Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 008599 23007547 na godz. na dobę w sumie
KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 - ebook/pdf
KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-312- Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Książka jest opracowaniem w formie tabelarycznej. Zawiera Klasyfikację Środków Trwałych z uwzględnieniem rocznych stawek amortyzacji obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z publikacji dział „Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych” uzupełniono – dodając dwie oddzielne kolumny – o następujące dane:

stawki amortyzacji zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.) – wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami,

powiązanie obowiązującej obecnie Klasyfikacji Środków Trwałych z poprzednio obowiązującą KŚT 2010.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego. Jest stosowana do celów ewidencyjnych, a także do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych.

Od 1 stycznia 2018 r. należy już w pełni stosować Klasyfikację Środków Trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864). Dotyczy to przede wszystkim:

spraw podatkowych – zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (amortyzacja),

ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości,

przekazywania danych wykorzystywanych do celów statystycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 Książka jest opracowaniem w formie tabelarycznej. Zawiera Klasyfikację Środków Trwałych z uwzględnieniem rocznych stawek amortyzacji obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z publikacji dział „Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych” uzupełniono – dodając dwie oddzielne kolumny – o następujące dane: • stawki amortyzacji zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.) – wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami, • powiązanie obowiązującej obecnie Klasyfikacji Środków Trwałych z poprzednio obowiązującą KŚT 2010. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego. Jest stosowana do celów ewidencyjnych, a także do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych. Od 1 stycznia 2018 r. należy już w pełni stosować Klasyfikację Środków Trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864). Dotyczy to przede wszystkim: • spraw podatkowych – zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (amortyzacja), • ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości, • przekazywania danych wykorzystywanych do celów statystycznych. podaTKi Praca zbiorowa KŚT ze sTawKami amorTyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-8137-301-2 Cena 99 zł (w tym 5 VAT) R E KO M E N D U J E KST.indd 2-3 2018-05-17 12:26:40 KŚTze sTawKami amorTyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 1 Praca zbiorowa KŚT ze sTawKami amorTyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Paweł Muż – redaktor prowadzący Jarosław Miller – redaktor graficzny Grażyna Legucka – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta Infolinia: 801 626 666 Druk: MCP ISBN 978-83-8137-312-8 Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Spis treści Wprowadzenie .............................................................................................................................................. 7 9 1. Objaśnienia wstępne ............................................................................................................................... 9 1.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................................... 1.2. Środki trwałe ..................................................................................................................................... 9 1.3. Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych ................................................. 10 2. Przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) ..................................................................................... 11 3. Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych (2016) ze stawkami amortyzacyjnymi i powiązaniem z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT 2010) ...................................................................................... 13 4. Objaśnienia szczegółowe ....................................................................................................................... 39 5. Klucz powiązań KŚT 2010 – KŚT 2016 ................................................................................................. 102 6. Klucz powiązań KŚT 2016 – KŚT 2010 ................................................................................................. 118 7. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych .......................................................................................... 124 8. Jak ustalić symbol KŚT ............................................................................................................................ 130 5 Wprowadzenie Niniejsza publikacja to opracowanie w formie tabelarycznej zawierające Klasyfikację Środków Trwałych (rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. – Dz.U. z 2016 r. poz. 1864) uwzględ- niającą obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. roczne stawki amortyzacji. W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z opracowania, dział „Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych” uzupełniono, dodając dwie oddzielne kolumny z następującymi danymi: l stawki amortyzacji zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.) – wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami, powiązanie obowiązującej obecnie Klasyfikacji Środków Trwałych (nazywanej też KŚT 2016) z po- przednio obowiązującą KŚT 2010. l 7 Objaśnienia wstępne 1. Objaśnienia wstępne 1.1. Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiek- tów) służących do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań sta- tystycznych. Zakres rzeczowy środków trwałych objętych grupą 0 opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034). Podziały występujące w grupie 1 i 2 opracowane zostały na podstawie usystematyzowanego wy- kazu obiektów budowlanych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. poz. 1316, z późn. zm.) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfi- kacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676). W związku z tym obiektom objętym tymi grupami przypisano także odpowiednie symbole PKOB i PKWiU 2015. Natomiast środkom trwałym objętym grupami od 3 do 9 przypisano odpowiednie symbole PKWiU 2015. W wielu miejscach jednak powiązania te mają charakter orientacyjny, czyli, że powiązania zawar- te w kluczu nie oznaczają pełnej odpowiedniości grupowań KŚT – PKOB, odpowiednio KŚT – PKWiU, lecz wskazują, że obiekty zaliczane do danego grupowania KŚT mogą być zaliczane do wymienionych w kolumnie 5 grupowań PKWiU 2015. Zakres rzeczowy grupowań PKWiU 2015 obejmujących wyroby, z reguły, odpowiada zakresom rzeczowym odpowiednich grupowań Nomenklatury Scalonej (CN), któ- ra wprowadzana jest corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Znak „*” przy symbolach PKOB i PKWiU oznacza, że zakres danego grupowania tych klasyfikacji nie w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania KŚT. W przypadkach, gdy przypisanie konkret- nych symboli klasyfikacji było niemożliwe, w kolumnie „Powiązania” umieszczono znak „-”. 1.2. Środki trwałe Środki trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transak- cji handlowej, a w szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niema- terialnych i prawnych, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści oraz lokat w przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Do środków trwałych zalicza się w szczególności: – nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy spełniające definicję środka trwałego, – ulepszenia w obcych środkach trwałych, – inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy zgodnie z warunkami umowy. 9 Objaśnienia wstępne Ulepszenia (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja) w obcych środkach trwałych klasyfikowane są w odpowiednich grupowaniach KŚT, w zależności od środka trwałego, którego do- tyczą. 1.3. Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych W KŚT za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy obiekt majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim budynek, maszyna, pojazd mechaniczny. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewi- dencji przyjęcie za pojedynczy obiekt – obiektu zbiorczego, którym może być zespół przewodów ru- rociągowych lub zespół latarni jednego typu, użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe. Z funkcji, jakie poszczególne obiekty spełniają w procesie wytwarzania lub w toku nieprodukcyjne- go użytkowania, rozróżnia się cztery zasadnicze zbiory: 1) nieruchomości – obejmujące grunty, budynki oraz budowle inżynierii lądowej i wodnej; środki trwa- łe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów produkcyj- nych oraz działalności nieprodukcyjnej; 2) maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie – obej- mujące środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy (takie jak: surowce, materiały) oraz służące do wyposażenia; 3) środki transportu służące do przewozu osób, transportu towarów; 4) inwentarz żywy. Uwzględniając powyżej opisane sposoby podziału środków trwałych, w niniejszej klasyfikacji wy- odrębnia się na pierwszym szczeblu podziału klasyfikacyjnego 10 następujących jednocyfrowych grup środków trwałych: 0 GRUNTY 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIEL- CZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA TECHNICZNE ŚRODKI TRANSPORTU NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE INWENTARZ ŻYWY 2 3 4 5 6 7 8 9 Wymienione powyżej grupy środków trwałych dzielą się na drugim szczeblu podziału klasyfikacyj- nego na podgrupy, którym nadane zostały symbole dwucyfrowe. Wprowadzono też trzeci szczebel podziału klasyfikacyjnego środków trwałych: rodzaje, którym nadano symbole trzycyfrowe. Struktura symboli KŚT jest następująca: 1 1 2 1 2 3 – grupa – podgrupa – rodzaj 10 Przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych 2. Przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) Przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Kla- syfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grud- nia 2010 r. (Dz.U. poz. 1622) dotyczą: 1. Dostosowania zakresowego grupy 0 Grunty do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional- nego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 2. Uzupełnienia podgrupy KŚT 01 Grunty rolne, nowym rodzajem 017 Grunty zadrzewione i zakrze- wione na użytkach rolnych (w KŚT 2010 wszystkie grunty zadrzewione i zakrzewione klasyfikowane były w rodzaju 021). 3. Przeniesienia do podgrupy KŚT 01, rodzaju 018 Nieużytki. W klasyfikacji KŚT 2010, nieużytki klasy- fikowane były w podgrupie 06, rodzaju 060 Nieużytki. 4. Rozszerzenia zakresu rodzaju 033 Zurbanizowane tereny niezabudowane, wg KŚT 2010, o tereny w trakcie zabudowy. Rodzaj ten obecnie nosi nazwę Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 5. Przeniesienia terenów komunikacyjnych z podgrupy 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane, ro- dzaju 036 Tereny komunikacyjne, wg KŚT 2010, do nowo utworzonej podgrupy 04 Tereny komuni- kacyjne. W ramach tej podgrupy został dokonany podział na cztery rodzaje: – – – – 040 Drogi, 041 Tereny kolejowe, 042 Inne tereny komunikacyjne, 043 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. 6. Przekodowania podgrupy 04 i rodzaju 040 Użytki ekologiczne, wg KŚT 2010. W nowej klasyfikacji podgrupa Użytki ekologiczne posiada symbol 05 i rodzaj 050. 7. Przekodowania podgrupy 05 i rodzaju 050 Tereny różne, wg KŚT 2010. W nowej klasyfikacji podgru- pa Tereny różne posiada symbol 07 i rodzaj 070. 8. Przekodowania podgrupy 07 Grunty pod wodami, wg KŚT 2010. W nowej klasyfikacji podgrupa Grunty pod wodami posiada symbol 06. W ramach tej podgrupy utworzono trzy rodzaje: – – – 060 Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, 061 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, 062 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. 9. Scalenia rodzajów: 320 i 322, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 320 Turbiny i maszyny parowe. 11 Przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych 10. Scalenia rodzajów: 321 i 327, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 321 Turbiny hydrauliczne i kola wodne. 11. Scalenia rodzajów: 440, 441, 442 i 443, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 440 Pompy. 12. Scalenia rodzajów: 445 i 446, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 442 Dmuchawy, ssawy i wentylatory. 13. Scalenia rodzajów: 460, 461, 462, 463, 464 i 466, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 460 Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe. 14. Scalenia rodzajów: 470, 471 i 472, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 470 Mieszalniki cieczy. 15. Połączenia podgrup: 48 i 49, wg KŚT 2010, i utworzenia nowej podgrupy 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. 16. Scalenia rodzajów: 485 i 486, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 485 Urządzenia i aparaty chłodnicze. – 17. Przekodowania rodzajów: 490, 491, 492, 493, wg KŚT 2010, odpowiednio na rodzaje: 486 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny ana- lityczne, 487 Zespoły komputerowe, 488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 489 Roboty. – – – 18. Zmiany nazwy podgrupy 62 i jej rodzajów, wg KŚT 2010, na następujące: – podgrupa 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, rodzaje: – 620 Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji, – 621 Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji, – 622 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, – 623 Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii, – 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, – 629 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji. – 19. Scalenia rodzajów: 633 i 634, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 633 Ogniwa i baterie gal- waniczne oraz akumulatory elektryczne. 20. Scalenia rodzajów: 654 i 658, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 653 Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków. 21. Scalenia rodzajów: 747 i 748, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 747 Naczepy i przyczepy. 22. Scalenia rodzajów: 760, 761, 762, 763, 764 i 768, wg KŚT 2010, i utworzenia nowego rodzaju 760 Wózki jezdniowe. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: