Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 004153 21313423 na godz. na dobę w sumie
Kamienie na szaniec. Krzyżacy. Świętoszek. Opracowania lektur. Streszczenie, analiza, problematyka, motywy. Gimnazjum - ebook/pdf
Kamienie na szaniec. Krzyżacy. Świętoszek. Opracowania lektur. Streszczenie, analiza, problematyka, motywy. Gimnazjum - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 202
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-489-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Szczegółowe, rzetelne i przystępnie napisane streszczenia 3 lektur („Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza i „Świętoszka” Moliera) wraz z omówieniem problematyki zgodnie z aktualnym programem nauczania. Opracowanie każdej lektury zawiera również m.in.: biografię autora, plan wydarzeń, charakterystykę bohaterów, wyjaśnienie znaczenia tytułu, istotne zagadnienia, słowniczek terminów, ważne cytaty, zadania sprawdzające (z kluczem odpowiedzi). Ta książka to cenna pomoc w przygotowaniu do lekcji, sprawdzianów i pisania wypracowań, niezbędna podczas powtórki przed egzaminami. Treść opracowań konsultowana z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

H. Sienkiewicz – Krzyżacy – przebaczenie Juranda Zygfrydowi de Löwe, – wiara w moc relikwii. • Służba ojczyźnie i królowi: stała gotowość do walki, – – uwielbienie dla królowej Jadwigi, – podziw okazywany królowi i znanym rycerzom. Gatunek Rodzaj literacki – epika; gatunek – powieść historyczna. Powieść jest napisana w konwencji włączenia historii w opowieść z motywami przygody, sensacji i erotyki. Znajdują się w niej struk- tury epopeiczne (obraz bitwy pod Grunwaldem, etos polskiego ry- cerza, postacie i zachowanie władców), rycerska przygoda (Zbyszko i Maćko z Bogdańca) oraz składniki pochodzenia nowelistycznego (zwięzła budowa sceny, stopniowanie napięcia, wyrazista puenta). Jest to również powieść realistyczna – troskę o wierne oddanie szcze- gółu widać w opisach życia codziennego, budowli, przyrody. Kompozycja Jest oparta na współrzędności dwóch wątków: • historycznego (śmierć królowej Jadwigi – bitwa pod Grunwal- dem), • przygodowo-miłosnego – rozpoczynającego się w tynieckiej go- spodzie. W fazie pierwszej są to dzieje miłości Danusi i Zbyszka zakończonej tragiczną śmiercią bohaterki, w fazie drugiej wątek Zbyszka i Jagienki zakończony szczęściem domowym. Oba wątki są zgodne z ideologią powieści – zbrodnicza działalność Zakonu poparta krzywdą Danusi musi zostać ukarana, w wątku z Jagienką realizuje się wielkość Polski w oparciu o ideał rodowy Maćka z Bogdańca. Ściśle z obydwoma wątkami, poprzez postać 138 Fabuła i czas akcji głównego bohatera Zbyszka, łączy się wątek Juranda ze Spychowa. Konsekwentnie w całej powieści rozwijany jest wątek walki Polaków z Zakonem Krzyżackim, prowadzący do triumfu oręża polskiego i zwycięstwa słusznej sprawy nad bezprawiem i okrucieństwem. Są też wątki poboczne i epizodyczne, np. postać Sanderusa, miłosne pe- rypetie Cztana i Wilka, przygody Hlawy. Istotnymi motywami są: • motyw podróży, • motyw drogi i spotkań w drodze, • różnorodna prezentacja postaci, np. Jurand – legendarny bohater, Danusia – przypominała tak jakieś malowania na szybach, było w niej coś tak kościelnego. Fabuła i czas akcji Akcja Krzyżaków jest wyraźnie ograniczona datami wydarzeń histo- rycznych. Rozpoczyna się w czerwcu 1399 r., kiedy cały kraj oczekuje narodzin potomka królowej Jadwigi i króla Jagiełły, kończy nato- miast wielką bitwą pod Grunwaldem w lipcu 1410 r. Epilog utworu odwołuje się do pokoju toruńskiego w 1466 r. zawartego za pano- wania Kazimierza Jagiellończyka, na mocy którego Polska otrzymała Pomorze z Malborkiem i Elblągiem. Liczne reminiscencje historyczne rozszerzają czas fabularny powieści. Wspominana jest w utworze bitwa pod Płowcami w 1331 r. (czasy rządów Władysława Łokietka), rzeź mieszkańców Łęczycy i zniszcze- nie Sieradza (1331). Częste są odwołania do umacniania gospodarki Polski, m.in. budowanie dróg za panowania Kazimierza Wielkiego (1333-1370). Snute są też opowieści o lokalnej wojnie Grzymalitczy- ków z Nałęczami, toczonej w latach 1382-1383, w czasie której został zniszczony Bogdaniec, a która była częścią walk o sukcesję tronu po śmierci Ludwika Węgierskiego. Fabuła powieści obejmuje więc lata 1331-1466. 139 H. Sienkiewicz – Krzyżacy Miejsce akcji Miejscem, w którym toczy się akcja, jest cała ówczesna Rzeczpospoli- ta. Zasadnicze wydarzenia rozgrywają się na pograniczu mazowiec- ko-krzyżackim. Bohaterowie przebywają też w zamkach krzyżackich w Szczytnie, Brodnicy, Malborku i na Żmudzi w lasach w okolicy Nowego Kowna. Wielka historyczna bitwa rozgrywa się na polach pod Grunwaldem. Bohaterowie cały czas podróżują. Ich oczami czytelnik ogląda ogromne puszcze, drogi, jak również bogate bu- dowle Krakowa, dwory książęce w Płocku, Ciechanowie, Przasny- szu, posiadłości rycerskie w Spychowie, Zgorzelicach i Bogdańcu. Pokazane jest opactwo w Tyńcu, a także Olkusz, Łęczyca, Sieradz i Łowicz. Przestrzeń w Krzyżakach jest nacechowana ideologicznie – ciągle zdo- bywana i opanowywana przez przemieszczanie się bohaterów. We- dług Marii Konopnickiej, ludzie są tam prawie ciągle w drodze i na koniu. Przeciągają dwory książęce, przeciągają orszaki panów i ryce- rzy. Przemieszczając się w przestrzeni, bohaterowie nadają jej cechy mityczne lub sakralne, np.: w puszczach według wierzeń żyją po- gańscy bożkowie, dziedziniec warszawskiego zamku staje się prze- strzenią sądu Bożego, a pola Grunwaldu miejscem gniewu Bożego i chwały oręża polskiego. Problematyka W Krzyżakach pisarz szeroko ukazał dramatyczny okres w dziejach Polski i uwypuklił agresorską politykę Zakonu Krzyżackiego, który zagrażał Polsce, Litwie i Żmudzi. W powieści przypisane są Krzyżakom wszelkie możliwe negatywne cechy: głównie okrucieństwo, pycha, chciwość, zakłamanie, brak ry- cerskiego honoru, cynizm, posługiwanie się przemocą oraz całkowite wyrzeczenie się ideałów zakonnych i religijnych. Polacy natomiast są idealizowani, podkreślane są głównie ich prawość, rycerskość, honor i umiejętność wielkiej mobilizacji i poświęcenia w obliczu zagrożenia ojczyzny. 140 Narrator i narracja Pierwszoplanowymi bohaterami powieści są zwykli ludzie, których losy autor splótł z życiem znanych z historii postaci i którzy uczest- niczą w ważnych wydarzeniach historycznych. Szeroko ukazane jest średniowieczne społeczeństwo, począwszy od króla, możnowład- ców, przez rycerzy, mieszczan, duchowieństwo po chłopów. Życie wszystkich warstw autor ukazał na tle obyczajów epoki, realiów życia codziennego, zwyczajów, zabaw, strojów, zabobonów, jak rów- nież sposobów podróżowania, odżywiania się, mieszkania itp. Jest to obraz społeczeństwa, do którego przenika zachodnia obyczajowość, rycerstwo przekształca się w szlachtę, a zatargi i walna rozprawa z Krzyżakami powodują wzrost potęgi kraju i jego mieszkańców. WĄTKI • wątek polityczny – konflikt Polaków z Krzyżakami zakończony zwycięską bitwą pod Grunwaldem, • wątek przygodowo-miłosny – dzieje miłości Zbyszka do Danusi i Jagienki do Zbyszka, • wątek Juranda – tragicznego bohatera, którego życie zdetermino- wała zemsta, • wątki poboczne, np. historia o Cztanie i Wilku, perypetie Maćka z Bogdańca, historia Jagienki. Narrator i narracja Narrator w Krzyżakach jest typowym narratorem powieści realistycz- nej wzbogaconym o kompetencje historyczne. Jest wszechwiedzący, zdystansowany wobec świata przedstawionego. Ma prawo inter- pretacji i wartościowania, wskazuje na konsekwencje działań posta- ci w przyszłości. Aksjomatem powieści jest zbrodniczość Zakonu. W narracji jest ona wprowadzona w formie uogólnień doświadczeń postaci, których doznania, przemyślenia i opinie podane są w mowie zależnej i pozornie zależnej. Dominującymi formami wypowiedzi w narracji są opis i opowiada- nie. Możemy wyróżnić: • opisy realistyczne, głównie tła topograficzno-obyczajowego, • opisy wartościujące – emotywne, eksponujące nastrój grozy lub liryczne, kontrastujące, np. sceny śmierci Zygfryda i Danusi. 141 H. Sienkiewicz – Krzyżacy Opowiadanie jest najczęściej „unaoczniające” – narrator przejmuje perspektywę uczestników wydarzeń, przedstawia ich reakcje psy- chiczne i czynnościowe. W obrazach scen zbiorowych (pojedynki, po- lowania) występuje wyraźne stopniowanie i kontrastowanie napięć, perspektywa zbliżeń i oddaleń, opowiadanie o charakterze przed- miotowo-informacyjnym i emocjonalno-wartościującym. W całej narracji sposób opisu, dobór słownictwa i odautorski komen- tarz kierują sympatię czytelnika ku bohaterom – Polakom. Język Współczesny język literacki wzbogacił Sienkiewicz stylizacjami ma- jącymi sprawiać wrażenie polszczyzny średniowiecznej. Język po- wieści oparty jest na gwarze góralskiej Zakopanego, w którą zostały wplecione pojedyncze wyrazy z zabytków języka polskiego, np. gie- złeczko, nałęczka, drzewiej. PRZYKŁADY: Słownictwo: gwoli, niepoślednie, cudne, wdały, prawić, jedzon, boćkać, dychać, olsnąć, numa, kłapak. Frazeologia: to mi dziwno, tak zacnie odbudował, lud rozmiłowany w roli, toć mi się udało, a ty se sednij, ławą iść, zbić z siodła, pić za pan brat. Fleksja: przywdziewali na się, topór u siodła, ciekawam okrutnie, my sto- im, takimi słowy, nicią ozdobne. Składnia: wielkolud jakowyś zza wzgórza przed nami wyjeżdża, ciągnęły się łany zbóż wszelakich (szyk przestawny), książę siedziało, nienawiść znacznie już była przygasła. Przysłowia: Zawarły niedźwiedzie pokój z bartnikami i barci nie psowają ni miodu nie jedzą. Jako tchórz cuchnie, tak Krzyżak łże. Dużo archaizmów występuje np. w mowie opata o wyborze żony (t. I, r. 16). Charakterystyczne, z użyciem gwary, są dialogi, np. rozmowa Ja- gienki ze Zbyszkiem po zabiciu niedźwiedzia (t. I, r. 12): co by się bez 142 Motywy i nawiązania ciebie przygodziło, bojałam się o ciebie, czemuś się nie obezwała, nie powia- daj też, żem tu była, żeby nade mną nie cudowali. Utwór na tle epoki W latach 90. XIX w. u szczytu powodzenia w literaturze polskiej są wielcy powieściopisarze realiści: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, zaś rekordy popularności bije Trylogia i Quo vadis Henryka Sienkie- wicza. Jest to jednakże moment przesilenia – debiutują poeci młodo- polscy, powstają pierwsze utwory Władysława Stanisława Reymonta i Stefana Żeromskiego, pojawiają się naturalizm, symbolizm, „powie- ści o wieku nerwowym”. Według Aliny Ładygi-Nofer, ze starego po- kolenia jeden tylko wybitny pisarz nie mógł znaleźć na żadnej płasz- czyźnie wspólnego języka z Młodą Polską – był nim właśnie Henryk Sienkiewicz. Motywy i nawiązania Krzyżacy ze swą ideologią i przesłaniem wpisują się w rycerski portret Polaków. Idealizują Polskę i Polaków, podkreślają prawość, przywią- zanie do wolności, bohaterstwo, poświęcenie wielkiej sprawie, ho- nor, podtrzymują stereotyp Polaka – katolika, obrońcy i krzewiciela wiary. mOTyW RyCERzA/WOjOWNIKA Iliada Homera – wojownicy tam opisani to bohaterowie niemal bo- scy, chociaż kierują się ludzkimi emocjami, czują gniew, chęć ze- msty, współczucie. W walce pomagają i przeszkadzają im antyczni bogowie, których ulubieńcem jest sławny i niezwyciężony Achil- les. Pieśń o Rolandzie – jej bohater, wasal Karola Wielkiego, uczestniczy w walce z Saracenami. Stanowi wzór rycerza – jest mężny, wierny i honorowy; to dumny obrońca władcy i wiary chrześcijańskiej, za którą ginie w walce. 143
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kamienie na szaniec. Krzyżacy. Świętoszek. Opracowania lektur. Streszczenie, analiza, problematyka, motywy. Gimnazjum
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: