Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 006310 22576169 na godz. na dobę w sumie
Kadry i płace w instytucjach kultury - ebook/pdf
Kadry i płace w instytucjach kultury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 500
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3778-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).

Książka adresowana jest do  instytucji kultury, takich jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury czy galerie sztuki. Tak szeroki katalog form organizacyjnych działalności kulturalnej przekłada się na wielość problemów związanych z zatrudnianiem pracowników tych instytucji.

Osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe często mogą mieć problemy z zastosowaniem właściwych przepisów. Aby ułatwić im to zadanie, stworzyliśmy książkę, w której znajdą odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, począwszy od kwestii związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem kadry kierowniczej instytucji kultury (dyrektor instytucji kultury, jego zastępca oraz główny księgowy), pracowników artystycznych (np. aktorów, solistów wokalistów, muzyków czy tancerzy) oraz pozostałych pracowników instytucji kultury, a skończywszy na odpowiedzialności porządkowej i materialnej tych pracowników.

W książce omówione zostały wszystkie odrębności dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury oraz wynagradzania w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, które weszło w życie 2.7.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kadry i płace w instytucjach kultury pod redakcją Michała Culepy K a d r y i p ł a c e w i j n s t y t u c a c h k u l t u r y GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl Kadry i płace w sektorze publicznym Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo: • Bazę porad o tematyce związanej z za- kupioną książką • Opracowania poradnikowe o komplek- sowym charakterze • Wzory dokumentów kadrowo-płaco- wych • Kalkulatory do obliczania świadczeń oraz terminów z zakresu kadr i płac • Kalendarium ważnych terminów kadro- wych • Akty prawne z powiązaniami do orze- czeń oraz innych treści i narzędzi Michał Culepa – prawnik, specjalista z za - kresu prawa pracy. Współpracownik najwięk - szych wydawnictw prawniczych w Pols ce, wieloletni redaktor publikacji kadro wych. Autor licznych artykułów i komentarzy. Obec nie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kadry i płace w instytucjach kultury Książka adresowana jest do instytucji kultury, takich jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury czy galerie sztuki. Tak szeroki katalog form organizacyjnych działalności kultural- nej przekłada się na wielość problemów związanych z zatrudnianiem pracowników tych instytucji. Osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe często mogą mieć problemy z zastosowaniem właściwych przepisów. Aby ułatwić im to zadanie, stworzyliśmy książkę, w której znajdą odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, począwszy od kwestii zwią- zanych z zatrudnianiem i wynagra- dzaniem kadry kierowniczej instytucji kultury oraz pozostałych pracowników instytucji kultury, a skończywszy na odpo - wiedzialności porządkowej i materialnej tych pracowników. W książce omówione zostały wszystkie odrębności dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury oraz wynagradzania w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministra Kultury i Dzie- dzictwa Narodowego w sprawie wyna- gradzania pracowników instytucji kul- tury, które weszło w życie z mocą od 2 lipca 2012 r. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Kadry i płace w instytucjach kultury pod redakcją Michała Culepy Kadry i płace w instytucjach kultury Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Kadry i płace w instytucjach kultury Autorzy: wydanie I wrzesień 2012 Redakcja merytoryczna: Michał Culepa Małgorzata Regulska-Cieślak Przemysław Wolski Monika Wacikowska Maciej Nałęcz Michał Culepa Redakcja: Anna Chybińska Korekta: Monika Mielczarek Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. stanowią osobisty punkt widzenia Autora Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-3777-7 ISBN e-book: 978-83-255-3778-4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ....................................................................................................... Wstęp ....................................................................................................................... A. KOMENTARZ I PRZYKŁADY ...................................................................... Wykaz piktogramów ....................................................................................... Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury ............................ 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury .................... 2. Przepisy zakładowe .................................................................................... 2.1. Regulamin pracy ................................................................................... 2.2. Regulamin wynagradzania ................................................................. 2.3. Regulamin świadczeń socjalnych ...................................................... 2.4. Układy zbiorowe pracy ....................................................................... 3. Znaczenie statutu i regulaminu organizacyjnego dla kwestii z zakresu prawa pracy ............................................................................... 4. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury .................................. 1. Pracownicy zarządzający ........................................................................... 1.1. Zakres podmiotowy ............................................................................. 1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających ...... 2. Dyrektor instytucji kultury ........................................................................ 2.1. Podstawa prawna funkcjonowania i sposób powołania ............... IX XI 1 2 3 3 5 6 8 10 11 14 17 22 22 22 24 26 26 V 2.2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora ....................... 2.3. Zakres kompetencji dyrektora ............................................................ 3. Zastępca dyrektora ...................................................................................... 4. Główny księgowy ........................................................................................ 5. Pytania i odpowiedzi ................................................................................. Rozdział III. Kwalifikacje i dodatkowe obowiązki pracowników instytucji kultury .......................................................................... 1. Kwalifikacje wymagane przy zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach ................................................................................................ 2. Podnoszenie kwalifikacji w trakcie zatrudnienia ................................... 3. Ograniczenia w podejmowaniu nowego zatrudnienia ......................... 4. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział IV. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników .................................. 1. Umowy o pracę i zakresy obowiązków ................................................... 2. Tryby i przyczyny rozwiązywania umów o pracę ................................. 3. Pytania i odpowiedzi ................................................................................. Rozdział V. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury ..................... 1. Wynagrodzenie jako zasadniczy element stosunku pracy ................... 2. Ustawowe zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury ........................................................................................................... 3. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział VI. Dokumentacja kadrowa .............................................................. 1. Akta osobowe ............................................................................................... 2. Inne rodzaje dokumentacji pracowniczej ................................................ 3. Ochrona danych osobowych ..................................................................... 4. Archiwizacja dokumentacji ...................................................................... 5. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział VII. Czas pracy ..................................................................................... 1. Systemy, rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe ................. 2. Wybrane problemy planowania czasu pracy .......................................... 3. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie .................................................... 4. Praca w dni wolne (tzw. wolne soboty) ................................................... VI 31 35 36 40 43 57 58 64 69 71 78 78 84 95 104 104 106 122 124 124 128 130 131 132 134 134 140 144 152 Spis treści 5. Praca w niedziele i święta .......................................................................... 6. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział VIII. Urlopy wypoczynkowe i inne rodzaje usprawiedliwionej nieobecności w pracy ................................................................ 1. Ustalanie stażu urlopowego. Pierwszy urlop ......................................... 2. Udzielanie urlopów ................................................................................... 3. Inne rodzaje nieobecności w pracy i ich usprawiedliwianie ................ 4. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział IX. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w instytucjach kultury ............................................................................................. 1. Obowiązki socjalne pracodawcy ............................................................... 2. Tworzenie funduszu socjalnego przez instytucje kultury ..................... 3. Dochody funduszu socjalnego .................................................................. 4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych .............. 5. Wykorzystanie środków funduszu. Działalność socjalna ..................... 6. Administrowanie środkami funduszu ..................................................... 7. Świadczenie urlopowe ................................................................................ 8. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. Rozdział X. Odpowiedzialność pracowników instytucji kultury ............... 1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników instytucji kultury ...... 2. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone .......................... 3. Pytania i odpowiedzi .................................................................................. B. AKTY PRAWNE ................................................................................................ 1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ........... 2. Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw ................................................... 3. Kodeks pracy .................................................................................................... 4. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ......................... 5. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi .......................................................................................................... 6. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ........................... 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu ........................................................................................................... 154 158 160 160 163 168 170 173 173 174 178 180 181 184 187 188 192 192 200 208 211 213 237 241 373 376 390 400 VII Spis treści 412 418 424 431 437 441 443 451 468 481 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ....................................................................................... 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika .................................................................................. 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy ........................................... 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ........................................................................................... 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania .............................................................................. 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ............................... 14. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ............................................. 15. Ustawa o muzeach ........................................................................................... 16. Ustawa o bibliotekach ..................................................................................... 17. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury .................... VIII Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW art. ..................... artykuł DziałKultU ...... ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa- dzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) Dz.U. .................. Dziennik Ustaw ew. ...................... ewentualnie KC ....................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK ...................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KP ....................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KPA .................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego lit. ....................... litera m.in. .................. między innymi MPiPS ............... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MZ ...................... Mister Zdrowia np. ...................... na przykład NSA .................... Naczelny Sąd Administracyjny Nr ....................... numer OSNAPiUS ....... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych IX PIP ..................... Państwowa Inspekcja Pracy PIS ...................... Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt ...................... punkt pkt. .................... punkty por. ..................... porównaj poz. .................... pozycja r. .......................... rok red. .................... redakcja RM ..................... Rada Ministrów rozdz. ................ rozdział rozp. .................. rozporządzenie s. ......................... strona (y) SN ....................... Sąd Najwyższy t.j. ....................... tekst jednolity tj. ......................... to jest tzn. ..................... to znaczy ustawa o ZFŚS . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592) ust. ..................... ustęp w zw. ................. w związku wg ...................... według ww. .................... wyżej wymieniony (a, e) zd. ....................... zdanie ze zm. ................ ze zmianami zob. .................... zobacz ZUS .................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych § ........................... paragraf X Wykaz skrótów WSTĘP Instytucje kultury – muzea, galerie sztuki, teatry, kina, domy kultury, by wymienić tylko te najczęściej spotykane – są szczególnym rodzajem podmiotów, które posiadają własną regulację prawną. Każda z nich zajmuje się inną dziedziną twórczości, posiada odmienne zadania. Inny wszak jest spo- sób funkcjonowania niewielkiego gminnego lub dzielnico- wego domu kultury, a inny – wielkiego teatru lub opery, czy muzeum o wieloletniej tradycji i historii. Jednakże wszyst- kie z powyższych instytucji łączy zawsze jeden podstawowy element – pracownicy. Prowadzenie działalności przez pod- mioty i instytucje zajmujące się tworzeniem i upowszech- nianiem kultury nie byłoby bowiem możliwe bez zatrudnio- nych tam pracowników. Z tym wiąże się szereg obowiązków, ale też i uprawnień – tak po stronie instytucji kultury jako pracodawcy, jak też i ich pracowników. Wszyscy jednak funkcjonują w ramach obowiązującego systemu prawa pra- cy. Ze względu na specyfikę funkcjonowania, odmienne pola działalności związane z twórczością artystyczną, instytucje kultury podlegają także szczególnym, odrębnym regulacjom od pozostałych pracodawców – przedsiębiorców, urzędów, jednostek budżetowych. Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć problematykę zatrudnienia i wynagradzania pracowników w instytucjach XI kultury. Szczegółowo zostaną omówione zwłaszcza zasa- dy zatrudniania osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz problematyka płac i czasu pracy, która zawsze sprawia najwięcej problemów służbom kadrowym. Książka uwzględnia także najnowszą, kompleksową nowe- lizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z sierpnia 2011 r. Wprowadzone zmiany i roz- wiązania mają usprawnić funkcjonowanie instytucji kultury i spowodować bardziej efektywne wykorzystywanie środ- ków przeznaczanych na działalność kulturalną i artystycz- ną. Autorzy w poszczególnych rozdziałach, przedstawiają konsekwencje wprowadzonych zmian w różnych aspektach funkcjonowania instytucji kultury. XII Wstęp A. KOMENTARZ I PRZYKŁADY Wykaz piktogramów w publikacji – ZAPAMIĘTAJ – PRZYKŁAD – PYTANIE ROZDZIAŁ I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury M a ł g o r z a t a R e g u l s k a - C i e ś l a k Przepisy o działalności kulturalnej 3 Segment kultury jest niezwykle szeroki, obejmuje ponad 14 tysięcy instytucji kultury. Działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. For mami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególno- ści: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytu- cje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumenta- cji w różnych dziedzinach kultury. Otwarty katalog form or- ganizacyjnych działalności kultury przekłada się na szeroki zakres przepisów prawa pracy odnoszących się do pracow- ników instytucji kultury. Instytucje kultury mają osobowość prawną z chwilą ich wpisu do rejestru instytucji kultury. Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania pod- miotów prowadzących działalność kulturalną jest ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno- ści kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406). Ustawodawca za- warł w tym akcie regulacje organizacyjnoprawne dotyczą- ce jednostek prowadzących działalność kulturalną, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do in- nych ustaw. Jednak regulacje prawne dotyczące niektórych grup zawodowych pracowników instytucji kultury zawarte są w innych ustawach oraz wydanych na ich podstawie roz- porządzeniach. 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury ROZDZIAŁ I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul- turalnej zostały wydane następujące aktualnie obowiązują- ce rozporządzenia regulujące sprawy pracownicze: • rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 30.6.2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkur- su na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kul- tury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629), • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro- dowego z 26.7.2012 r. w sprawie wykazu samorządo- wych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 2012 r., poz. 889). Oprócz podstawowego aktu prawnego regulującego prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców jakim jest Ko- deks pracy oraz wyżej cytowanej ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i rozporządzeń na jej podstawie wydanych przepisy prawa pracy odnoszące się do pracowników instytucji kultury znajdują się w następujących aktach: • ustawie z 21.11.1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987), • ustawie z 27.6.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642), • ustawie z 30.6.2005 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.) oraz w akcie wykonawczym wydanym na podstawie tej ustawy, tj. rozporządzeniu Ministra Kul- tury z 18.8.2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Pol- skiego Instytutu Sztuki Filmowej, • ustawie z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierują- cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306), tzw. ustawa kominowa, • ustawie z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Na etapie prac ministerialnych są jeszcze następujące roz- porządzenia: • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych Inne ustawy 4 2. Przepisy zakładowe 2. Przepisy zakładowe uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach, • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania, • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji i trybu przeprowa- dzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kul- tury. Wśród aktów zakładowego prawa pracy obowiązujących w instytucjach kultury wyróżnia się: • regulamin pracy, • regulamin wynagradzania (oraz regulamin premiowania), • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, • układy zbiorowe pracy, • statuty, • regulamin organizacyjny. Ustawowe przepisy prawa pracy oraz akty wykonawcze do ustaw zawierają normy, określające maksymalny zakres obowiązków a zarazem minimalny zakres praw pracowni- ków. Spełniają one funkcję gwarancyjną. W wewnątrzzakła- dowych aktach prawa pracy możliwe jest bowiem dowolne regulowanie zasad związanych z zatrudnieniem pracowni- ków (np. dodatkowe dni wolne w dniu urodzin pracownika, wyższe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadlicz- bowych, dodatki funkcyjne, stażowe), pod warunkiem że nie będą one naruszały norm gwarancyjnych (kodeksowych lub pozakodeksowych). W tym miejscu trzeba jednak wskazać, że występują niekiedy od tego odstępstwa. Przykładowo, ustawą kominową wyłączono stosowanie za- sady uprzywilejowania, gdyż w sposób szczególny uregulo- wano zasady wynagrodzenia za pracę kadry kierowniczej 5 ROZDZIAŁ I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Treść regulaminu pracy 6 2.1. Regulamin pracy państwowych i samorządowych instytucji kultury. Odstęp- stwo to polega na tym, że postanowienia umowne lub po- stanowienia wewnątrzzakładowego aktu prawa pracy re- gulujące wynagrodzenie wskazanych tam osób w sposób korzystniejszy niż przewiduje to wyżej wymieniona usta- wa powoduje nieważność tych postanowień. Jest to przeci- wieństwo wyrażonej w Kodeksie pracy zasady uprzywile- jowania pracownika, oznaczającej możliwość kształtowania przez strony treści stosunku pracy w sposób korzystniejszy dla pracownika od wynikającego z przepisów prawa pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 28.6.2011 r., II PK 11/11, LEX nr 1027180). Pracodawca, czyli instytucja kultury, ma obowiązek wpro- wadzić regulamin pracy, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pra- cowników. Nie ma konieczności wydania regulaminu pracy, jeśli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy obowiązują w danej instytucji kultury postanowienia ukła- du zbiorowego pracy. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie za- kładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wypo- sażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indy- widualnej i higieny osobistej, 2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy roz- liczeniowe czasu pracy, 3) porę nocną, 4) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagro- dzenia, 5) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 2. Przepisy zakładowe 6) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pra- cownikom młodocianym w celu odbywania przygoto- wania zawodowego, 7) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodo- cianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, 8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób in- formowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, 9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, 10) informacje o karach stosowanych z tytułu odpowie- dzialności porządkowej pracowników. Regulamin pracy może ustalać również inne kwestie, poza wyżej wymienionymi. Może np. wprowadzać w zakładzie pracy inną (wyższą) liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż przewidziana w ustawie. Pracodawca zobowiązany jest uzgodnić treść regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową, jeśli taka w za- kładzie pracy funkcjonuje. Gdy u pracodawcy nie ma organi- zacji związkowych, wówczas pracodawca może sam ustalić treść regulaminu pracy. Pracodawca sam ustala regulamin pracy również wtedy, gdy organizacja związkowa nie uzgod- ni z pracodawcą treści regulaminu w terminie ustalonym przez strony, a gdy termin ten nie został określony – z upły- wem 30 dni od przedstawienia projektu regulaminu orga- nizacji związkowej. Treść regulaminu pracy powinna być ustalona w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projek- tu regulaminu pracy organizacjom związkowym, w przeciw- nym razie stanowi to podstawę do samodzielnego ustalenia treści przez pracodawcę po rozparzeniu przez niego odręb- nych stanowisk organizacji związkowych. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób Obowiązywanie regulaminu 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kadry i płace w instytucjach kultury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: