Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00972 012941 21091675 na godz. na dobę w sumie
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziękiem i klasą osiągnąć sukces zawodowy - książka
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziękiem i klasą osiągnąć sukces zawodowy - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2946-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie taka korporacja straszna, nie taki awans odległy!

Być kobietą, być kobietą, bo kobiety są świetne w pracy!

Ktoś kiedyś powiedział, że różnica między kobietą a mężczyzną jest taka, że mężczyzna w domu myśli o pracy, a kobieta w pracy myśli o domu. Ani to śmieszne, ani prawdziwe - autor tego przewrotnego sloganu z pewnością był mężczyzną! Prawdziwa kobieta w pracy myśli bowiem o tym, jak wykonywać swoje obowiązki jeszcze lepiej, skuteczniej i w idealnej harmonii ze współpracownikami. Niestety, to, że pracownica sumiennie wykonuje powierzone jej zadania, przez męskie otoczenie bywa odbierane jako zgoda na obciążanie jej kolejnymi obowiązkami. Zaś damskie dążenie do pracy zespołowej traktuje się często jak słabość.

Bycie kobietą w męskim świecie nie jest łatwe. Bycie kobietą i awansowanie w męskim świecie może wręcz wydawać się niemożliwe! Jednak spokojnie - chcieć to móc. Trzeba tylko wiedzieć JAK. Beata Rzepka podpowie Ci, jak fakt bycia kobietą zamienić w swój atut. Nauczy Cię zasad, których musisz przestrzegać, aby awansować. Gdy zaś Twoje zawodowe wysiłki zostaną nagrodzone awansem na eksponowane środowisko, poradzi, jak być stuprocentową kobietą-szefem.


Beata Rzepka - coach kariery, pasjonatka rozwoju osobistego. Praktyczną wiedzę o planowaniu ścieżek kariery, ocenie potencjału zawodowego, budowaniu programów rozwojowych zdobyła, pracując w dużych międzynarodowych firmach. Praktykę wsparła teorią: skończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania Personelem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Właścicielka firmy SELF, zajmującej się coachingiem kariery (www.coachingkariery.pl). Autorka książki Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon Projekt okładki: Urszula Buczkowska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?karwys Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2946-6 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp Rozdział 1. Pokaż swoją wartość i pokochaj rywalizację Rozdział 2. Twoje stanowisko to Twoja firma Rozdział 3. Zadbaj o swoją reputację 5 9 17 29 Nie plotkuj ..................................................................................................30 Ubieraj się i zachowuj przyzwoicie .............................................................31 Dbaj o swoją wiedzę ...................................................................................31 Umiej się przyznać do błędów ....................................................................32 Dotrzymuj obietnic — zawsze ....................................................................33 Odpowiadaj na e-maile ...............................................................................34 Miej kręgosłup moralny ...............................................................................34 Rozdział 4. Nie bądź bierna! Angażuj się i wykorzystuj dane Ci możliwości Rozdział 5. Wielki brat patrzy. Chcesz czy nie — jesteś oceniana Rozdział 6. Asertywność to nie tylko „nie” 39 Po co się angażować? ..................................................................................39 W jaki sposób możesz się angażować? ........................................................40 49 59 Czy zawsze asertywność jest potrzebna? ...................................................69 71 Jakość pracy jest ważna, ale nie decydująca ................................................72 Spełniaj oczekiwania, a nawet przekraczaj je ..............................................73 Rozdział 7. Prostą drogą do awansu K A R I E R A N A W Y S O K I C H O B C A S A C H Rozdział 8. Kobieta szef Rozdział 9. Nie samą pracą żyjesz Zrozum szefa .............................................................................................. 74 Kształtuj swoją pozycję ............................................................................... 76 Twórz sieć kontaktów ................................................................................ 77 Bądź pewna siebie, ale nie arogancka ......................................................... 79 Miej rozeznanie w polityce firmy ................................................................ 80 83 Deleguj zadania ........................................................................................... 86 Nie bój się podejmować decyzji i bierz za nie odpowiedzialność ............... 87 Korzystaj z posiadanej władzy .................................................................... 88 Bądź partnerem dla osób z Twojego zespołu ............................................ 88 Dziel się informacjami ................................................................................ 89 Korzystaj z networkingu ............................................................................. 90 Nie przesadzaj w żadną stronę ................................................................... 91 Nie przejmuj się opiniami innych o sobie ................................................... 92 Nie rób z siebie „faceta” ............................................................................ 92 Wyćwicz pewny i silny uścisk dłoni ............................................................ 93 95 Zdecyduj, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu .................................... 97 Zadbaj o siebie ........................................................................................... 99 Stwórz wizję swojego idealnego stylu życia ............................................. 100 Jeżeli pracujesz — pracuj na 100 , jeżeli się bawisz — baw się na 100 ................................................................................. 101 Zaplanuj swój wolny czas ......................................................................... 102 Stawiaj sobie cele zawodowe oraz osobiste ............................................. 105 Uprawiaj regularnie sport ......................................................................... 105 111 Wady i zalety bycia na swoim ................................................................... 118 Jak się przygotować do odejścia z etatu i pójścia na swoje? ...................... 122 123 Po pierwsze: więcej się chwal .................................................................. 123 Po drugie: nie płacz w pracy ..................................................................... 124 Po trzecie: nie oczekuj, że wszyscy będą Cię lubili .................................. 124 Po czwarte: zawsze szukaj złotego środka ............................................... 125 127 Rozdział 10. A może praca na własny rachunek? Zakończenie Bibliografia 4 Rozdziaï 7. ProstÈ drogÈ do awansu JesteĂ naprawdÚ dobra w tym, co robisz, osiÈgasz znakomite efekty i wydawaïoby siÚ, ĝe do awansu masz tylko jeden maïy krok. Jed- nak okazuje siÚ, ĝe to ktoĂ inny awansuje, w dodatku jest to ktoĂ, kto wcale nie byï lepszy od Ciebie. MyĂlaïaĂ, ĝe jeĂli bÚdziesz dobrym pracownikiem, to automatycznie dostaniesz propozycjÚ przejĂcia na wyĝsze stanowisko, ale okazaïo siÚ, ĝe staïo siÚ zupeï- nie inaczej. ByÊ moĝe zastanawiaïaĂ siÚ nieraz, dlaczego tak siÚ dzieje? Dla- czego nie zawsze awansujÈ najlepsi i dlaczego tak czÚsto masz wraĝenie, ĝe awans wiÈĝe siÚ z jakÈĂ grÈ, której zasad nikt nikomu nigdy nie ogïosiï, a jednoczeĂnie kaĝe mu w niÈ graÊ? Zgadza siÚ. Dobrze myĂlisz. Aby awansowaÊ, musisz poznaÊ zasady gry. Musisz w dodatku poznaÊ je sama, bo raczej maïo kto Ci w tym pomoĝe. Ale pocieszÚ CiÚ — rozpracowanie tych reguï nie jest wcale takie trudne jakby siÚ to mogïo wydawaÊ. Co prawda K A R I E R A N A W Y S O K I C H O B C A S A C H w kaĝdej firmie te reguïy rozmaicie sÈ skonfigurowane, jednak jeĝeli poznasz podstawowe zasady, to o wiele ïatwiej Ci bÚdzie wygraÊ w tym wyĂcigu i dostaÊ nareszcie wyczekany awans. Zapoznaj siÚ z poniĝszymi zasadami i zaleceniami i sprawdě, które z nich moĝesz wcieliÊ w ĝycie juĝ teraz. JakoĂÊ pracy jest waĝna, ale nie decydujÈca Przede wszystkim musisz speïniaÊ wymogi i oczekiwania zwiÈzane z celami, liczbami, efektami, które da siÚ w jakiĂ sposób zbadaÊ, zmierzyÊ i jasno przedstawiÊ. To istotne, lecz jednoczeĂnie sukces nie sprowadza siÚ tylko do doskonaïej pracy i osiÈganych wyników. Jeĝeli jesteĂ dobrym pracownikiem i osiÈgasz znakomite wyniki — to wspaniale, moĝe za kilka lat, w czasie których bÚdziesz równie ciÚĝko pracowaïa i osiÈgaïa coraz to lepsze wyniki, w koñcu ktoĂ zechce to dostrzec i ïaskawie uzna, ĝe mogïabyĂ siÚ staraÊ o jakieĂ wyĝsze stanowisko… Ale chyba nie o to Ci chodzi, prawda? Chcesz osiÈgnÈÊ sukces szybciej niĝ za te X lat, kiedy to Twoi prÚĝni, Ăwietnie sobie radzÈcy koledzy bÚdÈ raz za razem dostawaÊ coĂ, co juĝ od dawna mogïo byÊ Twoje. Do znakomitych wyników potrze- bujesz zatem dodaÊ inne elementy, które zbliĝÈ CiÚ do celu. Weronika przez 10 lat pracowaïa w tej samej firmie, co jakiĂ czas zmieniajÈc tylko stanowiska. Nie byï to jednak nigdy awans, tylko przesuniÚcia poziome. Jej przeïoĝeni byli bardzo zadowoleni z wy- ników pracy Weroniki, chwalili jÈ za kaĝdym razem, nagradzali, bo Weronika byïa waĝnym ogniwem w kaĝdym zespole, w którym pracowaïa. Miaïa ogromnÈ wiedzÚ, szerokie doĂwiadczenie zawo- dowe, duĝÈ wnikliwoĂÊ, intuicjÚ zawodowÈ, byïa teĝ lubiana przez wspóïpracowników i klientów. CzÚsto wygrywaïa konkursy na pra- cownika kwartaïu. Jednak ani razu nikt nie zaproponowaï Weronice, by objÚïa zarzÈdzanie zespoïem. Dopiero, gdy kolejny raz weszïa 72 P R O S T k D R O G k D O A W A N S U do nowego zespoïu, po jakimĂ czasie gdy szukano kogoĂ, kto obej- mie przywództwo w tym zespole, Weronika dostaïa propozycjÚ objÚcia stanowiska menedĝerskiego. I tak teĝ siÚ staïo. Jednak po trzech miesiÈcach okazaïo siÚ, ĝe efekty pracy Weroniki nie sÈ juĝ tak dobre jak kiedyĂ, robi ona coraz wiÚcej bïÚdów i pomyïek, jej decyzje byïy czÚsto niezrozumiaïe, a zespóï coraz czÚĂciej skarĝyï siÚ na wspóïpracÚ z WeronikÈ. PamiÚtaj, ĝe byÊ Ăwietnym specjalistÈ to jedno, a radziÊ sobie na stanowisku menedĝerskim to drugie. I dlatego wïaĂnie to nie jakoĂÊ pracy decyduje o tym, czy ktoĂ otrzyma awans. Speïniaj oczekiwania, a nawet przekraczaj je Robienie tego, co powinien robiÊ pracownik na danym stanowisku, to dopiero poczÈtek. Absolutne minimum to zawsze robiÊ to, do czego siÚ zobowiÈzaïo. W zwiÈzku z pokïadanymi w Tobie oczeki- waniami — czy wiesz, czego siÚ od Ciebie oczekuje? A czy wiesz, czego oczekuje siÚ od kogoĂ, kto ma awansowaÊ na wyĝsze stano- wisko? Póï biedy, gdy oczekiwania sÈ Ci jasno komunikowane — wtedy ïatwo jest je osiÈgnÈÊ, bo wiesz, na czym siÚ masz koncen- trowaÊ. A co w przypadku, gdy oczekiwania nie sÈ wyraĝane wprost, ale za to jesteĂ rozliczana z nich przez swojego szefa, gdy przy- chodzi czas na decyzjÚ o tym, komu daÊ awans? Jest trudniej, ale nie jest tragicznie. To, co zawsze doceniÈ Twoi przeïoĝeni, to wyko- nywanie dodatkowej pracy ponad to, czego siÚ od Ciebie wymaga. Dobrym pomysïem bÚdzie teĝ poproszenie przeïoĝonego o wyja- Ănienie jego oczekiwañ dotyczÈcych i Ciebie, i wspóïpracy miÚdzy wami. Po prostu zapytaj go o to i poproĂ o konkretnÈ odpowiedě. Edyta marzyïa o awansie. Od lat pracowaïa na tym samym stano- wisku, miaïa bardzo dobre wyniki pracy, szefowa jÈ nieustannie chwaliïa, ale gdy przychodziï czas, w którym wybierano osoby do 73 K A R I E R A N A W Y S O K I C H O B C A S A C H awansu, Edyta byïa za kaĝdym razem pomijana. Za kaĝdym razem wydawaïo siÚ, ĝe awans jest juĝ blisko, ale ostatecznie okazywaïo siÚ, ĝe to ktoĂ inny dostaï wyĝsze stanowisko, a nie ona. Edyta dowiedziaïa siÚ, ĝe powinna zaczÈÊ przekraczaÊ stawiane przed niÈ oczekiwania, bo jak dotÈd po prostu je tylko speïniaïa. A to zdecydowanie za maïo, gdy chodzi o awans. Nie wiedziaïa jed- nak, co zrobiÊ, aby szefowa zobaczyïa, ĝe Edyta traktuje serio swojÈ pracÚ i zaleĝy jej na tym, aby byÊ waĝnÈ czÚĂciÈ firmy. Pewnego dnia, kiedy przechodziïa obok Ăciany z rozlepionymi pla- katami korporacyjnymi, jej uwagÚ przykuïo jedno z ogïoszeñ. Widziaïa je juĝ setki razy, ale dopiero teraz doznaïa olĂnienia patrzÈc na nie. Na plakacie byïy wypisane wartoĂci firmy. WartoĂci, które dotychczas traktowaïa jako korporacyjnÈ koniecznoĂÊ, pro- pagandÚ, nawet lekko ironicznie, bo kojarzyïo jej siÚ to ze szkol- nymi akademiami pierwszomajowymi z dawnych czasów. Tym razem treĂÊ plakatu jÈ zainspirowaïa! „Zadowolenie klienta, wspóïpraca, innowacyjnoĂÊ, rzetelnoĂÊ, szacunek”. Po raz pierwszy zobaczyïa w nich nie frazesy, ale konkretny drogowskaz precyzu- jÈcy oczekiwania. Wróciïa do swojego biurka z zupeïnie nowym podejĂciem do wïasnej pracy i wïasnej roli w firmie. Trzy miesiÈce póěniej szefowa poprosiïa EdytÚ o rozmowÚ, w czasie której powiedziaïa jej, ĝe widzÈc jej dziaïania w ostatnich miesiÈ- cach, postanowiïa wnioskowaÊ o awans dla Edyty. Edyta w koñcu miaïa to, na co tyle czasu czekaïa. Zrozum szefa To, co przyniesie Ci znakomite efekty w Twojej drodze do awansu, to zrozumienie Twojego szefa, uïatwianie mu pracy oraz poznanie jego celów. Po co? Po to, abyĂ pomogïa mu te cele osiÈgnÈÊ. 74 P R O S T k D R O G k D O A W A N S U Idealnie by byïo, gdybyĂ mogïa dowiedzieÊ siÚ, w jaki sposób i za co Twój szef jest oceniany przez jego przeïoĝonych, a takĝe z czym siÚ wiÈĝe ta ocena. Po co Ci to? Otóĝ po to, abyĂ mogïa pomóc mu dostaÊ jak najlepszÈ ocenÚ i wiÈĝÈce siÚ z niÈ przywileje. Moĝesz byÊ pewna, ĝe jeĝeli dziÚki Tobie jego praca bÚdzie budziïa uznanie i bÚdzie odnosiï sukcesy — nie zapomni o Tobie wtedy, gdy przyjdzie czas na decydowanie o tym, komu daÊ awans. BÈdě sojusznikiem swojego szefa i dbaj o to, by zawsze dobrze wypadaï w oczach swoich przeïoĝonych i klientów. Zadbaj teĝ o to, by cieszyï siÚ dobrÈ reputacjÈ w zespole, w którym pracujesz. Wiem, czasami moĝe byÊ trudno. Zwïaszcza wtedy, gdy nie do koñca zgadzasz siÚ z poglÈdami i decyzjami szefa. Dlatego jeĝeli myĂlisz powaĝnie o awansie i naprawdÚ zaleĝy Ci, by go dostaÊ, waĝne jest, abyĂ najpierw zrozumiaïa swojego szefa. Moĝesz w tym celu pomóc sobie krótkim Êwiczeniem. Postaw siÚ w sytuacji swojego szefa. Nie patrz przez chwilÚ na danÈ sytuacjÚ swoimi oczami. Stañ w jego pozycji, uĂwiadom sobie wszystkie „za” i „przeciw”, ale nie ze swojej perspektywy, tylko z jego. Postaraj siÚ dotrzeÊ do wewnÚtrznych powodów szefa, dla których zacho- wuje siÚ on wïaĂnie tak, jak siÚ zachowuje, dla których wyraĝa on wïaĂnie takie opinie, jakie sïyszysz. Wyczuj jego tok myĂlenia i zrozum przyczyny jego dziaïañ. Pokaĝ, ĝe jesteĂ godna zaufania, ĝe warto obdarzyÊ CiÚ zaufaniem, bo nie naduĝyjesz tego. NastÚpnie postaraj siÚ o to, by odbyÊ z szefem rozmowÚ. Moĝe byÊ na gruncie mniej oficjalnym, np. w trakcie lunchu albo wspólnej podróĝy na spotkanie do kontra- henta. Szef musi poczuÊ siÚ na tyle swobodnie, ĝeby chciaï mówiÊ o stylu swojej pracy i zwiÈzanych z niÈ planach komuĂ, z kim byÊ moĝe do tej pory nigdy o tym nie rozmawiaï. To delikatna materia, bo nie zawsze przeïoĝeni mówiÈ podwïadnym o swoich celach. Niemniej, jeĝeli uda Ci siÚ tego dowiedzieÊ — bÚdziesz miaïa 75 K A R I E R A N A W Y S O K I C H O B C A S A C H znacznie uïatwione zadanie. Wprost zaproponuj mu swoje wspar- cie. Jeĝeli masz z szefem dobre relacje, bÚdzie proĂciej. Jeĝeli Twoje relacje z nim nie naleĝÈ do najïatwiejszych, zadanie bÚdzie trudniejsze. Musisz wtedy odczytywaÊ niezbÚdne informacje z tego, co szef mówi miÚdzy wierszami, z jego zachowania, decyzji, dziaïañ. I tutaj masz znacznÈ przewagÚ nad mÚĝczyznami, bo to my, ko- biety, radzimy sobie znacznie lepiej w odczytywaniu mowy ciaïa innych ludzi i wysnuwaniu wniosków z ich zachowañ. Wykorzystaj tÚ przewagÚ dla swojej drogi do awansu! Ksztaïtuj swojÈ pozycjÚ Musisz zadbaÊ, aby odpowiedni ludzie w firmie wiedzieli, kim jesteĂ oraz czym siÚ zajmujesz. Ty i Twoja praca musisz byÊ wi- doczna dla innych, musisz siÚ wyróĝniÊ na tle innych i daÊ siÚ zapamiÚtaÊ, gdyĝ to moĝe przybliĝyÊ CiÚ do Twojego celu. Wyobraě sobie, ĝe chcesz kupiÊ nowy pïaszcz. Idziesz do sklepu, w którym sprzedajÈ mnóstwo róĝnych pïaszczy. W jaki sposób podejmiesz decyzjÚ, który pïaszcz wybraÊ? Pewnie zastanowisz siÚ, do czego ten pïaszcz jest Ci potrzebny. Czy ma byÊ ciepïy, na zimÚ, czy teĝ nieco lĝejszy na jesieñ, czy preferujesz kolory naturalne i pasujÈce „do wszystkiego”, czy teĝ szukasz czegoĂ o konkretnym, zdecydowanym i intensywnym kolorze itp. Na tej podstawie sprawdzisz, który z pïaszczy najlepiej wpasowuje siÚ w Twoje wymagania. Podobnie dzieje siÚ, gdy menedĝer wybiera kogoĂ do wykonania konkretnego, istotnego zadania. Sprawdza, jakie kompetencje sÈ do tego potrzebne, i spoĂród osób w swoim zespole wybiera tÚ, która te kompetencje ma. PowinnaĂ zatem mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, jakie sÈ Twoje kompetencje i co wyróĝnia CiÚ spoĂród innych osób w zespole. Co moĝe byÊ wartoĂciowe dla innych, co sobÈ repre- 76 P R O S T k D R O G k D O A W A N S U zentujesz, jakie Twoje umiejÚtnoĂci sÈ do tego stopnia atrakcyjne, byĂ zostaïa wybrana do wykonania kluczowego zadania? Znajdě swoje specyficzne umiejÚtnoĂci, coĂ wyjÈtkowego i szcze- gólnego w Twoim sposobie pracy. Zastanów siÚ, jakie sÈ Twoje mocne strony zawodowe, i przy kaĝdej moĝliwej okazji demonstruj je tak, byĂ byïa pierwszym wyborem Twojego szefa, gdy bÚdzie myĂlaï o tym, komu powierzyÊ waĝne zadanie. Zadbaj o to, aby znali CiÚ wïaĂciwi ludzie, tzn. ci, którzy mogÈ wpïynÈÊ na TwojÈ karierÚ. ByÊ moĝe w pierwszej chwili pomyĂlisz: „Przecieĝ na mojÈ karierÚ moĝe mieÊ wpïyw tylko mój szef!”. Czy na pewno? PomyĂl o swoich kolegach z zespoïu, przeïoĝonym Twojego szefa, wspóïpracownikach, wszystkich tych, z którymi Twój szef ma dobre i czÚste kontakty. Która z tych osób moĝe w jakiĂ sposób przyczyniÊ siÚ do tego, ĝe awansujesz lub nie? Waĝne jest, aby te osoby miaïy o Tobie dobre zdanie. Zatem jeĝeli jesteĂ w sytuacji, w której ktoĂ, kogo masz na liĂcie osób mogÈcych wpïynÈÊ na TwojÈ pozycjÚ w firmie, niespecjalnie Ci sprzyja — zadbaj ze szczególnÈ troskÈ o to, by zmieniÊ tÚ sytuacjÚ. Musisz sprawiÊ, aby pierwszym skojarzeniem takiej osoby na informacjÚ o Twoim awansie byïa myĂl: „To doskonaïy wybór!”. Ksztaïtuj swojÈ pozycjÚ na podstawie tego, co byĂ chciaïa, by inni o Tobie wiedzieli, i komu chcesz siÚ przede wszystkim pokazywaÊ jako profesjonalistka godna najlepszych stanowisk. Twórz sieÊ kontaktów Nie jesteĂ w stanie urzeczywistniÊ swoich planów i marzeñ, jeĂli nie skorzystasz z pomocy innych ludzi. I to zarówno w pracy, jak i w ĝyciu prywatnym. Cokolwiek robisz, potrzebujesz innych osób, które bÚdÈ CiÚ wspieraÊ i pomagaÊ Ci. Ale pamiÚtaj, ĝe Ty peïnisz dokïadnie takÈ samÈ rolÚ — wspierasz i pomagasz innym. Kaĝda 77 K A R I E R A N A W Y S O K I C H O B C A S A C H osoba, którÈ spotykasz, moĝe byÊ kimĂ, kto w przyszïoĂci zawaĝy na Twoich losach i spowoduje, ĝe bÚdziesz zupeïnie gdzieĂ indziej w swoim ĝyciu zawodowym niĝ teraz. Kaĝda osoba moĝe byÊ tÈ, dziÚki której ze zdwojonÈ siïÈ wybijesz siÚ ponad innych i osiÈ- gniesz swój cel. Dlatego bÈdě zawsze gotowa do nawiÈzywania relacji i traktuj je jak szansÚ. DziÚki temu moĝesz znaleěÊ sojusz- ników w najmniej oczekiwanych miejscach. Utrzymuj kontakty z osobami, które sÈ w Twojej sieci kontaktów, pielÚgnuj te relacje regularnie, niczego nie przyspieszaj i daj sobie czas, aby nawiÈzaïa siÚ miÚdzy wami autentyczna wiÚě. Zastosuj siÚ do jednej z najwaĝniejszych zasad networkingu: zanim o coĂ poprosisz, najpierw daj coĂ od siebie. Pomagaj, dawaj, wspieraj, bÈdě gotowa, by coĂ dla kogoĂ zrobiÊ, i dopiero na koñcu poproĂ o pomoc dla siebie. Jeĝeli nie zastosujesz tej kolejnoĂci i od razu po poznaniu kogoĂ bÚdziesz oczekiwaÊ, ĝe otrzymasz pomoc i sko- rzystasz z tej znajomoĂci, przytïoczysz tÚ relacjÚ swoimi oczeki- waniami i roszczeniowoĂciÈ i nic z niej nie bÚdzie. ZwiÚdnie jak niepodlewany kwiatek. Nie traÊ dobrych i wartoĂciowych znajo- moĂci z ciekawymi luděmi przez swojÈ zachïannoĂÊ, arogancjÚ i gïupotÚ. Spraw, by ludzie chcieli siÚ z TobÈ kontaktowaÊ. BÈdě dla nich kimĂ, kto moĝe im zaoferowaÊ coĂ wartoĂciowego, intere- sujÈcego i atrakcyjnego. Miej na uwadze zwïaszcza tych, którzy bÚdÈ na równi z TobÈ, gdy awansujesz. Zadbaj, by chcieli mieÊ CiÚ w swoim gronie. ProĂ o pomoc, gdy przyjdzie na to czas. Nie oczekuj, ĝe ktoĂ siÚ sam domyĂli, czego Ci potrzeba. Nikt nie jest jasnowidzem i nikt nie ma daru czytania w cudzych myĂlach. Jeĝeli czegoĂ chcesz, powiedz o tym. Inaczej zamykasz sobie drzwi do sukcesu, bo co to za zwyciÚzca, który nie potrafi wyartykuïowaÊ swojej proĂby czy ĝyczenia? 78
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziękiem i klasą osiągnąć sukces zawodowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: