Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 002922 21512677 na godz. na dobę w sumie
Kapitał własny - ebook/pdf
Kapitał własny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5388-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania zasobów majątkowych. Oznaczają one wartość wniesionych do firmy przez właścicieli – np. wspólników, udziałowców, akcjonariuszy – środków gospodarczych, a także środków, które zostały wygospodarowane przez jednostkę w toku jej działalności. Sprawdź, jak je ująć w księgach i bilansie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kapitały własne Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-5388-8 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 „Kapitały własne” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, stro- na WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Kapitały własne” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w tej pu- blikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż- szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kapitały własne” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl KAPITAŁY WŁASNE: JAK JE UJMOWAĆ I NIMI ZARZĄDZAĆ W SPRAWOZDANIU Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania zasobów majątkowych. Oznacza- ją one wartość wniesionych do firmy przez właścicieli – np. wspólników, udziałowców, akcjonariuszy – środków gospodarczych, a także środków, które zostały wygospoda- rowane przez jednostkę w toku jej działalności. W księgach rachunkowych kapitały własne są ujmowane z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jed- nostki (art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dalej: UoR). Zasada ta też dotyczy jednostek sporządzających sprawozdanie wg MSSF/MSR. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” wskazuje, iż podmioty prezentują kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe w podziale na takie klasy, jak: wniesiony kapitał podstawowy, nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów oraz kapitały rezerwowe. Nie jest podana ich szczegółowa struktura ani też wskazówki dotyczące prezentacji oraz wyceny. Oznacza to w praktyce, iż takie jednostki po- winny opracować własne zasady, kierując się innymi regulacjami, m.in. Kodeksem spółek han- dlowych (dalej: ksh) i ustawą o rachunkowości (MSR 8 § 9–12 w związku z art. 2 ust. 3 UoR). Nowe zasady prezentacji kapitałów wg UoR Kapitał własny wycenia się na koniec roku obrotowego i wykazuje w bilansie w wartości no- minalnej. Zasada ta nie dotyczy udziałów (akcji) własnych, które wycenia się według cen na- bycia. Wynika to z art. 28 ust. 1 pkt 9a i 10 UoR. Schemat 1. Prezentacja kapitału własnego według brzmienia ustawy obowiązującego na 1 stycznia 2015 r. wygląda następująco: A. Kapitał (fundusz) własny I. II. III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. VI. VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3 Kapitały własne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kapitał własny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: