Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003629 21568516 na godz. na dobę w sumie
Karta Nauczyciela. Komentarz - ebook/pdf
Karta Nauczyciela. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 461
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-359-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami dokumentów.
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacja ta od 1 września 2018 r. wprowadziła w Karcie Nauczyciela szereg zmian:
• ocena pracy nauczyciela zastąpi ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
• dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli,
• ulegną zmianie okresy i warunki odbywania stażu w ramach awansu zawodowego,
• organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego – kwestie te zostały ujednolicone i teraz będą wynikały wprost z Karty Nauczyciela.
W książce uwzględniono także regulacje zawarte w nowych aktach wykonawczych wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, a mianowicie:
• w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego,
• w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli . 
Z tego względu warto polecić tę publikację osobom zainteresowanym stosunkami pracy nauczycieli.
Praca oparta jest na bogatym dorobku orzecznictwa oraz interpretacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej dodatkowym atutem są przykłady praktycznych rozwiązań oraz wzory dokumentów. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia, z którymi spotykają się praktycy stosujący przepisy ustawy, tj. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy centrów usług wspólnych, organy prowadzące szkoły, a także nauczyciele. Publikacja stanowi kompleksową pomoc w stosowaniu przepisów ustawy, opracowaną w czytelnej i przejrzystej formie, skoncentrowaną na praktycznym aspekcie przedstawionych zagadnień. 
Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień tematyką oświatową, w tym zagadnieniami pragmatyki pracowniczej nauczycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczycie- la zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą dro- gę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia wstępne Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy] 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskona- lenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2 lit. a; 2) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na pod- stawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nie- letnich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773); 3) (uchylony); 4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. 1a. (uchylony). 2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą: 1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na któ- rych wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w: a) urzędach organów administracji rządowej, b) kuratoriach oświaty, c) specjalistycznej jednostce nadzoru, 15 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzamina- cyjnych, e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych; 1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsul- tacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsular- nych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; 1b) nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycie- li szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycie- li przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz pu- blicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o za- sięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświato- we; 2) nauczyciele zatrudnieni w: a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu tery- torialnego, b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicz- nych, c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkol- nego; 3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881); 4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1–3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierow- ników praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla na- uczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wy- chowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli; 5) pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wy- chowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktycz- ną i wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. [Zakres podmiotowy] Przepis określa zakres podmiotowy Karty Nauczyciela. Przedstawiony katalog jest katalogiem zamkniętym. Ustawodawca w sposób wyczerpu- jący dokonał wyliczenia, kto podlega przepisom ustawy. Wykonywanie pracy polegają- cej na nauczaniu lub szkoleniu w jednostkach niebędących placówkami wymienionymi w komentowanym przepisie nie spełnia warunku do uznania jej za pracę nauczycielską, a konsekwentnie osób wykonujących ją za nauczyciela. 1 16 Rozdział 1. Postanowienia wstępne SN Żadna inna praca – poza pracą objętą przepisami art. 1 w zw. z art. 3 Karty Nauczyciela nie jest uznawana za pracę nauczycielską. (Wyrok SN z 31 maja 2006 r.; sygn. akt I UK 319/05) [Nauczyciele w przedszkolach i szkołach] Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, ustawie podlegają: nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedago- giczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświa- towe. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w wymie- nionych jednostkach podlegają przepisom Karty Nauczyciela w pełnym zakresie. Karta Nauczyciela jest pragmatyką zawodową nauczycieli, stanowiącą lex specialis wobec prze- pisów Kodeksu pracy. W szczególności do nauczycieli, wychowawców i innych pracow- ników pedagogicznych nie mają zastosowania przepisy ustawy o pracownikach samo- rządowych. Stanowi o tym wprost zapis art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym przepisów tejże ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, powiatu, województwa, których status prawny określają odrębne przepisy. „Odrębnymi przepisami” w przedmiotowej sytuacji są prze- pisy Karty Nauczyciela. Ustawa o pracownikach samorządowych ma natomiast zasto- sowanie m.in. do pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy. Niewątpliwie powołany ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela obejmuje swoim zakresem naj- liczniejszą grupę nauczycieli. Ustawodawca, określając, kto podlega przepisom Karty Nauczyciela, odwołuje się do ustawy – Prawo oświatowe. Do 31 sierpnia 2017 r. ustawie podlegali nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w pu- blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczy- cieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zmiana związana jest z refor- mą ustroju szkolnego, zapoczątkowaną przy końcu 2016 r., wprowadzoną Przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe. Reforma odeszła częściowo od modelu szkolnictwa określonego w przepisach ustawy o systemie oświaty. Typy szkół, w któ- rych prowadzona będzie edukacja szkolna, zostały określone w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Od 1 września 2017 r. w systemie oświaty funkcjonują następujące typy szkół: 1) ośmioletnia szkoła podstawowa; 2) szkoły ponadpodstawowe: a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, b) pięcioletnie technikum, c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia, f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Reforma ustroju szkolnego przebiega etapowo w sposób określony w Przepisach wpro- wadzających ustawę – Prawo oświatowe. Założeniem reformy jest m.in. stopniowe wy- Art. 1 2 17 Rozdział 1. Postanowienia wstępne gaszanie kształcenia w dotychczasowych gimnazjach, które ostatecznie zakończy się 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych – z dniem 31 stycznia 2020 r. Sukcesywnie przebiega również przekształcenie pozostałych typów szkół. Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiło przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły pod- stawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczaso- we trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. W latach szkolnych 2019/2020–2021–2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla ab- solwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Analogicznie, z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, a w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwen- tów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Z kolei, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa stała się branżową szkołą I stopnia. Oddziały dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum organizowane są w branżowej szkole I stop- nia w latach 2019–2020–2021/2022. [Nauczyciele w zakładach poprawczych] Przepisom Karty Nauczyciela podlegają tak- że nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – tj. w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich. Nowela przepisów Karty Nauczyciela, wprowadzona ustawą o zespołach opiniodawczych, wykreśliła z komentowanego przepisu nauczycieli zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Ustawa o zespołach opiniodawczych wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o postępowa- niu w sprawach nieletnich. Zadania wykonywane do czasu nowelizacji przez pracowni- ków pedagogicznych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych są obecnie wykonywane przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Mocą przepisów usta- wy o zespołach opiniodawczych rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów, a w konsekwencji zmianie uległ sta- tus prawny zatrudnionych w nim pracowników pedagogicznych. W efekcie psycholodzy, pedagodzy i lekarze rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych stali się spe- cjalistami opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Ponadto z dniem wejścia w życie tejże ustawy – tj. 1 stycznia 2016 r. – wygasły uprawnienia pracowników pedago- gicznych zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, prze- widzianych na gruncie przepisów Karty Nauczyciela. Ustawodawca zastrzegł jednak, że niektóre z tych uprawnień nie podlegają wygaśnięciu. Wyjątek dotyczy uprawnień emerytów i rencistów, o których mowa w art. 53 ust. 2 i 3a, art. 54 ust. 4, art. 56 i art. 58 w zw. z art. 60 oraz art. 72 ust. 4 Karty Nauczyciela – art. 27 ustawy o zespołach opinio- dawczych. Wyjątkiem objęte są więc następujące kwestie: ■■odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emeryta- mi, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompen- sacyjne, Art. 1 3 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Karta Nauczyciela. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: