Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 003064 21326715 na godz. na dobę w sumie
Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska. Terminy i podstawy prawne na 2013 rok - ebook/pdf
Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska. Terminy i podstawy prawne na 2013 rok - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 43
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-131-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera wykaz terminów prawniczych na 2013 rok, istotnych dla specjalisty ds. ochrony środowiska. Została przygotowana na podstawie analizy aktów prawnych z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z początkiem 2013 r. Dla każdego miesiąca wskazane są istotne terminy w ochronie środowiska wraz z podstawą prawną, z której wynika dany obowiązek.

Publikacja:

 

Marta Pawlak - prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone przez Univeristy of Floryda - Fredric G. Levin College of Law. Stypendystka programu LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego na Universidade Portuguesa w Lizbonie, współpracuje z dużą kancelarią.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marta Pawlak Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska Terminy i podstawy prawne na 2013 rok i a k s w o d o r ś a n o r h c O Wydawnictwo Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Fachow Fachow a a (cid:9) (cid:9) Ksi¹¿ka Ksi¹¿ka marta pawlak Jerzy Kowalczyk Jerzy Kowalczyk Kalendarz specjalisty Zasady dokumentowania Zasady dokumentowania ds. ochrony środowisKa systemu zarz¹dzania systemu zarz¹dzania Terminy i podsTawy prawne na rok 2013 Warszawa 2013 Warszawa 2010 Warszawa 2010 Copyright © 2013 ISBN 978-83-7537-131-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Korekta: Anna Skowrońska Skład: C-Creo Sławomir Grabowski Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publi- kacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabro- nione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. Kalendarz 2013 Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowisKa WPROWADZENIE Zwracamy szczególną uwagę na zmiany, które wynikają z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodar- ce – zmienia ona w szczególności przepisy Prawa ochrony środowiska, które dotyczą terminów na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska, a także terminów dotyczących przekazywania wykazów z informacjami wykorzystywanymi do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze śro- dowiska. Ponadto zgodnie ze zmianami w Prawie ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze śro- dowiska mają być roczne i wnoszone do 31 marca, zamiast obowiązujących dotychczas opłat pół- rocznych. Wykazy z informacjami wykorzystywanymi do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze środowiska będą składać tylko do marszałka wojewódz- twa, z pominięciem już wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta. Ewidencja informacji, na podstawie których ustalana jest wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, powinna być aktualizowana przez podmiot korzystający ze środowiska co roku, a nie jak dotychczas co pół roku. Według przepisu art. 25 Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdania za II półrocze 2012 r. należy wnieść jeszcze do 31 stycznia 2013 r. – ta regulacja przejściowa dotyczy jedynie opłat i sprawozdań za II półrocze 2012 r., a zatem w przypadku, gdy w 2012 r. na składo- wisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska powinien wnieść opłatę według nowych przepisów, czyli do 31 marca 2013 r., nie zaś do 31 stycznia, ponieważ jest to opłata roczna, a przepis przejściowy dotyczy tylko opłat za II półrocze 2012 r. Również wykaz opłatowy za składowanie odpadów za 2012 r., w przy- padku wydobycia odpadów ze składowiska, należy złożyć do 31 marca 2013 r. i tylko do marszałka województwa, ponieważ przepis art. 25 Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce dotyczy jedynie wykazu opłaty półrocznej. Pozostałe wykazy zawierające informacje i dane do ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 r. powinny być składane i przeka- zywane zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Odnośnie 31 marca 2013 r. jako terminu na uiszczenie przez podmiot korzystający ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku, gdy w 2012 r. na składowisku odpadów umiesz- czono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, warto przedstawić szersze uza- sadnienie prawnicze (zwłaszcza w kontekście pojawiających się w administracji publicznej głosów, iż terminem na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska jest w tym przypadku 31 stycznia 2013 r., nie zaś – jak wynika z przepisów – 31 marca 2013 r.). Dlatego też na wypadek rozbieżności z opiniami prezentowanymi w administracji publicznej przypominamy, iż: l Według przepisu przejściowego art. 25 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyj- nych „Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ, w brzmieniu dotychczasowym”. l Dotychczasowe brzmienie całego przepisu art. 285 Prawa ochrony środowiska (obowiązujące do 31 grudnia 2012 r.) jest następujące: „Art. 285. 1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. 2.  Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upły- wie każdego półrocza. 3.  Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. 2 www.dashofer.pl Copyright: © Verlag Dashofer
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska. Terminy i podstawy prawne na 2013 rok
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: