Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 005994 20299712 na godz. na dobę w sumie
Kadry i płace w jednostkach samorządowych - ebook/pdf
Kadry i płace w jednostkach samorządowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3427-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych, najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. 
Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem Internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz niekiedy zawierające sugestie rozwiązania praktycznych problemów. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Culepa – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wielo- letni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizują- cy się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradza- nia w jednostkach publicznych, w tym w samorzą- dzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opraco- wań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje: - Kadry i płace w instytucjach kultury, CH Beck 2012 r. - „13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Instruktaż ustalania i rozliczania z przykładami dla jednostek budżetowych i oświaty, ODiDK 2011 r. - Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych. „Wiedza i Praktyka” 2010 r. - „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna.” C.H. Beck 2008 r. dostępny na: e-book UOB 46 Cena: 65 zł K A D R Y I P Ł A C E W J E D N O S T K A C H S A M O R Z Ą D O W Y C H Michał Culepa Kadry i płace w jednostkach samorządowych Kadry i płace w jednostkach samorządowych Warszawa 2014 Redaktor: Krystyna Trojanowska Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Skład: Raster studio, N. Bogajczyk Druk: Drukarnia Miller ISBN 978-83-269-3427-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w książce „Kadry i płace w jed- nostkach samorządowych”, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich prze- druk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. mate- riałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszel- kich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności praw- nej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. Spis treści Wstęp ................................................................................................................................. 7 Rozdział 1. Pracodawcy i pracownicy samorządowi ................................................ 9 Podmioty zatrudniające ....................................................................................................... 11 Umowa o pracę skarbnika gminy ................................................................................... 11 Stosunek pracy wójta ....................................................................................................... 12 Zatrudnianie członków zarządu powiatu ...................................................................... 14 Prywatny samochód do celów służbowych ................................................................... 14 Stanowiska kierownicze i pracownicy wykonujący czynności z zakresu prawa pracy .................................................................................................... 15 Upoważnienie do dokonywania czynności ................................................................... 15 Powołanie na stanowisko skarbnika .............................................................................. 16 Zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych ................................................ 17 Pracodawca dyrektora zarządu transportu miejskiego ............................................... 17 Pracodawca dyrektora powiatowego urzędu pracy ...................................................... 18 Akta osobowe dyrektora szkoły ...................................................................................... 18 Decyzje pracownika ośrodka pomocy społecznej ....................................................... 20 Odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej ze stanowiska ................................ 21 Stanowiska w samorządzie .................................................................................................. 23 Definicja urzędnika samorządowego ............................................................................. 23 Liczba doradców i asystentów ........................................................................................ 24 Rozdział 2. Podstawy nawiązania stosunku pracy .................................................. 25 Umowa o pracę ...................................................................................................................... 25 Urlop bezpłatny pracownika powołanego na stanowisko zastępcy burmistrza .......................................................................................................... 26 Umowa o pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy .......................................................... 27 Ile razy pracownik samorządowy składa ślubowanie .................................................. 29 Kolejna umowa o pracę pracownika samorządu .......................................................... 30 Umowa o pracę po służbie przygotowawczej ............................................................... 31 Zawarcie umowy o pracę z osobą na stanowisku pomoc administracyjna .............. 32 Druga umowa o pracę u tego samego pracodawcy ...................................................... 34 Zastępowanie długo chorującego pracownika ............................................................. 35 Przeniesienie do pracy w innej jednostce samorządowej ........................................... 36 Zamiana stanowisk ........................................................................................................... 37 Dwie umowy po 1/2 etatu ............................................................................................... 38 Rozdział 3. Wymagania kwalifikacyjne .................................................................... 39 Podstawowe kwalifikacje dla wszystkich zatrudnionych .............................................. 39 Wymagania kwalifikacyjne skarbnika gminy ............................................................... 40 3 Dowód na znajomość języka polskiego ......................................................................... 42 Dokumenty w aktach osobowych pracownika ............................................................. 42 Zapytanie o niekaralność ................................................................................................. 43 Pojęcie wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej ................................................................................................ 45 Zarzuty z Kodeksu karnego wobec pracownika samorządowego ............................. 46 Aresztowanie pracownika samorządowego .................................................................. 48 Nadzorowanie przejść dla pieszych ............................................................................... 50 Rozdział 4. Nabór na stanowiska urzędnicze i służba przygotowawcza urzędników .................................................. 51 Nabór konkursowy – procedury ......................................................................................... 51 Regulamin naboru w gminie .......................................................................................... 52 Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze .............................................................. 53 Ogłoszenie naboru na stanowisko sekretarza powiatu w trakcie zatrudnienia dotychczasowego sekretarza ................................................... 54 Ujawnianie list kandydatów ............................................................................................ 55 Zdjęcie ogłoszenia o naborze .......................................................................................... 55 Podstawa odrzucenia ofert .............................................................................................. 56 Służba przygotowawcza i egzaminy ................................................................................... 57 Pracownik na zastępstwo ................................................................................................. 58 Ponowne zatrudnienie urzędnika .................................................................................. 60 Stanowisko pomocnicze i obsługi .................................................................................. 61 Powołanie pracownika do służby przygotowawczej .................................................... 62 Po umowie na zastępstwo – umowa na czas określony ............................................... 63 Forma zwolnienia pracownika ze służby przygotowawczej ........................................ 64 Zwolnienie z egzaminu .................................................................................................... 65 Moment ślubowania ......................................................................................................... 66 Zmiana treści stosunku pracy z pracownikiem samorządowym wyłonionym w drodze konkursu na stanowisko kierownika jednostki .......................................... 67 Rozdział 5. Stosunek pracy w samorządzie – wybrane aspekty ................................................................................... 69 Okresowe oceny kwalifikacyjne i ich konsekwencje ....................................................... 69 Oceny pracowników i ich kierowników ........................................................................ 69 Ocena okresowa sekretarza powiatu .............................................................................. 70 Ocena osoby zarządzającej .............................................................................................. 70 Regulamin ocen ................................................................................................................ 71 Forma oceny okresowej urzędnika ................................................................................ 72 Awans wewnętrzny i jego ograniczenia ............................................................................ 73 Przeniesienie na inne stanowisko ................................................................................... 73 Awans na stanowisko zastępcy kierownika ośrodka pomocy społecznej ................. 74 Wykonywanie stosunku pracy ............................................................................................ 76 Powierzenie obowiązków urzędnika niższego szczebla pracownikowi samorządowemu wyższego szczebla .............................................................................. 76 4 Kadry i płace w jednostkach samorządowych Spis treści Powierzenie pracy innemu pracownikowi za zatrudnionego odchodzącego na emeryturę ........................................................................................... 78 Wysłuchanie pracownika przed zastosowaniem kary porządkowej .......................... 80 Zatrudnienie członka rodziny w jednostce samorządowej ......................................... 81 Przeniesienia służbowe ........................................................................................................ 82 Oddelegowanie urzędnika samorządowego ................................................................. 83 Przeniesienie na niższe stanowisko za zgodą pracownika .......................................... 84 Przeniesienie głównej księgowej z ośrodka pomocy społecznej do urzędu gminy ............................................................................................................... 85 Tryb przeniesienia służbowego ....................................................................................... 86 Ograniczenia działalności gospodarczej – zakaz wykonywania prac zarobkowych naruszających zasadę bezstronności urzędniczej ................................. 88 Członek rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego ........................................... 88 Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika zakładu budżetowego gminy ................................................................................................................................. 89 Praca na takim samym stanowisku poza sferą publiczną ........................................... 90 Biuro rachunkowe w ramach działalności gospodarczej ............................................ 91 Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej ............................................ 92 Dodatkowe zajęcie pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym ............................................................................................ 93 Czas pracy ............................................................................................................................... 95 Czas pracy w samorządowym domu opieki społecznej .............................................. 95 Zmiana godzin pracy radcy prawnego .......................................................................... 97 Praca w dniu wolnym .................................................................................................... 101 Zatrudnianie samotnej matki na pierwszą zmianę .................................................... 102 Praca w nadgodzinach skarbnika gminy ..................................................................... 103 Powierzenie obowiązków w komisjach rady gminy .................................................. 104 Godziny nadliczbowe dyrektora jednostki samorządowej ....................................... 105 Rozdział 6. Wynagradzanie pracowników samorządowych ............................... 107 Zasady ogólne – ustalanie wynagrodzenia zasadniczego ............................................ 108 Data wejścia w życie aneksu do regulaminu wynagradzania ................................... 108 Godzinowe stawki wynagradzania ............................................................................... 109 Kategorie zaszeregowania dla danego stanowiska w regulaminie wynagradzania ................................................................................ 110 Identyczne wynagrodzenia niezależnie od stażu pracy ............................................. 112 Ustalenie wyższej kategorii zaszeregowania ............................................................... 113 Wyższy poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ................................... 115 Dodatek stażowy .................................................................................................................. 116 Podwyższenie dodatku za wieloletnią pracę ............................................................... 116 Urlop bezpłatny a staż pracy ......................................................................................... 117 Okres prowadzenia działalności gospodarczej a staż pracy ...................................... 118 Inne dodatki płacowe ......................................................................................................... 119 Czasowy dodatek specjalny ........................................................................................... 119 Sposób przyznawania dodatku specjalnego ................................................................ 120 Dodatek funkcyjny dla starszych mistrzów ............................................................... 120 5 Charakter dodatku specjalnego .................................................................................... 121 Zwrot kosztów podróży ................................................................................................. 121 Dodatek specjalny w wynagrodzeniu za nadgodziny ................................................ 123 Nagrody jubileuszowe ........................................................................................................ 125 Dodatek specjalny przyznany z projektu UE .............................................................. 125 Zasady obliczania nagród jubileuszowych ..................................................................... 126 Wysokość nagród w regulaminie wynagradzania ...................................................... 127 Okresy nieobecności pracownika zaliczane do stażu pracy ..................................... 128 Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej ................................................................. 129 Nagrody pieniężne .............................................................................................................. 130 Nagroda za osiągnięcia w pracy ................................................................................... 130 Odprawy emerytalno-rentowe .......................................................................................... 131 Wypłata odprawy w chwili zakończenia stosunku pracy .......................................... 131 Wysokość odprawy przy zwiększonym dodatku funkcyjnym ................................. 133 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „trzynastka” ...................................................... 133 Prawo do „trzynastki” pracownika przeniesionego ................................................... 133 Brak prawa do „trzynastki” w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu ......................................................................................... 135 Wypłata „trzynastki” za 2014 rok ................................................................................ 136 Okres urlopu wypoczynkowego – traktowany jako okres przepracowany ............. 137 Dodatkowe wynagrodzenie roczne u poprzedniego pracodawcy ........................... 139 Rozdział 7. Rozwiązanie stosunku pracy ............................................................... 141 Wypowiadanie umów ......................................................................................................... 141 Zwolnienie długo chorującego pracownika ................................................................ 142 Prowadzenie działalności przez urzędnika a przyczyna zwolnienia ....................... 146 Odprawy z tytułu likwidacji jednostki organizacyjnej .............................................. 147 Oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia ................................................................ 149 Skazanie pracownika prawomocnym wyrokiem sądu .............................................. 150 Odprawa z tytułu rozwiązania umowy za porozumieniem stron ............................ 152 Podstawa wygaśnięcia stosunku pracy ........................................................................ 153 Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedzenia ................................... 154 Sfałszowanie podpisu przez księgową .......................................................................... 155 Rozwiązanie umowy z asystentem starosty ................................................................. 156 Rozwiązanie stosunku pracy dyrektorowi PCPR ....................................................... 157 Aresztowanie pracownika samorządu – urzędnika ................................................... 159 Wstęp Urzędy i jednostki samorządowe należą do największej grupy pracodawców w na- szym kraju. W administracji samorządowej zatrudnionych jest ponad ćwierć milio- na pracowników, z których większość podlega regulacjom szczególnym w zakresie zatrudnienia i wynagradzania. Pracownicy ci podlegają bowiem ustawie z 21 li- stopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która od czasu wydania była już kilkakrotnie zmieniana. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej pub- likacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter ka- zusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do autora za pośrednictwem Internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferen- cjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz niekiedy zawierające sugestie rozwiązania praktycznych problemów. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, kładąca nacisk na praktykę i rozwiązywa- nie rzeczywistych problemów kadrowych w samorządach, będzie stanowić cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Rozdział 1. Pracodawcy i pracownicy samorządowi Samorząd terytorialny stanowi jeden z głównych filarów władzy publicznej w Pol- sce. Zgodnie z przepisami konstytucji (art. 16) uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonywanie władzy publicznej w ramach samorządu odbywa się za pośredni- ctwem jego jednostek organizacyjnych, które z kolei zatrudniają pracowników. Ich status regulują – oprócz przepisów Kodeksu pracy – także przepisy szczegól- ne, zwłaszcza obowiązująca ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo- rządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 – dalej ups). Ustawa ta reguluje zasadnicze prawa i obowiązki pracowników samorządowych oraz określa sposób ich zatrudnienia oraz wykonywania stosunku pracy. Kategorie pracowników podlegających ustawie są precyzyjnie określone. Ważne Zgodnie z art. 2 ups przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządo- wych zatrudnionych w: 1) urzędach marszałkowskich, 2) wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, 3) starostwach powiatowych, 4) powiatowych jednostkach organizacyjnych, 5) urzędach gmin (miast), 6) jednostkach pomocniczych gmin, 7) gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, 8) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorial- nego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, 9) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek sa- morządu terytorialnego. 9 Jest to katalog zamknięty jednostek, które mogą zatrudniać pracowników samo- rządowych. Zauważyć należy, że zatrudnienie w ramach samorządu dotyczy tylko urzędów i jednostek organizacyjnych, ściśle powiązanych z tymi urzędami, bez- pośrednio im podlegając. Natomiast zgodnie z art. 3 ups przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych wcześ- niej, których status prawny określają odrębne przepisy. Ważne Odrębne regulacje prawne dotyczą m.in.: – nauczycieli (których status reguluje odrębna ustawa – Karta Nauczyciela), – funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych, – pracowników jednostek pomocy społecznej, – pracowników gminnych (miejskich) instytucji kultury, bibliotek, muzeów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku np. strażników miejskich i gminnych oraz pracowników jednostek pomocy społecznej w sprawach nieuregulowa- nych odrębnie ostatecznie mają i tak zastosowanie przepisy ups. Inaczej jest w przypadku nauczycieli – tu regulacja pragmatyczna jest kompletna i nie stosuje się w ogóle przepisów o pracownikach samorządowych. Z kolei pra- cownicy instytucji kultury wpisanych do rejestru i posiadających osobowość prawną również nie mogą być traktowani jako pracownicy samorządowi, gdyż są zatrudnieni w innych osobach prawnych, niepowiązanych bezpośrednio organizacyjnie z macierzystymi jednostkami samorządowymi, które je two- rzą i finansują. Tak samo nie są pracownikami samorządowymi zatrudnieni w spółkach należą- cych do gmin, powiatów czy województw. Są to bowiem odrębne podmioty praw- ne, mające osobowość prawną, których sprawy pracownicze regulują wyłącznie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej kp. 10 Kadry i płace w jednostkach samorządowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kadry i płace w jednostkach samorządowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: