Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 006421 20227279 na godz. na dobę w sumie
Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych - ebook/pdf
Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 564
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3439-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja „Kalendarium finansów publicznych” jest pierwszym na rynku kompleksowym przedstawieniem i omówieniem wszystkich ważnych terminów , które zostały ujęte w  aktach prawnych regulujących problematykę finansów publicznych. W  książce zostały opracowane terminy wynikające z   ustawy o finansach publicznych, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz  aktów prawnych z nią powiązanych, jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa  -  Prawo zamówień publicznych, czy też ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

W książce omawiamy setki dat dotyczące m.in. :

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

Czy orientują się Państwo m.in.:

Omówienie poszczególnych  terminów  składa się z następujących części:

Terminy opisywane w poszczególnych rozdziałach zostały podzielone na dwie grupy – oznaczone datami i uzależnione od dokonania innej czynności. Terminy oznaczone datami wynikają wprost z przepisów i nie są uzależnione od dokonywania innych czynności (są to tzw. terminy sztywne). Terminy uzależnione od dokonania innej czynności związane są np. z ogłoszeniem ustawy budżetowej lub uchwały budżetowej, czy też podjęciem określonych czynności przez dysponentów części budżetowych lub inne podmioty.

Prezentowane kalendarium jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych, aby mogli w sposób przystępny zasięgnąć informacji o obowiązkach na nie nałożonych i terminach ich wykonania. Kalendarium jest adresowane również do podmiotów korzystających ze środków publicznych, w szczególności w formie dotacji. Książka powinna również zainteresować wszystkich zajmujących się zawodowo problematyką finansów publicznych, a także kształcących się w tym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

okladka Kalendarium:okladka_1_klasyfikacja.qxd 11-11-21 14:27 Page 1 Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych Niniejsza publikacja jest pier wszym na r ynku kompleksowym przedsta- wieniem i omówieniem wszystkich ważnych terminów, które zostały ujęte w aktach prawnych regulujących problematykę finansów publicznych. W książce zostały opracowane terminy wynikające z ustawy o finansach publicznych, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz aktów prawnych z nią powiązanych, jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa o dochodach jednostek samorządu ter ytorialnego, ustawa o działalności pożytku pub - licznego i o wolontariacie, ustawa – Prawo zamówień publicznych, czy też ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Omówienie poszczególnych terminów składa się z następujących części: n opis zagadnienia, którego termin dotyczy, n wzór dokumentu powiązany z terminem, n odpowiedzialność jaka grozi za przekroczenie terminu i wskazanie osoby odpowiedzialnej, n sekwencja czynności prowadząca do wywiązania się z obowiązku w okre ś - lonym terminie, n podstawa prawna, z której wynika obowiązek wykonania czynności w okreś - lonym terminie. Terminy opisywane w poszczególnych rozdziałach, zostały podzielone na dwie grupy – oznaczone datami i uzależnione od dokonania innej czynności. Terminy oznaczone datami wynikają wprost z przepisów i nie są uzależnione od dokonywania innych czynności (są to tzw. terminy sztywne). Terminy uzależnione od dokonania innej czynności związane są np. z ogłoszeniem ustawy budżetowej lub uchwały budżetowej, czy też podjęciem określonych czynności przez dysponentów części budżetowych lub inne podmioty. Książka daje darmowy dostęp do aplikacji, która umożliwi tworzenie włas nego terminarza budżetowego. Instrukcja i korzyści korzystania z tego programu znajdują się w książce. Prezentowane kalendarium jest przeznaczone przede wszystkim dla pra- cowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych, aby mogli w sposób przystępny zasięgnąć informacji o obowiązkach na nich nało żonych i terminach ich wykonania. Książka powinna również zainte- resować wszyst kich zajmujących się zawodowo problematyką finansów publicznych, a także kształ cących się w tym zakresie. cena 139 zł h c y n z c i l b u p w ó s n a n i f m u i r a d n e a K l Stwórz własny termin arz i a k a s a K a z s a k u Ł i a k y z c ń o a B a h c e c o W ł i i j . d e r d o p pod red. Wojciecha Białończyka i Łukasza Kasiaka Grudzieƒ 2011 Pt Pn Wt Âr Cz So Nie 48 01 02 03 04 49 05 06 07 08 09 10 11 50 12 13 14 15 16 17 18 51 19 20 21 22 23 24 25 52 26 27 28 29 30 31 Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych Sprawozdawczość budżetowa i finansowa Inwentaryzacja i księgi rachunkowe Procedura budżetowa i absolutorium Kontrola zarządcza i audyt Podatki lokalne Dotacje pod red. Wojciecha Białończyka i Łukasza Kasiaka Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych Kalendarium finansów publicznych 1 wydanie Stan prawny: 1.1.2012 r. Redakcja: Mirosław Typek Autorzy: Wojciech Białończyk Aleksandra Bieniaszewska Monika Dragańczuk Agata Dzięgiel-Matras Andrzela Gawrońska-Baran Łukasz Kasiak Ludmiła Lipiec-Warzecha Aniela Michalec Mirosław Paczocha Krzysztof Połomski Izabela Świderek Piotr Walczak Barbara Wołczak Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-208 Warszawa tel.: 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Marta Świerk Druk: Totem, Inowrocław ISBN: 978-83-255-3438-7 ISBN e-book: 978-83-255-3439-4 Spis treści Wykaz autorów ........................................................................................................................................................... Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................ Instrukcja korzystania z kalendarza personalnego .................................................................................. Wstęp ............................................................................................................................................................................... Rozdział 1. Terminarz budżetu państwa ......................................................................................................... 1.1. Terminy oznaczone datami ...................................................................................................................... 1.2. Czynności, które przepisy nakazują wykonywać codziennie ...................................................... 1.3. Terminy związane z dniem ogłoszenia ustawy budżetowej ........................................................ 1.4. Terminy związane z datami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wykazu wydatków niewygasających ................................................................................................................... Rozdział 2. Procedura budżetowa i absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego .. 2.1. Terminy oznaczone datami kalendarzowymi ................................................................................... 2.2. Inne terminy, w tym uzależnione od daty podjęcia uchwały budżetowej JST ...................... Rozdział 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego ................................................................. 3.1. Terminy oznaczone datami kalendarzowymi ................................................................................... 3.2. Inne terminy .................................................................................................................................................. Rozdział 4. Kalendarium planów finansowych............................................................................................. 4.1. Terminy oznaczone datami ...................................................................................................................... 4.2. Inne terminy, w tym uzalenione od daty podjęcia uchway budżetowej ................................ Rozdział 5. Inwentaryzacja ..................................................................................................................................... Rozdział 6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ..................................................................... Rozdział 7. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych .......................................... Rozdział 8. Sprawozdawczość budżetu państwa ........................................................................................ Rozdział 9. Sprawozdawczość wydatków strukturalnych ....................................................................... Rozdział 10. Dotacje .................................................................................................................................................. 10.1. Terminy z ustawy o finansach publicznych ..................................................................................... 10.1.1. Dotacje z budżetu państwa .................................................................................................... 10.1.1.1. Terminy określone datami kalendarzowymi ................................................... 10.1.1.2. Terminy związane z dokonaniem określonej czynności ............................. 10.1.2. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ............................................. 10.1.2.1. Terminy określone datami kalendarzowymi ................................................... 10.1.2.2. Terminy związane z dokonaniem określonej czynności ............................. 10.2. Dotacje z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego ................................. 10.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu ................................................................................. V IX XIII XXI 1 1 109 112 113 115 115 167 173 173 198 203 203 216 231 247 269 305 373 379 379 379 379 385 393 393 396 398 399 III Spis treści 10.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych ................ 10.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury ...................................... 10.3. Dotacje przedmiotowe ........................................................................................................................... 10.4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztówe realizacji inwestycji ..................................................................................................................................................... Rozdział 11. Finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych ........................... Rozdział 12. Informacje budżetowe .................................................................................................................. Rozdział 13. Kontrola zarządcza ......................................................................................................................... Rozdział 14. Audyt ..................................................................................................................................................... Rozdział 15. Podatki lokalne i inne daniny publiczne .............................................................................. Rozdział 16. Działalność pożytku publicznego ........................................................................................... 16.1. Terminy oznaczone datami kalendarzowymi ................................................................................. 16.2. Terminy liczone od określonej daty (wydarzenia) ......................................................................... Rozdział 17. Ochrona środowiska ...................................................................................................................... Rozdział 18. Zamówienia publiczne ................................................................................................................. Rozdział 19. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych ........................................... Rozdział 20. Opieka nad zabytkami ................................................................................................................. Rozdział 21. Dyscyplina finansów publicznych ........................................................................................... 402 404 407 415 423 431 441 447 453 475 475 480 485 491 519 523 525 IV Wykaz autorów Wojciech Białończyk – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Śląskiego w  Katowicach, ukończył Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyj- nych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, główny specjali- sta ds.  legislacji w  Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, od wielu lat w  pracy zawodowej zajmuje się prawem finansów publicznych, w szczególności prawem podat- kowym, a także uczestniczy w pracach nad ustawą budżetową, brał udział w pracach nad ustawą o finansach publicznych z 2005 r. oraz ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Aleksandra Bieniaszewska – ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracownik państwowej jednostki budżetowej. Współpracuje z portalem www.ekspertbudzetowy.pl zajmującym się rachunkowością budżetową oraz z wydaw- nictwem C.H. Beck jako ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Współautor- ka publikacji pt. „Sprawozdawczość budżetowa” wydawnictwa C.H. Beck oraz artykułów publikowanych w Finansach Komunalnych. Monika Dragańczuk – ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w War- szawie oraz Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi Kole- gium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Główny specjalista w Wy- dziale Polityki Regionalnej w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa w Ministerstwie Finansów. Specjalistka ds. weryfikacji zasady dodatkowości w jednost- kach budżetowych oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych w jednostkach sektora fi- nansów publicznych. Autorka publikacji nt. wydatków strukturalnych. Agata Dzięgiel-Matras – ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krako- wie, ukończyła studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akade- mii Ekonomicznej w Krakowie. Doradca podatkowy. Prowadzi własną działalność go- spodarczą z zakresu prawa podatkowego (specjalizacja: podatki samorządowe) oraz rachunkowości (specjalizacja: rachunkowość samorządowych organów podatkowych). Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. W latach 1998–2004 na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Miasta Krakowa – Wydziale Po- datków i Opłat. W okresie 1993–1998 starszy inspektor kontroli finansowej w Regional- nej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. V Wykaz autorów Łukasz Kasiak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sej- mu, w  pracy zawodowej zajmuje się prawem finansów publicznych, w  szczególności prawem podatkowym, a także uczestniczy w pracach nad ustawą budżetową. Ludmiła Lipiec-Warzecha – radca prawny, członek Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Gospodar- ki, wykładowca z zakresu finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dys- cypliny finansów publicznych. Jej doświadczenie zawodowe i zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy prawnej procesów tworzących finanse publiczne, w tym zasad gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, oraz odpowiedzialności za realizację tych procesów. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa finansowego i fi- nansów publicznych, w tym książek: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (2011), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (2008), Ustawa o obligacjach. Komentarz (2010). Aniela Michalec – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Ada- ma Mickiewicza w Poznaniu. Od 1993 r. zatrudniona w RIO w Poznaniu. Aktualnie Za- stępca Prezesa. Od 2000 r. zasiada w Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji. Mirosław Paczocha – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte- tu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny, etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Rzeszowie, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w  Spra- wach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Rzeszowie. Jest auto- rem kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu finansów publicznych, w tym dotyczących problematyki absolutorium komunalnego. Krzysztof Połomski – ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwer- sytetu Warszawskiego, Joint Vienna Institute oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów europejskich EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów. Początkowo (do 2008 r.) w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, obecnie na Stanowisku ds. Nieprawidłowości w Programach UE oraz jako Główny Specjalista w Wydziale Ana- liz i Planowania Budżetu w Departamencie Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Izabela Świderek – doktor nauk ekonomicznych w specjalności: analiza ekonomiczno- -finansowa i finanse publiczne. Od dwunastu lat związana zawodowo z jednostkami sa- morządu terytorialnego. Od 2007 r. pełni funkcję skarbnika jednostki samorządu teryto- rialnego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych. Piotr Walczak – absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Naczelnik Wydziału Kon- troli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Łodzi, w  latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w  Łodzi, obecnie VI Wykaz autorów członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi. Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autor szeregu publikacji, które ukazały się w  wydawnictwach periodycznych, jak również współautor publikacji książkowych. Stale współpracuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck. Barbara Wołczak – ekonomistka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu: 1. Nadzoru-Kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji; 2. Rachunkowości i kontroli finansowej; 3. Nadzoru i kon- troli finansowej samorządu terytorialnego. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Stale współpracuje z portalem www.ekspertbudzetowy.pl oraz wydawnictwem C.H. Beck, jako ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Współautorka publi- kacji pt. „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego” wydawnic- twa C.H. Beck oraz artykułów publikowanych w „Finansach Komunalnych”. VII Wykaz skrótów DochJSTU .......................... DrogiR ................................ DyscU .................................. ElektrPodpisU ................... FinPublU ............................ FundSołU ........................... GospFinR ........................... InwestBudżR ..................... IzbRolU ............................... KC ........................................ KKS ...................................... KPC ...................................... KulturaR ............................. ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial- nego (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 27.3.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na prze- budowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. Nr 53, poz. 435) ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustawa z 20.2.2005 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616) rozporządzenie Rady Ministrów z 2.12.2010 r. w sprawie szczegó- łowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 19.4.2005 r. w sprawie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz.U. Nr 74, poz. 646 ze zm.) IX Wykaz skrótów OrdPU ................................. OrlikR ................................. PodLeśU .............................. PodLokU ............................. PodRolU ............................. PożytPublU ........................ PrOchrŚrod ........................ PrPolitykRozwU ............... PrzeciwAlkoholU ............. Pzp ....................................... RachU .................................. RegIzbObU ........................ SamGminU ........................ SamPowU ........................... SamWojU ........................... SprAudytWewnR .............. SprBudżR ........................... SprDotPrzedmR ............... X ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 6.4.2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i  remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz.U. Nr 56, poz. 463) ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 17.5.2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613) ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta- riacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 1.2.2010 r. w sprawie przepro- wadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz. 108) rozporządzenie Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawoz- dawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) rozporządzenie Ministra Finansów z 3.9.2010 r. w sprawie szczegóło- wego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1123) Wykaz skrótów SprDotZwrotAkcyzaR ..... SprFundSołR ..................... SprOcenyZgodnR ............. SprOperFinR ..................... SprOperacjiR ..................... SprProtZamPublR ........... SprWykBudżR ................... SprWykPlanDziałR ......... SprWzoryBZPR ................ SprZwolLeśR ...................... SprZwolRolR ..................... SprZwrotDochGminR ..... rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.8.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę- dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. Nr 160, poz. 1132 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 25.1.2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz.U. Nr 21, poz. 106) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 3.8.2010 r. w spra- wie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju (Dz.U. Nr 150, poz. 1009) rozporządzenie Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawoz- dań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2010 r. w sprawie rodza- jów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowa- dzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U. Nr 249, poz. 1667) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2010 r. w sprawie szcze- gółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 245, poz. 1637) rozporządzenie Ministra Finansów z 29.9.2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28.1.2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicz- nych (Dz.U. Nr 12, poz. 69) rozporządzenie Ministra Finansów z 21.2.2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. Nr 33, poz. 230 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 21.2.2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. Nr 33, poz. 228 ze zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.7.2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od XI Wykaz skrótów SprZwrotDochPodatR ..... SystOśwU ............................ SzczegZasRachR .............. ZrówRozRybU ................. ZwrotAkcyzaU .................. nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz.U. Nr 142, poz. 1023) rozporządzenie Ministra Finansów z 28.5.2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. Nr 102, poz. 696 ze zm.) ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.  2572 ze zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczegól- nych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżeto- wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fun- duszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) ustawa z 3.4.2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz. 619) ustawa z 10.3.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce- nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) Pozostałe skróty: BIP ....................................... GKO ..................................... JST ........................................ KIO ...................................... KŚT ...................................... RIO ..................................... SIWZ ................................... Biuletyn Informacji Publicznej Główna Komisja Orzekająca jednostki samorządu terytorialnego Krajowa Izba Odwoławcza Klasyfikacja Środków Trwałych Regionalna Izba Obrachunkowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia XII Instrukcja korzystania z kalendarza personalnego 1. Rejestracja Rejestracji należy dokonać przez stronę www.ekspertbudzetowy.pl/ksiazki. Powinien pokazać się następujący obraz: W rubryce „Wpisz kod” należy wprowadzić kod zawarty w zdrapce książki „Kalendarium finansów publicznych”, a następnie przycisnąć „Przejdź dalej”. XIII Instrukcja korzystania z kalendarza personalnego Powinien pojawić się ekran rejestracji konta (obraz poniżej). W pole „e-mail” należy wpisać swój adres kontaktowy, na który w kolejnym etapie reje- stracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację konta. Następnie użytkownik musi podać wybrany przez siebie login, np. „kamil_ciba” oraz hasło dostępu do konta (należy je wpisać dwukrotnie w celu potwierdzenia zgodności). Formularz rejestracji zawiera również zapytania o dane osobowe – imię oraz nazwisko oraz dane firmy, dla której dany użytkownik pracuje – nazwa, adres, NIP. Wszystkie rubryki muszą zostać wypełnione w celu przeprowadzenia rejestracji. Po wpisaniu wszystkich informacji należy kliknąć „Zarejestruj”. XIV Powinien się pojawić następujący komunikat: 2. Logowanie 2. Logowanie Po rejestracji przechodzimy na stronę www.ekspertbudzetowy.pl. Klikamy „Zaloguj mnie”. Powinien pokazać się następujący formularz logowania: Po wpisaniu loginu oraz hasła, system loguje użytkownika do serwisu. Opcja „Zapamiętaj mnie” umożliwia komputerowi zapisanie loginu oraz hasła, aby użytkownik nie musiał ponownie się logować przy kolejnym wejściu na portal. Po zalogowaniu pojawi się nasze imię i nazwisko wraz z ostatnią datą logowania oraz przyciski „Twoje konto” i „Wyloguj” XV Instrukcja korzystania z kalendarza personalnego 3. Lista terminów Kalendarz znajduje się po prawej stronie portalu. Po najechaniu myszką na dowolną datę, wyświetli się lista terminów przypisana do niej: 4. Strona kalendarza Aby wejść na konkretną datę należy ją przycisnąć lewym przyciskiem myszy. Przykładowo klikając datę 25 listopada powinien pokazać się następujący ekran: XVI 5. Przełączanie kalendarza głównego na personalny i personalnego na główny Poszczególne rodzaje terminów oznaczone są kolorami, które znajdziemy w legendzie pod kalendarzem: 5. Przełączanie kalendarza głównego na personalny i personalnego na główny Aby wyświetlić kalendarz personalny należy kliknąć „Pokaż kalendarz personalny”. Aby wrócić do kalendarza głównego należy kliknąć „Pokaż kalendarz główny”. Korzystanie z kalendarza personalnego jest możliwe jedynie po zalogowaniu. XVII Instrukcja korzystania z kalendarza personalnego 6. Dodawanie dat do kalendarza personalnego Istnieje możliwość dodawania dat do kalendarza personalnego użytkownika. W tym celu należy wybrać interesujące użytkownika daty w nadchodzących wydarzeniach i kliknąć „Dodaj do kalendarza personalnego”. XVIII 6. Dodawanie dat do kalendarza personalnego Wybierając do kalendarza personalnego np. datę 15 listopada powinno pojawić się nastę pujące okno: Użytkownik powinien wybrać interesujące go opcje (czas powiadomienia, częstotliwość powiadomień, przypomnienia e-mail) oraz przycisnąć „Zapisz” dla zapisania lub „Zamknij”, aby wyjść z okna dodawania do kalendarza personalnego. Dodane daty będą się wyświetlały na portalu przy aktywnym kalendarzu personalnym: XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: