Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002546 22739696 na godz. na dobę w sumie
Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce - ebook/pdf
Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 178
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9210-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Publikacja podejmuje bardzo istotny temat dla współczesnej teorii wzrostu gospodarczego ale i polityki ekonomicznej, to jest kwestię wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy, rozumiany jako dynamika PKB, zawsze był istotny, decydując w dużej mierze o warunkach życia społeczeństwa. Poszukiwanie innych niż tradycyjne źródła wzrostu gospodarczego zasługuje na uwagę a kapitał ludzki jest tu determinantą szczególnie istotną i gorąco dyskutowaną. W szczególności ważna jest tu kwestia wzajemności oddziaływania na siebie rozważanych kategorii – na ile kapitał ludzki wpływa na wzrost gospodarczy, a na ile istnieje oddziaływanie odwrotne. Materiał empiryczny dotyczy Polski i w dodatku dane są zbierane nie tylko w skali państwa ale i województwa. Podnosi to użyteczność książki z perspektywy czytelnika zainteresowanego nie tylko perspektywą teoretyczną ale i bardziej związaną z polityką gospodarczą w odniesieniu do Polski. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sylwia Roszkowska – Katedra Makroekonomii, Instytut Ekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41/43 RECENZENT Marek Bednarski PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06193.13.0.D ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-899-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-210-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Kapitał ludzki – aspekty pojęciowe i teoretyczne ......................................... 11 1.1. Wprowadzenie ............................................................................................................... 11 1.2. Pojęcie kapitału ludzkiego ............................................................................................. 11 1.3. Teoretyczne podstawy kapitału ludzkiego ..................................................................... 16 1.3.1. Model Mincera ........................................................................................................... 16 1.3.2. Model Beckera ........................................................................................................... 23 1.3.3. Model Ben-Porath ...................................................................................................... 35 1.4. Metody pomiaru kapitału ludzkiego .............................................................................. 39 1.5. Podsumowanie i wnioski ............................................................................................... 46 Rozdział 2. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy – analizy na gruncie wybranych teoretycznych modeli wzrostu ....................................................................... 48 2.1. Wprowadzenie ............................................................................................................... 49 2.2. Neoklasyczny model wzrostu Mankiwa – Romera – Weila .......................................... 49 2.3. Model dyfuzji technologii Nelsona i Phelpsa oraz jego modyfikacja ............................ 57 2.4. Modele wzrostu endogenicznego .................................................................................. 64 2.4.1. Model AK ................................................................................................................... 64 2.4.2. Model Lucasa ............................................................................................................. 66 2.4.3. Model P. Romera ........................................................................................................ 76 2.5. Podsumowanie i wnioski ............................................................................................... 87 Rozdział 3. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego w Polsce ........................................................................................................... 90 3.1. Wprowadzenie ............................................................................................................... 90 3.2. Miary kapitału ludzkiego wykorzystane w analizach empirycznych ............................. 91 3.3. Dynamika i przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce .......................... 93 3.4. Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego – analiza na podstawie wskaźników taksonomicznych .................................................................................... 111 3.5. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i rozwoju gospodarczego ................. 118 3.6. Podsumowanie i wnioski ............................................................................................. 126 5 Rozdział 4. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce – analizy statystyczno- ekonometryczne ............................................................................................ 127 4.1. Wprowadzenie ............................................................................................................. 127 4.2. Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w świetle dotychczasowych wyników badań empirycznych ................................................................................... 128 4.3. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w polskich regionach – analizy ekonometryczne .......................................................................................................... 138 4.3.1. Kapitał ludzki a łączna produktywność czynników produkcji ................................. 144 4.3.2. Kapitał ludzki jako czynnik produkcji ...................................................................... 154 4.4. Podsumowanie i wnioski ............................................................................................. 159 Zakończenie ...................................................................................................................... 162 Bibliografia ....................................................................................................................... 171 Aneks ................................................................................................................................. 179 WSTĘP jak zarówno w gospodarce polskiej, Kształtowanie się poziomu i dynamiki kapitału ludzkiego jest istotnym problemem i gospodarkach wysokorozwiniętych. W ostatnich latach rośnie rola kapitału ludzkiego i wiedzy technologicznej w objaśnianiu wzrostu gospodarczego. Zainteresowanie kapitałem ludzkim wynika z faktu, iż różnice w poziomach kapitału rzeczowego na pracującego w różnych krajach i regionach nie są w stanie w zadowalający sposób objaśnić różnic w stopach wzrostu gospodarczego w tychże krajach czy regionach. „Znaczenie wzrostu gospodarczego jako podstawy zwiększania dobrobytu społeczeństwa trudno jest przecenić. Nawet niewielkie zróżnicowanie stopy wzrostu gospodarczego, skumulowane w czasie, wywołuje zadziwiające efekty” (Snowdon, Vane, 2003, s.90) Można przyjąć, że poziom kapitału rzeczowego powoduje, iż występują różnice w poziomie produkcji na pracującego w regionach bogatych i biednych. Z kolei prawo malejących przychodów oznacza, że krańcowy produkt kapitału jest wyższy w mniej produktywnym (biedniejszym) regionie. Zakładając, że przepływ kapitału rzeczowego nie jest ograniczony należałoby spodziewać się, iż inwestycje w kapitał rzeczowy będą pojawiały się tylko w biedniejszych regionach do momentu, w którym techniczne uzbrojenie pracy oraz płace i przychody z kapitału wyrównają się. Analizy empiryczne pokazują jednak, że inwestycje w kapitał rzeczowy pojawiają się w bogatych regionach, mimo występujących różnic w wielkości przychodów z kapitału rzeczowego. Występuje zatem inny czynnik, którego uwzględnienie w empirycznych analizach wzrostu może w większym stopniu objaśnić różnice w stopach wzrostu produkcji w poszczególnych różnic w poziomie kapitału technologicznej pomiędzy regionami może lepiej objaśnić różnice w poziomach i tempach wzrostu poszczególnych regionów. regionach. Uwzględnienie ludzkiego oraz wiedzy Analizy czynników determinujących poziom kapitału ludzkiego i wpływu owego kapitału na wzrost gospodarczy są bardzo ważne z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Kapitał ludzki jest pojęciem szerokim obejmującym obok wiedzy i umiejętności poszczególnych osób potrzebne do wykonywania określonej pracy, które nabywają w systemie szkolnictwa, również warunki psychofizyczne, instytucjonalne i kulturowe pracy tych osób. Stąd też powstaje problem doboru odpowiednich mierników kapitału ludzkiego, wynikający z jednej strony z kwestii definicyjnych, zaś z drugiej z powodu ograniczonych danych statystycznych. Znajomość determinantów kapitału ludzkiego ma istotne znaczenie dla stymulowania wzrostu gospodarczego, gdyż umożliwia 7 formułowanie właściwych gospodarczego. rekomendacji dla przyśpieszenia wzrostu Przedmiotem poniższej pracy jest kompleksowa analiza kapitału ludzkiego oraz jego wpływu na procesy wzrostu gospodarczego, zawierająca zarówno analizy teoretyczne, jak również analizy empiryczne. Część teoretyczna obejmuje omówienie pojęcia kapitału teorii ekonomicznych dotyczących tej kategorii. Część empiryczna zawiera opis determinantów kapitału ludzkiego w Polsce w okresie 1995-2008, tendencji zachodzących w kształtowaniu się tego zjawiska oraz charakterystykę struktury kapitału ludzkiego w ujęciu wojewódzkim. Ponadto w części empirycznej podjęta została próba statystycznej weryfikacji wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce. ludzkiego oraz przegląd Głównym celem pracy jest zbadanie charakteru i siły zależności pomiędzy kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym w Polsce. Z punktu widzenia prowadzonych analiz istotne jest również rozpoznanie determinantów kapitału ludzkiego, ich pomiar oraz zbadanie regionalnego zróżnicowania kapitału ludzkiego w Polsce. Pomocne jest także skonstruowanie syntetycznej miary kapitału ludzkiego, która uwzględnia najbardziej istotne determinanty tego kapitału oraz sklasyfikowanie na tej podstawie województw ze względu na poziom kapitału ludzkiego. Ponadto, niezbędne staje się określenie, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym kanałów wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. Struktura pracy jest następująca. Rozdział pierwszy jest rozdziałem pojęciowo-teoretycznym. Zawiera opis podstawowych pojęć oraz teorii związanych z kapitałem ludzkim. W rozdziale tym przedstawione jest pojęcie kapitału ludzkiego. Ponadto, przedstawione zostały podstawowe teoretyczne modele kapitału ludzkiego, tj. model Mincera, model Beckera oraz model Ben- Porath, które są punktem wyjścia w większości badań nad kapitałem ludzkim. W rozdziale tym zostały omówione również miary kapitału ludzkiego, wraz z ich wadami i zaletami oraz przedstawiono możliwości ich praktycznego zastosowania. jest rozdziałem Rozdział drugi teoretycznym. Zawiera przegląd podstawowych modeli wzrostu, które są podstawą analizy wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. Punktem wyjścia w teoretycznych analizach wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy jest neoklasyczny model wzrostu Mankiwa-Romera-Weila, w którym kapitał ludzki jest argumentem funkcji produkcji. W kolejnej części przedstawiono modele Nelsona i Phelpsa oraz modyfikację tego modelu zaproponowaną przez Benhabiba i Spiegela. W modelach tych kapitał ludzki wpływa na wzrost zdolności poszczególnych gospodarek do absorpcji innowacji i nie jest argumentem funkcji produkcji. Kolejna część tego rozdziału jest omówieniem endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego (modeli AK, Lucasa oraz Romera). W modelach tych kapitał 8 ludzki, będąc czynnikiem produkcji, tworzy korzyści zewnętrzne, powodujące rosnący produkt krańcowy tegoż kapitału. ludzkiego takie W dwu kolejnych rozdziałach zaprezentowane są efekty analiz empirycznych. Celem rozdziału trzeciego jest pokazanie, jak kształtował się kapitał ludzki i główne czynniki go determinujące w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 1995-2008. Wykorzystane zostały cząstkowe mierniki kapitału jak: struktura siły roboczej według poziomu wykształcenia, wskaźniki szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości, sektora B+R i poziomu zdrowia oraz sektorowa struktura pracujących. Poza analizą regionalnego zróżnicowania wspomnianych wskaźników kapitału ludzkiego, w rozdziale tym podjęto próbę konstrukcji wskaźników taksonomicznych kapitału ludzkiego oraz analizę przestrzennego zróżnicowania tego kapitału na podstawie otrzymanych wskaźników taksonomicznych. W kolejnej części tego rozdziału przedstawione zostały współczynniki korelacji pomiędzy poziomami i przyrostami analizowanych zmiennych opisujących kapitał ludzki oraz wydajnością pracy. rozdziale tym przedstawiono wyniki analiz Opisowe i statystyczne analizy przedstawione w rozdziale trzecim stanowią podstawę analiz statystyczno-ekonometrycznych prowadzonych w rozdziale czwartym. W (krótko- i średniookresowego) wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1995-2008. Oddziaływanie kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy określone zostało w oparciu o wykorzystanie dwu kanałów, tj. poprzez oddziaływanie na łączną produktywność czynników produkcji oraz przez oddziaływanie na poziom produkcji. Ponadto, w rozdziale tym empirycznych przedstawione dotyczących wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy, szczególnie badań dotyczących gospodarki polskiej. zostały wyniki dotychczasowych badań Pracę kończy podsumowanie przeprowadzonych analiz i zestawienie najważniejszych wniosków, jakie z nich płyną.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: