Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 003524 21002142 na godz. na dobę w sumie
KPA. Komentarz do zmian - ebook/pdf
KPA. Komentarz do zmian - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789792 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najistotniejsze KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przed 

z tych zmian to nowe instytucje: 

■ mediacja,

■ milczące załatwienie sprawy,

■ administracyjne postępowanie uproszczone,

stawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r. rewolucyjne zmiany wprowadzone do procedury administracyjnej przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r. 

■ europejska współpraca administracyjna, 

■ ogólne zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz udzielania ulg w jej wykonaniu.

W książce omówiono praktyczne skutki nowych regulacji i przede wszystkim wskazano, na czym polegają różnice między dotychczasowym a nowym stanem prawnym. 

Autor przedstawia także dotychczasowe orzecznictwo sądów dotyczące omawianych regulacji i wskazuje, w jakim zakresie pozostaje ono aktualne po 1 czerwca 2017 r.


Autor

Dr Maciej J. Nowak – radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej Katedry Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Jest autorem książek, artykułów, analiz, szkoleń i opinii prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców, jak i gmin, powiatów, województw oraz organów administracji centralnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco; 2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozu- mień do załatwiania spraw określonych w pkt 1; 3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między or- ganami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rzą- dowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; 5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzie- lanie ulg w ich wykonaniu; 6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej. 11 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne Dotychczasowe brzmienie tego przepisu: Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwia- nia spraw określonych w pkt 1; 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jedno- stek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. Komentowany przepis dotyczy zakresu całego kodeksu postępowania administracyjne- go. Określa w podstawowym zakresie to, co znajduje się w jego dalszych częściach. W wy- niku nowelizacji, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. w art. 1 k.p.a. dodano dwa nowe punkty oraz zmodyfikowano brzmienie pozostałych. Nie budzi wątpliwości, że kluczowy jest punkt pierwszy tego artykułu, który stanowi, że k.p.a. normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Ustawodawca do- dał tutaj zastrzeżenie, że sprawy te mogą być również załatwiane milcząco. Do kodeksu wprowadzono bowiem instytucję milczącego załatwienia sprawy, która wywołuje skut- ki równoznaczne z rozstrzygnięciami administracyjnymi (aby było to jednak możliwe, milczące załatwienie sprawy administracyjnej danego rodzaju musi zostać wprost prze- widziane przez jakiś przepis szczególny). Jest to bardzo istotne, chociażby z perspekty- wy dotychczasowego orzecznictwa odnoszącego się do art. 1 pkt 1 k.p.a. Można zwrócić uwagę na wybrane, odnoszące się do tej sprawy orzeczenia. O konstytutywnych elementach sprawy administracyjnej wypowiedział się WSA w Gdańsku w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (III SA/Gd 143/13): WSA Istotęsprawyadministracyjnejokreślaart.1pkt1i2k.p.a.,warunkującjejbyt oddziałaniawłaściwegoorganuuprawnionegodowydaniadecyzji,którejad- resatemjestkonkretnastrona,woparciuoprzepisymaterialne,wsprawiein- dywidualnej.Brakktóregokolwiekzwyżejwymienionychkonstytutywnychele- mentów sprawy administracyjnej skutkuje tym, że sprawa nie posiada charakterusprawyadministracyjnej. Podobnie w postanowieniu z 28 listopada 2012 r. (II GSK 1801/12) NSA określił trzy przesłanki, które muszą być spełnione by sprawa mogła być rozstrzygana w drodze de- cyzji administracyjnej: 12 Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 1 NSA Nagruncieart.1pkt1k.p.a.wykładanegowświetlenormatywnejtreścizasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) każda sprawa, w której organ administracji publicznej dokonuje władczej konkretyzacji uprawnieńlubobowiązkówjednostkijestrozstrzyganawdrodzedecyzjiadmi- nistracyjnej.Chodzituosytuację,wktórejspełnionezostałytrzyprzesłanki.Po pierwsze, organ administracji publicznej stosuje normę prawa materialnego znajdującąoparciewprzepisachprawapowszechnieobowiązującego.Podru- gie, norma ta nie kształtuje stosunku materialnoprawnego bezpośrednio, w sposób niewymagający autorytatywnej konkretyzacji. Po trzecie wreszcie, normataniewskazujeinnejniżdecyzjaprawnejformydziałaniaadministracji jakowłaściwejdozastosowaniawtejsprawie. Z powołanych powyżej orzeczeń jednoznacznie wynika, że w art. 1 pkt 1 k.p.a. określone zostały kluczowe elementy konstytuujące „sprawę administracyjną”. Instytucja milczą- cego załatwienia sprawy występowała oczywiście jeszcze przed wejściem w życie ostat- niej nowelizacji kodeksu. Nie była jednak dostatecznie szeroko rozwinięta w kodeksie postępowania administracyjnego (występowała co najwyżej w przepisach szczególnych, np. prawa budowlanego). Niemniej jednak tego rodzaju zmiana skłania do wniosku, że „milczące załatwienie” sprawy z perspektywy systemowej staje się porównywalne z wy- daniem decyzji. Oczywiście, przypadki, w których zastosowanie „milczącego załatwie- nia” sprawy będzie możliwe powinny być precyzyjnie określone w kodeksie i nie można ich niezależnie od kodeksowych regulacji narzucać, ani domniemywać. Zagadnienie mil- czącego załatwiania spraw jest uregulowane szczegółowo w nowym rozdziale 8a, który został dodany do działu II kodeksu w wyniku ostatniej nowelizacji. Zgodnie z art. 122a § 1 k.p.a. sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Oznacza to więc, że nie można samodzielnie określać przypadków, w których sprawa będzie załatwiona milcząco. Jeżeli ustawodawca wprost tego nie przesądza – taka moż- liwość nie wystąpi. Szczegółowe warianty milczącego załatwienia sprawy przedstawiono w komentarzu do art. 122a k.p.a. i następnych. Należy podkreślić, że założeniem ustawodawcy jest odesła- nie do szczegółowych regulacji, które wprost będą wskazywać na niniejszą instytucję. Przepisy te mają być dopiero sukcesywnie uchwalane. Na tle obecnych przepisów jako przykład zastosowania instytucji milczącego załatwie- nia sprawy można wskazać sprzeciw wobec zgłoszenia robót budowlanych, uregulowa- ny w ustawie prawo budowlane. Brak wniesienia przez starostę sprzeciwu powoduje, że wnioskodawca może zrealizować inwestycję zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku. Ponadto nowelizacją z 1 czerwca 2017 r. ustawodawca dodał w art. 1 k.p.a. osobny punkt 5, w którym wskazał, że kodeks postępowania administracyjnego normuje tak- że nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu. Administracyjne kary pieniężne zostały określone w nowym dziale IVa kodeksu. Jako administracyjną karę pieniężną ustawodawca uznał określoną w usta- wie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obo- 13 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne wiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej, lub jed- nostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (art. 189b k.p.a.). Możliwość wymierzenia konkretnej administracyjnej kary pieniężnej została uzależniona od prze- pisów szczególnych. Kodeks określa jednak przepisy ramowe dla tego rodzaju kar. Można więc przyjąć, że kończące się wydaniem decyzji administracyjnej postępowanie w przed- miocie administracyjnych kar pieniężnych stanowi szczególną postać postępowania ad- ministracyjnego. Również w tym przypadku występuje strona postępowania, która ma prawa i obowiązki, podobnie jak strony w każdym innym postępowaniu administracyj- nym. W pewnym zakresie przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych przy- pominają uregulowania ordynacji podatkowej, a nawet kodeksu karnego. Jak wskaza- no w dalszej części komentarza (zob. komentarz do art. 189a k.p.a. i następnych), przy dokonywaniu wykładni nowych przepisów orzeczenia dotyczące wymienionych wyżej ustaw mogą stanowić pewien istotny punkt odniesienia. Osobny zakres tematyczny stanowi, wprowadzony nowelizacją – „tryb europejskiej współpracy administracyjnej” (art. 1 pkt 6 k.p.a). Instytucja ta została szczegółowo określona w nowym dziale VIIIa kodeksu. Zgodnie z art. 260a ust. 1 k.p.a., organy ad- ministracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią. Pomoc ta będzie polegać na udostępnianiu informacji o oko- licznościach faktycznych i prawnych oraz wykonywaniu czynności procesowych w ra- mach takiej pomocy prawnej. Dotyczy to zarówno obowiązków polskich organów ad- ministracji publicznej – w sytuacji, gdy z takim wnioskiem zwrócą się do nich organy państw członkowskich lub organy administracji Unii Europejskiej – jak i obowiązków organów unijnych. Warto dodać, że również w tym przypadku określone zostały ramowe przepisy dla wskazanej instytucji. Natomiast konkretne jej zastosowanie jest uzależnio- ne od tego, czy występuje szczegółowa podstawa prawna. Wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego rozwiązania pod wieloma względami modyfikują dotychczasową procedurę administracyjną. Tym niemniej pa- miętać trzeba również o tym, że w części przypadków same przepisy kodeksu nie będą wystarczające do zastosowania konkretnych instytucji. Konieczne będą bowiem jeszcze przepisy szczególne, dostosowujące ramowe przepisy zawarte w kodeksie do konkret- nego stanu prawnego. Zmiany związane z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego obejmują zróżnicowane zagadnienia. Warto więc również zwrócić uwagę na przepisy przejścio- we. Zgodnie z art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa- nia administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r. poz. 935), do postę- powań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia ustawy (tj. przed dniem 1 czerwca 2017 r.) ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy kodeksu w brzmieniu sprzed dokonania nowelizacji. Wyjątkiem będzie tutaj jednak możliwość zastosowania przepisów o mediacji w postępowaniu administracyj- nym (zawartych art. 96a – 96n zmienianego kodeksu). Podobnie, do postępowań sądo- woadministracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniej- szej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu sprzed dokonania nowelizacji. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

KPA. Komentarz do zmian
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: