Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 003823 24127614 na godz. na dobę w sumie
Karta Nauczyciela – wielka nowelizacja 2018 - ebook/pdf
Karta Nauczyciela – wielka nowelizacja 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7308-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja 'Karta Nauczyciela - wielka nowelizacja 2018' to kompendium wiedzy na temat zmian wprowadzanych od stycznia 2018 r. Zapoznaj się ze szczegółowym omówieniem wszystkich nowych regulacji na 38 przykładach z praktyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KARTA NAUCZYCIELA WIELKA NOWELIZACJA 2018 33 zmiany, 38 przykładów, 8 nowych procedur kadrowych Autor: praca zbiorowa Wydawca: Julita Brodzińska Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7308-6 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. Powiązanie oceny pracy nauczyciela z awansem zawodowym Nowelizacja Karty Nauczyciela prze- widuje powiązanie ścieżki awansu zawo- dowego z oceną pracy nauczyciela oraz uzależnienie długości tej ścieżki od jako- ści pracy nauczyciela. Nauczyciele wyróż- niający się najwyższą jakością pracy będą dodatkowo premiowani. Dotychczasowe regulacje zakreślały jedynie ogólne ramy czasowe dokonywania oceny, wskazując, że może być w zasadzie dokonana w każ- dym czasie, gdy jest to konieczne, ale nie częściej niż raz na rok i nie wcześniej niż po roku od dokonania oceny na zakoń- czenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Nowe przepisy wprowadzają wymóg przeprowadzenia oceny (art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela): • po zakończeniu stażu podstawowego i dodatkowego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplo- mowanego (w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela spra- wozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego), • okresowo co 3 lata po uzyskaniu ko- lejnego stopnia awansu zawodowego, chyba że w tym czasie nauczyciel roz- począł staż na kolejny stopień. Poza nowymi terminami obligatoryj- nych ocen pozostawiono możliwość prze- prowadzenia oceny w każdym czasie, w za- leżności od potrzeb. Termin na dokonanie cyklicznej oceny pracy (co 3 lata) będzie wydłużała uspra- wiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy, trwająca dłużej niż 3 miesiące. Termin na dokonanie oceny pracy nauczy- ciela będzie wydłużony o czas tej nieobec- ności (art. 6a ust. 1b Karty Nauczyciela). W przypadku zmiany miejsca zatrud- nienia ocena pracy nauczyciela będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od podjęcia pracy w danej szkole (art. 6a ust. 1c Karty Nauczyciela) – patrz przykład 1. PRZYKŁAD 1 Dyrektor nowego przedszkola nie dokona oceny pracy nauczyciela po 5 miesiącach od zatrudnienia, nawet je- żeli właśnie w tym czasie miną 3 lata od ostatniego jej dokonania. Oceny pracy będzie trzeba dokonać w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia: • złożenia wniosku o dokonanie oceny, • powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy w przypadku oceny dokonywanej z inicjatywy dyrektora (art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela). Do trzymiesięcznego okresu nie będą wliczone okresy: • usprawiedliwionej nieobecności na- uczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, • ferii szkolnych, • urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych w szkole nieferyjnej. Nastąpiła zmiana w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy, która prze- widywała, że ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana co 5 lat. 2 KARTA NAUCZYCIELA – WIELKA NOWELIZACJA Rozszerzenie skali ocen pracy z trzystopniowej na czterostopniową Od 1 września 2018 r. wprowadza się następujące oceny: • ocena wyróżniająca, • ocena bardzo dobra (nowość), • ocena dobra, • ocena negatywna. Kryteria i tryb ustalania ceny mają być uszczegółowione w nowy rozporządze- niu. Obecna ocena dorobku zawodowego za okres stażu zostanie zastąpiona oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawo- dowy nauczyciela za okres stażu. Ponadto dodano bardzo dobrą ocenę pracy. Nowe stwierdzenia uogólniające będą niosły za sobą skutki w zakresie awansu zawodowe- go, a także płac nauczycieli – patrz tabela 1. Tabela 1. Skutki wynikające z ustalenia danej oceny pracy nauczyciela Ocena wyróżnia- jąca bardzo dobra dobra negatywna Konsekwencje, przepis Karty Nauczyciela  • dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego (który legity- muje się co najmniej 3-letnim stażem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (art. 33a ust. 1), • skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego i mia- nowanego – możliwość rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawo- dowego już po 2 latach od uzyskania dotychczasowego stopnia awansu zawo- dowego (art. 9d ust. 4a), • możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez dyrektora szkoły bez konieczności odbywania stażu (art. 9e ust. 1 Karty). • możliwość ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego • możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f ust. 2). • możliwość ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 1), (art. 9b ust. 1), • możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f ust. 2). • brak możliwości ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu zawodo- • brak możliwości kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f wego (art. 9b ust. 1), ust. 2), • obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 5). Obowiązek opracowania regulaminu ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli Na etapie prac nad nowelą kontro- wersje wywołało rozwiązanie, które ob- ligowało dyrektorów do ustalenia szcze- gółowych kryteriów dokonywania oceny pracy nauczyciela w wewnątrzszkolnym regulaminie. Dlatego finalnie zdecydo- wano się zmodyfikować to rozwiązanie i wskazać, że szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela zostaną uregulowane w rozporządzeniu MEN, zaś wewnątrz- szkolny regulamin będzie określał jedynie wskaźniki oceny pracy nauczyciela. 3 KARTA NAUCZYCIELA – WIELKA NOWELIZACJA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Karta Nauczyciela – wielka nowelizacja 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: