caáą pewnoĞcią warto odwiedziü stronĊ http://www.joomlaos.de/joomla_template_ ´galerie.html, a tam znaleĨü dziaá Admin Templates (rysunek 7.5). 210 Joomla! Podröcznik administratora systemu Rysunek 7.5. Na stronie JoomlaOS.de znajdziesz wszystkie liczące siĊ szablony panelu administracyjnego dla Joomla! Te sam zbiór szablonów znajdziesz takĪe pod adresem: http://www.joomla24.com. Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 211 Instalowanie nowego szablonu Mając pobraną na komputer paczkĊ z plikami tworzącymi szablon, zaloguj siĊ do pa- nelu administracyjnego, jeĞli jeszcze w nim nie jesteĞ. 1. W górnym oknie wybierz Instalatory, a nastĊpnie Szablon — administrator (lub Szablon — zaplecze)2. 2. W nowo otwartym oknie MenadĪera instalacji za pomocą przycisku Przeglądaj zlokalizuj na dysku plik z szablonem (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Joomla! 1.0.x — instalacja szablonu 3. NastĊpnie uĪyj przycisku Wczytaj plik i zainstaluj (ang. Upload File Install). 4. JeĪeli wszystko przebiegnie bez problemów, otrzymasz stosowny komunikat. NastĊpnie kliknij Dalej…(lub Kontynuuj). 5. OczywiĞcie istnieje jeszcze metoda „rĊczna”, polegająca na skopiowaniu rozpakowanego szablonu bezpoĞrednio za pomocą klienta FTP do odpowiedniego folderu administrator/templates. Metoda ta czasami okazuje siĊ byü nieodzowną, np. ze wzglĊdu na ograniczenia serwera. 6. Mając zainstalowany szablon, musisz go teraz opublikowaü, czyli ustawiü jako domyĞlny. Aktywowanie nowego szablonu Po zainstalowaniu nowego szablonu system automatycznie przeniesie CiĊ do Listy sza- blonów (ang. Template Manager), która zawiera wykaz dostĊpnych, zainstalowanych szablonów. MoĪesz tutaj nie tylko wybraü nowy domyĞlny szablon, ale takĪe skasowaü niepotrzebne lub edytowaü istniejące. Zielona ikona (lub Īóáta gwiazdka) wskazuje, który szablon jest aktualnie szablonem domyĞlnym (rysunek 7.7). 2 Wszystko zaleĪy od wersji Joomla! z jakiej bĊdziesz korzystaá. 212 Joomla! Podröcznik administratora systemu Rysunek 7.7. Lista szablonów (zwana teĪ MenedĪerem szablonów) Aby system zacząá korzystaü z szablonu, musisz go aktywowaü, tzn. ustawiü jako do- myĞlny (ang. default). JeĪeli chcesz aktywowaü szablon póĨniej, uzyskasz do niego dostĊp, korzystając z górnego menu nawigacyjnego. Tylko jeden szablon moĔe byè aktywny dla caäego panelu administracyjnego. 1. W górnym menu wybierz Witryna, nastĊpnie w rozwiniĊtym oknie najedĨ wskaĨnikiem myszy na Szablony i Szablon — administrator (rysunek 7.8). Rysunek 7.8. DostĊp do Listy szablonów 2. Aby wybraü nowy szablon, najedĨ na niego strzaáką myszy — zobaczysz jego podgląd. 3. Zaznacz szablon, klikając kóáeczko (rysunek 7.9) 4. UĪyj ikony Default, aby system zmieniá domyĞlny szablon na ten, który przed chwilą wybraáeĞ. 5. Od tej chwili moĪesz siĊ cieszyü nowym wyglądem i kolorystyką panelu administracyjnego. Zmieniony szablon zobaczą wszyscy uĪytkownicy mający dostĊp do tej czĊĞci witryny (rysunek 7.10). Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 213 Rysunek 7.9. Aktywowanie szablonu do czĊĞci administracyjnej strony Rysunek 7.10. Nowy, atrakcyjny, wzorowany na Joomla 1.5, wygląd panelu administracyjnego Joomla 1.0.x Niektóre szablony wymagajñ röcznej edycji (zmiany kodowania), aby poprawnie wy- Ĉwietlaäy polskie litery w panelu administracyjnym. Do tego celu posäuĔy Ci ikona Edytuj HTML. Usuwanie zbödnych szablonów OczywiĞcie trzymanie duĪej liczby szablonów, z których nie korzystamy, mija siĊ z ce- lem, dlatego teĪ przewidziano opcjĊ usuwania zbĊdnych szablonów. 1. BĊdąc w LiĞcie szablonów (ang. Template Manager) i korzystając z podglądu, wybierz szablon, z którego nie zamierzasz juĪ korzystaü. 2. W wykazie szablonów kliknij pole wyboru przy jego nazwie (rysunek 7.11). 214 Joomla! Podröcznik administratora systemu Rysunek 7.11. Kasowanie szablonu panelu administracyjnego 3. W oknie dialogowym potwierdĨ chĊü usuniĊcia szablonu. 4. JeĪeli masz odpowiednie uprawnienia do serwera, Joomla! usunie odpowiednie pliki, informując CiĊ o tym stosownym komunikatem. 5. W przypadku niemoĪnoĞci usuniĊcia szablonu z poziomu panelu administracyjnego, poáącz siĊ z serwerem za pomocą klienta FTP, nastĊpnie przejdĨ do folderu administrator/templates i skasuj folder z nazwą szablonu. Do „rĊcznego” skasowania szablonu moĪesz takĪe wykorzystaü komponent JoomlaXplorer3 lub jego nowe oblicze w postaci eXtplorer (http://joomlacode.org/ ´gf/project/joomlaxplorer)4. Kasujñc szablony panelu administracyjnego, pamiötaj, aby pozostawiè przynajmniej jeden szablon, który bödzie ustawiony jako domyĈlny. Modyfikacja szablonu Najprostszą metodą dostosowania gotowego szablonu jest podmiana plików graficz- nych na swoje oraz zmiany wprowadzone w pliku arkusza CSS. OczywiĞcie opisywanie modyfikacji wszystkich dostĊpnych w sieci szablonów nie miaáoby wiĊkszego sensu., PoniĪej pokaĪĊ Ci kilka prostych zmian, które odmienią wygląd szablonu. BĊdĊ ba- zowaá na podstawowym szablonie, który jest doáączany wraz polską wersją Joomla! International Edition. Od razu pragnĊ uspokoiü, Īe szablon ten róĪni siĊ od zwykáego tylko wyglądem górnego paska z grafiką w postaci napisu Joomla! Administrator. Podobnie jak to miaáo miejsce z szablonami dla strony frontowej, takĪe te szablony naleĪy edytowaü online, aby widzieü efekt. Nim jednak przejdziemy do etapu modyfi- kacji, zobacz, z jakich elementów skáada siĊ szablon (rysunek 7.12). 3 Komponent do zarządzania plikami z poziomu panelu administracyjnego Joomla!. 4 W momencie pisania ksiąĪki wystĊpowaáy problemy po zainstalowaniu komponentu eXtplorer do Joomla! 1.0.13. W przypadku poprzedniej wersji problemów z dziaáaniem nie stwierdzono. Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 215 Rysunek 7.12. Elementy skáadające siĊ na domyĞlny szablon Szablony dla panelu administracyjnego Joomla! przechowuje w katalogu admi- nistrator emplates. NajwaĪniejszą róĪnicą miĊdzy frontowym szablonem a szablonem administracyjnym jest koniecznoĞü zdefiniowania dodatkowego wyglądu strony logowania. WáaĞnie wy- gląd okna logowania oraz umiejscowienie panelu administracyjnego w pasku adresu po sáowie administrator pozwala odgadnąü, Īe dana strona zostaáa wykonana za po- mocą Joomla! czy teĪ Mambo (rysunek 7.13). Rysunek 7.13. Wygląd domyĞlnego szablonu ekranu logowania PoniewaĪ domyĞlny szablon (joomla_admin) oparty zostaá na licencji GNU GPL, mo- Īesz bez obaw prawnych dopasowaü go do swoich potrzeb. Zacznijmy od wyglądu ekranu logowania. PamiĊtaj, aby zobaczyü zmiany, musisz sko- piowaü edytowane pliki na serwer, ewentualnie pracowaü online na plikach znajdujących siĊ na serwerze. Drugą rzeczą, o której musisz pamiĊtaü, to odĞwieĪenie okna prze- glądarki — na ogóá klawisz F5 lub odĞwieĪ (z pominiĊciem pamiĊci podrĊcznej) kla- wiszem CTRL+F5. Plikiem odpowiedzialnym za wygląd, a dokáadniej ukáad elementów w oknie logowa- nia, jest login.php. Generując stronĊ, plik ten pobiera informacje o stylach z pliku admin_login.css, który znajduje siĊ w katalogu joomla_admin/css. 216 Joomla! Podröcznik administratora systemu Nowa ikona na wejĈciu Elementy graficzne szablonu znajdują siĊ w folderze Image. Tam teĪ znajdziesz ikonĊ monitora z káódką (rysunek 7.14). Plik nosi nazwĊ security.png. Bez problemu moĪesz go podmieniü, uĪywając dowolnego innego z zachowaniem jednak proporcji i nazwy pliku oraz rozszerzenia. PamiĊtaj, Īe domyĞlna ikona ma rozmiar 64u64 pikseli. Rysunek 7.14. Podmiana ikony na inną, z lewej strony domyĞlna ikona, z prawej juĪ podmieniona Dla przykáadu uĪyáem ikony maáego kraba, pochodzącej ze strony www.pixelgirl- ´presents.com, a rozpowszechnianego w paczce pod nazwą Beach Icons. OczywiĞcie najlepsze efekty uzyskamy, jeĪeli dokáadnie usuniemy táo wokóá obrazka i nadamy mu przeĨroczystoĞü. JeĪeli chcemy uĪyü innego formatu graficznego, musimy ingerowaü w kod pliku login.php, odnajdĨ linie 62: div class= ctr img src= templates/joomla_admin/images/security.png width= 64 ´height= 64 alt= security / /div Wiedząc, gdzie jest ta linijka kodu, z caáą pewnoĞcią poradzisz sobie z jej modyfika- cją, wykorzystując elementarna wiedzĊ o HTML. Sáowo Login, które widzisz nad formularzem logowania, jest równieĪ obrazkiem o na- zwie login.gif, z opcją przeĨroczystoĞci, o rozmiarze 74u33 pikseli. Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 217 Nowa górna belka Z caáą pewnoĞcią zauwaĪyáeĞ, Īe szablon wyposaĪony jest w górną belkĊ, gdzie stan- dardowo widnieje napis: Joomla! Administrator lub jak w naszym przypadku Joomla! International (rysunek 7.15). Rysunek 7.15. Wygląd górnej belki zarówno okna logowania, jak i w panelu administracyjnym Plik ten nosi nazwĊ header_text.png i teĪ znajduje siĊ w katalogu images. Uwaga, domyĞlnie ten plik graficzny jest wykorzystywany dwa razy: raz w oknie logowania, nastĊpnie juĪ w panelu administracyjnym. DziĊki temu moĪesz zdefiniowaü jego od- mienny wygląd w tych oknach. W pliku login.php szukaj go w okolicach linii 38. div id= header div id= joomla img src= templates/joomla_admin/images/header_text.png alt= Joomla! ´Logo / /div /div Z kolei w pliku index.php, odpowiedzialnym za okna panelu administracyjnego, tego nagáówka graficznego szukaj w okolicach linii 53: div id= header div id= joomla img src= templates/joomla_admin/images/header_text.png alt= Joomla! ´Logo / /div /div Przypominasz sobie rozdziaá o dostĊpnoĞci? JeĪeli tak, nie zapomnij dodaü atrybutu title= opis_elementu . ZapamiĊtaj, Īe pasek ten tworzy nie tylko sam nagáówek gra- ficzny, ale równieĪ pasek stworzony za pomocą stylu CSS: #header { background-color: #FFF; background-position: right top; border-bottom: 4px solid #254394; background: url(../images/header_bg.png); } Zwróü uwagĊ na wykorzystanie obrazka header_bg.png jako táa w postaci gradientu. Gradient powstaje przez zastosowanie päynnego przejĈcia wartoĈci RGB pomiödzy jednym kolorem a drugim. Efekt gradientu uzyskamy, korzystając z programów graficznych, np. GIMP lub Photoshop. 218 Joomla! Podröcznik administratora systemu Drobne zmiany w CSS Teraz korzystając z arkusza stylu CSS, moĪesz zmieniü pozostaáe elementy okna lo- gowania. Aby zmieniü obramowanie tego okienka, gdzie jest ikona monitora z káódką (lub kraba) oraz formularz logowania, musisz edytowaü plik admin_login.css, a do- káadniej fragment: .login { margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 6em; padding: 15px; border: 1px solid #cccccc; width: 429px; background: #F1F3F5; } Zacznijmy od zmiany koloru táa oraz obramowania. W moim przykáadzie zamieniĊ kolor táa z #F1F3F5 na #F7E47D (jasno Īóáty), zaĞ kolor ramki z #CCCCCC na ciepáy po- maraĔcz #E3AF43. DziĊki tym prostym zabiegom nasz maáy krab (ikona) bĊdzie otoczony miáą dla oka plaĪą (kolorem w odcieniach piasku). Korzystając z budowanego w Joomla! edytora arkusza stylów CSS, moĪesz edytowaü tylko plik template_css.css. OsobiĞcie do edycji CSS uĪywam darmowy Top Style Lite, ale czasami szybkie korekty wykonujĊ za pomocą edytora tekstowego wbudowa- nego w joomlaXplorer (rysunek 7.16). Rysunek 7.16. Fragment okna edytora wbudowanego w komponent joomlaXplorer sáuĪący do zaawansowanego zarządzania plikami na serwerze JeĞli w trakcie zmieniáeĞ jeszcze obrazek odpowiadający za sáowo Login na Logo- wanie wykonany w programie graficznym, powinieneĞ uzyskaü podobny efekt jak ja (rysunek 7.17). Rozdziaä 7. i Zmiana wyglñdu szablonu panelu administracyjnego Joomla! 219 Rysunek 7.17. Ekran logowania po dosáownie kilku przeróbkach Przy okazji warto teĪ zająü siĊ maáym oknem formularza; za jego wygląd odpowie- dzialny jest nastĊpujący fragment kodu arkusza stylów CSS: .form-block { border: 1px solid #cccccc; background: #E9ECEF; padding-top: 15px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-right: 10px; } Na moje potrzeby rozjaĞniáem kolor obramowania oraz dla táa wybraáem odcieĔ morza (rysunek 7.18). A oto opis dodatkowych stylów CSS uĪytych w oknie logowania:  login-text (odpowiada za wygląd i poáoĪenie tekstu Witaj w Joomla!....),  message (odpowiada za wygląd okna w ramce z tekstem Sesja wygasáa, zaloguj siĊ),  joomla (odpowiada za wygląd górnej belki). Rysunek 7.18. Ekran logowania po kolejnych przeróbkach Sam tekst wszystkich komunikatów pobierany jest z plików jĊzykowych znajdujących siĊ w folderze language. 220 Joomla! Podröcznik administratora systemu Edycja panelu administracyjnego Edycji panelu administracyjnego moĪemy dokonaü za pomocą modyfikacji w plikach index.php, template_css.css oraz theme.css. Do tego celu moĪesz posáuĪyü siĊ opcjami edycji udostĊpnionymi w oknie Listy szablonów (rysunek 7.19). Rysunek 7.19. DostĊpne opcje edycji szablonu dla wyglądu panelu administracyjnego NaciĞniĊcie przycisku Edytuj HTML otwiera okno edycji gáównego pliku szablonu (index.php), definiującego ukáad treĞci. Z kolei przycisk obok Edytuj CSS otwiera okno edycji plików arkuszy stylów (tylko template_css.css), definiującego sposób for- matowania. Do podglądu wszystkich zastosowanych stylów uĪyj rozszerzenia WebDeveloper dla przeglądarki Firefox, w nim zakáadki Information — Display Object Information lub Display Id Class Details, aby zobaczyü wszystkie style na raz (rysunek 7.20). Rysunek 7.20. Zobacz rozmieszczenie wszystkich stylów CSS wykorzystanych w szablonie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Podręcznik administratora systemu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: