Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 002927 21513626 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW - książka
Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1766-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Osiągnij sukces razem z Joomla!

Joomla! jest systemem zarządzania treścią (ang. Content Management System), wywodzącym się bezpośrednio ze znanego projektu Mambo. Pierwsza wersja ujrzała światło dzienne w sierpniu 2006 roku. Od tego czasu system ten cieszy się rosnącą popularnością i coraz większymi możliwościami. Z uwagi na to, że jest on oparty o język PHP i bazę MySQL, jego instalacja jest niezwykle intuicyjna oraz możliwa na większości dostępnych serwerów.

Autor 'Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW' w pierwszej kolejności zapozna Cię ze szczegółami instalacji oraz problemami, które możesz napotkać. W kolejnych rozdziałach nauczysz się tworzyć własne szablony oraz moduły, a także wykorzystywać dostępne rozszerzenia. Z każdą kolejną stroną Dan wprowadza coraz bardziej zaawansowaną tematykę, związaną z tworzeniem komponentów, zastosowaniem technologii AJAX czy też używaniem wzorców projektowych. Porusza kwestie sposobów prowadzenia profesjonalnej witryny, łączenia z zewnętrznymi zasobami czy też pozycjonowania stron korzystających z systemu. Niezwykle ważny jest rozdział poświęcony bezpieczeństwu oraz rozdział traktujący o rzeczach, których Joomla! nie potrafi. Tak profesjonalne podejście do tematu sprawia, że książka jest doskonałym źródłem informacji o systemie zarówno w rękach amatora, jak i profesjonalisty.

Książka opisuje nową wersję Joomla! 1.5.

Z Joomla! przygotujesz własną stronę WWW szybko i przyjemnie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172245, stron: 456 Osi¹gnij sukces razem z Joomla! • Jak zainstalowaæ system? • Jak wykorzystaæ w Joomla! technologiê AJAX? • Czego Joomla! nie potrafi? Joomla! jest systemem zarz¹dzania treœci¹ (ang. Content Management System), wywodz¹cym siê bezpoœrednio ze znanego projektu Mambo. Pierwsza wersja ujrza³a œwiat³o dzienne w sierpniu 2006 roku. Od tego czasu system ten cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ i coraz wiêkszymi mo¿liwoœciami. Z uwagi na to, ¿e jest on oparty o jêzyk PHP i bazê MySQL, jego instalacja jest niezwykle intuicyjna oraz mo¿liwa na wiêkszoœci dostêpnych serwerów. Autor „Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW” w pierwszej kolejnoœci zapozna Ciê ze szczegó³ami instalacji oraz problemami, które mo¿esz napotkaæ. W kolejnych rozdzia³ach nauczysz siê tworzyæ w³asne szablony oraz modu³y, a tak¿e wykorzystywaæ dostêpne rozszerzenia. Z ka¿d¹ kolejn¹ stron¹ Dan wprowadza coraz bardziej zaawansowan¹ tematykê, zwi¹zan¹ z tworzeniem komponentów, zastosowaniem technologii AJAX czy te¿ u¿ywaniem wzorców projektowych. Porusza kwestie sposobów prowadzenia profesjonalnej witryny, ³¹czenia z zewnêtrznymi zasobami czy te¿ pozycjonowania stron korzystaj¹cych z systemu. Niezwykle wa¿ny jest rozdzia³ poœwiêcony bezpieczeñstwu oraz rozdzia³ traktuj¹cy o rzeczach, których Joomla! nie potrafi. Tak profesjonalne podejœcie do tematu sprawia, ¿e ksi¹¿ka jest doskona³ym Ÿród³em informacji o systemie zarówno w rêkach amatora, jak i profesjonalisty. • Szczegó³owe omówienie instalacji Joomla! • Projektowanie w³asnych szablonów • Przygotowywanie prostych rozszerzeñ -- modu³ów • Zaawansowane rozszerzenia -- komponenty • Wykorzystanie technologii AJAX • Wzorce projektowe w Joomla! • Tworzenie i u¿ywanie wtyczek • Dobre rady w zakresie prowadzenia profesjonalnej strony • U¿ywanie zewnêtrznych zasobów • Pozycjonowanie i marketing z wykorzystaniem Joomla! • Bezpieczeñstwo witryny opartej o Joomla! • Przegl¹d stron opartych o ten CMS Z Joomla! przygotujesz w³asn¹ stronê WWW szybko i przyjemnie! Spis treÊci O autorze ..................................................................................................................................................13 Wprowadzenie .........................................................................................................................................15 RozdziaÄ 1. Wprowadzenie do Joomla! ....................................................................................................21 Zapoznanie z Joomla! ................................................................................................... 22 Wpäyw elastycznoĈci na popularnoĈè Joomla! ................................................................. 23 Dla kogo jest ta ksiñĔka ................................................................................................ 24 Webmasterzy .......................................................................................................... 24 Projektanci stron WWW ........................................................................................... 25 Deweloperzy stron WWW ......................................................................................... 27 Joomla! w wersji 1.0 a uĔytkownicy Mambo .................................................................... 28 Podsumowanie ............................................................................................................ 29 RozdziaÄ 2. SzczegóÄy instalacji i konfiguracji .......................................................................................31 Cztery serwery systemu Joomla! .................................................................................... 31 Decyzje podczas instalacji ....................................................................................... 32 Etapy instalacji Joomla! ........................................................................................... 37 Konfiguracja Apache Web Server .............................................................................. 40 Konfiguracja PHP .................................................................................................... 47 Konfiguracja MySQL ................................................................................................ 52 Konfiguracja Joomla! ............................................................................................... 58 Serwer testowy a serwer produkcyjny ............................................................................. 62 Ustawienia serwera testowego ................................................................................. 63 Ustawienia serwera produkcyjnego ........................................................................... 64 Podsumowanie ............................................................................................................ 65 RozdziaÄ 3. Tworzenie wÄasnych szablonów .........................................................................................67 Struktura szablonu ....................................................................................................... 67 Pliki i foldery ........................................................................................................... 68 Logika szablonu: plik index.php ................................................................................ 69 Prezentacja szablonu: plik CSS ................................................................................ 73 Metadane szablonu: plik templateDetails.xml ............................................................ 78 Zmienne szablonu: plik parametrów .......................................................................... 79 6 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Grafika szablonu: folder images ............................................................................... 79 Miniatura szablonu .................................................................................................. 80 Tworzenie trójkolumnowego ukäadu ................................................................................ 81 Tworzenie struktury szablonu ................................................................................... 82 Tworzenie pliku index.php ........................................................................................ 83 Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml ...................................................... 94 Zaawansowane techniki tworzenia szablonów ................................................................. 96 Wykorzystanie grupy szablonów a CSS ...................................................................... 96 favicon.ico .............................................................................................................. 97 Modyfikacja wyglñdu rozszerzeþ ............................................................................... 98 Tworzenie ukäadu strony dla telefonów komórkowych ................................................. 99 Adaptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0 ..................................................... 101 Podsumowanie .......................................................................................................... 102 RozdziaÄ 4. Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ ...........................................................103 Katalog rozszerzeþ ..................................................................................................... 104 FunkcjonalnoĈè i obsäuga strony .................................................................................. 105 Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG .............................................................. 106 Dodawanie wäasnych stylów do TinyMCE ................................................................. 108 Dodawanie obsäugi plików i FTP .............................................................................. 109 Dodawanie mapy strony ......................................................................................... 110 Community Builder ................................................................................................ 111 Organizacje i e-commerce ........................................................................................... 117 MenedĔer subskrypcji ............................................................................................ 118 Sklep internetowy MicroShop z päatnoĈciami Paypal ................................................. 119 MenedĔer projektów Project Fork ............................................................................ 120 Rozszerzenie kart pracy ......................................................................................... 121 Dodawanie na stronie platformy aukcyjnej ............................................................... 122 ZawartoĈè strony ........................................................................................................ 123 Podcasting w Joomla! ............................................................................................ 124 Galeria zdjöè na stronie Joomla! ............................................................................. 125 Komunikacja na stronie .............................................................................................. 127 Dodawanie komentarzy do artykuäów ...................................................................... 128 Ksiöga goĈci ......................................................................................................... 128 Czat na stronie Joomla! ......................................................................................... 129 Uruchamianie systemu wiki w Joomla! .................................................................... 130 eWriting ............................................................................................................... 133 Implementacja ogäoszeþ ........................................................................................ 134 Dodawanie Ĉledzenia wyników sportowych .............................................................. 135 Dodawanie gier hazardowych ................................................................................. 137 Obsäuga quizów ..................................................................................................... 138 Podsumowanie .......................................................................................................... 138 RozdziaÄ 5. Tworzenie prostych rozszerzeÆ: moduÄy ..........................................................................141 Tworzenie moduäu Hello World ..................................................................................... 142 Tworzenie moduäu ćwiñteczne ēyczenia ........................................................................ 145 Tworzenie pliku deskryptora ................................................................................... 146 Tworzenie kodu moduäu ......................................................................................... 147 Tworzenie tabeli i zapisywanie przykäadowych danych ............................................... 149 Konfiguracja moduäu ............................................................................................. 150 Tworzenie moduäu Kontakt z Nami ............................................................................... 152 Podsumowanie .......................................................................................................... 157 Spis treÊci 7 RozdziaÄ 6. Zaawansowane rozszerzenia: komponenty ......................................................................159 Przygotowanie Ĉrodowiska programistycznego ............................................................... 159 Stosowanie systemu kontroli wersji SVN ...................................................................... 160 Instalacja SVN ...................................................................................................... 162 Tworzenie repozytorium SVN .................................................................................. 163 Korzystanie z Eclipse ............................................................................................. 164 Tworzenie komponentu Ksiögi GoĈci ............................................................................ 166 Ochrona przed spamem ......................................................................................... 167 CzöĈè frontowa komponentu .................................................................................. 168 CzöĈè administracyjna komponentu ........................................................................ 171 Plik deskryptora .................................................................................................... 174 Tworzenie archiwum .............................................................................................. 176 Instalacja komponentu .......................................................................................... 176 Korzystanie z phpDocumentor ..................................................................................... 179 Instalacja ............................................................................................................. 179 Wstawianie sekcji DocBlock w kodzie Ēródäowym ..................................................... 180 Podsumowanie .......................................................................................................... 181 RozdziaÄ 7. Joomla! i Ajax ......................................................................................................................183 Struktura technologii Ajax ........................................................................................... 183 Prosty komponent ajaksowy ........................................................................................ 185 Tworzenie komponentu .......................................................................................... 185 Tworzenie strony WWW .......................................................................................... 187 Tworzenie komponentu Serwer-ēñdanie ........................................................................ 189 Tworzenie komponentu .......................................................................................... 189 Tworzenie moduäu ajaksowego ............................................................................... 192 Wady technologii Ajax ................................................................................................. 197 NiedostöpnoĈè dla robotów internetowych ............................................................... 198 Gromadzenie informacji ......................................................................................... 198 ZagroĔenia bezpieczeþstwa .................................................................................... 198 Podsumowanie .......................................................................................................... 199 RozdziaÄ 8. Wzorce projektowe a Joomla! ...........................................................................................201 Wzorce projektowe ..................................................................................................... 202 Trzy gäówne kategorie wzorców .................................................................................... 203 Wzorce konstrukcyjne ............................................................................................ 203 Wzorce strukturalne .............................................................................................. 205 Wzorce czynnoĈciowe ............................................................................................ 206 Wzorce wspóäbieĔnoĈci .......................................................................................... 207 Wzorce architekturalne .......................................................................................... 207 Wzorzec Model-Widok-Kontroler ................................................................................... 209 Wykorzystanie wzorca MVC w tworzeniu komponentów ............................................. 211 Podsumowanie .......................................................................................................... 215 RozdziaÄ 9. Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki ......................................................................217 Przeglñd wtyczek Joomla! ............................................................................................ 217 Zdarzenia typu Content .......................................................................................... 219 Zdarzenia typu Editor ............................................................................................. 220 Zdarzenia typu System i Search ............................................................................. 221 Zdarzenia typu User .............................................................................................. 221 8 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Wtyczka Hello World! .................................................................................................. 222 Tworzenie pliku deskryptora ................................................................................... 223 Tworzenie kodu wtyczki .......................................................................................... 224 Wtyczka Automatyczne Skróty ...................................................................................... 225 Kod deskryptora XML ............................................................................................ 226 Kod wtyczki .......................................................................................................... 227 Budowa platformy Joomla! .......................................................................................... 229 Struktura CMS Joomla! (JApplication) ..................................................................... 232 ćcieĔki Joomla! ..................................................................................................... 234 Wskazówki przydatne podczas pracy z kodem Joomla! ............................................. 235 Wykorzystywanie funkcji przeszukiwania katalogów .................................................. 235 Badanie com_content ............................................................................................ 237 SVN Joomla!: najnowsze osiñgniöcia ...................................................................... 237 Podsumowanie .......................................................................................................... 239 RozdziaÄ 10. Budowanie spoÄecznoÊci w Joomla! ..................................................................................241 Planowanie wirtualnej spoäecznoĈci ............................................................................. 242 Trzy stadia wirtualnej spoäecznoĈci ......................................................................... 243 Znaczenie stabilnoĈci i regularnoĈci ....................................................................... 246 Dlaczego warto stworzyè wirtualnñ spoäecznoĈè ....................................................... 247 Technologie wirtualnych spoäecznoĈci .......................................................................... 248 Ksiöga goĈci ......................................................................................................... 249 Czat ..................................................................................................................... 253 Forum dyskusyjne ................................................................................................. 257 Sondy .................................................................................................................. 260 Komentarze .......................................................................................................... 262 Sieci spoäecznoĈciowe ........................................................................................... 266 Kalendarz wydarzeþ ............................................................................................... 267 Systemy Wiki ........................................................................................................ 272 Uruchamianie wirtualnej spoäecznoĈci .......................................................................... 274 Dobór moderatorów ............................................................................................... 274 Prowadzenie spoäecznoĈci ........................................................................................... 275 Podsumowanie .......................................................................................................... 276 RozdziaÄ 11. Prowadzenie profesjonalnej strony ................................................................................277 Programowanie i testy ........................................................................................... 277 Ustawienia diagnostyczne ...................................................................................... 278 Interfejs wiersza poleceþ PHP ................................................................................ 280 Zautomatyzowane testy ......................................................................................... 281 Uruchamianie strony ................................................................................................... 282 Przenoszenie strony na serwer produkcyjny ............................................................. 282 Kopia zapasowa Joomla! ....................................................................................... 283 Konfiguracja wirtualnych serwerów Apache .............................................................. 284 Kontrola serwera Apache z wiersza poleceþ ............................................................ 285 Zarzñdzanie wieloma serwerami ............................................................................. 285 Testy obciñĔeniowe ............................................................................................... 286 RównowaĔenie obciñĔenia ...................................................................................... 287 Umiödzynaradawianie ............................................................................................ 288 Automatyczne cenzurowanie treĈci ......................................................................... 289 Dostrajanie wydajnoĈci MySQL .................................................................................... 289 Ustawianie dysku przechowujñcego dane ................................................................ 289 Wybór typu serwera ............................................................................................... 290 Spis treÊci 9 đródäo problemów ................................................................................................. 292 Optymalizacja indeksów ......................................................................................... 292 Optymalizacja istniejñcego systemu ........................................................................ 297 Administracja ............................................................................................................. 298 Uwierzytelnianie LDAP ........................................................................................... 298 Obsäuga ..................................................................................................................... 300 Czyszczenie systemu ............................................................................................. 300 BezpoĈredni dostöp do MySQL ............................................................................... 301 Podsumowanie .......................................................................................................... 303 RozdziaÄ 12. þczenie z zasobami zewnÂtrznymi ................................................................................305 Pobieranie zewnötrznych materiaäów ............................................................................ 305 Kanaäy RSS .......................................................................................................... 305 Rozszerzenie Auto Articles 3000 ............................................................................ 311 Zarzñdzanie programami partnerskimi .......................................................................... 313 Program partnerski Google AdSense ....................................................................... 314 Program partnerski firmy Amazon ........................................................................... 316 Komunikacja biznesowa z zastosowaniem EDI .............................................................. 319 Dokumenty EDI ..................................................................................................... 320 Standardy EDI ....................................................................................................... 320 Rozszerzenie Skylark ............................................................................................. 329 Komunikacja z sieciami zewnötrznymi .......................................................................... 330 Komponent typu screen scraper ............................................................................. 330 Komponent Joomlamap ......................................................................................... 336 Wyszukiwanie adresów z zastosowaniem XML ......................................................... 340 Podsumowanie .......................................................................................................... 346 RozdziaÄ 13. Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych ................................347 Ustawienia Joomla! .................................................................................................... 348 Proste adresy ....................................................................................................... 348 Metadane ............................................................................................................. 350 Aktywacja moduäu Breadcrumbs ............................................................................. 351 Mapa strony ......................................................................................................... 353 Ogólne techniki .......................................................................................................... 354 Gäówne wyszukiwarki ............................................................................................. 354 Badanie säów kluczowych ....................................................................................... 355 Tytuäy stron ........................................................................................................... 359 Atrybut alt dla obrazów i innych multimediów ........................................................... 359 PageRank Google .................................................................................................. 360 System wymiany odnoĈników ................................................................................. 361 Ajax a SEO ........................................................................................................... 362 Google Analytics ................................................................................................... 363 Czego nie naleĔy robiè ........................................................................................... 363 Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM) .......................................................... 364 Komponowanie skutecznego tekstu reklamowego .................................................... 364 Pay per click i pay per view .................................................................................... 365 Google Adsense .................................................................................................... 365 Podsumowanie .......................................................................................................... 366 RozdziaÄ 14. BezpieczeÆstwo Joomla! ..................................................................................................367 Typy ataków ............................................................................................................... 367 Ataki na hasäa ...................................................................................................... 368 SQL Injection ........................................................................................................ 368 10 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Niestandardowe Ĕñdania — szczególnie przez Ajaksa ............................................... 371 Cross-Site Scripting (XSS) ...................................................................................... 372 Skanowanie katalogów .......................................................................................... 372 Atak Denial of Service (DoS) .................................................................................. 373 Podsäuchiwanie pakietów HTTP .............................................................................. 373 Bezpieczeþstwo serwera WWW .................................................................................... 376 Zabezpieczanie serwera Apache ............................................................................. 376 Odmowa dostöpu do plików z danym rozszerzeniem ................................................. 377 Bezpieczeþstwo PHP .................................................................................................. 378 PHP Safe Mode .................................................................................................... 378 PHP doc_root ........................................................................................................ 379 PHP disable_functions ........................................................................................... 379 PHP disable_classes ............................................................................................. 379 PHP display_errors ................................................................................................ 380 PHP expose_php ................................................................................................... 380 Bezpieczeþstwo MySQL .............................................................................................. 380 Bezpieczeþstwo Joomla! ............................................................................................. 381 Usuwanie plików instalacyjnych .............................................................................. 381 Edytor HTML Joomla! ............................................................................................. 381 Uruchamianie wewnñtrz systemu ............................................................................ 382 Rozwijanie i testowanie ......................................................................................... 382 Podsumowanie .......................................................................................................... 383 RozdziaÄ 15. Czego Joomla! nie potrafi .................................................................................................385 Kontrola wersji dokumentów ....................................................................................... 385 Import, konwersja i eksport plików ............................................................................... 387 Ograniczone funkcje zabezpieczeþ i autoryzacji ............................................................. 387 RównowaĔenie obciñĔania i replikacja danych ............................................................... 388 Poziomy interfejsu uĔytkownika, obsäuga skórek ........................................................... 388 Standardowa funkcjonalnoĈè groupware ....................................................................... 389 FunkcjonalnoĈè portalu ............................................................................................... 390 Podsumowanie .......................................................................................................... 393 RozdziaÄ 16. Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! .......................................................395 Strony akademickie .................................................................................................... 396 Wydziaä Biologii Molekularnej Princeton ................................................................... 396 The Shakespeare Birthplace Trust .......................................................................... 397 Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology .......................................... 398 Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) .................................... 399 Ministerstwo Edukacji na Wyspach Dziewiczych ....................................................... 400 Strony poĈwiöcone zdrowiu i rodzinie ........................................................................... 401 SeniorNet ............................................................................................................. 401 KidsCHANNEL ....................................................................................................... 402 A Story for Bedtime ............................................................................................... 403 Second Wives Club ............................................................................................... 404 Better Health Here ................................................................................................ 406 Profesjonalne strony ................................................................................................... 407 Mistrzostwa ćwiata 2010 w Republice Poäudniowej Afryki ......................................... 407 Best Association Resources and Tools ................................................................... 408 Relacje podróĔnicze Randalla Wooda ...................................................................... 409 Turbo Trade .......................................................................................................... 410 Sonetto ................................................................................................................ 411 John Avon Illustration ............................................................................................ 412 Spis treÊci 11 Media (AktualnoĈci, magazyny itp.) .............................................................................. 413 MainSPOT.NET ..................................................................................................... 413 Centrum Informacji ONZ dla Europy Zachodniej ........................................................ 414 HCJB Global ......................................................................................................... 415 Asiaing.com .......................................................................................................... 416 The Chaser ........................................................................................................... 417 Creative Guy Publishing ......................................................................................... 418 Strony hobbystyczne ................................................................................................... 419 Success and Sport (S.A.S.) .................................................................................... 419 Safari Ventures ..................................................................................................... 420 Sky Systems ........................................................................................................ 421 KISSin’ UK ........................................................................................................... 422 Calialive.com ........................................................................................................ 423 Strony poĈwiöcone technologii .................................................................................... 424 Strona gäówna projektu Joomla! ............................................................................. 425 Open Workbench .................................................................................................. 426 Joomlahut ............................................................................................................ 427 Projekt OScar ....................................................................................................... 428 Podsumowanie .......................................................................................................... 429 Skorowidz ..............................................................................................................................................431 4 Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ Gama rozszerzeĔ Joomla! zaczyna siĊ szablonami (najprostsza forma) i koĔczy siĊ na dodat- kach (najbardziej zaawansowana). MiĊdzy tymi dwiema skrajnoĞciami znajdują siĊ moduáy i komponenty. Podczas gdy szablony wpáywają na prezentacjĊ Joomla!, dodatki wpáywają na dziaáanie najbardziej podstawowych funkcji systemu. Komponenty i moduáy są prostszymi rozszerzeniami, które sáuĪą do dodania okreĞlonej funkcjonalnoĞci (np. sondy, fora lub menu). Wykorzystanie rozszerzeĔ trzech typów (moduáów, komponentów i dodatków) moĪe ogromnie zwiĊkszyü funkcjonalnoĞü systemu Joomla!. Dla Joomla! dostĊpnych jest wiele rozszerzeĔ i czasem trudno wybraü któreĞ z nich. Przy- káadowo istnieje szeĞü róĪnych dodatków sáuĪących do tworzenia galerii zdjĊü — kaĪdy ma swoje wady i zalety. Niektóre mają zapewnioną bardzo dobrą obsáugĊ klienta, inne zawierają wiĊcej funkcji. Czasem wybranie wáaĞciwego rozszerzenia sprowadza siĊ do sprawdzenia wszystkich dostĊpnych z danej kategorii. W tym rozdziale przedstawiono najbardziej zaawansowane i najpopularniejsze rozszerzenia, które moĪna przypisaü do nastĊpujących obszarów: Q funkcjonalnoĞü strony; Q organizacje i e-commerce; Q zawartoĞü strony; Q komunikacja na stronie. Przegląd rozszerzeĔ z powyĪszych kategorii uzmysáowi Ci potencjaá tkwiący w Joomla!. Zanim przejdziemy do sprawdzenia poszczególnych rozszerzeĔ, warto odwiedziü ich katalog, który moĪna znaleĨü na stronie gáównej Joomla!. 104 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Katalog rozszerzeÆ Na stronie gáównej Joomla! (www.joomla.org) dostĊpny jest katalog rozszerzeĔ dziaáających z Joomla! wraz z systemem oceniania i komentowania, co pozwala uĪytkownikom dzieliü siĊ ich doĞwiadczeniami związanymi z danymi rozszerzeniami. Katalog znajduje siĊ pod adresem: http://extensions.joomla.org Katalog rozszerzeĔ Joomla! (ang. Joomla Extension Directory — JED) zawiera prawie 4000 pozycji (w momencie pisania tej ksiąĪki) zarejestrowanych w systemie. KaĪde rozsze- rzenie przypisano do jednej z 23 kategorii. Na stronie gáównej katalogu umieszczono takĪe piĊü najnowszych rozszerzeĔ i piĊü najwyĪej ocenianych. KaĪda pozycja zawiera opis i informacje związane z wykorzystaniem rozszerzenia. Typowy wpis do katalogu zawiera poniĪsze informacje: Q Opis — Opis danego rozszerzenia. Zazwyczaj jest to krótkie podsumowanie historii wersji programu, a takĪe lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji. Q Typ rozszerzenia — WiĊkszoĞü wpisów to poáączenie kilku rozszerzeĔ w jedną caáoĞü. Poszczególne elementy oznaczane są ikonami: czerwoną literą M w przypadku moduáów, zieloną literą C w przypadku komponentów i purpurową literą P w przypadku dodatków. Ikony wyĞwietlane przy danym wpisie wskazują na typy rozszerzeĔ, które zawiera. Q Strona domowa (ang. Homepage) — Strona domowa rozszerzenia. JeĞli dane rozszerzenie Ci siĊ podoba i uwaĪasz, Īe jest uĪyteczne, moĪesz wykorzystaü ten odnoĞnik, aby przejĞü na stronĊ, gdzie najprawdopodobniej znajdziesz inne rozszerzenia tego samego autora. Q Wersja (Version) — WyĞwietla oznaczenie najnowszej wersji i informacje, kiedy zostaáa upubliczniona. Q Deweloper i e-mail — Te dwa pola zawierają nazwĊ i adres e-mailowy twórcy danego rozszerzenia. Q Liczba odwiedzin (Views) — Przedstawia liczbĊ odwiedzających, którzy kliknĊli wpis w katalogu, aby przeczytaü caáy opis danego rozszerzenia. Q Licencja (License) — Licencja, pod jaką udostĊpniono rozszerzenie. Najpopularniejsze licencje to GNU GPL, komercyjne i inne darmowe lub wolne licencje. Q KompatybilnoĞü (Compatibility) — Wersja Joomla!, z którą dziaáa rozszerzenie. Obecnie moĪliwe jest okreĞlenie kompatybilnoĞci z wersją Joomla! 1.0, Joomla 1.5 i obiema wersjami1. Q Data dodania (Date added) — Data wáączenia rozszerzenia do katalogu. 1 Oznaczone odpowiednio 1.0 Native, 1.5 Native i 1.0 Native, 1.5 Legacy — przyp. táum. RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 105 Q Komentarze i oceny uĪytkowników (User Reviews) — Prawdopodobnie najuĪyteczniejszy element wpisu. Zawiera nadesáane przez uĪytkowników doĞwiadczenia, komentarze i opisy róĪnych problemów związanych z rozszerzeniem. CzĊsto znajdują siĊ tutaj, poza komplementami, takĪe informacje odnoĞnie do funkcjonalnoĞci i instalacji lub rekomendacje innych rozszerzeĔ, które speániają to samo zadanie — tylko lepiej. Na stronie wyszczególniono 23 kategorie rozszerzeĔ, a kaĪda z nich zawiera podkategorie. Dla uáatwienia w kolejnych podrozdziaáach kategorie podzielono na cztery gáówne aspekty: Q funkcjonalnoĞü i obsáuga strony; Q organizacje i e-commerce; Q zawartoĞü strony; Q komunikacja na stronie. PowyĪszy podziaá uproĞci wyszukiwanie rozszerzeĔ, które dodają okreĞlone funkcje do Joomla!. Katalog rozszerzeĔ zawiera wyszukiwarkĊ, chociaĪ czĊsto jest ona maáo pomocna w znajdowaniu rozszerzeĔ z okreĞlonymi cechami. Podczas wyszukiwania powinieneĞ ograniczaü siĊ do pojedynczych sáów, poniewaĪ masz wtedy najwiĊkszą szansĊ znaleĨü wpisy, które bĊdą zawieraü wymaganą funkcjĊ. Wyszukiwanie przy wpisaniu wielu sáów zwraca zazwyczaj zbyt wiele wpisów niezwiązanych z interesującymi moĪliwoĞciami. FunkcjonalnoÊÀ i obsÄuga strony Rozszerzenia funkcjonalnoĞü i obsáugi strony rozbudowują kluczowe funkcje, które moĪna znaleĨü w interfejsie administratora. Rozszerzenia tego typu umoĪliwiają np. ustalenie dokáad- niejszej hierarchii artykuáów niĪ tylko kategorie i sekcje czy dodanie opcji wyszukiwania. PoniewaĪ ten typ zmian dotyczy kluczowej funkcjonalnoĞci systemu, najczĊĞciej konieczne jest instalowanie dodatków. Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w nastĊpujące kategorie: Q Administracja (ang. Administration) — Rozszerzenia dla zaplecza. Zawiera podkategorie: Rozszerzenia dla administratorów (Admin Addons), Interfejs administracyjny (Admin Interface), Zmiana formatów danych (Data Coversion), Zarządzanie bazą danych (Database Management), Zarządzanie plikami (File Management), Serwer (Server). Q Rozbudowywanie podstawowej funkcjonalnoĞci (Core Enhancements) — Wzbogacenie podstawowej funkcjonalnoĞci systemu Joomla!. Zawiera podkategorie: Zarządzanie treĞcią (Content Management), Tworzenie raportów (Data Reports), Wstawianie i doáączanie (Embed Include), Instalatory (Installers), Menu (Menu Systems), FunkcjonalnoĞü dla kilku stron (Multiple Sites), Sekcje i kategorie (Sections Categories), Nawigacja (Site Navigation). 106 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Q Wyszukiwarki i indeksowanie (Search Indexing) — Zawiera podkategorie: Wyszukiwanie domen (Domain Search), Wyszukiwanie rozszerzeĔ (Extensions Search), Powiązane wpisy (Related Items), Wyniki wyszukiwania (Search Results), Wyszukiwanie na stronie (Site Search) i Chmury znaczników (Tags Clouds). Q JĊzyki (Languages) — Rozszerzenia dla instalacji Joomla! zorientowanych na inne jĊzyki niĪ angielski. Zawiera podkategorie: Automatyczne táumaczenie (Automatic translations), TreĞci w wielu jĊzykach (Multi-lingual Content) i Táumaczenia Joomla! (Translations for Joomla!). Q NarzĊdzia (Tools) — Lista zewnĊtrznych rozszerzeĔ, np. rozszerzenie dla programu Dreamweaver do obsáugi stron Joomla!, programy instalacyjne dla róĪnych platform, Ğrodowiska programistyczne PHP i inne. Q Obsáuga strony (Site Management) — Rozszerzenia związane z obsáugą strony i zarządzaniem nią. Zawiera podkategorie: PamiĊü podrĊczna (Cache), Statystyki treĞci (Content Statistics), Informacje autorskie (Credits), Ranking (Ranks), Przyjazne adresy (SEF), Pozycjonowanie i metadane (SEO Metadata), Statystyki strony (Site Analytics), Mapa strony (Site Map), Statystyki ruchu na stronie (Site Traffic Statistics), Przekierowywanie (URL Redirection) i Odwiedzający (Visitors). W poniĪszym podrozdziale opisano instalacjĊ alternatywnego edytora w systemie Joomla!. Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG System Joomla! zawiera dwa edytory: TinyMCE i XStandard Lite. DomyĞlnym edytorem jest TinyMCE, za pomocą którego moĪna wprowadzaü formatowany tekst, wybieraü fonty, styl (pogrubiony, pochylony itd.), rozmiar i inne. Wprowadzony tekst pojawi siĊ w tej samej formie na stronie. XStandard Lite takĪe zawiera funkcje WYSIWYG2. RóĪnica miĊdzy dwoma edytorami polega na tym, Īe XStandard Lite w przeciwieĔstwie do TinyMCE tworzy w peáni poprawny kod XHTML i HTML. JeĞli nie okreĞlono domyĞlnego edytora, wszystkie artykuáy bĊdą wprowadzane jak zwykáy tekst. PoniewaĪ Joomla! jest systemem opartym na HTML, zwykáy tekst oznacza w praktyce kod HTML. Edytor TinyMCE zostaá napisany w JavaScripcie, a jego poprawne dziaáanie potwierdzono na wielu róĪnych przeglądarkach (Internet Explorer, Firefox, Opera i Safari). Pozwala na tworzenie kodu XHTML 1.0, a takĪe instalacjĊ dodatkowych jĊzyków (w tym polskiego), tematów i wtyczek (wáączając w to Adobe Flash Player). XStandard Lite jest edytorem dostĊpnym w postaci skompilowanej, co oznacza, Īe obecnie moĪna go stosowaü tylko w systemie Windows. Pomijając przewagĊ funkcjonalnoĞci XStandard, uruchamianie skom- pilowanego kodu oznacza ogromną przewagĊ pod wzglĊdem wydajnoĞci nad TinyMCE. Oba wymienione edytory nie są jedynymi, które doáączono do Joomla!. Istnieje kilkanaĞcie innych edytorów w katalogu JED, które moĪna pobraü i zainstalowaü. Szeroki wybór edy- torów oznacza róĪnorodnoĞü dodatkowej funkcjonalnoĞci, np. profile ustawieĔ uĪytkowników, 2 Ang. What You See Is What You Get — To, co widzisz, jest tym, co otrzymasz — przyp. táum. RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 107 formatowanie kodu Ĩródáowego, obsáuga wtyczek, zarządzanie dokumentami, edytowanie arkuszy stylów i wiele innych. Przykáadowo moĪesz zainstalowaü rozszerzenie JoomlaFCK, które zawiera mniej funkcji niĪ TinyMCE lub XStandard, ale jest duĪo mniejsze i szybsze niĪ standardowe edytory. Roz- szerzenie JoomlaFCK, przedstawione na rysunku 4.1, oparto na skrypcie FCKeditor, stwo- rzonym przez Frederico Caldeira Knabbena. Jest to jeden z pierwszych edytorów dostĊpnych za poĞrednictwem przeglądarki WWW, który miaá peáną funkcjonalnoĞü WYSIWYG bez koniecznoĞci instalacji dodatkowego oprogramowania. Rysunek 4.1. Edytor JoomlaFCK ma niewielki kod, dziöki czemu dziaäa sprawnie JoomlaFCK skáada siĊ z pojedynczego dodatku, który moĪna zainstalowaü w zapleczu ad- ministracyjnym. Jedną z najbardziej uĪytecznych (i unikatowych) funkcji JoomlaFCK jest moĪliwoĞü wykorzystania szablonów dla wprowadzanych artykuáów — w podobny sposób jak Microsoft Word zawiera szablony dla résumé, prezentacji itd. Szablony powinny zostaü zapisane w katalogu, który znajduje siĊ najprawdopodobniej (w odniesieniu do gáównego katalogu Joomla!) w: \plugins\editors\fckeditor Szablony zapisywane są w formacie XML w pliku fcktemplates.xml. DomyĞlnie dostĊpne są dwa szablony. PoniĪej kod pierwszego z nich: Template title= Image and Title image= template1.gif Description One main image with a title and text that surround the image. /Description Html ![CDATA[ img style= MARGIN-RIGHT: 10px height= 100 alt= width= 100 align= left / h3 Type the title here /h3 Type the text here ]] /Html /Template 108 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW ZauwaĪ, jak proste jest w tym przypadku zastosowanie szablonów. Projektowanie szablonów dla wprowadzanych treĞci moĪe byü szczególnie przydatne, jeĞli Twoja strona ma kilku redaktorów. W ten sposób moĪesz nadaü artykuáom jednakową formĊ, jednoczeĞnie oferując wiĊcej funkcji niĪ za pomocą prostego formularza. Przykáadowo jeĞli prowadzisz stronĊ telewizyjnego programu o gotowaniu i chciaábyĞ, Īeby przepisy byáy dodawane na stronĊ przez pracowników programu, szablon przepisu znacząco przyspieszyáby wprowadzanie wpisów. Dodawanie wÄasnych stylów do TinyMCE Istnieje moĪliwoĞü dodania wáasnych stylów do listy w edytorze TinyMCE, jak zilustrowano na rysunku 4.2, dziĊki czemu redaktorzy mogą korzystaü ze stylów odpowiadających funkcjom strony. Przykáadowo strona poĞwiĊcona programowaniu bĊdzie zawieraü artykuáy z elemen- tami kodu Ĩródáowego. MoĪna wtedy stworzyü styl, który powodowaáby automatyczne wyĞwie- tlanie kodu Ĩródáowego fontem Courier z szarym táem, oddzielając go od reszty tekstu. Rysunek 4.2. Dodanie jednego lub kilku stylów TinyMCE umoĔliwia lepsze dopasowanie treĈci i strony TinyMCE pozwala wykorzystaü wáasny plik CSS zamiast domyĞlnego. Dobrym pomysáem jest skopiowanie domyĞlnego pliku CSS i dodanie do niego swoich nowych stylów. DomyĞlnie plik znajduje siĊ, wzglĊdem gáównego katalogu Joomla!, w: \plugins\editors\tinymce\jscripts\tiny_mce\themes\advanced\css\editor_content.css Skopiuj plik editor_content.css do innego katalogu. Generalnie najproĞciej jest skopiowaü ten plik do katalogu \css dla wybranego szablonu, dziĊki czemu style moĪna bĊdzie lepiej dopasowaü do wyglądu strony. Dla uproszczenia skopiowaáem ten plik do gáównego katalogu serwera WWW i nazwaáem go mytinymce.css. WprowadĨ do tego pliku style, których potrzebujesz na stronie. Ja dodaáem kilka stylów, by podĞwietliü treĞü: .purplehighlighter { background: purple; color: #000000; } .bluehighlighter { background: blue; color: #000000; } RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 109 .yellowhighlighter { background: yellow; color: #000000; } Aby doáączyü stworzony arkusz stylów, otwórz opcjĊ Dodatki w interfejsie administratora Joomla!. Kliknij Editor — TinyMCE 2.0, aby przejĞü do ustawieĔ dodatku. W polu Wáasny arkusz stylów wprowadĨ adres URL, który prowadzi do utworzonego wczeĞniej pliku, pliku CSS, jak przedstawiono to na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. WprowadĒ kompletny adres URL nowego pliku CSS w pole Wäasny arkusz stylów Na zdalnym serwerze adres moĪe przypominaü poniĪszy: http://www.przyklad.com/mytinymce.css Kliknij przycisk Zapisz, aby wprowadziü zmiany. Od teraz, po otwarciu artykuáu w edytorze TinyMCE, dodane style bĊdą dostĊpne w menu. Dodawanie obsÄugi plików i FTP Czasem konieczny jest bezpoĞredni dostĊp do strony Joomla! za pomocą przeglądarki, kiedy niedostĊpny jest klient FTP, szczególnie wówczas, gdy korzystasz z urządzenia przenoĞnego lub publicznego dostĊpu do sieci (np. w kawiarence internetowej lub bibliotece). DziĊki rozszerzeniu joomlaXplorer moĪesz dodaü funkcjonalnoĞü zarządzania plikami do Joomla!. Po zainstalowaniu dostĊpu do joomlaXplorer (zobacz rysunek 4.4) moĪna klikając opcjĊ w menu Komponenty, w interfejsie administratora. W joomlaXplorer wyĞwietlana jest kompletna lista katalogów i plików w danym folderze serwera WWW, a nawet pasek stanu informujący o wolnym miejscu. Obecnie joomlaXplorer jest wydany prawie w 20 jĊzykach, m.in. angielskim, duĔskim, niemieckim, francuskim, hiszpaĔskim i rosyjskim3. 3 Niestety, nie jest dostĊpny po polsku — przyp. táum. 110 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 4.4. Za pomocñ rozszerzenia joomlaXplorer moĔna zarzñdzaè plikami, a takĔe symulowaè poäñczenie FTP z poziomu przeglñdarki internetowej Rozszerzenie moĪna wykorzystaü do wyszukiwania, edytowania, usuwania, kopiowania, zmieniania nazw, tworzenia i rozpakowywania archiwów plików oraz katalogów. Pozwala na wysyáanie i pobieranie plików za pomocą dostarczonego interfejsu lub symulacji FTP. JoomlaXplorer umoĪliwia uĪytkownikom zmienianie praw dostĊpu do plików i katalogów za pomocą narzĊdzia przypominającego chmod. Komponent moĪe zostaü wykorzystany tylko przez uĪytkownika z uprawnieniami superadministratora. Komponent joomlaXplorer moĪna pobraü z poniĪszej strony: http://joomlacode.org/gf/project/joomlaxplorer/frs/ Dodawanie mapy strony Dodanie mapy strony jest czĊsto jedną z najlepszych metod uproszczenia nawigacji na niej. Mapy strony brakuje czĊsto na mniejszych witrynach, poniewaĪ rĊczne stworzenie jej jest trudne, a zarządzanie mĊczące. Na szczĊĞcie dla uĪytkowników Joomla! istnieje wiele roz- szerzeĔ, które mają moĪliwoĞü automatycznego tworzenia mapy strony. Czas instalacji i konfiguracji jest krótki, a zmiany wprowadzane są automatycznie i zawsze odpowiadają aktualnemu stanowi strony WWW. Najpopularniejszym narzĊdziem do tworzenia mapy strony jest rozszerzenie Joomap, które przedstawiono na rysunku 4.5. Mapa strony skáada siĊ m.in. z menu, kategorii i sekcji. Joomap potrafi takĪe stworzyü mapĊ strony w formacie Google Sitemap XML, co pozwala na lepszą integracjĊ z systemem Google. Joomap jest prostym komponentem, który moĪna zainstalowaü dziĊki opcji Rozszerzenia, a nastĊpnie dodaü jako ostatni wpis do Main Menu. RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 111 Rysunek 4.5. Rozszerzenie Joomap umoĔliwia tworzenie dynamicznej mapy strony, która odzwierciedla organizacjö strony W rozdziale 13. zawarto wiĊcej informacji na temat map strony (i Joomap). Znajdziesz tam takĪe opisy innych rozszerzeĔ, których dziaáanie wpáywa na pozycjĊ strony w wyszukiwarkach internetowych. Community Builder Community Builder (CB) jest rozszerzeniem o otwartym kodzie Ĩródáowym, które znacząco zwiĊksza moĪliwoĞci Joomla! w zakresie zarządzania uĪytkownikami. Jest to jedno z najpo- pularniejszych rozszerzeĔ w Ğwiecie Joomla!. Funkcje CB to m.in.: Q zarządzane hasáa i grupy; Q ustawianie przez uĪytkowników wáasnego awatara; Q dodatkowe pola w profilach uĪytkowników; Q Q ĞcieĪki poáączeĔ miĊdzy uĪytkownikami; Q wáasne zakáadki; Q zarządzanie przebiegiem procesów, takich jak potwierdzenie Warunków korzystania listy uĪytkowników; z serwisu, wysyáanie wiadomoĞci e-mailowych z Īądaniem aktywacji konta, informowanie administratora o nowych uĪytkownikach, moĪliwoĞü zdefiniowania wiadomoĞci e-mailowych wysyáanych do nowych uĪytkowników, które mogą zawieraü dowolne informacje z profilu uĪytkownika, w formacie tekstowym lub HTML; integracja z innymi komponentami, takimi jak systemy wiadomoĞci prywatnych (PMS — Personal Mail System), galerie i wiele innych. Q 112 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rozszerzenie Community Builder moĪna znaleĨü pod adresem: www.joomlapolis.com/ Jedną z wad CB (ale to jednoczeĞnie zaleta) jest caákowicie odmienny system rejestracji i logowania niĪ standardowy w Joomla!. Oznacza to czĊĞciowe oddzielenie funkcji związanych z zarządzaniem uĪytkownikami od reszty interfejsu Joomla!. Struktura Community Buildera Rozszerzenie CB posiada, podobnie jak Joomla!, wáasną strukturĊ wtyczek4. Gáówny kom- ponent nadal nosi oryginalną nazwĊ Community Buildera (comprofiler). WiĊkszoĞü funkcji zawarta jest w jednym z trzech kluczowych moduáów doáączonych do CB. Podstawą CB jest system logowania — odpowiada za záoĪony proces rejestracji oraz logo- wania — który moĪe zostaü rozszerzony przez administratora. Za pomocą CB moĪna doáączyü pola z dodatkowymi informacjami do profilu uĪytkownika, co przypomina rozszerzalny system zarządzania kontaktami. Platforma logowania dostĊpna jest takĪe za pomocą interfejsu rozszerzeĔ Joomla!, dziĊki temu moĪliwa jest wymiana informacji z innymi dodatkami Joomla!. System logowania CB moĪna zintegrowaü (miĊdzy innymi) z poniĪszymi rozszerzeniami Joomla!: Q Simpleboard lub JoomlaBoard, Q myPMS, Q Mamboblog, Q Yanc tab newsletter, Q zOOm Gallery, Q uddelM (prywatne wiadomoĞci), Q CB Gallery, Q PHPBB bulletin board system, Q GroupJive. Strona gáówna komponentu w interfejsie administratora zawiera listĊ wtyczek, które są domyĞlnie dostĊpne, co zilustrowano na rysunku 4.6. Gdy zainstalujesz nowe rozszerzenie CB, pojawi siĊ ono na liĞcie. Podstawowy ekran ustawieĔ uĪytkownika, przedstawiony na rysunku 4.7, skáada siĊ prawie z tych samych opcji, co zwykáy system rejestracji Joomla!. Na tym koĔczą siĊ podobieĔstwa. W przypadku CB istnieje moĪliwoĞü okreĞlenia dodatkowych parametrów dla wybranych grup lub wszystkich uĪytkowników. 4 Wtyczki (ang. plug-ins) nazywane są w Joomla! dodatkami — przyp. táum. RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 113 Rysunek 4.6. Gäówny ekran interfejsu Community Buildera przedstawia listö zainstalowanych wtyczek Rysunek 4.7. Podstawowe ustawienia profilu uĔytkownika sñ podobne do tych z systemu Joomla! Dodatkowe pola mogą przyjąü jeden z 11 typów: Q przycisk wyboru, Q data, 114 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Q adres e-mailowy, Q obszar edycyjny, Q pole tekstowe, Q wielowierszowe pole tekstowe, Q przycisk opcji, Q adres WWW, Q Q przyciski wyboru dla kilku opcji, Q ogranicznik pól. lista rozwijalna, Dla kaĪdego z pól CB moĪna wybraü dowolny z powyĪszych typów. Przykáadowo jeĞli chcesz daü uĪytkownikom moĪliwoĞü okreĞlania preferowanego typu CMS w swoich profilach, moĪesz wykorzystaü rozwijalną listĊ. Pola moĪesz dodawaü za poĞrednictwem opcji Field Management, dostĊpnej w menu Community Buildera, co przedstawiono na rysunku 4.8. Rysunek 4.8. Dodawanie nowego pola, które pozwala uĔytkownikowi okreĈliè preferowany system CMS Po zapisaniu pola musisz je opublikowaü. NastĊpnie, jeĞli przejdziesz do ekranu ustawieĔ profilu uĪytkownika, przedstawionego na rysunku 4.7, zobaczysz, Īe pojawiáo siĊ nowe pole. MoĪliwoĞü dostosowania profilów uĪytkownika (wáączając w to nawet „wymagane” pola) daje efekt w postaci zbierania najwaĪniejszych informacji o odwiedzających. Byü moĪe zauwaĪyáeĞ, Īe na rysunku 4.7 wszystkie informacje o uĪytkowniku pojawiáy siĊ w jednej zakáadce, zatytuáowanej Contact Info. Byü moĪe zauwaĪyáeĞ takĪe, Īe podczas tworzenia nowego pola wybrana byáa opcja umieszczenia go wáaĞnie w tej zakáadce. System RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 115 CB umoĪliwia stworzenie dodatkowych zakáadek, zawierających nie tylko informacje o uĪyt- kownikach, ale takĪe poáączonych z innymi rozszerzeniami, których funkcje związane są z profilem uĪytkownika, np. blog uĪytkownika. Wszystkie zakáadki w profilu uĪytkownika wyĞwietlane są w Tab Manager (przedstawiono to na rysunku 4.9). Korzystając z tej opcji, moĪesz zmieniü nazwĊ zakáadki, jej pozycjĊ i typ wyĞwietlania. JeĞli jest to zakáadka szczególnego typu (na przykáad zakáadka menu), zostanie wyĞwietlony panel zawierający dodatkowe parametry. Rysunek 4.9. Opcja Tab Manager przechowuje listö zakäadek, które moĔna dodaè do profilu uĔytkownika Wtyczki CB Community Builder zawiera obsáugĊ wáasnych wtyczek. WiĊkszoĞü z nich áączy system auto- ryzacji CB z innymi rozszerzeniami. Na rysunku 4.10 zilustrowano ekran Plugin Manager, który przedstawia listĊ wtyczek zainstalowanych domyĞlnie. CzĊĞü z nich jest oznaczona w kolumnie Type jako templates, co oznacza, Īe wpáywają na wygląd CB. Wtyczka typu user odpowiada za kluczowe funkcje systemu lub za poáączenie z innymi rozszerzeniami Joomla!. ZauwaĪ, Īe domyĞlna instalacja zawiera wtyczki áączące z Simplebo- ard Forum, Mamblog Blog, YaNC Newsletters, PMP MyPMS i Pro. WiĊcej wtyczek tego typu moĪna znaleĨü na stronie internetowej CB. Awatar uÑytkownika Jedną z kluczowych opcji, które sprawiają, Īe uĪytkownicy odwiedzający stronĊ angaĪują siĊ w jej funkcjonowanie, jest moĪliwoĞü ustawienia okreĞlonego awatara (obrazka), ich graficznej wizytówki. Obrazek ten wyĞwietlany jest w profilu uĪytkownika. ChociaĪ wybrana nazwa uĪytkownika moĪe go wystarczająco reprezentowaü, to jednak maáy obrazek pozwala w wiĊk- szym stopniu zakomunikowaü wáasną osobowoĞü. 116 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 4.10. Ekran Plugin Manager przedstawia listö wtyczek zainstalowanych w systemie CB Wysyáanie obrazków moĪe byü dodatkowo moderowane, aby awatary byáy wyĞwietlane, dopóki nie zostaną zaakceptowane. Opcja moderacji moĪe byü bardzo przydatna w przypadku strony o tematyce rodzinnej lub ochrony przed naruszaniem praw autorskich do obrazków. Prawa autorskie i wykorzystanie obrazków w internecie to temat peäen kontrowersji. Bez wñtpienia kopiowanie treĈci chronionych prawem autorskim jest naruszeniem praw wäaĈciciela — fakt ten nie podlega dyskusji. Jest wielu autorów i posiadaczy praw au- torskich, którzy nie majñ nic przeciwko publikowaniu ich obrazków, o ile nie sñ wykorzy- stane do dziaäalnoĈci zarobkowej, a takĔe nie sñ przedstawiane w sposób negatywny. Fanfilmy inspirowane róĔnymi produkcjami tworzone sñ od lat, a tylko kilka studiów zabrania tworzenia takich dzieä. JeĈli martwi Ciö status prawny, powinieneĈ skontak- towaè siö z prawnikiem. Aby umoĪliwiü uĪytkownikom dodawanie obrazków, zaloguj siĊ na stronĊ, na której masz zainstalowany CB. PrzejdĨ do profilu uĪytkownika, gdzie zobaczysz pustą ikonĊ. Kliknij ją, a nastĊpnie wybierz pozycjĊ My CB Profile w User Menu. NastĊpnie moĪesz wybraü opcjĊ Update Your Image w Edit menu, Īeby dodaü wáasny obrazek. Nie zostanie on jednak wy- Ğwietlony do momentu zatwierdzenia przez administratora. Pobieranie i instalacja Po pobraniu Community Buildera zauwaĪ, Īe nie jest to pojedynczy plik, lecz zestaw plików, które naleĪy zainstalowaü. W zestawie tym znajdują siĊ nastĊpujące elementy: Q comprofiler — To archiwum zawiera wáaĞciwy komponent CB, który naleĪy zainstalowaü w Joomla!. Q cblogin — Moduá logowania, który naleĪy dodaü do gáównej strony Joomla!. RozdziaÄ 4. Q Dodawanie i modyfikacja dostÂpnych rozszerzeÆ 117 Q mod_comprofilermoderator — Przypisuje poszczególnym moderatorom moĪliwoĞü zatwierdzania procesu rejestracji. Q mod_comprofileronline — WyĞwietla listĊ uĪytkowników CB, którzy wáaĞnie odwiedzają stronĊ. Wymagane są tylko dwa elementy: komponent comprofiler — odpowiada za zarządzanie systemem z poziomu interfejsu administracyjnego, i moduá cblogin — pozwala uĪytkow- nikom zalogowaü siĊ do systemu CB. Comprofiler to takĪe oryginalna nazwa Community Buildera, do której odwoáania znajdziesz w wielu miejscach zaplecza. Przy pierwszym uruchomieniu CB powinieneĞ wybraü opcjĊ Tools z menu. Jak zilustrowano na rysunku 4.11, doáączone narzĊdzia pozwalają zainstalowaü przykáadowe dane, skopiowaü dane uĪytkowników z obecnego systemu rejestracji, a takĪe sprawdziü poprawno
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: